Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013"

Transkriptio

1 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA

2 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL VALKEAKOSKI Puh. (03) Telefax (03) Y-tunnus Kaupparekisteri nro Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Liitetiedot 7 22 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 23 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 24

3 Hallituksen toimintakertomus TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kertomusvuosi oli yhtiön 18. toimintavuosi ja jatkoa vuonna 1950 perustetun kunnallisen liikelaitoksen toiminnalle. Yhtiö kuuluu kuntakonserniin; kaikki osakkeet (400 kpl) omistaa Valkeakosken kaupunki. Yhtiön hallinnolliseen organisaatioon kuuluvat yhtiökokous ja 7-jäseninen hallitus. Tilintarkastajina ovat toimineet Idman Vilén Grant Thornton Oy sekä Deloitte & Touche Oy Tampereelta. Euroopan velkakriisi ja teollisuuden tuotannon painuminen jatkui v ja raaka-aineiden hinnat pysyivät alhaisina. Raaka-aineiden, päästöoikeuksien, pienentyneen kulutuksen ja vesivoiman normaalista tarjonnasta johtuen sähkön tukkuhinnat olivat v alhaiset. Turvetuotanto onnistui Suomessa huonosti ja turpeen toimittaja Vapo nosti turpeen hintaa vielä entistäkin korkeammalle. Tämä yhdessä alhaisten sähkön tukkuhintojen kanssa aiheutti osakkuusyhtiömme Kanteleen Voima Oy:n voimalalle vakavia kannattavuusongelmia. Yhtiöllä on GSC Oy:n hyväksyntä laatujärjestelmälle standardin ISO 9001 mukaisena, ympäristöjärjestelmälle ISO 14001:n mukaisena sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle OHSAS mukaisena. Ympäristövaikutukset otettiin toiminnassa huomioon, eikä tilikaudella tapahtunut merkittäviä ympäristövahinkoja. Ympäristöraportti yhtiön toiminnan ympäristövaikutuksista on julkaistu vuosikertomuksen osana yhtiön kotisivuilla. LIIKETOIMINTA Sähkön myynti (GWh) 187,5 188,9 172,1 Sähkön siirto (GWh) 160,2 166,3 160,1 Kaukolämpö (GWh) 114,0 124,0 112,6 Maakaasu (GWh) 35,0 40,4 34,8 josta myyntiä varten (GWh) 25,9 28,3 26,4 Sähköntuotanto (GWh) 22,2 26,5 64,9 Oma lämmöntuotanto (GWh) 14,0 17,6 12,83 Ostolämpö (GWh) 112,4 116,7 121,2 Uusien liittymien myynti oli normaalia suurempi yhden uuden suuren yksittäisen liittyjän takia. Sähkön tuotannon, hankinnan ja myynnin riskienhallinta oli vaikeaa sähkömarkkinoiden nopeissa muutostilanteissa. Vuonna 2013 ostettiin edellisen vuoden tapaan normaalia huomattavasti enemmän kaukolämpöä UPM:n Tervasaaren tehtaalta, mikä puolestaan piti maakaasun käytön vähäisenä omassa lämmön ja sähkön tuotannossa. 1

4 TALOUS Liikevaihto (milj. euroa) 28,0 28,7 27,6 Liikevoitto (milj. euroa) 2,4 2,4 3,3 Tilikauden voitto (milj. euroa) 1,2 1,9 1,7 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 8,1 8,5 11,6 Omavaraisuusaste (%) 51,6 52,3 55,8 INVESTOINNIT Sähköverkko Kaukolämpöverkosto Sähkön myynti Sijoitukset osakkuusyhtiöihin Investoinnit yhteensä 1,5 milj. euroa 0,2 milj. euroa 0,0 milj. euroa 0,3 milj. euroa 2,0 milj. euroa Keskeneräisiä investointeja vuoden lopussa Aktivoitujen palkkojen osuus investoinneista 0,2 milj. euroa 0,6 milj. euroa RAHOITUS Yhtiön pitkäaikaiset lainat tilikauden lopussa olivat ilman liittymismaksuja 8,8 milj. euroa ja taseen loppusumma 37,4 milj. euroa. Yhtiön maksuvalmius ja omavaraisuusaste olivat hyvällä tasolla. RISKIT Yhtiön toiminnan riskit liittyvät sähkömarkkinoiden epävarmuuksiin: vesivarastotilanteeseen, polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintakehitykseen, sääolosuhteisiin, voimalaitosten käytettävyyksiin ja sähköverkkoregulaation ennakoimattomuuteen. Suomen valtion 10-vuotinen velkakorko, joka vaikuttaa sähköverkon sallittuun tuottoon, aiheuttaa merkittävää riskiä sähkön siirron kannattavuuteen, jos korko jää pitkäksi aikaa historiallisen alhaiselle tasolle. Riskeihin on varauduttu riskipolitiikalla ja -käsikirjalla, verkkoinvestoinneilla, vikapäivystyksellä ja vakuutuksilla. HALLINTOELIMET JA HENKILÖSTÖ Hallituksen jäseninä olivat Reino Niska, Eeva Niskavaara, Sari Ilovuori, Marika Kaukonen, Jarno Laaksonen, Timo Nykänen ja Kimmo Seppälä Henkilöstön määrä tilikauden aikana keskimäärin tilikauden lopussa Palkat ja palkkiot (milj. euroa) 1,7 1,9 1,8 2

5 LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Tukkusähkön hinnat ovat pysyneet alhaalla johtuen vähentyneestä kulutuksesta, alhaisista polttoaineen hinnoista (paitsi öljyn ja maakaasun) sekä päästöoikeusmarkkinan romahtamisesta. Tämä tullee näkymään sähkön myynnin ja tuotannon huonona tulosvuotena myös v UPM:n Tervasaaren tehtaan kanssa solmittiin uusi nelivuotinen lämmönostosopimus, joka alkaa nykyisen sopimuksen loppuessa HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE Tilikauden voitto oli ,64 euroa. Hallitus esittää osinkoa jaettavaksi voitonjakokelpoisista varoista 4 500,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. 3

6 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,79 Valmistus omaan käyttöön , ,86 Liiketoiminnan muut tuotot , ,61 Materiaalit ja palvelut , ,91 Henkilöstökulut , ,79 Poistot ja arvonalentumiset , ,86 Liiketoiminnan muut kulut , ,73 LIIKEVOITTO , ,97 Rahoitustuotot ja -kulut , ,61 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,36 Tilinpäätössiirrot , ,90 Tuloverot , ,89 TILIKAUDEN VOITTO , ,37 4

7 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,93 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,40 Rakennukset ja rakennelmat , ,88 Moottorivoimalaitos , ,81 Siirto- ja jakeluverkosto , ,80 Koneet ja kalusto , ,52 Keskeneräiset työt , ,22 SIJOITUKSET Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,83 Muut osakkeet ja osuudet , ,52 Muut saamiset , ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,91 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,32 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,65 Muut saamiset ,53 0,00 Siirtosaamiset , ,65 Rahoitusarvopaperit , ,26 Rahat ja pankkisaamiset , ,24 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,12 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,03 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,71 Muut rahastot , ,40 Edellisten tilikausien voitto , ,41 Tilikauden voitto , ,37 Oma pääoma yhteensä , ,89 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,24 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , ,95 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,95 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot ,00 0,00 Ostovelat , ,84 Muut velat , ,13 Siirtovelat , ,98 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,95 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,03 5

8 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Rahoituserät Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen muutos Muiden velkojen muutos Liittymismaksujen muutos Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos

9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot Valkeakosken Energia Oy kuuluu Valkeakosken kaupungin kuntakonserniin. Valkeakosken kaupungin konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa Valkeakosken kaupungintalolta, Sääksmäentie 2, Valkeakoski. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Suunnitelman mukaiset poistot on määritelty käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Kokemusperäisesti määritellyt pitoajat ovat seuraavat. Aineettomat oikeudet 5 10 v Muut pitkävaikutteiset menot 5 v Rakennukset ja rakennelmat 40 v Moottorivoimalaitos 20 v Siirto- ja jakeluverkostot v Koneet ja kalusto 5 7 v Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Johdannaiset Yhtiön johdannaiset sisältävät valuutta-, koronvaihto- ja energian johdannaisia. Valuutta- ja koronvaihtosopimuksilla vaihdetaan yhtiön rahalaitoslainojen vaihtuva korko kiinteäksi. Energiajohdannaiset suojaavat energian hankintaa. Energian ostojen esittäminen Kanteleen Voima Oy:n menot on käsitelty omakustannusperiaatteen mukaisesti energian hankintakustannuksissa. Tuloslaskelman liitetiedot (1 000 ) Liikevaihto toimialoittain Sähkön siirto Sähkön myynti Kaukolämpö, maakaasu Muut Sisäiset palveluveloitukset Yhteensä Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön sisältää vain aktivoituja palkkoja Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myynti Myydyt päästöoikeudet Muut Yhteensä

10 Materiaalit ja palvelut Energian ostot Aineet ja tarvikkeet (tavarat) Ostot tilikauden aikana Varaston muutos (+/ ) Ulkopuoliset palvelut Yhteensä Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Palkkiot hallintotyöskentelystä Toimitusjohtajan ja hallituksen palkkiot 10 7 Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot: Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Moottorivoimalaitos Siirto- ja jakeluverkostot Koneet ja kalusto Yhteensä Tilintarkastajien palkkiot Tilintarkastus Muut 1 1 Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot konsernitilistä 4 5 Korkotulot Rahoitustulot Korkomenot konsernitilistä 0 1 Korkomenot Yhteensä Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus

11 Taseen liitetiedot (1 000 ) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Muut pitkävaikuitteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Maa- ja vesialueet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus

12 Moottorivoimalaitos Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Siirto- ja jakeluverkosto Hankintameno Lisäykset Vähennykset ja romutukset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kertyneet vähennysten ja romutusten sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Koneet kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Keskeneräiset työt Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo

13 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Muut saamiset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Omistusyhteysyritykset Tunturivoima Oy Ltd, Pietarsaari Yhtiön omistusosuus 50 % 50 % Valkeakosken Energia Oy:n osuus omasta pääomasta Valkeakosken Energia Oy:n osuus tuloksesta Forssan Verkkopalvelut Oy Yhtiön omistusosuus 50 % 50 % Valkeakosken Energia Oy:n osuus omasta pääomasta Valkeakosken Energia Oy:n osuus tuloksesta Forssan Energia Oy Yhtiön omistusosuus 50 % 50 % Valkeakosken Energia Oy:n osuus omasta pääomasta Valkeakosken Energia Oy:n osuus tuloksesta Pitkäaikaiset lainasaamiset Pääomalainasaaminen Muut saamiset Konsernitilisaamiset Siirtosaamisten pääerät Korkosaamiset pääomalainasta Sähköenergian jaksotus Verosaamiset 22 0 Muut Yhteensä

14 Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Osingonjako Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Voitonjakokelpoiset varat Tilinpäätössiirtojen kertymä Tilinpäätossiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. Velat omistusyhteysyrityksille ovat luonteeltaan ostovelkaa. Siirtovelkojen pääerät Palkkojen jaksotukset sivukuluineen Verovelat 0 12 Muut Yhteensä Vastuusitoumukset ja muut vastuut Rahalaitoslainat Annetut yrityskiinnitykset Pantatut osakkeet (kirjanpitoarvo) Muiden puolesta annetut vakuudet Takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta Leasingvastuiden yhteismäärä Seuraavalla tilikaudella maksettavat 9 11 Myöhemmin maksettavat Yhteensä Atk-laitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti viiden vuoden leasingsopimuksia, jotka sisältävät lunastusehdon. Konttorikoneiden leasingsopimukset eivät sisällä lunastusehtoja. Muut vastuut Konsernitilin limiitistä käytetty Yhtiö on osakkaana Kanteleen Voima Oy:ssä, jonka kuluista osakkaat ovat sitoutuneet vastaamaan osakkuuksiensa suhteessa. Yhtiö on sitoutunut Fennovoima-hankkeeseen kuudennen ydinvoimalan rakentamiseksi Suomeen. Hankkeeseen osallistutaan Katternö Kärnkraft Oy Ab:n kautta. Osakkaat ovat sitoutuneet vastaamaan kuluista osakkuuksiensa suhteessa. 12

15 Johdannaiset: Sähköjohdannaiset Markkina-arvon erotus nimellisarvoon (1 000 ) Päästöoikeusjohdannaiset Markkina-arvon erotus nimellisarvoon (1 000 ) Sopimusten nimellisarvoa ei ole netotettu osto- ja myyntisuojaustoiminnan kesken. Taulukko sisältää energian suojaamistarkoituksessa tehtyjä johdannaisia. Kaikki suojaavat johdannaiset kohdistuvat suojaamaan vuosien hintariskiä. Oman tuotannon päästöoikeudet Oikeudet t co Toteutuneet t co Yli-/alijäämä t co Hankinta jaksolle Myyty Ed. vuoden ylijäämä/myyty Ylijäämä Vuoden yli/alijäämän markkina-arvo Päästökauppajaksoa varten tehdyt hankinnat, kirjataan tilinpäätöksessä siirtosaamisiin siltä osin, kun niitä ei ole käytetty. Raukeavat päästöoikeushankinnat on kulukirjattu liiketoiminnan muissa kuluissa. Päästöoikeudet vuosille ovat 0 t co2 13

16 SÄHKÖMARKKINALAIN ERIYTETTYJEN TILINPÄÄTÖSTIETOJEN LIITETIEDOT SÄHKÖVERKKOTOIMINTA LIIKEVAIHTO , ,62 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,01 Liiketoiminnan muut tuotot , ,91 Muut liiketoiminnan muut tuotot , ,91 Materiaalit ja palvelut , ,11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,85 Häviösähkö , ,00 Muut ostot tilikauden aikana , ,51 Varastojen muutos , ,66 Ulkopuoliset palvelut , ,17 Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut , ,09 Henkilöstökulut , ,41 Palkat ja palkkiot , ,91 Eläkekulut , ,77 Henkilösivukulut , ,73 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,57 sähköverkon hyödykkeistä , ,85 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,72 Liiketoiminnan muut kulut , ,20 Vuokrakulut , ,15 Muut liiketoiminnan muut kulut , ,05 LIIKEVOITTO , ,25 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,15 Saman konsernin yrityksiltä 3 446, ,35 Muilta , ,80 Korkokulut ja muut rahoituskulut 359, ,62 Saman konsernin yrityksille 164,81 757,02 Muille 194, ,60 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,78 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,78 Tilinpäätössiirrot , ,48 Poistoeron muutos , ,48 Tuloverot , ,44 Tilikauden voitto , ,82 14

17 MUU SÄHKÖLIIKETOIMINTA LIIKEVAIHTO , ,02 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,55 Liiketoiminnan muut tuotot 5 026, ,60 Materiaalit ja palvelut , ,13 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,08 Muut ostot tilikauden aikana , ,08 Ulkopuoliset palvelut 328, ,05 Henkilöstökulut , ,57 Palkat ja palkkiot , ,13 Eläkekulut , ,70 Henkilösivukulut 8 525, ,74 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,65 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,65 Liiketoiminnan muut kulut , ,68 Vuokrakulut 9 061, ,41 Muut liiketoiminnan muut kulut , ,27 LIIKEVOITTO , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,62 Muilta , ,62 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,23 Saman konsernin yrityksille 0,00 164,76 Muille , ,47 Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,47 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,47 Tilinpäätössiirrot 0,00 748,34 Poistoeron muutos 0,00 748,34 Tuloverot 0,00 0,00 Tilikauden voitto/tappio , ,13 15

18 MAAKAASUN MYYNNIN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,46 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut , ,54 Aineet, tarvikkeet, ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,54 Henkilöstökulut , ,68 Palkat ja palkkiot , ,40 Eläkekulut 2 324, ,43 Henkilösivukulut 402,30 362,84 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut 7 823, ,26 Muut liiketoiminnan muut kulut 7 823, ,26 LIIKEVOITTO , ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 0,00 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,98 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,98 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 Tuloverot , ,26 Tilikauden voitto , ,72 16

19 MAAKAASUN SIIRRON TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,70 Liiketoiminnan muut tuotot 5 760,49 0,00 Materiaalit ja palvelut , ,12 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,42 Muut ostot tilikauden aikana , ,42 Varastojen muutos 0,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 1 246,13 234,70 Henkilöstökulut , ,66 Palkat ja palkkiot 8 543, ,25 Eläkekulut 1 631, ,12 Henkilösivukulut 282,35 214,29 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,73 maakaasuverkon hyödykkeistä , ,73 Liiketoiminnan muut kulut 5 490, ,21 Muut liiketoiminnan muut kulut 5 490, ,21 LIIKEVOITTO , ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 0,00 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,98 Satunnaiset erät Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,98 Tilinpäätössiirrot 0, ,35 Poistoeron muutos 0, ,35 Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0, ,35 Tuloverot , ,92 Tilikauden voitto , ,41 17

20 SÄHKÖVERKKOTOIMINTA VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,04 Aineettomat hyödykkeet , ,51 Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , ,51 Muut aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,53 Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , ,59 Muut aineelliset hyödykkeet , ,62 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,32 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , ,49 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,52 Myyntisaamiset , ,03 Siirtosaamiset , ,49 Muut saamiset , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,06 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,11 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,79 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,72 Muut rahastot , ,60 Muut muut rahastot , ,60 Edellisten tilikausien voitto , ,65 Tilikauden voitto , ,82 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,13 Poistoero , ,13 Vieras pääoma , ,19 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,67 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,67 Palautettavat liittymismaksut , ,67 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,52 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,52 Ostovelat , ,84 Siirtovelat , ,60 Muut velat , ,08 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,11 18

21 MUU SÄHKÖLIIKETOIMINTA VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,89 Aineettomat hyödykkeet , ,36 Muut aineettomat hyödykkeet , ,36 Aineelliset hyödykkeet , ,68 Muut aineelliset hyödykkeet , ,68 Sijoitukset , ,85 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,12 Myyntisaamiset , ,36 Siirtosaamiset , ,76 Rahoitusarvopaperit , ,63 Rahat ja pankkisaamiset , ,40 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,04 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,87 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,50 Muut rahastot , ,42 Muut muut rahastot , ,42 Edellisten tilikausien voitto , ,08 Tilikauden voitto/tappio , ,13 Tilinpäätössiirtojen kertymä 8 132, ,31 Poistoero 8 132, ,31 Vieras pääoma , ,86 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,00 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,00 Muut velat , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,86 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,00 Muut velat , ,00 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,86 Saadut ennakot ,00 0,00 Ostovelat , ,58 Siirtovelat , ,15 Muut velat , ,13 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,04 19

22 MAAKAASUN MYYNTI VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,86 Saamiset muilta , ,86 Rahat ja pankkisaamiset , ,16 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,02 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,20 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,00 Muut rahastot 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,48 Tilikauden voitto , ,72 Tilinpäätössiirtojen kertymä 0,00 0,00 Vieras pääoma , ,82 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,82 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,82 Velat muille , ,82 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,02 20

23 MAAKAASUVERKKO VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,82 Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,82 Maakaasuverkon aineelliset hyödykkeet , ,82 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,08 Saamiset muilta , ,08 Rahat ja pankkisaamiset , ,44 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,34 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,02 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 8 409, ,40 Muut rahastot , ,38 Muut muut rahastot , ,38 Edellisten tilikausien voitto , ,83 Tilikauden voitto , ,41 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,02 Poistoero , ,02 Pakolliset varaukset 0,00 0,00 Vieras pääoma , ,30 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,51 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,51 Palautettavat liittymismaksut , ,51 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,79 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,79 Velat muille , ,79 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,34 21

24 SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINALAIN ERIYTETTYJEN TILINPÄÄTÖSTEN LIITETIETOJEN LISÄTIEDOT Yhteisten kulujen ja tase-erien jakoperiaate Yhteiset kulut on jaettu henkilöstön ajankäytön ja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Suunnitelman mukaisten poistojen jakoperiaate Poistot on laadittu käyttöomaisuuskirjanpidon mukaan taloudellisen käyttöiän mukaisesti. Pitoajat on seuraavat: Aineettomat oikeudet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 5 10 v v 5 7 v Sähkön siirtotoiminnon tunnusluvut Investoinnit tase-erittäin (1 000 ) Aineettomat oikeudet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Yhteensä Sijoitetun pääoman tuotto% 20,5 21,2 Eriyttäminen on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen sähköliiketoimintojen eriyttämisestä annetun asetuksen mukaisesti. Taseen saamiset ja vieras pääoma on eritelty Energiamarkkinaviraston Dnro 124/421/2013 mukaisesti. Maakaasun verkkotoiminnon tunnusluvut Investoinnit tase-erittäin (1 000 ) Siirto- ja jakeluverkosto 0 0 Sijoitetun pääoman tuotto% 33,7 26,7 Eriyttäminen on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen sähköliiketoimintojen eriyttämisestä annetun asetuksen mukaisesti. 22

25 HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET Valkeakoskella maaliskuun 5. päivänä 2014 Reino Niska Eeva Niskavaara Sari Ilovuori Kimmo Seppälä Timo Nykänen Jarno Laaksonen Timo Honkanen Marika Kaukonen Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Valkeakoskella maaliskuun 17. päivänä 2014 Tampereella maaliskuun 21. päivänä 2014 Idman Vilén Grant Thornton Oy KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy KHT-yhteisö Kalle Kotka KHT Anu Servo KHT, JHTT 23

26 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Päiväkirjat Pääkirja Tapahtumapääkirja Myyntireskontra Ostoreskontra Pankki- ja kassahallinta Palkkakirjanpito ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona Laskutuspäiväkirjat Sähkö, lämpö ja tarvikelaskutus ATK-osakirjanpitona Tasekirja Tase-erittelyt Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna 24

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2011

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2011 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2011 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 569 1101 Telefax (03) 584 6000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2007

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2007 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2007 Sisältö Toimintakertomus 1 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Liitetiedot 6 22 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 23 Luettelo

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2008

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2008 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2008 Sisältö Toimintakertomus 1 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Liitetiedot 7 22 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 23 Luettelo

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2009

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2009 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2009 Valkeakosken Energia Oy PL 89, Roineenkatu 24 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Faksi (03) 5846 000 Sähköposti valkeakosken.energia@vlk.fi Y-tunnus 1032198-3

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Sisältö Toimintakertomus 1 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Liitetiedot 6 19 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 20 Luettelo

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Elite Yhteisöpalvelut Oy TASEKIRJA

Elite Yhteisöpalvelut Oy TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDEL TA 1.1. - 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot