Sisällysluettelo. Liite Liite Lähteet... 45

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45"

Transkriptio

1 Neuvolatoiminnan sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma

2 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät Tavoitteet Äitiysneuvolan tehtävät Lastenneuvolan tehtävät Perhesuunnitteluneuvolan tehtävät Odottavien perheiden ja alle kouluikäisten suun terveystarkastusten suunnitelma 5 3. Terveystarkastukset neuvolassa Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja järjestäminen Laajat terveystarkastukset 7 4. Neuvolatoimintaa tukevat palvelut Psykologi- ja perheneuvontapalvelut Toimintaterapia Puheterapia Fysioterapia 9 5. Asiakkaat ja henkilöstö Synnyttäjien määrä ja henkilöstö Neuvolaikäisten lasten määrä ja henkilöstö Toimitilat Yhteistyö Yhteenveto toiminnan kehittämiseksi Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola Lastenneuvola Huhtalantie 10 mahdollisuudet perheiden palveluissa 14 Liite Liite Lähteet

3 1. Taustaa Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kansanterveystyön järjestäminen on kunnan velvollisuus. Kansanterveystyöllä tarkoitetaan yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuvaa terveyden edistämistä. Se sisältää myös sairauksien ja tapaturmien ehkäisyn sekä yksilön sairaanhoidon. Kansanterveystyöhön kuuluu mm. huolehtia kunnan asukkaiden terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista mukaan lukien ehkäisyneuvonta, raskaana olevien naisten ja lasta odottavien perheiden ja alle kouluikäisten lasten sekä heidän perheidensä neuvolapalvelut sekä ylläpitää koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä suun terveydenhuoltoa. Valtioneuvoston asetuksella (338/2011) varmistetaan, että neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon palvelut ovat suunnitelmallisia ja yhtenäisiä koko maassa. Asetuksen tueksi Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut kirjasen (Julkaisuja 2009:20), jossa on perustelut ja soveltamisohjeet lastenneuvolatyön, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä suun terveydenhuollon järjestämisestä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisuissa Opas 14/2011 ja Opas 22/2012 on yksityiskohtaiset ohjeet neuvola- ja kouluterveydenhuollon terveystarkastusten toteuttamisesta. Äitiysneuvolaopas, joka sisältää suosituksia äitiysneuvolatoimintaan, on julkaistu syksyllä 2013 Opas 29/2013. Valvira ja aluehallintovirastot valvovat annettujen asetusten noudattamista. 2. Tavoitteet ja tehtävät 2.1. Tavoitteet Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi. Edistää kokoperheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Äitiysneuvolassa tunnistetaan mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt sekä järjestetään tarvittava hoito ja tuki. Äitiysneuvolat osallistuvat terveyserojen kaventamiseen ja syrjimisen ehkäisemiseen muun muassa varhaisen kohdennetun tuen avulla. Tavoitteena on myös imetyksen edistäminen. Lastenneuvola palvelee kaikkia lapsiperheitä. Lastenneuvolassa seurataan ja tuetaan lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä kouluikään saakka yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Pyritään tunnistamaan terveysongelmat varhaisessa vaiheessa. Tuetaan vanhempia kasvatustehtävässä ja terveyttä edistävien valintojen tekemisessä. 3

4 Tuetaan vanhempia luomaan lapseensa turvallinen, vastavuoroinen kiintymyssuhde. Pyritään ennaltaehkäisemään lasten mielenterveyden häiriöitä ja lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Perhesuunnitteluneuvolantoiminnan tavoitteena on edistää kunnan väestön seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Tarjotaan asiakkaille tietoa ehkäisymenetelmistä. Pyritään ennaltaehkäisemään ei-toivottuja raskauksia sekä ohjaamaan asiakkaita raskauden keskeytysasioissa. Tarjotaan tukea lapsettomuudesta kärsiville Äitiysneuvolan tehtävät järjestää suositusten mukaiset terveystarkastukset raskauden aikana tunnistaa mahdollisimman varhain raskausaikaiset häiriöt ja niiden riskitekijät tunnistaa varhain erityistä tukea tarvitsevat vanhemmat ja perheet sekä järjestää perheelle riittävästi tukea ja apua tarjota vanhemmille terveysneuvontaa auttaa vanhempia löytämään oman vanhemmuutensa vahvuudet edistää vanhempien seksuaali- ja lisääntymisterveyttä turvata hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä antaa parisuhdetta ja seksuaalisuutta koskevaa neuvontaa järjestää perhevalmennus odottaville perheille 2.3. Lastenneuvolan tehtävät seurata ja tukea lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä valtakunnallisen rokotusohjelman toteuttaminen tunnistaa mahdollisimman ajoissa epäsuotuisan kehityksen merkit lapsessa, perheessä ja elinympäristössä sekä puuttua varhain terveyttä vaarantaviin tekijöihin moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen ohjata lapsi tarvittaessa muille asiantuntijoille tutkimuksiin tai hoitoon tukea vanhempia turvallisen aikuisuuden sisältävään ja lapsilähtöiseen kasvatustapaan mahdollistaa vanhemmille ajantasaisen ja tutkimukseen perustuvan tiedon saaminen lapseen, perheeseen ja näiden terveyden edistämiseen liittyvistä tekijöistä kullekin vanhemmalle soveltuvalla tavalla ohjata vanhempia saamaan vertaistukea kehittää lastenneuvolatoimintaa ja tehdä aloitteita toimintamallien luomiseksi moniongelmaisten perheiden auttamiseksi. 4

5 2.4. Perhesuunnitteluneuvolan tehtävät tarjota seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita kuntalaisille antaa neuvontaa ja ohjausta seksuaaliterveysasioissa kaikille lisääntymisiässä oleville jakaa tietoa eri ehkäisymenetelmistä tehdä nuorille perhesuunnitteluneuvolan toiminta tutuksi sekä neuvolassa asiointi helpoksi ja luottamukselliseksi tarjota tietoa neuvolan asiakkaille perhesuunnittelusta ja auttaa asiakkaita ajoittamaan raskaudet heille sopiviksi tarjota tietoa ei-toivottujen raskauksien ilmaantuessa sekä ohjata niin hoidossa kuin jatkohoidossakin ohjata lapsettomuudesta kärsiviä jatkohoitoon tukea kunnan naisten ja miesten tervettä hedelmällisyyttä sekä ennaltaehkäistä sukupuolitauteja tarjota tarvittaessa naispuolisille asiakkaille seksuaalineuvojan palveluita järjestää naisten ikäkausitarkastukset (joukkopapa) v. naisille sekä huolehtia kontrollinäytteiden ottamisesta 2.5. Odottavien perheiden ja alle kouluikäisten suun terveystarkastusten suunnitelma Odottava perhe Asetuksen mukaiseen laajaan terveystarkastukseen sisältyy suun terveydenhuollon neuvontakäynti ja hoidon tarpeen arvio. Neuvontakäynti on tarkoitettu molemmille vanhemmille ja tavoitteena on, että käynnit kattavat mahdollisimman suuren osan kohderyhmästä. Toiminnassa pyritään tunnistamaan perheet, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Odottavat perheet saavat tiedon suun terveydenhuoltoon hakeutumisesta äitiysneuvolassa. Neuvonta ja hoidon tarpeen arviointi toteutetaan suuhygienistin vastaanotolla. Perheen kanssa määritetään yhdessä terveyskäyttäytymisen muutostarpeet. Haastattelun perusteella annetaan yksilöllisesti suunniteltua terveysneuvontaa voimavarasuuntautuneen ja motivoivan keskustelun keinoin. Pyritään vakiinnuttamaan terveyttä edistäviä käytäntöjä osaksi koko perheen terveyttä ja hyvinvointia koko elämänkaaren ajan. Käynti tukee tiedon soveltamista käytäntöön ja vastuun ottamista omasta ja lapsen terveydestä. Hoitoa tarvitsevat ohjataan hammaslääkärin vastaanotolle. Neuvolaikäiset Neuvolaikäiset kutsutaan määräaikaistarkastuksiin hammashoitolaan 2-, 4-, ja 6-vuotiaana. Tarkastuksia tekevät suuhygienistit ja hammashoitajat, jotka oh- 5

6 jaavat lapsen tarvittaessa hammaslääkärin vastaanotolle. Mikäli lapsella on suun sairauksien riski tai hänellä on jo korjaavan hoidon tarve, hänet kutsutaan yksilöllisesti vähintään vuosittain terveystarkastukseen suuhygienistin/hammashoitajan vastaanotolle tai hammaslääkärin tutkimukseen ja hoitoon. Määräaikaistarkastuskäynneillä muistutetaan vanhempia heidän vastuustaan lapsen suun terveydestä. Suotuisat suun terveystavat tulisi juurruttaa varhaislapsuudessa. Lapsen kasvaessa neuvonta ja käytännön opetus kohdennetaan sekä lapselle että vanhemmalle. 6-vuotiaiden lasten neuvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota ensimmäisten pysyvien poskihampaiden puhdistukseen ja reikiintymisen ehkäisyyn 3. Terveystarkastukset neuvolassa Terveystarkastukset tarjotaan kaikille lasta odottaville perheille ja alle kouluikäisille lapsille. Terveystarkastuksilla selvitetään ja tuetaan odottavan äidin ja lapsen terveydentilaa, kasvua ja kehitystä sekä koko perheen hyvinvointia. Terveystarkastuksilla pyritään hoidettavissa olevien poikkeamien varhaiseen toteamiseen. Asetuksen mukaan alle kouluikäiselle lapselle tehdään yhteensä vähintään 16 terveystarkastusta, joista kolme (4 kk, 18 kk ja 4 v) toteutetaan laajoina terveystarkastuksina. Ensimmäisen ikävuoden aikana lapselle tehdään vähintään kymmenen terveystarkastusta, joihin sisältyy kaksi lääkärintarkastusta sekä yksi (4 kk) laaja terveystarkastus. Ensimmäisen ikävuoden jälkeen terveystarkastuksia on vähintään kuusi, joista kaksi (18 kk, 4 v) on laajoja terveystarkastuksia. Terveystarkastuksissa arvioidaan jatkotutkimusten, tuen ja hoidon tarvetta sekä ohjataan tarvittaessa tukitoimien piiriin tai jatkohoitoon. Äitiysneuvolan terveystarkastuksia uuden suosituksen mukaan on koko raskauden aikana, mukaan lukien jälkitarkastus, vähintään yhdeksän ja lääkärintarkastuksia kolme. Näihin sisältyy vähintään yksi laaja terveystarkastus. Alkuraskauden käynnillä arvioidaan, onko lisäkäynteihin tarvetta. Lisäkäyntien tarve arvioidaan sen jälkeen jokaisella neuvolakäynnillä. Tarkastuksista poisjäävien tuen tarve tulee selvittää. Määräaikaisten terveystarkastusten lisäksi tehdään terveystarkastuksia yksilöllisen tarpeen mukaan. Perhesuunnitteluneuvolassa asiakas käy sovitusti terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolla. Pillerien käyttäjien vuosikontrollit ohjataan terveydenhoitajan tarkastukseen samoin kuin kierukkaa käyttävien asiakkaiden kontrollit. Ehkäisyä käyttävät asiakkaat käyvät lääkärin tarkastuksessa noin viiden vuoden välein. Tarvittaessa terveydenhoitaja ohjaa lääkärille aikaisemmin. Myös ulkokuntalaiset opiskelijat ovat oikeutettuja käyttämään äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan palveluita. 6

7 3.1. Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja järjestäminen Terveystarkastusten yhteydessä tulee mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tunnistaa erityisen tuen tarve ja järjestää tarpeenmukainen tuki viiveettä. Näitä ovat erityisesti lapsen ja nuoren neurologisen kehityksen ongelmat, oppimishäiriöt, käytöshäiriöt, mielenterveysongelmat tai kiusaaminen, lapsen kaltoin kohtelu tai puutteet perushoivassa ja huolenpidossa ja perheen keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Näitä ovat myös vanhempien vakavat sairaudet, päihde- tai mielenterveysongelmat, läheisväkivalta sekä perheen toimeentuloon ja elinoloihin liittyvät ongelmat. Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi lisäkäynnit ja kotikäynnit ovat tärkeitä. Erityisen tuen järjestämiseksi laaditaan yhteistyössä lasten ja heidän perheiden kanssa tavoitteellinen suunnitelma, jonka toteutumista seurataan. Suunnitelmaa laadittaessa tehdään yhteistyötä mm. sosiaalityön, lastensuojelun sekä tarvittaessa erikoissairaanhoidon ja muiden yhteistyötahojen kanssa Laajat terveystarkastukset Kokonaisvaltaisimman osan terveystarkastusten kokonaisuudesta muodostavat laajat terveystarkastukset, joissa terveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat raskaana olevan tai lapsen terveyden lisäksi koko perheen hyvinvointia. Laaja terveystarkastus tehdään äitiysneuvolassa lasta odottavalle perheelle raskausviikolla ja lastenneuvolassa 4 kk, 18 kk ja 4 vuoden iässä. Äitiysneuvolassa laajaan terveystarkastukseen osallistuvat raskaana oleva puolisonsa kanssa. Tällöin selvitetään äidin ja sikiön terveydentilan tutkimisen lisäksi perheen hyvinvointia haastattelulla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Perheen hyvinvoinnin selvittämisessä lähtökohtana ovat vanhempien kuvaus perheen tilanteesta, heidän tarpeensa, voimavaransa ja huolensa. Terveystarkastuksen yhteydessä tehdään yksilöllinen terveydenhoitosuunnitelma. Ensimmäistä lasta odottavan perheen laajaan terveystarkastukseen sisältyy myös suun terveydentilan selvittäminen. Vanhemmat ohjataan neuvolasta suun hoitopalveluihin. Lastenneuvolassa laajaan terveystarkastukseen osallistuvat lapsi ja molemmat vanhemmat tai ainakin toinen heistä. Tähän sisältyy lapsen terveystarkastuksen lisäksi huoltajien haastattelu sekä heidän suostumuksellaan varhaiskasvatuksen arvio lapsen hyvinvoinnista. Laajassa terveystarkastuksessa käsitellään lapsen, vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti eri näkökulmista ja se toteutetaan hyvässä vuorovaikutuksessa ja toimivassa yhteistyössä sekä perheen kanssa että työntekijöiden kesken. Neuvolassa laaja terveystarkastus voi koostua erillisistä terveydenhoitajan- tai lääkärintarkastuksista tai yhteistarkastuksesta, jossa molemmat ammattiryhmät tekevät omiin tarkastuksiin liittyvät työtehtävänsä. 7

8 4. Neuvolatoimintaa tukevat palvelut 4.1. Psykologi- ja perheneuvontapalvelut Psykologi- ja perheneuvontapalveluiden lastenneuvolatiimi tuottaa palveluja sekä äitiysneuvolan asiakkaille että pikkulapsiperheille. Työryhmässä toimii kolme psykologia sekä sosiaalityöntekijä/psykoterapeutti. Asiakkaat ohjautuvat palveluihin omasta tai perheen aloitteesta, neuvoloiden terveydenhoitajien, lääkäreiden, muiden terveyskeskuksen erityistyöntekijöiden, varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen sekä erikoissairaanhoidon kautta. Työ perustuu yhteis- ja verkostotyöhön ko. tahojen kanssa. Toiminta tapahtuu yksilö-, perhe-, ryhmäja verkostotasolla. Palvelut sisältävät ennaltaehkäisevää ohjausta ja neuvontaa, sekä tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta äitiysneuvolan ja lastenneuvolan asiakkaille. Tavoitteena on edistää lasten ja perheiden psyykkistä hyvinvointia, perheen toimivuutta ja vuorovaikutussuhteita sekä lasten psyykkistä kehitystä ja kasvua. Menetelminä käytetään mm. lasten kliinisiä kehitysarviotutkimuksia, perheen vuorovaikutussuhteiden tutkimista ja tukemista MIM-videohavainnoinnin sekä Theraplayvuorovaikutushoidon avulla. Lisäksi järjestetään ryhmämuotoista, vertaistukeen perustuvaa perhekoulutoimintaa ja lasten tunne-elämän kehittymisen tukemiseen perustuvia tunnetaitoryhmiä. Toiminta muotoutuu pikkulapsiperheiden tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena ovat matalan kynnyksen palvelut, joihin pyritään mm. pitämällä vastaanottoja alueen lastenneuvoloissa, sekä mahdollisuuksien mukaan tarjoamalla asiakkaille nopea pääsy palveluiden piiriin. 8

9 4.2. Toimintaterapia Lasten toimintaterapiassa arvioidaan ja kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita lapsi tarvitsee päivittäisessä elämässään ja uusia taitoja oppiessaan; mm. leikkitaidot, itsestä huolehtimisen taidot, sensomotoriset ja hahmottamisen taidot sekä tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taidot. Lapsen toiminnallisia valmiuksia ja taitoja arvioidaan standardoiduilla testeillä, toimintaa havainnoimalla ja vanhempia haastattelemalla. Arvioinnissa voidaan hyödyntää kodin ja päivähoidon havainnointikaavakkeita sekä olla tarvittaessa yhteydessä lapsen hoitopaikkaan. Arvioinnin perusteella suunnitellaan tarvittaessa toimintaterapia joko seurantakäynteinä tai terapiajaksoina. Terapia on yksilö- tai ryhmämuotoista. Vanhemmat ja lapsen päivähoitopaikka saavat tarvittaessa ohjausta ja vinkkejä lapsen kehityksen tukemiseen. Yhdessä vanhempien kanssa pyritään löytämään perheen arkea helpottavia toimintatapoja. Seinäjoen terveyskeskuksessa toimii tällä hetkellä yksi toimintaterapeutti Puheterapia Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluu puhe- ja kommunikaatiohäiriöiden tutkiminen, terapia ja vanhempien ohjaus sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen. Puheterapian tavoitteena on poistaa, lieventää ja ehkäistä lasten puheen, kielen ja kommunikaation häiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmia sekä suun alueen lihaksiston motorisia toimintahäiriöitä. Puheterapeuttien asiakasryhmään kuuluvat neuvolaikäiset lapset ja tavoitteena on puhepulmien varhainen tunnistaminen ja puheterapeuttinen kuntoutus ennen kouluikää. Toiminnan painopisteenä on varhaiskuntoutuksen toteuttaminen. Puheterapia suunnitellaan aina asiakaskohtaisesti, yhteistyössä lapsen vanhempien ja mukana olevien tahojen ammattihenkilöiden kanssa. Seinäjoen terveyskeskuksessa toimii tällä hetkellä neljä puheterapeuttia Fysioterapia Lasten fysioterapia on fysioterapeutin toteuttamaa lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on liikkumis- ja toimintakyvyn tukeminen. Tarkoituksena on auttaa lasta hyödyntämään ja harjaannuttamaan omia liikkumis- ja toimintakyvyn resurssejaan mahdollisimman optimaalisesti. Fysioterapia perustuu liikkumis- ja toimintakyvyn analysointiin ja arviointiin, jonka fysioterapeutti tekee yhdessä lapsen sekä vanhempien ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Fysioterapeutti tekee tiivistä yhteistyötä perheen, päiväkodin henkilökunnan sekä muiden lasta hoitavien terapeuttien kanssa. Fysioterapian tavoitteet määritellään yhteistyössä em. tahojen kanssa. 9

10 5. Asiakkaat ja henkilöstö 5.1. Synnyttäjien määrä ja henkilöstö Seinäjoen alueella on syntyvyys viimeisen viiden vuoden aikana vaihdellut välillä/vuosi. Isonkyrön alueella syntyy noin 50 lasta vuosittain Pohja Halkosaari, Kitinoja, Jouppila Kärki Simuna, Jouppila Kasperi Yhteensä Nurmon alue Ylistaron alue Peräseinäjoen alue Koko Seinäjoki Isokyrö Synnytysten määrä työntekijää kohti on vuonna 2013 ollut keskimäärin 92. Vaihtelua eri alueiden välillä on huomattavasti. Uuden vuonna 2013 julkaistun suosituksen mukaan (STM 2013:29) tavoite on 76 synnyttävää asiakasta vuodessa/terveydenhoitaja. Suosituksen mukaan 600 synnyttävää asiakasta kohden tulisi olla kokopäivätoiminen lääkäri. Nykyisin lääkäriresurssia on kolme ja puoli päivää viikossa. Äitiysneuvolassa työskentelee tällä hetkellä yhdeksän terveydenhoitaja, joista yksi työntekijä tekee 60 % äitiysneuvolatyötä ja 40 % perhesuunnitteluneuvolatyötä. Vakituiset toimenhaltijat äitiysneuvolassa ovat kaksoiskoulutettuja kätilö-terveydenhoitajia. Perhesuunnittelussa on kaksi kätilö-terveydenhoitajan koulutuksen omaavaa ja kaksi terveydenhoitajaa. Perhesuunnittelun terveydenhoitajista kolme on lisäksi kouluttautunut seksuaalineuvojiksi. Asetuksen mukainen toiminta edellyttää moniammatillista työskentelyä ja perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kartoitusta. Perhesuunnittelu- ja äitiysneuvolassa työskentelee useita lääkäreitä. Tavoitteena on, että samat lääkärit hoitavat äitiyshuoltoa. 10

11 5.2. Neuvolaikäisten lasten määrä ja henkilöstö Seinäjoki on kasvava kaupunki ja se lisää asiakasmääriä oli Seinäjoen alueella 5629 neuvolaikäistä lasta ja Isossakyrössä oli 366 neuvolaikäistä lasta Lastenneuvolatyötä tekee yhteensä 15 ½ terveydenhoitajaa. Asiakkaita yhdelle terveydenhoitajalle tulee laskennallisesti tasaisesti jaettuna 363. Neuvolan käytössä on yksi varahenkilön työpanos. Isonkyrön lastenneuvolassa yksi terveydenhoitaja vastaa kaikista kunnan neuvolaikäisten lasten tarkastuksista. Suositusten mukaan (Lastenneuvola STM 2004) lapsimäärä on 400 lasta/terveydenhoitaja, jos on sijainen ja 340 lasta/terveydenhoitaja, jos ei ole sijaista. Lasten määrään vaikuttaa terveydenhoitajan työskentely useammalla sektorilla ja jos alueella on runsaasti maahanmuuttajia tai erityistä tukea tarvitsevia perheitä. Lääkärimääräksi suositellaan 2800 lasta/lääkäri Toimitilat Lastenneuvolatyö järjestetään pääsääntöisesti helposti saavutettavana lähipalveluna. Lastenneuvolan toimipisteitä on Seinäjoella 8 ja Isossakyrössä 2. Äitiysneuvola toimii keskitetysti Huhtalan neuvolassa. Isossakyrössä toimii oma äitiysneuvola. Hammashoitolat toimivat lähipalveluina. 11

12 6. Yhteistyö Moniammatillisen yhteistyön tarve ja määrä on vuosien mittaan korostunut neuvolatyössä. Erityisen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat erityistyöntekijät (psykologit, puheterapeutit, toimintaterapeutti), fysioterapeutit, varhaiskasvatuksen työntekijät, perhetyöntekijät, sosiaalityö ja erikoissairaanhoito. Äitiysneuvolatyössä yhteistyö keskussairaalan äitiyspoliklinikan kanssa on merkittävää. Äitiysneuvolassa kirjataan kaikki tiedot äidin luvalla keskussairaalan kanssa yhteiseen äitiysneuvolan palvelupolkuohjelmaan. Tällöin kaikki neuvolan ja keskussairaalan merkinnät ovat suoraan näkyvissä ja hyödynnettävissä molemmissa hoitopisteissä. Perheneuvolan ja terveyskeskuksen psykologitoiminta on koottu yhteen yksikköön. Toimintamallia kehitetään ikäkausipohjaisesti tiimi-pohjalta ja tavoitteena on yhteistyön edelleen kehittäminen. Toimintamallia kehittämällä saadaan resurssit ja apu kohdennettua oikea-aikaisesti. Yhteistyö lastensuojelun kanssa on tiivistynyt. Vuonna 2015 neuvolan perhetyössä toimii 4 lastensuojelun perhetyöntekijää. Perhetyöntekijöiden työpanos jakaantuu tasaisesti eri lastenneuvoloihin. Neuvolan terveydenhoitajat osoittavat apua tarvitsevat perheet vanhempien luvalla perhetyöntekijöille. Perhetyöntekijöistä kolmen palvelut ovat perheelle ilmaisia ja neljäs perhetyöntekijä tekee maksullista kotipalvelua. Perhetyöntekijän palveluista ei synny lastensuojelun asiakkuutta. Huhtalan neuvolan remontin edistyessä Huhtalaan ovat muuttaneet vuonna 2014 kaikki äitiysneuvolat ja vuonna 2015 alussa Kirkonkrannin, Törnävän ja Halkosaaren lastenneuvolat sekä neuvolan psykologit ja sosiaalityöntekijät ja neuvolan perhetyöntekijät. Huhtalan neuvolaan muodostuu Perhekeskus Sokkeli moniammatillisten toimijoiden yhteistyöareenaksi. Vuonna 2014 on alkanut eri sektoreiden moniammatillinen tiivis yhteistyön vahvistaminen mm. Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman yhdessä tekemisellä. Suunnitelman tekemiseen osallistuvat terveystoimi (mm. neuvola ja neuvolan erityistyötekijät), sosiaalitoimi (mm. lastensuojelu), sivistystoimi (mm. varhaiskasvatus ja koulutoimi). Vuonna 2015 Perhekeskus Sokkelin toimintaa johtaa moniammatillinen Sokkeli-työryhmä, mikä kehittää mm. yhteistyökäytänteitä siten, että perheet ja lapset saavat palvelut mahdollisimman varhain oikea-aikaisesti, ilman päällekkäistä palvelujen tarjontaa. Perhekeskus Sokkelissa on aloittanut vuonna 2014 syksyllä lastenneuvolan lapsipsykiatrin ja terveyskeskuksen lastentautien erikoislääkärin konsultaatiot. 12

13 7. Yhteenveto toiminnan kehittämiseksi Henkilökunta on motivoitunutta ja koulutusmyönteistä, mikä on laadukkaan neuvolatyön edellytys. Henkilöstöä täydennyskoulutetaan vuosittain kulloisenkin tarpeen mukaan. Nettisivujen päivitys ja ajan tasalla pitäminen helpottavat palveluiden piiriin hakeutumista. Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, jolla pyritään mm. henkilöstöresurssien tehokkaaseen käyttöön ja neuvolatoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Neuvolatyön kehittämiseen on nimetty osastonhoitajan lisäksi vastuulääkärit. Terveystarkastuksien sisältöihin kiinnitetään erityistä huomiota. Tarkastuksissa vahvistetaan ja tuetaan koko perheen hyvinvointia ja vanhempien taitoja tehdä terveyttä edistäviä elämäntapavalintoja Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 1. Uusi äitiysneuvolaopas on julkaistu lokakuulla Äitiysneuvolassa on päivitetty tarkastusaikataulu suositusta vastaavaksi ja raskaudenseuranta toteutuu Seinäjoella ja Isossakyrössä asetusten mukaisesti. 2. Lasta odottavan perheen omaseurantaa tuetaan. Vastaanottoaikoja tarjotaan kunkin perheen tarpeen mukaisesti. 3. Äitiysneuvolassa alkavat vuoden 2015 aikana myös iltavastaanotot. 4. Synnytys- ja perhevalmennuksen sisältö päivitetään. Monikkovalmennusta tarjotaan 3-4 kertaa vuodessa sairaanhoitopiirin alueen lähikuntien asiakkaille. 5. Perhesuunnitteluneuvolassa työnjakoa terveydenhoitajien ja lääkäreiden kesken selkeytetään. 6. Papojen joukkotarkastusten ajanvaraus tapahtuu sähköisesti Commitohjelman kautta. Terveyskeskusavustaja huolehtii ajanvarauksesta. 7. Naisten seksuaalineuvonta on osa perhesuunnittelua ja sen osuutta lisätään vähitellen nykyisten resurssien puitteissa. 8. Lääkäripalveluja äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolassa pyritään lisäämään vuosina yhden lääkäriviran verran. 13

14 7.2. Lastenneuvola 1. Lastenneuvoloissa on päästy valtakunnallisen asetuksen edellyttämiin neuvolapalveluihin. Laajojen terveystarkastusten sisältöä kehitetään ja muokataan edelleen, jotta toimintamalli saadaan laadukkaaksi ja kustannustehokkaaksi. 2. Lääkäreiden ja hoitajien työjakoa selkeytetään ja ajankäyttö kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti. Lastenneuvolan lääkärin vastaanotot tapahtuvat lääkärin ja terveydenhoitajan yhteisvastaanottoina. 3. Lastenneuvolan terveydenhoitajan raskaudenajan kotikäynnit toteutetaan ensisynnyttäjäperheisiin ja kuntaan muuttaneisiin lasta odottaviin perheisiin viimeisellä raskauskuukaudella. 4. Huolehditaan resurssien riittävyydestä. Sekä terveydenhoitajien että lääkäreiden lisäystarve tulee asukasmäärän lisäyksen myötä. 5. Uusi asetus velvoittaa selvittämään ja seuraamaan poisjäävien perheiden tuen tarvetta. Tarkastuksista pois jääneisiin otetaan yhteyttä ja selvitetään neuvolassa käymättömyyden syy. Sähköinen järjestelmä helpottaa osaltaan seurantaa. 6. Vanhempien on mahdollista varata aika terveydenhoitajalle sähköisesti netin kautta 2, 3, 4, 5 ja 6 vuotta täyttävälle lapselleen. Sähköinen ajanvarausjärjestelmä parantaa palvelua ja vapauttaa terveydenhoitajien työaikaa Huhtalantie 10 mahdollisuudet perheiden palveluissa Huhtalantie 10 kiinteistöön siirtyneet äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolat, Kirkonkrannin, Törnävän, ja Halkosaaren lastenneuvolat, puheterapeutit, toimintaterapeutti ja neuvolan psykologitiimi sekä lastenneuvolan perhetyöntekijät mahdollistavat moniammatillisen tiiviin yhteistyön. Tällöin palveluiden laatu, saatavuus ja kustannustehokkuus paranevat. Perheet saavat tarvitsemiaan palveluja nykyistä sujuvammin. Toimintaa ohjaa ja kehittää moniammatillinen Sokkeli-ryhmä. Työntekijöiden toiminta tehostuu, kun välimatkat ja päällekkäiset toiminnat poistuvat. Tiedonkulku paranee eri toimijoiden välillä. Palvelut täydentävät toisiaan tarve ja tarjonta kohtaavat. Kumppanuus luo pohjan uudelle toimintakulttuurille, jossa varhainen tukeminen ja moniammatillinen työote ovat osa arkea. Tavoitteena on luoda palveluja asiakaslähtöisesti ja rakentaa monipuolinen palvelutarjonta perheille sekä parantaa palvelujen saatavuutta. 14

15 Liite 1 Äitiysneuvolan terveystarkastukset (lääkäri tai terveydenhoitaja) Ensikäynti raskausviikolla 8 10 (ensisynnyttäjä uudelleensynnyttäjä) Terveydenhoitajan vastaanotto varaa aikaa noin 1,5 tuntia terveydentilan selvitys molemmilta vanhemmilta aiemmat raskaudet ja synnytykset työolosuhteiden kartoitus (tarvittaessa erityisäitiysloma) ravitsemus ja liikunta, suun terveys, ensisynnyttäjille hammashoidon lomake täytettäväksi tupakointi, nuuska, alkoholi (audit-kysely), huumeet sikiöseulontaohjaus. ELLÄH. ks. ohje lähetteen tekoon. Dg-kohtaan Äitiyslähete, kiireellisyysaika 8-30vrk, esitietoihin pariteetti, vm, la. Kirjoita myös seerumiseulalähete ja kerro asiakkaalle, milloin laboratoriossa olisi hyvä käydä (rv ) Huomioi, jos muu kriteerien mukainen syy lähettää äitiyspoliklinikalle, esim. perussairaus, HAL lähetteet verikokeisiin; VR ja Rh (wlab-p 4469), Hbs-Ag, cardiolipin ja HIV (w-labp 0404) (Huom. THL lomakkeeseen asiakkaan allekirjoitus) virtsan bakteeriviljely; tee labrapyyntö (w-lab-p, u-bakt) anna mukaan virtsanäytteenottosetti ja ohjeet Parvo-va (wlab-p 4156) lasten kanssa työskenteleviltä vesirokko-va (wlab-p 2923) jos ei varmuutta sairastamisesta C-hepatiitti otetaan aina, jos asiakas tuo esille riskitekijöitä tai toivoo näytettä otettavaksi tai havaitaan maksaentsyymien nousu raskausaikana Sokerirasituksen tilaus ohjeen mukaan Neuvokas perhe-kortin anto, täyttöinfo Kutsu laajaan terveystarkastukseen molemmille vanhemmille, anna mukaan hyvinvointikysely täytettäväksi Näytteet ja mittaukset pissanäyte analysoidaan liuskalla RR Hb jos Hb on 110g/l tai enemmän otetaan seuraava näyte vasta raskausviikolla 28 15

16 jos Hb on alle 110g/l ensikäynnillä tai alle 105g/l viikolla 28, aloitetaan rautavalmiste suun kautta. Tarvittaessa S-Ferrit. paino, info painonnoususuosituksista Sikiön elossa olon varmistaminen, doppler tai uä Keskustellaan Raskauden aiheuttamista muutoksista Informoidaan neuvolakäynneistä Kasvaminen vanhemmuuteen, isän osuus terv.keskuksen perhevalmennus Epämääräiset vuodot ja ohjanta Pahoinvointi, vatsantoiminta Hampaiden hoito raskauden aikana, ensimmäistä lasta odottavat pariskunnat oikeutettuja ilmaiseen suuhygienistin neuvontakäyntiin (täytä kaavake). lupa-asiat, sähköinen resepti-info, yhteinen potilastietorekisteri molempien vanhempien papereihin. Lupa kysytään myös vauvan tietojen katselua. Varataan seuraava aika raskausviikolle th:lle ja lääkärille Laajennettu terveystarkastus raskausviikolla (ensisynnyttäjä, uudelleensynnyttäjä) Terveydenhoitajan osuus vastaanotolle kutsutaan molemmat vanhemmat. vastaanottoaika varataan terveydenhoitajalle raskausviikolla terveydenhoitajan osuuteen varataan aikaa 1,5t hyvinvointikyselyn läpikäynti ja keskustelu perheen tilanteesta, voimavaroista ja tukiverkostosta laaja-alaisesti raskaana olevan ja puolison mieliala (EPDS) tarvittaessa perheen elämäntilanteeseen vaikuttavat sairaudet terveystottumukset (audit, tupakkariippuvuusseula, huumeet, lääkkeet puolisolta, jos ei aiemmin tehty) perheen sisäinen vuorovaikutus parisuhde (keskustelun aiheina myös seksuaalisuus ja rakentava riitely, väkivallasta kysytään niin, ettei toinen puoliso ole paikalla) vanhempien odotukset synnytyksestä ja vanhemmuudesta tai kokemukset aiemmista synnytyksistä tukiverkosto taloudellinen tilanne perhevalmennuksen esittely erityisen tuen järjestämiseksi vanhemmalle ja koko perheelle laaditaan terveys- ja hyvinvointisuunnitelma. Kirjataan palvelupolulle erityisvaateet raskauden aikana. Keskustelua raskausajan liikunnasta. Fysioterapeuttien äitiysvalmennus aikataulu Neuvokas perhe-kortin läpikäyminen Hyvinvointia raskauteen ja vauva-arkeen esite RR, U-prot, U-gluc, Paino, nousu/viikko, sikiön syke 16

17 Lääkärin osuus 20 minuuttia vastaanottoaika koko perheen hyvinvoinnin ja terveydentilan tarkastelu terveydenhoitajan terveystarkastuksen pohjalta huomioiden perheen tarpeet keskustelu sikiön poikkeavuuksien seulonnasta tarvittaessa terveysneuvonta, raskauden kulkuun liittyvät tekijät, työolosuhteet raskauden kulkuun liittyvät merkitykselliset lääketieteelliset tekijät ohjeistus raskaana olevan omaseurannasta (hälyttävät oireet ja toiminta niiden yhteydessä) raskauteen ja synnytykseen liittyvät tuntemukset (myös huolet, fyysinen vointi) sikiön syke sisätutkimus lääkäri ottaa kantaa loppuraskauden mahdolliseen äitipolikontrolli tarpeeseen Vastaanottokäynti terveydenhoitajalla raskausviikolla (ensisynnyttäjä, uudelleensynnyttäjä) fyysinen ja psyykkinen vointi: ennakoivat supistukset selkävaivat mieliala omaseurannan tukeminen, hälyttävät oireet (esim. supistelut, kohdun kovettumiset ja toiminta niiden yhteydessä), ohjaus sokerirasitukseen (24 28 rv), tarvittaessa kotiseurannan aloitus tarvittaessa veriryhmäkontrolli/lähete (h24-26) -> huomioi mahdollinen anti-d suojauksen antaminen seuraavalla kerralla (sikiön veriryhmämääritys, koska otetaan käyttöön?) parisuhdeväkivaltaseula (kun asiakas/puoliso on yksin paikalla) raskaana olevan työssäkäynnin tukeminen, liikunta, ravitsemus ja muut terveystottumukset varmista verivastaukset/onko kirjattu koneelle hätäkasteluvan kysyminen BCG-kysely Kelan etuudet, ohjaus niiden hakemisesta, todistus raskaudesta (SV755) peruskontrollit; RR, paino, u-gluk ja u-prot, sf-mitta, sikiön syke kutsu valmennuksiin ensisynnyttäjäperheet 17

18 Vastaanottokäynti terveydenhoitajalla raskausviikolla (ensisynnyttäjä) fyysinen ja psyykkinen vointi työssä, opiskelussa ja vapaa-ajalla raskaana olevan ja sikiön terveys: pre-eklampsian oireet, supistelut, sikiön kasvu peruskontrollit; RR, paino, u-gluk ja u-prot, sf-mitta, sikiön syke, Hb raskaana olevan omaseurannan ohjaus ja tuki (hälyttävät oireet ja toiminta niiden yhteydessä) p-alat lähete tarvittaessa gemini tai raskaana oleva, jolla aikaisemmassa raskaudessa hepatoosi anti-d suojauksen anto Rh negatiiviselle odottajalle, kirjaus neuvolakorttiin ja tieto osastosihteerille (kerää tiedot ja lähettää viikoittain keskussairaalaan) parisuhdeväkivaltaseula (kun asiakas/puoliso on yksin paikalla) hätäkasteluvat kuntoon, toiveet kirjataan palvelupolulle viimeistään tällä kerralla kutsu valmennukseen (sairaalaan tutustumiskäynti/valmennus?) tiedotetaan lastenneuvolan raskaudenajan kotikäynnistä ja annetaan lastenhoito-dvd kotiin katsottavaksi. Vastaanottokäynti terveydenhoitajalla raskausviikolla (ensisynnyttäjä, uudelleensynnyttäjä) fyysinen vointi: ennakoivat supistelut, selkävaivat, lepo/työ mieliala, ravitsemus, liikunta, muut terveystottumukset ravinnon merkitys; turvotus, ummetus, närästys imetyksen merkitys ja valmistautuminen imetykseen, rintojen tarkistus, imetyskysely vanhemmuus varhainen vuorovaikutus (VaVu-haastattelu) vauvan hoito ja tarvikkeet, onko kotona valmista tukiverkoston kokoaminen tarvittaessa perhe- ja työtilanne synnytys ja siihen liittyvät tuntemukset ohjaus raskaana olevan omaseurannasta ja hälyttävistä oireista (preeklampsia, supistelut, kutinat, verenvuoto, lapsivesi, sikiön liikkeet) peruskontrollit; RR, paino, u-gluk ja u-prot, sf-mitta, sikiön syke, tarv. Hb p-alat tilataan, jos monisikiöraskaus, aikaisemmassa raskaudessa hepatoosi, pillereitä käyttäessä kohonneet maksa-arvot myös s-sappihapot, w-lab-p nro (ravinnotta) jos kutinaa ilmennyt. Huomioitavaa: liiallinen painonnousu (yli 500g/viikko) kohdun kasvu (erityisesti, jos sokerirasituksessa poikkeava) diabeetikkojen VS-käyrien tarkastus 18

19 ANTI-D immunoglobuliini Rh-negatiivisille rv:lla (tai jos sikiö Rhpositiivinen äidin verinäytteen tutkimuksen perusteella) Vastaanottokäynti lääkärillä ja terveydenhoitajalla raskausviikolla (ensisynnyttäjä, uudelleensynnyttäjä) fyysinen vointi, mieliala terveystottumukset synnytyksen lähestymisen merkit ja mahdolliset synnytykseen liittyvät huolet ja pelot synnytystapa-arvio, loppuraskauteen liittyvien riskitekijöiden arviointi, tarvittaessa ohjaus äitiyspoliklinikalle imetys tarvittaessa veriryhmävasta-aineet -kontrolli raskausviikolla 36 rh-negatiivisen III-näyte keltainen lapsi aikaisemmin verensiirto ABO-immunisaatio B-streptokokkiseulonta raskausviikoilla 35 37, merkintä ajanvarauskirjaan 3. käynti, niin os.siht tietää tilata näytteen ja tulostaa tarrat peruskontrollit; RR, paino, nousu/viikko, turvotukset, u-gluk ja u-prot, sfmitta, sikiön syke, tarjonta, sikiön koko UÄ:llä varmistettu perätila lähetetään Äpkl:lle rv 35 loppuraskauden pienryhmät liikelaskentaohje (tarv.) Vastaanottokäynti terveydenhoitajalla raskausviikolla (ensisynnyttäjä, uudelleensynnyttäjä) Terveydenhoitajan vastaanotto joka toinen viikko, harkinnan mukaan useammin. Lasketun ajan ohittumisen jälkeen joka viikko. fyysinen vointi, mieliala ohjaus raskaana olevan omaseurannasta ja hälyttävistä oireista (preeklampsia, supistelut, kutinat, verenvuoto, lapsivesi, sikiön liikkeet) synnytykseen liittyvät asiat imetys parisuhde perheen valmentautuminen lapsen syntymään tarvittaessa lasketun ajan ylittymisen vuoksi lähete synnytyssairaalaan ks. erillinen ohje Q-asemalta Äpkl lähetettävät: äkilliset komplikaatiot, muut mahd. Lasketun ajan ohittuminen: tee lähete kun 41+1, kiireellisyysluokka 1-7pvä peruskontrollit; RR, paino, u-gluk ja u-prot, sf-mitta, sikiön syke, tarjonta 19

20 Merkitse GBS-näytteen tulos äitiyskorttiin kohtaan muuta mainittavaa terveystottumuksista Keskustellaan Synnytykseen ja lapsen hoitoon liittyvät asiat Kerrataan synnyttämään lähtöasiat Loppuraskauden ryhmät Huomioi myös uudelleensynnyttäjät (sairaalassa muuttuneet käytännöt) Pelot Perheen osuus, sisarukset Perheen sosiaalinen tuki, sisarusten hoitojärjestelyt, synnytykseen tuleva tukihenkilö Hoitoperiaatteet vierihoito-osastolla Kotikäyntien selvittäminen, pyydä asiakasta soittamaan mahd. pian, kun on synnyttänyt. Terveydenhoitajan kotikäynti synnytyksen jälkeen 1 7 vrk (ensisynnyttäjä, uudelleensynnyttäjä) Kotikäynti lapsen ollessa noin 7 vrk ikäinen, kahden viikon iässä soitto kotiin, käynti neuvolassa tai kotikäynti. molempien puolisoiden raskaus- ja synnytyskokemukset synnyttäjän vointi, mieliala, väsymys, pelot, uni imetys synnyttäjän fyysinen toipuminen kohdun supistuminen, tarv. episiotomian, sektiohaava, vuodon ja rintojen tarkastus, ravinto, suolentoiminta, rautalääkitys, ulkoilu vastasyntyneen tarkastus lapsen yleistilan ja perustoimintojen arviointi, iho, napa, silmät, sammas/suu, paino, sp saavutettu noin 12-14vrk iässä ulkoilu (kesällä heti, talvella 2vk:n iässä, pakkasraja 10 12) uni keltaisuus, sinistely, vapinat myös haisevan navan hoitoon pirtupuhdistukset napasienen hoito D-vitamiini sekä annosteluohje parisuhde ja seksuaalisuus, ehkäisyneuvonta varhainen vuorovaikutus ja vanhemmuus lapsenhoito sisarusten huomiointi, kotieläimet tukiverkosto kodin turvallisuus äidille jälkitarkastusaika n.8 vk synnytyksestä lastenneuvolan yhteystiedot 20

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti

Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus Kutsutaan molemmat vanhemmat Ainakin

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Lasten Kaste kehittämistyö jatkuu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku 1 Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Valtakunnalliset neuvolapäivät 3-4.11.2010 Helsinki Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Koskelan neuvola 2 Taustaa TUKEVA 1-hankepilotointi

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 7.2.2014 Jyväskylä Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus - määritelmä

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti Tuovi Hakulinen-Viitanen 9.10.2014 Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE. Lapsen nimi ja henkilötunnus. Lähiosoite. Vanhempien nimet, ammatit ja puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE. Lapsen nimi ja henkilötunnus. Lähiosoite. Vanhempien nimet, ammatit ja puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE Lasten kuntoutuspalvelut Kyselylomakkeen tarkoituksena on saada tietoa lapsen kehityshistoriasta ja arjen sujumisesta. Vanhempien näkemys lapsestaan ja hänen toiminnastaan on tärkeä

Lisätiedot

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut lisääntymisterveyttä

Lisätiedot

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Asiantuntija, KM, Kätilö, Seksuaalipedagogi (NACS)

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Asiantuntija, KM, Kätilö, Seksuaalipedagogi (NACS) Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin Katriina Bildjuschkin Asiantuntija, KM, Kätilö, Seksuaalipedagogi (NACS) Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut lisääntymisterveyttä edistävä neuvonta ja

Lisätiedot

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Uusi isyyslaki - koulutustilaisuus Marjaana Pelkonen 6.10.2015 6.10.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Tuovi Hakulinen,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa. Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen

Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa. Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen Yksi seksuaaliterveyden määritelmä Seksuaalisuus on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen,

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti 9.10.2014 Kehittämistarpeita kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa Vanhempien mukaan saaminen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Hyvä Syntymä. Lehtori, Metropolia AMK

Hyvä Syntymä. Lehtori, Metropolia AMK Hyvä Syntymä Eija Raussi-Lehto Vieraileva tutkija, THL Lehtori, Metropolia AMK Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 Edistä, ehkäise, vaikuta Tavoitteena edistää seksuaalija lisääntymisterveyttä:

Lisätiedot

Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa. Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen)

Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa. Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen) Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen) 7.2.2017 Tuovi Hakulinen 1 Miksi ehdotimme teemaa? Vanhempien elintavat, esim. päihteiden riskikäyttö vaikuttavat

Lisätiedot

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin LAPSIPERHEIDEN PALVELUISSA RYHMÄMUOTOINEN TOIMINTA MENETELMÄOSAAJAT

Lisätiedot

Koillismaan kehittämisalue (Kuusamo-Posio-Taivalkoski) 4v. tarkastuksen mallinnus. Ohjausryhmä 19.10.2010 Anu Määttä

Koillismaan kehittämisalue (Kuusamo-Posio-Taivalkoski) 4v. tarkastuksen mallinnus. Ohjausryhmä 19.10.2010 Anu Määttä Koillismaan kehittämisalue (Kuusamo-Posio-Taivalkoski) 4v. tarkastuksen mallinnus Ohjausryhmä 19.10.2010 Anu Määttä Taustaa: Uusi neuvola-asetus 1.7.2009: kunnan on järjestettävä 4 vuoden ikäiselle lapselle

Lisätiedot

Masentuneiden äitien hoitoketju Seinäjoen seudun terveysyhtymä 2007 Psykologi Pirjo Kauma Terveydenhoitaja Hilkka Pyylampi 24.10. 2007 MASENTUNEIDEN ÄITIEN HOITOKETJU SEINÄJOKI 2007 HALU NÄHDÄ, ROHKEUS

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Perheeksi ryhmätoiminta odottaville ja vauvaperheille 2015 - koonti tapaamisista eri lapsiperheiden toimijoiden kanssa ryhmätoimintojen näkökulmasta

Perheeksi ryhmätoiminta odottaville ja vauvaperheille 2015 - koonti tapaamisista eri lapsiperheiden toimijoiden kanssa ryhmätoimintojen näkökulmasta Perheeksi ryhmätoiminta odottaville ja vauvaperheille 2015 - koonti tapaamisista eri lapsiperheiden toimijoiden kanssa ryhmätoimintojen näkökulmasta :nykytila ja tulevaisuuden tarpeet Perheeksi monitoimijuuden

Lisätiedot

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Mirja Laiti Avohoidon johtaja 12.11.2013 Inarin perustietoja Kunnan pinta-ala noin 17 300 m2 Väestö noin 6730 Väestötiheys 0.45 asukasta/m2

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa

Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalvelut -seminaari Lahti 9.10.2014 Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa - käytännön

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma 1.9.2016 Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT 1 Tietoa nuorista Tutkimustietoa lapsista ja nuorista ( Kouluterveyskyselyt,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO

TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Toimintaohjelma Numero 2 (33) SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 ASETUKSEN TAUSTALLA OLEVAT LAIT, ASETUKSET

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355 Synnyttänyt Synnyttänyt Sairaalasta kotiutuessasi ota itse yhteyttä oman neuvolan terveydenhoitajaan/ kätilöön

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Tuovi Hakulinen, tutkimuspäällikkö, THL etunimi.sukunimi@stm.fi Isyyden tunnustaminen neuvolassa

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Neuvokas perhe -ideologia Neuvokas perhe haluaa tukea perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista Neuvokas

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti

Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti Laajat terveystarkastukset (VNA 338/2011, aik. 380/2009) Koko perheen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Rauman koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja 4v. laajassa tarkastuksessa 7.2.2017 Nimi Maritta Komminaho 1 Raumalla hyvinvointikysely on käytössä

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Lantionpohjan lihasharjoittelu raskauden aikana

Lantionpohjan lihasharjoittelu raskauden aikana Lantionpohjan lihasharjoittelu raskauden aikana Tammikuun kihlaus 27.1.2017 Ft, TtM-opiskelija Elina Anttonen Keski-Suomen keskussairaala Lantionpohjan lihasten toiminta ja raskauden aiheuttamat muutokset

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA Terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA Terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 319 PERHEIDEN JA LASTEN SEKÄ OPPILAIDEN TERVEYSTARKASTUSTEN JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMEENPANO-OHJELMA Terke 2010-45 Esityslistan asia TJA/4 TJA Käsittely Terveyslautakunta

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT 2014 LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus pysähtyvät pohtimaan elämäänsä

Lisätiedot

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perusturvatoimen palveluverkko Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Palveluverkon kehittämisen tavoitteita Toiminta on laadukasta ja perustuu todettuun hyötyyn potilaalle tai asiakkaalle Asiakasystävällisyys

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA Marianne Junes-Leinonen

LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA Marianne Junes-Leinonen LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA 2013 Marianne Junes-Leinonen 12.11.2013 1.käynti (rvk 8-10, kesto 60 min) raskaana olevan ja puolison terveydentilan selvitys, sukuanamneesi suun terveydentilan selvittäminen

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi 1.4.2016 ja vanhempien tuen tarpeen arviointi Hyvä asiakas! Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä yhdenmukainen arviointimalli, jonka avulla arvioidaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYKSEN VAIHEET 1. Avautumisvaihe Pisin vaihe Alkaa säännöllisistä ja kohdunsuuta avaavista supistuksista Voit olla kotona niin kauan kuin pärjäät supistuskivun

Lisätiedot

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Lastensuojelun ja perhetyön kehittäminen Kokkolassa Mistä lähdettiin liikkeelle, mikä tarve? Yhteistyön puuttuminen Lastensuojelun vetäytyminen Laki Tutkimuksia

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Veeti, 4½ v. Aamu alkaa sillä, ettei Veeti suostu pukemaan vaatteita päälle. Pitää olla aina tietyt sukat

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 69 27.08.2013. 69 Asianro 3577/06.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 69 27.08.2013. 69 Asianro 3577/06.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 69 Asianro 3577/06.00.00/2013 Valtuustoaloite Kuopion kaupungin perusterveydenhuoltoon 1-2 puheterapeutin toimen lisäämisestä Krista Rönkkö (ps) ja yhdeksän muuta

Lisätiedot

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN 1 Posion neuvola/päivähoito 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN Lapsen nimi: Syntymäaika: Vanhemmat / huoltajat: Päivähoito-/kerhopaikka: Hoitaja: Terveydenhoitaja: 1. SOSIAALISET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset äitiys- ja lastenneuvolassa

Laajat terveystarkastukset äitiys- ja lastenneuvolassa Laajat terveystarkastukset äitiys- ja lastenneuvolassa Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset koulutus Kajaani 3.10.2013 Arja Hastrup, kehittämispäällikkö Esityksen

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

TerveysInfo. Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta.

TerveysInfo. Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta. TerveysInfo MS tauti Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta. 1996 5, A5 : 46 s. : piirr. : 2 väri Hakusanat:

Lisätiedot

Terveydenedistämisen, neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma

Terveydenedistämisen, neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma Terveydenedistämisen, neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2015 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET...2

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto Terveydenhoitajapäivät

Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto Terveydenhoitajapäivät Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto 2.2.2017 Terveydenhoitajapäivät Luennon aiheena Elintapaohjaus terveydenhoitajan työssä Millaista

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot