SODANKYLÄN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SODANKYLÄN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SODANKYLÄN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

2 2 TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Oppilaitos voi järjestää myös alle kouluikäisille varhaisiän opetusta sekä opetusta aikuisille. Yleisen oppimäärän tehtävä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Taiteen perusopetuksen tavoitteena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla. Yleisen oppimäärän tehtävä on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin. 2. Arvot ja yleiset tavoitteet Taiteen perusopetus perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen nähdään ainutkertaisena, toisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa toimivana sekä aktiivisesti omaan elämäänsä vaikuttavana olentona. Oppilas rakentaa maailmankuvaansa ilmaisemalla ja tutkimalla taiteen keinoin kokemuksiaan ja itselleen merkityksellisiä elämän sisältöjä. Keskeisimmät tavoitteet opiskelussa ovat taiteen tekemisen ja sen kokemisen ilo sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti. Opetuksen tehtävänä on tukea ja ohjata oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan huomioiden oppilaiden yksilölliset erot. Opetuksen tavoitteena on myös ohjata oppilasta kehittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Yleisen oppimäärän opetuksessa korostuu taiteidenvälisyys. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa. 3. Oppimiskäsitys Opetussuunnitelma perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen ymmärretään yksilölliseksi taitojen ja tietojen rakennusprosessiksi, jossa työskennellään opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa sekä itsenäisesti Oppiminen on tavoitteellinen ja pitkäjänteinen prosessi, jossa tehtävänä on edistää oppimistaitojen kehittymistä ja luoda oppimisympäristöä. sellaiseksi, että erilaisten oppilaiden edistyminen on mahdollista. Oppilas on aktiivinen opiskelussa ja oppimisessa. Opetuksessa huomioidaan oppilaan aiemmat kokemukset ja hänen elämismaailmansa. Lähtökohtana on tutkiva, toiminnallinen ja kokeileva oppimisprosessi, jossa työskentelytavoilla ohjataan oppilasta arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten

3 työskentelyä ja työn tuloksia. Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitelmallisuuteen ja kykyyn arvioida omaa oppimista Opiskeluympäristö ja työskentelytavat Opiskeluympäristö (opetus, ohjaus, työskentelytilat ja välineet, ryhmän toiminta, palaute, yhteistyö oppilaan huoltajien ja muiden tahojen kanssa) tukee oppilaan kasvua ja oppimista sekä antaa hänelle onnistumisen kokemuksia. Tavoitteena on ilmapiiriltään avoin, myönteinen ja oppilasta rohkaiseva opiskeluympäristö, jossa oppilaalla on mahdollisuus asettaa omia tavoitteita. Oppimisympäristö kanustaa itsenäiseen ja toisten kanssa työskentelyyn. Hyvä opiskeluympäristö on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen. 5. Opintojen rakenne ja laajuus Yleinen oppimäärä eri taiteenaloilla muodostuu opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuuksien tavoitteet ja keskeiset sisällöt on määritelty taiteenaloittain samoin kuin opintokokonaisuuksien suorittamista koskevat ohjeet. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä 500 tuntia. Taiteenaloittainen opetussuunnitelma on laadittu niin, että oppilaalla on mahdollisuus suorittaa koko yleinen oppimäärä. 6. Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä, mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavan syyn vuoksi kykene opiskelelmaan opetussuunnitelman mukaisesti. Tällöin oppilaalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään tavoitteet, opiskeluaika, toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. 7. Arviointi Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Arviointi kannustaa, rohkaisee ja ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Monipuolinen, jatkuva arviointi sisältää erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Arvioinnin muodot löytyvät kunkin taiteenalakohtaisen opetussuunnitelman kohdalta. Yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei käytetä numeroarvostelua. 8. Todistukset Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetusta opintokokonaisuudesta. Päättötodistus sisältää seuraavat asiat: koulutuksen järjestäjä ja oppilaitos taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan oppilaan nimi ja syntymäaika opiskeluaika vuosina oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saama opetuksen tuntimäärä niissä (laskennan perustana on 45 minuutin pituinen oppitunti) rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima lainsäädäntö, johon koulutus perustuu

4 opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä tai kunnan päätöksen päivämäärä opetussuunnitelman hyväksymisestä maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaisesti 4 9. Hyväksilukeminen Oppilaan aiemmin suorittamat taiteen perusopetuksen opinnot luetaan hyväksi tarkistettaessa oppilaan päättötodistuksen saamiseen oikeuttavia opintoja. Hyväksi luetaan kaikki aiemmin suoritetut perusopetuksen tai niitä vastaavat opintokokonaisuudet, jotka ylittävä 40 tuntia. Hyväksilukemisesta päättää taiteenalan opettaja. 10. Opetuksen tarjonta ja opetusjärjestelyt Sodankylän kunnan sivistys- ja vapaa-aikatoimi tarjoaa taiteen perusopetusta pianon soitossa, kuvataiteessa, tanssissa ja kansantanssissa. Tanssin ja kansantanssin opetuksen järjestelyistä vastaa Sodankylän kansalaisopisto yhteistyössä Sodankylän Tanssi ry:n ja Jutarinki ry:n kanssa. Musiikin opiskelussa tehdään yhteistyötä Musiikkiopiston kanssa ja kuvataiteessa paikallisen kuvataideseuran kanssa.

5 5 KUVATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1. Kuvataiteen perusopetuksen toiminta-ajatus Kuvataiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, joka rakentuu Opetushallituksen laatimiin valtakunnallisiin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetuksen sisällöissä ja opetustavoissa pyritään ottamaan huomioon oppilaan ikä ja kehitysvaihe. Opittujen tietojen ja taitojen käyttäminen ja soveltaminen uusissa yhteyksissä tukee kuvataiteen perusopetuksen tavoitetta opetuksen etenemisestä tasolta toiselle. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävän on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin. 2. Arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet, oppimiskäsitys, opiskeluympäristö ja työtavat Taidekasvatuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan aisti- ja tunneherkkyyttä ja tukea opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Opetuksessa on keskeistä oppilaan visuaalisen yleissivistyksen sekä ajattelunvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys. Opetus on ongelmakeskeistä ja vuorovaikutuksellista. Tavoitteena on kehittää oppilaan tutkivaa ja ennakkoluulotonta työskentelytapaa. Opetuksessa käsitellään teemallisia kokonaisuuksia. Oppilasta rohkaistaan työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa ja arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä. Taiteen perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan minän kasvua ja kehittymistä sekä hänen kykyään jäsentää ympäröivää todellisuutta sekä omaa työskentelyään. Oppilas oppii hakemaan vaikutteita työskentelyynsä luonnosta, rakennetusta ympäristöstä, historiallisista kohteista, museoista ja näyttelyistä, muilta taiteenaloilta, tietokirjallisuudesta sekä visuaalisten ja muiden alojen ammattilaisilta. Oppilas tutustuu visuaalisten taiteiden käsitteisiin ja sanastoon ja hän oppii käyttämään niitä. Kuvataiteen perusopetus pyrkii ohjaamaan oppilasta hankkimaan tietoa omasta ja muiden kulttuurien ominaispiirteistä sekä vertailemaan niitä keskenään. Tätä kautta oppilas oppii arvostamaan ja arvottamaan niin omaa kulttuuriaan kuin myös vieraita kulttuureita. Kulttuurintuntemuksen myötä kasvaa myös vastuu luonnosta ja elinympäristöstä. Kuvataiteen perusopetuksen pyrkimyksenä on antaa oppilaalle valmiuksia kuvan tekemisen perustaitoihin eri kuvataiteen osa-alueilla sekä tukee oppilaan kykyä kehittää omaa kuvallista ilmaisuaan. Tekemisessä korostuu tekemällä oppiminen ja luova ongelmanratkaisu: tieto ja taito karttuvat omien kokemusten, havaintojen ja tekemisen kautta. Kuvataideopetuksessa oppilasta ohjataan ilmaisemaan ajatuksiaan, mielikuviaan ja tunteitaan kuvallisesti. Oppilasta oppii kertomaan työskentelystään sekä käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä soveltamaan niitä työskentelyssään. Olennaista on myös välinehuollon perusteiden oppiminen, materiaalien tarkoituksenmukaisen ja turvallisen, kestävää kehitystä tukevan, käytön oppiminen. Hyvä oppimisympäristö on fyysisesti riittävän suuri tila, joka mahdollistaa koko ryhmän työskentelyn samanaikaisesti. Opetusjärjestelyissä on otettava huomioon visuaalisten taiteiden luonne, joka vaatii pitkäkestoista ja rauhallista etenemistä, jotta ilmaisukyky, taidot ja tiedot kehittyisivät. Tilojen tulisi olla

6 6 tarpeeksi suuret, jotta se mahdollistaisi erilaisten materiaalien ja tekniikoiden työstämisen. Tiloissa tulisi pystyä säilyttämään myös keskeneräiset työt ja tarvikkeet. 3. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain Kuvataiteen perusteet, yleistavoitteet Kunkin lukuvuoden tavoitteet ja sisällöt rakennetaan siten, että ne opintokokonaisuudesta toiseen edettäessä monipuolistuvat ja syvenevät. Opetuksessa on keskeistä oppilaan visuaalisen yleissivistyksen sekä ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. Tavoitteena on, että oppilas oppii hankkimaan omassa ilmaisussaan tarvitsemiaan taitoja ja tietoja ja harjoittelee niiden käyttöä. Opetus on teemallista ja siinä otetaan huomioon oppilaan ikä ja kehitysvaihe. Kuvataideopetuksessa oppilas oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen eri osa-alueilla, joita ovat kuvallinen ilmaisu, kuvallinen media, kulttuuriperintö, esineympäristö ja muotoilu sekä luonnon ja rakennetun ympäristön visuaaliset ilmiöt. Oppilas oppii ymmärtämään, tulkitsemaan ja arvottamaan kuvataiteen ilmiöitä nyky-yhteiskunnassa historiallisesta, eettisestä ja esteettisestä näkökulmasta. Kuvataiteen perusteet, opintokokonaisuudet 1-6 (KUVATAIDE I-III) Tavoitteet ja sisällöt Tavoitteena on, että oppilas oppii kuvallisia ajattelunvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja usealla eri kuvataiteen osa-alueella. Kuvataiteen perusteissa oppilasta ohjataan ilmaisemaan ajatuksiaan, mielikuviaan ja tunteitaan kuvallisesti sekä sanallistamaan työskentelyään. Oppilas harjoittelee kuvan visuaalisten peruselementtien käyttämistä sekä tutustuu eri materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Opinnoissa tarkastellaan kuvataiteen ja arjen kuvia sekä kehitetään oppilaan kulttuurin, nykytaiteen ja taidehistorian tuntemusta. Oppilas tutustuu esineympäristöön, muotoilun perusteisiin, rakennettuun ja luonnonympäristöön. Oppilas harjoittele materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Kuvallisen työskentelyn perustana ovat oppilaan omat havainnot, mielikuvat ja mielikuvitus. Kuvataiteen perusteiden aikana tutustutaan mahdollisimman monipuolisesti kuvataiteiden eri osa-alueisiin: piirtämiseen, maalaamiseen, värioppiin, sommitteluun, ympäristökasvatukseen, taide- ja kulttuurihistoriaan sekä kuvaviestintään. KUVATAIDE I (28+28 oppituntia) 6-8-vuotiaille. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa yhdestä kahteen oppituntia (á 45 min) kerrallaan, yhteensä 28 oppituntia/lukuvuosi. Kuvataide I sisältää opintokokonaisuudet 1 ja 2, jotka suoritetaan kahden lukuvuoden aikana. Opintokokonaisuus 2 toteutetaan 1:n opintosuunnitelmaa syventäen. Opintokokonaisuuksien sisältöjen painotukset voivat vaihdella lukuvuosittain. Keskeiset sisällöt: Väri Pää- ja välivärit sekä ruskeat ja harmaat pääväreistä sekoittaen Värien murtaminen Värit luonnossa

7 Sommittelu Muoto Tila ja ympäristö Taiteen tuntemus Kuvaviestintä Kuvapinnan täyttäminen ja kuvan rajaaminen Elävä viiva Rytmi Peilikuva Muoto esineessä Muoto eläimessä Muotojen ja pintarakenteiden tuottaminen eri materiaalein Tilan kokeminen ja tilan kuvaamisen keinoja Tilan rakentaminen eri materiaalein Oma ympäristö, paikallisuus Ympäristön huomioiminen ekologisesti Näyttelyvierailuja Lappilaisuus ja paikallisuus taiteessa Taidekäsitteiden alkeita Tarinat kuvallisen kerronnan keinoin (esim. varjo- ja nukketeatteri, sarjakuva, animaatio) Kuvien havainnointi ja niistä kertominen 7 Tekniikat Erilaiset piirtimet, peitevärit ja muut vesiliukoiset värit, luonnonmateriaalit ja kierrätysmateriaalit, saven työstötekniikat, paperimassa, leimasinpainanta KUVATAIDE II (56+56 oppituntia) 8-10-vuotiaille. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa kaksi opetustuntia (á 45 min) kerrallaan yhteensä 56 oppituntia/lukuvuosi. Kuvataide II:n siirryttäessä tulee oppilaan olla suorittanut kuvataide I:n opintokokonaisuudet tai osoittaa oppineisuutensa muulla tavoin. Kuvataide II sisältää opintokokonaisuudet 3 ja 4, jotka suoritetaan kahden vuoden aikana. Opintokokonaisuus 4 toteutetaan 3:n opintosuunnitelmaa syventäen. Opintokokonaisuuksien sisältöjen painotukset voivat vaihdella lukuvuosittain. Keskeiset sisällöt: Väri Sommittelu Muoto Tila ja ympäristö Pää- ja välivärit, vastaväriparit Värien murtaminen Valo ja varjo, valööri Lämpimät ja kylmät värit Kuvakoot Aiheen suhteuttaminen kuva-alan kokoon Kuvan jatkuminen kuva-alan ulkopuolella Kuvan rajaaminen Ihmisen mittasuhteet Liikkeen havainnointi ja kuvaaminen Kolmiulotteisuus Muoto ihmisessä Veistos ja reliefi Muodon pelkistäminen ja muuntelu Elinympäristön mittakaavat

8 Ympäristön havainnoiminen, kuvakulmat Rakennettu ympäristö Ympäristön huomioiminen ekologisesti Esinekulttuuri: oma ympäristö muut 8 Taiteen tuntemus Kuvaviestintä Tekniikat Suomalaisia taiteilijoita Näyttelyvierailuja Lappilaisuus ja paikallisuus Taidekäsitteiden alkeita Kuvan todellisuuspohjaisuus ja kuvitteellisuus Kuvien käyttötapoja Merkit ja symbolit Piirtimet, peitevärit ja muut vesiliukoiset värit, öljyvärit, sivellintekniikat, luonnonmateriaalit ja kierrätysmateriaalit, savi ja paperimassa, leimasinpainanta, monotypia KUVATAIDE III (56+56 oppituntia) vuotiaille Ryhmä kokoontuu kerran viikossa kaksi opetustuntia (á 45 min) kerrallaan yhteensä 56 oppituntia/lukuvuosi. Kuvataide III:een siirryttäessä tulee oppilaan olla suorittanut kuvataide I:n ja II:n opintokokonaisuudet tai osoittaa oppineisuutensa muulla tavoin. Kuvataide III sisältää opintokokonaisuudet 5 ja 6, jotka suoritetaan kahden vuoden aikana. Moduuli 6 toteutetaan moduulin 5 opintosuunnitelmaa syventäen. Opintokokonaisuuksien sisältöjen painotukset voivat vaihdella lukuvuosittain ja opetukseen voi sisältyä oppituntien lisäksi myös itsenäisesti suoritettavia, opintokokonaisuuteen liittyviä tehtäviä. Opettaja huolehtii tehtävien suorituksien seurannasta ennakkoon oppilaiden kanssa sopimallaan tavalla. Keskeiset sisällöt: Väri Sommittelu Muoto Tila ja ympäristö Taiteen tuntemus Värivivahteet ja valöörit Väriympyrä ja vastaväriparit Tunnelman luominen värein Värien murtaminen Kuvan rajaaminen Viiva kuvaamassa muotoa, pintaa tai kolmiulotteisuutta Kokoerojen hyödyntäminen tilaa kuvattaessa Esineen, ihmisen ja eläimen muoto Kolmiulotteisuus Rytmi Pintarakenne muodon tukena Rakennettu ja luonnon ympäristö Havainnointi ja suunnittelu ongelmanratkaisuna Arkkitehtuuri Taidehistoriaa eri teemoin Tyylisuuntiin tutustuminen Näyttelyvierailuja Nykytaide Kulttuurimaisema ja luonnonmaisema

9 9 Kuvaviestintä Tekniikat Kuvallisen viestinnän keinoja Kuvanlukutaidon kehittäminen katsoen, tutkien ja keskustellen Piirtimet, peitevärit ja muut vesiliukoiset värit, öljyvärit, kierrätysmateriaalit ja luonnonmateriaalit, saven perustekniikat, grafiikan kohopainomenetelmät Kuvataiteen työpajaopinnot, opintokokonaisuudet 7-10 (TYÖPAJAT I-IV) Kuvataiteen työpajaopinnot on suunnattu ensisijaisesti oppilaille, jotka ovat suorittaneet KUVATAIDE I-III opinnot. Opintokokonaisuuksien sisällöt ja aihepiirit suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden kanssa. Opetukseen saattaa sisältyä oppituntien ohessa myös itsenäisesti suoritettavia, opintokokonaisuuteen liittyviä tehtäviä, kuten itsenäisesti tehtäviä näyttelyvierailuita, tiedonhankintaa, yms. Opettaja huolehtii tehtävien suorituksien seurannasta ennakkoon oppilaiden kanssa sopimallaan tavalla. Tavoitteet ja sisällöt Työpajaopintojen tavoitteena on, että oppilas pystyy kehittämään itseään kuvataiteen eri osa-alueilla. Työpajoissa tehtyjen opintojen kautta oppilas pääsee etsimään itselleen sopivinta kuvataiteen osa-aluetta sekä syventämään taitojaan ja tietojaan sekä perehtymään aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisunsa välineinä. Tavoitteena on, että oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy ja hän harjaantuu tekemään tietoisia valintoja omassa ilmaisussaan sekä pystyy perustelemaan niitä. Oppilas opettelee arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä sekä töitä. Oppilaalle annetaan mahdollisuus monipuolisiin kokemuksiin työskentelystä yhdessä muiden kanssa. Näyttelyn rakentaminen ja ripustaminen kuuluvat osaltaan opintokokonaisuuteen. Oppilaat voivat koota lukuvuoden tai työpajan aikana käyttämänsä ideamateriaalit, luonnokset ja kokeilut henkilökohtaiseen työpajakansioon. Kuvataiteen työpajaopinnot koostuvat sisällöllisesti erilaisista teemallisista työpajakokonaisuuksista, joiden tarjonta ja painotus voi vaihdella vuosittain. Työpajoissa on pyrkimys yhdistellä kuvataiteen eri osa-alueita sekä toteuttaa taiteiden välisiä teemoja. Opetussuunnitelmia laadittaessa pyritään yhteisyöhön paikallisiin eri taiteen perusopetusta antaviin tahoihin, jotta yhteiset projektit voidaan toteuttaa. Vuosittain pyritään järjestämään vähintään kaksi lukuvuoden kestävää työpajakokonaisuutta sekä useampia lyhytkestoisia työpajakokonaisuuksia. Vuosittain tarjolla olevat työpajajaksot voivat vaihdella oppilaiden toivomusten sekä opettajien saatavuuden mukaan. Toiveiden ja minimiryhmäkoon (7) toteutuessa voidaan tarjota työpajoja myös esimerkiksi valokuvauksesta, kuvankäsittelystä, animaatiosta, sarjakuvasta, grafiikan menetelmistä jne. Kuvataiteen perusopintoihin kuuluvia työpajaopintojen opintokokonaisuuksia on neljä, joista työpajat I-III vähintään 84 oppitunnin kokonaisuuksia ja taiteidenvälinen työpaja IV on kestoltaan 60 oppituntia. Yhden työpajakokonaisuuden voi kerätä lukuvuoden aikana esimerkiksi useammasta lyhytkestoisesta opintokokonaisuudesta tai yhdestä koko lukuvuoden kestävästä työpajasta. Lukuvuoden aikana oppilas saa osallistua ainoastaan yhteen koko lukuvuoden kestävään työpajaan.

10 Kuvataiteen työpajaopinnot 10 PIIRTÄMISEN JA MAALAAMISEN TYÖPAJA (84 oppituntia) Ryhmä kokoontuu kahdesta kolmeen opetustuntia (á 45 min) kerrallaan, yhteensä 84 oppituntia/lukuvuosi. Opintokokonaisuuksien sisällöt voivat vaihdella lukuvuosittain. Sisällöt ja aihepiirit sekä lukuvuoden teema/teemat suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden kanssa. Opetukseen saattaa sisältyä myös itsenäisesti suoritettavia, opintokokonaisuuteen liittyviä tehtäviä, kuten näyttelyvierailuita, tiedonhankintaa, yms. Keskeiset sisällöt: Väri Sommittelu Muoto Tila ja ympäristö Taiteen tuntemus Värioppi Väriharmonia Perspektiivioppi Piste, viiva, pinta Kolmiulotteinen työskentely sommittelun tukena Rakennettu ja luonnon ympäristö Taidehistoriaa eri teemoin Näyttelyvierailut Nykytaide Kuvaviestintä Kuvanlukutaito: taideteosten havainnointi, tutkiminen, keskustelu Tekniikat Piirtimet, peitevärit, akryyli akvarelli ja öljyvärit KUVATAIDETYÖPAJA Ryhmä kokoontuu kahdesta kolmeen opetustuntia (á 45 min) kerrallaan, yhteensä 84 oppituntia/lukuvuosi. Opintokokonaisuuksien sisällöt voivat vaihdella lukuvuosittain. Sisällöt ja aihepiirit sekä lukuvuoden teema/teemat suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden kanssa. Opetukseen saattaa sisältyä myös itsenäisesti suoritettavia, opintokokonaisuuteen liittyviä tehtäviä, kuten näyttelyvierailuita, tiedonhankintaa, yms. Keskeiset sisällöt: Väri Sommittelu Muoto Tila ja ympäristö Taiteen tuntemus Värioppi ja väriharmoniat Perspektiivi Pinnan muuttujat Kolmiulotteinen työskentely sommittelun tukena Rakennettu ja luonnon ympäristö Taidehistoriaa eri teemoin Näyttelyvierailut Nykytaide Kuvaviestintä Kuvanlukutaito: taideteosten havainnointi, tutkiminen, keskustelu

11 11 Tekniikat Materiaalien käyttöä monipuolisesti ja eri tekniikoita yhdistellen: piirtimet, peitevärit, akryyli akvarelli, öljyvärit, savi, paperimassa, yhdistelmätekniikat ja kollaasi yms. Mahdollisuus keskittää opinnot yhteen tai useampaan materiaaliin ja tekniikkaan. Kokonaisuuksien suunnittelu yhteisen teeman lähtökohdista. GRAFIIKAN TYÖPAJA, kohopainotekniikka (15 oppituntia) Työpaja toteutetaan intensiivikurssina yhtenä tai kahtena viikonloppuna. Keskeiset sisällöt Väri Sommittelu Tila ja ympäristö Taiteentuntemus ja viestintä Tekniikat Musta painoväri Väripainanta Painolaatan aiheen sommittelu Luonnon havainnointi työn suunnittelussa Kohopainantamenetelmien historia ja varhaiset käyttötarkoitukset Linokaiverrus, puupiirros, garborundum (kollagrafia) KOKEILEVAN KUVATAITEEN TYÖPAJA (20 oppituntia) Työpaja toteutetaan intensiivikurssina yhtenä tai kahtena viikonloppuna. Keskeiset sisällöt Väri Sommittelu Tila ja ympäristö Taiteentuntemus Tekniikat Väri ja muoto Värioppi ja väriharmoniat Rytmi Tila suunnittelun lähtökohtana Nykytaide Ympäristötaide Käsitetaide Eri piirustus- ja maalaustekniikoiden rohkea yhdisteleminen. 4. Opetuksen tarjonta ja oppilaan opetuksen keston ohjeistus Oppilailla on mahdollisuus suorittaa Sodankylän kansalaisopistossa kaikki kuvataiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset opinnot, yhteensä vähintään 592 tuntia. Kuvataiteen perusopetukseen voivat osallistua 6-18-vuotiaat lapset ja nuoret. Opinnot voidaan aloittaa 6- vuotiaana kuvataiteen perusopinnoissa. Perusopetukseen voi osallistua myöhemminkin, jos vapautuvia oppilaspaikkoja ilmaantuu. Kuvataiteen työpajaopintoihin voi osallistua vuotiaat.

12 Kuvataiteen perusopintojen yleisen oppimäärän opintojen kesto on vähintään kahdeksan vuotta: kuvataiteen perusteet (opintokokonaisuudet 1-6) suoritetaan kuuden vuoden aikana ja työpajaopinnot (7-10) voi suorittaa minimissään kahden vuoden aikana. Opiskelu tapahtuu joko kerran viikossa kokoontuvissa ryhmissä (kuvataiteen perusteet ja osa työpajaopinnoista) tai lyhytkestoisina intensiivikursseina (osa työpajaopinnoista). Opinnot voidaan järjestää myös niin, että yhdessä ryhmässä opiskelee useamman opintokokonaisuuden oppilaita. Ryhmäkoko on kaikissa ryhmissä vähintään 7 ja maksimissaan 10 oppilasta (tilat?). Oppilas voi osallistua samalla kurssimaksulla kerran viikossa kokoontuvan ryhmän opintoihin ja yhteen intensiivikurssiin tai neljään tarjolla olevaan intensiivikurssiin, kuitenkin enintään niin moneen työpajaan, että työpajaopintojen toteutumiseen vaadittavat 84 oppituntia/lukuvuosi toteutuvat. Taiteidenvälinen työpajakurssi koostuu 60 oppitunnista, mitkä voi kerätä muiden taiteenalojen kurssitarjonnasta Arviointi Arviointi tapahtuu pääasiallisesti oppitunneilla työskentelyn kuluessa sekä töiden valmistuttua. Arvioinnissa pyritään kannustavaan ja rohkaisevaan palautteeseen. Oppilasta ohjataan itsearviointiin tavoitteiden asettelussa, oman työskentelyn arvioimisessa sekä työn edistymisen arvioinnissa. Arviointia voidaan tehdä myös lukuvuoden tai työpajan päätteeksi. Oppilaan ja opettajan välisen keskustelun lisäksi harjoitellaan arviointia ja palautteen antoa ja vastaanottoa myös ryhmän kesken keskustelemalla. Opettaja huolehtii siitä, että ryhmässä tapahtuva arviointi on kannustavaa ja positiivista ja siitä että, arvioinnin kohteena on ainoastaan yhden oppilaan työt ja tämän työskentelyssä tapahtuva kehitys. Opettajan tehtävä on selvittää oppilaille arvioinnin tarkoitus ja tärkeys oppilaan kuvallisessa kehityksessä. Arviointi on suullista, eikä sitä sisällytetä suorituskortteihin eikä päättötodistukseen. 6. Todistukset Kuvataiteen perusopetukseen osallistumisesta annetaan vuosittain suorituskortti, johon on merkitty ainakin: koulutuksen järjestäjä ja oppilaitos oppilaan nimi taiteenala ja opintokokonaisuus opetuksen sisältö pääpiirteittäin opetukseen käytetty kokonaistuntimäärä ja oppilaan läsnäolotuntimäärä opettajan allekirjoitus ja oppilaitoksen leima Kuvataiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus annetaan oppilaan suoritettua kaikki 10 opintokokonaisuutta. Päättötodistuksessa on merkintä oppilaan suorittamista suuntautumisvaihtoehdoista. Saadakseen päättötodistuksen on oppilaan osoitettava todistuksen antajalle kaikki päättötodistuksen saamiseen oikeuttavat opinnot suoritetuiksi. 7. Muualla ja aiemmin suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen Oppilaan aiemmin suorittamat taiteen perusopetuksen opinnot luetaan hyväksi tarkistettaessa oppilaan päättötodistuksen saamiseen oikeuttavia opintoja. Hyväksi luetaan kaikki aiemmin suoritetut perusopetuksen tai niitä vastaavat opintokokonaisuudet, jotka ylittävät tuntimäärältään 40 oppituntia. Yksi 40 tunnin aiemmin suoritettu opintokokonaisuus vastaa yhtä kuvataiteen perusteet opintokokonaisuutta (1-6). Aiemmin suoritettujen opintokokonaisuuksien tuntimäärän ylittäessä 60

13 oppituntia/lukuvuosi, syventävissä tai niitä vastaavissa opinnoissa, luetaan vastaavan yhtä kuvataiteen työpajaopintojen opintokokonaisuutta (7-10) Oppilaaksi ottaminen Sodankylän kansalaisopiston järjestämän kuvataiteen perusopetuksen vapautuville paikoille voi hakea elokuun loppuun mennessä. Opiskelunsa jo aiemmin aloittaneet vahvistavat opintonsa jatkamisen elokuun alussa kansalaisopiston päättämään ajankohtaan mennessä. Kaikki uudet hakijat ilmoittautuvat puhelimitse elokuun lopussa, erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kuvataiteen perusopetukseen osallistuvan lapsen huoltaja vahvistaa ilmoittautumisen allekirjoituksellaan kurssimaksun suorittamisen yhteydessä. 9. Yhteistyö muiden tahojen kanssa Pyrkimys on ylläpitää ja tiivistää jo olemassa olevien paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa tehtyä yhteistoimintaa. Tavoitteena on monipuolistaa taiteidenvälistä toimintaa mm. järjestämällä erilaisia taiteidenvälisiä projekteja ja yhteisiä opintoretkiä.

14 MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (PIANO) Musiikin yleinen oppimäärä Taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin itsenäiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle. Tavoitteena on myös tukea aikuisten omaehtoista musiikin harrastamista. Opetuksen tavoitteet muodostuvat oppilaiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta, ja opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ilo ja oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman kokemisen ja tekemisen kautta. Opetuksen tulee edistää luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Musiikin yleisessä oppimäärässä on tärkeää yhdessä opiskelu ja oppiminen sekä yhteismusisointi, johon yksilöopetus antaa valmiuksia.tehtävänä on kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen elinvoimaisena sekä sen kehittäminen antamalla opiskelijoille laaja-alaista musiikillista yleissivistystä. Tärkeää on myös vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja muuta taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa. (Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005, s.5 ) 2.Tavoitteet Sodankylän kansalaisopiston pianonsoiton opetuksen tavoitteena on johdonmukainen eteneminen oppilaan henkilökohtaisen tason mukaisesti. Opetus sisältää teknisen harjoittamisen lisäksi musiikin teorian opiskelua sekä tutustumista musiikin tyylisuuntiin. Opetus on pääsääntöisesti henkilökohtaista opetusta, mutta sisältää myös ryhmäopetustunteja. Opetusmateriaalina käytetään eri pianokoulu kirjoja mm. Suomalainen pianokoulu, Pianon Avain, Thompsonin pianokoulu, Pikku pianisti. 3. Arviointi ja oppilaaksi hyväksyminen Oppilaan etenemistä arvioidaan tunneilla keskustellen sekä lukukauden päätteeksi todistuksella, jossa kirjallinen arviointi. Oppilaaksi otetaan 7-ikävuodesta alkaen. Opintojen laajuus Opinnot ovat laajuudeltaan 462 tuntia. 4. Opintokokonaisuudet (1-10) Piano (1) Tavoite: Sisältö: Opiskelija oppii nuotinlukutaitoa, musiikin peruselementit, oikean soittoasennon. Alkeiden opiskelua. Oppilas opettelee nuotit C - c2 alueelta. Keskitytään oikeaan soittoasentoon, oikeaan käden asentoon sekä kosketukseen. Musiikin peruselementtien opiskelua mm. tahti nuotti nuottiviivasto nuottiavain melodia - syke rytmi - dynamiikka. Opetellaan erilaisia dynaamisia soittotapoja kuten portato, legato, legatokaari, staccato. Opetellaan äänenvoimakkuuden vaihteluita p f.

15 15 Yksityisopetus 1xvko 30 min Piano (2) Tavoite: Sisältö: Oppia hallitsemaan koskettimisto täydellisesti. Oppia erilaisia soitannallisia kosketuksia, rotaatio eli kyynärvarrenkierto sekä pedaalinkäyttö. Asteikkojen soittaminen alkaa, jotta oppilas alkaa ymmärtää musiikin harmonia-käsitystä. Asteikkojen soittaminen tukee myös nuotinluku taitoa ja koskettimiston ymmärtämistä. Keskitytään kuuntelemaan musiikkia ja omaa soittoa. Huomioidaan kehon huollon tärkeys. Soittoa tuetaan teorian opiskelulla, mahdollisuuksien mukaan ohjataan oppilas käymään musiikinteorian tunneilla. Yksityisopetus 1xvko 30 min Piano (3) Tavoite: Sisältö: Oppia käyttämään koko kehoa soittamisessa. Oppia lisää teknisiä valmiuksia sekä prima vista soittoa. Oppia musiikin tyylillisiä seikkoja sekä ymmärtää musiikin historiaa. Opetuksessa huomioidaan, ettei soittaminen tapahdu vain sormilla, vaan myös keho joustaa mm. akordeja soitettaessa. Harjoitellaan teknisiä taitoja sekä prima vista soittoa. Teknisten valmiuksien lisäksi aletaan puhua myös tyylillisistä seikoista. Yksityisopetus 1xvko 30 min Piano (4) Tavoite: Sisältö: Oppia vapaan säestyksen alkeita muun harjoittelemisen yhteydessä. Tutustutaan eri tyylisuuntiin. Tyyli- ja tulkinnallinen soittaminen keskeistä oppimisessa. Oppilasta rohkaistaan itsenäiseen työskentelyyn. Yksityisopetus 1xvko 30 min Piano (5) Tavoite: Sisältö: Edellinen jatkuu syventäen. Oppilaan mahdollisia omia sävellyksiä tutkitaan ja harjoitetaan. Improvisointi käsite ja soitto. Opetuksessa pyritään oman luovuuden esille saamiseen. Yksityisopetus 1xvko 30 min Piano (6) Tavoite: Oppia hahmottamaan oman soiton vahvuudet ja heikkoudet ja oppia itsenäisesti työstämään musiikkia.

16 16 Sisältö: Viimeisenä opiskeluvuotenaan oppilas voi oman toiveen mukaan valita tietyn musiikillisen tyylisuunnan johon keskittyy. Harjoitteleminen voi jatkua myös entiseen tapaan. Mahdollisiin jatko-opintoihin hakeutuvan oppilaan kohdalla pääsykokeiden tms. harjoittaminen. Yksityisopetus 1xvko 30 min Teorian opiskelu (7) Tavoite: Sisältö: Oppilas oppii nuotinlukutaitoa, oppii yhdistämään teorian käytäntöön, oppii musiikillista ajattelukykyä, oppii musiikin lainalaisuuksia, oppii jäsentämään musiikkia. Teorian opiskelu on mahdollista musiikkiopistossa Sodankylän sivutoimipisteessä. Oppilas voi osallistua myös kesäkursseille joissa teoriaa opetetaan. Sisältö määräytyy musiikinteorian kurssien mukaisesti. Yhteismusisointi (8) Tavoite: Sisältö: Oppia musisoimaan suhteessa toisiin soittajiin tai laulajiin, oppia ottamaan vastuuta omasta osuudesta, oppia ymmärtämään stemmaharjoittelun merkityksen, oppia kuuntelemaan musiikillista kokonaisuutta, saada miellyttäviä esiintymiskokemuksia. Henkilökohtaisten piano tuntien lisäksi oppilas osallistuu yhteismusisointiin. Oppilas seuraa toisen oppilaan tuntia sekä soittaa yhdessä 2-4 oppilaan ryhmässä. Yhteismusisointi voi olla 4-kätisten kappaleiden soittamista tai jonkin muun instrumentin soittamista ryhmässä. Tämän modulin voi suorittaa myös jonkin toisen tahon kanssa osallistumalla tiettyyn projektiin, esimerkiksi M:n Pelimannien tai tanssiryhmän kanssa. 1x30min / vko Esiintymiset (9) Tavoite: Sisältö: Oppilas oppii esiintymään ja hallitsemaan esiintymisen liittyviä seikkoja kuten esim. esiintymisjännitys. Oppilaan opetussuunnitelman jokaiseen Piano moduliin sisältyy esiintyminen esim. pianooppilaiden joulu- tai kevätsoittajaisissa. Esiintymistä harjoitellaan pianotunneilla. Käsitellään esiintymisjännitystä ja sen laukaisemista, etsitään henkilökohtainen tapa kohdata ja käsitellä esiintyminen. Taiteiden välisyys (10) Tavoite: Sisältö: Oppilas tutustuu johonkin muuhun taiteen alaan perehtyen sen taidelajin tiedollisiin ja teknisiin perusteisiin. Oppilas omaksuu keinoja, joilla musiikki ja kyseinen taiteenlaji voidaan yhdistää. Vierailuja taidenäyttelyihin, teatteri- ja tanssiesityksiin. Esiintymisiä esim. säestäjänä tanssiesityksissä tai näyttelyn avajaisissa. Kulttuurivierailuja ulkomaille tai taiteenalan oppilaitokseen.

17 17 Oppilas velvoitetaan käymään vuosittain konserteissa. Konsertit voivat olla esim. Lapin Kamariorkesterin vierailuja Sodankylässä, koululaiskonsertteja, musiikkiopiston oppilasiltoja, kansalaisopiston konsertteja, bändi keikkoja. Konsertin ei välttämättä tarvitse olla musiikki konsertti vaan hyväksi luetaan myös toiseen taiteen alaan lukeutuva konsertti. Vuosittain vaaditaan ainakin kahteen konserttiin osallistuminen. Opiskelijalla on mahdollisuus käydä pianotunneilla 6-vuoden ajan. Seitsemäntenä opiskeluvuotenaan oppilaan tulee suorittaa 1. modulin opintokokonaisuus muusta taiteen alasta. Tämä moduli voi olla esimerkiksi tanssitaiteeseen, kuvataiteeseen, syvävenytykseen, M:n Pelimanneihin osallistuminen. Oppilas voi halutessaan ottaa syys- ja kevätlukukaudeksi eri taiteen alan. Näiden 7-vuoden aikana opiskelija suorittaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman. Opetus tapahtuu kerran viikossa lukuunottamatta yhtenä lukukautena jolloin opetukseen sisältyy ryhmäopetustunti.

18 TANSSIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18 Tanssin taiteen perusopetuksessa on tärkeä merkitys lapsen kokonaisvaltaisella kasvulla, yhteisöllisyydellä, yhdessä kokemisella ja tekemisellä. Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppilas tarvitsee hakeutuessaan jatko-opintoihin. Sodankylän kansalaisopistossa on mahdollisuus suorittaa yleinen oppimäärä kahdella eri tanssitaiteenalalla: kansantanssissa ja nykytanssissa. 1. Arvot ja yleiset tavoitteet Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on saada oppilas kokemaan tanssin ja liikunnan iloa. Oma kokemusperäinen suhde tanssiin luo pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle tanssinharrastukselle. Itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen ovat tärkeä osa opiskelua. Niiden kautta tuetaan oppilaan luovuuden ja taiteellisen ilmaisun heräämistä sekä terveen itsetunnon kehitystä. Opetuksen tehtävänä on tukea ja ohjata lapsen kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Tanssin opetuksen tehtävänä on osaltaan tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä omasta terveydestä huolehtimista. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on johdattaa oppilas pitkäjänteisen työn piiriin ja saada ymmärtämään myös toiston merkitys harjoittelussa. Erilaisiin tanssitapahtumiin ja esityksiin osallistuminen myös kuulijana ja katsojana on teknisten taitojen ohella taiteen perusopetuksen tärkeä tehtävä kuten myös valmiuksien antaminen erilaisten kulttuuripalveluiden käyttämiseen. 2. Oppimiskäsitys Tanssin opetussuunnitelma perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi taitojen ja tietojen rakennusprosessiksi, jossa työskennellään opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa sekä itsenäisesti. Oppiminen on tavoitteellinen ja pitkäjänteinen prosessi, jossa opettajan tehtävänä on edistää oppimistaitojen kehittymistä ja luoda opiskeluympäristö sellaiseksi, että erilaisten lasten ja nuorten edistyminen on mahdollista. Tanssin opetuksessa huomioidaan oppilaan aiemmat kokemukset ja hänen elämismaailmansa. Lähtökohtana on tutkiva, toiminnallinen ja kokeileva oppimisprosessi, jossa työskentelytavoilla ohjataan lasta arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia. Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitelmallisuuteen ja kykyyn arvioida omaa oppimista. 3. Opiskeluympäristö ja työskentelytavat Opiskeluympäristö (opetus ja ohjaus, työskentelytilat ja välineet, ryhmän toiminta, palaute, yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa) tukee oppilaan kasvua ja oppimista sekä antaa hänelle onnistumisen elämyksiä. 4. Opintojen rakenne, laajuus ja oppilasvalinta Tanssin yleinen oppimäärä koostuu tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista. Yleiseen oppimäärään voidaan laskea myös valmentavat opinnot ja syventävät opinnot. Syventävien opintojen kohdalla voidaan tehdä yhteistyötä myös lukioiden ja muiden tahojen, esimerkiksi yhdistysten kanssa.

19 Osaamista voidaan syventää ja laajentaa valinnaisilla sivuaineopinnoilla, joita Sodankylässä on kunakin vuonna tarjolla. Tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä 500 tuntia. Koulutuksen järjestäjän tulee turvata oppilaalle mahdollisuus aloitettujen opintojen loppuunsaattaminen. Oppilasvalinta tapahtuu syyslukukauden alussa oppilaiden ilmoittautumisen kautta sekä opettajan harkinnan mukaan. Perusryhmän suositeltava koko on 8-24 oppilasta. Sodankylässä oppilaalla on mahdollisuus valita kaksi suuntautumisvaihtoehtoa kansantanssi ja /tai nykytanssi. 5. Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen 19 Oppilaan todistettavasti suorittamat toisen koulutuksen järjestäjän järjestämät vastaavat opinnot voidaan hyväksilukea joko kokonaan tai osittain. 6. Arviointi Oppilasarvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Arviointi kannustaa, rohkaisee ja ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Tanssissa arviointi on vuorovaikutteista. Oppilasarviointi koostuu itsearvioinnista sekä muun ryhmän ja opettajan antamasta palautteesta. Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja oppimista tukevaa. Oppilasarvioinnin tukena voidaan käyttää myös tanssimerkkisuorituksia. 8. Todistukset Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan vähintään 500 tuntia. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Opintojen edistymistä voidaan seurata opintokirjalla, johon voi sisällyttää myös päättötodistuksen. Oppilaalle tulee antaa pyydettäessä todistus myös suoritetusta yksittäisestä opintokokonaisuudesta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei käytetä numeroarvostelua.

20 20 NYKYTANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.Yleinen oppimäärä Nykytanssilla tarkoitetaan tässä yhteydessä keskivartalon voimakkaasta käytöstä voimansa saavia, kehon kokonaisvaltaista liikettä suosivia tanssitekniikoita, joille on tyypillistä taloudellisen liikkumistavan ja monipuolisten liikelaatujen käyttö. Tekniikoille on ominaista lattiatason runsas käyttö ja tanssiliikkeen sujuvat siirtymät vertikaalisesti tasolta toiselle. Painovoimaa hyödynnetään liikkeessä ja kehon painoa vaihdetaan jaloilta käsille, kyljille, harteille jne, jolloin kehonkäyttö eri lihasryhmien ja koordinaation kannalta on monipuolista. Tekniikoissa korostetaan paitsi lihasten supistumiskykyä, myös lihasten tehokasta rentoutumista. Usein painotetaan sekä kehonosien isolation- että flow-työskentelyä. Eri tekniikat ovat saaneet vaikutteita esim. modernin tanssin tekniikoista (esim. Graham, Cunninghan jne), klassisesta baletista, itämaisista puolustuslajeista, jazz-tanssista, punk- ja rock-musiikista jne. Nykytanssin luonne on muotoutua opettajansa mukaan, ja oppilasta rohkaistaan etsimään omaa ominaislaatuaan tanssijana, monipuolisuutta unohtamatta. Tekniikat sisältävät usein myös improvisatorisia elementtejä. 2. Menetelmät - tanssitekniset harjoitukset pohjautuvat kunkin opettajan käyttämään nykytanssitekniikkaan (tekniikoissa huomattavia liikelaadullisia ja painopisteeroja) - tanssileikit, kehonhuoltoleikit/-harjoitukset, rentoutumisleikit/-harjoitukset - keskilattialla suoritettavat tanssisarjat - strukturoidut improvisaatioharjoitukset - lihasharjoitteet - koordinaatioharjoitukset - kontaktiharjoitukset (improvisaatio, painonsiirto pareittain/ ryhmässä) - keskustelut - alan kirjallisuuden selailu 3. Opintokokonaisuudet (1-10) Varhaisiän tanssiopinnot (1) Nykyiseltä nimeltään Auringonsäteet 5 6 (7)-vuotiaille suunnattua tanssinopetusta Tavoite: - tukea lapsen positiivisen kehokäsityksen ja minäkäsityksen sekä sosiaalisten taitojen kehitystä - lapsi oppii peruskäsitteitä ihmiskehosta, tilasta, ajasta, rytmistä, liikkumisesta sekä joitakin länsimaiseen taidetanssiin liittyviä peruskäsitteitä

21 - lapsi oppii jakamaan tanssin ilon ryhmässä 21 Keskeiset sisällöt: - pari ja ryhmäharjoituksilla tuetaan lapsen sosiaalisuutta ja havainnollistetaan alusta alkaen tanssin monimuotoisuutta ja moniarvoisuutta - lyhyiden liikesarjojen avulla perehdytään käsitteisiin kuten plie, diagonaali, tanssijan ryhti jne. - tutustutetaan leikinomaisesti kehonhuollon alkeisiin - tutkitaan erilaisin harjoittein erilaisia liikelaatuja - improvisoidaan liikettä ja tansseja - mahdollisesti tuotetaan 1-2 kertaa lukuvuodessa pienimuotoinen esitys esityksen valmistamiseen osallistuu koko ryhmä valmiiseen esitykseen osallistumisesta lapsi päättää yhdessä opettajan ja vanhempien kanssa hyvissä ajoin ennen esitystä, ts. lapsella ei ole esiintymispakkoa KESTO: 1 oppitunti (45 minuuttia)/ viikko tunteja n.30 tuntia/lukuvuosi, oppilas suorittaa tätä vaihetta 1 tai 2 vuotta. KOKONAISKESTO oppituntia Nykytanssin alkeet (2) Nykyiseltä nimeltään Tähtikeijut - tanssinopetusta 7-9-vuotiaille Tavoitteet: - lapsi oppii nykytanssin tekniikan ja terminologian alkeita - lapsi alkaa perehtyä nykytanssin ilmaisuun ja tyyliin - lapsi saa tukea myönteisen kehonkuvan ja minäkäsityksen kehitykselle - lapsi oppii erottamaan, tunnistamaan ja kuvailemaan sekä tuottamaan erilaisia liikelaatuja Keskeiset sisällöt: - liike- ja tanssisarjoilla sekä liiketutkielmilla tutustutaan nykytanssin tekniikkaan ja käsitteisiin - luovilla harjoituksilla tutkitaan kunkin oman kehon luontaisia liikelaatuja ja opetellaan itse tuottamaan erilaisia liikemateriaaleja - harjoitellaan tanssin katsomista ja analysointia toisten harjoitelmia katsomalla ja niistä keskustelemalla - valmistetaan vähintään 2 esitystä/ lukuvuosi KESTO: Tanssitekniset opinnot Tähtikeijuilla ovat n. 1 oppitunti /viikko oppilas tässä vaiheessa 2 vuotta = kokonaiskesto 60 tuntia Kehonhuollon alkeet (3) Nykyiseltä nimeltään Tähtikeijut

22 - kehonhuollon perusteita 7-9-vuotiaille 22 Tavoitteet: - oppilaat ymmärtävät kehonhuollon merkityksen osana tanssin treenausta ja ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia - oppilaat oppivat huolehtimaan kehon kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista Keskeiset sisällöt: - opetetaan kehon lämmittely- ja verryttelytekniikoita leikinomaisin ja improvisatorisin keinoin - kerrotaan kehon hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä tanssitreenaukseen liittyen - opetetaan leikinomaisia lihashierontatekniikoita pari- ja ryhmätöinä - tutustutaan venyttelyn käyttöön lihaskipujen ehkäisijänä KESTO: n. 1 oppitunti /viikko, 2 lukuvuotta = kokonaiskesto 60 oppituntia Luova tanssi (4) Nykyiseltä nimeltään Tähtikeijut - luovaa tanssia 7-9-vuotiaille Tavoitteet: - lapsi saa tukea itseilmaisun, luovuuden ja myönteisen minäkuvan kehittymiselle - oppilaat oppivat tutkimaan erilaisin harjoittein liikkeen suhdetta tilaan, aikaan, eri musiikkityyleihin, hiljaisuuteen, omaan äänenkäyttöön, sanoihin, tarinoihin, tunnetiloihin jne. - lapsi oivaltaa tanssitaiteen monimuotoisen luonteen Keskeiset sisällöt: - tehdään erilaisia liiketehtäviä ja liiketehtäväsarjoja pareittain ja pienryhmissä - katsotaan, tulkitaan ja analysoidaan toisten tehtäviä tanssin monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden ymmärtämiseksi - jalostetaan liiketehtäviä pieniksi koreografianpätkiksi, joita voidaan hyödyntää esitettävissä tansseissa KESTO: n. 1 oppitunti/viikko, 2 lukuvuotta= kokonaiskesto 60 oppituntia Opintokokonaisuudett 2, 3 ja 4 kuuluvat saumattomasti yhteen. niiden yksittäinen suorittaminen on ainakin toistaiseksi mahdotonta opetusteknisten järjestelyiden vuoksi. Nykytanssia keskitasolle (5)

23 23 Nykyiseltä nimeltään Kuunsäteet - nykytanssin opetusta (14) vuotiaille Sisältö ja tavoitteet: - syventää ja tarkentaa modulin 2 teemoja ikäryhmälle soveltuvalla tavalla - laajentaa ja syventää tanssiteknisiä valmiuksia KESTO: n. 2 oppituntia /viikko, 2-3 lukuvuotta = oppituntia Kehonhuoltoa keskitasolle (6) Nykyiseltä nimeltään Kuunsäteet - kehonhuoltoa vuotiaille Sisältö ja tavoitteet: - syventää ja tarkentaa modulin 3 teemoja - käsitellään murrosiän kasvuun liittyviä tekijöitä tanssinopiskelun kannalta - tuetaan erityisesti myönteisen kehonkuvan säilymistä murrosiän muutoksissa KESTO: n.1 oppitunti/viikko, 2-3 lukuvuotta = oppituntia Tanssia näyttämölle: improvisaatiosta koreografiaksi (7) Nykyiseltä nimeltään Kuunsäteet Tavoitteet: - oppilas tutustuu erilaisiin improvisaatioharjoituksiin ja menetelmiin - oppilas perehtyy erilaisiin koreografian tekoon ja esittämiseen liittyviin osatekijöihin - oppilas alkaa hahmottaa prosessia, joka johtaa improvisaatiosta valmiiseen koreografiaan ja esitykseen Keskeiset sisällöt: - tanssi-improvisaatiota ja koreografian luomisharjoituksia vuotiaille - syventää ja tarkentaa modulin 4 teemoja - kehitetään oppilaan tanssi-ilmaisua vastaamaan erilaisia näyttämötarpeita - tutkitaan kunkin oppilaan oman liikelaadun kehitystä ja monipuolistetaan liikelaatuja erilaisilla peilaamis- ja samastumisharjoituksilla - valmistetaan ja esitetään esityksiä useita kertoja lukuvuodessa - oppilaiden esiintymiskokemusta pyritään kartuttamaan mahdollisuuksien mukaan myös muilla paikkakunnilla KESTO: 1 oppitunti / viikko, 2 3 lukuvuotta = oppituntia

24 Opintokonaisuudet 5, 6 ja 7 kuuluvat saumattomasti yhteen. niiden yksittäinen suorittaminen on ainakin toistaiseksi mahdotonta opetusteknisten järjestelyiden vuoksi. 24 Nykytanssia edistyneille (8) Nykyiseltä nimeltään Nykytanssiryhmä - nykytanssin opetusta vuotiaille - laajentaa, syventää ja tarkentaa opintokokonaiuuden 5 teemoja KESTO: vähintään 2 oppituntia /viikko, kesto 2-3 lukuvuotta = oppituntia Kehonhuoltoa jatkotasolle (9) Tavoitteet: - oppilas syventää ymmärrystään kehon toiminnasta ja kehon hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä - oppilas oppii havainnoimaan oman kehonsa jännitystiloja ja reagoimaan niihin Keskeiset sisällöt: - moduli 6 teemoja syvemmin - runsaasti käytännönharjoituksia - anatomian alkeita - esitellään kineettisen ketjun ajatus oppilaille - opiskelua tukevien kirjojen esittely kiinnostuneille - tiedottaminen kehonhuoltoa tukevista menetelmistä, kuten Pilates, erilaiset joogasuuntaukset, Method Putkisto, vesiliikunta jne. KESTO: 1 oppitunti / viikko, 2-3 lukuvuotta = oppituntia Itseilmaisua ja esitystoimintaa (10) Tavoitteet: - oppilas tiedostaa syvemmin tanssin eri tasoja ja merkityksiä esteettisen tason ohella - oppilas oppii ilmaisemaan itseään näyttämöllä aikaisempaa täydemmin - oppilas oppii rakentamaan roolihahmoja - oppilas oppii työstämään esittämiseen liittyviä ongelmatekijöitä (tila, esitysjännitys, ryhmän dynamiikka jne.) positiiviseksi voimaksi - oppilas alkaa hahmottaa omaa tanssijan laatuaan sekä kehollisten ominaisuuksien että oman tanssinäkemyksensä kannalta Keskeiset sisällöt:

25 - opintokokonaisuuden 7 teemat syvemmin ja perusteellisemmin - oppilaat pohtivat opettajan johdolla käsitteitä: tanssin sisältö, sanoma, tarkoitus. Mitä koreografit tahtovat teoksillaan sanoa? Mitä oppilaat itse tahtovat sanoa? - pohditaan tanssin merkitystä ihmiselämässä ja yhteiskunnassa - työstetään koreografioita opettajan ja mahdollisesti vierailevien koreografien johdolla - oppilaiden omaa koreografista vastuuta kasvatetaan asteittain - ilmaisuharjoituksia - roolityöskentelyä - pohditaan tanssin sisältöä ja sanomaa käytännön tanssiharjoitusten ohella myös kirjoitus-, piirtämis- ja tiedonhaku- ja tutkimistehtävin - näyttämöllepanoa pohditaan laajasti 25 KESTO: vähintään 1 oppitunti /viikko, 2-3 vuotta = oppituntia huom! modulit 8, 9 ja 10 kuuluvat saumattomasti yhteen. niiden yksittäinen suorittaminen on ainakin toistaiseksi mahdotonta opetusteknisten järjestelyiden vuoksi. Viikkotuntimäärät ryhmittäin: Auringonsäteet 1 oppitunti / ryhmä Tähtikeijut Kuunsäteet Nykytanssi 3 oppituntia 4 oppituntia 4 oppituntia Lisäksi kaikilla ryhmillä on ohjelmistoharjoitustunteja, jotka pidetään pääasiassa ennen näytöksiä esityksen hiomiseksi, esimerkiksi ennen valtakunnallisia tanssikatselmuksia tai vastaavia kunnan edustustehtäviä. Oppilailla on myös mahdollisuus osallistua sivuaineiden opetukseen ja Sodankylän Tanssi ry:n järjestämille lukuisille teatteri- ja tanssimatkoille ympäri Pohjois-Suomea vuosittain. Perusopetuksen aikana lähes jokainen oppilas osallistuu myös johonkin valtakunnalliseen tanssikatselmukseen tanssijana, koreografina tai katselijana. Sivuaineiden tarjonta vaihtelee paikkakunnalla kulloinkin olevien opettajien mukaan. Syksystä 2006 alkaen tarjolla on syvävenyttely, etnotanssi, jazz-tanssi ja Pilatesjooga-pohjainen kehonhuolto.

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall 0 SISÄLTÖ 1. Kauniaisten kuvataidekoulun toiminta-ajatus 3 2. Opetuksen arvot ja yleiset tavoitteet 3 Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Nimi: Seinäjoen kansalaisopisto Osoite: Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki Puhelin: Opisto 06-4162463,

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssintaiteenperusopetuksen yleisenoppimääränopetussuunnitelma Sisältö 1. Toiminta-ajatus...3 1.1Arvotjayleisettavoitteet...3 2.Opetuksentoteuttaminen...3 2.1.Oppimiskäsitys...4 2.2.Opiskeluympäristöjatyötavat...4

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA KUVATAITEEN PERUSOPETUS HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUSSA 1. Toiminta-ajatus Haminan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen Mäntsälän kansalaisopisto Sivistyslautakunta 19.4.2006 60 Päivitetty 26.4.2011 SISÄLTÖ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU

VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Kaukametsän opisto, Koskikatu 4 B, 87 200 KAJAANI Puhelin 08 615 52381, email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi

Lisätiedot

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide www.edu.fi > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN 1 KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä Heinäveden kunta 2 KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä Sisältö 1. Johdanto 3 2.Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 1 OPETUSSUUNITELMA 1 Kivalo-opiston toiminta-ajatus 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma

Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma 1 SISÄLTÖ 1 CMC Tanssinopetus 1.1 Toiminta-ajatus 1.2 Opetussuunnitelman laadinta 1.3 Opetuksen tehtävät ja yleistavoitteet 1.4 Arvot 2 Opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET

1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS Opetushallitus on vahvistanut eri taiteenalojen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteet 30.3.2005. Taiteen alat ovat musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet

Lisätiedot

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma Vapaa-aikaltk 14.6.2011, liite 5 6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma 6.1. Kuvataiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet Kuvataiteen perusopetus on lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta Taiteen perusopetus Tanssi: yleinen oppimäärä 4.6.2006 1 1.1 Toiminta-ajatus Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirran taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tanssinopetuksen

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT TAITEEN PERUSOPETUS VAASASSA Vaasan työväenopisto Vasa Arbis Vaasan kulttuurivirasto TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT Taiteen perusopetuksen toiminta Vaasassa

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ 1 Sisällys Taiteen perusopetus... 3 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus Kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden koulutus Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus. Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma. Yleinen oppimäärä. Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry

Käsityön taiteen perusopetus. Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma. Yleinen oppimäärä. Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry Käsityön taiteen perusopetus Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma Yleinen oppimäärä Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry SISÄLTÖ 1. JOHDANTO JA OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 2. TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 LINNALAN OPISTO Opetushallitus on vahvistanut taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset opetussuunnitelman perusteet 30.3.2005.

Lisätiedot

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Toiminta-ajatus... 3 2. Arvot... 3 3. Yleiset tavoitteet... 3 4. Oppimiskäsitys... 4 5. Opiskeluympäristö... 4 6. Oppilaaksi ottaminen... 4 7.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1381

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

SOTKAMON KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 1 SOTKAMON KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Sotkamon kansalaisopiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen 30.3.2005 vahvistamia

Lisätiedot

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Tampereen Suzukikoulu Opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT, YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ... 4 2.1 ARVOT JA YLEISET

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunta 21.5.2008 40 Koulutuslautakunta 14.6.2006 50 TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA VISUAALISET TAITEET Kuvataide/Kuvataidekoulu Värikäs Käsityö/Käsityökoulu Taituri

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Tornio 3.3.2011 Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Mitä opetushallitus tekee? OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen,

Lisätiedot

Puumalan kansalaisopisto

Puumalan kansalaisopisto Puumalan kansalaisopisto Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä Sisällys YLEISTÄ 1 Musiikin perusopetuksen toiminta-ajatus 2 Arvot ja tavoitteet OPETUKSEN

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33.

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. LÄNTISEN KESKI-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. 1. OPPILAITOKSEN

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä SISÄLLYS 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos,

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, Musiikin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Musiikin laajan ja yleisen oppimäärän johdannoista

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien 7.-9. opetussuunnitelma 7-9-luokkien kursivoidut lisätään valtakunnallisen OPS:n tavoitteiden perään Oppiaineen tehtävä Vuosiluokkien 7-9 painotetussa musiikinopetuksessa

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

KULTTUURIPESULA. Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi. Oulussa 1.6.

KULTTUURIPESULA. Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi. Oulussa 1.6. KULTTUURIPESULA Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Oulussa 1.6.2015 Opetushallituksen määräys 30.3.2005 Dnro 11/011/2005 rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi 1

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen Leena Haapio-Lehti (pj.) apulaisrehtori, Rauman kaupungin kansalaisopisto Olli Hyppölä lehtori, Rauman

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA 2014 Päivitetty 1/2015 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet...3 2 Opetuksen

Lisätiedot

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma 1.8.2015. Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma 1.8.2015. Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä Tampereen Suzukikoulu Opetussuunnitelma 1.8.2015 Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä 2 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT, YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS, OPISKELUYMPÄRISTÖ JA

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2006 2(17) SISÄLTÖ 1. TOIMINTA-AJATUS 2. MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 2.1. TEHTÄVÄ

Lisätiedot

VISUAALISEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VISUAALISEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VISUAALISEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA - SOMERON KANSALAISOPISTON TAIDEKOULU 2 Sisällys 1 Taiteen perusopetuksen toiminta-ajatus...3 1.1 Yhteistyö Salo-Somero kansalaisopistojen välillä...3

Lisätiedot

ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke. Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke. Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme alttoviulunsoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan?

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Kuvataide, arkkitehtuuri ja mediataide, Luotsit- hanke Tampere 3.10.2017 Heli Tiainen Opintokokonaisuus

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminta-ajatus

Sisällysluettelo. Toiminta-ajatus Sisällysluettelo Toiminta-ajatus 1. Taidekoulun arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet 1 1.1. Kulttuurinen pääoma 1 1.2. Lapsilähtöisyys 1 1.3. Yksilön rohkaiseminen 1 1.4. Visuaalinen yleissivistys 2 1.5.

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelma Voimassa 1.8.2011 alkaen SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO

Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Kuitinmäen toimipiste: Leppävaaran toimipiste: Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty syksy

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Matematiikan syventävä kurssi Matematiikan syventävissä opinnoissa tutustutaan esimerkiksi salakirjoitusmenetelmiin, pulmatehtäviin ja matemaattisiin

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

Heinolan kuvataidekoulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Heinolan kuvataidekoulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Heinolan kuvataidekoulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma SISÄLLYS kuvataidekoulu 1. Hei nolan 1.1. Arvot 1.2. Toiminta-ajatuksemme 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys 2.2. Opiskeluympäristö

Lisätiedot