Potilasasiamiesselvitys 2016 Kokkola ja Kruunupyy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilasasiamiesselvitys 2016 Kokkola ja Kruunupyy"

Transkriptio

1 Sivu 1/9 Potilasasiamiesselvitys 2016 Kokkola ja Kruunupyy Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu

2 Sivu 2/9 Sisällys 1 Johdanto Yhteydenottojen määrä Yhteydenottojen syyt Käsitteiden määrittely Potilasasiamiehen toimenpiteet Potilasasiamiehen esiin tuomia kehittämisehdotuksia... 9

3 Sivu 3/9 1 Johdanto Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) eli potilaslaki (PotL)tuli voimaan v Lain tavoitteena on varmistaa potilaan oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon, hyvään kohteluun niin, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Mahdollisuuksien mukaan otetaan huomioon potilaan yksilölliset tarpeet ja kulttuuri. Potilaan tulisi saada palvelua omalla äidinkielellä ja häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Ilman hyväksyttävää perustetta ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden tai asuinpaikan perusteella. Laissa on lisäksi tietojen salassapitoon, potilaan hoitoon pääsyyn ja tiedonsaantioikeuteen sekä potilasasiakirjoihin liittyviä kohtia, joita on säädelty tarkemmin lain voimaantulon jälkeen. Potilasasiamiehen tehtävänä lain mukaan on neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu myös tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamies on laatinut vuosittain yhteydenotoista potilasasiamiesselvityksen, joka sisältää yhteenvetoa hänelle tulleiden yhteydenottojen sisällöstä yleisellä tasolla kuvattuna. Selvitys sisältää palautetietoa, jota voidaan hyödyntää laadun varmistamistyössä ja palveluiden toimivuutta kehitettäessä. Potilasasiamiehen yhteystiedot Helinä Jokitalo puhelin

4 Sivu 4/9 2 Yhteydenottojen määrä Tämä potilasasiamiesselvitys sisältää palautetta Kokkolan ja Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen toimintaympäristöistä. Oheisessa taulukossa 1. on esitetty yhteydenottojen määrä yksiköittäin sekä vertailulukuna edellinen vuosi. Yhdessä yhteydenotossa on voinut olla kyse useammasta hoitopaikasta ja samassa yhteydenotossa on voitu käsitellä useampaa eri syytä. Yhteydenottaja on voinut olla potilas itse tai hänen läheisensä, omaisensa ja/tai muu edustaja. Taulukossa 1 on esitetty yhteenottojen jakaantumisesta asuinkunnan mukaan. Yksikkö v.2016 v.2015 Kokkola Kruunupyy 12 8 YHTEENSÄ Taulukossa 2. on jaoteltu yhteydenotot tehtäväalueittain vuonna Taulukko 2. Yhteydenotot tehtäväalueittain Yhteydenoton tehtäväalue Kokkola Kruunupyy Muut 58 7 Tietosuoja 11 1 Muu laitoshoito 1 0 Terveyskeskuksen vuodeosastot 8 3 Muu palvelutoiminta 4 Mielenterveystyö 2 Suun terveydenhuolto 12 Fysioterapia ja muu kuntoutustoiminta 0 Kotisairaanhoito/kotihoito 4 Kouluterveydenhuolto 1 Neuvolapalvelut 0 Avosairaanhoito 28 1 Yht Useimmat yhteydenotot koskivat avosairaanhoitoa, suun terveydenhuoltoa ja terveyskeskuksen vuodeosastoja. Taulukkoon 2. on lisätty tietosuojaa koskevat tiedustelut, joissa on neuvottu logitietojen tarkistusta, sairaskertomustietojen tarkistusta ja asiointia OmaKanta palvelussa. Muita

5 palveluntuottajia koskevissa yhteydenotoissa on ohjattu olemaan yhteydessä kyseisen palveluntuottajan omaan potilasasiamieheen. Sivu 5/9 3 Yhteydenottojen syyt Taulukossa 3 on esitetty yhteydenottojen syiden jakaantuminen. Samassa yhteydenotossa on voinut olla useita syitä. Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot lisääntyivät. Taulukko 3. Yhteydenottojen syy Hoitoon pääsy Jonotus- ja käsittelyaika Hoidon toteuttaminen Kohtelu Tietosuoja Maksuasiat Itsemääräämisoikeus Potilasvahinko Muu syy Käsitteiden määrittely Hoitoon pääsy: Tähän luokkaan kuuluvat asiakastapahtumat, joissa potilas on tyytymätön siihen, että hän ei pääse tutkimukseen tai tarvitsemaansa hoitoon tai ei saa lähetettä jatkohoitoon. Jonotus- ja käsittelyaika: Tähän luokkaan kuuluvat myös aikaperustaiset ongelmat hoitoon pääsyssä eli laeissa asetetut määräajat hoitotakuuseen liittyen eivät toteudu.

6 Sivu 6/9 Hoidon toteuttaminen: Tähän luokkaan kuuluvat tyytymättömyys ja kysymykset (PotL 4a ja 5.1 ), jotka liittyvät: hoitokäytäntöihin, lääkitykseen ja hoidon kestoon epätietoisuuteen hoitoon tai tutkimukseen liittyen hoito- ja menettelytapavirheisiin, joissa ei ole kyse potilasvahinkoepäilystä siihen, että potilaalle ei tehdä tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä kuntoutusta koskevaa suunnitelmaa tai suunnitelman sisältöön ollaan tyytymättömiä asiakastapahtumiin, joissa potilas ei saa selvitystä hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan (PotL 5.1 ) Kohtelu: Tähän luokkaan kuuluvat potilaan vuorovaikutustilanteessa kokemat ongelmat (PotL 3 ). Potilaalla on oikeus hyvään ja asialliseen kohteluun. Se tarkoittaa sitä tapaa, miten häneen suhtaudutaan hoitotilanteessa. Potilasta tulee kuunnella ja ottaa huomioon hänen mielipiteensä. Tietosuoja: sisältää potilaan rekisteritietojen tarkistusoikeuteen, oikeuden rekisteritietojen oikaisuvaatimukseen ja logitietojen tarkistukseen liittyviä yhteydenottoja. Asiatapahtumat, joissa epäillään, että salassapitoa tai vaitiolovelvollisuutta on rikottu. Maksuasiat: Tähän luokkaan kuuluvat kysymykset ja ongelmat liittyen asiakasmaksuihin sekä vahingonkorvausvaatimuksiin. Itsemääräämisoikeus: Tähän luokkaan kuuluvat potilaan itsemääräämisoikeuteen tai sen toteutumattomuuteen liittyvät ongelmat ja kysymykset (PotL 6 ), kuten yhteisymmärryksen puute suostumus hoitoon ja siitä kieltäytyminen sekä hoitotahdon ilmaiseminen läheisen kuulemiseen liittyvä tilanne silloin, kun potilas itse ei kykene päättämään hoidostaan itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvät asiakastapahtumat Potilasvahinko: Tähän luokkaan kuuluvat epäily tai kysymykset potilasvahingon mahdollisuudesta eli hoitovirheestäkysymykset jo tehtyyn potilasvahinkoilmoitukseen liittyen, kuten käsittelyn kesto potilasvakuutuskeskuksessa tyytymättömyys päätökseen, oikaisuvaatimuksen laatiminen tai lausuntopyyntö potilasvakuutuslautakunnalle avustaminen myönteisessä päätöksessä korvaushakemuksen täyttämisessä

7 Muu syy: Tähän luokkaan kuuluvat kaikki muut kysymykset tai tyytymättömyyden ilmaukset, jotka eivät sovi muihin luokkiin eivätkä kuulu potilasasiamiehen tehtäväalueeseen. Sivu 7/9 4 Potilasasiamiehen toimenpiteet Potilasasiamiehen tehtävä on ohjata ja neuvoa potilaista, asiakkaita ja heidän läheisiään potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Yhteydenotto tapahtuu useimmiten puhelimitse, mutta potilaat tai heidän edustajansa ovat lähettäneet sähköpostia ja kirjeitä. Yhdessä yhteydenotossa voi olla kyse useasta hoitotahosta hoitoketjussa, jolloin on erittäin tärkeää selvittää, mitä hoitotahoa tyytymättömyys koskee. Vuonna 2016 yhteydenotoissa oli n. ¼ tiedustelua, jotka koskivat mm. tietosuojaa ja maksuasioita. Potilasasiamiehen palveluprosessi alkaa potilaan, hänen omaisensa tai edustajansa ottaessa yhteyttä. Potilaan, omaisen tai edustajan kanssa keskustellaan tilanteesta ja tehdään arvio potilasasiamiehen palvelun tarpeesta. Yhteydenotossa on keskusteltava tilanteesta riittävän kauan, jotta tapahtumasta saa tarkan kuvan ja asia selkiytyy. Kyseessä voi olla potilaan hoidon toteuttamiseen, kohteluun, hoitoon pääsyyn, tietosuojaan liittyvä asia tai potilasvahinkoasia. Kun potilas ja/tai häntä edustava henkilö tarvitsee apua toimenpiteissä, sovitaan tapaaminen. Tarvittaessa järjestetään hoitotahon kanssa selvittelyneuvottelu, jossa on tilanteen mukaan potilas ja/tai hänen edustajansa, hoitotahon työntekijöitä ja potilasasiamies. Tavoitteena on, että potilaan tilanne selvitetään ja luottamuksellinen yhteistyö voi jatkua. Potilas ja/tai hänen omaisensa/edustajansa tarvitsevat usein rohkaisua asiansa selvittämiseksi. Potilaslain mukaan kohteluun ja hoitoon tyytymättömällä potilaalla on mahdollisuus tehdä muistutus, johon toimintayksikön terveydenhuollosta vastaavan esimiehen on vastattava kohtuullisessa ajassa (kuukauden kuluessa). Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo potilasta muistutus-, kantelu- ja potilasvahinkoasioissa.

8 Sivu 8/9 Taulukko 4. Potilasasiamiehen toimenpiteet Kirjallinen avustaminen 11 % Vaikuttamistoiminta 8 % Selvittäminen, sovittelu 5 % Neuvonta 45 % Muu oikeusturvaneuvonta, kuten potilasvakuutus 12 % Kanteluneuvonta 2 % Muistutusneuvonta 17 % Tavoitteena potilaan oikeuksien edistämiseksi ja niihin vaikuttamiseksi on käydä hoitopaikan kanssa läpi yhteydenotossa esille tulleita asioita ja antaa suoraa palautetta hoitoyksikköön. Potilas- ja asiakasturvallisuustyöryhmän jäsenenä potilasasiamies on voinut ottaa esille potilasturvallisuuteen liittyviä riskejä, joita yhteydenotoissa on tullut esille. Yhteydenottajan tai potilaan luvalla potilasasiamies on ollut yhteydessä välittömästi johtaviin viranhaltijoihin potilasturvallisuusriskiin liittyvässä asiassa. Potilasasiamies pitää luentoja potilaan oikeuksista sosiaali- ja terveysalan opiskelijaryhmille. Potilasasiamies on ollut kutsuttuna kertomassa sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävästä sekä asiakkaan ja potilaan oikeuksista potilas- ja etujärjestöjen jäsenilloissa.

9 Sivu 9/9 5 Potilasasiamiehen esiin tuomia kehittämisehdotuksia 1. Hoidon tarpeen arvioinnissa on tärkeää kerätä riittävästi anamneesia ja kuulla potilaan ja tilanteen mukaan omaisen/saattajan kertomusta. Näin saadaan tietoa oikean diagnoosin varmistamiseen, hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Potilaan pääsy tarpeellisiin tutkimuksiin ja tutkimustulosten käsittely viivytyksettä voivat estää potilasvahinkoja. 2. Potilasta hoitavan on tunnettava lain potilaan asemasta ja oikeuksista sisältö sekä potilaan valinnan vapauteen liittyvät säädökset, jotka tulee sisältyä työntekijän perehdytykseen. 3. Dokumentoinnin virheettömyyteen tulee edelleen kiinnittää huomiota. 4. Potilaan kohtelun tulee olla asiallista kaikissa tilanteissa.

Potilasasiamiesselvitys 2013 Kokkola ja Kruunupyy

Potilasasiamiesselvitys 2013 Kokkola ja Kruunupyy Potilasasiamiesselvitys 2013 Kokkola ja Kruunupyy Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria ammattikorkeakoulu 1 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Yhteydenotot... 3 3 Yhteydenottojen syyt... 4 3.1.

Lisätiedot

Potilasasiamiesselvitys 2014 Peruspalveluliikelaitos JYTA

Potilasasiamiesselvitys 2014 Peruspalveluliikelaitos JYTA Sivu 1/9 Potilasasiamiesselvitys 2014 Peruspalveluliikelaitos JYTA Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Sivu 2/9 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Yhteydenottojen määrä...

Lisätiedot

Potilasasiamiesselvitys 2014 Kokkola ja Kruunupyy

Potilasasiamiesselvitys 2014 Kokkola ja Kruunupyy Sivu 1/12 Potilasasiamiesselvitys 2014 Kokkola ja Kruunupyy Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Sivu 2/12 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Yhteydenottojen määrä... 4 3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

Potilasasiamiesselvitys 2015 Kokkola ja Kruunupyy

Potilasasiamiesselvitys 2015 Kokkola ja Kruunupyy Sivu 1/11 Potilasasiamiesselvitys 2015 Kokkola ja Kruunupyy Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Sivu 2/11 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Yhteydenottojen määrä... 4 3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

Potilasasiamiesselvitys 2015 Peruspalveluliikelaitos JYTA

Potilasasiamiesselvitys 2015 Peruspalveluliikelaitos JYTA Sivu 1/10 Potilasasiamiesselvitys 2015 Peruspalveluliikelaitos JYTA Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Sivu 2/10 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Yhteydenottojen määrä...

Lisätiedot

POTILASASIAMIESSELVITYS 2010 Kokkola, Kruunupyy ja JYTA

POTILASASIAMIESSELVITYS 2010 Kokkola, Kruunupyy ja JYTA POTILASASIAMIESSELVITYS 00 Kokkola, Kruunupyy ja JYTA Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Centria tutkimus ja kehitys Terveystie 6700 KOKKOLA Sisältö Johdanto...

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Centria tutkimus ja kehitys Terveystie KOKKOLA

Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Centria tutkimus ja kehitys Terveystie KOKKOLA 1 POTILASASIAMIESSELVITYS KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN ALUEELLA 2009 Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Centria tutkimus ja kehitys Terveystie 1 67200 KOKKOLA Sisältö

Lisätiedot

Potilaan asema ja oikeudet

Potilaan asema ja oikeudet Potilaan asema ja oikeudet Lakimies, VT Heli Kajava 12.9.2018 1 Potilaan oikeudet potilaslaissa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992) oikeus laadultaan hyvään terveydentilan edellyttämään hoitoon

Lisätiedot

ASIAMIEHEN TEHTÄVÄT VANHUSASIAKKAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ. Sosiaali- ja potilasasiamies Arja Björnholm, Oulun kaupunki 20.3.

ASIAMIEHEN TEHTÄVÄT VANHUSASIAKKAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ. Sosiaali- ja potilasasiamies Arja Björnholm, Oulun kaupunki 20.3. ASIAMIEHEN TEHTÄVÄT VANHUSASIAKKAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Sosiaali- ja potilasasiamies Arja Björnholm, Oulun kaupunki 1 Oulun seutukunnan sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta * Oulu, Hailuoto,

Lisätiedot

Poimintoja lainsäädännöstä

Poimintoja lainsäädännöstä Poimintoja lainsäädännöstä Perustuslaki 731/1999 6 7 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2015

POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2015 POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2015 Potilaan aseman ja oikeuksien tarkastelua Mäntsälän, Pornaisten ja Siuntion kunnissa sekä Lohjan kaupungissa Riikka Kainulainen Potilasasiamies Saatteeksi Vuoden

Lisätiedot

Lapsen itsemäärämisoikeus sukupuoleen Pyöreä pöytä

Lapsen itsemäärämisoikeus sukupuoleen Pyöreä pöytä Lapsen itsemäärämisoikeus sukupuoleen Pyöreä pöytä 13.11.2017 Lapsen itsemääräämisoikeus terveydenhuollossa Merike Helander Merike Helander, lakimies 13.11.2017 2 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (Sops

Lisätiedot

POTILAAN OIKEUDET JA POTILASASIAMIESTOIMINTA

POTILAAN OIKEUDET JA POTILASASIAMIESTOIMINTA POTILAAN OIKEUDET JA POTILASASIAMIESTOIMINTA Paperittomien kohtaaminen terveyspalveluissa 18.4.2013 Potilasasiamies Anneli Ahola Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ESITYKSEN AIHEET Potilaan

Lisätiedot

POTILASASIAMIESPALVELUT VUOSI 2013

POTILASASIAMIESPALVELUT VUOSI 2013 POTILASASIAMIESPALVELUT VUOSI 2013 Yhteydenottojen kehitys vuosina 2008-2013 900 870 800 700 733 675 645 708 600 577 500 400 300 200 100 0 v.2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 Yhteydenotoista

Lisätiedot

POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMI- SESTA VUONNA Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja hyvään kohteluun

POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMI- SESTA VUONNA Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja hyvään kohteluun POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMI- SESTA VUONNA 2018 Jokaisella sekä julkisella että yksityisellä terveydenhuollon toimintayksiköllä on nimetty potilasasiamies. Potilasasiamiehen

Lisätiedot

Potilasasiamiehen vuosi 2017

Potilasasiamiehen vuosi 2017 Potilasasiamiehen vuosi 2017 Vuosittainen toimintakertomus perustuu tilastointiin ajanjaksolta 1.1.2017 31.12.2017. Potilasasiamiehen toiminta-alue Inari, Kittilä, Kolari, Lapin keskussairaala, Pello,

Lisätiedot

POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2016

POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2016 POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2016 Potilaan aseman ja oikeuksien tarkastelua Mäntsälän, Pornaisten ja Siuntion kunnissa sekä Lohjan kaupungissa Riikka Kainulainen Potilasasiamies Saatteeksi Vuonna

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiesselvitys 2015

Sosiaaliasiamiesselvitys 2015 Sivu 1/15 Sosiaaliasiamiesselvitys 2015 Kokkola, Kruunupyy ja Peruspalveluliikelaitos JYTA Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Oy Terveystie 1 67200 Kokkola puh. 044

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiesselvitys 2014

Sosiaaliasiamiesselvitys 2014 Sivu 1/13 Sosiaaliasiamiesselvitys 2014 Kokkola, Kruunupyy ja Peruspalveluliikelaitos JYTA Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Terveystie 1 67200 Kokkola puh. 044 7250544

Lisätiedot

Potilaan oikeudet.

Potilaan oikeudet. Potilaan oikeudet Valvira.fi @ValviraViestii Potilaan oikeudet POTILAALLA ON OIKEUS saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava. Terveyspalveluita

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIESSELVITYS 2018

SOSIAALIASIAMIESSELVITYS 2018 SOSIAALIASIAMIESSELVITYS 2018 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Sosiaali- ja potilasasiamies Anne-Mari Furu 4.2.2019 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Yhteydenottojen määrä ja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä POTILAS- JA SOSIAALIASIMIESTOIMINTA KALAJOELLA 2016

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä POTILAS- JA SOSIAALIASIMIESTOIMINTA KALAJOELLA 2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä POTILAS- JA SOSIAALIASIMIESTOIMINTA KALAJOELLA 2016 Sisältö TIIVISTELMÄ... 3 1. POTILAS- JA SOSIAALIASIAMIEHEN TEHTÄVÄT... 4 2. YHTEYDENOTTOJEN TILASTOINTI... 5 3.

Lisätiedot

oo, v r, ao2.d3 Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M Ä POTILASASIAMIESTOIMINTAYLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄSSÄ

oo, v r, ao2.d3 Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M Ä POTILASASIAMIESTOIMINTAYLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄSSÄ Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M Ä oo, v r, ao2.d3 POTILASASIAMIESTOIMINTAYLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. -31.12.2017 Jaana Hynninen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 28.2.2018 Sisällys 1. Potilasasiamiestoiminnan

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiesselvitys 2016

Sosiaaliasiamiesselvitys 2016 1/14 Sosiaaliasiamiesselvitys 2016 Kokkola, Kruunupyy ja Peruspalveluliikelaitos JYTA Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Oy Terveystie 1 67200 Kokkola puh. 044 7250544

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä POTILAS- JA SOSIAALIASIMIESTOIMINTA KALAJOELLA 2015 TIIVISTELMÄ 1. POTILASASIAMIEHEN TEHTÄVÄT JA POTILAAN JA ASIAKKAN OIKEUDET 2. YHTEYDENOTTOJEN TILASTOINTI 3. TERVEYSPALVELUT

Lisätiedot

Asiakkaan ja potilaan oikeudet ja oikeusturva kotihoidossa

Asiakkaan ja potilaan oikeudet ja oikeusturva kotihoidossa Asiakkaan ja potilaan oikeudet ja oikeusturva kotihoidossa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Tampere 9.11.2017 Ylitarkastaja Päivi Ahvenus [Ylitarkastaja Päivi Ahvenus 13.11.2017 1 Kotihoito sisältää

Lisätiedot

Potilasasiamiehen vuosi 2016

Potilasasiamiehen vuosi 2016 Potilasasiamiehen vuosi 2016 Vuosittainen toimintakertomus perustuu tilastointiin ajanjaksolta 1.1.2016 31.12.2016. Potilasasiamiehen toiminta-alue Inari, Kittilä, Kolari, Lapin keskussairaala, Pello,

Lisätiedot

POTILASASIAMIESTOIMINTAYLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄSSÄ

POTILASASIAMIESTOIMINTAYLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄSSÄ POTILASASIAMIESTOIMINTAYLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. -31.12.2016 TERTTU KORHONEN YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ PÄIVITETTY 2.5.2017 JAANA HYNNINEN Sisällys 1. Potilasasiamiestoiminnan taustaa 2. Potilasasiamiehen

Lisätiedot

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa.

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa. Potilaan oikeudet 1 Potilaan oikeudet Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava.

Lisätiedot

Kriittinen asiakaspalaute miten reagoin esimiehenä. Pertti Sopanen, terveyspalvleupäällikkö HtM

Kriittinen asiakaspalaute miten reagoin esimiehenä. Pertti Sopanen, terveyspalvleupäällikkö HtM Kriittinen asiakaspalaute miten reagoin esimiehenä Pertti Sopanen, terveyspalvleupäällikkö HtM 16.11.2018 Millaisia palautteita saamme 1 2 3 Jatkuva palaute Suullinen palaute Kirjallinen palaute Sähköinen

Lisätiedot

27. TAMMIKUUTA 2015 POTILASASIAMIESTOIMINTA YLA -SAVON SOTESSA 1.1. 31.12.2014 KORHONEN TERTTU YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

27. TAMMIKUUTA 2015 POTILASASIAMIESTOIMINTA YLA -SAVON SOTESSA 1.1. 31.12.2014 KORHONEN TERTTU YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 27. TAMMIKUUTA 2015 POTILASASIAMIESTOIMINTAYLA -SAVONSOTESSA 1.1. 31.12.2014 KORHONEN TERTTU YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ Sisällysluettelo... 0 1 POTILASASIAMIESTOIMINNAN TAUSTA... 2 1.1 Laki potilaan asemasta

Lisätiedot

HOITOTAHTO. VT Paula Kokkonen, Hanasaari 3.2.2014

HOITOTAHTO. VT Paula Kokkonen, Hanasaari 3.2.2014 HOITOTAHTO VT Paula Kokkonen, Hanasaari 3.2.2014 1 VT PAULA KOKKONEN 3.2.2014 Mikä on hoitotahto / hoitotestamentti? Tahdonilmaisu, jolla tavoitellaan hyvää kuolemaa Miksi sitä tarvitaan? Lääketieteen

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

POTILASASIAMIESSELVITYS 2018

POTILASASIAMIESSELVITYS 2018 POTILASASIAMIESSELVITYS 2018 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Sosiaali- ja potilasasiamies Anne-Mari Furu 6.2.2019 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Yhteydenottojen määrä...

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 02112017 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO Sanna Ahola Erityisasiantuntija VamO, Kynnys 28.9.2018 ESITYKSEN KULKU Yleistä itsemääräämisoikeudesta Nykyistä lainsäädäntöä itsemääräämisoikeudesta sosiaalihuollossa.

Lisätiedot

Arkivoima Oy Paavo Ruohonen Hauskankatu 32 50100 MIKKELI

Arkivoima Oy Paavo Ruohonen Hauskankatu 32 50100 MIKKELI POTIILAAN HOIITOON TAII KOHTELUUN LIIIITTYVÄ MUIISTUTUS Arkivoima Oy Paavo Ruohonen Hauskankatu 32 50100 MIKKELI Saapumispäivämäärä: Vastaanottaja: Diariointinumero: POTILAS Sukunimi, etunimet Osoite:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNGIN POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2012 Tampereella 17.4.2013 Taija Mehtonen Pia Turunen SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 ALUKSI... 4 2.1 TAUSTAA...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä POTILAS- JA SOSIAALIASIAMIESTOIMINTA KALAJOELLA 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 1. POTILASASIAMIEHEN TEHTÄVÄT JA POTILAAN JA ASIAKKAN OIKEUDET 2. YHTEYDENOTTOJEN TILASTOINTI

Lisätiedot

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Potilaan asemaan ja oikeuksiin terveyden- ja sairaanhoitoa järjestettäessä

Lisätiedot

SOSIAALI-JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA Siilinjärvi

SOSIAALI-JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA Siilinjärvi SOSIAALI-JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2015 Siilinjärvi Sisällys ESIPUHE TIIVISTELMÄ SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN... 4 1 YHTEYDENOTOT SOSIAALI- JA POTILASASAIMIEHEEN...

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 37/2017 1 (6) Kaupunginhallitus, 178, 20.03.2017 Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta, 19, 15.02.2017 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta, 18, 16.02.2017

Lisätiedot

Selvitys potilaan oikeuksien toteutumisesta vuonna potilasasiamies Arja Laukka sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen

Selvitys potilaan oikeuksien toteutumisesta vuonna potilasasiamies Arja Laukka sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen Selvitys potilaan oikeuksien toteutumisesta vuonna 2018 potilasasiamies Arja Laukka sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen Toiminta vuonna 2018 Potilasasiamiehen toimialueeseen kuuluvat Tampereen

Lisätiedot

Muistutukset. Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos.

Muistutukset. Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos. Muistutukset Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.

Lisätiedot

ASIAKKAANA SOSIAALIHUOLLOSSA

ASIAKKAANA SOSIAALIHUOLLOSSA ASIAKKAANA SOSIAALIHUOLLOSSA Sosiaalihuolto Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet määritellään laissa. Laki koskee sekä julkista että yksityistä sosiaalihuoltoa. Kunnan on huolehdittava neuvonnan

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA Enonkoski Rantasalmi. Savonlinna Sulkava

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA Enonkoski Rantasalmi. Savonlinna Sulkava SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA 2016 Enonkoski Rantasalmi Savonlinna Sulkava 18.1.2017 Selvityksen laatija: Sosiaali- ja potilasasiamies Heli Korhonen Sosteri/ Itä-Savon

Lisätiedot

Pitäisikö olla huolissaan?

Pitäisikö olla huolissaan? Pitäisikö olla huolissaan? - Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia valvontahavaintoja Sosiaalihuollon asiakkaan etu valvontahavaintojen valossa 25.9.2017 klo 12-15 Vireille tulleiden valvonta- ja kanteluasioiden

Lisätiedot

SOSIAALI-JA POTILASASIAMIEHENSELVITYS VUODELTA Siilinjärvi

SOSIAALI-JA POTILASASIAMIEHENSELVITYS VUODELTA Siilinjärvi SOSIAALI-JA POTILASASIAMIEHENSELVITYS VUODELTA 2016 Siilinjärvi 1 Sisällys ESIPUHE TIIVISTELMÄ SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 4 1 YHTEYDENOTOT SOSIAALI- JA POTILASASAIMIEHEEN 5 Työskentely-

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 06052015 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja sen edellytykset. Potilaan päivä

Potilasturvallisuus ja sen edellytykset. Potilaan päivä Potilasturvallisuus ja sen edellytykset Potilaan päivä 21.11.2018 Potilas terveydenhuollon keskiössä Potilaan oikeuksia säädellään useassa eri laissa, säädöspohja on hajallaan eikä potilas tai edes terveydenhuollon

Lisätiedot

Infektio uhka potilasturvallisuudelle

Infektio uhka potilasturvallisuudelle Infektio uhka potilasturvallisuudelle JAANA INKILÄ POTILASASIAMIES HUS, HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE 39. VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT 12.3.2013 Potilasasiamiestyö 2 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2011. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2011. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Johanna Eklund.. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Potilasasiamiehen selvitys 2011

Potilasasiamiehen selvitys 2011 O u L u n S e u T u K u n T A Hailuoto Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Sosiaali- ja potilasasiamies Pirjo Mäkeläinen Potilasasiamiehen selvitys 2011 SISÄLLYS

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen havaintoja 2010

Sosiaaliasiamiehen havaintoja 2010 Sosiaaliasiamiehen havaintoja 2010 Sosiaaliasiamieheen otettiin yhteyttä vuoden 2010 aikana kaikkiaan 357 kertaa (edellisenä vuonna 265) ja asiakkaita oli 221 (190). 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIES- TOIMINTA

SOSIAALIASIAMIES- TOIMINTA SOSIAALIASIAMIES- TOIMINTA Elokuu 2014 1. Sosiaaliasiamiehen tehtävät Säädetty laissa: Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000, myöh. asiakaslaki) 24 :ssä sosiaaliasiamiehelle

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Vanhusneuvosto 21.03.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Sosiaalihoitaja Regina Fagerholmin puheenvuoro 4 6 Toimitusjohtaja Pertti Selkälän (Nurmijärven Vuokra-Asunnot Oy)

Lisätiedot

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet 15.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 22.6.2015 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

POTILASASIAMIESTOIMINTA 2016

POTILASASIAMIESTOIMINTA 2016 1 (8) POTILASASIAMIESTOIMINTA 2016 TOIMINTAKERTOMUS potilasasiamies Hilkka Manner 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Toimintaympäristö ja potilasasiamiestyön resurssit... 3 3. Yhteydenottojen lukumäärä...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE TOIMINTAVUODESTA 2015

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE TOIMINTAVUODESTA 2015 2015 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE TOIMINTAVUODESTA 2015 Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä,

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL- LOSSA

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL- LOSSA 27.8.2010 Dnro 1851/4/09 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL-

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan terveyskeskus Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh.(09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

TERVETULOA POTILAAKSI KUNTOUTUS- JA SAIRAALAPALVELUIHIN

TERVETULOA POTILAAKSI KUNTOUTUS- JA SAIRAALAPALVELUIHIN TERVETULOA POTILAAKSI KUNTOUTUS- JA SAIRAALAPALVELUIHIN MUKAAN SAIRAALAAN Kun tulet sairaalaan, ota mukaasi: kutsukirje kutsukirjeen mukana tulleet lomakkeet täytettyinä Kela-kortti itselläsi olevat sairauteesi

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskysely Tulokset. Sairaanhoitajapäivät 2018

Potilasturvallisuuskysely Tulokset. Sairaanhoitajapäivät 2018 Potilasturvallisuuskysely Tulokset Sairaanhoitajapäivät 2018 1. Kuinka pitkään olet toiminut sairaanhoitajana? Vastaajien määrä 712 En ole vielä valmistunut 20% Alle 5 vuotta 17% 5 10 vuotta 13% 10 15

Lisätiedot

NAURETTAVIEN KÄVELYSAUVOJEN KANSSA EN AIO KUNTOILLA, VAAN HYPPÄÄN SUORAAN ROLLAATTORIN PUIKKOIHIN, KUN SEN AIKA TULEE!

NAURETTAVIEN KÄVELYSAUVOJEN KANSSA EN AIO KUNTOILLA, VAAN HYPPÄÄN SUORAAN ROLLAATTORIN PUIKKOIHIN, KUN SEN AIKA TULEE! NAURETTAVIEN KÄVELYSAUVOJEN KANSSA EN AIO KUNTOILLA, VAAN HYPPÄÄN SUORAAN ROLLAATTORIN PUIKKOIHIN, KUN SEN AIKA TULEE! Antti Eskola: Vanhuus : helpottava, huolestuttava, kiinnostava 1 VANHENEMISEN MERKKEJÄ?

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä POTILAS- JA SOSIAALIASIAMIES TOIMINTAKERTOMUS 2016

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä POTILAS- JA SOSIAALIASIAMIES TOIMINTAKERTOMUS 2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä POTILAS- JA SOSIAALIASIAMIES TOIMINTAKERTOMUS 2016 POTILAS- JA SOSIAALIASIAMIESTOIMINTA 2016 TIIVISTELMÄ... 3 1. POTILAS- JA SOSIAALIASIAMIEHEN TEHTÄVÄT... 4 1.1Potilas-asiamiestyön

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta. yhdessä edistämään. Esitteitä 2007:6

Potilasturvallisuutta. yhdessä edistämään. Esitteitä 2007:6 Potilasturvallisuutta yhdessä edistämään Esitteitä 2007:6 Potilasturvallisuus on osa hoidon laatua. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Hoito ei kuitenkaan aina suju

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella. Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella. Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari Sanastoa Itsemääräämisoikeus - oikeus määrätä vapaasti itseään koskevista asioista

Lisätiedot

Tampereen kaupungin potilasasiamiehen selvitys potilaan oikeuksien toteutumisesta vuonna 2011

Tampereen kaupungin potilasasiamiehen selvitys potilaan oikeuksien toteutumisesta vuonna 2011 Tampereen kaupungin potilasasiamiehen selvitys potilaan oikeuksien toteutumisesta vuonna 2011 potilasasiamies Arja Laukka SISÄLLYSLUETTELO 1 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 3 2 ASIATAPAHTUMAT... 4 2.1 ASIATAPAHTUMISTA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2014. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2014. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 214 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuomas Kumpula 31.3.215 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN ASIATAPAHTUMAT EKSOTESSA

Lisätiedot

2018 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2018 SIILINJÄRVI

2018 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2018 SIILINJÄRVI 2018 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2018 SIILINJÄRVI 1 Sisällys ESIPUHE TIIVISTELMÄ SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 4 1 YHTEYDENOTOT SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEEN

Lisätiedot

1 Rekisterinpitäjä Nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

1 Rekisterinpitäjä Nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 Rekisterinpitäjä Nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Osoite: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Stenbäckinkatu 9 PL 100, 00029 HUS 2 Rekisterin vastuuhenkilöt

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013

TAMPEREEN KAUPUNGIN POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 Tampereella 7.3.2014 Arja Laukka SISÄLLYSLUETTELO 1 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 3 POTILASASIAMIEHEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Aspasäätiö sr Lausunto 07.09.2018 Asia: STM074:00/2018 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES- TOIMINTA

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES- TOIMINTA SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES- TOIMINTA 1. PALVELUN ASIAKKAAT Palvelun ostaja: sopimuskunnat, kuntayhtymä, yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö Kuntalaiset: yksityishenkilöt, järjestöt/kolmas sektori,

Lisätiedot

Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta. 16.5.2014 Pia Turunen

Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta. 16.5.2014 Pia Turunen Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta Infektioturvallisuus Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää terveyden-

Lisätiedot

Ylilääkäri B toteaa 15.2.2001 antamassaan selvityksessä mm. seuraavaa.

Ylilääkäri B toteaa 15.2.2001 antamassaan selvityksessä mm. seuraavaa. 21.3.2002 2879/4/00 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen VASTASYNTYNEEN LAPSEN TUTKIMINEN JA KÄSITTELY 1 KANTELU A arvostelee 20.12.2000

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN, TORNION SAAREN VIREEN, POTILASASL4MIEHEEN VUONNA2 0 1 1. Outi Rämö

TERVEYSKESKUKSEN, TORNION SAAREN VIREEN, POTILASASL4MIEHEEN VUONNA2 0 1 1. Outi Rämö POTILASASIAMIESKONTAKTIT TORNION TERVEYSKESKUKSEN, TORNION SAAREN VIREEN, KOIVUKODIN JA HOPEARANNAN POTILASASL4MIEHEEN VUONNA2 0 1 1. Outi Rämö potilasasiamies 2 9. 1 2. 2 0 1 1 z POTILASASIAMIESKONTAKTIT

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen

Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivä Helsinki 10.4.2014 Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Peruste: Perusoikeudet Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

POTILASASIAMIESTYÖ

POTILASASIAMIESTYÖ POTILASASIAMIESTYÖ Etelä-Suomen aluehallintovirasto Koulutuspäivät 12.5.2017 Tuomas Kumpula Sosiaali- ja potilasasiamies Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Esityksen sisältö Potilasasiamiehen tehtävät

Lisätiedot

Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen. Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015

Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen. Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015 Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015 1 sosiaali ja terveyspalvelut tarveperusteisia (riittävät palvelut) edellytykset toimia yhteiskunnan

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSELLA EI OLLUT OIKEUTTA PUHALLUTTAA KAAVAMAISESTI TAPATURMAPOTILAITA

TERVEYSKESKUKSELLA EI OLLUT OIKEUTTA PUHALLUTTAA KAAVAMAISESTI TAPATURMAPOTILAITA 11.12.2013 Dnro 3586/4/12 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen TERVEYSKESKUKSELLA EI OLLUT OIKEUTTA PUHALLUTTAA KAAVAMAISESTI TAPATURMAPOTILAITA

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

ASIA. Kotisairaanhoidon toteuttaminen lääkärin määräysten mukaisesti KANTELU

ASIA. Kotisairaanhoidon toteuttaminen lääkärin määräysten mukaisesti KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.10.2018 Dnro OKV/2064/1/2017 1/5 ASIA Kotisairaanhoidon toteuttaminen lääkärin määräysten mukaisesti KANTELU Kantelija arvostelee 31.10.2017 saapuneessa kantelussaan isänsä puolesta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015

TAMPEREEN KAUPUNGIN POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 TAMPEREEN KAUPUNGIN POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Tampereella 27.1.2016 Arja Laukka Taija Mehtonen SISÄLLYSLUETTELO 1 POTILASASIAMIESTOIMINTA VUONNA 2015...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014

TAMPEREEN KAUPUNGIN POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 TAMPEREEN KAUPUNGIN POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 Tampereella 5.3.2015 Arja Laukka Taija Mehtonen SISÄLLYSLUETTELO 1.1 POTILASASIAMIESTOIMINTA VUONNA 2014...

Lisätiedot

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Sisällys ESIPUHE TIIVISTELMÄ SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN KUOPIOSSA JA LÄHIKUNNISSA

Lisätiedot

ALOITE 1(6) 1.10.2010. Sosiaali- ja terveysministeriölle. Asia

ALOITE 1(6) 1.10.2010. Sosiaali- ja terveysministeriölle. Asia ALOITE 1(6) Sosiaali- ja terveysministeriölle Asia Ehdotus työryhmän asettamiseksi kartoittamaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992), jäljempänä potilaslaki, säänneltyjen potilaan

Lisätiedot

Endometrioosiyhdistyksen edunvalvonta

Endometrioosiyhdistyksen edunvalvonta Endometrioosia sairastavan oikeudet Endometrioosiyhdistyksen edunvalvonta 11.4.2016 Sisällysluettelo 1. Sinulla on oikeus hyvään hoitoon...3 A. Lakisääteiset oikeutesi potilaana... 3 B. Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Euran kunnan terveyskeskuksen menettely hammashoidon järjestämisessä

Euran kunnan terveyskeskuksen menettely hammashoidon järjestämisessä ANONYMISOITU PÄÄTÖS 31.10.2016 Dnro OKV/1467/1/2015 1/5 ASIA Euran kunnan terveyskeskuksen menettely hammashoidon järjestämisessä KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 17.10.2015 osoittamassaan kirjoituksessa

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi

Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Itsemääräämisoikeus

Lisätiedot

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Kokkolan ja Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamisen

Lisätiedot