Hankinnat ja kilpailutus EAKR-hankkeissa. Henri Hallanoro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankinnat ja kilpailutus EAKR-hankkeissa. Henri Hallanoro"

Transkriptio

1 Hankinnat ja kilpailutus EAKR-hankkeissa Henri Hallanoro

2 Välilliset ja välittömät kustannukset Välillisiin kustannuksiin eli Flat rate -osuuteen kuuluvia hankintoja ovat mm. hankehenkilöstön tila- ja laitekustannukset, työterveys, käyntikortit, matkat, koulutus, hankkeen kokouskulut, ohjausryhmään liittyvät kustannukset, taloushallinto (myös ostopalveluna hankittu) kilpailutus ja hankintaohjeet eivät koske näitä hankintoja Välittömät kustannukset liittyvät hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen ja kohderyhmän toimintaan. Hankinnat tehdään ostoina ja ostopalveluina ulkopuolisilta palvelujen/tavaroiden tarjoajilta. Näitä kustannuksia ovat esim: Markkinointi- ja tiedotusmateriaalit, julkaisut, ilmoitukset Kohderyhmälle tarkoitetut luennot, koulutukset, seminaarit, tutustumiskäynnit (ml. kuljetukset) Selvitykset, tutkimukset, asiantuntijapalkkiot Hankkeen sisällöllistä toteuttamista koskevat kone- ja laitehankinnat 2

3 Hankkeen hankintoja ohjaavat: Laki julkisista hankinnoista (348/2007) muutoksineen sovelletaan vähintään kansallisen kynnysarvon (30.000, alv 0 %) suuruisiin tavara- ja palveluhankintoihin. Rakennerahastohankkeita koskevat säädökset Työ- ja elinkeinoministeriön ja Uudenmaan liiton ohjeistukset hankintamenettelyistä. Hyväksytyn hankepäätöksen kohta Julkiset hankinnat Organisaation omia hankintaohjeita voidaan soveltaa, mikäli ne eivät ole ristiriidassa rahoittajan ohjeiden kanssa. Keskeistä on noudattaa lakia ja rahoittajan ohjeita. UML ei valvo noudattaako tuensaaja (esim. kaupunki) hanketta toteuttavana organisaationa omia hankintaohjeitaan vai ei. 3

4 Mitä rahoitusasetus sanoo hankinnoista? Jos hankkeeseen liittyvään hankintaan ei ole sovellettava julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007), on tuen saajan voitava esittää, että hankinnasta aiheutuva kustannus on kohtuullinen. (Rahoitusasetus 23 ) Kohtuulliseksi katsotaan kustannus, joka perustuu tavanomaiseen hintatasoon. Maksatuksen yhteydessä kustannusten kohtuullisuutta arvioitaessa on hakijan esitettävä perustelunsa kustannusten kohtuullisuudelle eli selvityksensä siitä, että kustannukset perustuvat tavanomaiseen hintatasoon. (Asetuksen muistio) = hankinta ei saa olla ylihintainen verrattuna muihin vaihtoehtoihin. 4

5 Mitä tukikelpoisuusasetus sanoo hankinnoista? Hankinnoista aiheutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia, jos hankintamenettelyssä on noudatettu julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007). Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista annettua lakia, tuensaajan on tuen myöntäneen viranomaisen vaatiessa osoitettava, että hankinnasta aiheutuva kustannus on kohtuullinen. (Tukikelpoisuusasetus 3 ) Kohtuullisuus on kyettävä näyttämään. Se, että kustannukset ovat kohtuullisia, voidaan todentaa siten, että kynnysarvon alittavasta hankinnasta pyydetään todisteellisesti tarjous vähintään kolmelta tarjoajalta, jolloin tavanomainen hintataso ja hintojen kohtuullisuus saadaan selvitettyä. Tarjous voidaan kynnysarvojen alittavassa hankinnassa eli niin kutsutussa pienhankinnassa pyytää sähköpostilla tai muulla tavoin dokumentoidusti. (Asetuksen muistio) 5

6 Tukikelpoisuuden perusteet Pääsääntönä on kaikkien hankintojen kilpailuttaminen ja periaatteena avoimuus, tasapuolisuus, syrjimättömyys. Hankintoja voi olla budjetoitu palvelujen ostot, kone- ja laiteinvestoinnit sekä muut kustannukset -kustannuslajeissa Vain hankebudjetin mukaiset ja hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeelliset hankinnat ovat mahdollisia! Hanke ei voi hankkia hankkeeseen osallistuville yrityksille esim. koneita tai laitteita elleivät ko. toimenpiteet ole selkeästi kirjattu hankesuunnitelmaan de minimis -toimenpiteinä (=rahanarvoinen etuus hankkeeseen osallistuvalle yritykselle). Muutoksista ja lisäyksistä hankesuunnitelmaan on neuvoteltava rahoittajan kanssa. Hankintaan ja kilpailutukseen liittyvä materiaali tulee dokumentoida ja säilyttää EAKR -säädösten mukaisesti (tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja, tarjoukset, tarjousten vertailuasiakirjat, hankintapäätös, hankintasopimus/tilaus sekä muutoksenhakuosoitus) 6

7 Hankintalain uudistuksesta 1/2 Uusi kansallinen hankintalaki astuu viimeisimmän tiedon mukaan voimaan vasta keväällä 2017 Tietoa tulevasta hankintalaista ja sitä koskevista muutoksista löytyy esim. eduskunnan ja TEM:in hankintalain kokonaisuudistusta koskevilta sivuilta sekä -sivustolta. Hallituksen esitys eduskunnalle uudesta hankintalaista HE 108/2016 vp löytyy mm. eduskunnan ja TEM:in nettisivuilta alkaen kansallisen lain voimaantuloon saakka on siirtymäaika, jota koskevat säännökset hankintayksiköiden tulee ottaa huomioon kaikissa ko. päivästä eteenpäin alkaneissa hankintamenettelyissään, joissa hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon. Kts. lisätietoja esim. ja TEM:in tiedote siirtymävaiheen toimenpiteistä ja järjestelyistä Ei koske EU-kynnysarvon alle jääviä hankintoja! 7

8 Hankintalain uudistuksesta 2/2 Käytännössä tässä vaiheessa ei ole ajankohtaista arvioida uuden hankintalain vaikutuksia hankkeita koskeviin hankintaohjeisiin Kun uusi hankintalaki astuu voimaan, niin tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, mitä vaikutuksia sillä tulee olemaan hankkeita koskevan hankintaohjeistuksen kannalta. Suunnitteilla Skype -hankintaklinikka uuden hankintalain voimaantulon aikoihin ensi keväänä Kynnysarvot alittavissa hankinnoissa ensisijaiset hankintakriteereiden määrittäjät ovat em. Rahoitusasetus (357/2014) ja Tukikelpoisuusasetus (358/2014), eikä uusi hankintalaki vaikuta niiden asettamiin perusrealiteetteihin millään tavalla. Huom! Hankepäätöksen kohta (4.3 tai 5.3) Julkiset hankinnat: Tuensaajan on kilpailutettava kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat hankintalaissa (348/2007) säädetyllä tavalla. 8 EAKR-hankkeiden rahoittajan vastuisiin ei kuulu hankintalain sisällön ohjeistaminen tuensaajille, vaan jo hankkeiden yleisissä valintakriteereissä hakijaorganisaatiolta edellytetään tarvittavaa osaamista hankinnoista. Hankintayksikön täytyy olla selvillä menettelytavoista hankintalain soveltamisen piiriin kuuluvissa hankinnoissa.

9 Kone- ja laitehankinnat 1/2 Kone- ja laitehankinnat ovat niissä hankkeissa tukikelpoisia välittöminä kustannuksina, missä niitä on hankesuunnitelmassa budjetoitu kustannuslajiin 3. Kone- ja laiteinvestoinnit. Niiden on oltava hankesuunnitelman mukaisia ja osa hankkeen sisällöllistä toteuttamista. Tukikelpoisia ovat myös vastaavien koneiden ja laitteiden vuokra- ja leasing tai poistokustannukset. kuitenkin muistettava tukikelpoisuusasetus 20 : tukikelpoisia eivät ole vuokraamisesta/leasingista aiheutuvat hallinto-, rahoitus-, vakuutus-, korjaus- tai huoltokustannukset tai muut vastaavat kustannukset. Käytettynä hankittujen koneiden ja laitteiden hankintakustannukset ovat tukikelpoisia ellei ko. laitteiden hankintaan ole saatu edellisten viiden vuoden aikana julkista tukea pystyttävä osoittamaan Hankehenkilöstön käyttöön hankkeen hallinnointia varten hankitut koneet, laitteet (mm. tietokoneet, matkapuhelimet) ml. vuokraus/leasing ovat puolestaan välillisiä kustannuksia eli kuuluvat Flat rate -osuuteen. 9

10 Kone- ja laitehankinnat 2/2 Hankitut laitteet ym. omaisuus on käytettävä hyväksytyn hankesuunnitelman mukaiseen tarkoitukseen, hankepäätöksen ehtojen mukaisesti. Koneista ja laitteista on oltava erillinen hankinta- eli kalustoluettelo, joka vastaa maksatukseen esitettäviä hankintoja ja josta on käytävä hankintajärjestyksessä ilmi: Mitä on hankittu, hankintapäivämäärä, kenelle on hankittu, tavaratoimittaja, hinta, sarjanumero, säilytyspaikka ja tunnistenumero (EU-tunnukset, hankkeen tunniste + juokseva numero), jolla kone/laite on merkitty. Lisäksi luetteloon tulee merkitä, mikäli kone/laite rikkoontuu, tuhoutuu, poistetaan käytöstä tai häviää Hankinnat on pystyttävä yksilöimään hankkeen hankinnoiksi vielä 5 vuotta hankkeen päättymisen jälkeen Hankkeen päättymisen jälkeen hankinnat jäävät tuensaajaorganisaation omaisuudeksi (pl. leasing koneet ja laitteet leasingajan loputtua). Tuensaajan tulee dokumentoida, kenen haltuun hankinnat ja käyttöoikeudet jäävät. 10

11 11 Hankintaprosessi

12 Hankintaprosessi Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa koko sopimuskaudelta (ml. mahdollinen optio); hankintojen suunnitelmallisuus! Samalta palveluntarjoajalta tehdyt useat perättäiset hankinnat katsotaan yhdeksi hankinnaksi Jos samalta tarjoajalta mahdollisesti tehdään useampi hankinta, pitää se mainita tarjouspyynnössä / mahdollinen optio täytyy huomioida hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa Hankintalain ja annetun ohjeistuksen vastaiset kilpailuttamattomat suorahankinnat ketjutettuina hankintoina (samalta toimittajalta useissa erissä) eivät ole perusteltavissa yksittäisten hankintojen vähäisellä arvolla. Tarjouspyynnössä tulee olla kaikki ne tiedot, joilla on merkitystä hankinnan kannalta Tarjouksia on pyydettävä riittävä määrä hankinnan kokoon ja laatuun nähden. 12

13 Valintakriteerit Tarkat valintakriteerit tulee määritellä tarjouspyynnössä ja tarjouksista hyväksytään joko halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin. Kohtuullinen hankintahinta ei välttämättä tarkoita halvinta, jos valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus! Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteita voivat olla hankinnan luonteesta riippuen mm. hinta, toimitus-/toteutusaika, valmistumisaika, käyttökustannukset, laatu, tekniset tukipalvelut, käyttötarkoitukseen soveltuvuus, toimintavarmuus, tekniset ansiot, ympäristöystävällisyys, elinkaarikustannukset, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet sekä asiantuntijapalveluissa esim. aiheeseen liittyvä ammattitaito ja osaaminen. kun valintaperusteena on kokonaistaloudellisuus, on tarjouspyynnössä mainittava kaikki ne arviointiperusteet, joita sovelletaan tarjousta hyväksyttäessä Vinkki: Onko palveluntarjoajalla etuja, joiden perusteella asiaa voidaan arvioida? Esim. sijainti/paikallisuus, erityisosaaminen, nopeimmin saatavilla, toimitusvarmuus, aiempi kokemus Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden asettaminen on aina hankintayksikön omassa harkinnassa. 13

14 Hankintaprosessi Tarjousajan tulee olla kohtuullinen ja vain ajoissa saapuneet tarjoukset käsitellään. Tarjouksista tehdään selvä dokumentoitu vertailu (hankintamuistio), jossa kerrotaan kuka tarjosi, mitä tarjosi, mihin hintaan, mitä valittiin ja miksi, sekä tarjouspyyntöön perustuva valintapäätös. Hankintapäätöksen jälkeen laaditaan vielä erillinen hankintasopimus, missä tarkemmin sovitaan mm. hankinnan toimittamisesta, aikatauluista, laskutuksesta ym. Hankintaprosessin dokumentointi tärkeää; toteuttaja velvollinen rahoittajan ohjeiden mukaisesti toimittamaan tarvittavat kirjalliset dokumentit maksatushakemusten liitteenä (kts. menettely eri euromääräisissä rajoissa) Maksatushakemukseen liitetään hankinnoista hankintaselvityslomake, johon merkitään yli 4000 euron hankinnat (toimittaja, hinta, onko kilpailutettu, kilpailutustapa tai perustelut kilpailuttamatta jättämiselle). Esim. paikan päällä varmennusten yhteydessä saatetaan tarkistaa sellaisten pienhankintojen dokumentointia, joita koskevia asiakirjoja ei tarvitse toimittaa maksatushakemusten yhteydessä. 14

15 Menettely eri euromääräisissä rajoissa Kaikissa hankinnoissa on noudatettava syrjimättömyyden, avoimuuden ja tasapuolisuuden periaatteita sekä pystyttävä osoittamaan hankintahinnan kohtuullisuus hankinnan suuruudesta riippumatta. Euromääräiset rajat aina ALVittoman summan perusteella Alle 1000e Hankintahinnan oltava kohtuullinen todennettavissa vaivatta vertailemalla yleistä hintatasoa Ei tarvetta dokumentoida hankintaperusteita e Hankinnasta riippuen riittää esimerkiksi sähköpostilla tai puhelimitse pyydetyt tarjoukset 3-5kpl tai jossain tapauksissa hintojen vertailu internetissä. Vastaukset dokumentoidaan ja niiden pohjalta tehdään hintavertailumuistio, josta selviää perusteet hankinnalle. Suorahankinnasta kirjallinen ja perusteltu päätös. 15

16 Menettely eri euromääräisissä rajoissa Yli 4000e - alle e Hankinnat ilmoitetaan hankintaselvityslomakkeella. Kirjallinen tarjouspyyntömenettely. Kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään 3-5 dokumentoitavaa tarjousta, joissa tulee olla kaikki hankinnan kannalta merkitykselliset tiedot. Tarjouksista tehdään selvä vertailu ja valinta tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden tai halvimman hinnan perusteella. Tehdään valintapäätös tarjouspyynnössä esitettyjen valintakriteerien pohjalta Päätös lähetetään tiedoksi kirjalliseen tarjouskilpailuun osallistuneille Maksatushakemuksen liitteeksi selvitys hintavertailusta ja hankintaperusteista (esim. vertailumuistio/hankintapäätös) sekä hankintasopimus/tilaus/tilausvahvistus. Lisäksi toimitetaan tositekopiot maksatuskautta koskevista hankintaan liittyvistä menoista. 16

17 Menettely eri euromääräisissä rajoissa Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat Tavara- ja palveluhankinnoissa kynnysarvo on euroa (alv 0%) Hankintalain mukainen menettely Muutoksenhaku markkinaoikeuteen Hankintailmoitus on toimitettava julkaistavaksi osoitteessa Myös pienemmissä hankinnoissa hankintailmoituksen voi julkaista Toimitetaan maksatushakemuksen mukana hankintaselvityslomakkeen liitteenä kopiot seuraavista hankinta-asiakirjoista: HILMA-ilmoitus, tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, vertailupöytäkirja, hankintapöytäkirja tai -päätös, hankintasopimus ja voittanut tarjous. EU -kynnysarvon ylittävät hankinnat Tavara- ja palveluhankinnoissa kynnysarvo on e (Valtion keskushallintoviranomaisilla e) Kynnysarvot muuttuvat yleensä parin vuoden välein Hankinnoista ilmoitettava EU:n laajuisesti (ennakkoilmoitus, hankintailmoitus ja jälki-ilmoitus). 17

18 Menettely eri euromääräisissä rajoissa (EURA 2014) Maksatushakemuslomakkeella kysytään erikseen onko toteuttajan/osatoteuttajan maksatushakemuksella kansallisen tai EUkynnysarvon ylittäviä hankintoja. Mikäli maksatuskaudella on ollut kynnysarvot ylittäviä hankintoja (vastaus kyllä ), niin maksatushakemuksen taustalomakkeelle tulee näkyviin lisäkysymyksiä koskien hankintaa. EURA2014 järjestelmässä maksatushakemuksessa ilmoitetaan seuraava tiedot kansallisen ja EU:n kynnysarvon ylittävistä hankinnoista Hankinnan nimi Hankinnan arvo ( ) Hankinnan maksatuspäätöksissä hyväksytyt kustannukset (tämä tieto tulee automaattisesti maksatushakemukseen täytettyjen kustannusrivitietojen perustella) Hankintalaji: Urakka, palveluhankinta tai tavarahankinta Hankintamenettely: Avoin menettely, rajoitettu menettely, neuvottelumenettely, suorahankinta, kilpailullinen neuvottelumenettely, puitejärjestely tai suunnittelukilpailu Toimittajan/-jien nimi Toimittajan/-jien Y-tunnus/-kset 18

19 19 -Suorahankinnat -Sidosyksikköhankinnat -Puitesopimukset

20 Suorahankinnat = Tilanne, jossa hankintayksikkö suorittaa tilauksen ilman tarjouspyyntöä tai tekee hankintapäätöksen tarjouskilpailua järjestämättä vain yhdeltä toimittajalta pyydetyn tarjouksen perusteella. 20 Suorahankinta on aina poikkeus, joka on perusteltava hankintapäätöksessä. Jos hankintaa ei ole kilpailutettu eikä suorahankinnalle ole esitetty riittäviä lainmukaisia perusteita, kustannus on tukikelvoton. Laki julkisista hankinnoista määrää, että hankinta voidaan tehdä suorahankintana vain erityisistä syistä Käytännössä em. hyväksyttävät erityiset syyt ovat EU-hankkeissa todella harvinaisia, niitä voivat olla esim: Kysymyksessä on vähäinen hankinta (alle 1000e) Asianmukaisesti järjestetyssä tarjouskilpailussa ei saatu lainkaan tarjouksia, tai tarjoukset eivät vastanneet tarjouspyyntöä Hankintayksikkö voi tällöin tehdä suorahankinnan valitsemansa toimittajan kanssa, mikäli ko. toimittaja täyttää tarjouspyynnössä tai hankinta-ilmoituksessa asetetut vaatimukset. Suunnittelukilpailun perusteella tehtävä palveluhankinta, joka suunnittelukilpailun sääntöjen mukaan on tehtävä kilpailun voittajalta tai jos voittajia on useita, näistä jonkun kanssa.

21 Suorahankinnat 2 Ennalta arvaamaton, hankintayksiköstä riippumaton, ulkopuolisesta syystä johtuva äärimmäinen kiire Hankintayksikön itsensä aiheuttama kiire ei ole riittävä peruste hankinnan kilpailuttamatta jättämiselle. Kyseessä on teknisiltä ominaisuuksiltaan poikkeuksellinen tuote tai henkilöresurssin kohdalla poikkeukselliseen asiantuntemusalaan, taitoon tai osaamiseen perustuva palvelu. Tällöin hankintayksikön tulee pystyä kiistattomasti osoittamaan, ettei vastaavaa tuotetta tai palvelua ole saatavissa, jolla sama lopputulos voidaan saavuttaa. Kyseessä on alkuperäiseen hankintasopimukseen sisältymätön lisäpalvelu tai lisäurakka, joka hankitaan alkuperäiseltä toteuttajalta ja joka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi palvelun tai urakan toteutumiselle sellaisena kuin se on alun perin määritelty eli on ehdottoman välttämätön alkuperäisen sopimuksen loppuun saattamiseksi. Avoimien rajapintojen toteuttaminen jonkin IT-toimittajan järjestelmään, johon muilla IT-toimittajilla ei ole pääsyä Ohjelmistolisensseihin, ohjelmistojen kehittämiseen ja ohjelmistoihin sisäänrakennettuihin palvelualustoihin yms. liittyvissä hankinnoissa voi olla yleinenkin tilanne, jossa ainoastaan ohjelmiston kehittäjältä voidaan hankkia palvelu ja tekijänoikeudellisista syistä ei ole olemassa kuin yksi mahdollinen toimittaja. 21

22 Oman organisaation sisäiset hankinnat Jos hankinta toteutetaan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 10 :n nojalla sidosyksikköhankintana eli in house-hankintana (saman konsernin eri yhtiöltä hankittu), on kustannuksen tukikelpoisuuden edellytyksenä lisäksi se, että kustannukseen ei ole lisätty katetta. Sisäinen kate ei ole koskaan tukikelpoista Laskuttajan pitää pystyä selvittämään, miten kustannukset ovat muodostuneet Todellisten kustannusten jakamista eri yksiköille / eteenpäin myyntihinta ei voi olla suurempi kuin ostohinta Kuitenkaan Flat Rate -hankkeissa ei voida hyväksyä välittöminä kustannuksina ns. laskennallisia (/jyvitettäviä) kustannuksia, vaan suora yhteys hankkeen toteuttamiseen on voitava osoittaa kirjanpitotosittein. tämä johtaa käytännössä useimmiten siihen, että ns. välittömiin kustannuksiin voi sisällyttää ainoastaan toteuttajaorganisaation ulkopuolelta kohderyhmän käyttöön vuokrattujen tilojen kustannuksia (jotka kilpailutetaan normaalisti) Palvelut tulee hankkia edullisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla, ulkopuolista toimittajaa tulee aina käyttää, mikäli se muodostuu edullisemmaksi kuin oma työ. 22

23 Puitesopimusten hyödyntäminen Hanke voi käyttää myös oman organisaationsa valmiiksi kilpailuttamia voimassaolevia tavara- tai palveluhankintasopimuksia (esim. puitesopimuksia). Puitesopimusta voidaan hyödyntää sopimuksessa määriteltyyn enimmäismäärään asti ja sen puitteissa suoritetaan vain sopimuksen mukaisia hankintoja. Puitejärjestelyjen sisällä tehdyistä yksittäisistä hankinnoista pitäisi aina tehdä ns. minikilpailutus mikäli puitejärjestelyn kautta on valikoitunut useampi mahdollinen toimittaja, eikä niitä ole puitejärjestelyssä asetettu keskinäiseen priorisointijärjestykseen. Mikäli puitejärjestelyjen kautta on valikoitunut useampi mahdollinen toimittaja, eikä keskinäistä priorisointijärjestystä ole määritelty, mutta niistä ainoastaan yksi toimittaja pystyy esim. teknisesti hankinnan toteuttamaan, niin tilanne täytyy selittää tyydyttävästi hankintapäätöksessä. Kuntatoimijat voivat hyödyntää myös KL-Kuntahankintojen kautta kilpailutettuja puitesopimuksia edellyttäen, että hankkeelle hankittava palvelu yksiselitteisesti kuuluu ko. puitesopimuksen soveltamisalaan. 23

24 24 Yhteishankinta

25 Yhteishankinta Yhteishankkeen tuensaajat pääsääntöisesti eri hankintayksikköjä (Hankintalaki 6 1 mom. 5-kohta) huomioitava hankintoja tehtäessä! Hankintayksiköt voivat pyytää yhdessä samansisältöisin tarjouspyynnöin tarjouksia tai hankintarenkaan vetovastuun ottanut yksikkö lähettää yhden yhteisesti laaditun tarjouspyynnön. Tarjouspyynnössä tulee luetella kaikki osapuolet. Jokainen hankintayksikkö tekee erillisen täytäntöönpanopäätöksen. Useamman osatoteuttajan yhteisissä hankinnoissa hankintakokonaisuutta koskevissa asiakirjoissa (kuten hankintasopimuksessa) eri osahankkeiden vastuuosat ja niille aiheutuvat/kohdistuvat kustannukset täytyy pystyä erittelemään yksiselitteisesti. Laskutus täytyy myös eriyttää osatoteuttajittain. Kustannuksen perusteiden todentamisen kannalta tulee maksatushakemuksella pystyä osoittamaan tarvittavin selvityksin, mikä osa kokonaishankinnan kustannuksista kuuluu hankkeelle ja hankintaasiakirjoissa tulee olla selkeät jakoperusteet. 25

26 Tapahtuman järjestäminen yhteistyössä muiden toimijoiden/hankkeiden kanssa Maksatushakemukseen liitetään selvitys siitä, mikä on hankkeen rooli tapahtuman järjestäjänä, jotta kustannuksella on selkeät ja konkreettiset perusteet. Tärkeää on selkeästi yksilöidä vastuunjako kustannusten perusteiden todentamiseksi ja rahoittajan tulee saada kokonaiskäsitys tilaisuuden laajuudesta, kokonaiskustannuksista ja siitä, kuinka paljon järjestäviä tahoja on. Kannattaa laatia sopimus, jossa määritellään hankkeen vastuut tilaisuuden osajärjestäjänä (sis. ne konkreettiset vastuut, joista hankkeelle tulevat kustannukset koostuvat. Esim. vastaa puhujien hankkimisesta, kohderyhmän tarjoiluista x osin tms.) Yhteistyössä järjestäminen ei poista kilpailutus/hintavertailuvelvollisuutta! 26

27 27 -Innovatiiviset hankinnat -Kilpailullinen neuvottelumenettely

28 Innovatiiviset hankinnat 1/2 28 Uuteen hankintalakiin on tulossa innovaatiokumppanuus Tavoitteena kumppanuuden toteuttaminen innovatiivisen palvelun tai tuotteen kehittämiseksi ja niistä myöhemmin seuraavien palvelujen hankkimiseksi Hankintamenettelynä neuvottelumenettely Valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus Toteutetaan vaiheittain: ensin tutkimus ja innovaatioprosessi, johon voi jo liittyä palvelun toteutus Tilaaja määrittelee haasteen, johon haetaan ratkaisuja Haaste, johon haetaan innovatiivisia ratkaisuja tulee olla määriteltynä mahdollisimman tarkasti Esim. erilaisten kokeilujen hankinta Tilaaja määrittelee palvelulta/tuotteelta odotettuja ominaisuuksia muttei itse ratkaisua Toimittajille jätetään vapaus esittää innovatiivisia ratkaisuja. Tulee varmistaa, että tilattava palvelu on hankesuunnitelman ja RR-ohjelman mukainen Vinkki: Käytä tulokseen sidottuja ja laadullisia tarjousten vertailuperusteita. Vertailtavien tarjousten on oltava aidosti keskenään vertailukelpoisia.

29 Innovatiiviset hankinnat 2/2 Hankintaprosessin dokumentointi tehtävä huolellisesti RR-sääntöjen mukaan jo markkinakartoitusvaiheesta lähtien Ennen hankintamenettelyn aloittamista hankintayksikkö voi tehdä markkinakartoituksen hankinnan valmistelua varten ja antaa tietoa toimittajille tulevaa hankintaa koskevista suunnitelmistaan ja vaatimuksistaan. Markkinakartoitusvaiheessa saadut hankintamenettelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa apuna käytettävät neuvot eivät saa johtaa kilpailun vääristymiseen tai avoimuuden ja syrjimättömyyden vaarantumiseen Huom! Se, että hankinta toteutetaan innovatiivisena hankintana, ei poista hankkeen velvoitetta hankintahinnan kohtuullisuuden osoittamisesta! Hankintamenettelynä haasteellinen. Kysy neuvot oman organisaatiosi hankinta-asiantuntijalta! 29

30 Kilpailullinen neuvottelumenettely 1/2 = voimassaolevan hankintalain 348/2007 mukainen hankintamenettely, jossa hankintayksikkö neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa löytääkseen yhden tai usean ratkaisun, joka vastaa sen tarpeita ja jonka ratkaisun perusteella menettelyyn valittuja ehdokkaita pyydetään tekemään tarjouksensa. Voidaan käyttää erityisen monimutkaisessa hankinnassa, jossa hankintayksikkö ei pysty objektiivisesti ennakolta määrittelemään hankinnan ehtoja ja yksityiskohtia taikka teknisiä keinoja tarpeidensa tai tavoitteidensa toteuttamiseksi. Käyttökohteita voivat olla hankinnat, joissa innovatiivisten ratkaisujen huomioiminen on erityisen tarkoituksenmukaista. Tarjousten valintaperusteena aina kokonaistaloudellinen edullisuus Ehdokkaiden ja tarjoajien kohtelu oltava tasapuolinen erityisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Hankintayksikkö ei saa antaa tietoja tavalla, joka vaarantaa tasapuolisen kohtelun 30

31 Kilpailullinen neuvottelumenettely 2/2 Hankintayksikkö neuvottelee valitsemiensa ehdokkaiden kanssa hankinnan toteuttamiseen soveltuvien keinojen määrittelemiseksi sekä hankinnan toteuttamista koskevan yhden tai useamman ratkaisuehdotuksen löytämiseksi. Neuvotteluja jatketaan, kunnes hankintayksikkö pystyy tekemään päätöksen hankinnan toteuttamista koskevasta yhdestä tai useammasta ratkaisumallista Neuvotteluja voidaan käydä myös vaiheittain edellyttäen, että vaiheittaisuudesta ja noudatettavista perusteista on ilmoitettu hankintailmoituksessa Neuvottelujen vaiheittaisuudella voidaan keventää hankintamenettelyä valitsemalla jatkoneuvotteluihin sellaiset ehdokkaat, joiden esittämät ratkaisut vastaavat parhaiten hankintayksikön tarpeita. Ehdokkailta pyydetään neuvotteluissa esitettyihin ja määriteltyihin ratkaisuihin perustuvat lopulliset tarjoukset. Tarjousten on oltava tarjouspyynnössä esitettyjen hankinnan kohteen edellyttämien vaatimusten mukaisia. Tarjouksen valinnassa on sovellettava hankintailmoituksessa tai hankekuvauksessa ilmoitettuja vertailuperusteita. 31

32 Muuta huomioitavaa Oppilaitokselta/korkeakoululta opiskelijatyönä hankittavaa tilaustutkimusta koskevat samat hankintakäytänteet, kuin muitakin hankintoja (esim. hankintahinnan kohtuullisuuden osoittaminen hintavertailun/kilpailutuksen kautta). Tulee tarkastella mm. sitä, voisiko vastaavan opiskelijatyön saada jonkun muun oppilaitoksen kuin vain yhden kautta. Opiskelijatyössä voi olla kyse hankkeen toimenpiteisiin kuuluvan selvityksen/kartoituksen/tilaustutkimuksen hankkimisesta, jolloin tutkimusaihe on aina yksiselitteisesti yhdistettävissä hankkeen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Muistettava ettei hanke voi tuottaa kaksinkertaista valtiontukea Oppilaitosten toteuttamissa hankkeissa esim. opinnäytetöistä maksetut palkkiot hylätään perustuen siihen, että ne saavat koulutustoimintaan suoraan valtion tukea, jolloin hankkeen kautta tullut tuki olisi kaksinkertaista valtiontukea Julkisen hankinnan tekemiseen on varattava riittävästi aikaa Neuvoja ja ohjeita hankintoihin liittyvissä kysymyksissä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton ylläpitämiltä internet-sivuilta osoitteesta 32

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Hankintaklinikka 30.3 ja tukea hankkeen hankintojen tekemiseen ja dokumentointiin - mikä muuttuu uuden hankintalain myötä?

Hankintaklinikka 30.3 ja tukea hankkeen hankintojen tekemiseen ja dokumentointiin - mikä muuttuu uuden hankintalain myötä? Hankintaklinikka 30.3 ja 7.4 - tukea hankkeen hankintojen tekemiseen ja dokumentointiin - mikä muuttuu uuden hankintalain myötä? 2 Koulutuksen materiaalit ja lisätietoa Rakennerahastot.fi Etelä-Suomen

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE Voimaantulo 1.11.2015 Kaupunginhallitus päättänyt 12.10.2015 / 247 Keuruun kaupunki Keuruun kaupungin pienhankintaohje 1.11.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta.

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta. 1 (7) x.x.2017 xx JOHDANTO Tässä ohjeessa käsitellään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja, joista käytetään nimitystä pienhankinta. Ohjeessa otetaan kantaa siihen, milloin kyseessä on pienhankinta

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Liite nro 139K khall.ptk.18.10.2010 Liite nro 37 kvalt.ptk. 8.11.2010 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET JA OHJEET KESKITETYISTÄ HANKINNOISTA

Liite nro 139K khall.ptk.18.10.2010 Liite nro 37 kvalt.ptk. 8.11.2010 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET JA OHJEET KESKITETYISTÄ HANKINNOISTA Liite nro 139K khall.ptk.18.10.2010 Liite nro 37 kvalt.ptk. 8.11.2010 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET JA OHJEET KESKITETYISTÄ HANKINNOISTA Uudistettu laki julkisista hankinnoista astui voimaan

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Vuokrataloyhtiöiden neuvottelupäivät 17. 18.9.2015, Kuusamo Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Tarjouspyyntö ja sen velvoitteet Tarjousten käsittely Hankintapäätös

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUT

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUT LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUT SISÄLLYSLUETTELO 1. LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUJEN PERIAATTEET... 3 2. HANKINTAMENETTELY... 3 3. OSTOPALVELUJEN HAKUMENETTELY... 3 4. HAKUAIKA... 3 5.

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkauspalvelujen hankinnan lakiperusta Hankintalaki 348/07 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Huittisten kaupungin Pienhankintaohje. Kaupunginhallitus

Huittisten kaupungin Pienhankintaohje. Kaupunginhallitus Huittisten kaupungin Pienhankintaohje Kaupunginhallitus 18.9.2017 Pienhankintaohje Pienhankintaohje koskee kansalliset kynnysarvot alittavia pienhankintoja SISÄLTÖ: 1. Pienhankinnan määrittely, sääntely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (6) 5 Monivuotisten kasvien taimihankinnan puitejärjestely 2017 2018 hankintayhteistyössä Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) kanssa HEL 2017-001449

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot