JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AUDITOINTIAINEISTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AUDITOINTIAINEISTO"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO AUDITOITIAIEISTO PERUSAIEISTO KASALLISE KOULUTUKSE ARVIOITIKESKUKSE AUDITOITI JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO

2 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO SISÄLLYS 1 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO ORGAISAATIO TIEDEKUAT Laitokset Erillislaitokset ja valtakunnalliset tehtävät Yliopistopalvelut OPISKELIJA- JA HEKILÖKUTAMÄÄRÄ OPISKELIJAMÄÄRÄT HEKILÖKUA MÄÄRÄ YLIOPISTO STRATEGIA KOKOAISSTRATEGIA STRATEGIAPROSESSI Strategian laatiminen Strategian toimeenpano TOIMIAOHJAUSPROSESSI LAADUHALLITAJÄRJESTELMÄ 9 4 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO LAADUHALLIA KÄSIKIRJA 11 5 TILASTOTIEDOT 12 2 (16)

3 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO 1 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO ORGAISAATIO 1.1 TIEDEKUAT Yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa: humanistinen tiedekunta, informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, kasvatustieteiden tiedekunta, liikuntatieteellinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Tiedekunnat jakautuvat laitoksiin tai muodostavat tiedekuntakokonaisuuden ilman laitosjakoa. Tiedekuntaa johtavat rehtorin nimeämä dekaani ja vaaleilla valittu tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet valitsee ylioppilaskunta. Dekaani nimeää enintään kaksi varadekaania ja päättää työnjaosta. Tiedekunnassa toimii myös dekaanin nimeämä johtoryhmä Laitokset Tiedekunnissa voi olla laitoksia. Jyväskylän yliopiston laitokset ovat Humanistinen tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Liikuntatieteellinen tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Historian ja etnologian laitos Kielten laitos Musiikin laitos Soveltavan kielentutkimuksen keskus Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Viestintätieteiden laitos Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietotekniikan laitos Kasvatustieteiden laitos Opettajankoulutuslaitos ormaalikoulu Liikuntabiologian laitos Liikuntakasvatuksen laitos Terveystieteiden laitos Bio- ja ympäristötieteiden laitos Fysiikan laitos Kemian laitos Matematiikan ja tilastotieteen laitos Psykologian laitos Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole jakautunut laitoksiin. Laitosta johtaa dekaanin nimeämä johtaja. Johtaja nimeää enintään kaksi varajohtajaa sekä pedagogisen johtajan ja päättää työnjaosta. Laitoksissa toimii myös johtajan nimeämä johtoryhmä. 3 (16)

4 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani hoitaa myös laitoksen johtajan tehtävät. Koko humanistisen tiedekunnan koulutus on humanistisella koulutusalalla. Samoin kasvatustieteiden ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koulutus sekä kauppakorkeakoulun koulutus on yhdellä koulutusalalla. Informaatioteknologian tiedekunnan tietotekniikan laitoksen koulutus on luonnontieteellisen koulutusalan koulutusta, mutta tietojenkäsittelytieteiden laitoksen koulutus jakautuu luonnontieteelliseen ja kauppatieteelliseen koulutusalaan. Liikuntatieteellisen tiedekunnan koulutusaloja ovat liikuntatieteellinen koulutusala ja terveystieteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen koulutus on yhteiskuntatieteellisen alan koulutusta ja psykologian laitoksen koulutus psykologian koulutusalan koulutusta Erillislaitokset ja valtakunnalliset tehtävät Jyväskylän yliopistossa on seitsemän erillislaitosta: Agora Center, avoin yliopisto, kirjasto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL), tiedemuseo ja yliopiston kielikeskus. Erillislaitoksen toimintaa johtaa, valvoo ja kehittää erillislaitoksen johtaja. Johtokunnan tehtävänä on muun muassa tehdä laitoksen toimintaan liittyviä aloitteita sekä hyväksyä laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma ja päättää talousarviosta. Johtajan ottaa tehtäväänsä rehtori. Rehtori myös asettaa johtokunnan. Jyväskylän yliopiston valtakunnallisina tehtävinä, joihin opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut tietyn osuuden perusrahoituksessaan ovat harjoittelukoulu (kasvatustieteiden tiedekunta), Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Koulutuksen tutkimuslaitos ja ohjausalan valtakunnallinen osaamiskeskus (KTL), koulutuksen talous (KTL ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu), ordbas-yhteistyö (kielikeskus), kiihdytinlaboratorio (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta), Soveltavan kielentutkimuksen keskus (yleiset kielitutkinnot, kielikoulutuspolitiikan valtakunnallinen tutkimus- ja kehitystoiminta) (humanistinen tiedekunta) sekä viittomakielen opetus ja tutkimus (humanistinen tiedekunta) Yliopistopalvelut Yliopistopalvelut toimii hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoo ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tekee aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi. Yliopistopalvelut toimii yhteistyössä (yksiköiden) palvelukeskusten kanssa. Yliopistopalveluja johtaa hallituksen valitsema hallintojohtaja, joka johtaa ja kehittää yliopiston yleistä hallintoa rehtorin tukena. 4 (16)

5 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO Kuva 1. Jyväskylän yliopiston organisaatio 2 OPISKELIJA- JA HEKILÖKUTAMÄÄRÄ 2.1 OPISKELIJAMÄÄRÄT Jyväskylän yliopistossa vuonna 2013 läsnä- tai poissaolevaksi oli ilmoittautunut yhteensä alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävää opiskelijaa ja 1473 jatkotutkinto-opiskelijaa. Perustutkinto-opiskelijoista naisia oli 61 % ja jatkotutkinto-opiskelijoista 58 %. Laskennallinen kokopäiväopiskelijamäärä (FTE) oli Viiden vuoden opiskelijamäärät koulutusaloittain ovat liitteen taulukoissa 1 ja HEKILÖKUA MÄÄRÄ Jyväskylän yliopiston koko henkilöstön määrä vuonna 2013 oli Muuhun kuin opetusja tutkimushenkilöstöön kuuluvia työskenteli yhteensä 945 henkilöä. Jokaista opettajaa tai tutkijaa kohti Jyväskylän yliopistossa on 0,6 muuhun henkilökuntaan kuuluvaa. (Lähde: Vipunen). 5 (16)

6 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO 2 YLIOPISTO STRATEGIA 2.1 KOKOAISSTRATEGIA Jyväskylän yliopisto laati yliopistolain tullessa voimaan uuden strategian Laatua ja liikettä - Jyväskylän yliopisto Strategiaa hyväksyessään yliopiston hallitus lakkautti samalla aikaisempien, monien strategioiden voimassaolon. Strategian painettu versio on perusaineiston liitteenä. 2.2 STRATEGIAPROSESSI Strategian laatiminen Yliopiston strategia laadittiin vuosina rehtorin johtamana monipolvisena vuorovaikutusprosessina. Henkilökunnalla ja opiskelijoilla samoin kuin sidosryhmillä oli mahdollisuus ehdottaa strategiassa huomioonotettavia asioita. Strategiaa laadittaessa analysoitiin toimintaympäristö ja otettiin huomioon muuttunut kansainvälinen tilanne ja meneillään ollut maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma. Kansainvälistymisen voimakas nouseminen, yliopistolakiuudistus ja monet sisäiset kysymykset vaikuttivat strategiseen ajatteluun. OKM edellytti strategiaan vuonna 2013 profiilin täsmennystä ja tutkimuksen kansainvälisten kärkien määrittelyä. Samaan aikaan yliopisto myös laati strategian toteutumisen seurantaindikaattorit. Jyväskylän yliopisto haluaa olla kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä tiedeyliopisto. Se haluaa kehittää määrän sijasta laatua. Yliopisto keskittyy ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin, joille yliopisto on määritellyt myös painoalansa. Yliopiston strategia ulottuu vuoteen Yhteiskunnan tilan ja toimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti myös strategian uusiminen on tullut ajankohtaiseksi. Yliopisto on uudistamassa strategiansa vuoden 2014 aikana. Strategia tehdään yliopiston hallituksen johdolla ja sen hyväksyy hallitus. Käytännön strategiatyötä johtaa rehtori. Yliopistoyhteisössä strategian valmisteluun osallistuvat yliopiston johtoryhmä, tiedeneuvosto ja koulutusneuvosto. Johtoryhmään kuuluvat dekaanit keskustelevat strategisista linjauksista omissa tiedekunnissaan. Tämä organisaation läpi menevä toiminta sekä useat yliopistoyhteisölle järjestetyt tilaisuudet ja verkkopohjainen kommentointipalsta kannustavat koko yliopistoyhteisöä osallistumaan strategian valmisteluun. Yliopistopalvelujen strateginen yksikkö ja strategiajohtaja toimivat taustatietojen tuottajana ja asiantuntija-apuna Strategian toimeenpano Strategialla Laatua ja liikettä on ollut kaksi yliopiston hallituksen hyväksymää toimenpideohjelmaa. Ohjelmien toteutumista on seurattu vuosittain, ja ensimmäisen toimenpideohjelman kohteiden tultua toteutetuiksi astui voimaan seuraava ohjelma, jonka toteutuskausi on Osa toimenpideohjelmasta sisältää lisäksi yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimia, yliopistojen yhteisiä tavoitteita sekä yliopiston hallituksen strategisia painotuksia. Toimenpideohjelman lisäksi strategiaa toimeenpannaan kohdennettujen kehittämisohjelmien avulla. Hallituksen hyväksymiä ohjelmia ovat tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelma, tilaohjelma, henkilöstöohjelma, tutkijakoulun toimintaperiaatteet ja kielipolitiikka. Strategiaa toimeenpanee rehtori. Strategian toimeenpano vastuutetaan yksiköille rehtorin ja tiedekunnan tai erillislaitoksen välisessä sopimuksessa. Strategian toimeenpanossa keskeisimmät kehittämistoimet suunnataan vahvistamaan painoalojen tutkimusedellytyksiä, kansainvälistämään tutkimustoimintaa, kehittämään koulutustoimintaa sekä pedagogisesti että 6 (16)

7 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO sisällöllisesti ja tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia. Yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan yliopisto edistää suuntaamalla monitieteistä tutkimustoimintaansa ja työelämäopintoja enenevästi alueen yritystoiminnan hyväksi sekä jäsentämällä globaalia vastuutaan. 2.3 TOIMIAOHJAUSPROSESSI Toiminnan ohjaus sovittaa yhteen toiminnan tavoitteet, resurssit ja ohjausperiodille, esimerkiksi sopimuskaudelle, kohdentuvat toimet. Yliopisto sopii nelivuotiskaudeksi opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa yliopiston tehtävistä ja määrärahoista. Samalla sovitaan myös koulutusvastuiden mahdolliset muutokset sekä tutkintojen ja muiden suoritteiden määrälliset tavoitteet. Sopimuksen sisältö pohjautuu valtakunnallisiin korkeakoulupoliittisiin linjauksiin sekä yliopiston strategiatyöhön. Sopimuksen sisältämät voimavarat määräytyvät yliopiston toiminnallisen tuloksen perusteella. Sopimuksen sisältämät voimavarat tarkistetaan vuosittain. Sopimuksessa määritellään myös tavoitteiden seuranta ja arviointi sekä toiminnan kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa sopimuksen toteutumisesta palautteen vuosittain. Yliopiston neuvottelijat arvioivat sopimusprosessia neuvottelujen jälkeen ja viestivät sopimuksesta sekä prosessista yliopistoyhteisölle. Sopimuksen toteutuminen arvioidaan vuosittain tasekirjaan sisältyvässä toimintakertomuksessa sekä johdon katselmuksessa. Yliopisto toimeenpanee yliopiston ja ministeriön välisen sopimuksen sisältämät tavoitteet, ministeriön vuosittaisen suunnitteluohjeen linjaukset sekä yliopiston strategian ja sen toimeenpano-ohjelman sekä muiden hallituksen hyväksymien ohjelmien toimet sisäisellä tulosohjauksella. Prosessi ohjeistetaan rehtorin vuosittain antamalla suunnitteluohjekirjeellä. Rehtori sopii tiedekuntien, erillislaitosten, normaalikoulun ja yliopistopalvelujen kanssa sopimuskauden tavoitteista sekä tavoitteiden toteutumisen seurannasta. Rehtori kohdistaa hallituksen päättämien rahoituksen suuntaviivojen mukaisesti rahoituksen tiedekunnille, erillislaitoksille, normaalikoululle ja yliopistopalveluille. Voimavarat tarkistetaan vuosittain. Sopimusprosessista viestitään yliopistoyhteisölle. Tavoitteiden saavuttamista seurataan vuosittain johdon katselmuksessa sekä rehtorin sopimuskaudelta antamissa palautteissa. Dekaani ja laitoksen johtaja sopivat määrävuosiksi toiminnalle asetettavista tavoitteista sekä niiden toteutumisen seurannasta. Rehtori arvioi sopimusten toteutumista vuosittain palautteessaan yksiköille, ja vastaavasti yksiköt antavat palautetta rehtorille. Toiminnanohjausprosessia on toteutettu samanlaisena pitkään. Se on järjestelmällinen ja yliopistoyhteisölle hyvin viestitty. (Kuva 1). 7 (16)

8 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO Kuva 1. Jyväskylän yliopiston toiminnanohjausprosessi Jyväskylän yliopiston toiminnanohjausprosessi Yliopistotaso Valtiovalta Tutkimuksen arviointi (Tiedeneuvosto) Koulutuksen arviointi (Koulutusneuvosto) Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointi (Yvv-neuvosto) Sisäisen toiminnan arviointi (Tarkastusvaliokunta) Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi Johdon katselmus Sopimusneuvottelu Strategia Hallituksen strategiset päätökset kehittämistoimista Hallitusohjelma, KESU, OKM:n TTS ym. Sopimuskierroksen ohjeistaminen Rehtorin sopimusehdotus Sopimusneuvottelut Johtamisen arviointi (Rehtori, tdk:t, yo-kunta) Strategian toteutussuunnitelma Tiedekunta- ja erillislaitostaso Toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi (Tiedekunnan ja erillislaitoksen toimintakertomus) Strategiset päätökset kehittämistoimista Toiminnan ja talouden suunnittelu (Tulosneuvottelun pohjapaperi) Vastaus rehtorin sopimusehdotukseen Sopimusneuvottelut Laitostaso Toiminnan tavoitteista ja voimavaroista sopiminen (Tiedekunnan ja laitoksen välillä) 8 (16)

9 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO 1 3 LAADUHALLITAJÄRJESTELMÄ Jyväskylän yliopiston laatujärjestelmää kutsutaan laadunhallintajärjestelmäksi. Laadunhallintajärjestelmä on yhteisössä tunnetun vastuunjaon, hyviksi todettujen toimintatapojen ja käytänteiden sekä niihin kohdennettujen voimavarojen kokonaisuus. Laadunhallintajärjestelmä ohjaa jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä STAK-kehän (Suunnittelu Toteutus Arviointi Kehittäminen) avulla (Kuva 2). Kuva 2. Jyväskylän yliopiston laadunhallintajärjestelmä: STAK-kehä Laadunhallintajärjestelmä kytkeytyy yliopiston strategiaan ja on osa johtamisjärjestelmää ja toiminnanohjausprosessia (Luku 2). Yliopiston strategian mukaan laadunhallinta on kiinteä osa strategista johtamista ja yliopiston toimintakulttuuria. Laadunhallinnan keskeinen elementti on arviointi. Laadunhallintajärjestelmän sisältä nouseva arviointimenettely on sisäiset auditoinnit, joista päättää yliopiston hallitus ja joita laadunhallinnan asiantuntijat koordinoivat. Sisäisiä auditointeja tehdään vuosittain lukuun ottamatta laajojen itsearviointien toteuttamisvuosia. Itsearvioinnit ovat viime vuosina tulleet keskeisiksi oman toiminnan arviointivälineiksi. Hallitukselle esiteltävissä vuosittaisessa johdon katselmuksessa ja yliopiston tasekirjassa, joka sisältää yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, arvioidaan strategisten tavoitteiden toteutumista. Johdon katselmuksen kokoaa laatupäällikkö. Tiedeneuvosto, koulutusneuvosto ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto arvioivat oman alansa kehittymisen strategisten tavoitteiden pohjalta. Johdon katselmuksen laatimiseen osallistuvat neuvostojen asiantuntijat. Arviointien perusteella toimintaa kehitetään ja suunnitellaan uusia avauksia tai muutetaan toimintaprosesseja. Suunnittelumekanismeihin kuuluvat strategisen suunnittelun lisäksi py- 9 (16)

10 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO 1 syvien johtoryhmien ja toimikuntien sekä määrätyn toiminnan edistämistä varten perustettujen määräaikaisten työryhmien työ. Yliopiston toiminta- ja taloussuunnittelu ohjaa yliopiston tavoiteasettelua. Yliopistotaso ohjeistaa toimintayksiköitä, mitä painopistealueita tavoitteiden asettamisessa korostetaan. Tämän lisäksi tiedekunnat ja erillislaitokset asettavat tavoitteita arviointiensa perusteella ilmenneiden kehittämistarpeiden pohjalta. Prosesseissa tuotetaan yliopiston tulos sekä tietoja tuloksesta ja vaikuttavuudesta. Arvioidessaan näitä tietoja johdon katselmuksessa yliopiston hallitus arvioi myös laadunhallintajärjestelmän kykyä tuottaa johtamiseen tarvittavaa tietoa. Toiminta- ja taloussuunnitteluprosessin yhteydessä yliopiston johto antaa palautteen yksikköjen tavoitteiden toteutumisesta, ja johdon katselmuksessa yliopiston hallitus arvioi yliopiston tavoitteiden toteutumista. Arviointitieto suuntaa tulevien tavoitteiden asettamista. (Kuva 3). Kuva 3. Strategisen toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan yhteys Jyväskylän yliopistossa 10 (16)

11 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO 1 4 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO LAADUHALLIA KÄSIKIRJA Laadunhallinnan käsikirjan kehittäminen nykyiseen muotoonsa on kuvattu itsearviointiraportin luvussa Käsikirja avautuu laadunhallinnan verkkosivulla olevasta linkistä kautta. Laadunhallinnan käsikirja koostuu johdantoluvusta ja prosessien sanallisista kuvauksista. Johdantoluku on tarkoitettu nopeaksi katsaukseksi yliopiston toimintaan. Prosesseissa noudatetaan osittain EFQM- tai CAF-arviointimallin mukaista rakennetta, jossa lähdetään johtamisesta (strateginen, talous- ja henkilöstöjohtaminen) ja edetään päätehtävien eli koulutuksen ja tutkimuksen prosesseihin. Lisäksi kuvataan joitain muita yliopistolle annettuja valtakunnallisia tehtäviä tai sisäisiä palveluja ja verkostoja. Kaikissa prosesseissa kuvaustapa on sama, mikä mahdollistaa helpohkon ylläpidon. Prosessin kuvaamisen lähtökohta on, että prosessilla on tarvitsija, toisin sanoen prosessi kuuluu yliopiston tehtäviin. Yliopistossa työskentelevät tyydyttävät tarpeen, ja ennen kuin prosessi on valmis, tarvitsijan on arvioitava tuotos ja hyväksyttävä se. Käsikirjan verkkoversiosta käyttäjä voi valita prosesseista tulostettavaksi (painonapeista) jonkin, useat tai kaikki sisällöt: kuvauksen, vastuutoimijan, toimijat, tuotoksen, säädökset ja ohjeet, joille prosessi perustuu, prosessin sisäiset ja ulkoiset tietotarpeet sekä prosessin laatutavoitteet. Toinen valittava taso on organisaatioyksikkö. Yliopistotasolle (JY) on lähes aina kuvattu prosessin yleinen kulku. Poikkeuksena ovat prosessit, jotka hoidetaan ainoastaan tiedekunnassa tai erillislaitoksessa (Tdk_erillislaitos). Yleinen sääntö on, että kun prosessi on esitetty yliopistotasoisesti eikä tiedekuntakohtaisia eroja ole, prosessin kuvaukseksi riittää pelkkä yliopistotaso. Vastaavasti, jos laitos noudattaa tiedekunnan tai suoraan yliopiston tasolla kuvattua prosessia, laitoksen ei kuulu kuvata prosessia omalla tasollaan uudelleen. Kuvaustavasta johtuu, että yhtäjaksoiseksi tulostettu käsikirja on hankalasti luettava, ja ehdottomasti käyttökelpoisempi muoto on verkossa yllä mainitussa osoitteessa toimiva versio. ykymuotoinen käsikirja on uusi, eikä käyttökokemuksista tai käsikirjan vaikuttavuuden arviointituloksia vielä ole. Käsikirjan kirjoittamisvaiheessa on noussut esiin laatuhavaintoja, joista osaan puututtiin välittömästi. Uudenmuotoinen lähestymistapa on paljastanut tehokkaasti puutteellisia valtuutuksia ja käytäntöjen kirjavuutta. Laadunhallinnan käsikirjaa käytetään käytännön toimien hoitamisessa, se on lähes täydellinen yliopiston dokumenttien lähde, ja sen funktio laadunvarmistuksessa syntyy laatuhavainnoista, jotka ovat poikkeamia käsikirjassa esitettyyn toimintatapaan tai puutteita prosessissa. Laatuhavaintoja voi kuka tahansa todeta ja ilmoittaa laadunohjausryhmälle, joka käsittelee havainnot ja esittää muutosta prosessin vastuutoimijalle. 11 (16)

12 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO Koulutusala 5 TILASTOTIEDOT Taulukko 1. Jyväskylän yliopiston alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevien () ja jatkotutkintoa opiskelevien () määrä sekä naisten osuus kyseisestä opiskelijajoukosta ( %) koulutusaloittain vuosina Vuosi Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Liikuntatieteellinen Luonnontieteellinen Psykologia Terveystieteet Yhteiskuntatieteellinen Yhteensä Lähde: Vipunen (OKM) 12 (16)

13 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO Koulutusala Taulukko 2. Jyväskylän yliopiston alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevien () ja jatkotutkintoa opiskelevien () määrä sekä naisten osuus kyseisestä opiskelijajoukosta ( %) koulutusaloittain vuosina FTE-lukuina (full-time equivalent) Vuosi Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Liikuntatieteellinen Luonnontieteellinen Psykologia Terveystieteet Yhteiskuntatieteellinen Yhteensä Lähde: Vipunen (OKM) 13 (16)

14 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO Taulukko 3. Opiskelijaksi hyväksyttyjen, opiskelupaikan vastaanottaneiden ja opiskelijoiden kokonaismäärä, suoritettujen tutkintojen määrä sekä kansainvälisen vaihdon määrä Jyväskylän yliopistossa vuonna 2013 Humanistinen Koulutusala Psykologia Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Liikuntatieteellinen Luonnontieteellinen Terveystieteet Yhteiskuntatieteellinen Opiskelijaksi hyväksytyt (lkm) Opiskelupaikan vastaanottaneet (läsnä- tai poissaolevaksi kirjautuneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, lkm) Yhteensä Opiskelupaikan vastaanottaneet (läsnä- tai poissaolevaksi kirjautuneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ) opiskelijat, lkm) Opiskelijoiden kokonaismäärä Suoritetut kandidaatintutkinnot (lkm) Suoritetut maisterintutkinnot (lkm) Suoritetut lisensiaatin- tai tohtorintutkinnot (lkm) Yli 3 kk kestävään vaihtoon lähteneet perustutkintoopiskelijat (lkm) Yli 3 kk kestävään vaihtoon lähteneet jatkotutkintoopiskelijat (lkm) Lähde: Vipunen lukuun ottamatta 1) Opetushallituksen taulukko Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet Jyväskylän yliopistossa opiskeli vuonna 2012 yhteensä 623 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa, joista 417 suoritti kandidaatin- tai maisterintutkintoa ja 206 tohtorintutkintoa. Vipusen tilastot eivät ole yllä olevan taulukon koulutusalaluokittaisia. Vähintään 3 kuukaudeksi opiskelijavaihtoon tulleiden ulkomaalaisten määrä tiedekunnittain vuonna 2013 oli seuraava HTK 115; ITK 19; KTK 61; LTK 39; MLTK 39; JSBE 61; YTK 72. Yhteensä ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden määrä oli 406. (Lähde: Jyväskylän yliopiston kansainväliset palvelut) KIELTE LAITOKSE KADIDAATTI- JA MAISTERIKOULUTUS 14 (16)

15 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO Taulukko 4. Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen ja koko yliopiston opiskelijatunnusluvut vuosina : opiskelemaan valittujen uusien opiskelijoiden lukumäärä, opiskelijoiden kokonaislukumäärä, suoritettujen tutkintojen lukumäärä, tutkintojen keskimääräinen suoritusaika, ulkomaisten tutkintoopiskelijoiden lukumäärä, yli 3 kk kestävään vaihtoon lähteneiden ja vaihtoon saapuneiden opiskelijoiden lukumäärä Kielten laitos Koko yliopisto Opiskelijaksi hyväksytyt (lkm) Opiskelupaikan vastaanottaneet (lkm) Perustutkinto-opiskelijoiden kokonaismäärä Suoritetut kandidaatintutkinnot (lkm) Suoritetut maisterintutkinnot (lkm) Ulkomaalaiset perustutkinto-opiskelijat suomenkielisissä ohjelmissa (lkm) 2) Ulkomaalaiset perustutkinto-opiskelijat englanninkielisissä ohjelmissa (lkm) 2) Yli 3 kk kestävään vaihtoon lähteneet (lkm) 2) Yli 3 kk kestävän vaihtoon saapuneet (lkm) 2) Lähde: Vipunen lukuun ottamatta 2) Jyväskylän opiskelijarekisteri JORE 15 (16)

16 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO Taulukko 5. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja koko yliopiston tohtoriopiskelijatunnusluvut vuosina : tohtorikoulutukseen hakeneiden lukumäärä, tohtorikoulutukseen hyväksyttyjen lukumäärä, tohtoriopiskelijoiden kokonaislukumäärä, suoritettujen tohtorintutkintojen lukumäärä, tutkintojen keskimääräinen suoritusaika, ulkomaisten tohtoriopiskelijoiden lukumäärä Kasvatustieteiden tiedekunta Koko yliopisto Tohtorikoulutukseen hakeneet (lkm) Tohtorikoulutukseen hyväksytyt (lkm) Tohtoriopiskelijoiden kokonaismäärä Suoritetut tohtorintutkinnot (lkm) Tohtorintutkintojen mediaanisuoritusaika (v) 7,5 7,8 8,0 6,0 6,0 6,0 Ulkomaiset tohtoriopiskelijoiden (lkm) Lähde: Jyväskylän yliopisto 16 (16)

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2012, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot ja naisten osuuss suorittajista v. 2011 tiedekunnittain ja pääaineittain K= kanditaatin tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 20.1.2011, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2010 tiedekunnittain ja pääaineittain: naisten suorittamien tutkintojen osuus K=alempi tutkinto,

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN KÄSIKIRJAN JOHDANTO

LAADUNHALLINNAN KÄSIKIRJAN JOHDANTO LAADUNHALLINNAN KÄSIKIRJAN JOHDANTO VERSIO 2.0 30.9.2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 1 JOHDANTO 1.1 Laadunhallintajärjestelmä Laadunhallinta tarkoittaa toiminnan johtamista, koordinointia ja ohjaamista siten,

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet

Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan Hakukohde Avoimen väylä, erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO. Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto

REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO. Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto UUDISTUVA YLIOPISTO VASTAA VAIKUTTAVUUDEN HAASTEESEEN Rehtori Matti Manninen Agora-päivä kokonaisrahoitus noin 210 M 7 tiedekuntaa

Lisätiedot

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 %

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 % Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Avoimen väylä Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v) 5 0 0 0 0,0 % Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2010, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2009 tiedekunnittain ja pääaineittain, naisten osuus tutninnon suorittajista K=alempi tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

Tulkkaustoiminta Jyväskylän yliopistossa! Viittomakielen keskus! Avoimet ovet !

Tulkkaustoiminta Jyväskylän yliopistossa! Viittomakielen keskus! Avoimet ovet ! Tulkkaustoiminta Jyväskylän yliopistossa! Viittomakielen keskus! Avoimet ovet 25.4.2014! Jyväskylän yliopiston organisaatio! YLIOPISTOKOLLEGIO! HALLITUS! REHTORI! YLIOPISTOPALVELUT! TIEDEKUNNAT! ERILLISLAITOKSET!

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET 2016-2020 Laadunohjausryhmä ti 6.9.2016 Tuula Oksanen, tutkijakoulukoordinaattori Tausta Strategian toimenpideohjelma 2015-2016 Tohtorikoulutus

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2016. Kokous: Keskiviikko 13.4.2016 klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2016. Kokous: Keskiviikko 13.4.2016 klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2016 Kokous: Keskiviikko 13.4.2016 klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopisto on laatinut strategiansa toimeenpanosuunnitelman

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Tohtorikoulutuspäivä 5.10.2016, Turku Tuula Oksanen, tutkijakoulukoordinaattori, Jyväskylän yliopisto Tausta JY:n strategian toimenpideohjelma 2015-2016

Lisätiedot

Joustavan opintooikeuden. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet (ei sis. TY:n tutkintoopiskelijoiden. Vaihtoopiskelijoiden.

Joustavan opintooikeuden. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet (ei sis. TY:n tutkintoopiskelijoiden. Vaihtoopiskelijoiden. Suoritetut Turun vuonna 2014 (sis. opinnot) 1 (6) perustutkinto Vaihto tutkinto muiden kuin tutkinto- Ei Ei tdk Kielikeskus 2609400 21411 31 942 481 101 2 746 23714 2 Laitos yhteensä 21411 31 942 481 101

Lisätiedot

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Henkilöstö henkilötyövuosina tiedekunnittain 2011 Opetuksen ja opetus- ja Tiedekunnan nimi 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Keskushallinto 1,0 0,2 0,2 10,8 1,7 2,2 424,3 1,1 9,5 450,8 Teologinen

Lisätiedot

Fysiikan laitoksen laitoskokous

Fysiikan laitoksen laitoskokous Fysiikan laitoksen laitoskokous 13. 3. 2015 Onni0elut Jussille! Asiat Laitoksen strategia ja profiloituminen Talousnäkymät Toimiston uudistukset Taloushallinnon terveisiä Muut asioita Laitoksen strategia

Lisätiedot

Vaihtoopiskelijoiden. Joustavan opintooikeuden. suorittamat opintopisteet. (JOO) opintopisteet

Vaihtoopiskelijoiden. Joustavan opintooikeuden. suorittamat opintopisteet. (JOO) opintopisteet Suoritetut Turun vuonna 2013 (sis. avoimessa opinnot) 1 (6) Kaikki perustutkinto opinnnot) Vaihto (ei sis. TY:n tutkinto tutkinto- muiden kuin tutkinto- Ei Ei tdk Kielikeskus 2609400 20746 54 1012 839

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopistolla on strategian toimenpideohjelma

Lisätiedot

Asialista hyväksyttiin esitetyssä muodossa muuten, mutta mikäli aika riittää, päätettiin käsitellä laadunhallinnan vuosikelloa.

Asialista hyväksyttiin esitetyssä muodossa muuten, mutta mikäli aika riittää, päätettiin käsitellä laadunhallinnan vuosikelloa. MUISTIO 1/2015 Aika: 24.2.015 klo 8:31-10:30 Paikka: Läsnä: Ag C133 Helena Rasku-Puttonen (puheenjohtaja) Kaisa Miettinen Timo Tiihonen Hannu Salminen Peppi Taalas (poistui kohdassa 6 klo 10:19) Jussi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö ULKOINEN AUDITOINTI Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö 12.5.2014 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 13. 15.1.2015 13.5.2014 Pirjo Halonen 2 TOTEUTTAJAORGANISAATIO Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Tampereen yliopiston laatujärjestelmän kehittäminen vuoden 2014 auditoinnin jälkeen

Tampereen yliopiston laatujärjestelmän kehittäminen vuoden 2014 auditoinnin jälkeen Tampereen yliopiston laatujärjestelmän kehittäminen vuoden 2014 auditoinnin jälkeen Laatujärjestelmien kehittämisseminaari 14.6.2017 Laatupäällikkö Jukka Mäkinen Kehittämispäällikkö Leena Ahrio Esityksen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 Opetusministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 11.12.2013, 14.5.2014, 14.1.2015 ja 16.3.2015 tehtyine muutoksineen. 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 2 YLIOPISTOLAIN MUKAISET TOIMIELIMET...

Lisätiedot

Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta

Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta 3.12.2008 Mirja Iivonen Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta Johto ja keskushallinto Kansleri Hallitus Rehtori Vararehtorit (2) Hallintokeskus Hallintojohtaja Tiedekunnat (6) ja laitokset

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 20 päivänä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. luku YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 2. luku YLIOPISTON ORGANISAATIORAKENNE JA YKSIKÖT... 2 TIEDEKUNNAT... 3 LAITOKSET... 3 ERILLISLAITOKSET... 4 YLIOPISTOPALVELUT... 5 YKSIKÖIDEN

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

Yliopistojen valtakunnalliset tasaarvopäivät

Yliopistojen valtakunnalliset tasaarvopäivät Yliopistojen valtakunnalliset tasaarvopäivät 17.-18.4.2012 Uudistunut yliopisto tasa-arvo ja yhdenvertaisuus arjessa Rehtori Perttu Vartiainen Tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon! Itä-Suomen yliopisto on

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN Perehtyjä /pm Mentori / pm Huomiot, havainnot, kysymykset, kehittämisehdotukset yms. Perehtymissuunnitelman laatiminen Tavoitteet ja aikataulu Uusi laatuvastaava laatii oman

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen ESITTELYLISTA A 5/2012 Kokous n:o 2 tiistaina 23.10.2012 klo 15.00-16.20 dekaani Peppi Karppinen akatemiatutk. Jouni Jaakkola I Raija Lähdesmäki tutkijatoht. Juha Risteli prof. Suvi Rahja 1. Kokouksen

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ HUOM! Tämä johtosääntö astuu voimaan 1.1.2017 alkaen Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 11.12.2013, 14.5.2014, 14.1.2015, 16.3.2015 ja 18.10.2016 tehtyine muutoksineen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON SISÄISEN RAHANJAON PERIAATTEET VUOSIKSI 2013-2020 Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 5.6.2012, päivitetty 24.9.2014 1 JOHDANTO Yliopiston hallitus on hyväksynyt yliopiston

Lisätiedot

AVOIMEN TIEDON KESKUS AVOIMEN TIETEEN PALVELUJEN TUOTTAJANA

AVOIMEN TIEDON KESKUS AVOIMEN TIETEEN PALVELUJEN TUOTTAJANA AVOIMEN TIEDON KESKUS AVOIMEN TIETEEN PALVELUJEN TUOTTAJANA Pekka Olsbo Julkaisupäällikkö Avoimen tiedon keskus Jyväskylän yliopisto Avoimen tiedon keskus Avoimen tiedon keskuksessa yhdistyvät Jyväskylän

Lisätiedot

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA 19.5.2014 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN LAITOKSILLE Viite: Yliopistopalvelujen ohjeet vuosien 2013 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman tarkistamiseksi, vuosien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryyynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-8

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryyynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2016 1 07.09.2016 Itä-Suomen yliopiston hallitus Aika 07.09.2016, 08:00-10:45 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, AU300 Osallistujat Nimi Tehtävä

Lisätiedot

Rakenneuudistuksen tilanne Humpake

Rakenneuudistuksen tilanne Humpake Rakenneuudistuksen tilanne 16.3.2016 Humpake YT-menettely Hallitus valtuutti kokouksessaan 26.1.2016 rehtorin käynnistämään YT-menettelyn linjapäätöksensä mukaisesti. Neuvotteluissa käsiteltiin rakenteellisen

Lisätiedot

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat % 90 % -5 % 4 % Yhteensä % 100 % 15 % 3 %

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat % 90 % -5 % 4 % Yhteensä % 100 % 15 % 3 % Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuriministeriön palaute Lapin yliopiston vuoden 2009 toiminnasta Lapin yliopiston analyysi ja siitä johdetut toimenpiteet

Opetus ja kulttuuriministeriön palaute Lapin yliopiston vuoden 2009 toiminnasta Lapin yliopiston analyysi ja siitä johdetut toimenpiteet Opetus ja kulttuuriministeriön palaute Lapin yliopiston vuoden 2009 toiminnasta Lapin yliopiston analyysi ja siitä johdetut toimenpiteet Yleistä Palautteessa esitetty kuvio yliopistojen määrällisten tavoitteiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 11.12.2013 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 2 YLIOPISTOLAIN MUKAISET TOIMIELIMET... 3 2.1 HALLITUS... 3 2.2 REHTORI... 4 2.3 YLIOPISTOKOLLEGIO...

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä Suomen yliopistoksi 1.1.2010 Itä Suomen yliopisto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA VNA yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LUONNOS 16.9.2013 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien

Lisätiedot

Sinisellä ovat laadunkehittämistyöryhmän pidetyssä kokouksessa muutetut kohdat. Kohtien perusteluja on kokousmuistiossa.

Sinisellä ovat laadunkehittämistyöryhmän pidetyssä kokouksessa muutetut kohdat. Kohtien perusteluja on kokousmuistiossa. Jyväskylän yliopisto 1(8) L A A T U T Y Ö 6. 3. 2 0 0 8 J o h d o n k a t s e l m u s, l u o n n o s Sinisellä ovat laadunkehittämistyöryhmän 3.3.2008 pidetyssä kokouksessa muutetut kohdat. Kohtien perusteluja

Lisätiedot

AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN

AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Yliopistopalvelujen johtoryhmä 5.3.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Yliopistolain velvoite Yliopistolaki 558/2009, 87 : Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta.

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT HUMAK ja sen ylläpitäjät

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 (9) Huom! Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2017 TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 18.10.2010 hyväksynyt

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Sopimus, kausi Jyväskylän yliopisto Sivu 1(7)

Sopimus, kausi Jyväskylän yliopisto Sivu 1(7) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain 49 :n 6 momentin nojalla: 1 Koulutuksen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE AALTO-YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE AALTO-YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE AALTO-YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopisto ei ole tehnyt muutoksia strategisiin

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA 2007-2012

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA 2007-2012 SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA 2007-2012 Jyväskylän yliopisto Oulun yliopisto Vaasan yliopisto Kokkolan kaupunki Kokkolan seutukunta Pietarsaaren kaupunki Keski-Pohjanmaan liitto Kaustisen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN 02.12.2010 Kaija Holli TaY TAMPEREEN YLIOPISTON PROFIILI ON YHTEISKUNTA- PAINOTTEINEN JA SEN VAHVUUDET OVAT Yhteiskunta- ja terveystieteet sekä julkisen ja

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle!

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Aika Aihe / teema Alustaja / vastuuhenkilö klo 13.00 13.20 klo 13.20 14.15 klo 14.15 14.45 klo 14.45 15.00 Tervetulosanat ja välitehtävien

Lisätiedot

MUUTOKSELLA MAINETTA Jyväskylän yliopiston kasvatusalan kehittämisen

MUUTOKSELLA MAINETTA Jyväskylän yliopiston kasvatusalan kehittämisen 1 MUUTOKSELLA MAINETTA Jyväskylän yliopiston kasvatusalan kehittämisen suunnitelma 2012 2013 Jyväskylän yliopiston kasvatusalan kehittämisen tavoitteena on edistää alan tutkimuksen kansainvälistä tasoa

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

Aalto-yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Aalto-yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Lapin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Lapin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 114 % -3 % 8 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 95 % 4 % 4 %

Tohtorin tutkinnot % 114 % -3 % 8 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 95 % 4 % 4 % Asemointitilastot 2015, 1/5 Tampereen teknillisen n määrälliset tavoitteet kaudelle 2013-2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -12 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -12 % -1 % 1 Jyväskylän ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012 2014 2013

Lisätiedot

EDUNVALVONTAKARTOITUS 2013

EDUNVALVONTAKARTOITUS 2013 EDUNVALVONTAKARTOITUS 2013 HALLITUS Ei tiedekuntaedustusta, 2 op. KOLLEGIO 30 yhteisön jäsentä REHTORI JOHTORYHMÄ Dekaanit, 1 yo-kunnan edustaja KESKUS- HALLINTO DEKAANI TIEDEKUNNAN JOHTOKUNTA TIEDEKUNTA-

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin.

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on laatinut

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 KOULUTUSALAT KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 Uudet Kaikki Alemmat Ylemmät Lis. Tri Muut tutkinnot Opettajat Muu Yhteensä lkm 20 651 162 785 2 461 11 581 695 1 203 734 7 559 20

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN Hallitusneuvos Eerikki Nurmi 30.5.2008 Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOLAIN UUDISTAMISEN AIKATAULUTUS Yliopistolain uudistamisen keskeiset

Lisätiedot