PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ"

Transkriptio

1 PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

2 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telefaksi (09) Internet Julkaisun tilaukset Puh. (09) Taitto Edita Prima Oy ISSN ISBN Edita Prima Oy HELSINKI 2003

3 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, maaliskuu 2003 Tekijät Finanssisihteeri Jussi Niemi Julkaisun nimi Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Asiasanat Julkaisusarjan nimi ja numero Julkaisun tunnistetiedot Julkaisun myynti/jakaja Julkaisun kustantaja Painopaikka ja -aika Tiivistelmä Pääomarahoituksen tarjonnan lisääminen Suomessa Julkaisu on saatavissa myös Internetistä osoitteessa kohdassa julkaisut/julkaisusarjat/tutkimukset ja selvitykset pääomarahoituksen tarjonta, rahoituksen saatavuus, riskipääomaa koskeva toimintasuunnitelma, pääomasijoittaminen, osakemarkkinat, pääomasijoittamista koskeva verotus, institutionaalisten sijoittajien vakavaraisuusvaatimukset, julkinen rahoitus Tutkimukset ja selvitykset, 1/2003 ISSN Sivuja 52 ISBN Kieli Suomi Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto, puh. (09) Valtiovarainministeriö Edita Prima Oy, Helsinki 2003 Hinta Rahoituksen saatavuus on ratkaisevaa yritysten perustamiselle ja kasvulle. Erityinen ongelma se on yrityksille, joilla on innovointivalmiutta muttei vakuuksia. Pääomarahoituksen saannin merkitys on korostunut viime vuosina erityisesti uusien teknologiaan pohjautuvien sekä alkuvaiheen yritysten mahdollisuudessa saada riittävästi rahoitusta toiminnalleen. Osakemarkkinoiden merkityksen korostuminen ja pääomasijoitustoimialan kasvu 1990-luvun loppupuolella ovat merkittävästi monipuolistaneet rahoitusmarkkinoiden toimintaympäristöä. Listautumiset ovat avanneet myöhemmän vaiheen yrityksille kanavan markkinaehtoisen osakepääoman ja myös velkarahoituksen hankkimiseen. Listautumiset ovat kuitenkin erityisesti kasvupörsseissä viime vuosina selvästi vähentyneet, sillä talouden epävarmuuden lisääntyminen on lisännyt varovaisuutta osakemarkkinoilla ja vähentänyt myös pääomasijoituksia. Pääomamarkkinoiden edelleen kehittäminen on esitetty Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden tavoitteena monessa yhteydessä. Pääomarahoituksen tarjonnan lisäämisen kannalta on keskeisimmäksi noussut riskipääomaa koskeva toimintasuunnitelma, joka on Lissabonin Eurooppaneuvoston päätöksen mukaisesti määrä panna täytäntöön vuoden 2003 loppuun mennessä. Muun Euroopan tavoin myös Suomessa on tavoit-

4 teena kanavoida pääomarahoitusta aikaisempaa järjestelmällisemmin ja ammattimaisemmin sekä yhä enemmän yrityssektorille, sillä pääomasijoitustoimialasta on tulossa yhä tärkeämpi osa suomalaista rahoitusjärjestelmää. Julkinen sektori on perinteisesti keskittynyt korjaamaan pääomamarkkinoiden aukkoja ja tehnyt sijoituksia rahoitustoiminnan katvealueella toimiviin yrityksiin. Julkisen sektorin pääomarahoituksella voidaan tosin vastata vain pieneltä osin pääomatarpeisiin. Yksityiset pääomasijoittajat ovat pääasiassa kansainväliseen talouskehitykseen liittyneen epävarmuuden vuoksi sijoittaneet mieluiten yritysten varsinaiseen kasvuvaiheeseen. Kehitys on johtanut siihen, että julkiset pääomasijoittajat ovat siirtyneet rahoittamaan jopa siemenvaihetta aikaisemmassa vaiheessa olevia yritysideoita sekä muita yksityisen sektorin kannalta liian riskipitoisia hankkeita. Pääomarahoituksen tarjonnan kannalta ensisijaiseksi on muodostunut rahoituksen saanti yksityiseltä sektorilta. Kansainvälisen pääoman saanti Suomeen sekä pienempien instituutioiden ja yksityissijoittajien osallistuminen pääomasijoitusmarkkinoille muodostuvat pitkällä aikavälillä tärkeiksi. Lisäksi institutionaalisten sijoittajien vakavaraisuussäännökset ovat merkittävässä asemassa pääomasijoitustoiminnan varainhankinnassa. Jatkossa olisikin tarpeellista tarkistaa pääomarahoituksen tarjontaan liittyviä esteitä, jotta olosuhteita Suomessa voitaisiin ylläpitää ja kehittää yritysten pääomarahoituksen lisäämiseksi. Selvityksessä esitetyt ehdotukset pääomarahoituksen tarjonnan lisäämiseksi perustuvat valtiovarainministeriön vero-osaston, kauppa- ja teollisuusministeriön, Vakuutusvalvontaviraston, Rahoitustarkastuksen, Suomen pääomasijoitusyhdistyksen ja Teknillisen korkeakoulun asiantuntijoiden kanssa käytyihin keskusteluihin sekä asianomaisilta tahoilta saatuihin aineistoihin.

5 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, Mars 2003 Författare Finanssekreterare Jussi Niemi Publikationens titel Publikationens andra versioner Nyckelord Publikationsserie och nummer Ökning av utbudet av venture-kapital i Finland Publikationen finns tillgänglig på Internet på webbadressen under linken julkaisut/julkaisusarjat/tutkimukset ja selvitykset utbud på venture-kapital, tillgång till finansiering, handlingsplan för riskkapital, venture-kapitalinvestering, aktiemarknad, beskattning av kapitalplacering, soliditetskrav för institutionella placerare, offentlig finansiering Studier och utredningar, 1/2003 Publikationens kännetecknen ISSN Sidor 52 ISBN Språk Finska Pris Beställningar/ distribution Förläggare Tryckeri/ tryckningsort och -år Sammandrag Finansministeriets finansmarknadsavdelning, tfn. (09) Finansministeriet Edita Prima Ab, Helsingfors 2003 Tillgången på finansiering är av avgörande betydelse för att grunda företag och för deras tillväxt. Detta utgör ett speciellt allvarligt problem för företag som har innovationsberedskap, men som saknar säkerheter. Betydelsen av att ha tillgång till riskkapital har ökat under de senaste åren, speciellt i fråga om möjligheterna för nya teknologibaserade företag och sådana som ännu är i initialskedet att få tillräcklig finansiering för sin verksamhet. Aktiemarknadens ökade betydelse och venture-kapital industrins tillväxt under slutet av 1990-talet har skapat en avsevärt mångsidigare verksamhetsmiljö för finansmarknaden. Börslistningen har för företag i ett senare utvecklingsskede öppnat en kanal för att skaffa både aktiekapital på marknadsvillkor och finansiering med främmande kapital. Börslistningarna har dock klart minskat de senaste åren, speciellt på fondbörser för tillväxtbolag, eftersom den tilltagande ekonomiska osäkerheten har lett till ökad försiktighet på aktiemarknaderna och har dessutom minskat venture-kapitalinvesteringar. En fortsatt utveckling av venture-kapitalmarknaderna har vid flera tillfällen framställts som ett mål för Europeiska gemenskapens medlemsstater. Såvitt gäller en ökning av tillgången på venture-kapital har den handlingsplan för riskkapital, som enligt beslut av Europeiska rådet i Lissa-

6 bon skall sättas i verket till slutet av år 2003, blivit av central betydelse. Också i Finland, liksom i resten av Europa, är målsättningen att på ett mera systematiskt och professionellt sätt än tidigare samt i ökande omfattning kanalisera venture-kapital till den privata sektorn, eftersom venture-kapital industrin blir en allt viktigare del av det finska finansieringssystemet. Den offentliga sektorn har traditionellt koncentrerat sig på att lappa kapitalmarknadens brister. Den har gjort investeringar i företag utanför de områden som täcks av den ordinära finansieringsverksamheten. Genom den offentliga sektorns finansiering kan man visserligen endast i begränsad omfattning tillfredsställa behovet av kapital. Privata kapitalplacerare har främst på grund av den osäkra internationella ekonomiska utvecklingen hellre gjort placeringar i företag som befinner sig i sitt egentliga tillväxtskede. Utvecklingen har lett till att de offentliga kapitalplacerarna i ökande omfattning har finansierat företagsidéer som inte ens ännu befunnit sig på såddstadiet och andra projekt som är alltför riskabla för den privat sektorn. I fråga om utbudet på venture-kapital har dock tillgången på finansiering från den privata sektorn blivit den primära faktorn. På längre sikt är det viktigt att få internationellt kapital till Finland samt att mindre institutioner och privata placerare medverkar på venture-kapitalmarknaderna. Dessutom utgör reglerna om de institutionella placerarnas soliditet en viktig faktor då kapital anskaffas för placeringsändamål. I framtiden skulle det vara nödvändigt att se över hindren för utbudet på venturekapital för att man skall kunna bibehålla och utveckla den nuvarande situationen i Finland så att företagens tillgång till venture-kapital kan ökas. De förslag som gjorts i utredningen för att öka utbudet på venture-kapital baserar sig på samtal med sakkunniga från finansministeriets skatteavdelning, handels- och industriministeriet, Försäkringsinspektionen, Finansinspektionen, Riskkapitalföreningen i Finland (Suomen pääomasijoitusyhdistys) och Tekniska högskolan samt på material som erhållits från vederbörande håll.

7 Documentation page Publisher and date Ministry of Finance, March 2003 Author (s) Mr Jussi Niemi, Financial Adviser Title of publication Parts of publication/ other publications Keywords How to increase the supply of venture capital in Finland The publication can be found on Internet at the web-site under the link julkaisut/julkaisusarjat/tutkimukset ja selvitykset supply of venture capital, acquisition of capital, Risk Capital Action Plan (RCAP), venture capital investment, equity market, taxation of venture capital investments, solidity regulations concerning institutional investors, public financing Publications series and number Identifications Research and studies, 1/2003 ISSN No. of pages 52 ISBN Language Finnish Price For sale at/ distributor Financier of publication Printing place and year Abstract Ministry of Finance, Financial Markets Department, tel. (09) Ministry of Finance Edita Prima Plc, Helsinki 2003 Access to capital is a crucial factor for the foundation and the growth of an enterprise. It constitutes a particularly difficult problem for enterprises, which have innovative ideas but which cannot offer any collateral security. The relevance of the supply of venture capital has been particularly strongly highlighted in recent years due to the limited possibilities for new high-tech companies and for start-up companies to find sufficient financing for their business. The increased role of the equities market and the growth of the venture capital industry at the end of the 1990 ies have very much increased the environmental variety of the financial markets. For mature companies listing at the stock exchange has provided a gateway to obtain both equity at market conditions and debt financing. However, listings have clearly decreased in recent years, in particular on the high-growth stock exchanges, because the increasing economic uncertainty has resulted in growing cautiousness on the equity market and has also reduced venture capital investments. Further development of the venture capital markets has on many occasions been emphasized as a target for the Member States of the European community. The Risk Capital Action Plan (RCAP) has become a central element for increasing the supply of venture capital. According to

8 the decision of the European Council in Lisbon that plan shall be implemented before the end of Like the rest of Europe, also Finland has set the objectives both of directing venture capital in a more systematic and professional manner than before and of channelling it to the business sector to a larger extent, because the venture capital industry will become an even more important part of the Finnish financing system. Traditionally the public sector has concentrated on mending the gaps in the capital markets and has made investments in companies working in the dead zones of those markets. Nevertheless, public sector financing can only to a small extent satisfy the need of capital. Due to the uncertainties of international economic developments private venture capital investors have preferred to invest in companies, which already are in their actual growth phase. That development has resulted in a situation where public venture capital investors have started to finance business ideas even before they have reached their seed stage, as well as other projects, which the private sector considers to be too risky. The acquisition of private sector venture capital has become the most important aspect of the supply of venture capital. The acquisition of international capital in Finland and the participation of smaller institutional and private investors in the venture capital market will become important factors in the longer term. Furthermore, the solidity rules concerning institutional investors play an important role for the acquisition of venture capital for investment purposes. In the future it will be necessary to closely examine the obstacles to financing so that the Finnish market situation can be maintained and improved in order to facilitate the companies access to venture capital. The proposals presented in this study for increasing the supply of venture capital in Finland are based on discussions with experts from the Tax Department of the Ministry of Finance, the Ministry of Trade and Industry, the Insurance Supervisory Authority, the Financial Supervision, the Finnish Venture Capital Association and the Helsinki University of Technology, as well as on information material obtained from those institutes.

9 SISÄLLYS SISÄLLYS JOHDANTO PÄÄOMASIJOITTAMINEN KOMISSION RISKIPÄÄOMAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA Uusi pääoma Hallinnoitava pääoma Tehdyt sijoitukset Sijoitukset kehitysvaiheittain Sijoitukset toimialoittain KASVUYRITYSTEN OSAKEMARKKINAT Yritysten listautuminen pörssiin Suomalaisten ja eurooppalaisten kasvuyritysten osakemarkkinakehitys PÄÄOMASIJOITTAMISTA KOSKEVA VEROTUS Rahastorakenne ja sovellettava lainsäädäntö Suomalaisen ja ulkomaisen sijoittajan verokohtelu suomalaisessa pääomarahastossa Yksityishenkilöiden ja pienten instituutioiden sijoitukset INSTITUTIONAALISTEN SIJOITTAJIEN VAKAVARAISUUSVAATIMUKSET Vakuutusyhtiöiden ja eläkelaitosten vakavaraisuusvaatimukset Luottolaitosten vakavaraisuusvaatimukset PÄÄOMARAHOITUKSEN KYSYNTÄ JA YRITTÄJYYSHANKE Kuluneen hallituskauden hankkeet Seuraavalle hallituskaudelle esitetyt hankkeet JULKINEN RAHOITUS JA -POLITIIKKA Valtiontuki ja pääomarahoitus Hallinnolliset velvoitteet ja yrityksen perustaminen JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

10 10

11 JOHDANTO JOHDANTO Rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen ja pankkisektorin rakennemuutosten myötä rahoitusmarkkinoiden muut instituutiot, etenkin arvopaperimarkkinat, ovat nousseet tärkeään asemaan rahoituksen välityksessä. Erityisesti osakemarkkinoiden merkityksen korostuminen ja pääomasijoitustoimialan kasvu 1990-luvun loppupuolella ovat merkittävästi monipuolistaneet rahoitusmarkkinoiden toimintaympäristöä. Muun Euroopan tavoin myös Suomessa pääomarahoitusta on alkanut kanavoitua aikaisempaa järjestelmällisemmin ja ammattimaisemmin sekä yhä enemmän yrityssektorille ja erityisesti teknologiayrityksille. Pääomasijoitustoimialasta onkin tullut yhä tärkeämpi osa suomalaista rahoitusjärjestelmää ja olosuhteita Suomessa tulisikin ylläpitää ja kehittää pääomarahoituksen lisäämiseksi. Rahoituksen saatavuus on ratkaisevaa yritysten perustamiselle ja kasvulle. Erityinen ongelma se on yrityksille, joilla on innovointivalmiutta muttei vakuuksia. Pääomarahoituksen saannin merkitys on korostunut viime vuosina uusien teknologiaan pohjautuvien sekä alkuvaiheen yritysten mahdollisuudessa saada riittävästi rahoitusta toiminnalleen. Yrityksissä taloudellisesti kannattava toiminta saatetaan saavuttaa vasta monen toimintavuoden jälkeen. Myös rahoittajalta tämä vaatii pitkäjänteisyyttä, kun sijoitukselle ei saada vastinetta lyhyellä tähtäimellä. Lisäksi yksityiset pääomasijoittajat ovat pääasiassa kansainväliseen talouskehitykseen liittyneen epävarmuuden vuoksi sijoittaneet mieluiten yritysten varsinaiseen kasvuvaiheeseen. Kehitys on johtanut siihen, että julkiset pääomasijoittajat ovat siirtyneet rahoittamaan jopa siemenvaihetta aikaisemmassa vaiheessa olevia yritysideoita sekä muita yksityisen sektorin kannalta liian riskipitoisia hankkeita. Pääomasijoitusmarkkinoiden edelleen kehittäminen on esitetty Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden tavoitteena monessakin yhteydessä. Riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon määräajaksi sovittiin maaliskuussa 2000 Eurooppa-neuvoston kokouksessa Lissabonissa vuosi Rahoituspalveluja koskevassa toimintasuunnitelmassa olevia toimenpiteitä on myös sisällytetty osittain riskipääomaa koskevaan toimintasuunnitelmaan. Molempien toimintasuunnitelmien rahoituksellisten toimenpiteiden tarkoituksena on vaikuttaa myös pääomarahoituksen tarjonnan lisäämiseen. Talouspolitiikan laajoissa suuntaviivoissa on myös todettu, että pk-yri- 11

12 JOHDANTO tysten keskuudessa on jatkettava ja parannettava yritysten mahdollisuutta saada pääomarahoitusta. Tässä selvityksessä käsitellään pääomarahoituksen tarjonnan lisäämiseksi mahdollisesti tehtäviä toimia Suomessa. Pääomarahoituksen kysynnän lisäämiseksi tehtävät toimenpiteet on tarkoituksellisesti rajattu hallitusohjelmaan kuuluvaan yrittäjyyshankkeeseen. Selvityksessä käsitellään pääomasijoittamista Suomessa, komission riskipääomaa koskevaa toimintasuunnitelmaa, kasvuyritysten listautumista, kasvupörssien osakemarkkinakehitystä Suomessa ja muualla Euroopassa, pääomasijoittamista koskevaa verotusta Suomessa, institutionaalisten sijoittajien vakavaraisuusvaatimuksia, pääomarahoituksen kysynnän edistämistä yrittäjyyshankkeen näkökulmasta sekä julkisen rahoituksen ja -politiikan roolia. Lopuksi esitetään pääomamarkkinoiden jatkokehittämiseksi johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, jotta pääomarahoituksen tarjonta olisi jatkossakin turvattu ja lisääntyisi Suomessa. 12

13 PÄÄOMASIJOITTAMINEN 1. PÄÄOMASIJOITTAMINEN Pääomasijoitusten 1 määrä on viime vuosina kasvanut, mutta toimialan koko suhteessa pankkisektoriin on vielä melko pieni. Vaikka pääomasijoitustoimiala on näyttänyt vähäiseltä verrattuna muuhun rahoituksen välitykseen, on sillä ensiarvoinen merkitys erityisesti alkuvaiheen sekä korkean teknologian yritysten syntymisen ja kehittymisen kannalta. Pääomarahoitusta tarjoavat pääomasijoittajat (pääomasijoitusyhtiöt) ja yksityishenkilöt (bisnesenkelit) 2. Pääomasijoittaja sijoittaa yleensä varoja julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin eli ns. kohdeyrityksiin, joilla on hyvät kehitysmahdollisuudet. Pääomasijoittaja ei ole pysyvä omistaja, vaan pyrkii irtautumaan yrityksestä tietyn määräajan kuluessa. Ennen irtautumista pääomasijoittaja ei saa sijoitukselleen yleensä mitään tuottoa. Tämä merkitsee sitä, että pääomasijoittajan saama tuotto määräytyy kokonaan yrityksen arvonnousun mukaan. Pääomasijoitus tehdään tyypillisesti oman pääoman ehtoisina osakesijoituksena, yleensä merkitsemällä osakkeita osakepääoman korotuksessa. Osakesijoitusten ohella tyypillisimpiä pääomasijoitusinstrumentteja ovat pääoma- ja vaihtovelkakirjalainat. Pääomasijoittajien tekemien sijoitusten koot vaihtelevat, mutta yleensä pääomasijoittajat omistavat vähemmistöosuuden yrityksen osakepääomasta. Enemmistön omistaa yrittäjä tai omistus jakautuu usealle niin, ettei kenelläkään ole yksin enemmistöä. Turvatakseen vähemmistöasemansa yrityksessä pääomasijoittaja edellyttää yleensä osakassopimuksen laatimista, jossa sovitaan yrityksen päätöksenteosta. Toisaalta varsinkin suuremmissa johdon yritysostoissa pääomasijoittaja pyrkii lähes säännönmukaisesti saavuttamaan enemmistön kohdeyrityksessä. 1 myöhemmin myös: riskipääomasijoittaminen 2 Bisnesenkeleiden osuuden koko siemen- ja alkuvaiheen rahoituksesta Euroopassa katsotaan joidenkin arvioiden mukaan kasvaneen yhtä suureksi kuin virallisen pääomasijoitusalan kautta tarjottava rahoitus. Yhdysvalloissa sen arvioidaan olevan yli nelinkertainen verrattuna viralliseen pääomasijoitustoimintaan. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. KOM (2001)

14 PÄÄOMASIJOITTAMINEN Rahoituksen tarjoamisen lisäksi pääomasijoittajan tarkoitus on tuoda liiketoimintaan muuta lisäarvoa ja siten edistää yrityksen arvonnousua. Arvonnousu realisoituu irtautumisvaiheessa, jolloin pääomasijoittaja myy osuutensa kohdeyrityksessä. Pääomasijoittajan mukanaolo lisää yrityksen uskottavuutta muihin sidosryhmiin nähden ja parantaa mahdollisuuksia saada myös muuta rahoitusta, kuten pankkilainaa. Lisäksi pääomasijoittaja saattaa auttaa uutta yritystä luomaan hyödyllisiä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Pääomasijoittamista voidaan käyttää myös omistuksen ja liikkeenjohdon uudelleenjärjestelyiden rahoittamiseen esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa tai johdon yritysostojen yhteydessä. Pääomasijoittaja etsii, rahoittaa ja edistää sellaisia korkeiden tuotto-odotusten riskihankkeita, joiden on vaikea saada rahoitusta muista rahoituslähteistä. Hankkeiden alkuperäisten keksijöiden ja alkuunpanijoiden voi olla mahdotonta saada rahoitusta arvopaperimarkkinoilta, koska heillä ei ole keinoja saada yleisöä vakuuttumaan heidän kyvyistään, motiiveistaan, uskollisuudestaan hankkeelle ja ylipäänsä hankkeen kannattavuudelle. Erityisesti niille korkean teknologian ja alkuvaiheen yrityksille, joilla on vain vähän fyysistä pääomaa, on pääomarahoituksen saatavuuden merkitys kasvanut selvästi viime vuosina. Pääomasijoittajat pyrkivät varmistamaan, että hankkeen perustajat käyttäytyvät samoin periaattein kuin esimerkiksi pankit pyrkivät varmistamaan luoton takaisinmaksun. Tosin omistusosuuksien ja muiden valvonta- ja ohjauskeinojen kautta pääomasijoittajan ja hankkeen perustajan välille syntyy läheisempi suhde kuin olisi syntynyt pankin ja hankkeen perustajan välille. Pääomasijoitusten avulla yritys voi myös parantaa vakavaraisuuttaan ja sitä kautta toimintamahdollisuuksiaan ja kilpailukykyään. 14

15 KOMISSION RISKIPÄÄOMAA KOMISSION RISKIPÄÄOMAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA Riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman mukaiset toimet pääomamarkkinoiden esteiden poistamiseksi kuuluvat käynnissä oleviin rakenneuudistuksiin ja auttavat tehostamaan Euroopan yhteisön tuote- ja pääomamarkkinoita 3. Pääomamarkkinoiden kehittämiseen sitoutuminen esitettiin yhteisön tavoitteena Lissabonissa maaliskuuta 2000 Eurooppa-neuvoston kokouksessa, jossa päätettiin riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon määräajaksi vuosi 2003 ja kannustettiin suuntaamaan rahoitusta yritysten perustamisen, huipputeknologian yritysten ja mikroyritysten tukemiseen 4. Samalla todettiin riskipääomaa koskevalla toimintasuunnitelmalla olevan kiinteä yhteys rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmaan, jonka määräajaksi on asetettu vuosi Seuraavat rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmaan sisältyvät sääntelytoimenpiteet ovat siten myös osana riskipääomaa koskevaa toimintasuunnitelmaa: tarjousesitedirektiivin uudistaminen, direktiivit yhdenmukaistetuista sijoitusrahastoista sekä lisäeläkerahastojen toiminnasta ja valvonnasta, tilinpäätösdirektiivien muuttaminen ja yritysjohdon valvonta. Riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman mukaan oman pääoman ehtoisen rahoituksen puute on Euroopassa viitannut siihen, että pääomamarkkinoiden jatkuva epätäydellisyys estää tarjontaa ja kysyntää kohtaamasta toisiaan kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävään hintaan. Tämä on vaikuttanut Euroopan pk-yrityksiin kielteisesti, kun niiden asemaa verrataan vastaavien yritysten asemaan Yhdysvalloissa. Rahoituksen puute koskee toisaalta huipputekniikan innovatiivisia ja useim- 3 Riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman tiedonantojen kansallinen käsittelyvastuu on valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla. 4 Vuosi 2003 on viimeinen riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman analysointivuosi ja vuosi, jonka aikana voidaan harkita, ovatko lisätoimenpiteet tarpeen riskipääoman lisäämiseksi vuoden 2003 jälkeen. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. KOM (2002)

16 KOMISSION RISKIPÄÄOMAA... miten nuoria yrityksiä, joissa on paljon kasvumahdollisuuksia, ja toisaalta monenlaisia eri-ikäisiä ja eri aloilla toimivia yrityksiä, joiden kasvumahdollisuus on pienempi ja jotka eivät löydä laajentumishankkeilleen rahoitusta ilman ulkoista pääomarahoitusta. Suomen pääomamarkkinat ovat kehittyneet huomattavasti viime vuosina, ja Suomi on Euroopan maiden keskitasoa, kun pääomasijoituksia verrataan bruttokansantuotteeseen. Yllä olevasta kuviosta voidaan havaita, että pääomamarkkinat ovat kehittyneimmät Iso-Britanniassa ja Ruotsissa. Iso-Britanniassa pääomamarkkinoilla on pidemmät perinteet kuin muissa maissa, mikä selittää myös tehtyjen sijoitusten suuren määrän vuonna Käynnistysvaiheen sijoitukset vähenivät Iso-Britanniassa samassa suhteessa kuin myöhäisemmän vaiheen sijoitukset. Sen sijaan Ruotsin suuri suhdeluku on viime vuosina selittynyt toimivan johdon yritysostojen suurella määrällä, mutta myös laajentumisvaiheen rahoituksen lisääntymisellä. Ruotsissa alkuvaiheen sijoitukset ovat pysyneet matalalla jo parin viime vuoden aikana. Koko Euroopassa erityisesti yksityiset pääomasijoittajat vähensivät selvästi sijoituksiaan käynnistys- ja siemenvaiheeseen. Kehitys oli samansuuntaista myös Suomessa, vaikkakin uuden kerätyn pääoman tilannetta vuosina voidaan pitää suhteellisesti heikompana kuin muissa jäsenvaltioissa 5. 5 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Vuoden 2002 Euroopan innovaatioiden tulostaulu. SEK (2002)

17 KOMISSION RISKIPÄÄOMAA... Pääomarahoituksen tarjonta on erittäin tärkeää myös innovatiivisten yritysten tukemisessa, mistä ovat osoituksena myös yritysten tutkimus- ja kehitysmenojen merkityksen kasvu 6. Osassa jäsenvaltioista on havaittu, että innovointitoiminnan ja osakepääomamarkkinoiden markkina-arvon välinen yhteys on suuri 7. Komissio antoi syyskuussa 2002 tiedonannon, jonka tavoitteena on saavuttaa tutkimus- ja kehitysmenot 3 %:in suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2010 mennessä lisäämällä erityisesti yksityisen pääoman osuutta 8. Komissio on myös harkinnut antavansa keväällä 2003 toisen tiedonannon, jossa ehdotettaisiin ensisijaisia toimia, jotta yksityisiä sijoituksia saataisiin houkuteltua enemmän yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan. Riskipääomaa koskevassa toimintasuunnitelmassa mainitaan kuusi EU:ssa vallitsevaa ja poistettavaa estetyyppiä, joista osin myös jäsenvaltiot vastaavat kansallisilla toimenpiteillä: a) markkinoiden pirstaleisuus, b) institutionaaliset ja sääntelyyn liittyvät esteet, c) verotus, d) huipputekniikan pienyritysten vähäinen määrä, e) henkilöstöresurssit ja f) kulttuuriset esteet. Komissio on todennut, että yhteisön pääomamarkkinoiden kehittämisstrategian taustalla on ajattelutapa, jonka mukaan on ensisijaisen tärkeää luoda suotuisa toimintaympäristö uusien ja innovatiivisten yritysten perustamiselle sekä niiden toiminnan jatkamiselle poistamalla edellä esitettyjen kaltaisia rakenteellisia ja horisontaalisia esteitä. Komission riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman tiedonannossa 9 vuonna 2001 keskityttiin Euroopan pääomamarkkinoiden kehittämiseen kokonaisuutena, mutta neljännessä tiedonannossa 10 vuonna 2002 keskityttiin myös jäsenvaltioiden tekemiin kansallisiin toimenpiteisiin. 6 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Yritysympäristön parantaminen. KOM (2002) Suomi ja Ruotsi, vähemmässä määrin Iso-Britannia, Hollanti sekä Yhdysvallat. 8 Communication from the Commission: More research for Europe. Towards 3 % of GDP. COM (2002) Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. KOM (2001) Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. KOM (2002)

18 KOMISSION RISKIPÄÄOMAA... Tavoitteena on, että jäsenvaltiot voivat oppia toistensa tekemistä toimenpiteistä, kansallisia pääomamarkkinoita kehitetään eteenpäin ja yhteisön pääomamarkkinat muuttuvat tehokkaammiksi. Komissio lähettikin tiedonantoa koskien huhtikuussa 2002 jäsenvaltioille pääomamarkkinoita koskevan kyselyn, jossa esitettiin kysymyksiä institutionaalisia sijoittajia ja pääomarahastoja koskevasta lainsäädännöstä, yrityksen perustamista koskevista hallinnollisista velvoitteista, konkurssilainsäädännöstä, pääomamarkkinoita koskevasta verotuksesta, yrittäjyyden edistämisestä ja pääomamarkkinoiden julkisesta rahoituksesta. Suomessa kyselyyn osallistui valtiovarainministeriön lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä oikeusministeriö. 18

19 PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 3. PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA Pääomasijoitustoiminta alkoi Suomessa 1980-luvulla. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry perustettiin vuoden 1990 toukokuussa, jolloin yhdistyksessä oli 17 jäsentä. Vuoden 2002 lopussa varsinaisia jäseniä oli 45 ja liitännäisjäseniä 51. Pääosa toimialalla toimivista ammattimaisista pääomasijoitusorganisaatioista on yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen liitännäisjäseniksi on hyväksytty yhteisöjä tai henkilöitä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa pääomasijoittamisen kehittymiseen Suomessa. Liitännäisjäsenet eivät yleensä itse tee sijoituksia, vaan heillä on pääomasijoitustoimintaan liittyvää liiketoimintaa. Vuoden 2002 aikana Suomen pääomasijoitustoimialalle kanavoitiin uutta pääomaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin 11. Yksityisen pääoman merkitys on viime vuosien aikana kasvanut koko toimialan kannalta hallitsevaksi ja hallinnoidusta pääomasta yksityisen osuus kasvoi merkittävästi vuoden 2002 aikana. Tehtyjen sijoitusten määrä sekä arvolla että kappalemäärällä mitattuna kasvoi vuotta aiemmasta, mutta ensisijoitusten kappalemäärä vähentyi edelleen selvästi verrattuna vuotta aiempaan. Sen sijaan ensisijoitusten arvoa nosti muutamat isoihin yritysjärjestelyihin suunnatut sijoitukset Uusi pääoma Vuoden 2002 aikana uutta pääomaa kanavoitiin toimialalle yhteensä 779 milj. euroa, josta 637 milj. euroa kerättiin pääomarahastoihin 12. Vuoteen 2001 verrattuna uuden 11 Vuoden 2002 tilanne perustuu tässä luvussa ennakkotietoihin. 12 Vuonna 2001 pääomarahastojen merkittävimmät pääomalähteet olivat vakuutusyhtiöt (32 %), eläkeyhtiöt (22 %), julkiset erityisrahoituslaitokset (EU,valtio,kunnat) (22 %), pääomarahastoihin sijoittavat rahastot (9 %), pankit (9 %), yritykset (5 %) sekä yksityishenkilöt (3 %). Vakuutusyhtiöt ja eläkeyhtiöt ovat myös merkittävimpiä pääomalähteitä Iso-Britanniassa ja Ruotsissa. (OECD: Structural changes in the market for risk capital. DAFFE/CMF (2002) 7). Vastaavasti koko EU:ssa merkittävimpiä yksityisiä pääomalähteitä olivat eläkerahastot (27 %), pankit (24 %) ja vakuutusyhtiöt (13 %). (Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. KOM (2002) 563). 19

20 PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA pääoman määrä lähes kaksinkertaistui. Pääomasijoitustoimialan kansainvälistyessä uutta markkinaehtoista pääomaa on ohjautumassa suomalaisiin pääomarahastoihin yhä enemmän myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Nykyisellään suomalaisiin pääomarahastoihin kanavoitu ulkomainen pääoma on lähtöisin Euroopan alueella liikkuvista julkisista varoista. Esimerkiksi Euroopan investointirahasto (EIR) 13 on sijoittanut pääomia suomalaisiin pääomarahastoihin. Toisaalta ulkomaista pääomaa on kanavoitunut Suomeen myös suoraan ulkomaisista pääomarahastoista ja ulkomaisten emoyhtiöiden varoista. Suomen pääomasijoitusyhdistyksen uutta pääomaa koskevissa tilastoissa on huomioitu vain yhdistyksen suomalaisten jäsenten keräämät pääomat. Ulkomaisten pääomasijoittajien Suomen toimipisteiden käyttöön ohjaamat pääomat tilastoidaan vain tarkasteluvuoden aikana tehtyjen sijoitusten laskennallisen arvon mukaisina. Kokonaan Suomen rajojen ulkopuolelta käsin toimivien pääomasijoittajien pääomasijoitustoimintaa ei ole tilastoitu lainkaan Suomessa. Ulkomaiset pääomasijoittajat kanavoivat jossain määrin varoja myös suoraan suomalaisiin yrityksiin. Julkisilta erityisrahoituslaitoksilta kerätty uusi pääoma on sisältänyt rahastojen saamat sitoumukset julkiselta sektorilta sekä Sitran, Suomen Teollisuussijoituksen ja Finnfundin tekemien sijoitusten laskennallisen arvon vuoteen 2000 asti. 13 Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Kasvua ja työllisyyttä koskeva aloite. Innovatiivisille ja työpaikkoja luoville pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) tarkoitetut rahoitustukitoimenpiteet. KOM (2002)

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/

Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/ Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/215 3.12.215 1 Päähavainnot =lastoista Q3/215 Suomalaisyrityksille uusia omistajia Irtautumismarkkinat ovat vetäneet hyvin tämän vuoden aikana. Pääomasijoittajat ovat tehneet

Lisätiedot

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015 Vaikuttavuuskatsaus 2014 3.9.2015 Toiminnan tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Työpaikkojen luonti ja säilyttäminen Yritysten

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015 Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/15 1.6.15 1 Päähavainnot /lastoista Q1/15 Suomalaisyrityksiin sijoitettiin ennätyssumma, alkuvaiheen sijoitukset hengähdystauolla Suomalaisiin kasvuyhtiöihin sijoitettiin

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suorat sijoitukset Salo 28.8.2014 Pääomasijoittamisella keskeinen merkitys kasvun rahoittajina myös Suomessa Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2002 2008 ensisijoituksen saaneiden

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa 2014 1.6.2015

Pääomasijoittaminen Suomessa 2014 1.6.2015 Pääomasijoittaminen Suomessa 214 1.6.215 2 Päähavainnot 3lastoista 214 Ennätysmäärä kasvuyrityksiä sai pääomasijoituksen Yhteensä ennätykselliset 281 (233) suomalaisyritystä sai pääomasijoituksen vuonna

Lisätiedot

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa haastavassa taloustilanteessa Jari Karppinen Johdanto Sivu 2 PK-yritysten rahoituksen turvaaminen on taloudellisen kehityksen kannalta keskeistä PK-yritykset ovat taloudellisen kehityksen keskeisiä ajureita,

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa 2001

Pääomasijoittaminen Suomessa 2001 Pääomasijoittaminen Suomessa 2001 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Finnish Venture Capital Association PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2001 ISSN 1459 0026 Ulkoasu: KuvaTeksti Tmi, Tuomo Antikainen 2 S UOMEN

Lisätiedot

Teollisuussijoitus Oy

Teollisuussijoitus Oy Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoituksia kasvuyrityksille Juha Lehtola, Johtaja, Venture Capital- sijoitukset Missio Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka pääomasijoittamisen keinoin ja

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa 2002

Pääomasijoittaminen Suomessa 2002 Pääomasijoittaminen Suomessa 2002 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Finnish Venture Capital Association P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2002 ISSN 1459 0026 Ulkoasu: KuvaTeksti Tmi, Tuomo Antikainen 2 SUOMEN

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa H1/

Pääomasijoittaminen Suomessa H1/ Pääomasijoittaminen Suomessa H1/215 16.9.215 1 Päähavainnot 3lastoista H1/215 Suomalaisyrityksille ennätysmäärä rahoitusta pääomasijoittajilta Suomalaisiin yrityksiin sijoitettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Pääomasijoitukset Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Kalle Lumio Toimitusjohtaja Nordia Management Oy puh. 040 737 1559 kalle.lumio@nordiamanagement.fi 0 Mitä pääomasijoittaminen

Lisätiedot

Valtion kasvurahoitus 2013-2015

Valtion kasvurahoitus 2013-2015 Valtion kasvurahoitus 2013-2015 ICT2015-välitulosseminaari 18.5.2015 Petri Peltonen TEM / EIO 1 Polku 14: Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yritysten tarpeita Käynnistetään rahoitusohjelma

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö?

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Studia Monetaria 6.10.2015 Pääomamarkkinaunionin taustatekijöitä Pääomamarkkinaunioni mitä se on ja mitä se ei ole Pääomamarkkinaunionin keskeinen

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA. Pia Santavirta

PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA. Pia Santavirta PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA Pia Santavirta 6.9.2017 Twitter: @FVCAfi, @piasantavirta, @jonneku & @oahon Suomen pääomasijoitusyhdistys Rakentaa kasvua luomalla pääomasijoittajille parhaan

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Teollisuussijoitus lyhyesti Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin Tuomme osaamista ja pääomaa Otamme ja jaamme riskiä kumppaneiden

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö, perustettu 1995 Sijoittaa

Lisätiedot

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry The image part with relationship ID rid2 was not found in the file. Buyout Suomessa 2016 14.4.2017 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 2 Kasvuyrityksen rahoitus eri kehitysvaiheissa Yrityksen kassavirta Tyypilliset

Lisätiedot

Mukava tavata! Jonas Löv OP Yrityspankki Oyj

Mukava tavata! Jonas Löv OP Yrityspankki Oyj Mukava tavata! Jonas Löv OP Yrityspankki Oyj OP Sisältö 1. Talouden näkymiä 2. Pankkirahoituksen pääperiaatteet / Mihin kiinnitetään huomiota 3. Vakuudet 4. Esimerkkejä 5. Kiitos - 6 5 4 3 2 1 0 1 Lähde:

Lisätiedot

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta 1 ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP Valtiovarainvaliokunta 12.4.2016 12/2010 3/2011 6/2011 9/2011 12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013

Lisätiedot

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Säännöt 2013

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Säännöt 2013 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY (rekisterinumero 154077) I YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen pääomasijoitusyhdistys ry. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa yhteyksissä

Lisätiedot

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta?

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Esa Pitkänen Studia monetaria 7.10.2014 Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta

Lisätiedot

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus ESIR-seminaari 8.12.2016 Henri Grundsten 1 Tesi lyhyesti MISSIO Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa VISIO Olemme kansainvälisesti tunnustettu

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa 2000

Pääomasijoittaminen Suomessa 2000 Pääomasijoittaminen Suomessa 2000 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Finnish Venture Capital Association P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2000 2 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo Yhteenveto...

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry The image part with relationship ID rid2 was not found in the file. Venture capital Suomessa 2016 13.3.2017 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 2 Kasvuyrityksen rahoitus eri kehitysvaiheissa Yrityksen kassavirta

Lisätiedot

TOIMINTAMME JA TULOKSET

TOIMINTAMME JA TULOKSET TOIMINTAMME JA TULOKSET 2016 Vuoden kohokohdat 165m 160m Uusia sijoituksia ja sitoumuksia Kansainvälistä pääomaa suomalaisiin kasvuyrityksiin 17% 45m Kohdeyritysten liikevaihdon kasvu Taloudellinen tulos

Lisätiedot

BISNESENKELISIJOITTAMINEN? Posintra rahoitusseminaari. 12.3.2014 Aarne Sipilä

BISNESENKELISIJOITTAMINEN? Posintra rahoitusseminaari. 12.3.2014 Aarne Sipilä BISNESENKELISIJOITTAMINEN? Posintra rahoitusseminaari 12.3.2014 Aarne Sipilä TUOREITA OTSIKOITA 12.3.2014 FiBAN ry BISNESENKELISIJOITTAMINEN Yksityistä kasvuyrityssijoittamista Bisnesenkelisijoittamisella

Lisätiedot

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012 LBOyrityskauppojen vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla Elokuu 1 Top 5 Buy-outit ja IPO:t Buy-out-sijoitukset muodostavat merkittävän 1 osan Suomen 1 pääomamarkkinasta. 8 Top-5 IPO:t Top-5 Buy-outit Buy-out-sijoituksia

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Pääomasijoitusten ominaispiirteitä Pääomasijoitusprosessi. Määräaikainen Määräaikainen sijoitus. Kohdeyrityksen etsintä ja valinta

Pääomasijoitusten ominaispiirteitä Pääomasijoitusprosessi. Määräaikainen Määräaikainen sijoitus. Kohdeyrityksen etsintä ja valinta Pääomasijoittaminen: - rahoitusta innovaatiosta liiketoiminnaksi Pääomasijoittaminen Suomessa Miten saan rahoitusta? Edellytykset? Liiketoimintasuunnitelma Toimenpiteet Sopimukset Mitä on pääomasijoittaminen?

Lisätiedot

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? 6.5.2013 Helsingin Kauppakamarin pääomasijoittamisen infotilaisuus Vaaka Partners on suomalaisten keskisuurten

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Alihankintamessut Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Alihankintamessut Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Alihankintamessut 8.9.2009 Antti Kummu Elokuu 2009 Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa:

Lisätiedot

Suomen tulevaisuuden kilpailukykytekijät

Suomen tulevaisuuden kilpailukykytekijät Suomen tulevaisuuden kilpailukykytekijät Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK SKOL:in konsulttipäivät 24.4.2013 Lähtötilanne Yleiskuva Investoinnit jäissä Työpaikat vähenevät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 3790/02.05.05/2012 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 59 10.9.2012 265 Spinno-Seed Oy:n omistuksesta luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Hindsberg-Karkola Viktoria,

Lisätiedot

Wise Money for Startups

Wise Money for Startups Wise Money for Startups Ville Heikkinen Venture Financing and M&A Specialist Startup -tyypit 1. Lifestyle Startups - Work to Live their Passions Yrittäjät mahdollistavat elämäntyylinsä yrittämällä (surffiliikkeen

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA PÄÄSÄÄNTÖISESTI HYVIN... 6 4 SUOMEN NYKYINEN KASVURAHOITUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekes Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes Merkittävin julkinen R&D&I rahoittaja

Lisätiedot

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 1 Tesi auttaa Suomea yhteiskuntana seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle Olemme pääomasijoittamisen eturivin osaaja, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

Listautumiskysely 2010

Listautumiskysely 2010 Listautumiskysely 2010 Listautumiset 2005-2009 Listautuneet yhtiöt, päämarkkina ja First North 60 50 40 0 Tukholma Helsinki Kööpenhamina 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 2

Lisätiedot

Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla. Suositukset. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA

Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla. Suositukset. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla Suositukset Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 21.4.2009 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Pääomasijoittamisesta

Lisätiedot

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina 17.4.2013 Topias Leino Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Maksutasetoimisto Esityksen sisältö Mitä tarkoitetaan suorilla ulkomaisilla

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

HE 180/2006 vp. Sijoituskohteina olevien kasvuyritysten kansainvälistymisen tukeminen edellyttää myös, että yhtiön sijoitustoiminta voidaan

HE 180/2006 vp. Sijoituskohteina olevien kasvuyritysten kansainvälistymisen tukeminen edellyttää myös, että yhtiön sijoitustoiminta voidaan HE 180/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 1 ja 2 :n muuttamiseksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAJA YRITYKSEN RAHOITTAJANA

PÄÄOMASIJOITTAJA YRITYKSEN RAHOITTAJANA PÄÄOMASIJOITTAJA YRITYKSEN RAHOITTAJANA 23.4.2013 Hallituspartnereiden rahoitusseminaari Risto Jämsen Sijoitusjohtaja M: +358 400 646 474 E: risto.jamsen@midinvest.fi Sami Etula Coordinator (Central-Finland)

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella?

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta rahoittajia

Lisätiedot

Ratkaiseeko rahoituksen saatavuus menestyksen?

Ratkaiseeko rahoituksen saatavuus menestyksen? Ratkaiseeko rahoituksen saatavuus menestyksen? Esityksen sisältö: 1. Oman pääoman rahoitus tienhaarassa: enkeleitä onko heitä? 2. Milloin rahoitusta kannattaa hakea? 3. Joukkorahoitus vai pääomasijoittaja?

Lisätiedot

1 Borenius & Kemppinen

1 Borenius & Kemppinen 1 Kehittyvä rahastojuridiikka Paulus Hidén Kehittyvät Pääomarahastot -seminaari 14.03.2007 2 Johdanto Pääomasijoittajien toiminta yhä enemmän julkisuudessa Arvopaperimarkkinoita ym. koskeva lainsäädäntö

Lisätiedot

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. H A A S T E E N A K A S V U Suomessa syntyy kansainvälisesti katsoen

Lisätiedot

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Asiantunteva kumppani yritysten kehitysmaahankkeisiin Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaisia investointilainoja

Lisätiedot

Pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma E 72/2015 vp

Pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma E 72/2015 vp Pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma E 72/2015 vp 2.12.2015 Jyrki Knuutinen Eduskunnan talousvaliokunta Rahoitusmarkkinaosasto Pääomamarkkinaunionin (PMU) taustaa Pj Juncker esitti ajatuksen pääomamarkkinaunionista

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 1998 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 4 1. MITÄ ON PÄÄOMASIJOITTAMINEN... 6 2. PÄÄOMAN KERÄÄMINEN... 10

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Rahoituskysely pk-yrityksille

Rahoituskysely pk-yrityksille RAPORTTI 1/5 Rahoituskysely pk-yrityksille Euroopan velkakriisin seuraukset tuntuvat yritysrahoituksessa edelleen. Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn kiristyminen näkyy mm. suurempina vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaateina

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Rahamarkkinat muuttuneet, kuinka kasvuyritys saa rahoitusta. Eeva Grannenfelt, Grannenfelt Finance Oy

Rahamarkkinat muuttuneet, kuinka kasvuyritys saa rahoitusta. Eeva Grannenfelt, Grannenfelt Finance Oy Rahamarkkinat muuttuneet, kuinka kasvuyritys saa rahoitusta Eeva Grannenfelt, Grannenfelt Finance Oy 1 Kasvuyritysten toimintaympäristö on muuttunut Pk-yritykset luovat työpaikat Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Yrityksen kassavirta ja riski Riski Kumulatiivinen kassavirta Aika Aikainen kasvu Nopea kasvu

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Team Finland palvelut kansainvälistyville yrityksille

Team Finland palvelut kansainvälistyville yrityksille Team Finland palvelut kansainvälistyville yrityksille Mika Finska, Export Finland, Finpro 06/04/2017 2 Hallitus lakkauttaa sekavan Team Finlandin Hallitus aikoo nyt korvata verkostomaisen Team Finlandin

Lisätiedot

OP Kymenlaakso. Pankinjohtaja, yritysasiakkuudetmatti Arola

OP Kymenlaakso. Pankinjohtaja, yritysasiakkuudetmatti Arola OP Kymenlaakso Pankinjohtaja, yritysasiakkuudetmatti Arola 4.4.2017 OP lyhyesti Noin 1,7 miljoonaa omistaja-asiakasta Noin 170 osuuspankkia Hyperpaikallinen digitaalinen finanssiryhmä Asiakkaidensa omistama

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN PALVELULUPAUS & YRITYSTEN LUOTOTUS

YHTEISKUNNAN PALVELULUPAUS & YRITYSTEN LUOTOTUS YHTEISKUNNAN PALVELULUPAUS & YRITYSTEN LUOTOTUS Tuloksia FK:n päättäjätutkimuksesta Piia-Noora Kauppi SuomiAreena 15.7.2015 1 Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen toteutti Aula Research Finanssialan Keskusliiton

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2014

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2014 1 (5) Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä

Lisätiedot

PK -yritykset rahoitusmarkkinoilla

PK -yritykset rahoitusmarkkinoilla PK -yritykset rahoitusmarkkinoilla Mervi Niskanen Kuopion yliopisto Kauppatieteiden laitos Suomalaiset rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan kaikkien rahoitusvaateiden markkinoita Rahamarkkinat

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus Euroclear Finlandissa. Helsinki 10.6.2014. Kim Lindström

Keskustelutilaisuus Euroclear Finlandissa. Helsinki 10.6.2014. Kim Lindström OMISTAMISEN JULKISUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA Keskustelutilaisuus Euroclear Finlandissa Helsinki 10.6.2014 Kim Lindström Cardia Invest Oy Ab Puh. 09-596859 Mob. 050-3699695 kim.lindstrom@cardia.fi ALUSTAJAN

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa ESIR:in hyödyntäminen Suomessa Globaali talous- ja finanssikriisi on vähentänyt investointeja Euroopassa: investointitaso on 15 prosenttia matalampi kuin ennen kriisiä. Taloutta uudistavia investointeja

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2008 11.2.2009 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2008 oli 105,1

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN Juha Kurkinen Hall.pj., tj. Rastor YKSITYISEN RAHOITUKSEN VAIHEET BISNESENKELIN LISÄARVO Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta

Lisätiedot

Joukkorahoitus eli crowdfunding

Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus on vaihtoehtoinen tapa yritykselle löytää rahoitusta Ideana on esitellä yrityksen tuotteet ja palvelut suurelle joukolle ja saada heidät kiinnostuneiksi yrityksestä

Lisätiedot

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus (3 mrd ) Lainat ja takaukset Viennin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5

KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.10.2009 2009/0035(COD) KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5 Mietintöluonnos (PE421.432v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 1999 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. MITÄ ON PÄÄOMASIJOITTAMINEN...6 2. PÄÄOMAN KERÄÄMINEN...10 3.

Lisätiedot

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 Yleistä Vuosi 2004 on yhtiön kolmastoista toimintavuosi. Yhtiö on kansainväliseen ABN AMRO - pankkikonserniin kuuluvan ruotsalaisen Alfred Berg

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Yksityinen ja julkinen rahoitus. 3.6. klo 16.45-20.45. Finnvera Oy Eteläesplanadi 8. Lisätietoja: www. yrittajauralle.fi

Yksityinen ja julkinen rahoitus. 3.6. klo 16.45-20.45. Finnvera Oy Eteläesplanadi 8. Lisätietoja: www. yrittajauralle.fi Yksityinen ja julkinen rahoitus 3.6. klo 16.45-20.45 Finnvera Oy Eteläesplanadi 8 Lisätietoja: www. yrittajauralle.fi Moderaattorina Esa Blomberg, Rastor Oy 16.45 Kahvitarjoilu 17.00 Ensimmäinen osio -

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset

Toimintamme ja tulokset Toimintamme ja tulokset 2015 Vuoden 2015 kohokohdat 93m Uusia sijoituksia >20% 15 nopeimmin kasvaneen salkkuyhtiön liikevaihdon kasvu 156m Erinomainen irtautumisvuosi Pääomasijoituksista palautui v. 2015

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

Solvenssi II:n markkinaehtoinen vastuuvelka

Solvenssi II:n markkinaehtoinen vastuuvelka Solvenssi II:n markkinaehtoinen vastuuvelka Mikä on riskitön korko ja pääoman tuottovaatimus Suomen Aktuaariyhdistys 13.10.2008 Pasi Laaksonen Yleistä Mikäli vastuuvelka on ei-suojattavissa (non-hedgeable)

Lisätiedot