Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2008"

Transkriptio

1 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA

2 Sisältö Toimintakertomus 1 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Liitetiedot 7 22 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 23 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 24

3 Hallituksen toimintakertomus TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kertomusvuosi oli yhtiön 13. toimintavuosi ja jatkoa vuonna 1950 perustetun kunnallisen liikelaitoksen toiminnalle. Yhtiö kuuluu kuntakonserniin; kaikki osakkeet (400 kpl) omistaa Valkeakosken kaupunki. Yhtiön hallinnolliseen organisaatioon kuuluvat yhtiökokous ja 7-jäseninen hallitus. Tilintarkastajina ovat toimineet Idman Vilén Grant Thornton Oy Tampereelta sekä Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab Helsingistä. Vuosi alkoi korkeahkoilla sähkön tukkuhinnoilla ja Valkeakosken Energia nosti myyntihintojaan alkaen n. 7 %. Lämpimät säät laskivat sähkön tukkuhintoja keväällä ja Valkeakosken Energia laski sähkön myyntihintojaan väliseksi ajaksi keskimäärin 5 %. Polttoaineiden ja päästöoikeuksien raju hinnannousu kesän aikana aiheutti paineita hinnoitteluun ja sähkön myyntihintoja korotettiin tästä johtuen alkaen n. 9 % ja alkaen 8 %. Asiakkaiden lukumäärä oli vuoden 2008 aikana nousussa. Myyntivolyymit olivat muiden tuotteiden osalta varsin stabiilit, mutta sähkönmyyntivolyymit nousivat huomattavasti johtuen vuoden 2008 alussa tehdyistä sähkösopimuksista. Yhtiöllä on DNV Certification Oy:n hyväksyntä laatujärjestelmälle standardin ISO 9001 mukaisena, ympäristöjärjestelmälle ISO 14001:n mukaisena sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle OH- SAS mukaisena. Ympäristövaikutukset otettiin toiminnassa huomioon, eikä tilikaudella tapahtunut merkittäviä ympäristövahinkoja. Ympäristöraportti yhtiön toiminnan ympäristövaikutuksista on julkaistu vuosikertomuksen osana yhtiön kotisivuilla. LIIKETOIMINTA muutos Sähkön myynti (GWh) 912,9 132,6 588,5 % Sähkön siirto (GWh) 155,7 157,2 1,0 % Kaukolämpö (GWh) 113,1 116,3 2,8 % Maakaasu (GWh) 138,6 139,4 0,6 % josta myyntiä varten (GWh) 24,6 25,3 2,8 % Oma sähköntuotanto (GWh) 19,8 26,2 24,4 % Oma lämmöntuotanto (GWh) 85,9 87,9 2,3 % Ostolämpö (GWh) 34,9 40,5 16,0 % Myynnin ja siirron ero johtuu omalla vastuualueella olevasta suurasiakkaasta, joka ostaa sähkön keskitetysti muualta ja oman vastuualueen ulkopuolisista suurista sähkönmyyntiasiakkaista. Uusia sähköliittymiä rakennettiin normaalia enemmän mm. vuoden 2009 tulevista asuntomessuista johtuen. Uusia kaukolämpöliittymiä myytiin normaalia enemmän johtuen nopeasti kallistuneista polttoöljyn hinnoista. Sähkön hankinnan ja myynnin riskienhallinta toimi sähkömarkkinoiden voimakkaissa muutostilanteissa ja sen toimintaa kehitettiin edelleen. Valkeakosken Energialla on osakkuus Kanteleen Voima Oy:n kautta Haapaveden turvevoimalaitoksessa ja yhtiö ostaa merkittävän osan sähkötarpeistaan Kanteleen Voima Oy:ltä. Kanteleen Voima Oy ja Vapo Oy ovat solmineet energiaturpeen toimitussopimuksen, jonka nojalla Vapo on velvollinen toimittamaan Kanteleen Voiman Haapaveden voimalaitokselle jyrsinpolttoturvetta Kanteleen Voi- 1

4 man tekemien tilausten mukaisesti. Vapo on Kanteleen Voimalle osoittamansa päivätyn ilmoituksensa mukaisesti keskeyttänyt turvetoimitukset väittämäänsä ylivoimaiseen esteeseen eli turpeen loppumiseen vedoten. Tämä aiheutti Valkeakosken Energia Oy:lle loppuvuonna 2008 huomattavan tappion niin sähkön hintasuojausten purkamisen kuin tuotantotappioiden muodossa. Turvetoimituksien keskeyttämisestä on aiheutunut ja aiheutuu Kanteleen Voimalle merkittävää vahinkoa, sillä Kanteleen Voima on sitoutunut tuottamaan ja toimittamaan energiaturpeen toimitussopimusta vastaavaan sähkön osakkailleen. Vapon keskeytettyä turvetoimitukset sähkötuotanto on jouduttu lopettamaan , ja Kanteleen Voiman tuotantositoumusta vastaava sähkömäärä on jouduttu ja joudutaan jatkossa koko keskeytyksen ajan hankkimaan sähkömarkkinoilta spot-kauppana. Valkeakosken Energia Oy on saanut sähköhankinnan lisäkustannuksille korvauksen Kanteleen Voimalta, ja Kanteleen Voima on vastaavasti laskuttanut syntyneen vahingon Vapolta. Edellä tarkoitetun vahingon lisäksi Kanteleen Voima saattaa joutua korvaamaan Valkeakosken Energia Oy:lle ja muille osakkailleen niiden kärsimän vahingon, joka on aiheuttanut Kanteleen Voiman tuotantositoumuksen perusteella tehtyjen suojausten purkamisesta sähkömarkkinoilla. Kanteleen Voima Oy tulee välimiesoikeudessa vaatimaan Vapolta täyden korvauksen yllämainituista vahingoista. TALOUS muutos Liikevaihto (milj. euroa) 61,0 16,5 269,7 % Liikevoitto (milj. euroa) 3,8 1,8 111,1 % Tilikauden voitto (milj. euroa) 2,5 1,7 47,1 % Sijoitetun pääoman tuotto (%) 17,6 8,8 100,0 % Omavaraisuusaste (%) 59,5 73,5 19,0 % Poistetuista sähkömittareista tehtiin 0,1 milj. euron arvonalennus. INVESTOINNIT Sähköverkko Kaukolämpöverkosto Sijoitukset sähköntuotantoon Investoinnit yhteensä 1,1 milj. euroa 0,6 milj. euroa 0,9 milj. euroa 2,6 milj. euroa Keskeneräisiä investointeja vuoden lopussa Aktivoitujen palkkojen osuus investoinneista 0,3 milj. euroa 0,4 milj. euroa Toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen liittyviä hankkeita toteutettiin jatkamalla hallinnon uuden asiakastietojärjestelmän kehitysprojektia. RAHOITUS Yhtiön pitkäaikaiset lainat tilikauden lopussa olivat ilman liittymismaksuja 0,5 milj. euroa ja taseen loppusumma 30,8 milj. euroa. Yhtiön maksuvalmius ja omavaraisuusaste olivat hyvällä tasolla. HALLINTOELIMET JA HENKILÖSTÖ Hallituksen jäseninä olivat Jorma Rantanen, Reino Niska, Eero Väyrynen, Esko Lehtonen, Antti Selkee, Matti Valkama ja Vuokko Virkki. Henkilöstön määrä oli tilikauden aikana keskimäärin 38 henkilöä. Vakinaisessa työsuhteessa oli tilikauden päättyessä 36 henkilöä. 2

5 LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Tukkusähkön hinnoissa on mahdollista nähdä suurta heiluntaa vesivarastotilanteen ja polttoaineen tai päästöoikeuksien hintojen muutosten takia. Alhaisista polttoaineen ja päästöoikeuksien hinnoista johtuen nykyinen tukkusähkön hinta on alhainen ja tilanteen normalisoituessa hinnoilla on enemmän nousu- kuin laskupaineita. Alhaisen hintatason takia sähkön myyntihintoja alennettiin alkaen n. 8 %. Maakaasun hintataso pysyy edelleen korkealla, vaikkakin näyttää lähtevän myöhemmin v aikana laskuun. Korvaavien tuotantomuotojen selvittämistä jatketaan. Haapaveden osakkuusvoimalan turvetoimitusten keskeytys tullee jatkumaan kunnes turvetoimittaja aloittaa jälleen noudattamaan toimitussopimusten velvoitteitaan. Keskeytyksestä aiheutuu v merkittävää tappiota hintasuojausten purkamisen ja tuotantotappion takia. Vuoden 2008 alussa tehdyt sähkösopimukset umpeutuivat vuoden 2008 lopussa, josta johtuen sähkön myyntimäärät tulevat olemaan v selvästi alhaisemmat kuin v HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE Tilikauden voitto oli ,75 euroa. Hallitus esittää osinkoa jaettavaksi voitonjakokelpoisista varoista 4 000,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. 3

6 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,38 Valmistus omaan käyttöön , ,92 Liiketoiminnan muut tuotot , ,85 Materiaalit ja palvelut , ,88 Henkilöstökulut , ,89 Poistot ja arvonalentumiset , ,69 Liiketoiminnan muut kulut , ,09 LIIKEVOITTO , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut , ,08 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,52 Tilinpäätössiirrot , ,00 Tuloverot , ,47 TILIKAUDEN VOITTO , ,05 4

7 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,11 Ennakkomaksut , ,68 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,26 Moottorivoimalaitos , ,67 Siirto- ja jakeluverkosto , ,48 Koneet ja kalusto , ,86 Keskeneräiset työt , ,79 SIJOITUKSET Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,33 Muut osakkeet ja osuudet , ,32 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,50 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,43 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,07 Muut saamiset , ,54 Siirtosaamiset , ,40 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,17 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,67 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,71 Muut rahastot , ,40 Edellisten tilikausien voitto , ,05 Tilikauden voitto , ,05 Oma pääoma yhteensä , ,21 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,45 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , ,17 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut pitkäaikaiset velat , ,82 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,99 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,16 Velat omistusyhteysyrityksille 0, ,71 Muut velat , ,90 Siirtovelat , ,25 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,02 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,67 5

8 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Rahoituserät 38 3 Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen muutos Muiden velkojen muutos Liittymismaksujen muutos Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos

9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Suunnitelman mukaiset poistot on määritelty käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Kokemusperäisesti määritellyt pitoajat ovat seuraavat. Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Moottorivoimalaitos Siirto- ja jakeluverkostot Koneet ja kalusto 5 10 v 5 v 40 v 20 v v 5 7 v Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Energian ostojen esittäminen Kanteleen Voima Oy:n menot on käsitelty omakustannusperiaatteen mukaisesti energian hankintakustannuksissa. Tuloslaskelman esittämistapamuutokset Hankinnan ja myynnin suojaamistarkoituksessa tehtyjen johdannaisten käsittelyä tarkennettu liikevaihdossa ja energian ostoissa. Vertailuvuosi muutettu vertailukelpoiseksi. Tuloslaskelman liitetiedot (1 000 ) Liikevaihto toimialoittain Sähkön siirto Sähkön myynti Kaukolämpö, maakaasu Muut Sisäiset palveluveloitukset Yhteensä Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön sisältää vain aktivoituja palkkoja Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myynti 3 3 Muut 21 3 Yhteensä

10 Materiaalit ja palvelut Energian ostot Aineet ja tarvikkeet (tavarat) Ostot tilikauden aikana Varaston muutos (+/-) Ulkopuoliset palvelut Yhteensä Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Palkkiot hallintotyöskentelystä Toimitusjohtajan ja hallituksen palkkiot 6 8 Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot: Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Moottorivoimalaitos Siirto- ja jakeluverkostot Koneet ja kalusto Yhteensä Arvonalentumiset pysyvistä vastaavista Siirto- ja jakeluverkostot Kuluttajamittarit ja -laitteet Tilintarkastajien palkkiot Tilintarkastus Veroneuvonta 3 0 Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot konsernitilistä Korkotulot Korkomenot konsernitilistä 4 1 Korkomenot Yhteensä 38 3 Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus

11 Taseen liitetiedot (1 000 ) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Muut pitkävaikuitteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Ennakkomaksut aineettomista oikeuksista Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus

12 Moottorivoimalaitos Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Siirto- ja jakeluverkosto Hankintameno Lisäykset Vähennykset ja romutukset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kertyneet vähennysten ja romutusten sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Koneet kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus

13 Keskeneräiset työt Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Omistusyhteysyritykset Tunturivoima Oy Ltd, Pietarsaari Yhtiön omistusosuus 50 % 50 % Oma pääoma Tilikauden tulos Muut saamiset Konsernitilisaamiset Siirtosaamisten pääerät Korkosaamiset konsernitilistä 7 58 Korkosaamiset rahoituslaitoksilta 1 6 Päästöoikeudet 0 0 Verosaamiset Muut Yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Osingonjako Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Tilinpäätossiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. 11

14 Velat omistusyhteysyrityksille ovat luonteeltaan ostovelkaa. Siirtovelkojen pääerät Palkkojen jaksotukset sivukuluineen Sähköenergian jaksotus Verovelat Muut Yhteensä Vastuusitoumukset ja muut vastuut Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä Rahalaitoslainat Annetut yrityskiinnitykset Leasingvastuiden yhteismäärä Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Atk-laitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti viiden vuoden leasingsopimuksia, jotka sisältävät lunastusehdon. Konttorikoneiden leasingsopimukset eivät sisällä lunastusehtoja. Muut vastuut Yhtiö on osakkaana Kanteleen Voima Oy:ssä, jonka kuluista osakkaat ovat sitoutuneet vastaamaan osakkuuksiensa suhteessa. Yhtiö on sitoutunut Fennovoima-hankkeeseen kuudennen ydinvoimalan rakentamiseksi Suomeen. Hankkeeseen osallistutaan Katternö Kärnkraft Oy Ab:n kautta. Osakkaat ovat sitoutuneet vastaamaan kuluista osakkuuksiensa suhteessa. 12

15 Johdannaiset: Sähköjohdannaiset Sopimusten määrä Sopimusten nimellisarvo Markkina-arvon erotus nimellisarvoon Määrä on GWh ja arvo 1000 Päästöoikeusjohdannaiset Sopimusten määrä Sopimusten nimellisarvo Markkina-arvon erotus nimellisarvoon Määrä t co 2 ja arvo 1000 Sopimusten nimellisarvoa ei ole netotettu osto- ja myyntisuojaustoiminnan kesken. Taulukko sisältää energian suojaamistarkoituksessa tehtyjä johdannaisia. Kaikki suojaavat johdannaiset kohdistuvat suojaamaan vuosien hintariskiä. Oman tuotannon päästöoikeudet Oikeudet t co Toteutuneet t co Yli-/Alijäämä t co Hankinta jaksolle Ylijäämä Vuoden yli-/alijäämän markkina-arvo Päästökauppajaksoa varten tehdyt hankinnat, kirjataan tilinpäätöksessä siirtosaamisiin siltä osin, kun niitä ei ole käytetty. Raukeavat päästöoikeushankinnat on kulukirjattu liiketoiminnan muissa kuluissa. Päästöoikeudet vuosille olivat t co2 Päästöoikeudet vuosille ovat t co2 Hankinta jaksolle on tehty johdannaiskauppaa t co Markkina-arvo

16 SÄHKÖMARKKINALAIN ERIYTETTYJEN TILINPÄÄTÖSTIETOJEN LIITETIEDOT SÄHKÖVERKKOTOIMINTA LIIKEVAIHTO , ,82 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,92 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Muut liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut , ,50 Aineet, tarvikkeet, ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,47 Häviösähkö , ,00 Muut ostot tilikauden aikana , ,77 Varastojen muutos , ,30 Ulkopuoliset palvelut , ,22 Alueverkko-,kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut , ,81 Henkilöstökulut , ,93 Palkat ja palkkiot , ,74 Henkilösivukulut , ,26 Eläkekulut , ,93 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,88 sähköverkon hyödykkeistä , ,40 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,48 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,24 Liiketoiminnan muut kulut , ,82 Vuokrakulut , ,07 Muut liiketoiminnan muut kulut , ,75 LIIKEVOITTO , ,37 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,40 Saman konsernin yrityksiltä , ,22 Muilta , ,18 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,51 Saman konsernin yrityksille , ,51 Muille 0,00 0,00 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,26 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,26 Tilinpäätössiirrot 0, ,89 Poistoeron muutos 0, ,89 Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä 0, ,89 Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0,00 0,00 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Tuloverot , ,89 Tilikauden voitto , ,26 14

17 MUU SÄHKÖLIIKETOIMINTA LIIKEVAIHTO , ,58 Liiketoiminnan muut tuotot 946,06 620,78 Materiaalit ja palvelut , ,63 Aineet, tarvikkeet, ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,63 Muut ostot tilikauden aikana , ,63 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Henkilöstökulut , ,57 Palkat ja palkkiot , ,66 Henkilösivukulut , ,07 Eläkekulut , ,84 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,47 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,47 Liiketoiminnan muut kulut , ,21 Vuokrakulut 9 494, ,63 Muut liiketoiminnan muut kulut , ,58 LIIKEVOITTO , ,52 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,95 Muilta , ,95 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,47 Saman konsernin yrityksille 4 049,23 0,00 Muille , ,47 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,04 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,04 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 Poistoeron muutos 0,00 0,00 Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0,00 0,00 Tuloverot ,16 0,00 Tilikauden voitto/tappio , ,04 15

18 MAAKAASUN MYYNNIN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,15 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut , ,90 Aineet, tarvikkeet, ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,90 Muut ostot tilikauden aikana , ,90 Henkilöstökulut , ,26 Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut 967,21 871,88 Eläkekulut 2 256, ,38 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,81 Muut liiketoiminnan muut kulut , ,81 LIIKEVOITTO , ,18 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 22,98 Muilta 0,00 22,98 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 0,00 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,16 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,16 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 Tuloverot , ,01 Tilikauden voitto , ,15 16

19 MAAKAASUN SIIRRON TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,63 Valmistus omaan käyttöön (+) 0,00 128,12 Materiaalit ja palvelut , ,93 Aineet, tarvikkeet, ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,93 Muut ostot tilikauden aikana , ,93 Varastojen muutos 0,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 25,00 0,00 Henkilöstökulut 7 327, ,64 Palkat ja palkkiot 5 861, ,31 Henkilösivukulut 439,64 499,00 Eläkekulut 1 025, ,33 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,70 maakaasuverkon hyödykkeistä , ,70 Liiketoiminnan muut kulut 4 789, ,88 Muut liiketoiminnan muut kulut 4 789, ,88 LIIKEVOITTO , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 0,00 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,60 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,60 Tuloverot , ,40 Tilikauden voitto , ,20 17

20 SÄHKÖVERKKOTOIMINTA VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,39 Aineettomat hyödykkeet , ,24 Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , ,79 Muut aineettomat hyödykkeet 3 673, ,45 Aineelliset hyödykkeet , ,15 Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , ,40 Muut aineelliset hyödykkeet , ,39 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,36 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , ,60 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,11 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,04 Sisäiset saamiset , ,58 Saamiset muilta , ,49 Rahat ja pankkisaamiset , ,72 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,77 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,72 Muut rahastot , ,60 Muut muut rahastot , ,60 Edellisten tilikausien voitto , ,19 Tilikauden voitto , ,26 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,61 Poistoero , ,61 Vieras pääoma , ,44 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,65 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,98 Velat saman konsernin yrityksille , ,98 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,67 Palautettavat liittymismaksut , ,67 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,79 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,36 Velat saman konsernin yrityksille , ,36 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,43 Velat saman konsernin yrityksille 3 931,94 316,50 Velat muille , ,93 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,82 18

21 MUU SÄHKÖLIIKETOIMINTA VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,60 Aineettomat hyödykkeet , ,22 Muut aineettomat hyödykkeet , ,22 Aineelliset hyödykkeet , ,73 Muut aineelliset hyödykkeet , ,03 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,70 Sijoitukset , ,65 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,11 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,59 Saamiset muilta , ,52 Rahat ja pankkisaamiset , ,87 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,58 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,71 Osake-,osuus-tai muu vastaava pääoma , ,50 Muut rahastot , ,42 Muut muut rahastot , ,42 Edellisten tilikausien voitto , ,83 Tilikauden voitto/tappio , ,04 Tilinpäätössiirtojen kertymä 8 880, ,65 Poistoero 8 880, ,65 Vieras pääoma , ,22 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,00 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,00 Velat muille , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,22 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,32 Sisäiset velat , ,32 Velat muille , ,00 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,90 Velat saman konsernin yrityksille 4 622, ,94 Sisäiset velat , ,42 Velat muille , ,54 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,58 19

22 MAAKAASUN MYYNTI VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 Sijoitukset 0,00 0,00 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,27 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 Saamiset muilta , ,27 Rahat ja pankkisaamiset , ,35 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,62 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,72 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,00 Muut rahastot 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,57 Tilikauden voitto , ,15 Tilinpäätössiirtojen kertymä 0,00 0,00 Vieras pääoma , ,90 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,90 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,90 Velat muille , ,90 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,62 20

23 MAAKAASUVERKKO VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,96 Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,96 Maakaasuverkon aineelliset hyödykkeet , ,96 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,75 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 Saamiset muilta , ,75 Rahat ja pankkisaamiset , ,71 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,42 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,26 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 8 409, ,40 Muut rahastot , ,38 Muut muut rahastot , ,38 Edellisten tilikausien voitto , ,28 Tilikauden voitto , ,20 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,37 Poistoero , ,37 Pakolliset varaukset 0,00 0,00 Vieras pääoma , ,78 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,51 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 0,00 0,00 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,51 Palautettavat liittymismaksut , ,51 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,27 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 0,00 0,00 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,27 Sisäiset velat 0,00 0,00 Velat muille , ,27 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,42 21

24 SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINALAIN ERIYTETTYJEN TILINPÄÄTÖSTEN LIITETIETOJEN LISÄTIEDOT Yhteisten kulujen ja tase-erien jakoperiaate Yhteiset kulut on jaettu henkilöstön ajankäytön ja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Suunnitelman mukaisten poistojen jakoperiaate Poistot on laadittu käyttöomaisuuskirjanpidon mukaan taloudellisen käyttöiän mukaisesti. Pitoajat on seuraavat: Aineettomat oikeudet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 5 10 v v 5 7 v Sähkön siirtotoiminnon tunnusluvut Investoinnit tase-erittäin (1 000 ) Aineettomat oikeudet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Yhteensä Sijoitetun pääoman tuotto% 14,6 12,8 Eriyttäminen on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen sähköliiketoimintojen eriyttämisestä annetun asetuksen mukaisesti. Tuloslaskelman esittämistapamuutokset Hankinnan ja myynnin suojaamistarkoituksessa tehtyjen johdannaisten käsittelyä tarkennettu liikevaihdossa ja energian ostoissa. Vertailuvuosi muutettu vertailukelpoiseksi Maakaasun verkkkotoiminnon tunnusluvut Investoinnit tase-erittäin (1 000 ) Siirto- ja jakeluverkosto 2 9 Sijoitetun pääoman tuotto% 18,2 17,4 Eriyttäminen on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen sähköliiketoimintojen eriyttämisestä annetun asetuksen mukaisesti. 22

25 HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET Valkeakoskella maaliskuun 5. päivänä 2009 Jorma Rantanen Eero Väyrynen Reino Niska Antti Selkee Matti Valkama Esko Lehtonen Timo Honkanen Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpidontavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Valkeakoskella maaliskuun 27. päivänä 2009 Idman Vilén Grant Thornton Oy KHT-yhteisö Oy Audiator yhtiötarkastus Ab HTM-yhteisö Kalle Kotka KHT Pasi Leppänen JHTT, KHT 23

26 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Päiväkirjat Pääkirja Tapahtumapääkirja Myyntireskontra Ostoreskontra Pankki- ja kassahallinta Palkkakirjanpito ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona Laskutuspäiväkirjat sähkö-, lämpö- ja tarvikelaskutus ATK-osakirjanpitona Tasekirja Tase-erittelyt Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna 24

27 TILINTARKASTUSKERTOMUS VALKEAKOSKEN ENERGIA OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE Olemme tarkastaneet Valkeakosken Energia Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 25

28 Olemme tutustuneet tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettyihin maakaasumarkkinalaissa tarkoitettujen eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmiin, taseisiin ja lisätietoihin. Lausuntonamme esitämme, että ne on laadittu maakaasumarkkinalain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. Valkeakoskella maaliskuun 27. päivänä 2009 Idman Vilén Grant Thornton Oy KHT-yhteisö Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, HTM-yhteisö Kalle Kotka KHT Pasi Leppänen JHTT, KHT PL 552 Toinen Linja 14 (Pellavatehtaankatu 19 A) Helsinki Tampere 26

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2007

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2007 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2007 Sisältö Toimintakertomus 1 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Liitetiedot 6 22 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 23 Luettelo

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2009

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2009 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2009 Valkeakosken Energia Oy PL 89, Roineenkatu 24 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Faksi (03) 5846 000 Sähköposti valkeakosken.energia@vlk.fi Y-tunnus 1032198-3

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Sisältö Toimintakertomus 1 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Liitetiedot 6 19 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 20 Luettelo

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2011

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2011 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2011 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 569 1101 Telefax (03) 584 6000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot