Hankintaklinikka 30.3 ja tukea hankkeen hankintojen tekemiseen ja dokumentointiin - mikä muuttuu uuden hankintalain myötä?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintaklinikka 30.3 ja tukea hankkeen hankintojen tekemiseen ja dokumentointiin - mikä muuttuu uuden hankintalain myötä?"

Transkriptio

1 Hankintaklinikka 30.3 ja tukea hankkeen hankintojen tekemiseen ja dokumentointiin - mikä muuttuu uuden hankintalain myötä?

2 2 Koulutuksen materiaalit ja lisätietoa Rakennerahastot.fi Etelä-Suomen materiaalipankki - Tilaisuuksien materiaalit Uudenmaan liitto

3 Verkkoklinikan sisältö Hankinnat EAKR-hankkeissa (yleistä) Uusi hankintalaki ja sen tuomat muutokset EAKR-hankkeisiin (Uudenmaan liiton rahoittamat hankkeet) Kokonaistaloudellinen edullisuus valintakriteerinä Hankintojen jakaminen osiin uudessa laissa Markkinakartoitus Suorahankinnat, lisähankinnat, puitesopimus Sidosyksikkö ja sidosyksikköhankinnat uudessa laissa Yhteishankinta Neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely Innovaatiokumppanuus ja innovatiiviset hankinnat Oppilaitokselta hankittava tilaustutkimus Kysymyksiä ja vastauksia Webinaarin aikana voi kirjoittaa kysymyksiä keskusteluosioon. Kysymykset käsitellään jokaisen osion tai koko esityksen lopussa 3

4 4 Hankinnat EAKR-hankkeissa

5 Hankkeen hankintoja ohjaavat: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) Sovelletaan vähintään kansallisen kynnysarvon (60.000, alv 0 %) suuruisiin tavaraja palveluhankintoihin. Astui voimaan ja sovelletaan hankintoihin, jotka on aloitettu jälkeen. Aloittaminen lasketaan yleensä hankinnan ilmoittamishetkestä. Rakennerahastohankkeita koskevat säädökset Kynnysarvot alittavissa hankinnoissa ensisijaiset määrittäjät ovat edelleen Rahoitusasetus (357/2014) ja Tukikelpoisuusasetus (358/2014). Uusi hankintalaki ei vaikuta niiden asettamiin perusrealiteetteihin millään tavalla. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Uudenmaan liiton ohjeistukset hankintamenettelyistä. Mm. hyväksytyn hankepäätöksen kohta Julkiset hankinnat ja Starttikoulutuksen aineisto Organisaation omia hankintaohjeita voidaan soveltaa, mikäli ne eivät ole ristiriidassa rahoittajan ohjeiden kanssa. Omat hankintaohjeet on syytä päivittää uuteen hankintalakiin sopivaan muotoon! Hankintayksikön ratkaistava erityisesti se, miten hankintalain ulkopuolelle jäävät pienhankinnat jatkossa tehdään ja miten hankinnoista tiedotetaan potentiaalisia tarjoajia 5

6 6 Hankintahinnan kohtuullisuuden osoittaminen Rahoitusasetus 23 : Jos hankkeeseen liittyvään hankintaan ei ole sovellettava julkisista hankinnoista annettua lakia, on tuen saajan voitava esittää, että hankinnasta aiheutuva kustannus on kohtuullinen. Kohtuulliseksi katsotaan kustannus, joka perustuu tavanomaiseen hintatasoon. Maksatuksen yhteydessä kustannusten kohtuullisuutta arvioitaessa on hakijan esitettävä perustelunsa kustannusten kohtuullisuudelle eli selvityksensä siitä, että kustannukset perustuvat tavanomaiseen hintatasoon. (Asetuksen muistio) Tukikelpoisuusasetus 3 : Hankinnoista aiheutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia, jos hankintamenettelyssä on noudatettu julkisista hankinnoista annettua lakia. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista annettua lakia, tuensaajan on tuen myöntäneen viranomaisen vaatiessa osoitettava, että hankinnasta aiheutuva kustannus on kohtuullinen. Kohtuullisuus on kyettävä näyttämään. Se, että kustannukset ovat kohtuullisia, voidaan todentaa siten, että kynnysarvon alittavasta hankinnasta pyydetään todisteellisesti tarjous vähintään kolmelta tarjoajalta, jolloin tavanomainen hintataso ja hintojen kohtuullisuus saadaan selvitettyä. Tarjous voidaan kynnysarvojen alittavassa hankinnassa eli niin kutsutussa pienhankinnassa pyytää sähköpostilla tai muulla tavoin dokumentoidusti. (Asetuksen muistio)

7 Tukikelpoisuuden perusteet Pääsääntönä on kaikkien hankintojen kilpailuttaminen ja periaatteena avoimuus, tasapuolisuus, syrjimättömyys. Hankintoja voi olla budjetoitu palvelujen ostot, kone- ja laiteinvestoinnit sekä muut kustannukset -kustannuslajeissa Vain hankebudjetin mukaiset ja hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeelliset hankinnat ovat mahdollisia! Palveluhankinnat eivät lähtökohtaisesti voi sisältää esim. kone- ja laitehankintoja osallistuvalle yritykselle tai alihankkijalle. Tarvittaessa huomioitava de minimis Tukea ei voi siirtää eteenpäin kolmansille osapuolille esimerkiksi avustuksina tai lahjoituksina Muutoksista ja lisäyksistä hankesuunnitelmaan on neuvoteltava rahoittajan kanssa. Hankintaan ja kilpailutukseen liittyvä materiaali tulee dokumentoida ja säilyttää EAKR -säädösten mukaisesti (tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja, tarjoukset, tarjousten vertailuasiakirjat, hankintapäätös, hankintasopimus/tilaus sekä muutoksenhakuosoitus) Myös pienhankintoja koskeva aineisto tulee säilyttää tuensaajan omassa hankeaineistossa (maksatushakemuksen liitteeksi vain pyydetyt dokumentit). 7

8 8 Uusi hankintalaki ja sen tuomat muutokset EAKR-hankkeisiin (Uudenmaan liiton rahoittamat hankkeet)

9 Mitä uusi hankintalaki (1397/2016) muuttaa? (1/2) Erilaisten hankintamenettelyiden käyttö on joustavampaa uuden hankintalain myötä, sillä hankintayksikkö voi varsin vapaasti määritellä käytettävän hankintamenettelyn. Aiempaa enemmän korostuvat EU:n perussopimuksen mukaiset avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömän kohtelun ja suhteellisuuden periaatteet. Hankintalain uudistuksen tavoitteita olivat: Hankintamenettelyjen yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen byrokratian vähentäminen, sähköinen menettely Innovaatioihin kannustaminen mm. uusi innovaatiomenettely, EU:n innostrategiat Mahdollisuus edistää yhteistä etua sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat ym. huomioon otettavissa Pk-yritysten ja uusyritysten markkinoillepääsyn parantaminen helpotetaan pienyritysten osallistumismahdollisuuksia Asianmukaiset menettelyt ja hallinto korruptionvastainen toiminta, eturistiriitoihin puuttuminen, harmaan talouden torjunta yms. 9

10 Mitä uusi hankintalaki (1397/2016) muuttaa? (2/2) Kansallisella tasolla hankintalaki toi mukanaan lisäjoustoa ja byrokratian keventämistä, mm: Kynnysarvon nousu, Ei vähimmäismääräaikoja Hankinnan kokoon ja laatuun nähden kohtuullinen määräaika Hankintayksikön vapaus räätälöidä kuhunkin tilanteeseen sopivan hankintamenettelyn, Innovatiiviset hankinnat, Vähäarvoiset lisähankinnat vapaasti, Markkinakartoituksen hyödyntäminen EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen tasolla byrokratia ei keventynyt, vaan pikemminkin lisääntyi esim. yksityiskohtaisen ESPD -lomakkeen käyttö ja erillinen hankintakertomus kaikissa EU-hankinnoissa Uudistuksen tavoitteiden toteutumisesta maininnan arvoinen on pk-yritysten mukaantulon helpottaminen hankintojen osiin jakamisen kautta Merkittävä muutos on myös sidosyksikön määritteleminen uudella tavalla (15 ) Terminologian muutokset: valitaan aina kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on joko: 1) hinnaltaan halvin, 2) kustannuksiltaan edullisin (elinkaari) tai 3) hintalaatusuhteeltaan paras 10

11 Miten uusi hankintalaki vaikuttaa Uudenmaan liiton hankeohjeistukseen? Ohjeistus EAKR-hankkeissa keskittyy RR-erillislainsäädännön erit. rahoitusasetuksen ja tukikelpoisuusasetuksen tulkitsemiseen niin, että varmistetaan riittävät hankintakäytännöt hankkeissa kaikensuuruisten hankintojen osalta. Uusi hankintalaki ei vaikuta erillislainsäädännön asettamiin perusrealiteetteihin millään tavalla, joten käytännössä uusi hankintalaki tuo mukanaan vain vähäisiä muutoksia hankeohjeistukseen Uusi hankintalaki vaikuttaa erityisesti linjaukseemme hankintamenettelyistä /tarvittavan raportoinnin luonteesta eri suuruisissa kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa. Hankkeiden hankinnat ovat useimmiten kansallisen kynnysarvon alittavia ja tämä koulutus antaa eväitä uuden hankintalain mukaisten toimintaperiaatteiden soveltamiseen ja hyödyntämiseen erityisesti kansallisen kynnysarvon alittavien, mutta RR-erillislainsäädännön edellytykset täyttävien hankintojen suunnittelussa. Rahoittajan vastuisiin ei kuulu hankintalain sisällön ohjeistaminen tuensaajille, vaan jo hankkeiden yleisissä valintakriteereissä hakijaorganisaatiolta edellytetään tarvittavaa osaamista hankinnoista. 11

12 Muutokset menettelyyn eri euromääräisissä rajoissa 1/3 Uudessa hankintalaissa nousseen kansallisen kynnysarvon myötä Uudenmaan liitto nostaa raja-arvoja raportointivaatimuksista eri suuruisissa hankinnoissa. Kaikissa hankinnoissa on noudatettava syrjimättömyyden, avoimuuden ja tasapuolisuuden periaatteita sekä pystyttävä osoittamaan hankintahinnan kohtuullisuus hankinnan suuruudesta riippumatta. Euromääräiset rajat aina ALVittoman summan perusteella Alle 2000 (ennen 1000 ) Hankintahinnan oltava kohtuullinen todennettavissa vaivatta vertailemalla yleistä hintatasoa Ei tarvetta dokumentoida hankintaperusteita (ennen ) Hankinnasta riippuen riittää esimerkiksi sähköpostilla tai puhelimitse pyydetyt tarjoukset 3-5 kpl tai jossain tapauksissa hintojen vertailu internetissä. Vastaukset dokumentoidaan ja niiden pohjalta tehdään hintavertailumuistio, josta selviää perusteet hankinnalle. Suorahankinnasta kirjallinen ja perusteltu päätös. 12

13 Muutokset menettelyyn eri euromääräisissä rajoissa 2/3 Yli alle (ennen yli alle ) Hankinnat ilmoitetaan hankintaselvityslomakkeella. Kirjallinen tarjouspyyntömenettely. Kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään 3-5 dokumentoitavaa tarjousta, joissa tulee olla kaikki hankinnan kannalta merkitykselliset tiedot. Tarjouksista tehdään selvä vertailu ja valinta tehdään aina kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella Huom! Kokonaistaloudellisen edullisuuden uusi määritelmä Tehdään valintapäätös tarjouspyynnössä esitettyjen valintakriteerien pohjalta Päätös lähetetään tiedoksi kirjalliseen tarjouskilpailuun osallistuneille Maksatushakemuksen liitteeksi selvitys hintavertailusta ja hankintaperusteista (esim. vertailumuistio/hankintapäätös) sekä hankintasopimus/tilaus/tilausvahvistus. Lisäksi toimitetaan tositekopiot maksatuskautta koskevista hankintaan liittyvistä menoista. Esim. paikan päällä varmennusten yhteydessä tarkastetaan sellaisten pienhankintojen dokumentointia, joita koskevia asiakirjoja ei tarvitse toimittaa maksatushakemusten yhteydessä. 13

14 Muutokset menettelyyn eri euromääräisissä rajoissa 3/3 Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat Tavara- ja palveluhankinnoissa kynnysarvo on (alv 0%) Hankintalain (1397/2016) mukainen menettely Muutoksenhaku markkinaoikeuteen Hankintailmoitus on toimitettava julkaistavaksi osoitteessa Toimitetaan maksatushakemuksen mukana hankintaselvityslomakkeen liitteenä kopiot seuraavista hankinta-asiakirjoista: HILMA-ilmoitus, tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, vertailupöytäkirja, hankintapöytäkirja tai -päätös, hankintasopimus ja voittanut tarjous. EU -kynnysarvon ylittävät hankinnat Tavara- ja palveluhankinnoissa kynnysarvo on e (Valtion keskushallintoviranomaisilla e) Kynnysarvot muuttuvat yleensä parin vuoden välein Hankinnoista ilmoitettava EU:n laajuisesti (ennakkoilmoitus, hankintailmoitus ja jälkiilmoitus). Uutena täytettävä myös ESPD-lomake ja tehtävä erillinen hankintakertomus (jälkimmäisen voi korvata erityisen yksityiskohtaisesti laaditulla hankintapäätöksellä) 14

15 Menettely eri euromääräisissä rajoissa (EURA 2014) Maksatushakemuslomakkeella kysytään erikseen onko toteuttajan/osatoteuttajan maksatushakemuksella kansallisen tai EUkynnysarvon ylittäviä hankintoja. Mikäli maksatuskaudella on ollut kynnysarvot ylittäviä hankintoja (vastaus kyllä ), niin maksatushakemuksen taustalomakkeelle tulee näkyviin lisäkysymyksiä koskien hankintaa. EURA2014 järjestelmässä maksatushakemuksessa ilmoitetaan seuraava tiedot kansallisen ja EU:n kynnysarvon ylittävistä hankinnoista Hankinnan nimi Hankinnan arvo ( ) Hankinnan maksatuspäätöksissä hyväksytyt kustannukset (tämä tieto tulee automaattisesti maksatushakemukseen täytettyjen kustannusrivitietojen perustella) Hankintalaji: Urakka, palveluhankinta tai tavarahankinta Hankintamenettely: Avoin menettely, rajoitettu menettely, neuvottelumenettely, suorahankinta, kilpailullinen neuvottelumenettely, puitejärjestely tai suunnittelukilpailu Toimittajan/-jien nimi Toimittajan/-jien Y-tunnus/-kset 15

16 16 Kokonaistaloudellinen edullisuus valintakriteerinä

17 Kokonaistaloudellinen edullisuus valintakriteerinä 1/4 Uudistettu terminologia koskien valintakriteereitä Valintaperuste uuden hankintalain myötä aina kokonaistaloudellinen edullisuus Kts. Hankintalain 93 Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on joko: 1) Hinnaltaan halvin, 2) Kustannuksiltaan edullisin (elinkaari) tai 3) hinta-laatusuhteeltaan paras Jos hankintayksikkö käyttää muissa kuin tavarahankinnoissa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan halvinta hintaa, sen on esitettävä tätä koskevat perustelut hankinta-asiakirjoissa. 17

18 Kokonaistaloudellinen edullisuus valintakriteerinä 2/4 Hankintayksikkö voi asettaa hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät laadullisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin. Laatuun liittyviä perusteita voivat olla hankinnan luonteesta riippuen: tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, esteettömyys, kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu, käyttökustannukset, kustannustehokkuus, myynnin jälkeinen palvelu ja tekninen tuki, huolto ja toimituspäivä tai toimitus- tai toteutusaika sekä muut toimitusehdot. Hankintayksikkö voi ottaa huomioon valintakriteereissään myös toteutukseen osoitetun henkilöstön pätevyyden ja kokemuksen sekä henkilöstön organisoinnin, jos osoitetun henkilöstön laadulla voi olla merkittävä vaikutus hankintasopimuksen toteuttamisessa Hankintayksikkö voi esittää hinta-laatusuhteen kustannustekijät myös kiinteän hinnan tai kustannusten muodossa, jolloin tarjoajat kilpailevat ainoastaan laatuun liittyvillä perusteilla Vinkki: Onko palveluntarjoajalla etuja, joiden perusteella asiaa voidaan arvioida? Esim. sijainti/paikallisuus, erityisosaaminen, nopeimmin saatavilla, toimitusvarmuus, aiempi kokemus 18

19 Kokonaistaloudellinen edullisuus valintakriteerinä 3/4 Hankintayksikön on ilmoitettava käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste tai hinta-laatusuhteen mukaiset vertailuperusteet hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa. Vertailuperusteiden suhteellinen painotus on yksilöitävä hankintailmoituksessa, neuvottelukutsussa tai tarjouspyynnössä. Painotus voidaan ilmaista myös ilmoittamalla kohtuullinen vaihteluväli. 19 Hinta-laatusuhteen vertailuperuste liittyy hankinnan kohteeseen, jos se liittyy kyseisen sopimuksen perusteella toimitettaviin tavarahankintoihin tai palveluihin liittyvään sopimukseen miltä tahansa osin ja missä tahansa niiden elinkaaren vaiheessa. Vertailuperusteiden on aina liityttävä hankinnan kohteeseen Ne eivät saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta ja niiden on oltava syrjimättömiä ja varmistettava todellisen kilpailun mahdollisuus Hankintayksikön on asetettava vertailuperusteet siten, että tarjoaja pystyy todentamaan niihin perustuvat tiedot tarjousten vertailua varten. Epäselvissä tapauksissa hankintayksikön on tarkistettava tarjoajien antamien tietojen ja näytön paikkansapitävyys.

20 Kokonaistaloudellinen edullisuus valintakriteerinä 4/4 Hankintayksikkö voi käyttää hankinnan kustannusten arvioimisen perusteena elinkaarikustannuksia. Elinkaarikustannuksia ovat hankintayksikölle tai muille hankinnan kohteen käyttäjille aiheutuneet hankintakustannukset, käyttökustannukset, huoltokustannukset sekä kierrätys- ja jätevaiheen kustannukset ja muut palvelujen tai tavaroiden elinkaaren aikaiset kustannukset. Elinkaarikustannuksia ovat myös ulkoisista ympäristövaikutuksista aiheutuvat ja hankinnan kohteeseen sen elinkaaren aikana liittyvät kustannukset, jos niiden rahallinen arvo voidaan määrittää ja tarkistaa. Jos hankintayksikkö arvioi kustannukset elinkaarikustannusmallilla, sen on ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa, mitkä tiedot tarjoajien ja ehdokkaiden on toimitettava kustannusten laskemista varten ja mitä menetelmää se käyttää elinkaarikustannusten laskennassa. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden asettaminen on aina hankintayksikön omassa harkinnassa. 20

21 21 Hankintojen jakaminen osiin uudessa laissa

22 Hankintojen jakaminen osiin uudessa laissa Hankintalain uudistuksen yksi päätavoitteista on ollut pienten ja keskisuurten yritysten aseman parantaminen julkisten hankintojen tarjoajina Keskeisin uudistus pk-yritysten kannalta on mahdollisuus ja suositus jakaa hankintakokonaisuus osiin Hankintakokonaisuus jaetaan tarjouspyynnön sisällä osiin Kynnysarvo = osien yhteenlaskettu arvo Hankintayksikön on perusteltava hankintapäätöksessä tai erillisessä kertomuksessa jos ei jaeta Huom! Alle kynnysarvon jäävissä hankkeiden hankinnoissa tätä ei edellytä Hankintojen pilkkominen on edelleen kiellettyä! Hankintalain ja annetun ohjeistuksen vastaiset kilpailuttamattomat suorahankinnat ketjutettuina hankintoina (samalta toimittajalta useissa erissä) eivät ole perusteltavissa yksittäisten hankintojen vähäisellä arvolla. Jos on vaikeaa ennakoida tarvittavien hankintojen määrää vuosien aikana, on suositeltavaa, että organisaatio tekee puitesopimuksen 22

23 23 Markkinakartoitus

24 Markkinakartoitus Markkinakartoitus (uuden lain 65 ja 66 ) on myös uutta aiempaan lakiin verrattuna. Ennen hankintamenettelyn aloittamista hankintayksikkö voi tehdä markkinakartoituksen hankinnan valmistelua varten ja antaa tietoa toimittajille tulevaa hankintaa koskevista suunnitelmistaan ja vaatimuksistaan. Hankintayksikkö voi käyttää riippumattomia asiantuntijoita, muita viranomaisia ja toimittajia. Näiden tahojen neuvoja voidaan käyttää apuna hankintamenettelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa, mutta ne eivät saa johtaa kilpailun vääristämiseen eikä syrjimättömyyden ja avoimuuden periaatteiden vastaiseen menettelyyn Jos ehdokas, tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on osallistunut hankinnan valmisteluun, on hankintayksikön varmistettava, että tämä ei vääristä kilpailua. Myös markkinakartoitusvaiheen toteuttaminen tulee dokumentoida RRhankinnoissa 24 Markkinakartoituksen käytöstä voi olla erityisesti hyötyä innovatiivisissa hankinnoissa, kun määritellään ja rajataan haastetta, johon haetaan ratkaisuja ja kerätään taustatietoa siitä, minkä tyyppisiä ratkaisuja markkinoilta saattaisi löytyä.

25 Markkinakartoitus Kilpailutuskehä (EU-hankinnat) lähde: PTCServices Jälkiilmoitus Sopiminen ja sopimuskausi Velvoitteiden seuraaminen Markkinaseuranta Suunnittelu ja ennakkoilmoitus Markkinakartoitus Päätöksen vastaanotto ja valitusaika Odotusaika Säännöt ja ohjeet Hankintailmoitus Tarjouspyyntö Ilmoittaminen päätöksestä (määräaika) Alihankkijoiden tarkastaminen Hankintapäätös, voittajan todistusten tarkastaminen Tarjousten vertailu ja perustelu, vertailutietojen varmistaminen Stategia Mahdolliset täsmennykset Julkisten hankintojen periaatteet Tarjousten tarkastus Kysymykset ja vastaukset Tarjouksen jättäminen Avaamistilaisuus Tarjoajien soveltuvuusvaikutusten tarkastus 25

26 26 Suorahankinnat Lisähankinnat ja sopimusmuutokset Puitesopimukset

27 Suorahankinnat = Tilanne, jossa hankintayksikkö suorittaa tilauksen ilman tarjouspyyntöä tai tekee hankintapäätöksen tarjouskilpailua järjestämättä vain yhdeltä toimittajalta pyydetyn tarjouksen perusteella. Suorahankinta on aina poikkeus, joka on perusteltava hankintapäätöksessä. Suorahankintapäätös tehdään kirjallisesti ja se perustellaan yksityiskohtaisesti Uusi laki velvoittaa kansallisen kynnysarvon ylittyessä myös suorahankinnan ilmoittamisesta HILMA:ssa. Ilmoituksessa kerrotaan avoimesti perusteet suorahankinnalle Tästä käynnistyy 14vrk valitusaika Jos hankintaa ei ole kilpailutettu eikä suorahankinnalle ole esitetty riittäviä lainmukaisia perusteita, kustannus on tukikelvoton. 27

28 Uuden hankintalain mukaisia, periaatteessa EAKRhankkeidenkin hankintoihin sopivia suorahankintaperusteita: Kysymyksessä on vähäinen hankinta (alle 2000 ) Asianmukaisesti järjestetyssä tarjouskilpailussa ei ole saatu lainkaan tarjouksia tai sopivia tarjouksia ja alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta. Ennalta arvaamaton, hankintayksiköstä riippumaton, ulkopuolisesta syystä johtuva äärimmäinen kiire Hankintayksikön itsensä aiheuttama kiire ei ole riittävä peruste hankinnan kilpailuttamatta jättämiselle. Teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Tällöin hankintayksikön tulee pystyä kiistattomasti osoittamaan, ettei vastaavaa tuotetta tai palvelua ole saatavissa, jolla sama lopputulos voidaan saavuttaa. Suunnittelukilpailun perusteella tehtävä palveluhankinta. Tavarahankinta on lisätilaus samalta toimittajalta ja sen tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. Avoimien rajapintojen toteuttaminen jonkin IT-toimittajan järjestelmään, johon muilla IT-toimittajilla ei ole pääsyä Ohjelmistolisensseihin, ohjelmistojen kehittämiseen ja ohjelmistoihin sisäänrakennettuihin palvelualustoihin yms. liittyvissä hankinnoissa voi olla yleinenkin tilanne, jossa ainoastaan ohjelmiston kehittäjältä voidaan hankkia palvelu ja tekijänoikeudellisista syistä ei ole olemassa kuin yksi mahdollinen toimittaja 28

29 29 Ennakkokysymys: Suorahankinnan perusteluun tarvittavat dokumentit? Vastaus: Hankintapäätös, jossa suorahankinta on perusteltu riittävällä tasolla. Tarvittaessa rahoittaja edellyttää lisäselvityksiä. Huom! Sidosyksikköhankinnoissa katteettomuus on osoitettava.

30 Lisähankinnat ja sopimusmuutokset 1/2 Hankintayksikkö voi tehdä alkuperäisen toimittajan kanssa suorahankintana uuden palveluhankinnan sen vastatessa aiemmin tehtyä palveluhankintaa mikäli alkuperäisessä hankintasopimuksessa on mainittu optiomahdollisuudesta ja lisäpalvelun ennakoitu arvo on huomioitu laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Uuden hankintalain 136 mukaan hankintasopimusta ei saa olennaisesti muuttaa, vaan olennainen muutos on suorahankintaa. Tärkeää on ennakoida mahdollisimman hyvin mahdolliset muutokset alkuperäisessä tarjouspyynnössä (ennalta määritelty muutos) Kuvaa mahdollisten muutosten laajuus, luonne ja olosuhteet, joissa niitä käytetään Sopimusehtoihin ei saa sisältyä sellaisia muutoksia tai optioita, jotka muuttaisivat hankinnan koko luonteen toiseksi Olennaiset sopimusmuutokset ovat kiellettyjä ja laissa on tarkkaan säädelty mitkä muutokset ovat oleellisia ja millaisia muutoksia sopimuksiin on sallittua tehdä 30

31 Lisähankinnat ja sopimusmuutokset 2/2 Alkuperäisissä hankinta-asiakirjoissa ennalta määrittelemätön lisätilaus on mahdollinen mikäli: Kyseessä on ns. vähäarvoinen palvelun tai tavaran lisähankinta Alle 10% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta Poikkeustilanne, jossa taloudellisia ja teknisiä syitä sekä olosuhdemuutos, jota huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida. Tällöin toimittajan vaihtaminen ei ole mahdollista sopimukseen liittyvistä taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle. Ei vaikutusta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen ja muutoksen arvo max. 50% alkuperäisestä sopimuksesta Mikäli sopimusmuutos kasvattaa alun perin sovittua hankinnan kohdetta, eikä ole em. vähäarvoinen lisähankinta max.10%, tulee sopimusmuutoksesta julkaista kynnysarvon ylittävissä tapauksissa ns. avoimuusilmoitus Hilmassa 31 Huom! Kynnysarvoa lähellä olevien hankintojen kohdalla tulee ottaa huomioon, että vähäarvoinen lisähankinta voi keikauttaa hankintakokonaisuuden kokonaisarvon kynnysarvon yli.

32 Puitesopimusten hyödyntäminen 1/2 Hanke voi käyttää myös oman organisaationsa valmiiksi kilpailuttamia voimassaolevia tavara- tai palveluhankintasopimuksia (esim. puitesopimuksia). Puitesopimusta voidaan hyödyntää sopimuksessa määriteltyyn enimmäismäärään asti ja sen puitteissa suoritetaan vain sopimuksen mukaisia hankintoja. Kuntatoimijat voivat hyödyntää myös KL-Kuntahankintojen kautta kilpailutettuja puitesopimuksia edellyttäen, että hankkeelle hankittava palvelu yksiselitteisesti kuuluu ko. puitesopimuksen soveltamisalaan. Puitejärjestelyn sisällä on uudessa laissa toimintamalli, jossa sen perusteella tehtävät hankinnat tehdään osittain kevennetyllä kilpailutuksella ja osittain ennalta määrättyjen ehtojen mukaan. Alkuperäisessä tarjouspyynnössä tulee olla perusteet, missä tapauksessa tehdään minikilpailutus mahdollisten toimittajien välillä ja koska ostot tehdään ehtojen mukaan. Esimerkiksi puitejärjestelyä koskevassa tarjouspyynnössä voidaan linjata, että alle hankinnat järjestelyn sisällä tehdään ennalta määrättyjen ehtojen mukaan (sis. toimittajien keskinäisen priorisointijärjestyksen) ja lähtien jokainen hankinta kilpailutetaan erikseen 32

33 Puitesopimusten hyödyntäminen 2/2 33 Jos puitejärjestelyn kaikki ehdot ja tarjoajien valinnan määrittävät puolueettomat ehdot on vahvistettu tarjouspyynnössä, puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat on tehtävä ilman erillistä kilpailuttamista valitsemalla toimittaja noudattamalla puitejärjestelyn ehtoja ja puitejärjestelyn tarjouspyynnössä esitettyjä perusteita. Ts. tällaisessa tapauksessa minikilpailutus mahdollisten toimittajien kesken tai niiden joukosta tarjoajan valinta asetetuista ehdoista poiketen on puitejärjestelyn väärinkäyttöä. Jos puitejärjestelyn kaikkia ehtoja (sis. toimittajien keskinäisen priorisointijärjestyksen) ei ole vahvistettu, puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat on tehtävä (mini)kilpailuttamalla puitejärjestelyyn valitut toimittajat Hankintayksikön on valittava paras tarjous noudattaen tarjouspyynnössä esitettyjä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteita, sekä muita ehtoja, jotka on ilmoitettu puitejärjestelyn tarjouspyynnössä. Mikäli puitejärjestelyjen kautta on valikoitunut useampi mahdollinen toimittaja, eikä keskinäistä priorisointijärjestystä ole määritelty, mutta niistä ainoastaan yksi toimittaja pystyy esim. teknisesti hankinnan toteuttamaan, niin tilanne täytyy selittää tyydyttävästi hankintapäätöksessä.

34 34 Sidosyksikkö ja sidosyksikköhankinnat uudessa laissa

35 Mikä on sidosyksikkö ja milloin sidosyksikköhankinta on mahdollinen? 1/4 Sidosyksikkö määritellään uudessa laissa jossain määrin eri tavalla kuin aiemmin: Hankintayksiköstä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen yksikkö, johon hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa Hankintayksikö(ide)n 100% omistama. Omistajilla ratkaisevaa päätösvaltaa strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin Toimii omistajiensa edun mukaisesti Sidosyksikön pääasiallinen toiminta kohdistuu omistajiin ja ulosmyyntiä on rajoitettu Ulosmyyntiä eli myyntiä muille kuin omistajille saa olla: a) Pääsääntö: enintään 5% ja osuus liiketoiminnasta Lasketaan 3v. keskimääräisen kokonaisliikevaihdon perusteella b) Ei markkinaehtoista toimintaa: 10% ilman eurorajaa Edellyttää avoimuusilmoituksen Hilmaan c) Myynti muille hankintayksiköille on korkeintaan ja korkeintaan 20% Edellytysten täyttyessä omistajat voivat ostaa sidosyksiköltä palveluja kilpailuttamatta, mutta jos ne eivät täyty, kyseessä ei ole HY:n sidosyksikkö 35

36 Sidosyksikkö Mikä on sidosyksikkö ja milloin sidosyksikköhankinta on mahdollinen? 2/4 Kaupunki Liikelaitos Siivous Oy Ateriapalvelu Oy HUOM! Liikelaitos ei ole sidosyksikkö! Työterveys Oy - kaupungin 100 % omistus - Itsenäinen päätöksenteko - pääasiallinen toiminta kohdistuu kaupunkiin - Ulosmyynnin rajoitukset 36

37 Sidosyksikkö Mikä on sidosyksikkö ja milloin sidosyksikköhankinta on mahdollinen? 3/4 Vastaava tilanne on myös hankinnoissa, joita sidosyksikkö (joka on myös hankintayksikkö) tekee: a) Siihen määräysvaltaa käyttävältä hankintayksiköltä Siivous Oy voi tehdä suorahankintoja kaupungilta b) Saman hankintayksikön määräysvallassa olevalta toiselta sidosyksiköltä (in house sisters) Ateriapalvelu Oy voi tehdä suorahankintoja Työterveys Oy:ltä 37

38 Mikä on sidosyksikkö ja milloin sidosyksikköhankinta on mahdollinen? 4/4 Uuden lain mukanaan tuoma tarkennus sidosyksikkösääntelyyn ja sidosyksikön markkinoilla toimintamahdollisuuksien rajoitus on merkittävä ja monilla sidosyksiköillä on edessään toiminnan sopeuttaminen lain edellyttämällä tavalla taikka luopuminen sidosyksikköasemasta. Toiminnan sopeuttaminen voi tarkoittaa kaupallisen toiminnan vähentämistä tai kaupallisen toiminnan yhtiöittämistä sidosyksiköstä erilliseen yhtiöön Edelleen hankintalain 15 mukaisissa sidosyksikköhankinnoissa täytyy osoittaa hankintahinnan katteettomuus, kuten aiemminkin ja se on kustannuksen tukikelpoisuuden edellytys Laskuttajan pitää pystyä selvittämään, miten kustannukset ovat muodostuneet. 38

39 Onko kyseessä sidosyksikkö? lähde: PTCServices 1. Onko kysymys muodollisesti erillisestä ja itsenäisestä yksiköstä? KYLLÄ EI 2.Täyttyykö määräysvaltakriteeri? EI KYLLÄ Sidosyksikkö (ostot mahdollisia ilman kilpailutusta) Ei sidosyksikkö (hankinnat kilpailutettava) EI 3. Toiminta kohdistuu pääasiassa omistajiin? KYLLÄ Vinkki: Hankintayksikön tulee olla itse tietoinen siitä, mikä on sille sidosyksikkö uuden hankintalain perusteella ja mikä ei. Ota asiasta selvää! 39

40 40 Yhteishankinta

41 Yhteishankinta Yhteishankkeen tuensaajat pääsääntöisesti eri hankintayksikköjä (Hankintalaki 5 1 mom. 5-kohta) huomioitava hankintoja tehtäessä! Hankintayksiköt voivat sopia yksittäisen hankinnan toteuttamisesta yhdessä. Vaihtoehtoja: a) Hankintayksiköt voivat pyytää yhdessä samansisältöisin tarjouspyynnöin tarjouksia tai b) hankintarenkaan vetovastuun ottanut yksikkö lähettää yhden yhteisesti laaditun tarjouspyynnön, jossa tulee luetella kaikki osapuolet. Hankintaan osallistuvat hankintayksiköt vastaavat yhdessä hankintasäännösten noudattamisesta. Yhteisvastuuta sovelletaan myös tilanteissa, joissa yksi osallistuvista hankintayksiköistä toteuttaa hankintamenettelyn omasta ja osallistuvien hankintayksiköiden puolesta. Jokainen hankintayksikkö tekee erillisen täytäntöönpanopäätöksen. Uusi hankintalaki ei tuonut mukanaan muutoksia yhteishankintojen toteuttamiseen Useamman osatoteuttajan yhteisissä hankinnoissa hankintakokonaisuutta koskevissa asiakirjoissa (kuten hankintasopimuksessa) eri osahankkeiden vastuuosat ja niille aiheutuvat/kohdistuvat kustannukset täytyy pystyä erittelemään yksiselitteisesti. 41 Laskutus täytyy myös eriyttää osatoteuttajittain.

42 Tapahtuman järjestäminen yhteistyössä muiden toimijoiden/hankkeiden kanssa Maksatushakemukseen liitetään selvitys siitä, mikä on hankkeen rooli tapahtuman järjestäjänä, jotta kustannuksella on selkeät ja konkreettiset perusteet. Tärkeää on selkeästi yksilöidä vastuunjako kustannusten perusteiden todentamiseksi ja rahoittajan tulee saada kokonaiskäsitys tilaisuuden laajuudesta, kokonaiskustannuksista ja siitä, kuinka paljon järjestäviä tahoja on. Kannattaa laatia sopimus, jossa määritellään hankkeen vastuut tilaisuuden osajärjestäjänä (sis. ne konkreettiset vastuut, joista hankkeelle tulevat kustannukset koostuvat. Esim. vastaa puhujien hankkimisesta, kohderyhmän tarjoiluista x osin tms.) Yhteistyössä järjestäminen ei poista kilpailutus/hintavertailuvelvollisuutta! 42

43 43 -Neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely -Innovaatiokumppanuus ja innovatiiviset hankinnat

44 Neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely uudessa hankintalaissa 1/4 = Hankintayksikkö neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa löytääkseen yhden tai usean ratkaisun, joka vastaa sen tarpeita ja jonka ratkaisun perusteella menettelyyn valittuja ehdokkaita pyydetään tekemään tarjouksensa. Uudessa laissa Voidaan käyttää erityisen monimutkaisessa hankinnassa, jossa hankintayksikkö ei pysty objektiivisesti ennakolta määrittelemään hankinnan ehtoja ja yksityiskohtia taikka teknisiä keinoja tarpeidensa tai tavoitteidensa toteuttamiseksi Esim. innovatiiviset hankinnat 44

45 Neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely uudessa hankintalaissa 2/4 Hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa on esitettävä kuvaus tarpeista ja vaadittavista ominaisuuksista Hankinnan kohde on määriteltävä riittävän täsmällisesti Vähimmäisvaatimuksista ja kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteista ei saa neuvotella Hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden määrää, jotka kutsutaan neuvotteluihin. Ehdokkaat valitaan noudattamalla hankintailmoituksessa esitettyjä soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia sekä arviointiperusteita. Ehdokkaita on kutsuttava neuvotteluihin hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi. Ehdokkaiden ja tarjoajien kohtelu oltava tasapuolinen erityisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Hankintayksikkö ei saa antaa tietoja tavalla, joka vaarantaa tasapuolisen kohtelun. 45

46 Neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely uudessa hankintalaissa 3/4 Uudessa laissa neuvottelumenettelyyn on lisätty vaatimus alustavien tarjousten pyytämisestä neuvottelujen pohjaksi Ei sisälly kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn! Hankintayksikkö voi vertailla ja valita alustavan tarjouksen ilman neuvotteluja jos mahdollisuudesta on ilmoitettu etukäteen hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä Alustavan tarjouksen jättämiseen liittyvä uusi määräaika (EU-hankinnat) ja vaatimus sen toimittamisesta jo hankintailmoituksen liitteenä pidentää neuvottelumenettelyprosessia aiempaan verrattuna Hankintayksikkö neuvottelee valitsemiensa ehdokkaiden kanssa hankinnan toteuttamiseen soveltuvien keinojen määrittelemiseksi sekä hankinnan toteuttamista koskevan yhden tai useamman ratkaisuehdotuksen löytämiseksi (Neuvotteluja voidaan käydä myös vaiheittain edellyttäen, että vaiheittaisuudesta ja noudatettavista perusteista on ilmoitettu hankintailmoituksessa) Neuvottelut päättyvät, kun hankintayksikkö pystyy tekemään päätöksen hankinnan toteuttamista koskevasta yhdestä tai useammasta ratkaisumallista Ehdokkailta pyydetään neuvotteluissa esitettyihin ja määriteltyihin ratkaisuihin perustuvat lopulliset tarjoukset, jotka ovat tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisia. Tarjouksen valinnassa on sovellettava hankintailmoituksessa tai hankekuvauksessa ilmoitettuja vertailuperusteita. 46

47 Neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely uudessa hankintalaissa 4/4 EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen kohdalla neuvottelumenettely on useita kuukausia kestävä prosessi, kun taas kilpailullinen neuvottelumenettely on vaiheiltaan yksinkertaisempi, nopeampi ja kevyempi kokonaisuus Kuitenkaan EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa ei ole vähimmäismääräaikoja, vaikka toki ilmoitusaikojen täytyy olla riittävän pitkiä, jottei tarjoajien tasapuolinen kohtelu vaarannu ja kaikilla halukkailla on realistinen mahdollisuus jättää tarjouksensa ajoissa. Kysy lisätietoja oman organisaatiosi hankinta-asiantuntijalta tai perehdy asiaan esim. sivuston kautta! 47

48 Innovaatiokumppanuus 1/2 Täysin uutena hankintamenettelynä uuteen hankintalakiin (38 ja 39 ) Tavoitteena kumppanuuden toteuttaminen innovatiivisen palvelun tai tuotteen kehittämiseksi ja niistä myöhemmin seuraavien palvelujen hankkimiseksi Hankintamenettelynä neuvottelumenettely Toteutetaan vaiheittain: ensin tutkimus ja innovaatioprosessi, johon voi jo liittyä palvelun toteutus Hankintayksikkö voi valita innovaatiokumppanuuden, jos hankintayksikön tarvetta ei voida täyttää hankkimalla markkinoilla jo saatavilla olevia tavanomaisia tavaroita tai palveluja Tilaaja määrittelee palvelulta/tuotteelta odotettuja ominaisuuksia muttei itse ratkaisua Toimittajille jätetään vapaus esittää innovatiivisia ratkaisuja. Tilaaja määrittelee haasteen, johon haetaan ratkaisuja Haaste, johon haetaan innovatiivisia ratkaisuja tulee olla määriteltynä mahdollisimman tarkasti Esim. erilaisten kokeilujen hankinta Tulee varmistaa, että tilattava palvelu on hankesuunnitelman ja RR-ohjelman mukainen Mieti haastetta määriteltäessä, miten se kannattaa rajata, jotta varmistat tulevien tarjousten aidon vertailukelpoisuuden. 48

49 Innovaatiokumppanuus 2/2 Innovaatiokumppanuus alkaa tavallisesti markkinakartoitusvaiheella Hankintaprosessin dokumentointi tehtävä huolellisesti rakennerahastohankkeita ohjaavien sääntöjen mukaan jo markkinakartoitusvaiheesta lähtien Markkinakartoitusvaiheessa saadut hankintamenettelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa apuna käytettävät neuvot eivät saa johtaa kilpailun vääristymiseen tai avoimuuden ja syrjimättömyyden vaarantumiseen Hankintayksikkö aloittaa valittujen tarjoajien kanssa neuvottelut innovatiivisen tavaran tai palvelun kehittämiseksi ja tämän tuloksena tuotettavien tavaroiden ja palvelujen hankkimiseksi Neuvottelujen kulku menee neuvottelumenettelyn sääntöjen mukaisesti, mutta innovaatiokumppanuudessa hankintayksikkö ei saa valita kumppania vielä alustavan tarjouksen perusteella. Hankintamenettelynä haasteellinen. Kysy neuvot oman organisaatiosi hankinta-asiantuntijalta! 49

50 Innovatiivisuus hankkeissa ja innovatiiviset hankinnat Käytännössä vuoropuhelu tukee innovointia Neuvottelumenettelyn soveltamisen lisäksi esim. suunnittelukilpailu on yksi tapa tehdä innovatiivisia hankintoja ja uusi hankintalaki tarjoaa ylipäänsä aikaisempaa joustavammat mahdollisuudet hankintayksiköille rakentaa omanlaisiaan hankintoja lain puitteissa Hankinnat ovat aina tapauskohtaisia ja riippuvat esim. siitä, mitä ollaan hankkimassa ja missä vaiheessa ko. palvelua tarvitaan. 50

51 Muistathan! Yhteiskehittämiseen ei välttämättä kuulu ollenkaan hankintaa/alihankintaa vaan yhteiskehittämistä voidaan tehdä myös muunlaisessa kumppanuudessa esim. yritysten yhteistyö tuensaajan kanssa innovaatioympäristössä yritysten käynnistämä tki-toiminta tai -yhteistyö yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa ja yritysten uusien tuotteiden/palvelujen kehittäminen ja pilotointi innovaatioympäristössä Hankkeen toiminnan tulisi hyödyttää yrityksiä niin, että ne haluavat osallistua toimintaan myös ilman alihankintasuhdetta. 51

52 Innovatiiviset kokeilupalveluhankinnat 1/3 Hankkeista rahoitettavien kokeilujen tulee olla sekä hankesuunnitelman että rakennerahasto-ohjelman mukaisia Kiinnitettävä erityisesti huomiota: Kokeilun tulosten yleinen hyödynnettävyys Ei jää koskaan esim. yksittäisen yrityksen/tilaajan/palveluntarjoajan hyödyksi vaan laajemmin alueen toimijoiden vapaasti hyödynnettäväksi Haasteen ja valintakriteerien määrittäminen riittävän tarkkaan tarjouspyyntövaiheessa, jotta varmistetaan tarjousten aito vertailukelpoisuus Mieti haastetta määriteltäessä, miten se kannattaa rajata, jotta varmistat tulevien tarjousten aidon vertailukelpoisuuden. Minkälaisilla valintakriteereillä saat valittua asetettuun haasteeseen parhaiten vastaavat, aidosti innovatiiviset, käytännössä toteuttamiskelpoiset ja tuloksiltaan hankkeen kannalta merkitykselliset kokeilut? Kokeilusta aiheutuvien kustannusten määrittämiseen, jotta kustannus on todennettavissa Huomioi jo tarjouspyyntöä laadittaessa ja mahdollisen tarjouslomakkeen kysymyksenasetteluita suunniteltaessa, jotta saadaan aiheutuvien kustannusten määrittämisen kannalta riittävän yksityiskohtainen tarjous Hankintasopimuksessa tulee erotella selkeästi se, mistä hankinnan arvo koostuu. Hankintaprosessin aukoton dokumentointi on välttämätöntä kustannuksen perusteiden todentamisen kannalta! 52

53 Innovatiiviset kokeilupalveluhankinnat 2/3 EAKR-hankkeiden kokeiluhankinnoissa korostuu tasapainon löytämisen tärkeys: tavoitellaan jotain aidosti uutta, yllättävää ja innovatiivista, mutta samalla rajauksen täytyy olla selkeä, jotta tarjousten keskinäinen vertailukelpoisuus varmistetaan Jos haasteet/teemat, joihin kokeilut voivat liittyä, ovat liian laajasti määritelty, tarjoukset eivät ole sisällöllisesti vertailukelpoisia ja tällöin hankintahinnan kohtuullisuutta ei voida todentaa (Tukikelpoisuusasetus 3 ja Rahoitusasetus 23 ) Selkeä haasteiden määrittely ja rajaaminen Keskenään vertailukelpoiset tarjoukset Hankintahinnan kohtuullisuus osoitettavissa Tukikelpoinen kustannus Tarjoajan täytyy olla selvillä siitä, että kyse on kokeilupalveluhankinnasta, jossa sitoudutaan toimittamaan tarjouspyynnön mukainen ja hankintasopimuksessa tarkemmin määriteltävä kokeilupalvelu tietyn ajan kuluessa Ostopalvelun sisältöön ei kuulu sen mahdollistava teknologia! Huolellisesti laaditulla tarjouspyynnöllä voit parhaiten edesauttaa sitä, että saat toivotun tyyppisiä, tarpeelliset tiedot sisältäviä ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. 53

54 54 Innovatiiviset kokeilupalveluhankinnat 3/3 Vinkki: Käytä tulokseen sidottuja ja laadullisia tarjousten vertailuperusteita Uudenmaan liitto suosittelee hankintahinnan kohtuullisuuden ja kustannusten perusteiden todentamisen kannalta kustannustehokkuutta tms. yhtenä arviointikriteerinä Kun etsitään todella innovatiivisia kokeiluideoita, niin hinnalle ei kuitenkaan tule asettaa liian suurta painoarvoa Vinkki: Laadi valmis tarjouslomakepohja Tarjouslomakepohjaa laadittaessa tulee huomioida myös hankintahinnan kohtuullisuuden ja kustannusten perusteiden todentamisen vaatimukset Minkälaisilla kysymyksenasetteluilla saadaan riittävä tieto siitä, mistä kokeilun kokonaiskustannus koostuu? Tarjouslomakkeella tulee olla kysymys/kysymyksiä, joissa pyydetään erittelemään kokeilun konkreettista sisältöä ja minkälaisista kustannuksista sen toteuttaminen koostuu Hankintasopimuksen sisältö ei voi olla ristiriidassa tarjouspyynnön ja sen pohjalta tehdyn tarjouksen kanssa! On suositeltavaa laskuttaa hankinnasta vasta kun se on suoritettu loppuun hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti. Ennakkoerät ovat ongelmallisia kustannuksen todentamisen kannalta.

55 55 Oppilaitokselta hankittava tilaustutkimus

56 Oppilaitokselta/korkeakoululta hankittava tilaustutkimus (opiskelijatyönä) Muista hankesuunnitelman mukaisuus! esim. hankkeen toimenpiteisiin kuuluvan selvityksen/kartoituksen/tilaustutkimuksen hankkiminen. tutkimusaihe on yksiselitteisesti yhdistettävissä hankkeen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin Tilaustutkimuksen hankintaa koskevat samat hankintakäytänteet, kuin muitakin hankintoja (esim. hankintahinnan kohtuullisuuden osoittaminen hintavertailun/kilpailutuksen kautta, suorahankinnan perustelemisvelvoite). On syytä tarkastella esim. sitä, voisiko vastaavan opiskelijatyön saada jonkun muun oppilaitoksen kuin vain yhden kautta. Muistettava ettei hanke voi tuottaa kaksinkertaista valtiontukea Oppilaitosten toteuttamissa hankkeissa esim. opinnäytetöistä maksetut palkkiot hylätään perustuen siihen, että ne saavat koulutustoimintaan suoraan valtion tukea, jolloin hankkeen kautta tullut tuki olisi kaksinkertaista valtiontukea Perustuu tukikelpoisuusasetukseen (3 ): Kustannus ei ole tukikelpoinen siltä osin, kuin tuensaaja on saanut tai oikeutettu saamaan siihen korvausta muualta. 56

57 Mahdollisia vaihtoehtoja opiskelijatyön hyödyntämiseen hankkeessa: 1. Opiskelija palkataan hankkeeseen normaalina hankehenkilöstönä tekemään hankkeeseen kuuluvia tehtäviä (palkkakulut/muut kustannukset). Tässä työssä voi syntyä aineistoa, jota henkilö hyödyntää opinnäytetyössään, jonka laatii omalla opiskeluajallaan. Varsinainen hanketyö ei voi olla opinnäytetyön tai opintojen tekemistä. Hanke ei voi maksaa hanketyöntekijälle palkkaa opiskelusta. 2. Hankitaan hankesuunnitelmaan kuuluva tilaustutkimus normaalien hankintakäytänteiden mukaisesti (hintavertailu/kilpailutus/suorahankinnan perustelu). 57 Kummassakin tapauksessa keskeistä on tarkistaa, ettei kyseessä ole kaksinkertaisen valtiontuen asetelma Kaksinkertaista valtiontukea voi syntyä sekä tuensaajaoppilaitoksen (hankkeesta maksettu tuki + suora valtiontuki koulutustoimintaan) että opiskelijan näkökulmasta (hankkeesta maksettu palkka/palkkio + opintotuki) Maksetaanko hankinnassa opiskelijalle vai oppilaitokselle?

58 58 Miten helpotan hankkeen hankintaurakkaa?

59 Ennakoi ja suunnittele pidemmällä tähtäimellä Kilpailuta/hintavertaile suurempia kokonaisuuksia kerralla suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti Voit mahdollistaa osatarjoukset ja hyödyntää uudessa hankintalaissa korostunutta mahdollisuutta jakaa hankintoja osiin tarjouspyynnön sisällä Puitejärjestelyjen hyödyntäminen laajamittaisesti Käytä optioita jatkotilauksia ennakoiden Jos samalta tarjoajalta mahdollisesti tehdään useampi hankinta, pitää se mainita alkuperäisessä tarjouspyynnössä ja huomioida ennakoitua arvoa laskettaessa Uusi hankintalaki mahdollistaa kuitenkin vähäarvoisen lisähankinnan tekemisen ilman optiomainintaa, kun lisähankinnan arvo jää alle 10% alkuperäisen sopimuksen arvosta Perehdy uuden hankintalain tarjoamiin mahdollisuuksiin hyödyntää joustavammin erilaisia hankintamenettelyjä Varaa aina riittävästi aikaa hankintaprosessiin! Neuvoja ja ohjeita hankintoihin liittyvissä kysymyksissä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton ylläpitämiltä internet-sivuilta osoitteesta 59

60 60 Kysymyksiä ja keskustelua!

61 Kiitos osallistumisesta! Lisätietoa: Tarkastajat Henri Hallanoro Aila Jumppanen Leena Dromberg Riitta Güner Rakennerahastot.fi Etelä-Suomi yhteystiedot 61

Hankinnat ja kilpailutus EAKR-hankkeissa. Henri Hallanoro

Hankinnat ja kilpailutus EAKR-hankkeissa. Henri Hallanoro Hankinnat ja kilpailutus EAKR-hankkeissa Henri Hallanoro Välilliset ja välittömät kustannukset Välillisiin kustannuksiin eli Flat rate -osuuteen kuuluvia hankintoja ovat mm. hankehenkilöstön tila- ja laitekustannukset,

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Vuokrataloyhtiöiden neuvottelupäivät 17. 18.9.2015, Kuusamo Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädännön

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Hankintasopimuksen muuttaminen

Hankintasopimuksen muuttaminen Hankintasopimuksen muuttaminen Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Hankintasopimuksen muuttaminen 2 Soveltaminen Sovelletaan hankintasopimuksiin ja puitejärjestelyihin, jotka:» Ylittävät EU-kynnysarvon;»

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintaohje

Espoon kaupungin hankintaohje Espoon kaupunki 2017 1 (4) ESPOON KAUPUNGIN HANKINTAOHJE 1. Johdanto Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten hankinnat tehdään tämän en ja tätä tta tarkentavien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Hankintaohje

Lisätiedot

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Hankinnan kohteen määrittely 1(2) Nykylainsäädännön

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014 Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne Kuulemistilaisuus 31.10.2014 1 Taustaa Ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa, valmisteluryhmä 24 kertaa Asioita on käsitelty teemoittain siten,

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

Uudistuva hankintalaki

Uudistuva hankintalaki Uudistuva hankintalaki Kuntamarkkinat 2015 Johtava lakimies Katariina Huikko Valmisteluryhmän mietintö Kahden TEM:n työryhmän työn tulosta Julkaistiin 13.5.2015 Sisältää ehdotukset:» Laki julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE Voimaantulo 1.11.2015 Kaupunginhallitus päättänyt 12.10.2015 / 247 Keuruun kaupunki Keuruun kaupungin pienhankintaohje 1.11.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

IPT-hankkeen 7. Työpaja

IPT-hankkeen 7. Työpaja IPT-hankkeen 7. Työpaja Hankintalain uudistamisen tilannekatsaus Helsinki 15.3.2016 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Lisätiedot

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan Vantaa 6.3.2015 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen

Lisätiedot

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa IPT 2 Hankinta työpaja 8.-9.6.2017 Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa Neuvottelumenettelyn läpivienti Hankinnalle määritetty selkeät tavoitteet Hankintaprosessin mukainen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (6) 5 Monivuotisten kasvien taimihankinnan puitejärjestely 2017 2018 hankintayhteistyössä Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) kanssa HEL 2017-001449

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta 27.9.2016 va. kaupunginsihteeri, OTM Tuomo Sallinen Kiuruveden kaupunki Lausunnon lähtökohdat Kiuruveden

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta.

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta. 1 (7) x.x.2017 xx JOHDANTO Tässä ohjeessa käsitellään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja, joista käytetään nimitystä pienhankinta. Ohjeessa otetaan kantaa siihen, milloin kyseessä on pienhankinta

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Tarjouspyyntö ja sen velvoitteet Tarjousten käsittely Hankintapäätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

Mikä on innovatiivinen hankinta ja miten innovaatio hankitaan? Veli Sinda, asiantuntija, OTM

Mikä on innovatiivinen hankinta ja miten innovaatio hankitaan? Veli Sinda, asiantuntija, OTM Mikä on innovatiivinen hankinta ja miten innovaatio hankitaan? Veli Sinda, asiantuntija, OTM 19.1.2017 Teknologiateollisuus 2 Taustaa Hankintadirektiivit julkaistu 28.3.2014 EU:n virallisessa lehdessä

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Mervi Kuittinen Ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittaminen Päätöksistä on ilmoitettava ehdokkaille

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ Uuden hankintadirektiivin vaatimukset Vantaa 16.1.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Suomen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Neuvottelumenettelyn kulku Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot