Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2008"

Transkriptio

1 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA

2 Sisältö Toimintakertomus 1 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Liitetiedot 7 22 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 23 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 24

3 Hallituksen toimintakertomus TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kertomusvuosi oli yhtiön 13. toimintavuosi ja jatkoa vuonna 1950 perustetun kunnallisen liikelaitoksen toiminnalle. Yhtiö kuuluu kuntakonserniin; kaikki osakkeet (400 kpl) omistaa Valkeakosken kaupunki. Yhtiön hallinnolliseen organisaatioon kuuluvat yhtiökokous ja 7-jäseninen hallitus. Tilintarkastajina ovat toimineet Idman Vilén Grant Thornton Oy Tampereelta sekä Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab Helsingistä. Vuosi alkoi korkeahkoilla sähkön tukkuhinnoilla ja Valkeakosken Energia nosti myyntihintojaan alkaen n. 7 %. Lämpimät säät laskivat sähkön tukkuhintoja keväällä ja Valkeakosken Energia laski sähkön myyntihintojaan väliseksi ajaksi keskimäärin 5 %. Polttoaineiden ja päästöoikeuksien raju hinnannousu kesän aikana aiheutti paineita hinnoitteluun ja sähkön myyntihintoja korotettiin tästä johtuen alkaen n. 9 % ja alkaen 8 %. Asiakkaiden lukumäärä oli vuoden 2008 aikana nousussa. Myyntivolyymit olivat muiden tuotteiden osalta varsin stabiilit, mutta sähkönmyyntivolyymit nousivat huomattavasti johtuen vuoden 2008 alussa tehdyistä sähkösopimuksista. Yhtiöllä on DNV Certification Oy:n hyväksyntä laatujärjestelmälle standardin ISO 9001 mukaisena, ympäristöjärjestelmälle ISO 14001:n mukaisena sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle OH- SAS mukaisena. Ympäristövaikutukset otettiin toiminnassa huomioon, eikä tilikaudella tapahtunut merkittäviä ympäristövahinkoja. Ympäristöraportti yhtiön toiminnan ympäristövaikutuksista on julkaistu vuosikertomuksen osana yhtiön kotisivuilla. LIIKETOIMINTA muutos Sähkön myynti (GWh) 912,9 132,6 588,5 % Sähkön siirto (GWh) 155,7 157,2 1,0 % Kaukolämpö (GWh) 113,1 116,3 2,8 % Maakaasu (GWh) 138,6 139,4 0,6 % josta myyntiä varten (GWh) 24,6 25,3 2,8 % Oma sähköntuotanto (GWh) 19,8 26,2 24,4 % Oma lämmöntuotanto (GWh) 85,9 87,9 2,3 % Ostolämpö (GWh) 34,9 40,5 16,0 % Myynnin ja siirron ero johtuu omalla vastuualueella olevasta suurasiakkaasta, joka ostaa sähkön keskitetysti muualta ja oman vastuualueen ulkopuolisista suurista sähkönmyyntiasiakkaista. Uusia sähköliittymiä rakennettiin normaalia enemmän mm. vuoden 2009 tulevista asuntomessuista johtuen. Uusia kaukolämpöliittymiä myytiin normaalia enemmän johtuen nopeasti kallistuneista polttoöljyn hinnoista. Sähkön hankinnan ja myynnin riskienhallinta toimi sähkömarkkinoiden voimakkaissa muutostilanteissa ja sen toimintaa kehitettiin edelleen. Valkeakosken Energialla on osakkuus Kanteleen Voima Oy:n kautta Haapaveden turvevoimalaitoksessa ja yhtiö ostaa merkittävän osan sähkötarpeistaan Kanteleen Voima Oy:ltä. Kanteleen Voima Oy ja Vapo Oy ovat solmineet energiaturpeen toimitussopimuksen, jonka nojalla Vapo on velvollinen toimittamaan Kanteleen Voiman Haapaveden voimalaitokselle jyrsinpolttoturvetta Kanteleen Voi- 1

4 man tekemien tilausten mukaisesti. Vapo on Kanteleen Voimalle osoittamansa päivätyn ilmoituksensa mukaisesti keskeyttänyt turvetoimitukset väittämäänsä ylivoimaiseen esteeseen eli turpeen loppumiseen vedoten. Tämä aiheutti Valkeakosken Energia Oy:lle loppuvuonna 2008 huomattavan tappion niin sähkön hintasuojausten purkamisen kuin tuotantotappioiden muodossa. Turvetoimituksien keskeyttämisestä on aiheutunut ja aiheutuu Kanteleen Voimalle merkittävää vahinkoa, sillä Kanteleen Voima on sitoutunut tuottamaan ja toimittamaan energiaturpeen toimitussopimusta vastaavaan sähkön osakkailleen. Vapon keskeytettyä turvetoimitukset sähkötuotanto on jouduttu lopettamaan , ja Kanteleen Voiman tuotantositoumusta vastaava sähkömäärä on jouduttu ja joudutaan jatkossa koko keskeytyksen ajan hankkimaan sähkömarkkinoilta spot-kauppana. Valkeakosken Energia Oy on saanut sähköhankinnan lisäkustannuksille korvauksen Kanteleen Voimalta, ja Kanteleen Voima on vastaavasti laskuttanut syntyneen vahingon Vapolta. Edellä tarkoitetun vahingon lisäksi Kanteleen Voima saattaa joutua korvaamaan Valkeakosken Energia Oy:lle ja muille osakkailleen niiden kärsimän vahingon, joka on aiheuttanut Kanteleen Voiman tuotantositoumuksen perusteella tehtyjen suojausten purkamisesta sähkömarkkinoilla. Kanteleen Voima Oy tulee välimiesoikeudessa vaatimaan Vapolta täyden korvauksen yllämainituista vahingoista. TALOUS muutos Liikevaihto (milj. euroa) 61,0 16,5 269,7 % Liikevoitto (milj. euroa) 3,8 1,8 111,1 % Tilikauden voitto (milj. euroa) 2,5 1,7 47,1 % Sijoitetun pääoman tuotto (%) 17,6 8,8 100,0 % Omavaraisuusaste (%) 59,5 73,5 19,0 % Poistetuista sähkömittareista tehtiin 0,1 milj. euron arvonalennus. INVESTOINNIT Sähköverkko Kaukolämpöverkosto Sijoitukset sähköntuotantoon Investoinnit yhteensä 1,1 milj. euroa 0,6 milj. euroa 0,9 milj. euroa 2,6 milj. euroa Keskeneräisiä investointeja vuoden lopussa Aktivoitujen palkkojen osuus investoinneista 0,3 milj. euroa 0,4 milj. euroa Toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen liittyviä hankkeita toteutettiin jatkamalla hallinnon uuden asiakastietojärjestelmän kehitysprojektia. RAHOITUS Yhtiön pitkäaikaiset lainat tilikauden lopussa olivat ilman liittymismaksuja 0,5 milj. euroa ja taseen loppusumma 30,8 milj. euroa. Yhtiön maksuvalmius ja omavaraisuusaste olivat hyvällä tasolla. HALLINTOELIMET JA HENKILÖSTÖ Hallituksen jäseninä olivat Jorma Rantanen, Reino Niska, Eero Väyrynen, Esko Lehtonen, Antti Selkee, Matti Valkama ja Vuokko Virkki. Henkilöstön määrä oli tilikauden aikana keskimäärin 38 henkilöä. Vakinaisessa työsuhteessa oli tilikauden päättyessä 36 henkilöä. 2

5 LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Tukkusähkön hinnoissa on mahdollista nähdä suurta heiluntaa vesivarastotilanteen ja polttoaineen tai päästöoikeuksien hintojen muutosten takia. Alhaisista polttoaineen ja päästöoikeuksien hinnoista johtuen nykyinen tukkusähkön hinta on alhainen ja tilanteen normalisoituessa hinnoilla on enemmän nousu- kuin laskupaineita. Alhaisen hintatason takia sähkön myyntihintoja alennettiin alkaen n. 8 %. Maakaasun hintataso pysyy edelleen korkealla, vaikkakin näyttää lähtevän myöhemmin v aikana laskuun. Korvaavien tuotantomuotojen selvittämistä jatketaan. Haapaveden osakkuusvoimalan turvetoimitusten keskeytys tullee jatkumaan kunnes turvetoimittaja aloittaa jälleen noudattamaan toimitussopimusten velvoitteitaan. Keskeytyksestä aiheutuu v merkittävää tappiota hintasuojausten purkamisen ja tuotantotappion takia. Vuoden 2008 alussa tehdyt sähkösopimukset umpeutuivat vuoden 2008 lopussa, josta johtuen sähkön myyntimäärät tulevat olemaan v selvästi alhaisemmat kuin v HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE Tilikauden voitto oli ,75 euroa. Hallitus esittää osinkoa jaettavaksi voitonjakokelpoisista varoista 4 000,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. 3

6 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,38 Valmistus omaan käyttöön , ,92 Liiketoiminnan muut tuotot , ,85 Materiaalit ja palvelut , ,88 Henkilöstökulut , ,89 Poistot ja arvonalentumiset , ,69 Liiketoiminnan muut kulut , ,09 LIIKEVOITTO , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut , ,08 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,52 Tilinpäätössiirrot , ,00 Tuloverot , ,47 TILIKAUDEN VOITTO , ,05 4

7 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,11 Ennakkomaksut , ,68 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,26 Moottorivoimalaitos , ,67 Siirto- ja jakeluverkosto , ,48 Koneet ja kalusto , ,86 Keskeneräiset työt , ,79 SIJOITUKSET Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,33 Muut osakkeet ja osuudet , ,32 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,50 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,43 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,07 Muut saamiset , ,54 Siirtosaamiset , ,40 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,17 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,67 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,71 Muut rahastot , ,40 Edellisten tilikausien voitto , ,05 Tilikauden voitto , ,05 Oma pääoma yhteensä , ,21 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,45 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , ,17 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut pitkäaikaiset velat , ,82 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,99 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,16 Velat omistusyhteysyrityksille 0, ,71 Muut velat , ,90 Siirtovelat , ,25 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,02 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,67 5

8 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Rahoituserät 38 3 Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen muutos Muiden velkojen muutos Liittymismaksujen muutos Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos

9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Suunnitelman mukaiset poistot on määritelty käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Kokemusperäisesti määritellyt pitoajat ovat seuraavat. Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Moottorivoimalaitos Siirto- ja jakeluverkostot Koneet ja kalusto 5 10 v 5 v 40 v 20 v v 5 7 v Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Energian ostojen esittäminen Kanteleen Voima Oy:n menot on käsitelty omakustannusperiaatteen mukaisesti energian hankintakustannuksissa. Tuloslaskelman esittämistapamuutokset Hankinnan ja myynnin suojaamistarkoituksessa tehtyjen johdannaisten käsittelyä tarkennettu liikevaihdossa ja energian ostoissa. Vertailuvuosi muutettu vertailukelpoiseksi. Tuloslaskelman liitetiedot (1 000 ) Liikevaihto toimialoittain Sähkön siirto Sähkön myynti Kaukolämpö, maakaasu Muut Sisäiset palveluveloitukset Yhteensä Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön sisältää vain aktivoituja palkkoja Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myynti 3 3 Muut 21 3 Yhteensä

10 Materiaalit ja palvelut Energian ostot Aineet ja tarvikkeet (tavarat) Ostot tilikauden aikana Varaston muutos (+/-) Ulkopuoliset palvelut Yhteensä Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Palkkiot hallintotyöskentelystä Toimitusjohtajan ja hallituksen palkkiot 6 8 Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot: Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Moottorivoimalaitos Siirto- ja jakeluverkostot Koneet ja kalusto Yhteensä Arvonalentumiset pysyvistä vastaavista Siirto- ja jakeluverkostot Kuluttajamittarit ja -laitteet Tilintarkastajien palkkiot Tilintarkastus Veroneuvonta 3 0 Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot konsernitilistä Korkotulot Korkomenot konsernitilistä 4 1 Korkomenot Yhteensä 38 3 Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus

11 Taseen liitetiedot (1 000 ) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Muut pitkävaikuitteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Ennakkomaksut aineettomista oikeuksista Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus

12 Moottorivoimalaitos Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Siirto- ja jakeluverkosto Hankintameno Lisäykset Vähennykset ja romutukset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kertyneet vähennysten ja romutusten sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Koneet kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus

13 Keskeneräiset työt Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Omistusyhteysyritykset Tunturivoima Oy Ltd, Pietarsaari Yhtiön omistusosuus 50 % 50 % Oma pääoma Tilikauden tulos Muut saamiset Konsernitilisaamiset Siirtosaamisten pääerät Korkosaamiset konsernitilistä 7 58 Korkosaamiset rahoituslaitoksilta 1 6 Päästöoikeudet 0 0 Verosaamiset Muut Yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Osingonjako Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Tilinpäätossiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. 11

14 Velat omistusyhteysyrityksille ovat luonteeltaan ostovelkaa. Siirtovelkojen pääerät Palkkojen jaksotukset sivukuluineen Sähköenergian jaksotus Verovelat Muut Yhteensä Vastuusitoumukset ja muut vastuut Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä Rahalaitoslainat Annetut yrityskiinnitykset Leasingvastuiden yhteismäärä Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Atk-laitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti viiden vuoden leasingsopimuksia, jotka sisältävät lunastusehdon. Konttorikoneiden leasingsopimukset eivät sisällä lunastusehtoja. Muut vastuut Yhtiö on osakkaana Kanteleen Voima Oy:ssä, jonka kuluista osakkaat ovat sitoutuneet vastaamaan osakkuuksiensa suhteessa. Yhtiö on sitoutunut Fennovoima-hankkeeseen kuudennen ydinvoimalan rakentamiseksi Suomeen. Hankkeeseen osallistutaan Katternö Kärnkraft Oy Ab:n kautta. Osakkaat ovat sitoutuneet vastaamaan kuluista osakkuuksiensa suhteessa. 12

15 Johdannaiset: Sähköjohdannaiset Sopimusten määrä Sopimusten nimellisarvo Markkina-arvon erotus nimellisarvoon Määrä on GWh ja arvo 1000 Päästöoikeusjohdannaiset Sopimusten määrä Sopimusten nimellisarvo Markkina-arvon erotus nimellisarvoon Määrä t co 2 ja arvo 1000 Sopimusten nimellisarvoa ei ole netotettu osto- ja myyntisuojaustoiminnan kesken. Taulukko sisältää energian suojaamistarkoituksessa tehtyjä johdannaisia. Kaikki suojaavat johdannaiset kohdistuvat suojaamaan vuosien hintariskiä. Oman tuotannon päästöoikeudet Oikeudet t co Toteutuneet t co Yli-/Alijäämä t co Hankinta jaksolle Ylijäämä Vuoden yli-/alijäämän markkina-arvo Päästökauppajaksoa varten tehdyt hankinnat, kirjataan tilinpäätöksessä siirtosaamisiin siltä osin, kun niitä ei ole käytetty. Raukeavat päästöoikeushankinnat on kulukirjattu liiketoiminnan muissa kuluissa. Päästöoikeudet vuosille olivat t co2 Päästöoikeudet vuosille ovat t co2 Hankinta jaksolle on tehty johdannaiskauppaa t co Markkina-arvo

16 SÄHKÖMARKKINALAIN ERIYTETTYJEN TILINPÄÄTÖSTIETOJEN LIITETIEDOT SÄHKÖVERKKOTOIMINTA LIIKEVAIHTO , ,82 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,92 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Muut liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut , ,50 Aineet, tarvikkeet, ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,47 Häviösähkö , ,00 Muut ostot tilikauden aikana , ,77 Varastojen muutos , ,30 Ulkopuoliset palvelut , ,22 Alueverkko-,kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut , ,81 Henkilöstökulut , ,93 Palkat ja palkkiot , ,74 Henkilösivukulut , ,26 Eläkekulut , ,93 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,88 sähköverkon hyödykkeistä , ,40 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,48 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,24 Liiketoiminnan muut kulut , ,82 Vuokrakulut , ,07 Muut liiketoiminnan muut kulut , ,75 LIIKEVOITTO , ,37 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,40 Saman konsernin yrityksiltä , ,22 Muilta , ,18 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,51 Saman konsernin yrityksille , ,51 Muille 0,00 0,00 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,26 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,26 Tilinpäätössiirrot 0, ,89 Poistoeron muutos 0, ,89 Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä 0, ,89 Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0,00 0,00 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Tuloverot , ,89 Tilikauden voitto , ,26 14

17 MUU SÄHKÖLIIKETOIMINTA LIIKEVAIHTO , ,58 Liiketoiminnan muut tuotot 946,06 620,78 Materiaalit ja palvelut , ,63 Aineet, tarvikkeet, ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,63 Muut ostot tilikauden aikana , ,63 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Henkilöstökulut , ,57 Palkat ja palkkiot , ,66 Henkilösivukulut , ,07 Eläkekulut , ,84 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,47 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,47 Liiketoiminnan muut kulut , ,21 Vuokrakulut 9 494, ,63 Muut liiketoiminnan muut kulut , ,58 LIIKEVOITTO , ,52 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,95 Muilta , ,95 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,47 Saman konsernin yrityksille 4 049,23 0,00 Muille , ,47 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,04 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,04 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 Poistoeron muutos 0,00 0,00 Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0,00 0,00 Tuloverot ,16 0,00 Tilikauden voitto/tappio , ,04 15

18 MAAKAASUN MYYNNIN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,15 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut , ,90 Aineet, tarvikkeet, ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,90 Muut ostot tilikauden aikana , ,90 Henkilöstökulut , ,26 Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut 967,21 871,88 Eläkekulut 2 256, ,38 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,81 Muut liiketoiminnan muut kulut , ,81 LIIKEVOITTO , ,18 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 22,98 Muilta 0,00 22,98 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 0,00 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,16 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,16 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 Tuloverot , ,01 Tilikauden voitto , ,15 16

19 MAAKAASUN SIIRRON TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,63 Valmistus omaan käyttöön (+) 0,00 128,12 Materiaalit ja palvelut , ,93 Aineet, tarvikkeet, ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,93 Muut ostot tilikauden aikana , ,93 Varastojen muutos 0,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 25,00 0,00 Henkilöstökulut 7 327, ,64 Palkat ja palkkiot 5 861, ,31 Henkilösivukulut 439,64 499,00 Eläkekulut 1 025, ,33 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,70 maakaasuverkon hyödykkeistä , ,70 Liiketoiminnan muut kulut 4 789, ,88 Muut liiketoiminnan muut kulut 4 789, ,88 LIIKEVOITTO , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 0,00 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,60 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,60 Tuloverot , ,40 Tilikauden voitto , ,20 17

20 SÄHKÖVERKKOTOIMINTA VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,39 Aineettomat hyödykkeet , ,24 Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , ,79 Muut aineettomat hyödykkeet 3 673, ,45 Aineelliset hyödykkeet , ,15 Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , ,40 Muut aineelliset hyödykkeet , ,39 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,36 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , ,60 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,11 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,04 Sisäiset saamiset , ,58 Saamiset muilta , ,49 Rahat ja pankkisaamiset , ,72 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,77 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,72 Muut rahastot , ,60 Muut muut rahastot , ,60 Edellisten tilikausien voitto , ,19 Tilikauden voitto , ,26 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,61 Poistoero , ,61 Vieras pääoma , ,44 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,65 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,98 Velat saman konsernin yrityksille , ,98 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,67 Palautettavat liittymismaksut , ,67 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,79 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,36 Velat saman konsernin yrityksille , ,36 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,43 Velat saman konsernin yrityksille 3 931,94 316,50 Velat muille , ,93 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,82 18

21 MUU SÄHKÖLIIKETOIMINTA VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,60 Aineettomat hyödykkeet , ,22 Muut aineettomat hyödykkeet , ,22 Aineelliset hyödykkeet , ,73 Muut aineelliset hyödykkeet , ,03 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,70 Sijoitukset , ,65 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,11 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,59 Saamiset muilta , ,52 Rahat ja pankkisaamiset , ,87 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,58 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,71 Osake-,osuus-tai muu vastaava pääoma , ,50 Muut rahastot , ,42 Muut muut rahastot , ,42 Edellisten tilikausien voitto , ,83 Tilikauden voitto/tappio , ,04 Tilinpäätössiirtojen kertymä 8 880, ,65 Poistoero 8 880, ,65 Vieras pääoma , ,22 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,00 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,00 Velat muille , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,22 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,32 Sisäiset velat , ,32 Velat muille , ,00 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,90 Velat saman konsernin yrityksille 4 622, ,94 Sisäiset velat , ,42 Velat muille , ,54 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,58 19

22 MAAKAASUN MYYNTI VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 Sijoitukset 0,00 0,00 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,27 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 Saamiset muilta , ,27 Rahat ja pankkisaamiset , ,35 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,62 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,72 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,00 Muut rahastot 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,57 Tilikauden voitto , ,15 Tilinpäätössiirtojen kertymä 0,00 0,00 Vieras pääoma , ,90 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,90 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,90 Velat muille , ,90 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,62 20

23 MAAKAASUVERKKO VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,96 Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,96 Maakaasuverkon aineelliset hyödykkeet , ,96 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,75 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 Saamiset muilta , ,75 Rahat ja pankkisaamiset , ,71 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,42 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,26 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 8 409, ,40 Muut rahastot , ,38 Muut muut rahastot , ,38 Edellisten tilikausien voitto , ,28 Tilikauden voitto , ,20 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,37 Poistoero , ,37 Pakolliset varaukset 0,00 0,00 Vieras pääoma , ,78 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,51 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 0,00 0,00 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,51 Palautettavat liittymismaksut , ,51 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,27 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 0,00 0,00 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,27 Sisäiset velat 0,00 0,00 Velat muille , ,27 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,42 21

24 SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINALAIN ERIYTETTYJEN TILINPÄÄTÖSTEN LIITETIETOJEN LISÄTIEDOT Yhteisten kulujen ja tase-erien jakoperiaate Yhteiset kulut on jaettu henkilöstön ajankäytön ja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Suunnitelman mukaisten poistojen jakoperiaate Poistot on laadittu käyttöomaisuuskirjanpidon mukaan taloudellisen käyttöiän mukaisesti. Pitoajat on seuraavat: Aineettomat oikeudet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 5 10 v v 5 7 v Sähkön siirtotoiminnon tunnusluvut Investoinnit tase-erittäin (1 000 ) Aineettomat oikeudet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Yhteensä Sijoitetun pääoman tuotto% 14,6 12,8 Eriyttäminen on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen sähköliiketoimintojen eriyttämisestä annetun asetuksen mukaisesti. Tuloslaskelman esittämistapamuutokset Hankinnan ja myynnin suojaamistarkoituksessa tehtyjen johdannaisten käsittelyä tarkennettu liikevaihdossa ja energian ostoissa. Vertailuvuosi muutettu vertailukelpoiseksi Maakaasun verkkkotoiminnon tunnusluvut Investoinnit tase-erittäin (1 000 ) Siirto- ja jakeluverkosto 2 9 Sijoitetun pääoman tuotto% 18,2 17,4 Eriyttäminen on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen sähköliiketoimintojen eriyttämisestä annetun asetuksen mukaisesti. 22

25 HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET Valkeakoskella maaliskuun 5. päivänä 2009 Jorma Rantanen Eero Väyrynen Reino Niska Antti Selkee Matti Valkama Esko Lehtonen Timo Honkanen Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpidontavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Valkeakoskella maaliskuun 27. päivänä 2009 Idman Vilén Grant Thornton Oy KHT-yhteisö Oy Audiator yhtiötarkastus Ab HTM-yhteisö Kalle Kotka KHT Pasi Leppänen JHTT, KHT 23

26 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Päiväkirjat Pääkirja Tapahtumapääkirja Myyntireskontra Ostoreskontra Pankki- ja kassahallinta Palkkakirjanpito ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona Laskutuspäiväkirjat sähkö-, lämpö- ja tarvikelaskutus ATK-osakirjanpitona Tasekirja Tase-erittelyt Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna 24

27 TILINTARKASTUSKERTOMUS VALKEAKOSKEN ENERGIA OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE Olemme tarkastaneet Valkeakosken Energia Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 25

28 Olemme tutustuneet tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettyihin maakaasumarkkinalaissa tarkoitettujen eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmiin, taseisiin ja lisätietoihin. Lausuntonamme esitämme, että ne on laadittu maakaasumarkkinalain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. Valkeakoskella maaliskuun 27. päivänä 2009 Idman Vilén Grant Thornton Oy KHT-yhteisö Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, HTM-yhteisö Kalle Kotka KHT Pasi Leppänen JHTT, KHT PL 552 Toinen Linja 14 (Pellavatehtaankatu 19 A) Helsinki Tampere 26

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Sisältö Toimintakertomus 1 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Liitetiedot 6 19 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 20 Luettelo

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Toimialue Jakelualue Kuntarajat PUUMALA PUNKAHARJU PARIK- KALA RUOKOLAHTI RAUTJÄRVI TAIPALSAARI JOUTSENO IMATRA LAPPEENRANTA Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti)

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristön kehitys Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennusteen (ETLA 2008/2) mukaan 2,8

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 20 Tilinpätösmerkint 19 Allekirjoitukset 19 Liitetiedot 10 Emoyhtiön tuloslaskelma 7 Emoyhtiön tase 8 Emoyhtiön rahoituslaskelma 9 Konsernin rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi VUOSIKERTOMUS 21 Tasekirja Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi Tasekirja 21 Kotkan Energia Oy tasekirja Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.21 Sisältö Toimintakertomus, sivut 3 6 Tuloslaskelma, sivu

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2013 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Toimituksissa, joissa Suomen Rahapaja sai itsenäisesti suunnitella toimituspakkaukset,

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Vuosi 2013 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008. 182,7 milj. euroa

Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008. 182,7 milj. euroa 1 Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008 Liikevaihto Tilikauden tulos Investoinnit Henkilöstö Tase 4,5 milj. euroa 0,7 milj. euroa 4,7 milj. euroa 159 henkilöä 182,7 milj. euroa Sisällys Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Taloudelliset tunnusluvut 6 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 7 Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Inlook Group Oy:n (30.9.2009 saakka Inlook Oy) varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina joulukuun 10. päivänä 2009 klo 16.00

Lisätiedot

TS-Yhtymä on viestintäalan yritysryhmä, joka jalostaa ja välittää informaatiota sekä kehittää, valmistaa ja markkinoi graafisia

TS-Yhtymä on viestintäalan yritysryhmä, joka jalostaa ja välittää informaatiota sekä kehittää, valmistaa ja markkinoi graafisia 2008 ts-yhtymä vuosikertomus TS-Yhtymä on viestintäalan yritysryhmä, joka jalostaa ja välittää informaatiota sekä kehittää, valmistaa ja markkinoi graafisia Sisältö Avainlukuja... 4 Yhtiön organisaatio,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot