Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013"

Transkriptio

1 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA

2 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL VALKEAKOSKI Puh. (03) Telefax (03) Y-tunnus Kaupparekisteri nro Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Liitetiedot 7 22 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 23 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 24

3 Hallituksen toimintakertomus TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kertomusvuosi oli yhtiön 18. toimintavuosi ja jatkoa vuonna 1950 perustetun kunnallisen liikelaitoksen toiminnalle. Yhtiö kuuluu kuntakonserniin; kaikki osakkeet (400 kpl) omistaa Valkeakosken kaupunki. Yhtiön hallinnolliseen organisaatioon kuuluvat yhtiökokous ja 7-jäseninen hallitus. Tilintarkastajina ovat toimineet Idman Vilén Grant Thornton Oy sekä Deloitte & Touche Oy Tampereelta. Euroopan velkakriisi ja teollisuuden tuotannon painuminen jatkui v ja raaka-aineiden hinnat pysyivät alhaisina. Raaka-aineiden, päästöoikeuksien, pienentyneen kulutuksen ja vesivoiman normaalista tarjonnasta johtuen sähkön tukkuhinnat olivat v alhaiset. Turvetuotanto onnistui Suomessa huonosti ja turpeen toimittaja Vapo nosti turpeen hintaa vielä entistäkin korkeammalle. Tämä yhdessä alhaisten sähkön tukkuhintojen kanssa aiheutti osakkuusyhtiömme Kanteleen Voima Oy:n voimalalle vakavia kannattavuusongelmia. Yhtiöllä on GSC Oy:n hyväksyntä laatujärjestelmälle standardin ISO 9001 mukaisena, ympäristöjärjestelmälle ISO 14001:n mukaisena sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle OHSAS mukaisena. Ympäristövaikutukset otettiin toiminnassa huomioon, eikä tilikaudella tapahtunut merkittäviä ympäristövahinkoja. Ympäristöraportti yhtiön toiminnan ympäristövaikutuksista on julkaistu vuosikertomuksen osana yhtiön kotisivuilla. LIIKETOIMINTA Sähkön myynti (GWh) 187,5 188,9 172,1 Sähkön siirto (GWh) 160,2 166,3 160,1 Kaukolämpö (GWh) 114,0 124,0 112,6 Maakaasu (GWh) 35,0 40,4 34,8 josta myyntiä varten (GWh) 25,9 28,3 26,4 Sähköntuotanto (GWh) 22,2 26,5 64,9 Oma lämmöntuotanto (GWh) 14,0 17,6 12,83 Ostolämpö (GWh) 112,4 116,7 121,2 Uusien liittymien myynti oli normaalia suurempi yhden uuden suuren yksittäisen liittyjän takia. Sähkön tuotannon, hankinnan ja myynnin riskienhallinta oli vaikeaa sähkömarkkinoiden nopeissa muutostilanteissa. Vuonna 2013 ostettiin edellisen vuoden tapaan normaalia huomattavasti enemmän kaukolämpöä UPM:n Tervasaaren tehtaalta, mikä puolestaan piti maakaasun käytön vähäisenä omassa lämmön ja sähkön tuotannossa. 1

4 TALOUS Liikevaihto (milj. euroa) 28,0 28,7 27,6 Liikevoitto (milj. euroa) 2,4 2,4 3,3 Tilikauden voitto (milj. euroa) 1,2 1,9 1,7 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 8,1 8,5 11,6 Omavaraisuusaste (%) 51,6 52,3 55,8 INVESTOINNIT Sähköverkko Kaukolämpöverkosto Sähkön myynti Sijoitukset osakkuusyhtiöihin Investoinnit yhteensä 1,5 milj. euroa 0,2 milj. euroa 0,0 milj. euroa 0,3 milj. euroa 2,0 milj. euroa Keskeneräisiä investointeja vuoden lopussa Aktivoitujen palkkojen osuus investoinneista 0,2 milj. euroa 0,6 milj. euroa RAHOITUS Yhtiön pitkäaikaiset lainat tilikauden lopussa olivat ilman liittymismaksuja 8,8 milj. euroa ja taseen loppusumma 37,4 milj. euroa. Yhtiön maksuvalmius ja omavaraisuusaste olivat hyvällä tasolla. RISKIT Yhtiön toiminnan riskit liittyvät sähkömarkkinoiden epävarmuuksiin: vesivarastotilanteeseen, polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintakehitykseen, sääolosuhteisiin, voimalaitosten käytettävyyksiin ja sähköverkkoregulaation ennakoimattomuuteen. Suomen valtion 10-vuotinen velkakorko, joka vaikuttaa sähköverkon sallittuun tuottoon, aiheuttaa merkittävää riskiä sähkön siirron kannattavuuteen, jos korko jää pitkäksi aikaa historiallisen alhaiselle tasolle. Riskeihin on varauduttu riskipolitiikalla ja -käsikirjalla, verkkoinvestoinneilla, vikapäivystyksellä ja vakuutuksilla. HALLINTOELIMET JA HENKILÖSTÖ Hallituksen jäseninä olivat Reino Niska, Eeva Niskavaara, Sari Ilovuori, Marika Kaukonen, Jarno Laaksonen, Timo Nykänen ja Kimmo Seppälä Henkilöstön määrä tilikauden aikana keskimäärin tilikauden lopussa Palkat ja palkkiot (milj. euroa) 1,7 1,9 1,8 2

5 LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Tukkusähkön hinnat ovat pysyneet alhaalla johtuen vähentyneestä kulutuksesta, alhaisista polttoaineen hinnoista (paitsi öljyn ja maakaasun) sekä päästöoikeusmarkkinan romahtamisesta. Tämä tullee näkymään sähkön myynnin ja tuotannon huonona tulosvuotena myös v UPM:n Tervasaaren tehtaan kanssa solmittiin uusi nelivuotinen lämmönostosopimus, joka alkaa nykyisen sopimuksen loppuessa HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE Tilikauden voitto oli ,64 euroa. Hallitus esittää osinkoa jaettavaksi voitonjakokelpoisista varoista 4 500,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. 3

6 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,79 Valmistus omaan käyttöön , ,86 Liiketoiminnan muut tuotot , ,61 Materiaalit ja palvelut , ,91 Henkilöstökulut , ,79 Poistot ja arvonalentumiset , ,86 Liiketoiminnan muut kulut , ,73 LIIKEVOITTO , ,97 Rahoitustuotot ja -kulut , ,61 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,36 Tilinpäätössiirrot , ,90 Tuloverot , ,89 TILIKAUDEN VOITTO , ,37 4

7 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,93 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,40 Rakennukset ja rakennelmat , ,88 Moottorivoimalaitos , ,81 Siirto- ja jakeluverkosto , ,80 Koneet ja kalusto , ,52 Keskeneräiset työt , ,22 SIJOITUKSET Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,83 Muut osakkeet ja osuudet , ,52 Muut saamiset , ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,91 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,32 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,65 Muut saamiset ,53 0,00 Siirtosaamiset , ,65 Rahoitusarvopaperit , ,26 Rahat ja pankkisaamiset , ,24 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,12 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,03 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,71 Muut rahastot , ,40 Edellisten tilikausien voitto , ,41 Tilikauden voitto , ,37 Oma pääoma yhteensä , ,89 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,24 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , ,95 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,95 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot ,00 0,00 Ostovelat , ,84 Muut velat , ,13 Siirtovelat , ,98 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,95 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,03 5

8 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Rahoituserät Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen muutos Muiden velkojen muutos Liittymismaksujen muutos Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos

9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot Valkeakosken Energia Oy kuuluu Valkeakosken kaupungin kuntakonserniin. Valkeakosken kaupungin konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa Valkeakosken kaupungintalolta, Sääksmäentie 2, Valkeakoski. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Suunnitelman mukaiset poistot on määritelty käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Kokemusperäisesti määritellyt pitoajat ovat seuraavat. Aineettomat oikeudet 5 10 v Muut pitkävaikutteiset menot 5 v Rakennukset ja rakennelmat 40 v Moottorivoimalaitos 20 v Siirto- ja jakeluverkostot v Koneet ja kalusto 5 7 v Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Johdannaiset Yhtiön johdannaiset sisältävät valuutta-, koronvaihto- ja energian johdannaisia. Valuutta- ja koronvaihtosopimuksilla vaihdetaan yhtiön rahalaitoslainojen vaihtuva korko kiinteäksi. Energiajohdannaiset suojaavat energian hankintaa. Energian ostojen esittäminen Kanteleen Voima Oy:n menot on käsitelty omakustannusperiaatteen mukaisesti energian hankintakustannuksissa. Tuloslaskelman liitetiedot (1 000 ) Liikevaihto toimialoittain Sähkön siirto Sähkön myynti Kaukolämpö, maakaasu Muut Sisäiset palveluveloitukset Yhteensä Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön sisältää vain aktivoituja palkkoja Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myynti Myydyt päästöoikeudet Muut Yhteensä

10 Materiaalit ja palvelut Energian ostot Aineet ja tarvikkeet (tavarat) Ostot tilikauden aikana Varaston muutos (+/ ) Ulkopuoliset palvelut Yhteensä Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Palkkiot hallintotyöskentelystä Toimitusjohtajan ja hallituksen palkkiot 10 7 Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot: Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Moottorivoimalaitos Siirto- ja jakeluverkostot Koneet ja kalusto Yhteensä Tilintarkastajien palkkiot Tilintarkastus Muut 1 1 Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot konsernitilistä 4 5 Korkotulot Rahoitustulot Korkomenot konsernitilistä 0 1 Korkomenot Yhteensä Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus

11 Taseen liitetiedot (1 000 ) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Muut pitkävaikuitteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Maa- ja vesialueet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus

12 Moottorivoimalaitos Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Siirto- ja jakeluverkosto Hankintameno Lisäykset Vähennykset ja romutukset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kertyneet vähennysten ja romutusten sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Koneet kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Keskeneräiset työt Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo

13 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Muut saamiset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Omistusyhteysyritykset Tunturivoima Oy Ltd, Pietarsaari Yhtiön omistusosuus 50 % 50 % Valkeakosken Energia Oy:n osuus omasta pääomasta Valkeakosken Energia Oy:n osuus tuloksesta Forssan Verkkopalvelut Oy Yhtiön omistusosuus 50 % 50 % Valkeakosken Energia Oy:n osuus omasta pääomasta Valkeakosken Energia Oy:n osuus tuloksesta Forssan Energia Oy Yhtiön omistusosuus 50 % 50 % Valkeakosken Energia Oy:n osuus omasta pääomasta Valkeakosken Energia Oy:n osuus tuloksesta Pitkäaikaiset lainasaamiset Pääomalainasaaminen Muut saamiset Konsernitilisaamiset Siirtosaamisten pääerät Korkosaamiset pääomalainasta Sähköenergian jaksotus Verosaamiset 22 0 Muut Yhteensä

14 Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Osingonjako Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Voitonjakokelpoiset varat Tilinpäätössiirtojen kertymä Tilinpäätossiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. Velat omistusyhteysyrityksille ovat luonteeltaan ostovelkaa. Siirtovelkojen pääerät Palkkojen jaksotukset sivukuluineen Verovelat 0 12 Muut Yhteensä Vastuusitoumukset ja muut vastuut Rahalaitoslainat Annetut yrityskiinnitykset Pantatut osakkeet (kirjanpitoarvo) Muiden puolesta annetut vakuudet Takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta Leasingvastuiden yhteismäärä Seuraavalla tilikaudella maksettavat 9 11 Myöhemmin maksettavat Yhteensä Atk-laitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti viiden vuoden leasingsopimuksia, jotka sisältävät lunastusehdon. Konttorikoneiden leasingsopimukset eivät sisällä lunastusehtoja. Muut vastuut Konsernitilin limiitistä käytetty Yhtiö on osakkaana Kanteleen Voima Oy:ssä, jonka kuluista osakkaat ovat sitoutuneet vastaamaan osakkuuksiensa suhteessa. Yhtiö on sitoutunut Fennovoima-hankkeeseen kuudennen ydinvoimalan rakentamiseksi Suomeen. Hankkeeseen osallistutaan Katternö Kärnkraft Oy Ab:n kautta. Osakkaat ovat sitoutuneet vastaamaan kuluista osakkuuksiensa suhteessa. 12

15 Johdannaiset: Sähköjohdannaiset Markkina-arvon erotus nimellisarvoon (1 000 ) Päästöoikeusjohdannaiset Markkina-arvon erotus nimellisarvoon (1 000 ) Sopimusten nimellisarvoa ei ole netotettu osto- ja myyntisuojaustoiminnan kesken. Taulukko sisältää energian suojaamistarkoituksessa tehtyjä johdannaisia. Kaikki suojaavat johdannaiset kohdistuvat suojaamaan vuosien hintariskiä. Oman tuotannon päästöoikeudet Oikeudet t co Toteutuneet t co Yli-/alijäämä t co Hankinta jaksolle Myyty Ed. vuoden ylijäämä/myyty Ylijäämä Vuoden yli/alijäämän markkina-arvo Päästökauppajaksoa varten tehdyt hankinnat, kirjataan tilinpäätöksessä siirtosaamisiin siltä osin, kun niitä ei ole käytetty. Raukeavat päästöoikeushankinnat on kulukirjattu liiketoiminnan muissa kuluissa. Päästöoikeudet vuosille ovat 0 t co2 13

16 SÄHKÖMARKKINALAIN ERIYTETTYJEN TILINPÄÄTÖSTIETOJEN LIITETIEDOT SÄHKÖVERKKOTOIMINTA LIIKEVAIHTO , ,62 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,01 Liiketoiminnan muut tuotot , ,91 Muut liiketoiminnan muut tuotot , ,91 Materiaalit ja palvelut , ,11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,85 Häviösähkö , ,00 Muut ostot tilikauden aikana , ,51 Varastojen muutos , ,66 Ulkopuoliset palvelut , ,17 Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut , ,09 Henkilöstökulut , ,41 Palkat ja palkkiot , ,91 Eläkekulut , ,77 Henkilösivukulut , ,73 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,57 sähköverkon hyödykkeistä , ,85 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,72 Liiketoiminnan muut kulut , ,20 Vuokrakulut , ,15 Muut liiketoiminnan muut kulut , ,05 LIIKEVOITTO , ,25 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,15 Saman konsernin yrityksiltä 3 446, ,35 Muilta , ,80 Korkokulut ja muut rahoituskulut 359, ,62 Saman konsernin yrityksille 164,81 757,02 Muille 194, ,60 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,78 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,78 Tilinpäätössiirrot , ,48 Poistoeron muutos , ,48 Tuloverot , ,44 Tilikauden voitto , ,82 14

17 MUU SÄHKÖLIIKETOIMINTA LIIKEVAIHTO , ,02 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,55 Liiketoiminnan muut tuotot 5 026, ,60 Materiaalit ja palvelut , ,13 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,08 Muut ostot tilikauden aikana , ,08 Ulkopuoliset palvelut 328, ,05 Henkilöstökulut , ,57 Palkat ja palkkiot , ,13 Eläkekulut , ,70 Henkilösivukulut 8 525, ,74 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,65 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,65 Liiketoiminnan muut kulut , ,68 Vuokrakulut 9 061, ,41 Muut liiketoiminnan muut kulut , ,27 LIIKEVOITTO , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,62 Muilta , ,62 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,23 Saman konsernin yrityksille 0,00 164,76 Muille , ,47 Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,47 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,47 Tilinpäätössiirrot 0,00 748,34 Poistoeron muutos 0,00 748,34 Tuloverot 0,00 0,00 Tilikauden voitto/tappio , ,13 15

18 MAAKAASUN MYYNNIN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,46 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut , ,54 Aineet, tarvikkeet, ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,54 Henkilöstökulut , ,68 Palkat ja palkkiot , ,40 Eläkekulut 2 324, ,43 Henkilösivukulut 402,30 362,84 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut 7 823, ,26 Muut liiketoiminnan muut kulut 7 823, ,26 LIIKEVOITTO , ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 0,00 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,98 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,98 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 Tuloverot , ,26 Tilikauden voitto , ,72 16

19 MAAKAASUN SIIRRON TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,70 Liiketoiminnan muut tuotot 5 760,49 0,00 Materiaalit ja palvelut , ,12 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,42 Muut ostot tilikauden aikana , ,42 Varastojen muutos 0,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 1 246,13 234,70 Henkilöstökulut , ,66 Palkat ja palkkiot 8 543, ,25 Eläkekulut 1 631, ,12 Henkilösivukulut 282,35 214,29 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,73 maakaasuverkon hyödykkeistä , ,73 Liiketoiminnan muut kulut 5 490, ,21 Muut liiketoiminnan muut kulut 5 490, ,21 LIIKEVOITTO , ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 0,00 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,98 Satunnaiset erät Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,98 Tilinpäätössiirrot 0, ,35 Poistoeron muutos 0, ,35 Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0, ,35 Tuloverot , ,92 Tilikauden voitto , ,41 17

20 SÄHKÖVERKKOTOIMINTA VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,04 Aineettomat hyödykkeet , ,51 Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , ,51 Muut aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,53 Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , ,59 Muut aineelliset hyödykkeet , ,62 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,32 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , ,49 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,52 Myyntisaamiset , ,03 Siirtosaamiset , ,49 Muut saamiset , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,06 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,11 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,79 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,72 Muut rahastot , ,60 Muut muut rahastot , ,60 Edellisten tilikausien voitto , ,65 Tilikauden voitto , ,82 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,13 Poistoero , ,13 Vieras pääoma , ,19 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,67 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,67 Palautettavat liittymismaksut , ,67 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,52 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,52 Ostovelat , ,84 Siirtovelat , ,60 Muut velat , ,08 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,11 18

21 MUU SÄHKÖLIIKETOIMINTA VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,89 Aineettomat hyödykkeet , ,36 Muut aineettomat hyödykkeet , ,36 Aineelliset hyödykkeet , ,68 Muut aineelliset hyödykkeet , ,68 Sijoitukset , ,85 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,12 Myyntisaamiset , ,36 Siirtosaamiset , ,76 Rahoitusarvopaperit , ,63 Rahat ja pankkisaamiset , ,40 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,04 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,87 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,50 Muut rahastot , ,42 Muut muut rahastot , ,42 Edellisten tilikausien voitto , ,08 Tilikauden voitto/tappio , ,13 Tilinpäätössiirtojen kertymä 8 132, ,31 Poistoero 8 132, ,31 Vieras pääoma , ,86 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,00 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,00 Muut velat , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,86 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,00 Muut velat , ,00 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,86 Saadut ennakot ,00 0,00 Ostovelat , ,58 Siirtovelat , ,15 Muut velat , ,13 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,04 19

22 MAAKAASUN MYYNTI VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,86 Saamiset muilta , ,86 Rahat ja pankkisaamiset , ,16 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,02 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,20 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,00 Muut rahastot 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,48 Tilikauden voitto , ,72 Tilinpäätössiirtojen kertymä 0,00 0,00 Vieras pääoma , ,82 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,82 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,82 Velat muille , ,82 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,02 20

23 MAAKAASUVERKKO VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,82 Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,82 Maakaasuverkon aineelliset hyödykkeet , ,82 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,08 Saamiset muilta , ,08 Rahat ja pankkisaamiset , ,44 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,34 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,02 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 8 409, ,40 Muut rahastot , ,38 Muut muut rahastot , ,38 Edellisten tilikausien voitto , ,83 Tilikauden voitto , ,41 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,02 Poistoero , ,02 Pakolliset varaukset 0,00 0,00 Vieras pääoma , ,30 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,51 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,51 Palautettavat liittymismaksut , ,51 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,79 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,79 Velat muille , ,79 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,34 21

24 SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINALAIN ERIYTETTYJEN TILINPÄÄTÖSTEN LIITETIETOJEN LISÄTIEDOT Yhteisten kulujen ja tase-erien jakoperiaate Yhteiset kulut on jaettu henkilöstön ajankäytön ja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Suunnitelman mukaisten poistojen jakoperiaate Poistot on laadittu käyttöomaisuuskirjanpidon mukaan taloudellisen käyttöiän mukaisesti. Pitoajat on seuraavat: Aineettomat oikeudet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 5 10 v v 5 7 v Sähkön siirtotoiminnon tunnusluvut Investoinnit tase-erittäin (1 000 ) Aineettomat oikeudet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Yhteensä Sijoitetun pääoman tuotto% 20,5 21,2 Eriyttäminen on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen sähköliiketoimintojen eriyttämisestä annetun asetuksen mukaisesti. Taseen saamiset ja vieras pääoma on eritelty Energiamarkkinaviraston Dnro 124/421/2013 mukaisesti. Maakaasun verkkotoiminnon tunnusluvut Investoinnit tase-erittäin (1 000 ) Siirto- ja jakeluverkosto 0 0 Sijoitetun pääoman tuotto% 33,7 26,7 Eriyttäminen on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen sähköliiketoimintojen eriyttämisestä annetun asetuksen mukaisesti. 22

25 HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET Valkeakoskella maaliskuun 5. päivänä 2014 Reino Niska Eeva Niskavaara Sari Ilovuori Kimmo Seppälä Timo Nykänen Jarno Laaksonen Timo Honkanen Marika Kaukonen Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Valkeakoskella maaliskuun 17. päivänä 2014 Tampereella maaliskuun 21. päivänä 2014 Idman Vilén Grant Thornton Oy KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy KHT-yhteisö Kalle Kotka KHT Anu Servo KHT, JHTT 23

26 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Päiväkirjat Pääkirja Tapahtumapääkirja Myyntireskontra Ostoreskontra Pankki- ja kassahallinta Palkkakirjanpito ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona Laskutuspäiväkirjat Sähkö, lämpö ja tarvikelaskutus ATK-osakirjanpitona Tasekirja Tase-erittelyt Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna 24

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2009

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2009 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2009 Valkeakosken Energia Oy PL 89, Roineenkatu 24 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Faksi (03) 5846 000 Sähköposti valkeakosken.energia@vlk.fi Y-tunnus 1032198-3

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot