KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO"

Transkriptio

1 KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien kauneudenhoitoalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta ( , dnro 10/011/2000). Aineisto on kyseisen määräyksen liiteosa 2, ei normi. OPETUSHALLITUS 2005

2 KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO SISÄLLYS 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTOON 1 2 OHJEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen 3 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN 5 3.1A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot Ihon perushoito, 30 ov Ihon erikoishoito, 20 ov Ihonhoidon ohjaus, 10 ov Ehostus, 10 ov Kauneudenhoitoalan yritystoiminta, 10 ov B Valinnaiset ammatilliset opinnot Hieronta- ja terapiamenetelmät, 10 ov Ehostuksen tehostemenetelmät, 10 ov Myynti ja markkinointi, 10 ov 24

3 1 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYT- TÖAINEISTO KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTOON Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjä voidaan toteuttaa myös muilla työpaikoilla tai oppilaitosten työtiloissa. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevan opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta. Aineisto ei ole normi, vaan tukimateriaali, jota koulutuksen järjestäjät voivat käyttää ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun ja toteuttamisen apuna. Aineisto ohjaa ammattiosaamisen näyttöjen paikallista toteuttamista ja yhdenmukaistaa opiskelijan arviointia. Näyttöaineistossa on ohjeet sen käyttäjille ja opintokokonaisuuksittain laaditut osiot, jotka sisältävät näytön kuvauksen, näyttöympäristön kuvauksen ja näytön arvioinnin sekä esimerkkejä näyttöjen toteuttamisvaihtoehdoista. Näytön arvioinnin tallentamisen ohjeet ovat kansallisen näyttöaineiston kohdassa 2.3. Aineisto on Opetushallituksen Internet-sivuilla osoitteessa Näytön kuvaus -kohdassa on määritelty sen opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen, joka ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan. Osaaminen kuvataan työelämän toimintaa vastaavana tekemisenä ja työprosessina. Näyttöympäristö -kohdassa on kuvattu osaamisen näyttämisen kannalta olennaiset vaatimukset. Kansallisessa ammattiosaamisen näyttöaineistossa annetaan ohjeet siitä, millaisissa olosuhteissa ja millaisessa ympäristössä tai työyhteisössä ammattiosaamisen näyttö on hyvä toteuttaa. Lisäksi annetaan ohjeita siitä, millaisia materiaaleja, välineitä ja laitteita tarvitaan, jotta opiskelija pystyy osoittamaan osaamisensa ja osaaminen voidaan luotettavasti arvioida. Näytön arviointi -kohdassa on määritelty arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. Arvioinnin kohteet ohjaavat arvioijaa kiinnittämään huomiota asioihin, jotka arvioinnissa ovat keskeisiä. Arviointikriteerit auttavat arvioijaa määrittelemään opiskelijan osaamisen tason suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin. Arviointikriteerit on laadittu opetussuunnitelman perusteiden pohjalta kolmiportaisesti. Arvosanat ovat tyydyttävä T1, hyvä H3 ja kiitettävä K5. 2 OHJEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN 2.1 Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat mukana koulutuksen järjestäjä, koulutuksen järjestäjän nimeämä toimielin, opettajat, työelämän edustajat ja opiskelijat. Eri osapuolet voivat hyödyntää kansallista näyttöaineistoa seuraavissa tilanteissa. Koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää aineistoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä kouluttaessaan asettamansa toimielimen jäseniä, opetushenkilöstöä ja työelämän edustajia näyttöä varten

4 2 tarkistaessaan opetussuunnitelmaa niin, että se vastaa voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä. Toimielin voi hyödyntää aineistoa hyväksyessään suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioimisesta osaksi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa valvoessaan näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista käsitellessään ammattiosaamisen näyttöjen arviointia koskevia oikaisuvaatimuksia. Opettaja voi hyödyntää aineistoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä käytännössä yhdessä työelämän edustajan ja opiskelijan kanssa tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä ja niiden arvioinnista opiskelijoille ja työelämän edustajille ja perehdyttäessään heitä niihin havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä sekä kannustaessaan ja antaessaan tarvittaessa ohjausta osallistuessaan arviointikeskusteluun päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. Työelämän edustaja voi hyödyntää aineistoa perehtyessään ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin osallistuessaan ammattiosaamisen näytön suunnitteluun yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa huolehtiessaan siitä, että opiskelijalla on työssäoppimisjakson aikana mahdollisuus harjaantua näytössä vaadittavaan osaamiseen perehdyttäessään opiskelijan toimipaikan niihin toimintatapoihin, työtiloihin, koneisiin ja laitteisiin, jotka ovat ammattiosaamisen näyttöjen kannalta merkittäviä, sekä toimipaikan työsuojelu- ja työturvallisuusohjeisiin havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä, kannustaessaan ja antaessaan tarvittaessa ohjausta kertoessaan muille työyhteisön jäsenille näytöistä osallistuessaan arviointikeskusteluun päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. Opiskelija voi hyödyntää aineistoa perehtyessään ammattiosaamisen näytön tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin suunnitellessaan ammattiosaamisen näyttöä ja sopiessaan siitä ja sen ajankohdasta opettajan ja työelämän edustajan kanssa arvioidessaan omaa osaamistaan. Opettajan vastuulla on selvittää opiskelijan mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut osaamisen osoittamisen esteet. Ne otetaan huomioon näytön suunnittelussa niin, että opiskelijan on mahdollista näyttää todellinen osaamisensa. Arviointikriteerit on näyttöaineistoissa ilmaistu selkeästi työhön liittyvänä toimintana ja tekemisenä, joten ne soveltuvat hyvin myös erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin pohjaksi.

5 3 2.2 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytössä arvioija seuraa opiskelijan työskentelyä ja tekee siitä huomioita. Työpaikan edustajan osallistuminen oppilaitoksessa toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin ei ole aina mahdollista, eikä opettaja voi osallistua kaikkiin työpaikalla toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin. Koulutuksen järjestäjän hyväksymään opetussuunnitelmaan on kirjattu suunnitelma siitä, miten opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näyttö tai näytöt arvioidaan ja mitkä osapuolet näyttöä ohjaavat, seuraavat ja arvioivat. Koulutuksen järjestäjän asettama toimielin hyväksyy ammattiosaamisen näyttöjen arviointisuunnitelmat. Koulutuksen järjestäjä ja opettaja huolehtivat siitä, että ammattiosaamisen näytön arviointi toteutetaan toimielimen hyväksymällä tavalla. Ammattiosaamisen näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tavallisesti opettaja, työelämän edustaja ja opiskelija. Arviointikeskustelussa hyödynnetään työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa saatuja kokemuksia. Joissakin tapauksissa arviointikeskustelu voidaan toteuttaa esimerkiksi sähköisellä keskustelufoorumilla. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa näyttöjen arviointia. Arviointikeskustelussa kukin arvioija tuo esille arviointinsa perusteluineen. Näiden arviointien sekä mahdollisesti asiakkailta ja muilta työntekijöiltä saadun palautteen pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan osaamisesta. Ammattiosaamisen näyttöä arvioivien opettajien ja työelämän edustajien tulee olla kyseisen ammattialan asiantuntijoita, jotka toimielin on määrännyt tehtävään. Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat työprosessin hallinta työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) työn perustana olevan tiedon hallinta työturvallisuuden hallinta kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen yhteiset painotukset. Kansallisen ammattiosaamisen näyttöaineiston luvussa 3 on konkretisoitu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit opintokokonaisuuksittain. Arviointikriteerit on määritelty kohteittain tasoille T1, H3 ja K5. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan käyttäen samaa arviointiasteikkoa kuin muussakin opiskelijan arvioinnissa: T1, T2, H3, H4 ja K5 (A 603/2005). Työn perustana olevan tietopohjan hallinnasta tehdään huomioita työsuorituksen aikana. Mikäli tietopohja ei tule työskentelystä selkeästi esille, se selvitetään tarkentavilla kysymyksillä työn lomassa tai arviointikeskustelussa. 2.3 Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen Ammattiosaamisen näyttötilanteen jälkeen käytävässä arviointikeskustelussa tehdään ammattiosaamisen näytön arvioinnit, jotka tallennetaan opintokokonaisuuksittain ja arvioinnin kohteittain. Nämä arvioinnit toimivat perustana opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön arvosanalle. Jokaisesta ammatillisten opintojen opintokokonaisuudesta annetaan arvosana. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät toimielimen määräämät opettajat ja työelämän edustajat yhdessä tai erikseen, pääsääntöisesti kuitenkin yhdessä. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön arvosana perusteluineen on tallennettava ja merkittävä näyttötodistukseen. Oppilaitokset suunnittelevat ammattiosaamisen näytön arviointitietojen tallentamista varten selkeät lomakkeet. Niitä on helppo käyttää myös työpaikoilla työelämän edustajien kanssa yhteisissä arviointitilanteissa. Kun arviointitiedot tallennetaan, arviota voi tarvittaessa perustella myös jälkikäteen. Erityisen tärkeää arviointiin

6 4 palaaminen on silloin, kun opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen osoitetaan useammassa ammattiosaamisen näyttötilanteessa (ammattiosaamisen osanäyttöinä). Näyttöjen arviointi on haasteellista myös silloin, kun yhden ammattiosaamisen näyttötilanteen aikana osoitetaan kahden tai useamman opintokokonaisuuden osaamista (yhdistetty näyttö). Näissä tilanteissa arvioinnin kohteet on pystyttävä erottelemaan ja tallentamaan opintokokonaisuuksittain. Arviointitiedon tallentamisesta vastaa yleensä opettaja. Arviointiin tulee tallentaa ainakin seuraavat arviointikeskustelussa esille tulevat asiat: ammattiosaamisen näytön antaja näytettävä opintokokonaisuus tai opintokokonaisuuden osa ammattiosaamisen näytön toteuttamispaikka kuvaus ammattiosaamisen näytön sisällöstä arvioijien yhteisnäkemyksen pohjalta annetut arvosanat arviointikohteittain perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle opintokokonaisuuksittain perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle silloin, kun näyttö muodostuu osanäytöistä näytön täydentäminen tai uusiminen sellaisessa tapauksessa, jossa ei vielä ole saavutettu vähintään tyydyttävän tason osaamista opiskelijan kehitettävät osaamisalueet arviointiin osallistuneiden allekirjoitukset. Tulevaisuudessa kansallinen oppimistulosten arviointi tullaan tekemään näytöistä saatujen oppimistulosten pohjalta. Kun siirrytään ammattiosaamisen näyttöihin perustuvaan kansalliseen oppimistulosten arviointiin, ammattiosaamisen näytön arvosanan tallentamiseen tullaan liittämään arvioinnin taustatietoja ja tallentamisesta annetaan erilliset ohjeet.

7 5 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN Tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen opintokokonaisuuksien näytöt ovat pakollisia kaikille opiskelijoille. Opiskelijan on osoitettava osaamisensa näytöillä myös valitsemissaan valinnaisissa ammatillisissa opinnoissa. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttöjen lukumäärän siten, että kaikkien ammatillisten opintokokonaisuuksien osaaminen tulee näytettyä. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET OPINNOT, 90 OV Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot, 80 ov Ihon perushoito, 30 ov Ihon erikoishoito, 20 ov Ihonhoidon ohjaus, 10 ov Ehostus, 10 ov Kauneudenhoitoalan yritystoiminta, 10 ov Valinnaiset ammatilliset opinnot, 10 ov Hieronta- ja terapiamenetelmät, 10 ov Ehostuksen tehostemenetelmät, 10 ov Myynti ja markkinointi, 10 ov Muut valinnaiset opinnot, 10 ov 3.1A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot Ihon perushoito, 30 ov Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: asiakasanalyysin tekeminen hoitosuunnitelman laatiminen hoidon toteutus itsearviointi hoitomenetelmien ja -tuotteiden valinta välineiden, tuotteiden ja laitteiden käyttö valintojen perustelu hoitoja, tuotteita ja niiden vaikutuksia ja vasta-aiheita koskevien tietojen hyödyntäminen anatomian, fysiologian ja kosmetiikan kemian tietojen hyödyntäminen hygienian noudattaminen ergonomian noudattaminen sähkö- ja työturvallisuuden noudattaminen vuorovaikutus ja viestintä ammattieettinen toiminta ongelmanratkaisu yrittäjyyden huomioon ottaminen laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen.

8 6 Näytön kuvaus Opiskelija selvittää ammattiosaamisen näytössä asiakkaan tarpeita ja toiveita ja laatii niiden pohjalta asiakasanalyysin ja hoitosuunnitelman. Opiskelija toteuttaa suunnitelman mukaisen ihon perushoidon (kasvojen, jalkojen tai vartalon hoidon) aidossa asiakaspalvelutilanteessa. Opiskelija tuntee erilaisten ihon perushoitojen vasta-aiheet sekä hoitojen vaikutukset ihoon ja ihmisen hyvinvointiin. Opiskelija valitsee asiakkaalle sopivat hoitomenetelmät ja hoitotuotteet ja käyttää välineitä, tuotteita ja laitteita oikein. Hän tekee asiakkaalle hoidon hoitosuunnitelman mukaan sisällyttäen hoitoon tarvittaessa klassisen hieronnan. Opiskelija käyttää klassisen hieronnan perusotteita ja soveltaa niitä hieronnan vaikutukset ja vastaaiheet mielessä pitäen. Hän tekee hoidon soveltaen hygienian tietojaan. Opiskelija huolehtii asiakkaan, välineiden ja työympäristön siisteydestä sekä omasta siisteydestään. Opiskelija ohjaa asiakasta ihon perushoidossa ja myy asiakkaalle ihonhoitopalveluja ja ihonhoitotuotteita. Opiskelija rakentaa uusia ja ylläpitää jo vakiintuneita asiakassuhteita. Opiskelija perustelee ratkaisunsa ja toimintatapansa käyttäen tuotetuntemuksen tietojaan. Hän soveltaa asiakaspalvelutaitojaan ja ammatillista vuorovaikutusta asiakastilanteissa sekä toimiessaan työryhmän jäsenenä. Opiskelija työskentelee vastuullisesti ja pyrkii ratkaisemaan kosmetologin työhön liittyviä ongelmia. Opiskelija noudattaa työturvallisuusohjeita. Hän työskentelee ergonomisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Opiskelija arvioi omaa työtään, vastaanottaa palautetta ja kehittää työskentelyään. Ihon perushoidon näyttö voi olla kasvojen, jalkojen tai vartalon hoito, joihin voidaan tarvittaessa yhdistää käsien hoito tai ihokarvojen poisto. Pelkkä käsien hoito tai ihokarvojen poisto ei ole riittävä ihon perushoidon näyttö. Näyttö voidaan yhdistää muiden opintokokonaisuuksien näyttöihin, jolloin muodostuu luonteva palvelukokonaisuus. Ihon perushoidon näytön voi yhdistää esimerkiksi ehostuksen opintokokonaisuuden näyttöön siten, että opiskelija tekee asiakkaalle ehostuksen tai ripsien ja kulmien värjäyksen kasvohoidon yhteydessä. Esimerkkejä ammattiosaamisen näyttöjen kuvauksista Esimerkki 1: Jalkojen hoito Opiskelija tekee asiakkaalle asiakasanalyysin ja hoitosuunnitelman mukaisen jalkojen hoidon. Opiskelija poistaa asiakkaan jaloista sarveistumia ja känsiä, hoitaa maseraatioita ja pykimiä sekä lyhentää ja ohentaa kynnet. Hän lakkaa kynnet ja tekee klassisen hieronnan jaloille. Hän ohjaa asiakkaan tarvittaessa jalkojenhoitajalle tai lääkärille. Opiskelija keskustelee jalkojenhoitoon liittyvistä asioista asiakkaan kanssa hoidon aikana, ohjaa asiakasta jalkojen ihon kotihoidossa ja laatii jatkohoitosuunnitelman. Hän myy asiakkaalle jalkojen hoitotuotteita. Esimerkki 2: Kasvojen hoito Opiskelija toteuttaa asiakkaalle asiakasanalyysin ja hoitosuunnitelman mukaisen kasvojen ihon perushoidon. Hän tekee asiakkaalle alkupuhdistuksen, kuorinnan, mekaanisen ihonpuhdistuksen tarvittaessa, klassisen hieronnan kasvoille, kasvonaamion ja ihon suojauk-sen. Hän käyttää hoidossa apuna joko lämpöön, puhdistamiseen tai desinfiointiin käytettäviä laitteita. Opiskelija käyttää klassisen hieronnan perusotteita soveltaen niitä hieronnan vaikutukset ja vasta-aiheet mielessä pitäen. Hoidon aikana opiskelija ohjaa asiakasta kasvojen ihon kotihoidossa ja laatii asiakkaalle jatkohoitosuunnitelman. Hän myy asiakkaalle kasvojen ihon hoitotuotteita. Esimerkki 3: Vartalonhoito Opiskelija toteuttaa asiakkaalle asiakasanalyysin ja hoitosuunnitelman mukaisen vartalon-hoidon. Hän tekee asiakkaan vartalolle kuivaharjauksen/kuorinnan ja klassisen hieronnan. Hän tekee asiakkaalle kuivaharjauksen joko harjalla tai riffikintaalla tai mekaanisen ihon kuorinnan. Opiskelija käyttää klassisen hieronnan perusotteita soveltaen niitä asiakkaan mukaan hieronnan vaikutukset ja vasta-aiheet mielessä pitäen. Opiskelija käyttää anatomian ja fysiologian tietojaan sekä hoidon suunnittelussa että toteutuksessa.

9 7 Hoidon aikana opiskelija ohjaa asiakasta vartalon ihon kotihoidossa ja laatii asiakkaalle jatkohoitosuunnitelman. Hän myy asiakkaalle vartalon ihon hoitotuotteita. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näytöt voidaan toteuttaa monenlaisissa työympäristöissä. Näytöt annetaan aidoissa asiakaspalvelutilanteissa ympäristössä, jossa on mahdollista noudattaa kosmetologin ammatin vaatimaa hygieniaa ja työturvallisuutta. Näyttöympäristönä voivat olla esimerkiksi kauneushoitola oppilaitoksen kauneushoitola kosmetiikka-alan yritys tavaratalon kosmetiikkaosasto kauneudenhoitoalan tapahtuma (hyvän olon päivät, avoimet ovet, messut tms.) erilaiset sosiaali- ja terveysalan hoitoyksiköt. Näyttöpaikassa on suotavaa olla tarjolla myytäviä palveluja, myytäviä tuotteita tai molempia. Näyttöpaikassa tulee olla näytössä tarvittavat välineet, laitteet, aineet ja tarvikkeet. Opiskelija käyttää näyttötilanteessa tarvittaessa työssäoppimispaikan tai oppilaitoksen asiakasanalyysi- ja työsuunnitelmakorttia sekä henkilökohtaisia työvälineitä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Asiakasanalyysin tekeminen Hoitosuunnitelman laatiminen Hoidon toteutus Itsearviointi Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija tekee asiakasanalyysin ajoittain puutteellisesti. tulkitsee asiakkaan tarpeita ja toiveita, mutta tulkinta ei kaikilta osin tyydytä asiakasta. toteuttaa hoidon asiakasanalyysin perusteella. ottaa vastaan palautetta ja muuttaa osittain toimintaansa sen mukaisesti. tekee asiakasanalyysin useimmiten itsenäisesti. huomioi asiakkaan tarpeet ja toiveet hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. toteuttaa hoidon suunnitelmallisesti, asiakasanalyysin perusteella. arvioi omaa työtään, vastaanottaa palautetta ja käyttää sitä osittain työskentelynsä kehittämiseen. tekee asiakasanalyysin itsenäisesti. huomioi asiakkaan tarpeet ja toiveet monipuolisesti hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. toteuttaa hoidon asiakasanalyysin perusteella suunnitelmallisesti ja itsenäisesti. arvioi realistisesti omaa työtään, vastaanottaa palautetta ja käyttää sitä työskentelynsä kehittämiseen. Työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta) Hoitomenetelmien ja -tuotteiden valinta Välineiden, tuotteiden ja laitteiden käyttö Valintojen perustelu valitsee asiakkaalle hoitomenetelmät ja hoitotuotteet ohjeiden mukaan. osaa käyttää erilaisia laitteita ja välineitä sekä tuntee tuotteiden tärkeimmät käyttötavat. perustelee valintansa, mutta perusteluissa on puutteita. valitsee asiakkaalle sopivat hoitomenetelmät ja hoitotuotteet. käyttää välineitä, tuotteita ja laitteita oikein. osaa pääosin perustella valintansa. valitsee sopivat hoitomenetelmät ja hoitotuotteet asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. käyttää välineitä, tuotteita ja laitteita oikein ja monipuolisesti. perustelee valintansa.

10 8 Työn perustana olevan tiedon hallinta Hoitoja, tuotteita ja niiden vaikutuksia ja vasta-aiheita koskevien tietojen hyödyntäminen Anatomian, fysiologian ja kosmetiikan kemian tietojen hyödyntäminen Työturvallisuuden hallinta Hygienian noudattaminen Ergonomian noudattaminen Sähkö- ja työturvallisuusmääräyksien noudattaminen perustelee ihon perushoitojen ja tuotteiden vaikutuksia ja vastaaiheita anatomian, fysiologian ja kosmetiikan kemian tietojen avulla, mutta perusteluissa on puutteita. huolehtii asiakkaan, välineiden ja työympäristön siisteydestä ja hygieniasta sekä omasta siisteydestään ja hygieniastaan. noudattaa ergonomiaa ja työturvallisuusohjeita. perustelee ihon perushoitojen ja tuotteiden vaikutukset ja vastaaiheet anatomian, fysiologian ja kosmetiikan kemian tietojen avulla. huolehtii itsenäisesti asiakkaan, välineiden ja työympäristön siisteydestä ja hygieniasta sekä omasta siisteydestään ja hygieniastaan. noudattaa ergonomiaa ja työturvallisuusohjeita itsenäisesti. perustelee ihon perushoitojen ja tuotteiden vaikutukset ja vastaaiheet anatomian, fysiologian ja kosmetiikan kemian tietojen avulla pohtien ratkaisujaan. huolehtii tarkasti ja itsenäisesti asiakkaan, välineiden ja työympäristön siisteydestä ja hygieniasta sekä omasta siisteydestään ja hygieniastaan. noudattaa ergonomiaa ja työturvallisuusohjeita tarkasti ja itsenäisesti. Ydinosaaminen Vuorovaikutus ja viestintä Ammattieettinen toiminta Ongelmanratkaisu toimii työryhmän jäsenenä ja työskentelee hyvää asiakaspalvelutapaa noudattaen. työskentelee eettisesti oikein. käyttää ammatillista vuorovaikutusta asiakaspalvelussa sekä työryhmän jäsenenä toimiessaan. työskentelee vastuullisesti, tekee päätöksiä ja pystyy ratkaisemaan tavanomaisia kosmetologin työhön liittyviä ongelmia. soveltaa ammatillista vuorovaikutusta asiakaspalvelussa sekä työryhmän jäsenenä toimiessaan. työskentelee vastuullisesti, tekee itsenäisiä päätöksiä ja ratkaisee kosmetologin työhön liittyviä ongelmia. Yhteiset painotukset Yrittäjyyden huomioon ottaminen Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen vastaa asiakkaalle ihon perushoitamista koskeviin kysymyksiin ja toimii myyntihenkisesti tutuissa tilanteissa. ylläpitää vakiintuneita asiakassuhteita. työskentelee taloudellisesti ja lajittelee jätteet tavanomaisissa työtilanteissa. ohjaa asiakasta ihon perushoitamisessa ja toimii myyntihenkisesti asiakaspalvelutilanteissa. ylläpitää jo vakiintuneita asiakassuhteita ja yrittää rakentaa uusia. työskentelee taloudellisesti ja yleensä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. ohjaa asiakasta ihon perushoitamisessa ja myy asiakkaalle ihonhoitoja ja ihonhoitotuotteita. rakentaa uusia ja ylläpitää jo vakiintuneita asiakassuhteita. työskentelee taloudellisesti ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita kaikissa tilanteissa Ihon erikoishoito, 20 ov Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: asiakasanalyysin tekeminen hoitosuunnitelman laatiminen hoidon toteutus itsearviointi hoitomenetelmien ja -tuotteiden valinta välineiden, tuotteiden ja laitteiden käyttö valintojen perustelu hoitoja, tuotteita ja niiden vaikutuksia ja vasta-aiheita koskevien tietojen hyödyntäminen anatomian ja fysiologian tietojen hyödyntäminen hygienian noudattaminen ergonomian noudattaminen sähkö- ja työturvallisuusmääräyksien noudattaminen vuorovaikutus ja viestintä ammattieettinen toiminta ongelmanratkaisu

11 9 yrittäjyyden huomioon ottaminen laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen. Näytön kuvaus Opiskelija soveltaa ammattiosaamisen näytössä asiakaspalvelutaitojaan vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Hän toimii aktiivisesti ja oma-aloitteisesti työryhmän jäsenenä noudattaen työpaikan sääntöjä ja saamiaan ohjeita. Opiskelija tekee asiakasanalyysin perusteella erikoiskasvohoidon, johon hän yhdistää kaulan ihonhoidon, silmien- tai suunympärysihonhoidon tai vartalon erikoishoidon. Hän käyttää apunaan erilaisia erikoishoitotuotteita ja laitteita (esimerkiksi ultraääntä, tasa- tai vaihtovirtaa). Opiskelija valitsee työskentelyynsä sopivimmat erikoishoitotuotteet ja perustelee valintansa. Hän ohjaa asiakasta ihon jälkihoidossa, suosittelee erikoishoitotuotteita kotikäyttöön ja myy asiakkaan tarpeiden mukaisia erikoishoitoja ja -tuotteita. Hän noudattaa työturvallisuusohjeita ja työskentelee hygieenisesti ja ergonomisesti. Hän noudattaa työpaikan sääntöjä ja saamiaan ohjeita, toimii aktiivisesti ja ottaa oma-aloitteisesti huomioon muut työryhmän jäsenet. Esimerkkejä ammattiosaamisen näyttöjen kuvauksista Esimerkki 1: Kasvojen ihon erikoishoito Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa yksilöllisesti asiakasanalyysiin perustuvan kasvojen ihon erikoishoidon (akne- tai couperosaihon, pigmenttihäiriöiden tai ihon ikääntymismuutosten erikoishoidon) yhdistäen siihen silmien- tai huultenympärysihon hoidon tai kaulan ihonhoidon. Hän käyttää perustellusti ihon erikoishoitoon tarkoitettuja tuotteita ja laitteita: hän imeyttää hoitoaineita ihoon sähkövirran avulla sekä käyttää hoitovirtaa lihasten ja ihon kiinteyttämiseen tai kudosten toiminnan tasapainottamiseen ja elvyttämiseen. Esimerkki 2: Vartalon ihon erikoishoito Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa yksilöllisesti asiakasanalyysiin perustuvan vartalon ihon erikoishoidon asiakkaan käsivarsille, rinnoille, vatsalle, pakaroille tai reisille. Hän käyttää perustellusti vartalon ihon erikoishoitoihin tarkoitettuja tuotteita, menetelmiä ja laitteita: hän käyttää hoitovirtaa ihon ja lihasten kiinteyttämiseen sekä ihonalaiskudosten toimintojen tasapainottamiseen ja elvyttämiseen. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näytöt voidaan toteuttaa monenlaisissa työympäristöissä. Näytöt annetaan aidoissa asiakaspalvelutilanteissa ympäristössä, jossa on mahdollista noudattaa kosmetologin ammatin vaatimaa hygieniaa ja työturvallisuutta. Näyttöympäristönä voivat olla esimerkiksi kauneushoitola oppilaitoksen kauneushoitola kosmetiikka-alan yritys tavaratalon kosmetiikkaosasto kauneudenhoitoalan tapahtuma (hyvän olon päivät, avoimet ovet, messut tms.) erilaiset sosiaali- ja terveysalan hoitoyksiköt.

12 10 Näyttöpaikassa on suotavaa olla tarjolla myytäviä palveluja, myytäviä tuotteita tai molempia. Näyttöpaikassa tulee olla näytössä tarvittavat välineet, laitteet, aineet ja tarvikkeet. Opiskelija käyttää näyttötilanteessa tarvittaessa työssäoppimispaikan tai oppilaitoksen asiakasanalyysi- ja työsuunnitelmakorttia sekä henkilökohtaisia työvälineitä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija Työprosessin hallinta Asiakasanalyysin tekeminen Hoitosuunnitelman laatiminen Hoidon toteutus Itsearviointi tekee asiakasanalyysin ajoittain puutteellisesti. ottaa ohjatusti huomioon asiakkaan tarpeita ja toiveita hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. ottaa vastaan palautetta pyrkien muuttamaan toimintaansa sen mukaisesti. tekee asiakasanalyysin. ottaa hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet. toteuttaa hoidon asiakasanalyysin perusteella. arvioi omaa työtään, vastaanottaa palautetta ja käyttää sitä työskentelynsä kehittämiseen. tekee asiakasanalyysin itsenäisesti. ottaa hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa monipuolisesti huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet. toteuttaa hoidon asiakasanalyysin perusteella suunnitelmallisesti ja itsenäisesti. arvioi realistisesti omaa työtään, vastaanottaa palautetta ja käyttää sitä työskentelynsä kehittämiseen. hakee aktiivisesti palautetta toiminnastaan. Työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta) Hoitomenetelmien ja -tuotteiden valinta Välineiden, tuotteiden ja laitteiden käyttö Valintojen perustelu valitsee erikoishoitomenetelmät ja tuotteet asiakkaalle ohjeiden mukaan. käyttää erilaisia laitteita ja välineitä sekä tuntee tuotteiden tärkeimmät käyttötavat valitsee sopivat erikoishoitomenetelmät ja tuotteet asiakkaalle. käyttää välineitä, tuotteita ja laitteita oikein ja asiakaslähtöisesti. perustelee valintansa. valitsee sopivat erikoishoitomenetelmät ja -tuotteet asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. käyttää välineitä, tuotteita ja laitteita oikein, monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti soveltaen. perustelee valintansa monipuolisesti. Työn perustana olevan tiedon hallinta Hoitoja, tuotteita ja niiden vaikutuksia ja vasta-aiheita koskevien tietojen hyödyntäminen Anatomian ja fysiologian tietojen hyödyntäminen Työturvallisuuden hallinta Hygienian noudattaminen Ergonomian noudattaminen Sähkö- ja työturvallisuusmääräyksien noudattaminen ottaa tuotevalinnassa huomioon asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset. perustelee ihon erikoishoitojen ja - tuotteiden vaikutuksia. huolehtii asiakkaan, välineiden ja työympäristön siisteydestä ja hygieniasta sekä omasta siisteydestään ja hygieniastaan. noudattaa ergonomiaa ja työturvallisuusohjeita. ottaa huomioon ihon erikoishoitojen vasta-aiheet. perustelee ihon erikoishoitojen ja - tuotteiden vaikutukset. käyttää tuotteita siten, ettei asiakkaalle tule ihoärsytyksiä tai allergioita. ottaa monipuolisesti huomioon ihon erikoishoitojen vasta-aiheet. perustelee ihon erikoishoitojen ja -tuotteiden vaikutukset pohtien ratkaisujaan. osaa valita tuotteet ottaen huomioon asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset. huolehtii itsenäisesti asiakkaan, välineiden, laitteiden ja työympäristön siisteydestä ja hygieniasta sekä omasta siisteydestään ja hygieniastaan. noudattaa ergonomiaa ja työturvallisuusohjeita itsenäisesti. ottaa työskennellessään huomioon sähkölaitteiden käyttöturvallisuuhuolehtii tarkasti ja itsenäisesti asiakkaan, välineiden, laitteiden ja työympäristön siisteydestä ja hygieniasta sekä omasta siisteydestään ja hygieniastaan. noudattaa ergonomiaa ja työturvallisuusohjeita tarkasti ja itsenäisesti.

13 11 den. ottaa työskennellessään huomioon sähkölaitteiden käyttöturvallisuuden. Ydinosaaminen Vuorovaikutus ja viestintä Ammattieettinen toiminta Ongelmanratkaisu Yhteiset painotukset Yrittäjyyden huomioon ottaminen Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen toimii työryhmän jäsenenä ja työskentelee hyvää asiakaspalvelutapaa noudattaen. työskentelee vastuullisesti ja selvittää ongelmia ohjatusti. toimii rauhallisesti ja asiallisesti. vastaa ihon erikoishoitamista koskeviin kysymyksiin ja toimii myyntihenkisesti tutuissa tilanteissa. ylläpitää vakiintuneita asiakassuhteita. työskentelee taloudellisesti ja lajittelee jätteet tavanomaisissa työtilanteissa. käyttää ammatillista vuorovaikutusta asiakaspalvelussa sekä työryhmän jäsenenä toimiessaan. työskentelee vastuullisesti, tekee päätöksiä ja ratkaisee kosmetologin työhön liittyviä ongelmia. toimii myönteisesti. ohjaa asiakasta ja myy asiakkaalle ihon erikoishoitoja ja -tuotteita. rakentaa uusia ja ylläpitää jo vakiintuneita asiakassuhteita. työskentelee taloudellisesti noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. soveltaa ammatillista vuorovaikutusta asiakaspalvelussa sekä työryhmän jäsenenä toimiessaan. työskentelee huolellisesti ja vastuullisesti, tekee itsenäisiä päätöksiä ja ratkaisee kosmetologin työhön liittyviä ongelmia. soveltaa aikaisemmin oppimaansa uudessa tilanteessa. toimii innostuneesti ja myönteisesti. ohjaa asiakasta monipuolisesti ja perustellusti ja myy asiakkaalle ihon erikoishoitoja ja -tuotteita. rakentaa uusia ja ylläpitää jo vakiintuneita asiakassuhteita. työskentelee taloudellisesti noudattaen kestävän kehityksen periaatteita kaikissa tilanteissa Ihonhoidon ohjaus, 10 ov Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: hoitosuunnitelman laatiminen oman toiminnan suunnittelu ja arviointi toiminta työyhteisössä asiakaspalvelu asiakkaan ohjaaminen palvelujen ja tuotteiden myynti palveluja ja tuotteita koskevien tietojen hyödyntäminen tiedonhaku ja ongelmanratkaisu yhteistyö ammattieettinen toiminta kuluttajan oikeuksien huomioon ottaminen. Näytön kuvaus Opiskelija tulkitsee ammattiosaamisen näytössä asiakkaan tarpeita ja toiveita pystyäkseen toteuttamaan hoitokokonaisuuden. Hän toimii palveluhenkisesti hoidon kaikissa vaiheissa sekä arvioi omaa toimintaansa koko työprosessin ajan. Opiskelija kykenee asiakaspalvelussa tai ohjauskeskustelussa vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella tai jollakin vieraalla kielellä. Hän osaa antaa ohjeet kirjalli-

14 12 sena. Tarvittaessa opiskelija hakee ohjausta toimintaansa ja muuttaa sitä ohjauksen perusteella. Opiskelija pyrkii kehittämään itseään kokonaisvaltaisesti sekä asiakaspalvelijana että työyhteisön aktiivisena jäsenenä. Opiskelija ohjaa asiakasta palvelutapahtuman aikana ja antaa neuvoja kotihoitoon. Hän kertoo asiakkaalle, miksi hänen suosittelemansa hoidot ja tuotteet ovat tarpeellisia, miksi ne sopivat asiakkaalle ja miten niitä käytetään oikein. Hän esittelee ja myy asiakkaalle ihonhoitoihin ja ehostuksiin liittyviä lisäpalveluita, jatkohoitoja ja tuotteita. Hän suosittelee ja myy asiakkaalle kotihoitotuotteita sekä ihonhoito- ja ehostuspalveluita. Ihonhoidon ohjauksen näyttö voidaan toteuttaa erillisenä näyttönä tai muiden opintokokonaisuuksien näyttöjen yhteydessä (ihon perushoito, ihon erikoishoito, ehostus, kauneudenhoitoalan yritystoiminta, valinnaiset ammatilliset opinnot). Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näytöt voidaan toteuttaa monenlaisissa työympäristöissä. Näytöt annetaan aidoissa asiakaspalvelutilanteissa ympäristössä, jossa on mahdollista noudattaa kosmetologin ammatin vaatimaa hygieniaa ja työturvallisuutta. Näyttöympäristönä voivat olla esimerkiksi kauneushoitola oppilaitoksen kauneushoitola kosmetiikka-alan yritys tavaratalon kosmetiikkaosasto kauneudenhoitoalan tapahtuma (hyvän olon päivät, avoimet ovet, messut tms.) erilaiset sosiaali- ja terveysalan hoitoyksiköt. Näyttöpaikassa on suotavaa olla tarjolla myytäviä palveluja, myytäviä tuotteita tai molempia. Näyttöpaikassa tulee olla näytössä tarvittavat välineet, laitteet, aineet ja tarvikkeet. Opiskelija käyttää näyttötilanteessa tarvittaessa työssäoppimispaikan tai oppilaitoksen asiakasanalyysi- ja työsuunnitelmakorttia sekä henkilökohtaisia työvälineitä. Asiakaspalvelu tai asiakkaan ohjaaminen toisella kotimaisella kielellä tai vieraalla kielellä toteutetaan ammattiosaamisen näytössä tilanteen mukaan siihen parhaiten soveltuvassa näyttöympäristössä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Hoitosuunnitelman laatiminen Oman toiminnan suunnittelu ja arviointi Toiminta työyhteisössä Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija tekee hoitosuunnitelman asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan tavanomaisissa tilanteissa. huolehtii siitä, että asiakas saa hänelle luvatun palvelun. muuttaa osittain toimintaansa palautteen perusteella. tekee hoitosuunnitelman asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. muuttaa ja kehittää työskentelyään palautteen perusteella. arvioi toimintaansa omasta näkökulmastaan. toimii aktiivisesti työyhteisössä. tekee hoitosuunnitelman itsenäisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. hyödyntää annettua palautetta toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti. arvioi toimintaansa avoimesti ja realistisesti. toimii työyhteisössä itsenäisesti ja työtä kehittävästi. Työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja matepalvelee asiakasta asiallisesti ja palvelee asiakasta monipuolisesti palvelee asiakasta monipuolisesti

15 13 riaalien hallinta) Asiakaspalvelu Asiakkaan ohjaaminen Palvelujen ja tuotteiden myynti hyviä tapoja noudattaen äidinkielen lisäksi tarvittaessa myös toisella kotimaisella tai jollakin vieraalla kielellä (kielitutkinnon taitotaso 2). kuuntelee asiakkaan toiveita ja pyrkii ottamaan niitä huomioon. on kohtelias ja noudattaa hyviä tapoja. ohjaa asiakasta ja tukee häntä palveluiden ostopäätöksissä. ja tilanteen mukaan äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella tai jollakin vieraalla kielellä. palvelee asiakasta tämän tarpeiden ja toiveiden mukaan. toimii oma-aloitteisesti asiakassuhteiden luomisessa. ohjaa asiakasta sekä myy asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisia palveluita ja tuotteita. ja persoonallisesti äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella tai jollakin vieraalla kielellä. ottaa asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioon niin, että palvelutapahtuma onnistuu. ohjaa asiakasta monipuolisesti sekä myy asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisia palveluita ja tuotteita. Työn perustana olevan tiedon hallinta Palveluja ja tuotteita koskevien tietojen hyödyntäminen Ydinosaaminen käyttää tietojaan ainesosa- ja tuotetietoudesta ohjatessaan asiakasta tavallisissa tilanteissa. kertoo asiakkaalle palveluista ja tuotteista. käyttää teoriatietoutta hyödykseen ohjatessaan asiakasta kotija jatkohoidossa sekä myydessään hänelle palveluita ja tuotteita. kertoo asiakkaalle suosittelemistaan palveluista ja tuotteista. käyttää monipuolisesti hyödykseen teoriatietoutta ohjatessaan asiakasta koti- ja jatkohoidossa sekä myydessään hänelle palveluita ja tuotteita. perustelee asiakkaalle suosittelemiensa palvelujen ja tuotteiden hyödyn. Tiedonhaku ja ongelmanratkaisu Yhteistyö Ammattieettinen toiminta Yhteiset painotukset Kuluttajan oikeuksien huomioon ottaminen hakee eri lähteistä lisätietoa ja tukee asiakasta päätösten tekemisessä. selvittää ongelmia, mutta tarvitsee siihen ohjausta. toimii sopimusten mukaisesti. kertoo asiakkaalle kuluttajan oikeuksista, mutta joutuu ajoittain tarkistamaan tietoja. ottaa asioista selvää ja hakee tarvittaessa ohjausta päätöksiinsä. perustelee ongelmatilanteissa tekemänsä ratkaisut. toimii useimmiten vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja sopimusten mukaisesti. toimii kuluttajansuojan mukaisesti. ottaa asioista selvää omaaloitteisesti ja tekee itsenäisiä päätöksiä. osaa soveltaa aikaisemmin oppimaansa uudessa tilanteessa. esittää ongelmatilanteissa realistisia ja rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja. toimii vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja sopimusten mukaisesti. toimii vastuullisesti ja kuluttajansuojan mukaisesti. kertoo asiakkaalle hänen oikeuksistaan, velvollisuuksistaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan Ehostus, 10 ov Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: asiakasanalyysin tekeminen ehostussuunnitelman laatiminen ehostuksen toteutus itsearviointi ehostusmenetelmien ja tuotteiden valinta välineiden ja tuotteiden käyttö valintojen perustelu hoitoja, tuotteita ja niiden vaikutuksia ja vasta-aiheita koskevien tietojen hyödyntäminen ergonomian noudattaminen hygienian noudattaminen tiedonhaku ja ongelmanratkaisu

16 14 ammattieettinen toiminta yrittäjyyden huomioon ottaminen laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta. Näytön kuvaus Opiskelija tekee ammattiosaamisen näytössä asiakasanalyysin mukaisen ripsien ja kulmakarvojen kestovärjäyksen, käyttää tarvittaessa silmänhuuhtelukuppeja ja muotoilee kulmakarvat nyppimällä. Hän voi myös tehdä asiakkaalle korjaavan päivä- tai erikoisehostuksen tai sekä kestovärjäyksen että ehostuksen. Opiskelija valitsee työskentelyynsä sopivimmat tuotteet ja välineet ja perustelee valintansa. Hän ohjaa asiakasta jälkihoidossa, suosittelee tuotteita kotikäyttöön ja myy asiakkaan tarpeiden mukaisia ehostuksia ja ehostustuotteita. Opiskelija noudattaa työturvallisuusohjeita ja työskentelee ergonomisesti. Hän työskentelee hygieenisesti ja huolehtii työympäristönsä asianmukaisesta siisteydestä sekä käyttämiensä työvälineiden puhtaanapidosta. Opiskelija edustaa omaa ammattialaansa esiintyen täsmällisesti ja hyviä tapoja noudattaen, kykenee vastaanottamaan palautetta ja pyrkii muuttamaan toimintaansa palautteen suuntaisesti. Opiskelija noudattaa työpaikan yhteisiä sääntöjä ja ohjeita. Hän toimii aktiivisesti ja oma-aloitteisesti ja ottaa muut työryhmän jäsenet huomioon. Hän palvelee kaikkia asiakkaita samanarvoisesti. Opiskelija osaa tarvittaessa hakea apua työskentelyynsä. Esimerkkejä ammattiosaamisen näytöistä Esimerkki 1: Ripsien ja kulmakarvojen kestovärjäys ja/tai kaunistava päiväehostus Opiskelija suojaa asiakkaan vaatteet ja hiukset asianmukaisesti ennen silmä- ja huuliehostuksen poistoa. Hän tekee asiakkaan iholle tarvittaessa alkupuhdistuksen ja puhdistaa myös kaulan alueen ihon. Opiskelija tekee asiakkaalle ripsien ja kulmakarvojen kestovärjäyksen, käyttää tarvittaessa silmähuuhtelukuppeja sekä siistii kulmakarvat nyppimällä. Opiskelija osaa käyttää kestovärjäyksessä käytettäviä aineita ja kertoa niiden vaikutuksista ja haittavaikutuksista sekä osaa ohjata asiakasta kestovärjäyksen jälkihoidossa. Opiskelija suojaa asiakkaan ihon kosteus- tai hoitotuotteella, joka sopii ehostuksen pohjaksi. Hän pohjustaa kaunistavan päiväehostuksen värillisellä päivävoiteella tai meikkivoiteella, levittää ripsivärin, rajaa ja punaa huulet sekä viimeistelee ehostuksen levittämällä puuterin. Opiskelija auttaa asiakasta ehostustuotteiden valinnassa muoto-, väri- ja tyyliopin tietojensa avulla. Esimerkki 2: Korjaava ehostus Opiskelija suojaa asiakkaan vaatteet ja hiukset asianmukaisesti ennen silmä- ja huuliehostuksen poistoa. Hän tekee asiakkaalle tarvittaessa ihotyypin mukaisen alkupuhdistuksen ja puhdistaa myös kaulan alueen ihon. Opiskelija tekee ehostuksen aluksi ihoanalyysin määrittelemällä ihotyypin, mahdolliset ihomuutokset sekä allergiat. Hän suojaa asiakkaan silmänympärysihon sekä kasvojen ja kaulan ihon ihotyypin mukaisella kosteustai hoitotuotteella ja valitsee mahdolliset erikoistuotteet (ampullit, tehotipat), jotka sopivat ehostuksen pohjaksi. Opiskelija keskustelee asiakkaan kanssa kiinnittäen huomiota asiakkaan toiveisiin, tarpeisiin, kulttuuriin, elämäntapaan sekä kulutustyyliin. Opiskelija huomioi kokonaisuuden suunnitellessaan ehostusta: asiakkaan ihon, hiusten ja silmien värin, vaatetuksen sekä ehostuksen tarkoituksen (päivä-, ilta-, kuvausmeikki jne.). Opiskelija määrittelee asiakkaan kasvojen ja silmien muodon sekä suunnittelee niiden perusteella muotoopillisesti korjaavan ehostuksen, joka tuo esiin asiakkaan parhaat piirteet. Hän käyttää hyväkseen väri- ja tyyliopin tietämystään.

17 15 Opiskelija pohjustaa asiakkaan ihon ehostuksen tarkoitukseen sopivalla värivoiteella, tekee tarvittavat voidemaiset korostukset ja varjostukset ja puuteroi ihon irtopuuterilla. Hän käyttää silmien rajaukseen nestemäistä tai kiinteää eyelineria ja levittää luomi- ja ripsivärit silmien muodon ja sijainnin mukaan. Hän rajaa ja punaa huulet huomioiden niiden muodon ja levittää puuterimaisen poskipunan siveltimellä muoto-opillisesti oikein ja tekee lopuksi tarvittaessa puuterimaiset varjostukset ja korostukset. Opiskelija opastaa asiakasta oikeantyyppisten ja -väristen ehostustuotteiden valinnassa sekä niiden käytössä. Hän hallitsee ehostustuotteiden myynnin asiakkaalle. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näytöt voidaan toteuttaa monenlaisissa työympäristöissä. Näytöt annetaan aidoissa asiakaspalvelutilanteissa ympäristössä, jossa on mahdollista noudattaa kosmetologin ammatin vaatimaa hygieniaa ja työturvallisuutta. Näyttöympäristönä voivat olla esimerkiksi kauneushoitola oppilaitoksen kauneushoitola kosmetiikka-alan yritys tavaratalon kosmetiikkaosasto kauneudenhoitoalan tapahtuma (hyvän olon päivät, avoimet ovet, messut tms.) erilaiset sosiaali- ja terveysalan hoitoyksiköt. Näyttöpaikassa on suotavaa olla tarjolla myytäviä palveluja, myytäviä tuotteita tai molempia. Näyttöpaikassa tulee olla näytössä tarvittavat välineet, laitteet, aineet ja tarvikkeet. Opiskelija käyttää näyttötilanteessa tarvittaessa työssäoppimispaikan tai oppilaitoksen asiakasanalyysi- ja työsuunnitelmakorttia sekä henkilökohtaisia työvälineitä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija Työprosessin hallinta Asiakasanalyysin tekeminen Ehostussuunnitelman laatiminen Ehostuksen toteutus Itsearviointi tekee asiakasanalyysin lähes itsenäisesti. suunnittelee asiakkaan toiveiden mukaisen ehostuksen. toteuttaa ehostuksen niin että asiakas on tyytyväinen. ottaa vastaan palautetta ja pyrkii muuttamaan toimintaansa sen mukaisesti. tekee asiakasanalyysin itsenäisesti. laatii työsuunnitelman, jossa käytettävät tuotteet ja värit ovat asiakkaalle sopivat. huomioi asiakkaan tarpeet ja toiveet hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. toteuttaa ehostuksen suunnitelmallisesti asiakasanalyysin mukaan. arvioi omaa työtään ja käyttää saamaansa palautetta työskentelynsä kehittämiseen. tekee asiakasanalyysin itsenäisesti ja luovasti. laatii työsuunnitelman, jossa työmenetelmät ja käytettävät tuotteet ovat asiakkaalle sopivat. huomioi asiakkaan tarpeet ja toiveet monipuolisesti hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. toteuttaa ehostuksen asiakasanalyysin mukaan suunnitelmallisesti ja itsenäisesti. ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa sen mukaisesti. arvioi työtään perustellen toimintaansa.

18 16 Työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta) Ehostusmenetelmien ja tuotteiden valinta Välineiden ja tuotteiden käyttö Valintojen perustelu valitsee menetelmät ja tuotteet siten, että asiakas on tyytyväinen. osaa käyttää välineitä sekä tuntee tuotteiden tärkeimmät käyttötavat. valitsee omaa toimintaansa tukevia tuotteita ja työmenetelmiä, mutta valintojen perusteluissa on puutteita. valitsee käyttämänsä menetelmät ja tuotteet oikein. käyttää välineitä ja tuotteita oikein. osaa pääosin perustella valintansa. valitsee asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaiset menetelmät ja tuotteet ja käyttää niitä soveltaen. käyttää välineitä ja tuotteita oikein ja monipuolisesti. perustelee valintansa. Työn perustana olevan tiedon hallinta Hoitoja, tuotteita ja niiden vaikutuksia ja vasta-aiheita koskevien tietojen hyödyntäminen ottaa huomioon ehostuksen ja kestovärjäyksen mahdolliset vastaaiheet. käyttää yleisimpiä kestovärjäystuotteita ja tuntee niiden tärkeimmät ainesosat. auttaa asiakasta ehostustuotteiden valinnassa ja ottaa huomioon asiakkaan ehostukseen liittyviä toiveita. ottaa huomioon ehostusten vastaaiheet käyttäen apuna ihoanalyysiä ja huomioiden ihomuutokset ja allergiat. vertailee ehostuksessa sekä ripsien ja kulmakarvojen kestovärjäyksessä käytettäviä tuotteita ottaen huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet. käyttää työskentely- ja tukiotteita. tekee ehostuksen asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. ohjaa asiakasta ehostustuotteiden valinnassa ja käytössä. ottaa huomioon ehostusten vasta-aiheet käyttäen apunaan ihoanalyysiä ja huomioiden ihomuutokset ja allergiat. vertailee perustellen ehostuksessa sekä ripsien ja kulmakarvojen kestovärjäyksessä käytettäviä tuotteita ottaen huomioon asiakkaan yksilöllisyyden. käyttää oikeita työskentely- ja tukiotteita. tekee yksilöllisiä ratkaisuja ja ohjaa asiakasta ehostustuotteiden valinnassa ja käytössä. Työturvallisuuden hallinta Ergonomian noudattaminen Hygienian noudattaminen Ydinosaaminen Tiedonhaku ja ongelmanratkaisu Ammattieettinen toiminta Yhteiset painotukset Yrittäjyyden huomioon ottaminen Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta huolehtii asiakkaan, välineiden ja työympäristön siisteydestä ja hygieniasta sekä omasta siisteydestään ja hygieniastaan. kunnioittaa asiakasta ja noudattaa hyviä tapoja. ylläpitää vakiintuneita asiakassuhteita. suhtautuu rauhallisesti ja asiallisesti asiakkaan palautteeseen, esimerkiksi valituksiin. työskentelee lähes edellytetyssä ajassa. huolehtii itsenäisesti asiakkaan, välineiden ja työympäristön siisteydestä ja hygieniasta sekä omasta siisteydestään ja hygieniastaan. noudattaa ergonomiaa ja työturvallisuusohjeita itsenäisesti. ottaa asioista selvää ja hakee tarvittaessa ohjausta päätöksiinsä. perustelee ongelmatilanteissa tekemänsä ratkaisut. toimii useimmiten vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja sopimusten mukaisesti. rakentaa uusia ja ylläpitää jo vakiintuneita asiakassuhteita. toimii kannattavasti yrityksessä. käyttää tuotteita tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. myy asiakkaalle ehostustuotteita. huolehtii tarkasti ja itsenäisesti asiakkaan, välineiden ja työympäristön siisteydestä sekä omasta siisteydestään ja hygieniastaan. noudattaa ergonomiaa ja työturvallisuusohjeita tarkasti ja itsenäisesti. ottaa asioista selvää omaaloitteisesti ja tekee itsenäisiä päätöksiä. osaa soveltaa aikaisemmin oppimaansa uudessa tilanteessa. esittää ongelmatilanteissa realistisia ja rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja. toimii vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti ja noudattaa sopimuksia. rakentaa uusia ja ylläpitää jo vakiintuneita asiakassuhteita. toimii yrityksen kannattavuutta edistävästi. Työmenetelmät ja tuotevalinnat ovat perusteltuja ja taloudellisia. myy asiakkaalle hänen tarvitsemiaan ehostustuotteita.

19 Kauneudenhoitoalan yritystoiminta, 10 ov Kauneudenhoitoalan yritystoiminta, 10 ov (Yrittäjyys ja työntekijänä toimiminen, palvelujen ja tuotteiden myynti ja markkinointi) Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: oman toiminnan suunnittelu ja arviointi toiminta työyhteisössä asiakaspalvelu markkinointiviestintä työlainsäädännön tietojen hyödyntäminen myyntiä ja markkinointia koskevien tietojen hyödyntäminen ammattieettinen toiminta työympäristöstä huolehtiminen yrittäjyyden huomioon ottaminen kuluttajansuojan huomioon ottaminen kestävän kehityksen periaatteiden huomioon ottaminen. Näytön kuvaus Opiskelija kuuntelee ammattiosaamisen näytössä asiakasta ja keskustelee hänen kanssaan ilmaisten itseään selkeästi ja asiallisesti. Hän toimii niin, että asiakas viihtyy. Opiskelija arvioi työtään ja hankkii palautetta asiakaskeskustelun kautta. Hän käsittelee palautetta ja kehittää ammatillista osaamistaan. Opiskelija toimii motivoituneesti, oma-aloitteisesti ja vastuuntuntoisesti ja noudattaa yrityksen pelisääntöjä. Opiskelija ottaa työskentelyssään huomioon työyhteisön jäsenet ja työympäristön sekä tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa työntekijänä toimiessaan. Opiskelija ottaa vastaan tilauksia ja selvittää tilausten yhteydessä asiakkaan tarpeita ja odotuksia. Opiskelija myy asiakkaille palveluita ja tuotteita ja selvittää asiakkaalle niiden laatuominaisuuksia. Hän toimii myyntitilanteessa asiantuntevasti ja ohjaavasti tukien asiakasta ostopäätöksen tekemisessä. Opiskelija hinnoittelee tuotteita ja palveluita ja käyttää kassakonetta asiakastöiden ja tuotteiden rahastamisessa. Hän luo palvelutilanteessa pysyviä asiakassuhteita. Opiskelija osallistuu yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin markkinointitoimenpiteisiin. Hän somistaa yrityksen näyteikkunan, sisätilan tai molemmat yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa. Hän suunnittelee suoramainontaan tarkoitetun markkinointiviestin valitulle kohderyhmälle käyttäen apunaan tietotekniikkaa sekä tarvittaessa asiantuntijoita. Kauneudenhoitoalan yritystoiminnan näyttö (Yrittäjyys ja työntekijänä toimiminen, palveluiden ja tuotteiden myynti ja markkinointi) on mahdollista toteuttaa itsenäisenä näyttönä. Se voidaan myös yhdistää ihon perushoidon, ihon erikoishoidon, ehostuksen tai valinnaisten ammatillisten opintojen näyttöihin. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näytöt voidaan toteuttaa monenlaisissa työympäristöissä. Näytöt voidaan antaa aidoissa asiakaspalvelutilanteissa ympäristössä, jossa on mahdollista noudattaa kosmetologin ammatin vaatimaa hygieniaa ja työturvallisuutta.

Forssan ammatti instituutti

Forssan ammatti instituutti Forssan ammatti instituutti KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA KOSMETOLOGI 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT 1.1 Ammattiosaamisen näyttöjen lähtökohdat

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO JALKINEALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien jalkinealan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

PÄÄTÖS 11.6.2006 6/420/2008. niin, että tutkintojenn yhteisen osan. telyn sekä K. näyttöaineis- LIITE

PÄÄTÖS 11.6.2006 6/420/2008. niin, että tutkintojenn yhteisen osan. telyn sekä K. näyttöaineis- LIITE PÄÄTÖS 11.6.2006 6/420/2008 SIRKUSALAN PERUSTUTKINNON KANSALLISENN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON HYVÄKSYMINENN Tämä kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on tarkistettu niin, että se on 14.3.2005

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien elintarvikealan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HAMMASTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien hammastekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien maanmittausalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KEMIANTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien kemiantekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KELLO- JA MIKROMEKANIIKAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien kello- ja mikromekaniikan perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien puhdistuspalvelujen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien kotitalous- ja kuluttajapalvelujen

Lisätiedot

Sähköalan perustutkinto (120 ov) Sähkö ja Energiatekniikan koulutusohjelma, Sähköasentaja

Sähköalan perustutkinto (120 ov) Sähkö ja Energiatekniikan koulutusohjelma, Sähköasentaja Sähköalan perustutkinto (120 ov) Sähkö ja Energiatekniikan koulutusohjelma, Sähköasentaja OPETUSSUUNNITELMA JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO 13.01.2007 il 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien painoviestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien pintakäsittelyalan perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Sähköalan perustutkinto (120 ov) Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, Elektroniikka asentaja

Sähköalan perustutkinto (120 ov) Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, Elektroniikka asentaja Sähköalan perustutkinto (120 ov) Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, Elektroniikka asentaja OPETUSSUUNNITELMA JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO 2006 1 AMMATILLISEN

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien turvallisuusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien sähköalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja 0 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja Perustuu OPH:n valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2006 sekä kone ja metallialan

Lisätiedot