Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005"

Transkriptio

1 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA

2 Sisältö Toimintakertomus 1 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Liitetiedot 6 19 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 20 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 21

3 Hallituksen toimintakertomus TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kertomusvuosi oli yhtiön kymmenes toimintavuosi ja jatkoa vuonna 1950 perustetun kunnallisen liikelaitoksen toiminnalle. Yhtiö kuuluu kuntakonserniin; kaikki osakkeet omistaa Valkeakosken kaupunki. Yhtiön hallinnolliseen organisaatioon kuuluvat yhtiökokous ja 7-jäseninen hallitus (11-jäseninen hallintoneuvosto lakkautettiin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä ). Tilintarkastajina ovat toimineet Tilintarkastustoimisto Idman & Vilén Oy Tampereelta sekä Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab Helsingistä. Pohjoismaiden vesitilanne parani alkuvuonna 2005 ja sähkön markkinahinnat reagoivat tähän laskemalla. Valkeakosken Energia Oy laski sähkön myyntihintojaan keskimäärin n.5 %. Loppukeväällä 2005 alusta voimaan tulleen päästökaupan vaikutus alkoi näkyä entistä selvemmin myös sähkön hinnoissa, kun päästöoikeuksien hinta nousi rajusti. Myös polttoaineiden raju hinnannousu vuoden aikana vaikutti sähkön markkinahintoihin niitä nostavasti. Hintojen noususta johtuen Valkeakosken Energia nosti hintojaan keskimäärin n. 11 %. Öljyn hinnannousu heijastui vuoden aikana myös Valkeakosken Energia Oy:n käyttämän maakaasun hintaan. Syksyllä 2005 myös maakaasutukkuri Gasum Oyj ilmoitti muuttavansa tariffejaan. Öljyn hinnannoususta ja maakaasutariffien nostosta johtuen Valkeakosken Energia Oy:n maakaasun hankintahinta nousi n. 33%. Tästä johtuen Valkeakosken Energia Oy joutui nostamaan kaukolämmön myyntihintojaan 20% alkaen. Sähkön pienkäyttäjien lukumäärä pysyi koko vuoden 2005 hyvin vakaana. Yhtiöllä on DNV Certification Oy:n hyväksyntä laatujärjestelmälle standardin ISO 9001 mukaisena, ympäristöjärjestelmälle ISO 14001:n mukaisena sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle OHSAS mukaisena. Ympäristövaikutukset otettiin toiminnassa huomioon, eikä tilikaudella tapahtunut ympäristövahinkoja. Ympäristöraportti yhtiön toiminnan ympäristövaikutuksista on julkaistu vuosikertomuksen osana yhtiön kotisivuilla. LIIKETOIMINTA Sähköä myytiin asiakkaille yhteensä 125,3 GWh, jossa on lisäystä 5,3%. Oman vastuualueen sähkön siirron osuus 153,4 GWh puolestaan kasvoi 0,7%. Myynnin ja siirron ero johtuu omalla vastuualueella olevasta suurasiakkaasta, joka ostaa sähkön keskitetysti muualta. Kaukolämpöä toimitettiin asiakkaille 121,3 GWh (+3,0%). Maakaasua hankittiin kaikkiaan 191,0 GWh ( 1,5%), josta myyntiä varten 23,4 GWh (+0,0%). Oman sähköntuotannon osuus hankinnasta oli 39,3 GWh ( 4,1%) ja oman lämmöntuotannon osuus 89,6 GWh ( 17,9%). Teollisuudelta hankittiin kaukolämpöä vastaavasti enemmän, 47,4 GWh (+49,1%). Uusien sähkö- ja kaukolämpöliittymien rakentaminen lisääntyi hieman. Sähkön hankinnan ja myynnin riskienhallinta toimi sähkömarkkinoiden voimakkaissa muutostilanteissa hyvin. Loppuvuonna organisaatiota päätettiin tarkistaa siten, että vuoden 2006 alusta yhtiöllä on yksi yhteinen asiakaspalvelu, joka palvelee kaikkia liiketoimintoja. 1

4 TALOUS Yhtiön liikevaihto oli 13,5 miljoonaa euroa, muutos edellisestä vuodesta +7,1%. Sähkön verkkopalvelutoiminnan osuus liikevaihdosta oli 27,5%, sähkön myyntitoiminnan osuus 31,6%, ja kaukolämmön sekä maakaasun osuus 40,9%. Suunnitelmanmukaiset poistot olivat 1,4 milj. euroa, joka oli edellisvuotta selvästi alhaisempi taso. Tämä johtui yhtiöittämisvaiheessa siirtyneen verkko-omaisuuden poistojen loppumisesta. Yhtiön kirjanpidollinen tulos verojen jälkeen tilikaudelta osoittaa 1,8 milj. euron voittoa. Poistoeroa purettiin 582 tuhatta euroa, joka parantaa tilikauden tulosta. INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit tilikaudelta olivat 1,2 milj. euroa, joista kohdistui sähköverkostoon 0,8 milj. euroa, kaukolämpöverkostoon 0,3 milj. euroa ja muuhun käyttöomaisuuteen 0,1 milj. euroa. Keskeneräisiä investointeja vuoden lopussa oli 0,2 milj. euroa. Aktivoitujen palkkojen osuus investoinneista oli 0,3 milj. euroa. Toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen liittyviä hankkeita toteutettiin jatkamalla automaattista mittarinluentajärjestelmää ja hallinnon uuden asiakastietojärjestelmän kehitysprojektia. RAHOITUS Yhtiön pitkäaikaiset lainat tilikauden lopussa olivat ilman liittymismaksuja 1,0 milj. euroa ja taseen loppusumma 23,1 milj. euroa. Yhtiön maksuvalmius ja omavaraisuusaste olivat hyvällä tasolla. HALLINTOELIMET JA HENKILÖSTÖ Vanhat hallintoneuvoston jäsenet jatkoivat myös vuonna 2005 (ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti). Hallituksen jäseneksi valittiin alkaen Pertti Aaltosen tilalle Rauno Hirvasoja. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallintoneuvosto lakkautettiin ja hallituksen jäseniksi valittiin Jorma Rantanen, Rauno Hirvasoja, Reino Niska, Eero Väyrynen, Esko Lehtonen, Antti Selkee ja Matti Valkama. Samassa kokouksessa myös yhtiöjärjestystä muutettiin. Henkilöstön määrä oli tilikauden aikana keskimäärin 39 henkilöä. Vakinaisessa työsuhteessa oli tilikauden päättyessä 37 henkilöä. LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Hintataso sähkömarkkinoilla tullee olemaan jatkossakin nouseva. Polttoaineiden hinnat ovat kallistuneet, eikä laskun merkkejä ole näkyvissä. Myös päästöoikeuksien hinnat ovat erittäin korkealla. Näistä johtuen, jos vesivarannot pysyvät nykyisellä tasollaan, on sähkömarkkinoilla hinnannousupaineita. Tosin, vesivarannot sekä päästöoikeuksien hinnat voivat muuttua nopeasti, kumpaankin suuntaan, ja näillä on suuri vaikutus sähkön markkinahintaan. Suurten hintaheilahtelujen aikaan kiinnitämmekin erityistä huomiota hankintamme ja suojaustemme onnistumiseen. Polttoaineiden raju hinnannousu yhdessä maakaasutukkurin tariffimuutoksen kanssa on heijastunut myös Valkeakosken Energia Oy:n käyttämän maakaasun hintaan nostaen sitä n. 33%. Tässä tilanteessa tulemme tutkimaan tarkoin myös muut energianhankintavaihtoehdot pyrkien löytämään edullisimman kokonaisratkaisun. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE Tilikauden voitto oli ,80 euroa. Hallitus esittää osinkoa jaettavaksi voitonjakokelpoisista varoista 3.750,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. 2

5 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,75 Valmistus omaan käyttöön , ,20 Liiketoiminnan muut tuotot , ,66 Materiaalit ja palvelut , ,10 Henkilöstökulut , ,42 Suunnitelman mukaiset poistot , ,93 Liiketoiminnan muut kulut , ,66 LIIKEVOITTO , ,50 Rahoitustuotot ja -kulut 4 402, ,06 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,44 Tilinpäätössiirrot ,28 Tuloverot , ,07 TILIKAUDEN VOITTO , ,37 3

6 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,05 Muut pitkävaikuitteiset menot 0, ,70 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,50 Moottorivoimalaitos , ,23 Siirto- ja jakeluverkosto , ,37 Koneet ja kalusto , ,90 Keskeneräiset työt , ,82 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,57 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,99 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,03 Muut saamiset , ,26 Siirtosaamiset , ,03 Rahat ja pankkisaamiset , ,02 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,33 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,90 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,71 Muut rahastot , ,40 Edellisten tilikausien voitto , ,47 Tilikauden voitto , ,37 Oma pääoma yhteensä , ,95 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,73 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , ,66 Muut pitkäaikaiset velat , ,92 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,58 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,97 Muut velat , ,39 Siirtovelat , ,28 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,64 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,90 4

7 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Rahoituserät 4 24 Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen muutos Muiden velkojen muutos Liittymismaksujen muutos Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos

8 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Suunnitelman mukaiset poistot on määritelty käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Kokemusperäisesti määritellyt pitoajat ovat seuraavat. Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Moottorivoimalaitos Siirto- ja jakeluverkostot Koneet ja kalusto 5 10 v 5 v 40 v 20 v v 5 7 v Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Taseen esittämistapamuutokset Muissa saamisissa on esitetty emoyhteisön Valkeakosken kaupungin hallinnoima konsernitili. Aikaisemmin erä on esitetty rahoissa ja pankkisaamisissa. Edellisen tilikauden vertailulukua on vastaavasti oikaistu. Tuloslaskelman liitetiedot (1000 ) Liikevaihto toimialoittain Sähkön siirto Sähkön myynti Kaukolämpö, maakaasu Muut Sisäiset palveluveloitukset Yhteensä Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön sisältää vain aktivoituja palkkoja Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myynti 4 44 Liittymismaksut 16 0 Muut 3 6 Yhteensä

9 Materiaalit ja palvelut Energian ostot Aineet ja tarvikkeet (tavarat) Ostot tilikauden aikana Varaston muutos (+/ ) 2 28 Ulkopuoliset palvelut Yhteensä Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Palkkiot hallintotyöskentelystä Toimitusjohtajan, hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot 6 8 Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonkorotukset Suunnitelman mukaiset poistot: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot 6 21 Rakennukset ja rakennelmat Moottorivoimalaitos Siirto- ja jakeluverkostot Koneet ja kalusto Yhteensä

10 Rahoitustuotot- ja kulut Korkotulot konsernitilistä Korkotulot Korkomenot Yhteensä 4 24 Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Taseen liitetiedot (1000 ) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Muut pitkävaikuitteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus

11 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Moottorivoimalaitos Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Siirto- ja jakeluverkosto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus

12 Koneet kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kokonais- ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Keskeneräiset työt Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Muut saamiset Konsernitilisaamiset Siirtosaamisten pääerät Korkosaamiset konsernitilistä 7 6 Korkosaamiset rahoituslaitoksilta 3 5 Verosaamiset 0 89 Muut 1 2 Yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Osingonjako Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä

13 Tilinpäätössiirtojen kertymä Tilinpäätossiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. Siirtovelkojen pääerät Palkkojen jaksotukset sivukuluineen Sähköenergian jaksotus Verovelat Muut Yhteensä Johdannaiset: Sopimusten määrä Sopimusten nimellisarvo Markkina-arvon erotus nimellisarvoon Määrä on GWh ja arvo 1000 Sopimusten nimellisarvoa ei ole netotettu osto- ja myyntisopimusten kesken. Taulukko sisältää suojaamistarkoituksessa tehtyjä johdannaisia. Kaikki suojaavat johdannaiset kohdistuvat suojaamaan vuosien hintariskiä. Päästöoikeudet 2005 Oikeudet t co Toteutuneet t co Alijäämä t co Vuoden alijäämän markkina-arvo Päästöoikeudet vuosille t co2 Johdon näkemyksen mukaan ei jouduta ostamaan lisää päästöoikeuksia tarkastelujakson aikana. 11

14 SÄHKÖMARKKINALAIN ERIYTETTYJEN TILINPÄÄTÖSTIETOJEN LIITETIEDOT SÄHKÖVERKKOTOIMINTA LIIKEVAIHTO , ,66 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,75 Liiketoiminnan muut tuotot , ,25 Materiaalit ja palvelut , ,60 Aineet, tarvikkeet, ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,63 Häviösähkö , ,00 Muut ostot tilikauden aikana , ,63 Varastojen muutos 2 460,77 0,00 Ulkopuoliset palvelut , ,14 Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut , ,83 Muut ulkopuoliset palvelut 0,00 0,00 Henkilöstökulut , ,65 Palkat ja palkkiot , ,65 Henkilösivukulut , ,00 Eläkekulut , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,08 sähköverkon hyödykkeistä , ,38 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,70 Liiketoiminnan muut kulut , ,97 Vuokrakulut , ,02 Muut liiketoiminnan muut kulut , ,95 LIIKEVOITTO , ,36 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,36 Muilta , ,36 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,23 Emoyhteisölle , ,05 Muille 0,00 41,18 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,49 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,49 Tilinpäätössiirrot ,28 0,00 Poistoeron muutos ,28 0,00 Poistoeron muutos liikearvosta 0,00 0,00 Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä ,38 0,00 Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä ,10 0,00 Tuloverot , ,58 Muut välittömät verot 0,00 0,00 Tilikauden voitto (tappio) , ,91 12

15 MUU SÄHKÖLIIKETOIMINTA LIIKEVAIHTO , ,04 Liiketoiminnan muut tuotot 718,87 728,30 Materiaalit ja palvelut , ,69 Aineet, tarvikkeet, ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,77 Muut ostot tilikauden aikana , ,77 Ulkopuoliset palvelut , ,92 Henkilöstökulut , ,72 Palkat ja palkkiot , ,40 Henkilösivukulut , ,82 Eläkekulut , ,50 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,51 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,51 Liiketoiminnan muut kulut , ,88 Vuokrakulut 8 797, ,71 Muut liiketoiminnan muut kulut , ,17 LIIKEVOITTO , ,54 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 4 312, ,85 Muilta 4 312, ,85 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0, ,66 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,73 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,73 Tilinpäätössiirrot 2 865,62 0,00 Poistoeron muutos 2 865,62 0,00 Poistoeron muutos muista pysyvien vast. hyödykkeistä 2 865,62 0,00 Tuloverot , ,65 Tilikauden voitto (tappio) , ,08 13

16 MAAKAASUN MYYNNIN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,18 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut , ,06 Aineet, tarvikkeet, ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,06 Muut ostot tilikauden aikana , ,06 Henkilöstökulut 7 299, ,92 Palkat ja palkkiot 5 671, ,83 Henkilösivukulut 520,67 359,94 Eläkekulut 1 106,80 765,15 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut 9 029, ,58 Muut liiketoiminnan muut kulut 9 029, ,58 LIIKEVOITTO , ,62 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 0,00 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,62 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,62 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 Tuloverot , ,44 Tilikauden voitto (tappio) , ,18 14

17 MAAKAASUN SIIRRON TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,18 Valmistus omaan käyttöön (+) 193,05 0,00 Materiaalit ja palvelut , ,11 Aineet, tarvikkeet, ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,11 Muut ostot tilikauden aikana , ,11 Ulkopuoliset palvelut 16,15 0,00 Henkilöstökulut 3 450, ,10 Palkat ja palkkiot 2 681, ,57 Henkilösivukulut 246,15 197,25 Eläkekulut 523,24 419,28 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,25 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,25 Liiketoiminnan muut kulut 4 281, ,63 Muut liiketoiminnan muut kulut 4 281, ,63 LIIKEVOITTO , ,09 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 0,00 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,09 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,09 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 Tuloverot , ,45 Tilikauden voitto (tappio) , ,64 15

18 SÄHKÖVERKKOTOIMINTA VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,65 Aineettomat hyödykkeet , ,91 Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , ,50 Muut aineettomat hyödykkeet , ,41 Ennakkomaksut 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,74 Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , ,35 Muut aineelliset hyödykkeet , ,04 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,35 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus ,83 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,57 Saamiset emoyhteisöltä , ,69 Sisäiset saamiset ,00 0,00 Saamiset muilta , ,88 Rahat ja pankkisaamiset , ,56 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,78 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,40 Osake-,osuus-tai muu vastaava pääoma , ,72 Muut rahastot , ,60 Muut muut rahastot , ,60 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 9 815, ,17 Tilikauden voitto (tappio) , ,91 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,78 Poistoero , ,78 Vieras pääoma , ,59 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,07 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,90 Velat emoyhteisölle , ,90 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,17 Palautettavat liittymismaksut , ,17 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,52 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,80 Velat emoyhteisölle , ,80 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,72 Velat emoyhteisölle 4 257, ,53 Velat muille , ,19 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,78 16

19 MUU SÄHKÖLIIKETOIMINTA VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,14 Aineettomat hyödykkeet , ,80 Muut aineettomat hyödykkeet , ,80 Aineelliset hyödykkeet , ,34 Muut aineelliset hyödykkeet , ,35 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,99 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,46 Saamiset emoyhteisöltä , ,08 Saamiset muilta , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , ,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,60 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,50 Osake-,osuus-tai muu vastaava pääoma , ,50 Muut rahastot , ,42 Muut muut rahastot , ,42 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 4 260, ,50 Tilikauden voitto (tappio) , ,08 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,27 Poistoero , ,27 Vieras pääoma , ,83 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,83 Sisäiset velat , ,32 Velat muille , ,51 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,60 17

20 MAAKAASUVERKKO VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,19 Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,19 Muut aineelliset hyödykkeet , ,19 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 0,00 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,07 Saamiset muilta , ,07 Rahat ja pankkisaamiset , ,24 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,50 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,90 Osake-,osuus-tai muu vastaava pääoma 8 409, ,40 Muut rahastot , ,38 Muut muut rahastot , ,38 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 706, ,48 Tilikauden voitto (tappio) , ,64 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,37 Poistoero , ,37 Pakolliset varaukset 0,00 0,00 Vieras pääoma , ,23 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,62 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 0,00 0,00 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,62 Palautettavat liittymismaksut , ,62 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,61 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 0,00 0,00 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,61 Sisäiset velat ,00 0,00 Velat muille , ,61 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,50 18

21 SÄHKÖMARKKINALAIN ERIYTETTYJEN TILINPÄÄTÖSTEN LIITETIETOJEN LISÄTIEDOT Yhteisten kulujen ja tase-erien jakoperiaate Yhteiset kulut on jaettu henkilöstön ajankäytön ja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Suunnitelman mukaisten poistojen jakoperiaate Poistot on laadittu käyttöomaisuuskirjanpidon mukaan taloudellisen käyttöiän mukaisesti. Pitoajat on seuraavat: Aineettomat oikeudet Sähkön siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 5 10 v v 5 7 v Siirtotoiminnon tunnusluvut Investoinnit tase-erittäin (1000 ) Aineettomat oikeudet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto Yhteensä Sijoitetun pääoman tuotto% 10,9 3,4 Eriyttäminen on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen sähköliiketoimintojen eriyttämisestä annetun asetuksen mukaisesti. Eriyttämisessä on tilikaudella 2005 tarkennettu kustannusten kohdistamista suoraan kustannuskohteelle. Vertailulukuja 2004 ei ole oikaistu. 19

22 HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET Valkeakoskella helmikuun 23. päivänä 2006 Jorma Rantanen Eero Väyrynen Reino Niska Antti Selkee Rauno Hirvasoja Esko Lehtonen Timo Honkanen Matti Valkama Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpidontavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Valkeakoskella maaliskuun 3. päivänä 2006 Tilintarkastustoimisto Idman & Vilen Oy KHT-yhteisö Oy Audiator yhtiötarkastus Ab HTM-yhteisö Heikki Järvi KHT Olli Ainasvuori JHTT 20

23 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Päiväkirjat Pääkirja Tapahtumapääkirja Myyntireskontra Ostoreskontra Pankki- ja kassahallinta Palkkakirjanpito ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona Laskutuspäiväkirjat sähkö, lämpö ja tarvikelaskutus ATK-osakirjanpitona Tasekirja Tase-erittelyt Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna 21

24 TILINTARKASTUSKERTOMUS VALKEAKOSKEN ENERGIA OY:N OSAKKEENOMISTAJALLE Olemme tarkastaneet Valkeakosken Energia Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja yhtiön hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Olemme tutustuneet tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettyihin maakaasumarkkinalaissa tarkoitettujen eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmiin, taseisiin ja lisätietoihin. Lausuntonamme esitämme, että ne on laadittu maakaasumarkkinalain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. Valkeakoskella maaliskuun 3.päivänä 2006 Tilintarkastustoimisto Idman & Vilén Oy, KHT-yhteisö Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, HTM-yhteisö Heikki Järvi KHT Olli Ainasvuori JHTT 22