KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO"

Transkriptio

1 KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta ( , dnro 9/011/2000). Aineisto on kyseisen määräyksen liiteosa 2, ei normi. OPETUSHALLITUS 2005

2 HIUSALAN PERUSTUTKINTO SISÄLLYS 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HIUSALAN PERUSTUTKINTOON 1 2 OHJEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen 3 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN 5 3.1A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot Kosmeettinen hoitaminen, 10 ov Hiusten leikkaaminen ja kampaaminen, 30 ov Hiusten permanentti- ja värjäyskäsittelyt, 20 ov Hiusalan yritystoiminta, 10 ov B Valinnaiset ammatilliset opinnot Kampaajatyö, 10 ov Parturityö, 10 ov 34

3 1 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYT- TÖAINEISTO HIUSALAN PERUSTUTKINTOON Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammatti-taidon. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjä voidaan toteuttaa myös muilla työpaikoilla tai oppilaitosten työtiloissa. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevan opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta. Aineisto ei ole normi, vaan tukimateriaali, jota koulutuksen järjestäjät voivat käyttää ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun ja toteuttamisen apuna. Aineisto ohjaa ammattiosaamisen näyttöjen paikallista toteuttamista ja yhdenmukaistaa opiskelijan arviointia. Näyttöaineistossa on ohjeet sen käyttäjille ja opintokokonaisuuksittain laaditut osiot, jotka sisältävät näytön kuvauksen, näyttöympäristön kuvauksen ja näytön arvioinnin sekä esimerkkejä näyttöjen toteuttamisvaihtoehdoista. Ammattiosaamisen näytön arvioinnin tallentamisen ohjeet ovat kansallisen näyttöaineiston kohdassa 2.3. Aineisto on Opetushallituksen Internet-sivuilla osoitteessa Näytön kuvaus -kohdassa on määritelty sen opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen, joka ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan. Osaaminen kuvataan työelämän toimintaa vastaavana tekemisenä ja työprosessina. Näyttöympäristö -kohdassa on kuvattu osaamisen näyttämisen kannalta olennaiset vaatimukset. Kansallisessa ammattiosaamisen näyttöaineistossa annetaan ohjeet siitä, millaisissa olosuhteissa ja millaisessa ympäristössä tai työyhteisössä ammattiosaamisen näyttö on hyvä toteuttaa. Lisäksi annetaan ohjeita siitä, millaisia materiaaleja, välineitä ja laitteita tarvitaan, jotta opiskelija pystyy osoittamaan osaamisensa ja osaaminen voidaan luotettavasti arvioida. Näytön arviointi -kohdassa on määritelty arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. Arvioinnin kohteet ohjaavat arvioijaa kiinnittämään huomiota asioihin, jotka arvioinnissa ovat keskeisiä. Arviointikriteerit auttavat arvioijaa määrittelemään opiskelijan osaamisen tason suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin. Arviointikriteerit on laadittu opetussuunnitelman perusteiden pohjalta kolmiportaisesti. Arvosanat ovat tyydyttävä T1, hyvä H3 ja kiitettävä K5. 2 OHJEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN 2.1 Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat mukana koulutuksen järjestäjä, koulutuksen järjestäjän nimeämä toimielin, opettajat, työelämän edustajat ja opiskelijat. Eri osapuolet voivat hyödyntää kansallista näyttöaineistoa seuraavissa tilanteissa. Koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää aineistoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä kouluttaessaan asettamansa toimielimen jäseniä, opetushenkilöstöä ja työelämän edustajia näyttöä varten

4 2 tarkistaessaan opetussuunnitelmaa niin, että se vastaa voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä. Toimielin voi hyödyntää aineistoa hyväksyessään suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioimisesta osaksi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa valvoessaan näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista käsitellessään ammattiosaamisen näyttöjen arviointia koskevia oikaisuvaatimuksia. Opettaja voi hyödyntää aineistoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä käytännössä yhdessä työelämän edustajan ja opiskelijan kanssa tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä ja niiden arvioinnista opiskelijoille ja työelämän edustajille ja perehdyttäessään heitä niihin havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä sekä kannustaessaan ja antaessaan tarvittaessa ohjausta osallistuessaan arviointikeskusteluun päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. Työelämän edustaja voi hyödyntää aineistoa perehtyessään ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin osallistuessaan ammattiosaamisen näytön suunnitteluun yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa huolehtiessaan siitä, että opiskelijalla on työssäoppimisjakson aikana mahdollisuus harjaantua näytössä vaadittavaan osaamiseen perehdyttäessään opiskelijan toimipaikan niihin toimintatapoihin, työtiloihin, koneisiin ja laitteisiin, jotka ovat ammattiosaamisen näyttöjen kannalta merkittäviä, sekä toimipaikan työsuojelu- ja työturvallisuusohjeisiin havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä, kannustaessaan ja antaessaan tarvittaessa ohjausta kertoessaan muille työyhteisön jäsenille näytöistä osallistuessaan arviointikeskusteluun päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. Opiskelija voi hyödyntää aineistoa perehtyessään ammattiosaamisen näytön tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin suunnitellessaan ammattiosaamisen näyttöä ja sopiessaan siitä ja sen ajankohdasta opettajan ja työelämän edustajan kanssa arvioidessaan omaa osaamistaan. Opettajan vastuulla on selvittää opiskelijan mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut osaamisen osoittamisen esteet. Ne otetaan huomioon näytön suunnittelussa niin, että opiskelijan on mahdollista näyttää todellinen osaamisensa. Arviointikriteerit on näyttöaineistoissa ilmaistu selkeästi työhön liittyvänä toimintana ja tekemisenä, joten ne soveltuvat hyvin myös erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin pohjaksi.

5 3 2.2 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytössä arvioija seuraa opiskelijan työskentelyä ja tekee siitä huomioita. Työpaikan edustajan osallistuminen oppilaitoksessa toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin ei ole aina mahdollista, eikä opettaja voi osallistua kaikkiin työpaikalla toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin. Koulutuksen järjestäjän hyväksymään opetussuunnitelmaan on kirjattu suunnitelma siitä, miten opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näyttö tai näytöt arvioidaan ja mitkä osapuolet näyttöä ohjaavat, seuraavat ja arvioivat. Koulutuksen järjestäjän asettama toimielin hyväksyy ammattiosaamisen näyttöjen arviointi-suunnitelmat. Koulutuksen järjestäjä ja opettaja huolehtivat siitä, että ammattiosaamisen näytön arviointi toteutetaan toimielimen hyväksymällä tavalla. Ammattiosaamisen näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tavallisesti opettaja, työelämän edustaja ja opiskelija. Arviointikeskustelussa hyödynnetään työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa saatuja kokemuksia. Joissakin tapauksissa arviointikeskustelu voidaan toteuttaa esimerkiksi sähköisellä keskustelufoorumilla. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa näyttöjen arviointia. Arviointikeskustelussa kukin arvioija tuo esille arviointinsa perusteluineen. Näiden arviointien sekä mahdollisesti asiakkailta ja muilta työntekijöiltä saadun palautteen pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan osaamisesta. Ammattiosaamisen näyttöä arvioivien opettajien ja työelämän edustajien tulee olla kyseisen ammattialan asiantuntijoita, jotka toimielin on määrännyt tehtävään. Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat työprosessin hallinta työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) työn perustana olevan tiedon hallinta työturvallisuuden hallinta kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen yhteiset painotukset. Kansallisen ammattiosaamisen näyttöaineiston luvussa 3 on konkretisoitu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit opintokokonaisuuksittain. Arviointikriteerit on määritelty kohteittain tasoille T1, H3 ja K5. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan käyttäen samaa arviointiasteikkoa kuin muussakin opiskelijan arvioinnissa: T1, T2, H3, H4 ja K5 (A 603/2005). Työn perustana olevan tietopohjan hallinnasta tehdään huomioita työsuorituksen aikana. Mikäli tieto-pohja ei tule työskentelystä selkeästi esille, se selvitetään tarkentavilla kysymyksillä työn lomassa tai arviointikeskustelussa. 2.3 Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen Ammattiosaamisen näyttötilanteen jälkeen käytävässä arviointikeskustelussa tehdään ammattiosaamisen näytön arvioinnit, jotka tallennetaan opintokokonaisuuksittain ja arvioinnin kohteittain. Nämä arvioinnit toimivat perustana opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön arvosanalle. Jokaisesta ammatillisten opintojen opintokokonaisuudesta annetaan arvosana. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät toimielimen määräämät opettajat ja työelämän edustajat yhdessä tai erikseen, pääsääntöisesti kuitenkin yhdessä. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön arvosana perusteluineen on tallennettava ja merkittävä näyttötodistukseen. Oppilaitokset suunnittelevat ammattiosaamisen näytön arviointitietojen tallentamista varten selkeät lomakkeet. Niitä on helppo käyttää myös työpaikoilla työelämän edustajien kanssa yhteisissä arviointitilanteissa. Kun arviointitiedot tallennetaan, arviota voi tarvittaessa perustella myös jälkikäteen. Erityisen tärkeää arviointiin

6 4 palaaminen on silloin, kun opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen osoitetaan useammassa ammattiosaamisen näyttötilanteessa (ammattiosaamisen osanäyttöinä). Näyttöjen arviointi on haasteellista myös silloin, kun yhden ammattiosaamisen näyttötilanteen aikana osoitetaan kahden tai useamman opintokokonaisuuden osaamista (yhdistetty näyttö). Näissä tilanteissa arvioinnin kohteet on pystyttävä erottelemaan ja tallentamaan opintokokonaisuuksittain. Arviointitiedon tallentamisesta vastaa yleensä opettaja. Arviointiin tulee tallentaa ainakin seuraavat arviointikeskustelussa esille tulevat asiat: ammattiosaamisen näytön antaja näytettävä opintokokonaisuus tai opintokokonaisuuden osa ammattiosaamisen näytön toteuttamispaikka kuvaus ammattiosaamisen näytön sisällöstä arvioijien yhteisnäkemyksen pohjalta annetut arvosanat arviointikohteittain perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle opintokokonaisuuksittain perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle silloin, kun näyttö muodostuu osanäytöistä näytön täydentäminen tai uusiminen sellaisessa tapauksessa, jossa ei vielä ole saavutettu vähintään tyydyttävän tason osaamista opiskelijan kehitettävät osaamisalueet arviointiin osallistuneiden allekirjoitukset. Tulevaisuudessa kansallinen oppimistulosten arviointi tullaan tekemään näytöistä saatujen oppimistulosten pohjalta. Kun siirrytään ammattiosaamisen näyttöihin perustuvaan kansalliseen oppimistulosten arviointiin, ammattiosaamisen näytön arvosanan tallentamiseen tullaan liittämään arvioinnin taustatietoja ja tallentamisesta annetaan erilliset ohjeet.

7 5 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN Tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen opintokokonaisuuksien näytöt ovat pakollisia kaikille opiskelijoille. Opiskelijan on osoitettava osaamisensa näytöillä myös valitsemissaan valinnaisissa ammatillisissa opinnoissa. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttöjen lukumäärän siten, että kaikkien ammatillisten opintokokonaisuuksien osaaminen tulee näytettyä. HIUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET OPINNOT, 90 OV Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot, 70 ov Kosmeettinen hoitaminen, 10 ov Hiusten leikkaaminen ja kampaaminen, 30 ov Hiusten permanentti- ja värjäyskäsittelyt, 20 ov Hiusalan yritystoiminta, 10 ov Valinnaiset ammatilliset opinnot, 20 ov Kampaajatyö, 10 ov Parturityö, 10 ov Muut valinnaiset opinnot, 10 ov 3.1A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot Kosmeettinen hoitaminen, 10 ov Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: hoitosuunnitelman laadinta hoitokäsittelyn toteutus ja ajan käyttö asiakkaan ohjaaminen itsearviointi hoitomenetelmien hallinta tuotteiden, laitteiden ja välineiden tuntemus ja käyttö ihon ja hiusten anatomiaa ja fysiologiaa koskevan tiedon hyödyntäminen terveellistä ravitsemusta ja terveellisiä elintapoja koskevan tiedon hyödyntäminen hoitotuotteita koskevan tiedon hyödyntäminen hygienian ja ergonomian noudattaminen tuotteiden ja laitteiden käyttöturvallisuusohjeiden noudattaminen vuorovaikutus ja viestintä ongelmanratkaisu yrittäjyyden huomioon ottaminen toiminnassa laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen.

8 6 Näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tekee hoitokäsittelyn asiakkaan yksilöllisen hoidon tarpeen mukaan. Hoitokäsittelyn tavoitteena on parantaa hiuksen rakennetta, hiuspohjan kuntoa tai molempia. Opiskelija laatii hoitosuunnitelman, jossa hän määrittelee hiusten ja/tai hiuspohjan kunnon. Hän osaa perustella asiakkaalle hiusten vaurioitumiseen ja hiuspohjan ongelmiin vaikuttavia seikkoja sekä hoidon vaikutusta hiukseen ja hiuspohjaan. Ongelmatapauksissa hän ohjaa asiakkaan lääkärin tai muun asiantuntijan luo. Hoitosuunnitelman pohjalta opiskelija valitsee hoitomenetelmän sekä käytettävät tuotteet ja laitteet. Opiskelija toteuttaa hoitokäsittelyn suunnitelman mukaisesti. Hän käyttää pesu- ja hoitotuotteita taloudellisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita laitteiden käytössä. Opiskelijan toiminta on palveluhenkistä ja asiakaslähtöistä ja hän luo hoitotapahtumaan rentouttavan ilmapiirin. Hän palvelee asiakasta laadukkaasti ajankäyttönsä halliten. Opiskelija arvioi hoitotulosta ja ohjaa asiakasta tarvittaessa lisä- tai jatkohoitoihin. Työskentelyn aikana opiskelija esittelee ja myy kotihoitotuotteita ja opastaa asiakasta niiden käytössä. Opiskelija huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan eikä aiheuta hoitokäsittelyn aikana tartuntoja asiakkaalle. Hän puhdistaa ja huoltaa asiakaskohtaiset työvälineet, laitteet ja työympäristön. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näytöt voidaan toteuttaa erilaisissa työympäristöissä. Näyttöympäristössä on voitava noudattaa laitteiden, välineiden ja tuotteiden käyttöön liittyvää työturvallisuutta sekä hiusalan vaatimaa hygieniaa. Näyttöjen antamisedellytysten tulee olla mahdollisimman tasa-arvoiset suorituspaikasta riippumatta. Näyttöympäristönä voi olla esimerkiksi: hiusalan yritys oppilaitoksen parturi-kampaamo tavaratalon hius- ja kosmetiikkaosasto messuosasto hiusalan tapahtuma (hellimispäivät, avoimet ovet tms.) erilaiset terveys- ja sosiaalialan hoitoyksiköt, esim. sairaala, vanhusten hoitokoti tms. Näyttöympäristössä opiskelijalla tulee olla mahdollisuus osoittaa asiakaspalvelutilanteessa hiusalan ammatillisia perustaitoja, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja työyhteisön jäsenenä toimimista. Näyttöympäristöltä edellytetään, että saatavilla on kyseistä näyttöä varten tarvittavat työvälineet, laitteet, tuotteet sekä suojaus- ja puhtaanapitotarvikkeet. Opiskelijan on valmistauduttava tarvittaessa käyttämään näyttötilanteessa henkilökohtaisia työvälineitä ja oppilaitoksen asiakasanalyysi- ja työsuunnitelmalomakkeita. Näytön arvioijan tulee olla näytön sisällön asiantuntija. Arvioija voi vaihtua tehtävän ja näyttöpaikan mukaan.

9 7 Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit Tyydyttävä (T1) Hyvä (H3) Kiitettävä (K5) Työprosessin hallinta Opiskelija Opiskelija Opiskelija Hoitosuunnitelman laadinta Hoitokäsittelyn toteutus ja ajan käyttö Asiakkaan ohjaaminen Itsearviointi tunnistaa hiuksen ja hiuspohjan kunnon ja laadun sekä laatii hoitosuunnitelman. toteuttaa hoitokäsittelyn myyntikelpoisesti lähes liiketyöajassa. antaa asiakkaalle yksinkertaiset ohjeet hiusten kotihoitoon. hakee ohjausta ja tukea ammatilliselle kehittymiselleen. tunnistaa käsittelyn tarpeellisuuden ja laatii hoitosuunnitelman asiakkaan hoitotarpeeseen. tekee hoidon suunnitelman mukaan liiketyöajassa. antaa kotihoidon ohjausta asiakkaalle. arvioi hoitotulosta ja omia kehittämiskohteitaan suhteessa hoitosuunnitelmaan. ottaa hoitosuunnitelmassa huomioon asiakkaan hiusten ja hiuspohjan laadun ja kunnon sekä selvittää ongelmien syyt asiakkaan kanssa. toteuttaa itsenäisesti suunnitelman mukaisen hoidon liiketyöajassa. soveltaa ohjauksen asiakkaan tarpeiden mukaan. antaa ja vastaanottaa palautetta ja edistää toiminnallaan myönteisen ilmapiirin luomista. Työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta) Hoitomenetelmien hallinta Tuotteiden, laitteiden ja välineiden tuntemus ja käyttö valitsee hoitotuotteet tukeutuen käyttöohjeisiin. osaa hieroa hiuspohjaa. käyttää tavallisimpia aineita, välineitä ja laitteita. tukee asiakasta tuotevalinnoissa ja ostopäätöksen tekemisessä. hallitsee hierontatekniikat ja käyttää niitä hoitokäsittelyssä. käyttää tuotteita, laitteita ja välineitä turvallisesti. ohjaa asiakasta kestävää kehitystä edistävien tuotteiden valinnassa. soveltaa tarvittavia hoitomenetelmiä ja valitsee hoitotarpeen mukaiset hoitotuotteet. hallitsee hoitotyössä käytettävien laitteiden toimintaperiaatteet ja käytön. Työn perustana olevan tiedon hallinta Ihon ja hiusten anatomiaa ja fysiologiaa koskevan tiedon hyödyntäminen Terveellistä ravitsemusta ja terveellisiä elintapoja koskevan tiedon hyödyntäminen osaa määritellä hiuksen rakenteen, kasvun ja elinkaaren. tuntee normaalin perusruokavalion ja osaa antaa asiakkaalle ohjeita sen noudattamiseen. ottaa työssään huomioon hiuksen anatomisen rakenteen ja fysiologisen toiminnan. ohjaa asiakasta normaalin perusruokavalion noudattamisessa. soveltaa hoitotapahtumassa tietouttaan hiuksen anatomisesta rakenteesta ja fysiologisesta toiminnasta. ohjaa asiakasta ihon ja hiusten hyvinvoinnin kannalta terveellisten elintapojen ja ravintotottumusten noudattamisessa. Hoitotuotteita koskevan tiedon hyödyntäminen kertoo asiakkaalle hoitotuotteiden vaikuttavat aineet ja niiden toimintaperiaatteet. tuntee hoitotuotteet ja kertoo asiakkaalle ainevalinnoista ja käytettävistä tekniikoista ammattikäsitteistöä käyttäen. perustelee asiakkaalle suosittelemiensa hoitojen ja tuotteiden tarpeen ammattikäsitteistöä käyttäen. Työturvallisuuden hallinta Hygienian noudattaminen Ergonomian noudattaminen toimii hygieenisesti aiheuttamatta tartuntoja. työskentelee siististi, hygieenisesti ja ergonomisesti ja hakee tietoa puhtaanapitoon liittyvistä asioista. työskentelee siististi, hygieenisesti ja ergonomisesti ja noudattaa alan puhtaanapitoa koskevia määräyksiä ja lainsäädäntöä.

10 8 Tuotteiden ja laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeiden noudattaminen työskentelee ergonomisia työtapoja ja työturvallisuusohjeita noudattaen. noudattaa tuotteiden ja laitteiden käyttö- ja työturvallisuusohjeita. valitsee ja käyttää perustellen hoitoihin tarkoitettuja käytössä olevia koneita, laitteita ja tuotteita ja noudattaa työturvallisuutta. Ydinosaaminen Vuorovaikutus ja viestintä Ongelmanratkaisu tunnistaa hiusten ja hiuspohjan kunnon ja laadun sekä ne hiuspohjan muutokset, jotka vaativat asiantuntijan hoitoa. hankkii tietoa ammattilehdistä, kirjoista ja tietoverkoista kosmeettisen hoidon ongelmanratkaisua varten. ilmaisee itseään selkeästi ja asiallisesti ja noudattaa hyvän asiakaspalvelun periaatteita. Opiskelija kuuntelee asiakasta. määrittelee hiusten ja hiuspohjan kunnon ja tilan ja hoitomahdollisuudet. hankkii oma-aloitteisesti lisätietoa työnsä tueksi ammattilehdistä, kirjoista ja tietoverkoista. ilmaisee itseään selkeästi ja asiallisesti, noudattaa hyviä tapoja ja toimii palveluhenkisesti, asiakaskeskeisesti ja tasa-arvoisesti hoitotilanteessa ja työyhteisön jäsenenä. Opiskelija kuuntelee asiakasta empaattisesti. tulkitsee asiakkaan hiusten ja hiuspohjan hoitotarpeita. Opiskelija pystyy ongelmatilanteissa hakemaan lisätietoa, ohjausta ja tukea alan asiantuntijoilta ja valitsemaan ratkaisun itsenäisesti. Yhteiset painotukset Yrittäjyyden huomioon ottaminen toiminnassa Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen noudattaa hyviä asiakaspalvelutapoja. arvostaa omaa osaamistaan ja työpanostaan yrityksessä ja siten edistää työllistymistään. ottaa työssään huomioon kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet. tuntee kestävän kehityksen periaatteet ja noudattaa niitä kosmeettisissa hoidoissa. palvelee asiakasta laadukkaasti ja edistää toiminnallaan yrityksen kilpailukykyä ja omaa työllistymistään. ottaa huomioon asiakkaan yksilöllisen hoitotarpeen. Opiskelija ottaa työssään huomioon kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet. toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita kosmeettisissa hoidoissa Hiusten leikkaaminen ja kampaaminen, 30 ov Hiusten leikkaaminen Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: leikkaussuunnitelman laadinta leikkauksen toteuttaminen ajankäyttö itsearviointi leikkaustekniikoiden hallinta työvälineiden käyttö asiakkaan tyylin tukeminen muodin huomioon ottaminen leikkauksen ammattikäsitteiden hallinta tiedon hankinta työturvallisuusohjeiden noudattaminen ergonomian noudattaminen hygienian noudattaminen työympäristön siisteyden ylläpito ammattietiikan noudattaminen

11 9 vuorovaikutus ja viestintä laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta yrittäjyyden huomioon ottaminen toiminnassa. Näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tekee muodikkaita hiustenleikkauksia asiakkaille. Hän laatii hiustenleikkaussuunnitelmat, joissa ottaa huomioon asiakkaan toiveet ja tyylin sekä leikkausten muotoon liittyvät seikat. Lisäksi opiskelija ottaa huomioon hiusten ominaisuudet ja mallien valinnan mahdolliset rajoitukset. Hän ilmaisee leikkaukset kuvallisesti ja määrittelee leikkausten pituussuhteet ja painopisteet. Opiskelija kertoo suunnitelmistaan asiakkaalleen selkeästi yleiskielellä ja arvioijalle ammatillisia termejä käyttäen. Opiskelija valitsee leikkaussuunnitelman pohjalta hiustenleikkauksessa käytettävät rakenteet, välineet ja tarvittavat tuotteet. Suunnittelun apuna opiskelija käyttää tarpeen mukaan erilaisia tietolähteitä. Opiskelija toteuttaa hiusten leikkauksia suunnitelman mukaisesti, työturvallisesti ja ajankäyttönsä halliten. Hän ymmärtää nostokulman, vetosuunnan ja sormien asentojen vaikutukset muodon rakentumiseen ja lopputulokseen. Opiskelija ohentaa hiuksia tarpeen mukaan osoittaen hallitsevansa erilaisia ohennustekniikoita. Työskennellessään opiskelija noudattaa hyviä palvelutapoja ja luo palvelutilanteesta asiakkaalle mielihyvää tuottavan, esteettisen kokemuksen. Opiskelija keskustelee asiakkaan kanssa lopputuloksesta ja suosittelee erilaisia vaihtoehtoja hiusten jatkokäsittelyiksi. Hän osaa palautteen pohjalta kehittää osaamistaan. Opiskelija antaa opintojensa aikana näyttöjä leikkauksista käyttäen erilaisia tekniikoita, leikkausrakenteita, - välineitä ja -tuotteita. Näyttötavaksi soveltuvat asiakastyöt, joita tarpeen mukaan täydennetään portfoliolla. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näytöt voidaan toteuttaa erilaisissa työympäristöissä. Näyttöympäristössä on voitava noudattaa laitteiden, välineiden ja tuotteiden käyttöön liittyvää työturvallisuutta sekä hiusalan vaatimaa hygieniaa. Näyttöjen antamisedellytysten tulee olla mahdollisimman tasa-arvoiset suorituspaikasta riippumatta. Näyttöympäristönä voi olla esimerkiksi hiusalan yritys oppilaitoksen parturi-kampaamo tavaratalon hius- ja kosmetiikkaosasto messuosasto hiusalan tapahtuma (hellimispäivät, avoimet ovet tms.) erilaiset terveys- ja sosiaalialan hoitoyksiköt, esim. sairaala, vanhusten hoitokoti tms. Näyttöympäristössä opiskelijalla tulee olla mahdollisuus osoittaa asiakaspalvelutilanteessa hiusalan ammatilliset perustaitonsa, sosiaaliset vuorovaikutustaitonsa ja taitonsa toimia työyhteisön jäsenenä. Näyttöympäristöltä edellytetään, että saatavilla on kyseistä näyttöä varten tarvittavat työvälineet, laitteet, tuotteet sekä suojaus- ja puhtaanapitotarvikkeet. Opiskelijan on valmistauduttava tarvittaessa käyttämään näyttötilanteessa henkilökohtaisia työvälineitä ja oppilaitoksen asiakasanalyysi- ja työsuunnitelmalomakkeita. Näytön arvioijan tulee olla näytön sisällön asiantuntija. Arvioija voi vaihtua tehtävän ja näyttöpaikan mukaan.

12 10 Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit Tyydyttävä (T1) Hyvä (H3) Kiitettävä (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija Työprosessin hallinta Leikkaussuunnitelman laadinta Leikkauksen toteuttaminen leikkaa hiukset myyntikelpoisesti. tunnistaa suunnitteluvaiheessa leikkauksen tarpeen ja mahdollisuudet. leikkaa hiukset suunnitelman mukaisesti. analysoi hiusten suomat mahdollisuudet ja rajoitukset suhteessa asiakkaan toiveisiin. leikkaa hiukset suunnitelman mukaisesti ja perustelee valintojaan. Ajankäyttö työskentelee lähes edellytetyssä ajassa. työskentelee edellytetyssä ajassa. hallitsee ajankäytön. Itsearviointi hakee ohjausta ja tukea ammatilliselle kehittymiselleen. arvioi lopputulosta ja osaamistaan suhteessa leikkaussuunnitelmaan. arvioi lopputulosta ja toteuttamisvaihtoehtoja suhteessa työsuunnitelmaan. arvioi omia kehittämiskohteitaan. tunnistaa työskentelynsä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja etsii kehittymismahdollisuuksia. Työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta) Leikkaustekniikoiden hallinta osaa määritellä pituussuhteet ja painopisteet. käyttää leikkauksen perusrakenteita. valitsee leikkaukseen sopivan tekniikan sekä työvälineet ja käyttää niitä. käyttää leikkauksen lopputuloksen kannalta perusteltua tekniikkaa ja työvälineitä. Työvälineiden käyttö osaa valita leikkauksessa käytettävät yksinkertaiset perustekniikat ja välineet. Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakkaan tyylin tukeminen Muodin huomioon ottaminen huomioi suunnittelussa muodon vaikutuksen kokonaisuuteen ja tietää, mikä merkitys asiakkaan tyylillä on suunnittelussa. käyttää tyyliin ja muotoon liittyviä tietoja hiusten leikkauksissa. valitsee leikkausmallin asiakaslähtöisesti. soveltaa muoto- ja tyyliopin tietoja leikkausmallin toteuttamisessa. perustelee leikkausmallin valintaan johtaneita päätöksiä asiakkaan persoonallisten ominaisuuksien ja muotoopillisten seikkojen pohjalta. Leikkauksen ammattikäsitteiden hallinta Tiedon hankinta tekee työsuunnitelman, jossa kuvaa leikkauksen lopputulosta. hankkii työskentelynsä tueksi tietoa kirjoista, ammattilehdistä ja tietoverkoista. tulkitsee ja toteuttaa ajankohtaista muotia. ilmaisee suunnittelemansa leikkauksen ja tekniikat ammattikäsitteitä käyttäen. hankkii tarvittaessa työskentelynsä tueksi tietoa eri tietolähteistä. soveltaa perustellusti vallitsevaa muotia ottaen huomioon asiakkaan toiveet. ilmaisee suunnitelmansa tarvittaessa kuvallisesti ammattikäsitteitä käyttäen. hankkii työskentelynsä tueksi itsenäisesti tietoa ammatti- ja muotilehdistä ja tietoverkoista. Työturvallisuuden hallinta Työvälineiden käyttö Ergonomian noudattaminen työskentelee huolellisesti ja hygieenisesti (suojaa asiakkaan ja käyttää itse työasua) sekä ergonomisia työtapoja ja työturvallisuusohjeita noudattaen. noudattaa työturvallisuusohjeita. noudattaa työturvallisuusohjeita ja osaa perustella niiden merkityksen.

13 11 Hygienian noudattaminen noudattaa ergonomisia työasentoja ja käyttää mahdollisuuksien mukaan työtuolia. noudattaa ergonomisia työasentoja ja käyttää hyväkseen saatavilla olevia apuvälineitä. Työympäristön siisteyden ylläpito suojaa asiakkaan ja itsensä asianmukaisella työasulla ja työskentelee hygieenisesti. suojaa asiakkaan ja itsensä asianmukaisella työasulla ja työskentelee hygieenisesti. pitää työympäristön siistinä. pitää työympäristön siistinä. Ydinosaaminen Ammattietiikan noudattaminen Vuorovaikutus ja viestintä ottaa asiakaspalvelussa huomioon ammattityön lisäksi tekijöitä, jotka tähtäävät asiakkaan mielihyvään. ymmärtää palvelutilanteen asiakkaalle mielihyvää tuottavana, esteettisenä kokonaisuutena, johon sisältyy tehtävän ammattityön sekä palvelun lisäksi miellyttävä ympäristö ja vuorovaikutus. Yhteiset painotukset Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta Yrittäjyyden huomioon ottaminen työssä noudattaa hyviä asiakaspalvelutapoja. ohjaa oma-aloitteisesti asiakasta hiusten kotihoidossa ja tuotteiden käytössä sekä markkinoi tuotteita. palvelee niin, että leikkauksen lopputulos on asiakasta tyydyttävä. toimii asiakaslähtöisesti. ohjaa asiakasta hiusten kotihoidossa ja tuotteiden käytössä, suosittelee ja esittää vaihtoehtoja hiusten jatkokäsittelyiksi ja markkinoi osaamistaan. palvelee asiakasta niin, että leikkauksen lopputulos on korkeatasoinen ja tyytyväinen asiakas ostaa tuotteita. Hiusten kampaaminen Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: kampaussuunnitelman laadinta kampauksen toteuttaminen ajankäyttö asiakkaan palvelu ja ohjaaminen itsearviointi kampaustekniikoiden hallinta tuotteiden käyttö laitteiden ja työvälineiden tuntemus ja käyttö asiakkaan tyylin tukeminen muodin huomioon ottaminen kampaamisen ammattikäsitteiden käyttö tiedon hankinta työturvallisuusohjeiden noudattaminen ergonomian noudattaminen hygienian noudattaminen työympäristön siisteyden ylläpito esteettisten taitojen hyödyntäminen ongelmanratkaisu

14 12 laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta. Näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tekee asiakkaille erilaisia muodikkaita kampauksia. Hän laatii kampaussuunnitelmat ottaen huomioon asiakkaiden toiveet, tyylin ja persoonallisuuden. Opiskelija suunnittelee kampaukset niiden käyttötarkoituksen sekä hiusten suomien mahdollisuuksien ja niiden asettamien rajoitusten mukaan. Tarvittaessa opiskelija havainnollistaa suunnitelman kuvallisesti ja perustelee suullisesti tuote-, välineja tekniikkavalintojaan. Hän kertoo suunnitelmastaan asiakkaalle selkeästi yleiskielellä ja arvioijalle ammatillisia käsitteitä käyttäen. Opiskelija palvelee asiakasta äidinkielensä lisäksi myös toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä. Opiskelija käyttää erilaisia tietolähteitä suunnittelunsa apuna ja ongelman ratkaisuun, tarpeen mukaan. Kampaussuunnitelman pohjalta opiskelija valitsee kampauksessa käytettävät tekniikat, muotoilu- ja viimeistelytuotteet sekä käytettävät työvälineet. Opiskelija tekee kampauksen ajankäyttönsä halliten. Kampauksen muotoilussa hän käyttää monipuolisesti kampaustekniikoita saadakseen aikaan erilaisia pintarakenteita. Hän hallitsee myös aukikampaamisen ja pitkien hiusten kiinnittämisen. Työskennellessään opiskelija noudattaa hyviä palvelutapoja ja luo palvelutilanteesta asiakkaalle mielihyvää tuottavan, esteettisen kokemuksen. Opiskelija keskustelee asiakkaan kanssa lopputuloksesta ja suosittelee vaihtoehtoisia jatkokäsittelyjä. Hän osaa palautteen pohjalta viimeistellä työtään ja arvioida omaa osaamistaan. Näyttötavaksi soveltuvat asiakastyöt, joita tarpeen mukaan täydennetään esimerkiksi portfoliolla. Kampausnäyttö voidaan yhdistää hiustenleikkausten, värikäsittelyn tai kihartamiskäsittelyn näyttöihin. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näytöt voidaan toteuttaa erilaisissa työympäristöissä. Näyttöympäristössä on voitava noudattaa laitteiden, välineiden ja tuotteiden käyttöön liittyvää työturvallisuutta sekä hiusalan vaatimaa hygieniaa. Näyttöjen antamisedellytysten tulee olla mahdollisimman tasa-arvoiset suorituspaikasta riippumatta. Näyttöympäristönä voi olla esimerkiksi hiusalan yritys oppilaitoksen parturi-kampaamo tavaratalon hius- ja kosmetiikkaosasto messuosasto hiusalan tapahtuma (hellimispäivät, avoimet ovet tms.) erilaiset terveys- ja sosiaalialan hoitoyksiköt, esim. sairaala, vanhusten hoitokoti tms. Näyttöympäristössä opiskelijalla tulee olla mahdollisuus osoittaa asiakaspalvelutilanteessa hiusalan ammatilliset perustaitonsa, sosiaaliset vuorovaikutustaitonsa ja taitonsa toimia työyhteisön jäsenenä. Näyttöympäristöltä edellytetään, että siellä on saatavilla kyseistä näyttöä varten tarvittavat työvälineet, laitteet, tuotteet sekä suojaus- ja puhtaanapitotarvikkeet. Opiskelijan on valmistauduttava tarvittaessa käyttämään näyttötilanteessa henkilökohtaisia työvälineitä ja oppilaitoksen asiakasanalyysi- ja työsuunnitelmalomakkeita. Näytön arvioijalla tulee olla näytön sisällön edellyttämää asiantuntijuutta. Arvioija voi vaihtua tehtävän ja näyttöpaikan mukaan. Asiakkaan palvelu tai asiakkaan ohjaaminen toisella kotimaisella kielellä ja vieraalla kielellä toteutetaan tilanteen mukaan kielitaidon osoittamiseen parhaiten soveltuvassa näyttöympäristössä.

15 13 Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit Tyydyttävä Hyvä (H3) (T1) Opiskelija Opiskelija Opiskelija Kiitettävä (K5) Työprosessin hallinta Kampaussuunnitelman laadinta Kampauksen toteuttaminen Ajankäyttö osaa suunnitella ja tehdä perusrakenteiden mukaisia kampauksia. työskentelee lähes edellytetyssä ajassa. tunnistaa asiakkaan tyylin ja kampauksen toteuttamismahdollisuudet. tekee kampauksen suunnitelman mukaisesti ja yhdistelee eri rakenteita ja tekniikoita. työskentelee edellytetyssä ajassa. tulkitsee suunnitteluvaiheessa asiakkaan yksilöllisen tyylin ja kampaukseen vaikuttavat tekijät ja tekee niiden pohjalta luovasti työsuunnitelman. tekee kampauksen yhdistellen perustellusti erilaisia rakenteita, tekniikoita, tuotteita ja välineitä. hallitsee ajankäyttönsä. Asiakkaan palvelu ja ohjaaminen osaa tarvittaessa palvella asiakasta äidinkielen lisäksi toisella kotimaisella tai jollakin vieraalla kielellä (kielitutkinnon taitotaso 2). ilmaisee itseään selkeästi ja asiallisesti ja suosittelee asiakkaalle erilaisia kampaustuotteita. palvelee asiakasta äidinkielen lisäksi tilanteen mukaan myös toisella kotimaisella tai jollakin vieraalla kielellä. työskentelee ja ohjaa asiakasta asiakaslähtöisesti ja myy lisäpalveluja ja tuotteita. palvelee asiakasta äidinkielensä lisäksi toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä. Itsearviointi hakee ohjausta ja tukea ammatilliselle kehittymiselleen. arvioi lopputulosta ja omaa osaamistaan suhteessa työsuunnitelmaan sekä tunnistaa ne osaamisen alueet, joilla tarvitsee harjoitusta kehittyäkseen. arvioi lopputulosta ja toteuttamisvaihtoehtoja suhteessa työsuunnitelmaan ja tunnistaa ne osaamisalueet, joilla on vahva sekä ne alueet, joilla tarvitsee harjoitusta kehittyäkseen. Työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta) Kampaustekniikoiden hallinta osaa toteuttaa kampauksen tavallisia pintarakenteita käyttäen ja luonnostella, tehdä pohjatyön ja viimeistellä kampauksen. hallitsee kampauksen muoto- ja pintarakenteet. hyödyntää kampauksen muoto- ja pintarakenteita. Tuotteiden käyttö Laitteiden ja työvälineiden tuntemus ja käyttö käyttää tavallisimpia muotoilutuotteita. käyttää perustekniikoita ja - työvälineitä. käyttää tarkoituksenmukaisia kampaustuotteita. käyttää tarkoituksenmukaisia tekniikoita ja työvälineitä. hallitsee kampaustuotteiden käytön. käyttää tarkoituksenmukaisia kampaustekniikoita ja -välineitä ja perustelee niiden käytön. Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakkaan tyylin tukeminen Muodin huomioon ottaminen ottaa kampauksen suunnittelussa huomioon muotoon ja tyyliin liittyviä tekijöitä. ilmaisee suunnitelmansa ymmärrettävästi ja tarvittaessa kuvallisesti. käyttää hyväkseen tietoja tyylistä ja tuo kampauksessa esiin asiakkaan persoonallisuutta. toteuttaa ajankohtaista muotia soveltaa tietojaan ja ammatillista näkemystään tyylistä ja muodosta toteuttaessaan kampausta asiakkaan toiveiden mukaan. soveltaa luovasti ajankohtaista muotia.

16 14 Kampaamisen ammattikäsitteiden käyttö Tiedon hankinta hankkii tietoa yleisimmistä tietolähteistä. asiakkaalle sopivalla tavalla. ilmaisee suunnittelemansa kampauksen käyttäen ammattikäsitteitä. hankkii kampauksen toteuttamista varten tietoa eri ammatti- ja muotilehdistä. ilmaisee suunnittelemansa ymmärrettävästi ammattitermejä käyttäen. hankkii suunnittelua ja toteuttamista varten itsenäisesti tietoa ammatti- ja muotilehdistä ja tietoverkoista. Työturvallisuuden hallinta Työturvallisuusohjeiden noudattaminen Ergonomian noudattaminen työskentelee työturvallisuusohjeita noudattaen. noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomisia työtapoja. ymmärtää työturvallisuusohjeet ja noudattaa niitä sekä työskentelee ergonomisesti käyttäen erilaisia apuvälineitä ja menetelmiä. Hygienian noudattaminen Työympäristön siisteyden ylläpito suojaa asiakkaan ja itsensä ja työskentelee hygieenisesti. pitää työympäristön siistinä. suojaa asiakkaan ja itsensä sekä työskentelee hygieenisesti. pitää työympäristön siistinä ja puhtaana. Ydinosaaminen Esteettisten taitojen hyödyntäminen Ongelmanratkaisu tekee kampauksen ottaen huomioon sen käyttötarkoituksen sekä asiakkaan toiveet ja persoonallisuuden. hankkii ongelmatilanteissa työyhteisöstä tukea ratkaisuilleen. tekee kampauksen niin, että se muotonsa, kokonsa, painopisteidensä ja koristelunsa puolesta on käyttötarkoitukseen sopiva ja pukee asiakasta. pystyy ongelmatilanteissa valitsemaan ratkaisun itsenäisesti Yhteiset painotukset Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta työskentelee niin, että kampauksen lopputulos on myyntikelpoinen. työskentelee niin, että kampauksen lopputulos on hyvä ja tavoitteen mukainen. työskentelee niin, että kampauksen lopputulos on korkeatasoinen ja asiakkaan toivomuksen mukainen. noudattaa hyviä asiakaspalvelutapoja. noudattaa hyvän asiakaspalvelun periaatteita ja asennoituu palveluun myönteisesti. työskentely on asiakaslähtöistä ja tähtää jatkuvaan asiakassuhteeseen. Parran muotoilu ja parranajo Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: partakäsittelyn suunnitelman laadinta partakäsittelyn toteuttaminen asiakkaan ohjaaminen tuotteiden käyttö ajankäyttö itsearviointi parran esikäsittely vaahdotus parranajo-otteiden ja muotoilutekniikan hallinta tuotteiden ja välineiden tuntemuksen hyödyntäminen anatomian ja fysiologian tietojen hyödyntäminen

17 15 asiakkaan tyylin tukeminen partakäsittelyssä käytettävien ammattikäsitteiden hallinta työturvallisuusmääräyksien noudattaminen hygienian noudattaminen ergonomian noudattaminen työympäristön siisteydestä ja rauhallisuudesta huolehtiminen. Näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tekee asiakkaalle parranajon, parranmuotoilun tai molemmat. Hän laatii partakäsittelystä suunnitelman, jossa ottaa huomioon parran sopivuuden asiakkaan hiusten leikkaukseen, kampaukseen ja asiakkaan persoonalliseen tyyliin sekä muita partakäsittelyihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija analysoi asiakkaan ihon laadun ja kunnon sekä arvioi, voiko hän ajaa parran tai käyttää parranmuotoilussa veistä tai vastaavaa rajojen ja kaula-alueen puhdistamiseen. Opiskelija ohjaa asiakkaan lääkärin tai muun asiantuntijan luo, mikäli huomaa ihossa hoitoa tarvitsevia muutoksia. Ihoanalyysin ja partasuunnitelman pohjalta opiskelija määrittelee partakäsittelyä helpottavien esikäsittelyjen tarpeellisuuden sekä valitsee käsittelyssä käytettävät tuotteet ja menetelmät. Opiskelija valitsee työskentelyynsä tarkoituksenmukaiset välineet. Opiskelija suojaa asiakkaan asianmukaisesti partakäsittelyä varten. Parranmuotoilussa opiskelija ilmaisee tavoitellun partamallin kuvallisesti tai suullisesti. Hän valitsee tarvittavat työvälineet, hallitsee parran lyhentämiseen käytettävät leikkaustekniikat ja hahmottaa parran muodon rakentumisen. Opiskelija tekee tarvittaessa esikäsittelyt ennen varsinaista muotoilua. Opiskelija käyttää rajojen muotoiluun tarkoituksenmukaisia työvälineitä. Parranajossa opiskelija tekee tarvittavat esikäsittelyt, vaahdottaa ajettavan alueen ja ajaa asiakkaan parran ottaen huomioon parran kasvusuunnat ja mahdolliset ihomuutokset. Veistä käyttäessään opiskelija kuljettaa sitä iholla oikeassa asennossa ja kiristää asiakkaan ihoa riittävästi. Ajon jälkeen opiskelija puhdistaa ihon huolellisesti vaahdosta ja partakarvan pätkistä ja käsittelee ihon after shave -tuotteella tai kosteuttavalla tuotteella. Opiskelija tekee partakäsittelyn aseptisesti ja huolehtii, ettei aiheuta käsittelyjen aikana tartuntoja asiakkaalle tai itselleen. Hän desinfioi työvälineet ja kätensä ennen ja jälkeen käsittelyn. Mikäli iho menee käsittelyssä rikki, opiskelija puhdistaa ja desinfioi ihon. Opiskelija työskentelee työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa noudattaen. Palvelun yhteydessä opiskelija opastaa asiakastaan ihon ja parran hoidossa. Opiskelija keskustelee asiakkaan kanssa lopputuloksesta ja kehittää osaamistaan palautteen pohjalta. Opiskelija hallitsee ajankäyttönsä partakäsittelyä toteuttaessaan. Partakäsittelyn näyttöön voidaan yhdistää parranvärjäys ja hiustenleikkaus, jotta muodostuu palvelukokonaisuus. Tavallisen parranajon sijasta voidaan näyttönä tehdä myös amerikkalainen parranajo. Mikäli opiskelijan opintoihin sisältyy parturityö, voidaan partakäsittelyjen näyttö antaa parturityön yhteydessä. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näytöt voidaan toteuttaa erilaisissa työympäristöissä. Näyttöympäristössä on voitava noudattaa laitteiden, välineiden ja tuotteiden käyttöön liittyvää työturvallisuutta sekä hiusalan vaatimaa hygieniaa. Näyttöjen antamisedellytysten tulee olla mahdollisimman tasa-arvoiset suorituspaikasta riippumatta. Näyttöympäristönä voi olla esimerkiksi hiusalan yritys

18 16 oppilaitoksen parturi-kampaamo tavaratalon hius- ja kosmetiikkaosasto messuosasto hiusalan tapahtuma (hellimispäivät, avoimet ovet tms.) erilaiset terveys- ja sosiaalialan hoitoyksiköt, esim. sairaala, vanhusten hoitokoti tms. Näyttöympäristössä opiskelijalla tulee olla mahdollisuus osoittaa asiakaspalvelutilanteessa hiusalan ammatilliset perustaitonsa, sosiaaliset vuorovaikutustaitonsa ja taitonsa toimia työyhteisön jäsenenä. Näyttöympäristöltä edellytetään, että siellä on saatavilla kyseistä näyttöä varten tarvittavat työvälineet, laitteet, tuotteet sekä suojaus- ja puhtaanapitotarvikkeet. Opiskelijan on valmistauduttava tarvittaessa käyttämään näyttötilanteessa henkilökohtaisia työvälineitä ja oppilaitoksen asiakasanalyysi- ja työsuunnitelmalomakkeita. Parranajon näytössä tulee olla asiakastuoli, jossa on kallistuva selkänoja ja mahdollisuus käyttää niskatukea. Asiakastuolin korkeuden tulee olla säädettävissä. Näyttöympäristössä tulee olla saatavilla partakäsittelyssä tarvittavat välineet ja tuotteet, ja sen tulee olla rauhallinen, jotta käsittelyt voidaan toteuttaa työturvallisuutta noudattaen. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus myös työvälineiden asianmukaiseen desinfiointiin. Näytön arvioijalla tulee olla näytön sisällön edellyttämää asiantuntijuutta. Arvioija voi vaihtua tehtävän ja näyttöpaikan mukaan. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Partakäsittelyn suunnitelman laadinta Partakäsittelyn toteuttaminen Asiakkaan ohjaaminen Arviointikriteerit Tyydyttävä (T1) Hyvä (H3) Kiitettävä (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija laatii kirjallisen tai kuvallisen partakäsittelyn suunnitelman. analysoi parran ominaisuuksia. tekee suunnitelman mukaisen partakäsittelyn ja käyttää aineita, välineitä ja tekniikoita tavoitteen mukaisesti. analysoi ihon ja parran tekee suunnitelman mukaisen partakäsittelyn ja käyttää aineita, välineitä ja tekniikoita perustellen valintojaan. Tuotteiden käyttö Ajankäyttö Itsearviointi Työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta) Parran esikäsittely Vaahdotus Parranajo-otteiden ja muotoilutekniikoiden hallinta Tuotteiden ja välineiden tuntemuksen hyödyntäminen työskentelee lähes edellytetyssä ajassa. hakee ohjausta ja tukea ammatilliselle kehittymiselleen. ohjaa asiakasta parran kotihoidossa. ottaa huomioon ajankäytön. arvioi partakäsittelyn lopputulosta ja arvioi, millä osaamisalueilla tarvitsee vielä harjoitusta. käyttää tarvittaessa hauteita ja tuotteita ihon pehmitykseen. käyttää sujuvasti parranajo-otteita ja parranmuotoilutekniikoita. tuntee yleisimmät tuotteet ja osaa käyttää niitä. Opiskelija valitsee tarkoituksenmukaiset työvälineet ja käyttää niitä oikein. ohjaa asiakasta parran- ja ihonhoidossa. hallitsee ajankäytön. arvioi lopputulosta ja toteuttamistapaa sekä tunnistaa omat vahvuutensa ja ne osaamisalueet, joilla tarvitsee vielä harjoitusta. käyttää perustellusti partakäsittelyä helpottavia esikäsittelyjä. ajaa ja muotoilee asiakkaan parran itsenäisesti, sujuvasti ja rauhallisesti. käyttää perustellusti tuotteita ja työvälineitä.

19 17 Työn perustana olevan tiedon hallinta Anatomian ja fysiologian tietojen hyödyntäminen Asiakkaan tyylin tukeminen ottaa suunnittelussa huomioon asiakkaan tyylin ja hänen kasvojensa muodon. tunnistaa yleisimmät ihotaudit ja tuntee ihon anatomian. ottaa työssään huomioon valitsemiensa tuotteiden käyttöohjeet ja tuotteiden vaikutukset ihoon ja partaan. ottaa parranmuotoilussa huomioon asiakkaalle sopivan tyylin. käyttää hyväkseen tietoa ihon anatomiasta ja ihotaudeista. valitsee käyttämänsä tuotteet ihon ja parran ominaisuuksien ja halutun lopputuloksen mukaan ja perustelee valintansa. tulkitsee asiakkaan tyyliä ja tarpeita. Opiskelija osaa soveltaa parran muotoilun tyylisuuntia asiakkaalle sopivalla tavalla. Partakäsittelyissä käytettävien ammattikäsitteiden hallinta ilmaisee selkeästi suunnitelmansa. käyttää suunnitelmassa ammattikäsitteitä. Työturvallisuuden hallinta Työturvallisuusmääräyksien noudattaminen Hygienian noudattaminen Ergonomian noudattaminen Työympäristön siisteydestä ja rauhallisuudesta huolehtiminen työskentelee hygieenisesti, ergonomisesti ja työturvallisesti. noudattaa partakäsittelyjen edellyttämää hygieniaa. hyödyntää työtuolin säätöjä turvatakseen ergonomiset työolosuhteet. pitää työympäristön siistinä ja työskentelee rauhallisesti ja turvallisesti. noudattaa partakäsittelyn edellyttämää hygieniaa. käyttää työtuolin säätöjä ergonomisesti. pitää työympäristön siistinä ja huolehtii sen rauhallisuudesta. Opiskelija käyttää työvälineitä turvallisesti ja työskentelee huolellisesti ja tarkasti. Ydinosaaminen Vuorovaikutus ja viestintä noudattaa hyviä asiakaspalvelutapoja. ilmaisee itseään selkeästi ja asiallisesti palvelutilanteessa. viestii hienotunteisesti palvelutilanteessa. Ongelmanratkaisu osaa hankkia tietoa eri lähteistä ongelmanratkaisua varten. hankkii työyhteisöstä tietoa ja tukea ongelmanratkaisuun. osaa ratkaista työhön liittyviä ongelmia. hankkii tarvittaessa lisätietoa eri lähteistä ongelmanratkaisua varten. Yhteiset painotukset Yrittäjyyden huomioonottaminen työssä kertoo asiakkaalle partakäsittelyiden vaihtoehdoista. rakentaa uusia ja ylläpitää jo olemassa olevia asiakassuhteita. markkinoi asiakkaille partakäsittelyjä ja -tuotteita. rakentaa uusia ja ylläpitää jo olemassa olevia asiakassuhteita edistäen siten omaa työllistymistään.

20 Hiusten permanentti- ja värjäyskäsittelyt, 20 ov Hiusten permanenttikäsittelyt Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: permanenttisuunnitelman laadinta permanentin tekeminen rullaustekniikoiden hallinta permanenttituloksen arviointi asiakkaan ohjaaminen ajankäyttö hiusten ja ihon analysointi tuote-, väline- ja laitetuntemuksen hyödyntäminen vaikutusajan merkityksen huomioon ottaminen taloudellinen toiminta kosmetiikan kemian hallinta asiakkaan tyylin tulkinta anatomian tiedon hyödyntäminen käyttöohjeiden noudattaminen hygienian noudattaminen ergonomian noudattaminen työympäristön siisteyden ylläpito työturvallisuusmääräysten noudattaminen ongelmanratkaisu itsearviointi laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta. Näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tekee asiakkaalle permanenttikäsittelyn. Hän laatii permanenttisuunnitelman, jossa hän ottaa huomioon asiakkaan toiveet, yksilöllisen tyylin sekä kampaus- ja leikkausmallin. Opiskelija ottaa huomioon myös hiusten ja hiuspohjan asettamat vaatimukset, kuten hiuspituuksien rakenteen ja hiuspohjan kunnon. Opiskelija keskustelee asiakkaan kanssa yliherkkyyksistä ja tarpeen vaatiessa tekee asiakkaalle yliherkkyystestin. Permanenttisuunnitelman pohjalta opiskelija valitsee käsittelyssä käytettävät tekniikat ja työssä käytettävät erilaiset tuotteet. Opiskelija hallitsee permanenttirullien kiertämisen ja oikeat rullausjännitteet sekä tuntee vaikutusajat ja lämmön vaikutuksen permanenttireaktioon. Hän osaa tarvittaessa selvittää permanenttikäsittelyssä käytettävien kemiallisten aineiden vaikutukset hiuksen rakenteeseen. Permanenttikäsittelyssä opiskelija hyödyntää erilaisia työvälineitä ja tekniikoita sekä hiusten edellyttämiä ainevahvuuksia. Opiskelija tietää, mitä haittavaikutuksia permanenttiaineilla on hiukselle, iholle ja vaatteille. Hän suojaa asiakkaan ja itsensä permanenttikäsittelyä varten. Ajankäytössä otetaan huomioon käytettävä tekniikka sekä hiusten pituus ja paksuus. Opiskelija suosittelee asiakkaalle permanenttia täydentäviä ja ylläpitäviä kotihoitotuotteita.

4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT

4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT 4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu suunnittelee hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn

Lisätiedot

KAMPAUKSET JA EHOSTUS

KAMPAUKSET JA EHOSTUS 4.1.2. KAMPAUKSET JA EHOSTUS Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Kampauksen ja ehostuksen suunnitteleminen tekee toteuttamiskelpoisia kampausja ehostussuunnitelmia ja noudattaa

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto

Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 3 2.1.1 Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt... 3 2.1.2 Kampaukset ja ehostus... 5 2.1.3 Värjäyskäsittelyt... 7 2.1.4 Permanenttikäsittelyt...

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010 Näyttötutkinto SISÄLLYSLUETTELO HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA, 120 ov... 3 TUTKINNON HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 3 TUTKINTOTILAISUUDET

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakolliset tutkinnon osat Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20osp

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 2009 Aiemmin osoitetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 2009 Aiemmin osoitetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen A1 HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT 1. Työprosessin 1a) Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu 1b) Hiusten leikkaus- ja partakäsittelyn suunnittelu suunnittelee hiusten ja hiuspohjan

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Forssan ammatti instituutti

Forssan ammatti instituutti Forssan ammatti instituutti KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA KOSMETOLOGI 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT 1.1 Ammattiosaamisen näyttöjen lähtökohdat

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien kauneudenhoitoalan perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. HIUSALAN PERUSTUTKINTO, parturi-kampaaja VHP

OPETUSSUUNNITELMA. HIUSALAN PERUSTUTKINTO, parturi-kampaaja VHP OPETUSSUUNNITELMA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, parturi-kampaaja VHP Sivu 2 (204) SISÄLLYSLUETTELO 1 AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2 TUTKINNON RAKENNE... 4 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA... 5 4 OPINTOJEN

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Määräys 43/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto 2014

Hiusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto 2014 Parturi-kampaajan osaamisala, parturi-kampaaja Lausuntopyyntö 43/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 Hiusalan perustutkinto

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Määräys 43/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LENNONJOHDON PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lennonjohdon perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis ja arviointisuunnitelma

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis ja arviointisuunnitelma Forssan ammatti instituutti/ sosiaali ja terveysala Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis ja arviointisuunnitelma Kauneudenhoitoalan koulutusohjelma Kosmetologi Hyväksytty 24.1.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA Yhtymähallitus 22.9.2009 2 1. JOHDANTO... 4 2. HIUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 3. HIUSALAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinnon suorittaminen ja arviointi Hiusalan tutkintotoimikunnan ohjeistus

Hiusalan perustutkinnon suorittaminen ja arviointi Hiusalan tutkintotoimikunnan ohjeistus Hiusalan perustutkinnon suorittaminen ja arviointi Hiusalan tutkintotoimikunnan ohjeistus Tutkintosuorituksien arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkinnon perusteissa määriteltyihin arvioinnin kohteisiin.

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja

HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. valmistautuu asiakaskohteen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Parturi-kampaajan koulutusohjelma Parturi-kampaaja, Nivalan ammattiopisto 2 3 JOHDANTO... 5 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 HIUSALAN KUVAUS

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Hiusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto OSAAMISALA: Hiusalan osaamisala,

Lisätiedot

Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät:

Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaan ja toimii erilaisissa kodinhuollon

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot