SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA 2007-2012"

Transkriptio

1 SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA Jyväskylän yliopisto Oulun yliopisto Vaasan yliopisto Kokkolan kaupunki Kokkolan seutukunta Pietarsaaren kaupunki Keski-Pohjanmaan liitto Kaustisen seutukunta Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys ry. Keski-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry. 1

2 1. Sopijaosapuolet Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Vaasan yliopisto, Kokkolan kaupunki, Kokkolan seutukunta, Pietarsaaren kaupunki, Keski-Pohjanmaan liitto, Kaustisen seutukunta, Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys ry. ja Keski-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry. 2. Sopimuksen tavoitteet ja tarkoitus Sopimus koskee yliopistojen ja Keski-Pohjanmaalla toimivien muiden osapuolten yhteistyötä Kokkolan yliopistokeskuksessa. Sen tarkoituksena on määritellä edellä mainittujen osapuolten vastuut ja tehtävät yliopistokeskustoiminnan järjestämiseksi Keski-Pohjanmaalla ja sen lähialueilla. Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto on toiminnallisesti osa Kokkolan yliopistokeskusta. Hallinnollisesti ja taloudellisesti kesäyliopisto toimii itsenäisenä laitoksena, jota ylläpitää Keski-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry. Chydenius-instituutin kannatusyhdistys toimii Kokkolan yliopistokeskuksen tukiorganisaationa. Kokkolan yliopistokeskus tekee tiivistä yhteistyötä myös Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kanssa Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategian suuntaviivojen mukaisesti. 3. Kokkolan yliopistokeskus ja sen tehtävät Chydenius-instituutti - Kokkolan yliopistokeskus (myöhemmin yliopistokeskus) on Keski-Pohjanmaan ja sen lähialueen yliopistollisten toimintojen muodostama osaamiskeskittymä, jossa yliopistot tekevät yhteistyötä Jyväskylän yliopiston koordinoimana. Yliopistokeskuksen tehtävänä on Keski-Pohjanmaan aineellisen ja henkisen kasvun tukeminen sekä edistää alueen kilpailukykyä ja hyvinvointia yliopistollisen tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnan avulla. Yliopistokeskuksen tehtävänä yhteistyössä sopijayliopistojen kanssa on: 1. järjestää yliopistollisiin perus- ja jatkotutkintoihin tähtäävää opetusta 2. antaa yliopistotasoista täydennyskoulutusta 3. antaa avointa yliopisto-opetusta 5. vaalia Anders Chydeniuksen elämäntyötä ja henkistä perintöä. 2

3 4. harjoittaa ja edistää tutkimustoimintaa 4. Yhteistyö ja työnjako yliopistojen kesken Jyväskylän yliopisto vastaa ensisijaisesti humanistisen, kasvatustieteen, yhteiskuntatieteen, psykologian ja informaatioteknologian alojen koulutuksesta ja tutkimuksesta. Oulun yliopisto vastaa ensisijaisesti tekniikan, luonnontieteiden sekä lääke- ja terveystieteen alojen koulutuksesta ja tutkimuksesta. Vaasan yliopisto vastaa ensisijaisesti kauppatieteen ja hallintotieteen alojen koulutuksesta ja tutkimuksesta. Yhteistyöstä voidaan sopia erikseen myös muiden yliopistojen kanssa ottaen huomioon alueen kieliolosuhteet. Yhteistyöyliopistot voivat toteuttaa myös samaan koulutusalaan liittyviä yhteisiä projekteja. Kukin yliopisto vastaa itsenäisesti oman opetus- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä yliopistokeskuksessa. Lähtökohtana on, että yhteistyöyliopistot muodostavat vastuualueidensa osalta toisiaan monipuolisesti täydentävän kokonaisuuden yliopistokeskuksen tehtävän hoitamisessa. Yhteistyöyliopistot järjestävät avointa yliopisto-opetusta yliopistokeskuksessa omien määrärahojen puitteissa tai yhteistyössä kesäyliopiston ja alueen muiden oppilaitosten kanssa. Kukin yliopisto vastaa oman avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelusta ja opinto-ohjauksesta. Yliopistokeskus vastaa koordinoinnista, yleissuunnittelusta ja opiskelijoiden yleisohjauksesta. Yhteistyöyliopistot pyrkivät kanavoimaan omaa alueellista täydennyskoulutus- ja palvelutoimintaansa vastuualueillaan Keski-Pohjanmaalla yliopistokeskuksen kautta tai toteuttamaan hankkeita yhteistyössä yliopistokeskuksen kanssa tavoitteena kehittää täydennyskoulutustoiminnasta yksi aluetta palveleva kokonaisuus. Tutkintohallinto ja tutkintojen laadunvarmistus ovat yhteistyöyliopistojen tiedekuntien vastuulla. 5. Yliopistokeskuksen toimintaresurssit Kukin yhteistyöyliopisto vastaa yliopistokeskuksessa järjestämänsä tutkintotavoitteisen koulutuksen ja siihen liittyvän tutkimuksen rahoituksesta omien rahoitusmalliensa mukaisesti. Yhteistyöyliopistot rahoittavat yliopistokeskuksen alueellista toimintaa edellyttäen, että yliopistoilla on siihen käytettävissä olevat määrärahat. Alueellisen kehittämis- 3

4 toiminnan rahoituksesta sovitaan vuosittain pidettävässä yliopistokeskusneuvottelussa. Yliopistokeskuksen muut toimintaresurssit perustuvat keskuksen toimintaa varten saatuun muuhun ulkoiseen rahoitukseen. Muut osapuolet sitoutuvat rahoittamaan yliopistokeskuksen toimintaa vuosittain seuraavasti: Kokkolan kaupunki Kokkolan seutukunta Pietarsaaren kaupunki Keski-Pohjanmaan liitto Kaustisen seutukunta euroa euroa euroa euroa euroa Toiminta-avustus sidotaan yleiseen elinkustannusindeksiin. Yliopistokeskuksella on edelleen käyttöoikeus Chydenius-Instituutin kannatusyhdistyksen käyttöomaisuuteen. Edellä mainitut osapuolet eivät, sikäli kuin ei erikseen toisin sovita, vastaa muista kuin tässä sopimuksessa mainituista kustannuksista. 6. Hallinto ja koordinointi Kokkolan yliopistokeskus on hallinnollisesti Jyväskylän yliopistoon kuuluva erillislaitos, jonka hallinnosta on säädetty Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännössä. Toiminnallisesti yliopistokeskus on yliopistojen yhteinen laitos. Yliopistokeskuksen vastuulla on toiminnan strateginen suunnittelu, johtaminen ja koordinointi. Sen tehtävänä on lisäksi vastata yliopistokeskuksen paikallisesta hallinnosta ja tukipalveluista. Yliopistokeskuksessa on johtaja, jonka tehtävistä on säädetty Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännössä. Johtajan tehtävänä on erityisesti yliopistokeskuksen toimintaan osallistuvien yliopistoyksiköiden yhteistoiminnan kehittäminen ja koordinointi sekä yhteydet alueellisiin rahoittajiin ja sidosryhmiin. Yliopistokeskuksen hallinto- ja yhteistyöelimenä on johtokunta, jonka tehtävät on tarkemmin määritelty Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännössä. Hallintojohtosäännön 30 :n mukaan erillislaitoksen johtokuntaan määrää yliopiston hallitus laitoksen esityksestä puheenjohtajan ja enintään (hallituksen määräämä) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Johtokunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen voidaan määrätä yliopistoon kuulumattomia henkilöitä kuitenkin siten, että tällaisten jäsenten lukumäärä on vähemmän kuin puolet johtokunnan jäsenten kokonaislukumäärästä puheenjohtaja mukaan luettuna. 4

5 Sopimusosapuolten nimeämiä jäseniä johtokuntaan valitaan seuraavasti: Oulun yliopisto Vaasan yliopisto Kokkolan kaupunki Kokkolan seutukunta Pietarsaaren kaupunki Keski-Pohjanmaan liitto Kaustisen seutukunta Johtokunnan muut jäsenet valitaan Jyväskylän yliopistoon kuuluvista henkilöistä. Johtokunnan toimikausi ja tehtävät määräytyvät hallintojohtosäännön mukaisesti. 7. Suunnittelu- ja neuvotteluprosessi Yliopistokeskuksella on yksi yhteinen toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS), jonka laadinnassa noudatetaan yhteistyöyliopistojen ohjeita ja aikataulua. Siihen kirjataan kaikkien yhteistyöyliopistojen yliopistokeskuksessa tapahtuvaa toimintaa koskevat linjaukset, painopisteet ja kehittämishankkeet, jotka vastaavasti kirjataan myös yhteistyöyliopistojen toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Yliopistokeskusneuvottelu pidetään vähintään kerran vuodessa ja siihen osallistuvat yhteistyöyliopistojen rehtorit, yliopistokeskuksen johto sekä Keski-Pohjanmaan Liiton, Kokkolan ja Pietarsaaren kaupunkien edustajat. Neuvottelussa sovitaan yliopistokeskuksen strategiasta, linjauksista sekä kehittämishankkeista ja niiden rahoituksesta. Koordinaatioyliopisto vastaa yliopistokeskusta koskevan esitulosneuvottelun käymisestä opetusministeriön kanssa. Tarvittaessa yhteistyöyliopistot ja aluehallinnon johto voivat osallistua esitulosneuvotteluun. Varsinaiset tulosneuvottelut yliopistokeskus käy ainoastaan Jyväskylän yliopiston kanssa 8. Henkilöstön asema ja työnjohto Yliopistokeskuksen opetus- ja tutkimushenkilöstö on sen yliopiston henkilöstöä, joka vastaa toiminnasta. Yliopistokeskus vastaa henkilöstön ohjauksesta ja työjohdosta paikallisesti. 9. Tukipalvelut ja toimitilat Yhteistyöyliopistot ja Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto käyttävät yliopistokeskuksen järjestämiä tukipalveluja, tiloja ja muuta infrastruktuuria. Yliopistokeskus laskuttaa 5

6 yhteistyöyliopistoja käytetyistä palveluista ja tiloista todellisten kustannusten (= yliopistokeskuksen sisäiset kustannukset) mukaan. 10. Muut sopimusehdot Tämä sopimus on luonteeltaan puitesopimus, jota voidaan tarvittaessa täydentää yksityiskohtaisilla sopimuksilla. Tämä sopimus tulee voimaan ja jatkuu saakka. Sopimusta voidaan tarkistaa sopijayliopistojen yksimielisellä päätöksellä. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta tai, mikäli sopijaosapuoli ei noudata tässä mainittuja sopimusehtoja sopimus voidaan irtisanoa kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Keskeneräiset hankkeet tulee tällöinkin saattaa päätökseen suunnitelmien mukaisesti. Kokkolan yliopistokeskukseen voi liittyä muitakin yliopistoja hyväksymällä ja allekirjoittamalla tämän sopimuksen. Muiden yliopistojen liittyminen yliopistokeskukseen edellyttää, että sopijaosapuolet hyväksyvät toimenpiteen. Tätä sopimusta on laadittu kymmenen (10) kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. Kokkolassa, 12. joulukuuta 2006 Jyväskylän yliopisto Aino Sallinen Rehtori Erkki Tuunanen Oulun yliopisto Rauli Svento Vararehtori Hannu Pietilä Vaasan yliopisto 6

7 Merja Koskela Vararehtori Anita Niemi-Iilahti Kokkolan kaupunki Antti Isotalus Kaupunginjohtaja Kaj Broman Kokkolan seutukunta Timo Mämmi Seutukuntahallituksen puheenjohtaja Seppo Kässi Seutukuntahallituksen sihteeri Pietarsaaren kaupunki Mikael Jakobsson Kaupunginjohtaja Jan Levander Koulutoimenjohtaja Keski-Pohjanmaan liitto Roy Sabel Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Marja-Leena Mikkonen-Karikko Hallintopäällikkö Kaustisen seutukunta Ilkka Rintala Seutujohtaja Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys ry. 7

8 Pentti Silvennoinen Hallituksen varapuheenjohtaja Kari Ilmonen Toiminnanjohtaja Keski-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry. Tapani Hyytinen Hallituksen puheenjohtaja Tapio Mäkelä Rehtori AIESOPIMUS Tällä aiesopimuksella Tampereen teknillinen yliopisto liittyy Kokkolan yliopistokeskustoimintaan erikseen solmittavan liittymissopimuksen mukaisesti. Kokkolassa 12. joulukuuta 2006 Tampereen teknillinen yliopisto 8

9 Jarl-Thure Eriksson Rehtori Tiina Äijälä 9

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA Pohjois-Pohjanmaa Luonnos 4.6.2014 SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA 1. Sopijapuolet Joukkoliikenteen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/88) 15 :n, työsuojelun

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. 1 (8) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER PERUSSOPIMUS Allekirjoittaneet kaupungit ovat sopineet pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORIO 99600 SODANKYLÄ 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 SGO:n perustehtävät... 4 3 SGO:n

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki:, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT

BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT Helsingin yliopisto, Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto- ja Abo Akademi ovat perustaneet bioalan yhteistyoverkoston

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.15 YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hallituksen 29 päivänä syyskuuta 2008/171 hyväksymä ja 25.1.2010/19 tarkistama, sekä yhteistyötoimikunnan 7.3.2013 päivittämä

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot