Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013"

Transkriptio

1 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA

2 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL VALKEAKOSKI Puh. (03) Telefax (03) Y-tunnus Kaupparekisteri nro Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Liitetiedot 7 22 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 23 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 24

3 Hallituksen toimintakertomus TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kertomusvuosi oli yhtiön 18. toimintavuosi ja jatkoa vuonna 1950 perustetun kunnallisen liikelaitoksen toiminnalle. Yhtiö kuuluu kuntakonserniin; kaikki osakkeet (400 kpl) omistaa Valkeakosken kaupunki. Yhtiön hallinnolliseen organisaatioon kuuluvat yhtiökokous ja 7-jäseninen hallitus. Tilintarkastajina ovat toimineet Idman Vilén Grant Thornton Oy sekä Deloitte & Touche Oy Tampereelta. Euroopan velkakriisi ja teollisuuden tuotannon painuminen jatkui v ja raaka-aineiden hinnat pysyivät alhaisina. Raaka-aineiden, päästöoikeuksien, pienentyneen kulutuksen ja vesivoiman normaalista tarjonnasta johtuen sähkön tukkuhinnat olivat v alhaiset. Turvetuotanto onnistui Suomessa huonosti ja turpeen toimittaja Vapo nosti turpeen hintaa vielä entistäkin korkeammalle. Tämä yhdessä alhaisten sähkön tukkuhintojen kanssa aiheutti osakkuusyhtiömme Kanteleen Voima Oy:n voimalalle vakavia kannattavuusongelmia. Yhtiöllä on GSC Oy:n hyväksyntä laatujärjestelmälle standardin ISO 9001 mukaisena, ympäristöjärjestelmälle ISO 14001:n mukaisena sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle OHSAS mukaisena. Ympäristövaikutukset otettiin toiminnassa huomioon, eikä tilikaudella tapahtunut merkittäviä ympäristövahinkoja. Ympäristöraportti yhtiön toiminnan ympäristövaikutuksista on julkaistu vuosikertomuksen osana yhtiön kotisivuilla. LIIKETOIMINTA Sähkön myynti (GWh) 187,5 188,9 172,1 Sähkön siirto (GWh) 160,2 166,3 160,1 Kaukolämpö (GWh) 114,0 124,0 112,6 Maakaasu (GWh) 35,0 40,4 34,8 josta myyntiä varten (GWh) 25,9 28,3 26,4 Sähköntuotanto (GWh) 22,2 26,5 64,9 Oma lämmöntuotanto (GWh) 14,0 17,6 12,83 Ostolämpö (GWh) 112,4 116,7 121,2 Uusien liittymien myynti oli normaalia suurempi yhden uuden suuren yksittäisen liittyjän takia. Sähkön tuotannon, hankinnan ja myynnin riskienhallinta oli vaikeaa sähkömarkkinoiden nopeissa muutostilanteissa. Vuonna 2013 ostettiin edellisen vuoden tapaan normaalia huomattavasti enemmän kaukolämpöä UPM:n Tervasaaren tehtaalta, mikä puolestaan piti maakaasun käytön vähäisenä omassa lämmön ja sähkön tuotannossa. 1

4 TALOUS Liikevaihto (milj. euroa) 28,0 28,7 27,6 Liikevoitto (milj. euroa) 2,4 2,4 3,3 Tilikauden voitto (milj. euroa) 1,2 1,9 1,7 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 8,1 8,5 11,6 Omavaraisuusaste (%) 51,6 52,3 55,8 INVESTOINNIT Sähköverkko Kaukolämpöverkosto Sähkön myynti Sijoitukset osakkuusyhtiöihin Investoinnit yhteensä 1,5 milj. euroa 0,2 milj. euroa 0,0 milj. euroa 0,3 milj. euroa 2,0 milj. euroa Keskeneräisiä investointeja vuoden lopussa Aktivoitujen palkkojen osuus investoinneista 0,2 milj. euroa 0,6 milj. euroa RAHOITUS Yhtiön pitkäaikaiset lainat tilikauden lopussa olivat ilman liittymismaksuja 8,8 milj. euroa ja taseen loppusumma 37,4 milj. euroa. Yhtiön maksuvalmius ja omavaraisuusaste olivat hyvällä tasolla. RISKIT Yhtiön toiminnan riskit liittyvät sähkömarkkinoiden epävarmuuksiin: vesivarastotilanteeseen, polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintakehitykseen, sääolosuhteisiin, voimalaitosten käytettävyyksiin ja sähköverkkoregulaation ennakoimattomuuteen. Suomen valtion 10-vuotinen velkakorko, joka vaikuttaa sähköverkon sallittuun tuottoon, aiheuttaa merkittävää riskiä sähkön siirron kannattavuuteen, jos korko jää pitkäksi aikaa historiallisen alhaiselle tasolle. Riskeihin on varauduttu riskipolitiikalla ja -käsikirjalla, verkkoinvestoinneilla, vikapäivystyksellä ja vakuutuksilla. HALLINTOELIMET JA HENKILÖSTÖ Hallituksen jäseninä olivat Reino Niska, Eeva Niskavaara, Sari Ilovuori, Marika Kaukonen, Jarno Laaksonen, Timo Nykänen ja Kimmo Seppälä Henkilöstön määrä tilikauden aikana keskimäärin tilikauden lopussa Palkat ja palkkiot (milj. euroa) 1,7 1,9 1,8 2

5 LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Tukkusähkön hinnat ovat pysyneet alhaalla johtuen vähentyneestä kulutuksesta, alhaisista polttoaineen hinnoista (paitsi öljyn ja maakaasun) sekä päästöoikeusmarkkinan romahtamisesta. Tämä tullee näkymään sähkön myynnin ja tuotannon huonona tulosvuotena myös v UPM:n Tervasaaren tehtaan kanssa solmittiin uusi nelivuotinen lämmönostosopimus, joka alkaa nykyisen sopimuksen loppuessa HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE Tilikauden voitto oli ,64 euroa. Hallitus esittää osinkoa jaettavaksi voitonjakokelpoisista varoista 4 500,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. 3

6 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,79 Valmistus omaan käyttöön , ,86 Liiketoiminnan muut tuotot , ,61 Materiaalit ja palvelut , ,91 Henkilöstökulut , ,79 Poistot ja arvonalentumiset , ,86 Liiketoiminnan muut kulut , ,73 LIIKEVOITTO , ,97 Rahoitustuotot ja -kulut , ,61 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,36 Tilinpäätössiirrot , ,90 Tuloverot , ,89 TILIKAUDEN VOITTO , ,37 4

7 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,93 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,40 Rakennukset ja rakennelmat , ,88 Moottorivoimalaitos , ,81 Siirto- ja jakeluverkosto , ,80 Koneet ja kalusto , ,52 Keskeneräiset työt , ,22 SIJOITUKSET Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,83 Muut osakkeet ja osuudet , ,52 Muut saamiset , ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,91 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,32 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,65 Muut saamiset ,53 0,00 Siirtosaamiset , ,65 Rahoitusarvopaperit , ,26 Rahat ja pankkisaamiset , ,24 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,12 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,03 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,71 Muut rahastot , ,40 Edellisten tilikausien voitto , ,41 Tilikauden voitto , ,37 Oma pääoma yhteensä , ,89 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,24 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , ,95 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,95 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot ,00 0,00 Ostovelat , ,84 Muut velat , ,13 Siirtovelat , ,98 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,95 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,03 5

8 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Rahoituserät Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen muutos Muiden velkojen muutos Liittymismaksujen muutos Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos

9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot Valkeakosken Energia Oy kuuluu Valkeakosken kaupungin kuntakonserniin. Valkeakosken kaupungin konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa Valkeakosken kaupungintalolta, Sääksmäentie 2, Valkeakoski. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Suunnitelman mukaiset poistot on määritelty käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Kokemusperäisesti määritellyt pitoajat ovat seuraavat. Aineettomat oikeudet 5 10 v Muut pitkävaikutteiset menot 5 v Rakennukset ja rakennelmat 40 v Moottorivoimalaitos 20 v Siirto- ja jakeluverkostot v Koneet ja kalusto 5 7 v Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Johdannaiset Yhtiön johdannaiset sisältävät valuutta-, koronvaihto- ja energian johdannaisia. Valuutta- ja koronvaihtosopimuksilla vaihdetaan yhtiön rahalaitoslainojen vaihtuva korko kiinteäksi. Energiajohdannaiset suojaavat energian hankintaa. Energian ostojen esittäminen Kanteleen Voima Oy:n menot on käsitelty omakustannusperiaatteen mukaisesti energian hankintakustannuksissa. Tuloslaskelman liitetiedot (1 000 ) Liikevaihto toimialoittain Sähkön siirto Sähkön myynti Kaukolämpö, maakaasu Muut Sisäiset palveluveloitukset Yhteensä Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön sisältää vain aktivoituja palkkoja Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myynti Myydyt päästöoikeudet Muut Yhteensä

10 Materiaalit ja palvelut Energian ostot Aineet ja tarvikkeet (tavarat) Ostot tilikauden aikana Varaston muutos (+/ ) Ulkopuoliset palvelut Yhteensä Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Palkkiot hallintotyöskentelystä Toimitusjohtajan ja hallituksen palkkiot 10 7 Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot: Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Moottorivoimalaitos Siirto- ja jakeluverkostot Koneet ja kalusto Yhteensä Tilintarkastajien palkkiot Tilintarkastus Muut 1 1 Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot konsernitilistä 4 5 Korkotulot Rahoitustulot Korkomenot konsernitilistä 0 1 Korkomenot Yhteensä Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus

11 Taseen liitetiedot (1 000 ) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Muut pitkävaikuitteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Maa- ja vesialueet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus

12 Moottorivoimalaitos Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Siirto- ja jakeluverkosto Hankintameno Lisäykset Vähennykset ja romutukset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kertyneet vähennysten ja romutusten sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Koneet kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Keskeneräiset työt Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo

13 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Muut saamiset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Omistusyhteysyritykset Tunturivoima Oy Ltd, Pietarsaari Yhtiön omistusosuus 50 % 50 % Valkeakosken Energia Oy:n osuus omasta pääomasta Valkeakosken Energia Oy:n osuus tuloksesta Forssan Verkkopalvelut Oy Yhtiön omistusosuus 50 % 50 % Valkeakosken Energia Oy:n osuus omasta pääomasta Valkeakosken Energia Oy:n osuus tuloksesta Forssan Energia Oy Yhtiön omistusosuus 50 % 50 % Valkeakosken Energia Oy:n osuus omasta pääomasta Valkeakosken Energia Oy:n osuus tuloksesta Pitkäaikaiset lainasaamiset Pääomalainasaaminen Muut saamiset Konsernitilisaamiset Siirtosaamisten pääerät Korkosaamiset pääomalainasta Sähköenergian jaksotus Verosaamiset 22 0 Muut Yhteensä

14 Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Osingonjako Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Voitonjakokelpoiset varat Tilinpäätössiirtojen kertymä Tilinpäätossiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. Velat omistusyhteysyrityksille ovat luonteeltaan ostovelkaa. Siirtovelkojen pääerät Palkkojen jaksotukset sivukuluineen Verovelat 0 12 Muut Yhteensä Vastuusitoumukset ja muut vastuut Rahalaitoslainat Annetut yrityskiinnitykset Pantatut osakkeet (kirjanpitoarvo) Muiden puolesta annetut vakuudet Takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta Leasingvastuiden yhteismäärä Seuraavalla tilikaudella maksettavat 9 11 Myöhemmin maksettavat Yhteensä Atk-laitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti viiden vuoden leasingsopimuksia, jotka sisältävät lunastusehdon. Konttorikoneiden leasingsopimukset eivät sisällä lunastusehtoja. Muut vastuut Konsernitilin limiitistä käytetty Yhtiö on osakkaana Kanteleen Voima Oy:ssä, jonka kuluista osakkaat ovat sitoutuneet vastaamaan osakkuuksiensa suhteessa. Yhtiö on sitoutunut Fennovoima-hankkeeseen kuudennen ydinvoimalan rakentamiseksi Suomeen. Hankkeeseen osallistutaan Katternö Kärnkraft Oy Ab:n kautta. Osakkaat ovat sitoutuneet vastaamaan kuluista osakkuuksiensa suhteessa. 12

15 Johdannaiset: Sähköjohdannaiset Markkina-arvon erotus nimellisarvoon (1 000 ) Päästöoikeusjohdannaiset Markkina-arvon erotus nimellisarvoon (1 000 ) Sopimusten nimellisarvoa ei ole netotettu osto- ja myyntisuojaustoiminnan kesken. Taulukko sisältää energian suojaamistarkoituksessa tehtyjä johdannaisia. Kaikki suojaavat johdannaiset kohdistuvat suojaamaan vuosien hintariskiä. Oman tuotannon päästöoikeudet Oikeudet t co Toteutuneet t co Yli-/alijäämä t co Hankinta jaksolle Myyty Ed. vuoden ylijäämä/myyty Ylijäämä Vuoden yli/alijäämän markkina-arvo Päästökauppajaksoa varten tehdyt hankinnat, kirjataan tilinpäätöksessä siirtosaamisiin siltä osin, kun niitä ei ole käytetty. Raukeavat päästöoikeushankinnat on kulukirjattu liiketoiminnan muissa kuluissa. Päästöoikeudet vuosille ovat 0 t co2 13

16 SÄHKÖMARKKINALAIN ERIYTETTYJEN TILINPÄÄTÖSTIETOJEN LIITETIEDOT SÄHKÖVERKKOTOIMINTA LIIKEVAIHTO , ,62 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,01 Liiketoiminnan muut tuotot , ,91 Muut liiketoiminnan muut tuotot , ,91 Materiaalit ja palvelut , ,11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,85 Häviösähkö , ,00 Muut ostot tilikauden aikana , ,51 Varastojen muutos , ,66 Ulkopuoliset palvelut , ,17 Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut , ,09 Henkilöstökulut , ,41 Palkat ja palkkiot , ,91 Eläkekulut , ,77 Henkilösivukulut , ,73 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,57 sähköverkon hyödykkeistä , ,85 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,72 Liiketoiminnan muut kulut , ,20 Vuokrakulut , ,15 Muut liiketoiminnan muut kulut , ,05 LIIKEVOITTO , ,25 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,15 Saman konsernin yrityksiltä 3 446, ,35 Muilta , ,80 Korkokulut ja muut rahoituskulut 359, ,62 Saman konsernin yrityksille 164,81 757,02 Muille 194, ,60 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,78 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,78 Tilinpäätössiirrot , ,48 Poistoeron muutos , ,48 Tuloverot , ,44 Tilikauden voitto , ,82 14

17 MUU SÄHKÖLIIKETOIMINTA LIIKEVAIHTO , ,02 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,55 Liiketoiminnan muut tuotot 5 026, ,60 Materiaalit ja palvelut , ,13 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,08 Muut ostot tilikauden aikana , ,08 Ulkopuoliset palvelut 328, ,05 Henkilöstökulut , ,57 Palkat ja palkkiot , ,13 Eläkekulut , ,70 Henkilösivukulut 8 525, ,74 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,65 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,65 Liiketoiminnan muut kulut , ,68 Vuokrakulut 9 061, ,41 Muut liiketoiminnan muut kulut , ,27 LIIKEVOITTO , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,62 Muilta , ,62 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,23 Saman konsernin yrityksille 0,00 164,76 Muille , ,47 Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,47 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,47 Tilinpäätössiirrot 0,00 748,34 Poistoeron muutos 0,00 748,34 Tuloverot 0,00 0,00 Tilikauden voitto/tappio , ,13 15

18 MAAKAASUN MYYNNIN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,46 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut , ,54 Aineet, tarvikkeet, ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,54 Henkilöstökulut , ,68 Palkat ja palkkiot , ,40 Eläkekulut 2 324, ,43 Henkilösivukulut 402,30 362,84 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut 7 823, ,26 Muut liiketoiminnan muut kulut 7 823, ,26 LIIKEVOITTO , ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 0,00 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,98 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,98 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 Tuloverot , ,26 Tilikauden voitto , ,72 16

19 MAAKAASUN SIIRRON TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,70 Liiketoiminnan muut tuotot 5 760,49 0,00 Materiaalit ja palvelut , ,12 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,42 Muut ostot tilikauden aikana , ,42 Varastojen muutos 0,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 1 246,13 234,70 Henkilöstökulut , ,66 Palkat ja palkkiot 8 543, ,25 Eläkekulut 1 631, ,12 Henkilösivukulut 282,35 214,29 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,73 maakaasuverkon hyödykkeistä , ,73 Liiketoiminnan muut kulut 5 490, ,21 Muut liiketoiminnan muut kulut 5 490, ,21 LIIKEVOITTO , ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 0,00 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,98 Satunnaiset erät Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,98 Tilinpäätössiirrot 0, ,35 Poistoeron muutos 0, ,35 Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0, ,35 Tuloverot , ,92 Tilikauden voitto , ,41 17

20 SÄHKÖVERKKOTOIMINTA VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,04 Aineettomat hyödykkeet , ,51 Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , ,51 Muut aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,53 Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , ,59 Muut aineelliset hyödykkeet , ,62 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,32 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , ,49 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,52 Myyntisaamiset , ,03 Siirtosaamiset , ,49 Muut saamiset , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,06 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,11 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,79 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,72 Muut rahastot , ,60 Muut muut rahastot , ,60 Edellisten tilikausien voitto , ,65 Tilikauden voitto , ,82 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,13 Poistoero , ,13 Vieras pääoma , ,19 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,67 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,67 Palautettavat liittymismaksut , ,67 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,52 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,52 Ostovelat , ,84 Siirtovelat , ,60 Muut velat , ,08 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,11 18

21 MUU SÄHKÖLIIKETOIMINTA VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,89 Aineettomat hyödykkeet , ,36 Muut aineettomat hyödykkeet , ,36 Aineelliset hyödykkeet , ,68 Muut aineelliset hyödykkeet , ,68 Sijoitukset , ,85 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,12 Myyntisaamiset , ,36 Siirtosaamiset , ,76 Rahoitusarvopaperit , ,63 Rahat ja pankkisaamiset , ,40 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,04 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,87 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,50 Muut rahastot , ,42 Muut muut rahastot , ,42 Edellisten tilikausien voitto , ,08 Tilikauden voitto/tappio , ,13 Tilinpäätössiirtojen kertymä 8 132, ,31 Poistoero 8 132, ,31 Vieras pääoma , ,86 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,00 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,00 Muut velat , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,86 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,00 Muut velat , ,00 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,86 Saadut ennakot ,00 0,00 Ostovelat , ,58 Siirtovelat , ,15 Muut velat , ,13 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,04 19

22 MAAKAASUN MYYNTI VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,86 Saamiset muilta , ,86 Rahat ja pankkisaamiset , ,16 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,02 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,20 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,00 Muut rahastot 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,48 Tilikauden voitto , ,72 Tilinpäätössiirtojen kertymä 0,00 0,00 Vieras pääoma , ,82 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,82 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,82 Velat muille , ,82 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,02 20

23 MAAKAASUVERKKO VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,82 Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,82 Maakaasuverkon aineelliset hyödykkeet , ,82 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,08 Saamiset muilta , ,08 Rahat ja pankkisaamiset , ,44 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,34 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,02 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 8 409, ,40 Muut rahastot , ,38 Muut muut rahastot , ,38 Edellisten tilikausien voitto , ,83 Tilikauden voitto , ,41 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,02 Poistoero , ,02 Pakolliset varaukset 0,00 0,00 Vieras pääoma , ,30 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,51 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,51 Palautettavat liittymismaksut , ,51 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,79 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,79 Velat muille , ,79 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,34 21

24 SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINALAIN ERIYTETTYJEN TILINPÄÄTÖSTEN LIITETIETOJEN LISÄTIEDOT Yhteisten kulujen ja tase-erien jakoperiaate Yhteiset kulut on jaettu henkilöstön ajankäytön ja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Suunnitelman mukaisten poistojen jakoperiaate Poistot on laadittu käyttöomaisuuskirjanpidon mukaan taloudellisen käyttöiän mukaisesti. Pitoajat on seuraavat: Aineettomat oikeudet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 5 10 v v 5 7 v Sähkön siirtotoiminnon tunnusluvut Investoinnit tase-erittäin (1 000 ) Aineettomat oikeudet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Yhteensä Sijoitetun pääoman tuotto% 20,5 21,2 Eriyttäminen on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen sähköliiketoimintojen eriyttämisestä annetun asetuksen mukaisesti. Taseen saamiset ja vieras pääoma on eritelty Energiamarkkinaviraston Dnro 124/421/2013 mukaisesti. Maakaasun verkkotoiminnon tunnusluvut Investoinnit tase-erittäin (1 000 ) Siirto- ja jakeluverkosto 0 0 Sijoitetun pääoman tuotto% 33,7 26,7 Eriyttäminen on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen sähköliiketoimintojen eriyttämisestä annetun asetuksen mukaisesti. 22

25 HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET Valkeakoskella maaliskuun 5. päivänä 2014 Reino Niska Eeva Niskavaara Sari Ilovuori Kimmo Seppälä Timo Nykänen Jarno Laaksonen Timo Honkanen Marika Kaukonen Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Valkeakoskella maaliskuun 17. päivänä 2014 Tampereella maaliskuun 21. päivänä 2014 Idman Vilén Grant Thornton Oy KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy KHT-yhteisö Kalle Kotka KHT Anu Servo KHT, JHTT 23

26 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Päiväkirjat Pääkirja Tapahtumapääkirja Myyntireskontra Ostoreskontra Pankki- ja kassahallinta Palkkakirjanpito ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona Laskutuspäiväkirjat Sähkö, lämpö ja tarvikelaskutus ATK-osakirjanpitona Tasekirja Tase-erittelyt Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna 24

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Turun ylioppilaskyläsäätiö

Turun ylioppilaskyläsäätiö Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot