MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA"

Transkriptio

1 X.X.2007 MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53/2007

2 Viestintävirasto 53 1 (5) SISÄLLYS SISÄLLYS LAINSÄÄDÄNTÖ MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA EY-LAINSÄÄDÄNTÖ MÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT JA SOVELTAMISOHJEET MÄÄRÄYKSEN TARKOITUS PYKÄLÄKOHTAISET PERUSTELUT JA SOVELTAMISOHJEET SOVELTAMISALA MÄÄRITELMÄT...VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 4 MATKAVIESTINVERKON PUHELINPALVELUISTA SÄILYTETTÄVÄT TIEDOT INTERNET-YHTEYDESTÄ SÄILYTETTÄVÄT TIEDOT SÄHKÖPOSTEISTA SÄILYTETTÄVÄT TIEDOT INTERNET-PUHELUISTA SÄILYTETTÄVÄT TIEDOT VOIMASSAOLOAIKA TIEDONSAANTI JA JULKAISEMINEN...VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 10 VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET...VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 4 LÄHDELUETTELO... 5

3 Viestintävirasto 53 2 (5) 1 LAINSÄÄDÄNTÖ Tämän luvun tarkoituksena on antaa määräyksen käyttäjälle kokonaiskuva siitä, mihin säädöksiin määräys perustuu. Lisäksi luvussa listataan aihepiiriin liittyvä muu oleellinen säädäntö. 1.1 Määräyksen lainsäädäntöperusta Viestintäviraston määräys perustuu sähköisen viestinnän tietosuojalain (SVTsL) [1] 14 a :ään. SVTsL tuli voimaan ja sillä pantiin osaltaan täytäntöön EY:n helmikuussa 2002 hyväksymä sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi. Määräys on annettu xx.xx.2007 voimaan tulleen SVTsL:n 14 a :n nojalla, jonka mukaan Viestintäviraston tulee määritellä ne tiedot, jotka tämän lain mukaisen säilyttämisvelvollisuuden perusteella tulee säilyttää. 1.2 EY-lainsäädäntö Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/24/EY [2] yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY [3] muuttamisesta. 2 MÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT JA SOVELTAMISOHJEET 2.1 Määräyksen tarkoitus Määräyksellä saatetaan kansallisesti voimaan, yhdessä Sähköisen viestinnän tietosuojalain kanssa, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/24/EY. Tällä määräyksellä ei aseteta teleyrityksille velvoitetta tallentaa mitään uutta tietoa. Määräys ainoastaan pidentää jo nykyisellään teleyrityksen omaa käyttöä varten tallennettujen tietojen säilytysaikaa. Tallennusvelvoite koskee ainoastaan tässä määräyksessä lueteltuja tietoja, joita teleyritys jo muutenkin tallentaa käsiteltäväkseen. Tallennusvelvoite ei siis koske niitä tietoja, joita teleyrityksen järjestelmät tallentavat väliaikaisesti ilman myöhempää käyttötarkoitusta. Omaa käyttöä varten teleyritykset saattavat tallentaa määräyksessä lueteltuja tietoja esimerkiksi asiakashallintajärjestelmiin, verkonhallintajärjestelmiin sekä verkon käyttötietoihin (esimerkiksi laskutustietoihin). Määräyksellä pidennetään näiden järjestelmien tallentamien tietojen säilytysaikaa määräyksessä lueteltujen tietojen osalta. Mikäli teleyrityksen ei ole tarvetta tallentaa määräyksessä lueteltuja tietoja omaa käyttötarkoitusta varten, ei määräyksen mukainen tallennusvelvoite koske näitä tietoja. 3 PYKÄLÄKOHTAISET PERUSTELUT JA SOVELTAMISOHJEET 1 Soveltamisala Määräystä sovelletaan yleisissä viestintäverkoissa tarjottaviin viestintäpalveluihin (siten kuin sähköisen viestinnän tietosuojalain 14 a :ssä säädetään). Tallennusvelvoite koskee tässä määräyksessä lueteltuja tietoja. Säilyttämisvelvollisuuden edellytyksenä on, että tiedot ovat saatavilla ja palveluyrityksen yleisesti saatavilla olevien viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä SVTsL :ssä tai henkilötietolaissa säädetyin edellytyksin tuottamia tai käsittelemiä. Teleyrityksen on toimitettava tallennetut tiedot pyydettäessä myös niissä tapauksissa joissa teleyritys on siirtänyt palvelun tuottamista varten hankitut laitteistot ja niiden ylläpidon esimerkiksi ulkomaille. Tallennusvelvoite ei koske merkitykseltään vähäistä teletoimintaa harjoittavia teleyrityksiä. Valtioneuvoston merkitykseltään vähäisestä teletoiminnasta antaman asetuksen [4] mukaan, yleistä teletoimintaa on pidettävä merkitykseltään vähäisenä, jos se on verkkopalvelun tai viestintäpalvelun tarjontaa viestintäverkossa, jossa on alle 500 liittymää tai teletoimintaa, jonka

4 Viestintävirasto 53 3 (5) liikevaihto on alle euroa vuodessa. Jos jompikumpi kriteereistä alittuu, toiminta katsotaan vähäiseksi. Määräys ei koske vertaisverkkoperiaatteella toteutettuja puhepalveluita (esim. Skype), sillä vertaisverkkotekniikkaan perustuvat puhtaasti Internetissä toimivat VoIP-palvelut eivät täytä viestintämarkkinalain viestintäpalvelun määritelmää. GPRS ja 3G-datapuheluista tallennettavaksi tulevat sekä matkaviestinverkon puhelinpalveluista, että Internet-yhteydestä luetellut tiedot siltä osin kuin ne ovat saatavilla 2 Puheluista ja muista puhelinpalveluista säilytettävät tiedot Tallennusaika katsotaan alkaneeksi siitä hetkestä kun viestintätapahtumasta on tieto tallentunut teleyrityksen järjestelmään. Esimerkiksi verkkovierailutapauksissa ulkomaalainen teleyritys voi lähettää laskutustiedon teleyritykselle vasta muutaman viikon päästä itse puhelutapahtumasta. Tuolloin tallennusvelvoite katsotaan alkaneeksi laskutustiedoissa olevan viestintätapahtuman aikaleiman mukaan. Puhelinpalvelun käyttäjän jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tulee säilyttää: o puhelinnumero, josta on soitettu; ja o tilaajan ja rekisteröidyn käyttäjän nimi ja osoite o käyttäjän valitsema puhelinnumero, sekä tilanteissa, joissa on käytetty automaattista soitonsiirtoa tai muuta vastaavaa palvelua, puhelinnumero johon puhelu on siirretty Puhelun soittajan sekä puhelun vastaanottajan puhelinnumerot tulee tallentaa. Vaatimus koskee sekä lähtevää että vastaanottavaa teleyritystä, mikäli ne tallentavat edellä mainittuja tietoja omaa käyttöä varten. Yleensä teleyritykset tallentavat tilaajan nimi ja osoitetiedot eri järjestelmään kuin rekisteröityneen käyttäjän nimi ja osoitetiedot tietojen eri käyttötarkoituksen vuoksi. Mikäli teleyritys on tallentanut sekä tilaajan että rekisteröidyn käyttäjän tiedot, tulee ne myös tämän määräyksen mukaisesti tallentaa. Kunkin teleyrityksen tulee tallentaa omien asiakkaidensa nimi osoitetiedot. Automaattisen soitonsiirron tapauksessa tallennusvelvoite koskee jokaista soitonsiirtoketjussa mukana olevaa teleyritystä. Jos asiakas A on tehnyt soitonsiirron asiakkaalle B, joka on tehnyt soitonsiirron edelleen asiakkaalle C, on tallennusvelvoite puhelinnumeroon johon puhelu on siirretty jokaisella ketjussa mukana olevalla teleyrityksellä(a, B ja C). Tallennusvelvoite ei koske tietoa soitonsiirron asettamisesta (konfigurointitieto). SMS-välityspalvelussa, jossa käyttäjät voivat lähettää tietylle käyttäjäryhmälle tekstiviestejä yhden palvelunumeron kautta, palveluntarjoaja toimii viestin uudelleen lähettäjänä (vrt. soitonsiirto). Joten tallennusvelvoite tulee tähän tapaukseen sovellettavaksi samalla tavoin kuin soiton siirto tapauksissa. Puhelinpalvelun ajankohdan ja keston määrittämiseksi tulee säilyttää: o Puhelun alkamisen ja päättymisen päivämäärä ja kellonaika, o viestin päivämäärä ja kellonaika. Aikaleimat tulee säilyttää siinä muodossa kuin ne omaa käyttöä varten on tallennettu. Pakettikytkentäistä datasiirtoa, esimerkiksi GPRS-dataa käytettäessä, aikaleimana tulee tallentaa datasiirtoa varten avatun pdp-kontekstin aktivoinnin aikaleima. Teleyrityksen käyttämien kellojen tarkkuudesta on säädetty Viestintäviraston antamassa määräyksessä Viestintävirasto 31 C/2003 M [5] Veloituksen teknisestä toteuttamisesta viestintäverkossa. Puhelinpalvelun tunnistamiseksi tulee säilyttää: o Tieto käytetystä puhelinpalvelusta.

5 Viestintävirasto 53 4 (5) Tällä tarkoitetaan tietoa esimerkiksi siitä, oliko kyseessä ISDN-, FAX- vai puhepalvelu. Myös tieto siitä käytettiinkö SMS-viestin lähetykseen jotain muuta kuin matkapuhelinta (esim. Internetpohjaista SMS-välityspalvelua) kuuluu tämän määritelmän piiriin. 3 Matkaviestinverkon puhelinpalveluista säilytettävät tiedot Matkaviestinverkon puhelinpalveluja koskee 2 :ssä säädetyn lisäksi tässä pykälässä säädetty. Matkaviestinverkon puhelinpalveluista käyttäjän ja vastaanottajan tunnistamiseksi tulee säilyttää: o käyttäjän ja vastaanottajan kansainvälinen matkaviestintilaajan tunnus (IMSI) o käyttäjän ja puhelun vastaanottajan kansainvälinen matkaviestimen laitetunniste (IMEI) sekä o ennalta maksetun anonyymin liittymän käyttöönoton päivämäärä ja kellonaika sekä sijainnin ilmaiseva tunnistamistieto liittymän käyttöönottohetkellä. Ennalta maksetun anonyymin liittymän käyttöönotolla tarkoitetaan tässä määräyksessä ensimmäistä puhelinpalvelun käyttöä, esimerkiksi ensimmäistä saapuvaa tai lähtevää viestiä tai puhelua. Mikäli ennalta maksetun anonyymin liittymän käyttöönottopäivästä on kulunut enemmän aikaa kuin mitä vaadittu tallennusaika on, lakkaa tallennusvelvoite ko. tiedon osalta, vaikka itse liittymä olisi vielä toiminnassa. Matkaviestimen sijainnin tunnistamiseksi tulee säilyttää: o liittymän sijainnin ilmaiseva tunnistamistieto (solutieto) puhelinpalvelun alkamisajankohtana o tukiaseman maantieteellisen sijainnin ilmaisevat tiedot siltä ajalta, jolta puhelinpalvelun tunnistamistietoja on säilytetty. Tukiaseman maantieteellisen sijainnin ilmaisevalla tiedolla tarkoitetaan tietoa, minkä perusteella voidaan jälkikäteen osoittaa, minkä maantieteellisen alueen tukiasema on kattanut tietyllä ajanhetkellä. 4 Internet-yhteydestä säilytettävät tiedot Yhteyden käyttäjän jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tulee säilyttää o tilaajan ja rekisteröidyn käyttäjän käyttäjätunnus tai muu vastaava tunniste o Internet-liittymän tilaajan nimi ja asennusosoite sekä rekisteröidyn käyttäjän nimi ja osoite; ja o yhteyden aikainen dynaaminen tai staattinen IP-osoite Suomessa käyttäjätunnuksen käyttö Internet-yhteyspalvelussa on varsin vähäistä. Poikkeuksena ovat muun muassa kaupalliset WLAN-yhteydet, joissa palvelun käyttöä rajoitetaan yleisesti käyttäjätunnistuksella. Mikäli teleyrityksellä on tallessa sekä yhteyden tilaajan että rekisteröidyn käyttäjän tiedot, tulee ne myös tämän määräyksen mukaisesti tallentaa. Muulla vastaavalla tunnisteella tarkoitetaan esimerkiksi yhteyden teknistä tunnistetta. Esimerkiksi ADSL-yhteyksissä tällä voidaan tarkoitetaan DHCP-optio82 tietoa. Yhteyden käytön ajankohdan ja keston määrittämiseksi tulee säilyttää: o yhteyden alkamisen ja päättymisen päivämäärä ja kellonaika. Aikaleimat tulee säilyttää siinä muodossa kuin ne nykyäänkin on tallennettu. Viestintälaitteen ja -liittymän tunnistamiseksi tulee säilyttää o modeemia käyttävien yhteyksien osalta puhelinnumero, josta on otettu yhteyttä o digitaalisen liittymän (xdsl-liittymä) tai muun viestinnän lähteen loppupisteen yksilöintitiedot.

6 Viestintävirasto 53 5 (5) Verkkokortin MAC (Media Access Control) osoite katsotaan tässä määräyksessä kuuluvaksi viestinnän lähteen loppupisteen yksilöintitiedoksi. Tallennusvelvoite tulee vain, jos teleyritys tallentaa MAC-osoitetta nykyisellään omaa käyttöään varten. 5 Sähköposteista säilytettävät tiedot Sähköpostin lähettäjän ja vastaanottajan jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tulee säilyttää o sähköpostiosoite, käyttäjätunnus tai muu vastaava tunniste o tilaajan ja rekisteröidyn käyttäjän nimi ja osoite Viestinnän ajankohdan ja keston määrittämiseksi tulee säilyttää o sähköpostipalveluun kirjautumisen ja uloskirjautumisen päivämäärä ja kellonaika Sähköpostiviestin lähettäjän IP-osoite ei kuulu Direktiivin mukaan tallennusvelvoitteen piiriin, mutta IP-osoite ja sähköpostiviestinnän aikaleimat voidaan kuitenkin tallentaa SVTSL:n mukaisten käyttötarkoitusten mukaan. 6 Internet-puheluista säilytettävät tiedot Käyttäjän ja vastaanottajan jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tulee säilyttää o käyttäjän ja vastaanottajan käyttäjätunnus tai muu vastaava tunniste tai puhelinnumero o yleiseen puhelinverkkoon saapuvan Internet-puhelun soittajan rekisteröity käyttäjätunnus tai muu vastaava tunniste ja puhelinnumero o tilaajan ja rekisteröidyn käyttäjän nimi ja osoite Puhelun ajankohdan ja keston määrittämiseksi tulee säilyttää o Internet-puhelun alkamisen ja päättymisen päivämäärä ja kellonaika Viestintätyypin tunnistamiseksi tulee säilyttää o tieto käytetyistä Internet-puhepalveluista. Internet-puheluilla tarkoitetaan tässä määräyksessä teleyrityksen tarjoamaa loppuasiakkaille asti IP-tekniikalla toteuttamaa puhelinpalvelua. Vaikka teleyritys tarjoaa IP-puhepalvelua pelkästään omille asiakkailleen, se ei välttämättä poista tallennusvelvoitetta. Internet-puheluissa puhelinnumerolla tarkoitetaan sekä E.164-numeroita että SIP-osoitteita. Pelkän hakemistopalvelun kaltaisen tavoitettavuuspalvelun (joka pitää sisällään esimerkiksi sen, onko IP-puhelun aiottu vastaanottaja kirjautuneena palveluun) tarjoaminen ei täytä viestintäpalvelun määritelmää, koska niissä palvelun tarjoaja ei osallistu viestien siirtämiseen viestintämarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla. 7 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Tämä määräys astuu voimaan yhdessä Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosten kanssa xx päivänä xxkuuta LÄHDELUETTELO [1] Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004 muutoksineen, SVTsL), ajantasainen versio: [2] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/24/EY [3] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY [4] Valtioneuvoston merkitykseltään vähäisestä teletoiminnasta antaman asetus, [5] Viestintävirasto 31 C/2003 M Veloituksen teknisestä toteuttamisesta viestintäverkossa C2003M.pdf

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 21.6.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia.

Lisätiedot

1/2009. Veloituksen toteutus viestintäverkoissa

1/2009. Veloituksen toteutus viestintäverkoissa 1/2009 Veloituksen toteutus viestintäverkoissa Työryhmäraportti 1/2009 1 (46) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Veloituksen toteutus viestintäverkoissa -työryhmä KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 25.2.2009

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ Diplomityö Aihe ja tarkastaja hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.12.2010

Lisätiedot

4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58

4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58 4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58 Viestintävirasto MPS 58 1 (45) SISÄLLYS 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 16.6.2004/516 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 24.2.2005 1310/532/2004 Jakelussa mainitut Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

Lisätiedot

Määräyksen 58 perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 58 perustelut ja soveltaminen 19.12.2014 Määräyksen 58 perustelut ja soveltaminen viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta MPS 58 MPS 58 1 (73) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 3 1 Muutokset...

Lisätiedot

KULUTTAJAT 1(6) 01.09.2011 SOPIMUSEHDOT TAMPEREEN PUHELIN OY:N VIESTINTÄPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE

KULUTTAJAT 1(6) 01.09.2011 SOPIMUSEHDOT TAMPEREEN PUHELIN OY:N VIESTINTÄPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE 1(6) 01.09.2011 SOPIMUSEHDOT KULUTTAJAT TAMPEREEN PUHELIN OY:N VIESTINTÄPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Ehdot perustuvat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto

Lisätiedot

KYMP OY:n palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille

KYMP OY:n palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille KYMP OY:n palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille KYMP OY osa elisaa www.kymp.fi PL 12, 48101 KOTKA TAKOJANTIE 23, 48230 Kotka Puh. (05) 22 111 Fax. (05) 226 4200 Y-tunnus: 2298364-2 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille

Viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille Viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille 1 (18) KAISANET OY:N VIESTINTÄPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Ehdot perustuvat Tietoliikenteen ja tietotekniikan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunta. viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille Voimassa 10.10.2012 alkaen toistaiseksi

Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunta. viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille Voimassa 10.10.2012 alkaen toistaiseksi Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunta viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille Voimassa 10.10.2012 alkaen toistaiseksi Sisällys PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE... 1 Sopimuksen voimaantulo ja voimassaoloaika...

Lisätiedot

ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin?

ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin? Rauno Korhonen 21.5. klo 13.00 Oikeusinformatiikan professori Lapin yliopisto ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin? Älyliikenne ja tietosuoja seminaari Lapin yliopisto 22.5.2013 Järjestäjät:

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

DNA Oy:n yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

DNA Oy:n yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille DNA Oy:n yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Nämä ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttaja-asiamiehen ja Viestintäviraston kanssa neuvotellut sopimusehdot.

Lisätiedot

Alajärven Puhelinosuuskunnan yleiset sopimusehdot kuluttajille

Alajärven Puhelinosuuskunnan yleiset sopimusehdot kuluttajille APO vastaa oman viestintäverkkonsa tietoturvasta ja tarjoamistaan tietoturvapalveluista. Muilta osin palvelun käytön, laitteiden sekä ohjelmistojen riittävä tietoturva on omalla vastuullasi, joten suojaathan

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton, FiCom ry:n suosittelemat ja niiden sisällöstä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAUSUNTOLUONNOS 4.4.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietoyhteiskuntakaari. Ehdotetulla lailla kumottaisiin

Lisätiedot

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT 1/2005 YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2005 1 (23) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Asiakirjan nimi YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 21.1.2005

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE KOOSTE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä teleyrityksen toimittamiin yleisiin sopimusehtoihin, palvelukohtaisiin

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013

ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttaja-asiamiehen ja Viestintäviraston kanssa

Lisätiedot

Kiitos, kun valitsit kainuulaisen KPO Laajakaistan

Kiitos, kun valitsit kainuulaisen KPO Laajakaistan 1 (30) Kiitos, kun valitsit kainuulaisen KPO Laajakaistan OHJE 2 (30) KPO LAAJAKAISTA -OHJEET 1 KPO LAAJAKAISTA -YHTEYDEN ASENNUS WINDOWS 7 -KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLE 2 KPO LAAJAKAISTA -YHTEYDEN ASENNUS WINDOWS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

HE 238/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavan viestintämarkkinalakia,

HE 238/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavan viestintämarkkinalakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä

Lisätiedot