JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AUDITOINTIAINEISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AUDITOINTIAINEISTO"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO AUDITOITIAIEISTO PERUSAIEISTO KASALLISE KOULUTUKSE ARVIOITIKESKUKSE AUDITOITI JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO

2 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO SISÄLLYS 1 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO ORGAISAATIO TIEDEKUAT Laitokset Erillislaitokset ja valtakunnalliset tehtävät Yliopistopalvelut OPISKELIJA- JA HEKILÖKUTAMÄÄRÄ OPISKELIJAMÄÄRÄT HEKILÖKUA MÄÄRÄ YLIOPISTO STRATEGIA KOKOAISSTRATEGIA STRATEGIAPROSESSI Strategian laatiminen Strategian toimeenpano TOIMIAOHJAUSPROSESSI LAADUHALLITAJÄRJESTELMÄ 9 4 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO LAADUHALLIA KÄSIKIRJA 11 5 TILASTOTIEDOT 12 2 (16)

3 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO 1 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO ORGAISAATIO 1.1 TIEDEKUAT Yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa: humanistinen tiedekunta, informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, kasvatustieteiden tiedekunta, liikuntatieteellinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Tiedekunnat jakautuvat laitoksiin tai muodostavat tiedekuntakokonaisuuden ilman laitosjakoa. Tiedekuntaa johtavat rehtorin nimeämä dekaani ja vaaleilla valittu tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet valitsee ylioppilaskunta. Dekaani nimeää enintään kaksi varadekaania ja päättää työnjaosta. Tiedekunnassa toimii myös dekaanin nimeämä johtoryhmä Laitokset Tiedekunnissa voi olla laitoksia. Jyväskylän yliopiston laitokset ovat Humanistinen tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Liikuntatieteellinen tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Historian ja etnologian laitos Kielten laitos Musiikin laitos Soveltavan kielentutkimuksen keskus Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Viestintätieteiden laitos Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietotekniikan laitos Kasvatustieteiden laitos Opettajankoulutuslaitos ormaalikoulu Liikuntabiologian laitos Liikuntakasvatuksen laitos Terveystieteiden laitos Bio- ja ympäristötieteiden laitos Fysiikan laitos Kemian laitos Matematiikan ja tilastotieteen laitos Psykologian laitos Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole jakautunut laitoksiin. Laitosta johtaa dekaanin nimeämä johtaja. Johtaja nimeää enintään kaksi varajohtajaa sekä pedagogisen johtajan ja päättää työnjaosta. Laitoksissa toimii myös johtajan nimeämä johtoryhmä. 3 (16)

4 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani hoitaa myös laitoksen johtajan tehtävät. Koko humanistisen tiedekunnan koulutus on humanistisella koulutusalalla. Samoin kasvatustieteiden ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koulutus sekä kauppakorkeakoulun koulutus on yhdellä koulutusalalla. Informaatioteknologian tiedekunnan tietotekniikan laitoksen koulutus on luonnontieteellisen koulutusalan koulutusta, mutta tietojenkäsittelytieteiden laitoksen koulutus jakautuu luonnontieteelliseen ja kauppatieteelliseen koulutusalaan. Liikuntatieteellisen tiedekunnan koulutusaloja ovat liikuntatieteellinen koulutusala ja terveystieteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen koulutus on yhteiskuntatieteellisen alan koulutusta ja psykologian laitoksen koulutus psykologian koulutusalan koulutusta Erillislaitokset ja valtakunnalliset tehtävät Jyväskylän yliopistossa on seitsemän erillislaitosta: Agora Center, avoin yliopisto, kirjasto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL), tiedemuseo ja yliopiston kielikeskus. Erillislaitoksen toimintaa johtaa, valvoo ja kehittää erillislaitoksen johtaja. Johtokunnan tehtävänä on muun muassa tehdä laitoksen toimintaan liittyviä aloitteita sekä hyväksyä laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma ja päättää talousarviosta. Johtajan ottaa tehtäväänsä rehtori. Rehtori myös asettaa johtokunnan. Jyväskylän yliopiston valtakunnallisina tehtävinä, joihin opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut tietyn osuuden perusrahoituksessaan ovat harjoittelukoulu (kasvatustieteiden tiedekunta), Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Koulutuksen tutkimuslaitos ja ohjausalan valtakunnallinen osaamiskeskus (KTL), koulutuksen talous (KTL ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu), ordbas-yhteistyö (kielikeskus), kiihdytinlaboratorio (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta), Soveltavan kielentutkimuksen keskus (yleiset kielitutkinnot, kielikoulutuspolitiikan valtakunnallinen tutkimus- ja kehitystoiminta) (humanistinen tiedekunta) sekä viittomakielen opetus ja tutkimus (humanistinen tiedekunta) Yliopistopalvelut Yliopistopalvelut toimii hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoo ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tekee aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi. Yliopistopalvelut toimii yhteistyössä (yksiköiden) palvelukeskusten kanssa. Yliopistopalveluja johtaa hallituksen valitsema hallintojohtaja, joka johtaa ja kehittää yliopiston yleistä hallintoa rehtorin tukena. 4 (16)

5 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO Kuva 1. Jyväskylän yliopiston organisaatio 2 OPISKELIJA- JA HEKILÖKUTAMÄÄRÄ 2.1 OPISKELIJAMÄÄRÄT Jyväskylän yliopistossa vuonna 2013 läsnä- tai poissaolevaksi oli ilmoittautunut yhteensä alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävää opiskelijaa ja 1473 jatkotutkinto-opiskelijaa. Perustutkinto-opiskelijoista naisia oli 61 % ja jatkotutkinto-opiskelijoista 58 %. Laskennallinen kokopäiväopiskelijamäärä (FTE) oli Viiden vuoden opiskelijamäärät koulutusaloittain ovat liitteen taulukoissa 1 ja HEKILÖKUA MÄÄRÄ Jyväskylän yliopiston koko henkilöstön määrä vuonna 2013 oli Muuhun kuin opetusja tutkimushenkilöstöön kuuluvia työskenteli yhteensä 945 henkilöä. Jokaista opettajaa tai tutkijaa kohti Jyväskylän yliopistossa on 0,6 muuhun henkilökuntaan kuuluvaa. (Lähde: Vipunen). 5 (16)

6 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO 2 YLIOPISTO STRATEGIA 2.1 KOKOAISSTRATEGIA Jyväskylän yliopisto laati yliopistolain tullessa voimaan uuden strategian Laatua ja liikettä - Jyväskylän yliopisto Strategiaa hyväksyessään yliopiston hallitus lakkautti samalla aikaisempien, monien strategioiden voimassaolon. Strategian painettu versio on perusaineiston liitteenä. 2.2 STRATEGIAPROSESSI Strategian laatiminen Yliopiston strategia laadittiin vuosina rehtorin johtamana monipolvisena vuorovaikutusprosessina. Henkilökunnalla ja opiskelijoilla samoin kuin sidosryhmillä oli mahdollisuus ehdottaa strategiassa huomioonotettavia asioita. Strategiaa laadittaessa analysoitiin toimintaympäristö ja otettiin huomioon muuttunut kansainvälinen tilanne ja meneillään ollut maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma. Kansainvälistymisen voimakas nouseminen, yliopistolakiuudistus ja monet sisäiset kysymykset vaikuttivat strategiseen ajatteluun. OKM edellytti strategiaan vuonna 2013 profiilin täsmennystä ja tutkimuksen kansainvälisten kärkien määrittelyä. Samaan aikaan yliopisto myös laati strategian toteutumisen seurantaindikaattorit. Jyväskylän yliopisto haluaa olla kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä tiedeyliopisto. Se haluaa kehittää määrän sijasta laatua. Yliopisto keskittyy ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin, joille yliopisto on määritellyt myös painoalansa. Yliopiston strategia ulottuu vuoteen Yhteiskunnan tilan ja toimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti myös strategian uusiminen on tullut ajankohtaiseksi. Yliopisto on uudistamassa strategiansa vuoden 2014 aikana. Strategia tehdään yliopiston hallituksen johdolla ja sen hyväksyy hallitus. Käytännön strategiatyötä johtaa rehtori. Yliopistoyhteisössä strategian valmisteluun osallistuvat yliopiston johtoryhmä, tiedeneuvosto ja koulutusneuvosto. Johtoryhmään kuuluvat dekaanit keskustelevat strategisista linjauksista omissa tiedekunnissaan. Tämä organisaation läpi menevä toiminta sekä useat yliopistoyhteisölle järjestetyt tilaisuudet ja verkkopohjainen kommentointipalsta kannustavat koko yliopistoyhteisöä osallistumaan strategian valmisteluun. Yliopistopalvelujen strateginen yksikkö ja strategiajohtaja toimivat taustatietojen tuottajana ja asiantuntija-apuna Strategian toimeenpano Strategialla Laatua ja liikettä on ollut kaksi yliopiston hallituksen hyväksymää toimenpideohjelmaa. Ohjelmien toteutumista on seurattu vuosittain, ja ensimmäisen toimenpideohjelman kohteiden tultua toteutetuiksi astui voimaan seuraava ohjelma, jonka toteutuskausi on Osa toimenpideohjelmasta sisältää lisäksi yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimia, yliopistojen yhteisiä tavoitteita sekä yliopiston hallituksen strategisia painotuksia. Toimenpideohjelman lisäksi strategiaa toimeenpannaan kohdennettujen kehittämisohjelmien avulla. Hallituksen hyväksymiä ohjelmia ovat tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelma, tilaohjelma, henkilöstöohjelma, tutkijakoulun toimintaperiaatteet ja kielipolitiikka. Strategiaa toimeenpanee rehtori. Strategian toimeenpano vastuutetaan yksiköille rehtorin ja tiedekunnan tai erillislaitoksen välisessä sopimuksessa. Strategian toimeenpanossa keskeisimmät kehittämistoimet suunnataan vahvistamaan painoalojen tutkimusedellytyksiä, kansainvälistämään tutkimustoimintaa, kehittämään koulutustoimintaa sekä pedagogisesti että 6 (16)

7 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO sisällöllisesti ja tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia. Yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan yliopisto edistää suuntaamalla monitieteistä tutkimustoimintaansa ja työelämäopintoja enenevästi alueen yritystoiminnan hyväksi sekä jäsentämällä globaalia vastuutaan. 2.3 TOIMIAOHJAUSPROSESSI Toiminnan ohjaus sovittaa yhteen toiminnan tavoitteet, resurssit ja ohjausperiodille, esimerkiksi sopimuskaudelle, kohdentuvat toimet. Yliopisto sopii nelivuotiskaudeksi opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa yliopiston tehtävistä ja määrärahoista. Samalla sovitaan myös koulutusvastuiden mahdolliset muutokset sekä tutkintojen ja muiden suoritteiden määrälliset tavoitteet. Sopimuksen sisältö pohjautuu valtakunnallisiin korkeakoulupoliittisiin linjauksiin sekä yliopiston strategiatyöhön. Sopimuksen sisältämät voimavarat määräytyvät yliopiston toiminnallisen tuloksen perusteella. Sopimuksen sisältämät voimavarat tarkistetaan vuosittain. Sopimuksessa määritellään myös tavoitteiden seuranta ja arviointi sekä toiminnan kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa sopimuksen toteutumisesta palautteen vuosittain. Yliopiston neuvottelijat arvioivat sopimusprosessia neuvottelujen jälkeen ja viestivät sopimuksesta sekä prosessista yliopistoyhteisölle. Sopimuksen toteutuminen arvioidaan vuosittain tasekirjaan sisältyvässä toimintakertomuksessa sekä johdon katselmuksessa. Yliopisto toimeenpanee yliopiston ja ministeriön välisen sopimuksen sisältämät tavoitteet, ministeriön vuosittaisen suunnitteluohjeen linjaukset sekä yliopiston strategian ja sen toimeenpano-ohjelman sekä muiden hallituksen hyväksymien ohjelmien toimet sisäisellä tulosohjauksella. Prosessi ohjeistetaan rehtorin vuosittain antamalla suunnitteluohjekirjeellä. Rehtori sopii tiedekuntien, erillislaitosten, normaalikoulun ja yliopistopalvelujen kanssa sopimuskauden tavoitteista sekä tavoitteiden toteutumisen seurannasta. Rehtori kohdistaa hallituksen päättämien rahoituksen suuntaviivojen mukaisesti rahoituksen tiedekunnille, erillislaitoksille, normaalikoululle ja yliopistopalveluille. Voimavarat tarkistetaan vuosittain. Sopimusprosessista viestitään yliopistoyhteisölle. Tavoitteiden saavuttamista seurataan vuosittain johdon katselmuksessa sekä rehtorin sopimuskaudelta antamissa palautteissa. Dekaani ja laitoksen johtaja sopivat määrävuosiksi toiminnalle asetettavista tavoitteista sekä niiden toteutumisen seurannasta. Rehtori arvioi sopimusten toteutumista vuosittain palautteessaan yksiköille, ja vastaavasti yksiköt antavat palautetta rehtorille. Toiminnanohjausprosessia on toteutettu samanlaisena pitkään. Se on järjestelmällinen ja yliopistoyhteisölle hyvin viestitty. (Kuva 1). 7 (16)

8 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO Kuva 1. Jyväskylän yliopiston toiminnanohjausprosessi Jyväskylän yliopiston toiminnanohjausprosessi Yliopistotaso Valtiovalta Tutkimuksen arviointi (Tiedeneuvosto) Koulutuksen arviointi (Koulutusneuvosto) Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointi (Yvv-neuvosto) Sisäisen toiminnan arviointi (Tarkastusvaliokunta) Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi Johdon katselmus Sopimusneuvottelu Strategia Hallituksen strategiset päätökset kehittämistoimista Hallitusohjelma, KESU, OKM:n TTS ym. Sopimuskierroksen ohjeistaminen Rehtorin sopimusehdotus Sopimusneuvottelut Johtamisen arviointi (Rehtori, tdk:t, yo-kunta) Strategian toteutussuunnitelma Tiedekunta- ja erillislaitostaso Toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi (Tiedekunnan ja erillislaitoksen toimintakertomus) Strategiset päätökset kehittämistoimista Toiminnan ja talouden suunnittelu (Tulosneuvottelun pohjapaperi) Vastaus rehtorin sopimusehdotukseen Sopimusneuvottelut Laitostaso Toiminnan tavoitteista ja voimavaroista sopiminen (Tiedekunnan ja laitoksen välillä) 8 (16)

9 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO 1 3 LAADUHALLITAJÄRJESTELMÄ Jyväskylän yliopiston laatujärjestelmää kutsutaan laadunhallintajärjestelmäksi. Laadunhallintajärjestelmä on yhteisössä tunnetun vastuunjaon, hyviksi todettujen toimintatapojen ja käytänteiden sekä niihin kohdennettujen voimavarojen kokonaisuus. Laadunhallintajärjestelmä ohjaa jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä STAK-kehän (Suunnittelu Toteutus Arviointi Kehittäminen) avulla (Kuva 2). Kuva 2. Jyväskylän yliopiston laadunhallintajärjestelmä: STAK-kehä Laadunhallintajärjestelmä kytkeytyy yliopiston strategiaan ja on osa johtamisjärjestelmää ja toiminnanohjausprosessia (Luku 2). Yliopiston strategian mukaan laadunhallinta on kiinteä osa strategista johtamista ja yliopiston toimintakulttuuria. Laadunhallinnan keskeinen elementti on arviointi. Laadunhallintajärjestelmän sisältä nouseva arviointimenettely on sisäiset auditoinnit, joista päättää yliopiston hallitus ja joita laadunhallinnan asiantuntijat koordinoivat. Sisäisiä auditointeja tehdään vuosittain lukuun ottamatta laajojen itsearviointien toteuttamisvuosia. Itsearvioinnit ovat viime vuosina tulleet keskeisiksi oman toiminnan arviointivälineiksi. Hallitukselle esiteltävissä vuosittaisessa johdon katselmuksessa ja yliopiston tasekirjassa, joka sisältää yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, arvioidaan strategisten tavoitteiden toteutumista. Johdon katselmuksen kokoaa laatupäällikkö. Tiedeneuvosto, koulutusneuvosto ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto arvioivat oman alansa kehittymisen strategisten tavoitteiden pohjalta. Johdon katselmuksen laatimiseen osallistuvat neuvostojen asiantuntijat. Arviointien perusteella toimintaa kehitetään ja suunnitellaan uusia avauksia tai muutetaan toimintaprosesseja. Suunnittelumekanismeihin kuuluvat strategisen suunnittelun lisäksi py- 9 (16)

10 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO 1 syvien johtoryhmien ja toimikuntien sekä määrätyn toiminnan edistämistä varten perustettujen määräaikaisten työryhmien työ. Yliopiston toiminta- ja taloussuunnittelu ohjaa yliopiston tavoiteasettelua. Yliopistotaso ohjeistaa toimintayksiköitä, mitä painopistealueita tavoitteiden asettamisessa korostetaan. Tämän lisäksi tiedekunnat ja erillislaitokset asettavat tavoitteita arviointiensa perusteella ilmenneiden kehittämistarpeiden pohjalta. Prosesseissa tuotetaan yliopiston tulos sekä tietoja tuloksesta ja vaikuttavuudesta. Arvioidessaan näitä tietoja johdon katselmuksessa yliopiston hallitus arvioi myös laadunhallintajärjestelmän kykyä tuottaa johtamiseen tarvittavaa tietoa. Toiminta- ja taloussuunnitteluprosessin yhteydessä yliopiston johto antaa palautteen yksikköjen tavoitteiden toteutumisesta, ja johdon katselmuksessa yliopiston hallitus arvioi yliopiston tavoitteiden toteutumista. Arviointitieto suuntaa tulevien tavoitteiden asettamista. (Kuva 3). Kuva 3. Strategisen toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan yhteys Jyväskylän yliopistossa 10 (16)

11 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO PERUSAIEISTO 1 4 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO LAADUHALLIA KÄSIKIRJA Laadunhallinnan käsikirjan kehittäminen nykyiseen muotoonsa on kuvattu itsearviointiraportin luvussa Käsikirja avautuu laadunhallinnan verkkosivulla olevasta linkistä kautta. Laadunhallinnan käsikirja koostuu johdantoluvusta ja prosessien sanallisista kuvauksista. Johdantoluku on tarkoitettu nopeaksi katsaukseksi yliopiston toimintaan. Prosesseissa noudatetaan osittain EFQM- tai CAF-arviointimallin mukaista rakennetta, jossa lähdetään johtamisesta (strateginen, talous- ja henkilöstöjohtaminen) ja edetään päätehtävien eli koulutuksen ja tutkimuksen prosesseihin. Lisäksi kuvataan joitain muita yliopistolle annettuja valtakunnallisia tehtäviä tai sisäisiä palveluja ja verkostoja. Kaikissa prosesseissa kuvaustapa on sama, mikä mahdollistaa helpohkon ylläpidon. Prosessin kuvaamisen lähtökohta on, että prosessilla on tarvitsija, toisin sanoen prosessi kuuluu yliopiston tehtäviin. Yliopistossa työskentelevät tyydyttävät tarpeen, ja ennen kuin prosessi on valmis, tarvitsijan on arvioitava tuotos ja hyväksyttävä se. Käsikirjan verkkoversiosta käyttäjä voi valita prosesseista tulostettavaksi (painonapeista) jonkin, useat tai kaikki sisällöt: kuvauksen, vastuutoimijan, toimijat, tuotoksen, säädökset ja ohjeet, joille prosessi perustuu, prosessin sisäiset ja ulkoiset tietotarpeet sekä prosessin laatutavoitteet. Toinen valittava taso on organisaatioyksikkö. Yliopistotasolle (JY) on lähes aina kuvattu prosessin yleinen kulku. Poikkeuksena ovat prosessit, jotka hoidetaan ainoastaan tiedekunnassa tai erillislaitoksessa (Tdk_erillislaitos). Yleinen sääntö on, että kun prosessi on esitetty yliopistotasoisesti eikä tiedekuntakohtaisia eroja ole, prosessin kuvaukseksi riittää pelkkä yliopistotaso. Vastaavasti, jos laitos noudattaa tiedekunnan tai suoraan yliopiston tasolla kuvattua prosessia, laitoksen ei kuulu kuvata prosessia omalla tasollaan uudelleen. Kuvaustavasta johtuu, että yhtäjaksoiseksi tulostettu käsikirja on hankalasti luettava, ja ehdottomasti käyttökelpoisempi muoto on verkossa yllä mainitussa osoitteessa toimiva versio. ykymuotoinen käsikirja on uusi, eikä käyttökokemuksista tai käsikirjan vaikuttavuuden arviointituloksia vielä ole. Käsikirjan kirjoittamisvaiheessa on noussut esiin laatuhavaintoja, joista osaan puututtiin välittömästi. Uudenmuotoinen lähestymistapa on paljastanut tehokkaasti puutteellisia valtuutuksia ja käytäntöjen kirjavuutta. Laadunhallinnan käsikirjaa käytetään käytännön toimien hoitamisessa, se on lähes täydellinen yliopiston dokumenttien lähde, ja sen funktio laadunvarmistuksessa syntyy laatuhavainnoista, jotka ovat poikkeamia käsikirjassa esitettyyn toimintatapaan tai puutteita prosessissa. Laatuhavaintoja voi kuka tahansa todeta ja ilmoittaa laadunohjausryhmälle, joka käsittelee havainnot ja esittää muutosta prosessin vastuutoimijalle. 11 (16)

12 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO Koulutusala 5 TILASTOTIEDOT Taulukko 1. Jyväskylän yliopiston alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevien () ja jatkotutkintoa opiskelevien () määrä sekä naisten osuus kyseisestä opiskelijajoukosta ( %) koulutusaloittain vuosina Vuosi Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Liikuntatieteellinen Luonnontieteellinen Psykologia Terveystieteet Yhteiskuntatieteellinen Yhteensä Lähde: Vipunen (OKM) 12 (16)

13 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO Koulutusala Taulukko 2. Jyväskylän yliopiston alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevien () ja jatkotutkintoa opiskelevien () määrä sekä naisten osuus kyseisestä opiskelijajoukosta ( %) koulutusaloittain vuosina FTE-lukuina (full-time equivalent) Vuosi Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Liikuntatieteellinen Luonnontieteellinen Psykologia Terveystieteet Yhteiskuntatieteellinen Yhteensä Lähde: Vipunen (OKM) 13 (16)

14 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO Taulukko 3. Opiskelijaksi hyväksyttyjen, opiskelupaikan vastaanottaneiden ja opiskelijoiden kokonaismäärä, suoritettujen tutkintojen määrä sekä kansainvälisen vaihdon määrä Jyväskylän yliopistossa vuonna 2013 Humanistinen Koulutusala Psykologia Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Liikuntatieteellinen Luonnontieteellinen Terveystieteet Yhteiskuntatieteellinen Opiskelijaksi hyväksytyt (lkm) Opiskelupaikan vastaanottaneet (läsnä- tai poissaolevaksi kirjautuneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, lkm) Yhteensä Opiskelupaikan vastaanottaneet (läsnä- tai poissaolevaksi kirjautuneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ) opiskelijat, lkm) Opiskelijoiden kokonaismäärä Suoritetut kandidaatintutkinnot (lkm) Suoritetut maisterintutkinnot (lkm) Suoritetut lisensiaatin- tai tohtorintutkinnot (lkm) Yli 3 kk kestävään vaihtoon lähteneet perustutkintoopiskelijat (lkm) Yli 3 kk kestävään vaihtoon lähteneet jatkotutkintoopiskelijat (lkm) Lähde: Vipunen lukuun ottamatta 1) Opetushallituksen taulukko Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet Jyväskylän yliopistossa opiskeli vuonna 2012 yhteensä 623 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa, joista 417 suoritti kandidaatin- tai maisterintutkintoa ja 206 tohtorintutkintoa. Vipusen tilastot eivät ole yllä olevan taulukon koulutusalaluokittaisia. Vähintään 3 kuukaudeksi opiskelijavaihtoon tulleiden ulkomaalaisten määrä tiedekunnittain vuonna 2013 oli seuraava HTK 115; ITK 19; KTK 61; LTK 39; MLTK 39; JSBE 61; YTK 72. Yhteensä ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden määrä oli 406. (Lähde: Jyväskylän yliopiston kansainväliset palvelut) KIELTE LAITOKSE KADIDAATTI- JA MAISTERIKOULUTUS 14 (16)

15 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO Taulukko 4. Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen ja koko yliopiston opiskelijatunnusluvut vuosina : opiskelemaan valittujen uusien opiskelijoiden lukumäärä, opiskelijoiden kokonaislukumäärä, suoritettujen tutkintojen lukumäärä, tutkintojen keskimääräinen suoritusaika, ulkomaisten tutkintoopiskelijoiden lukumäärä, yli 3 kk kestävään vaihtoon lähteneiden ja vaihtoon saapuneiden opiskelijoiden lukumäärä Kielten laitos Koko yliopisto Opiskelijaksi hyväksytyt (lkm) Opiskelupaikan vastaanottaneet (lkm) Perustutkinto-opiskelijoiden kokonaismäärä Suoritetut kandidaatintutkinnot (lkm) Suoritetut maisterintutkinnot (lkm) Ulkomaalaiset perustutkinto-opiskelijat suomenkielisissä ohjelmissa (lkm) 2) Ulkomaalaiset perustutkinto-opiskelijat englanninkielisissä ohjelmissa (lkm) 2) Yli 3 kk kestävään vaihtoon lähteneet (lkm) 2) Yli 3 kk kestävän vaihtoon saapuneet (lkm) 2) Lähde: Vipunen lukuun ottamatta 2) Jyväskylän opiskelijarekisteri JORE 15 (16)

16 JYVÄSKYLÄ YLIOPISTO Taulukko 5. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja koko yliopiston tohtoriopiskelijatunnusluvut vuosina : tohtorikoulutukseen hakeneiden lukumäärä, tohtorikoulutukseen hyväksyttyjen lukumäärä, tohtoriopiskelijoiden kokonaislukumäärä, suoritettujen tohtorintutkintojen lukumäärä, tutkintojen keskimääräinen suoritusaika, ulkomaisten tohtoriopiskelijoiden lukumäärä Kasvatustieteiden tiedekunta Koko yliopisto Tohtorikoulutukseen hakeneet (lkm) Tohtorikoulutukseen hyväksytyt (lkm) Tohtoriopiskelijoiden kokonaismäärä Suoritetut tohtorintutkinnot (lkm) Tohtorintutkintojen mediaanisuoritusaika (v) 7,5 7,8 8,0 6,0 6,0 6,0 Ulkomaiset tohtoriopiskelijoiden (lkm) Lähde: Jyväskylän yliopisto 16 (16)

LAADUNHALLINNAN KÄSIKIRJAN JOHDANTO

LAADUNHALLINNAN KÄSIKIRJAN JOHDANTO LAADUNHALLINNAN KÄSIKIRJAN JOHDANTO VERSIO 2.0 30.9.2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 1 JOHDANTO 1.1 Laadunhallintajärjestelmä Laadunhallinta tarkoittaa toiminnan johtamista, koordinointia ja ohjaamista siten,

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO. Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto

REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO. Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto UUDISTUVA YLIOPISTO VASTAA VAIKUTTAVUUDEN HAASTEESEEN Rehtori Matti Manninen Agora-päivä kokonaisrahoitus noin 210 M 7 tiedekuntaa

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2016. Kokous: Keskiviikko 13.4.2016 klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2016. Kokous: Keskiviikko 13.4.2016 klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2016 Kokous: Keskiviikko 13.4.2016 klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopisto on laatinut strategiansa toimeenpanosuunnitelman

Lisätiedot

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Tohtorikoulutuspäivä 5.10.2016, Turku Tuula Oksanen, tutkijakoulukoordinaattori, Jyväskylän yliopisto Tausta JY:n strategian toimenpideohjelma 2015-2016

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 11.12.2013, 14.5.2014, 14.1.2015 ja 16.3.2015 tehtyine muutoksineen. 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 2 YLIOPISTOLAIN MUKAISET TOIMIELIMET...

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopistolla on strategian toimenpideohjelma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö ULKOINEN AUDITOINTI Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö 12.5.2014 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 13. 15.1.2015 13.5.2014 Pirjo Halonen 2 TOTEUTTAJAORGANISAATIO Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta

Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta 3.12.2008 Mirja Iivonen Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta Johto ja keskushallinto Kansleri Hallitus Rehtori Vararehtorit (2) Hallintokeskus Hallintojohtaja Tiedekunnat (6) ja laitokset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 20 päivänä

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN Perehtyjä /pm Mentori / pm Huomiot, havainnot, kysymykset, kehittämisehdotukset yms. Perehtymissuunnitelman laatiminen Tavoitteet ja aikataulu Uusi laatuvastaava laatii oman

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen ESITTELYLISTA A 5/2012 Kokous n:o 2 tiistaina 23.10.2012 klo 15.00-16.20 dekaani Peppi Karppinen akatemiatutk. Jouni Jaakkola I Raija Lähdesmäki tutkijatoht. Juha Risteli prof. Suvi Rahja 1. Kokouksen

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 11.12.2013 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 2 YLIOPISTOLAIN MUKAISET TOIMIELIMET... 3 2.1 HALLITUS... 3 2.2 REHTORI... 4 2.3 YLIOPISTOKOLLEGIO...

Lisätiedot

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA 19.5.2014 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN LAITOKSILLE Viite: Yliopistopalvelujen ohjeet vuosien 2013 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman tarkistamiseksi, vuosien

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryyynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-8

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryyynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2016 1 07.09.2016 Itä-Suomen yliopiston hallitus Aika 07.09.2016, 08:00-10:45 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, AU300 Osallistujat Nimi Tehtävä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat % 90 % -5 % 4 % Yhteensä % 100 % 15 % 3 %

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat % 90 % -5 % 4 % Yhteensä % 100 % 15 % 3 % Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Rakenneuudistuksen tilanne Humpake

Rakenneuudistuksen tilanne Humpake Rakenneuudistuksen tilanne 16.3.2016 Humpake YT-menettely Hallitus valtuutti kokouksessaan 26.1.2016 rehtorin käynnistämään YT-menettelyn linjapäätöksensä mukaisesti. Neuvotteluissa käsiteltiin rakenteellisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON SISÄISEN RAHANJAON PERIAATTEET VUOSIKSI 2013-2020 Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 5.6.2012, päivitetty 24.9.2014 1 JOHDANTO Yliopiston hallitus on hyväksynyt yliopiston

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä Suomen yliopistoksi 1.1.2010 Itä Suomen yliopisto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Sinisellä ovat laadunkehittämistyöryhmän pidetyssä kokouksessa muutetut kohdat. Kohtien perusteluja on kokousmuistiossa.

Sinisellä ovat laadunkehittämistyöryhmän pidetyssä kokouksessa muutetut kohdat. Kohtien perusteluja on kokousmuistiossa. Jyväskylän yliopisto 1(8) L A A T U T Y Ö 6. 3. 2 0 0 8 J o h d o n k a t s e l m u s, l u o n n o s Sinisellä ovat laadunkehittämistyöryhmän 3.3.2008 pidetyssä kokouksessa muutetut kohdat. Kohtien perusteluja

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain 49 :n 6 momentin nojalla: 1 Koulutuksen

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 (9) Huom! Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2017 TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 18.10.2010 hyväksynyt

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE AALTO-YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE AALTO-YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE AALTO-YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopisto ei ole tehnyt muutoksia strategisiin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN 02.12.2010 Kaija Holli TaY TAMPEREEN YLIOPISTON PROFIILI ON YHTEISKUNTA- PAINOTTEINEN JA SEN VAHVUUDET OVAT Yhteiskunta- ja terveystieteet sekä julkisen ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA 2007-2012

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA 2007-2012 SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA 2007-2012 Jyväskylän yliopisto Oulun yliopisto Vaasan yliopisto Kokkolan kaupunki Kokkolan seutukunta Pietarsaaren kaupunki Keski-Pohjanmaan liitto Kaustisen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle!

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Aika Aihe / teema Alustaja / vastuuhenkilö klo 13.00 13.20 klo 13.20 14.15 klo 14.15 14.45 klo 14.45 15.00 Tervetulosanat ja välitehtävien

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Aalto-yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Lapin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Lapin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 114 % -3 % 8 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 95 % 4 % 4 %

Tohtorin tutkinnot % 114 % -3 % 8 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 95 % 4 % 4 % Asemointitilastot 2015, 1/5 Tampereen teknillisen n määrälliset tavoitteet kaudelle 2013-2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

KANNUKSEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KANNUKSEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginvaltuusto..2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -12 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -12 % -1 % 1 Jyväskylän ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012 2014 2013

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopisto on päivittänyt

Lisätiedot

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 KOULUTUSALAT KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 Uudet Kaikki Alemmat Ylemmät Lis. Tri Muut tutkinnot Opettajat Muu Yhteensä lkm 20 651 162 785 2 461 11 581 695 1 203 734 7 559 20

Lisätiedot

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 3/2015. Kokous: Keskiviikko klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 3/2015. Kokous: Keskiviikko klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kokous: Keskiviikko 22.4.2015 klo 11.00 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 30 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 30 % 8 % 1 Kajaanin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012 2014 2013

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE

SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu yliopistolaissa ja

Lisätiedot

Vinkkejä, välineitä ja aikatauluja tutorointiin

Vinkkejä, välineitä ja aikatauluja tutorointiin Vinkkejä, välineitä ja aikatauluja tutorointiin Tutoreiden koulutuspäivä 1.9.2012 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) Syksyn aikataulu 1/4 3.9. Nimenhuudot Humanistinen tiedekunta, klo 12.00, C

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % -16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 0 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % -16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 0 % -1 % 1 Oulun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Lappeenrannan teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, Lapppeenrannan 1/6 teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8 Taulukko

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

Laadunkehittämisryhmän tehtävät on lueteltu ryhmän toimeksiannossa:

Laadunkehittämisryhmän tehtävät on lueteltu ryhmän toimeksiannossa: Jyväskylän yliopisto 1(7) n tehtävät n tehtävät on lueteltu ryhmän toimeksiannossa: osallistuu laadunvarmistusjärjestelmän toteuttamiseen, arvioi laadunvarmistusjärjestelmää, osallistuu ulkoisen auditoinnin

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Minna Kaartinen-Koutaniemi Urhean oppilaitostapaaminen 17.4.2013 19.4.2013 1 Palvelut ja neuvonta Yleinen opiskelijaneuvonta palvelee henkilökohtaisesti,

Lisätiedot

Päätös OKM ohjeet koskien syksyllä 2012 käytäviä ministeriön ja ammattikorkeakoulujen välisiä sopimuskauden neuvotteluja

Päätös OKM ohjeet koskien syksyllä 2012 käytäviä ministeriön ja ammattikorkeakoulujen välisiä sopimuskauden neuvotteluja Päätös OKM/24/210/2012 30.03.2012 Ammattikorkeakoulut Viite Asia OKM ohjeet koskien syksyllä 2012 käytäviä ministeriön ja ammattikorkeakoulujen välisiä sopimuskauden 2013-2016 neuvotteluja Ammattikorkeakoulut,

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 5 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -2 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 5 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -2 % -1 % 1 Hämeen ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopistolla on merkittävä alueellinen rooli ja koulutuksessa valtakunnallisesti merkittävä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista OULUN YLIOPISTO Tulevaisuuden uutta osaamista OULUN YLIOPISTO TULEVAISUUDEN UUTTA OSAAMISTA Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet. Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.

Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet. Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12. Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.2009 Itä-Suomen yliopisto - tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Asemointitilastot 25; Yhteinen osio, koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen n asemointitilastot 25 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Seuraavissa

Lisätiedot

Svenska handelshögskolanin määrälliset tavoitteet kaudelle

Svenska handelshögskolanin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 in määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kommentit ja korjausehdotukset JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. luku YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 2. luku YLIOPISTON ORGANISAATIORAKENNE JA YKSIKÖT... 32 TIEDEKUNNAT...

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan luonnontieteistä avaruustieteitä ja tähtitiedettä, fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, tilastotiedettä

Lisätiedot

Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4. Kokouksen alussa on rehtorin katsaus.

Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4. Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2010 Aika Perjantai 18.6.2010 kello 8.15 Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Hallintojohtaja

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN KÄSIKIRJA

LAADUNHALLINNAN KÄSIKIRJA LAADUNHALLINNAN KÄSIKIRJA VERSIO 2.0 29.9.2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS 1 STRATEGINEN JOHTAMINEN... 5 1.1 Strategian laatiminen ja toimeenpano... 6 1.2 Toiminnan organisointi... 7 1.3 Toiminnan ohjaus...

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 28 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % 115 % 22 % -3 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 28 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % 115 % 22 % -3 % ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 Valtak. Valtak. Ammattikorkeakoulututkinnot,

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä Johtoryhmän vahvistama 28.10.2008 Johtamisjärjestelmä tukee johtamista Johtamisjärjestelmä TKK:n johtamista tukevien organisaatiotasoisten prosessien, foorumien,

Lisätiedot