ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka. Introluento: Käytäntö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka. Introluento: Käytäntö"

Transkriptio

1 ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Introluento: Käytäntö

2 Mitä, missä, milloin? Luennot + lukupiiri 6istaisin klo Laskuharjoitukset keskiviikkoisin klo Salissa R1 Kurssin vastuuope4aja Marko Keskinen, kurssiassisten7t Annamari Vuola sekä Venla Niva, Sara Saukkonen ja Erika Toivonen Luennoitsijoina tutkimusryhmämme proffat & lehtorit: kurssi myös intro tutkimukseemme sekä vuonna 2016 alkavaan Kysy4ävää? 1) Kysy luennolla tai laskareissa 2) Spos7ta eny-

3 Tiistain sessiot kahdessa paikassa Lukupiiritapaamiset 7istaisin klo Otakaari 1:n luentosaleissa U8 ja U9 à Mahdollistaa istumisen pöydissä ryhmi4äin à Lukupiiri siis alkaa TASAN klo 9.00! Luennot 7istaisin klo Konetekniikka- talon salissa 213a (Otakaari 4) à Tavallinen luentosali, mu4a sielläkin istutaan ryhmissä, jo4a ryhmäkeskustelu on mahdollista

4 Vesi- ja ympäristötekniikan uusi, upea ja ihana maisteriohjelma alkaa tänä syksynä. Tule mukaan! h4p://bit.ly/2bx3lkt twi4er.com/aaltowat

5 Sähköiset oppimisalustat MyCourses Luentokalvot, lukupiirimateriaali, uu7set Viikkoharjoitukset, ml. niiden palautus Lukupiiriraporcen palautus + keskustelufoorumi à Jokaiselle lukupiiri- ryhmälle oma osionsa: valitse oma lukupiiriryhmäsi Lukupiiri- alasivulla à Säädä ilmoitukset niin e4ä saat uu7set sähköpos7isi (ja halutessasi et esim. keskustelufoorumiviestejä) WebOodi Muista ilmoi4autua kurssille! Kuinka moni ei ole ilmoi4autunut vielä?

6 OsaamistavoiBeet: MITÄ VÄLII? Kertovat mikä kurssilla ope4ajien mielestä tärkeintä à Opetusmenetelmien ja arvioin7järjestelmän valinta à Tämän kurssin osalta kertovat myös, e4ä asiaa on paljon: pintasukellus moniin eri alamme teemoihin; syvempi ymmärrys valinnaisilla kursseilla sekä maisteriohjelmassa Toimivat samalla myös takuuna opiskelijoille: tämän kurssin suorite4uani osaan nämä asiat à Tsekkaa kurssin aikana ja jälkeen + kerro jos ei mätsää!

7 Kurssin osaamistavoibeet (1/2) ymmärtää mitä vesi- ja ympäristötekniikka oppialana on ja pystyy kuvailemaan alan keskeistä sisältöä ja käsi4eistöä [7eto] ymmärtää veden ja materiaalien kierron perusteet, pystyy kuvailemaan vesivarojen kytköksiä yhdyskun7en veden tarpeeseen sekä ymmärtää ympäristöriskien hallintaan lii4yvät periaa4eet [7eto] pystyy kuvailemaan yhdyskun7en vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaa4eet [7eto] ymmärtää millaisia laskentamenetelmiä ja työkaluja vesi- ja ympäristötekniikkaan lii4yy ja osaa käy4ää keskeisimpiä laskentamenetelmiä [taito] TIETO IDENTITEETTI TAITO

8 Kurssin osaamistavoibeet (2/2) pystyy toimimaan ryhmässä anne4uja tehtäviä vuorovaiku4eises7 ratkoen [taito] hahmo4aa vesi- ja ympäristötekniikan poikki7eteellisyyden ja osaa vies7ä alan keskeisiin käsi4eisiin lii4yen sekä oman e4ä toisten alojen edustajien kanssa [iden7teec] tunnistaa eecset ja kriicset näkökohdat vesi- ja ympäristöalan suunni4elussa ja päätöksenteossa [iden7teec]

9 Kurssin mitoitus: 135 h eli 5 op Kontaktiopetus (34 h) Luennot: 11 kpl (2h) = 22 h Harjoitukset 6 kpl (2h) = 12 h Laskutupa (vapaaehtoinen): 6 kpl (2h) = 12h Opiskelu tasaises7 koko kurssin ajan: enemmän hommaa kurssin aikana, mu4a ei tencpaniikkia lopuksi Lukupiiri (20 h) Lukupiiritapaamiset (ennen luentoja): 10 * 1h = 10 h Ryhmätehtävät (raportti, vertaispalaute, MyCourses): 10 * 1h = 10 h Itsenäinen opiskelu & reflektio (81 h) Luennot & lukupiiri: lukumateriaali, itsenäinen työskentely + reflektio: 45 h Harjoitukset: tekeminen + reflektio: 6 * 6 h = 36 h à Huomaa, että iso osa itsenäisestäkin työskentelystä läheisessä kytköksessä lukupiiriin ja luentoihin

10 Kurssipalaute Kurssi järjestetään kolma4a kertaa, osin päivite4ynä à Tärkeää saada palaute4a jo kurssin aikana: ole siis ak7ivinen ja kerro mikä kurssissa toimii ja mä4ää! KURSSIN AIKANA 1) Palauteryhmän avulla (kts. seuraava kalvo) 2) Luentojen ja harjoitusten jälkeen 3) Lähe4ämällä sähköpos7a: eny- 4) MyCourses:n Kurssipalaute- sivun anonyymin palautelaa7kon kau4a KURSSIN LOPULLA 1) Lukupiirin arvioin7lomakkeen täy4ämisen yhteydessä 2) Sähköisen kurssipalautejärjestelmän kau4a

11 Palauteryhmään hop! Kiinnostuitko? PALAUTERYHMÄ = kurssin osallistujista koo4u porukka, joka tulee sovi4ujen luentokertojen jälkeen ju4elemaan 5 minuu7ksi vastuuope4ajan kanssa Palauteryhmän jäsenet voivat kertoa ope4ajille omia näkemyksiään, mu4a toimivat myös vies7nväli4äjinä à Muut opiskelijat voivat kertoa parannusehdotuksia ryhmäläisille, jotka väli4ävät vies7n anonyymis7 eteenpäin ope4ajalle Palauteryhmään kuuluminen on vapaaehtoista Miksi mukaan palauteryhmään? à On helppoa eikä vie paljon aikaa + siitä saa palkkioksi hyvää mieltä ja suoran vaiku4amismahdollisuuden kurssin kulkuun. Kurssin lopuksi myös yhteinen lounas.

12 Upea palauteryhmämme Sinä! ja moni muu Ilmoi4audu Markolle luennolla tai spos7lla.

13 ?

14 LUKUPIIRI PIENI PYÖRII?

15 Mikä valmistava lukupiiri? Kurssin läpäiseminen vaa7i lukupiirin ja laskuharjoitusten suori4amisen. Kurssilla ei ole perinteistä tencä. Lukupiiritapaamiset ryhmissä ennen luentoa, yhteensä 10 kpl à Toteutusmuodon vuoksi luennoilla ja lukupiirissä on PAKOLLINEN LÄSNÄOLO à Kaksi poissaoloa sallitaan: sen yli4äviltä kerroilta poissaolo korvataan kirjoi4amalla henkilökohtainen sanan reflek6oessee ko. kerran teemasta. Reflek7oesseen deadline on sama kuin raporcen deadline ja se arvioidaan erikseen (maksimiarvosana voi olla sama kuin ko. kerran lukupiirirapor7n arvosana).

16 Miksi valmistava lukupiiri? Posi7ivisen opiskelijapalau4een perusteella à Tukee oppimista paremmin kuin perinteinen tenc (opitaan yhdessä vertaisten kanssa, ei vain ope4ajilta) à Jakaa oppimiskuorman tasaisemmin; koko kurssille Perustuu käänteiselle ja vertaisoppimiselle - Opetus7lanne ei enää keskity 7edon siirtämiseen ja sen omaksumiseen: tehdään itsenäises7 ennen opetus7lanne4a lukemalla anne4u lukumateriaali + lukupiirissä - Opetus7lanne vapautuu yhteiseen pohdintaan ja omaksutun 7edon analyysiin ja jäsentelyyn à Tätä siis tarkoitus tapahtua sekä lukupiirissä (vertaisoppiminen) e4ä luennoilla (luennoitsijan kera)

17 Uusi tapa oppia, siis Luento ei siis ole passiivinen kuuntelu7lanne, vaan ak7ivinen keskustelu7lanne, jossa tavoi4eena 7edon kriicnen jäsentely à Vaa7i aja4elu- ja toimintatavan muutosta sekä ope4ajilta e4ä opiskelijoilta: teidän tulee olla itse ak7ivisia! Tämä ei ole helppoa eikä varmas7 sovi kaikille yhtä hyvin à Saamamme palau4een perusteella tämä kuitenkin kanna4aa: opit enemmän ja vieläpä melkein vahingossa à Lukupiirit myös valmistavat luentoon: et joudu keskustelemaan kylmiltäsi Yksi kurssin osaamistavoite = pystyy toimimaan ryhmässä anne4uja tehtäviä vuorovaiku4eises7 ratkoen à Tärkeä taito sekä opinnoissa e4ä työelämässä

18 LÄHDE: kurssin anonyymi opiskelijapalaute, syksy 2015 à Koko palaute näkyvissä viime vuoden kurssin MyCourses- sivuilla

19 Lukupiirin järjestely (1/2) Lukupiiritapaamisia pidetään 10 kpl ennen luentoja à Tiistaisin klo , Otakaari 1 (U8 + U9) Jokainen käy lukumateriaalin läpi ETUKÄTEEN à Materiaali löytyy MyCourses:n Luennot- alasivulta noin viikkoa ennen ko. kertaa à Materiaalissa yleensä sisältöteks7ä sekä kontekstoivaa materiaalia (uu7nen, video, raporc yms.) à Huomaa myös ko. teemaan lii4yvät ohjaavat kysymykset

20 Lukupiirin järjestely (2/2) Lukupiirikeskustelun tavoi4eena aiheen ka4ava käsi4ely ja kriicnen analysoin7 eri näkökulmista Lukupiirin dokumentoin7 1) Kaksi kiperää kysymystä Presemoon lukupiirin lopuksi à Kysymykset kertovat luennoitsijalle mistä ole4e keskustelleet ja mikä on jäänyt mie7ty4ämään à Kysymyksiä käytetään pohjana puolen tunnin yleiskeskustelulle luennoitsijan kanssa: valmistautukaa siis myös perustelemaan kysymyksenne (miksi siihen päädyi4e ja miksi se on tärkeä etc.) 2) Lukupiiriraporc (DL viikko lukupiiristä) à Ope4ajien arvostelu perustuu ennen kaikkea rapor4eihin, joten pitäkää huoli e4ä 1) rapor7t ovat hyviä ja 2) ne vastaavat käytyä keskustelua

21 LUKUPIIRI'60'min'! Opiskelijat!itsenäises.! omissa!ryhmissään,!! mu6a!samassa!.lassa.!!!!keskustelu! lukumateriaalin!perusteella!!! Luennoitsijan!antamat! ohjaavat!kysymykset!! +!opiskelijoiden!omat! muis.inpanot! Keskustelun!pohjalta!! ryhmät!kirjaavat!presemoon! keskeiset!teemat!/! kysymykset!! KESKUSTELU'' ~30'min'! Lukupiirikeskustelun! purku!yhdessä! luennoitsijan!kanssa,! Presemon!avulla! vuorovaiku6eises.!!!!!ryhmät! perustelevat!omat! kysymyksensä!+! osallistuvat! keskusteluun!!!!muut!kysymykset! salli6uja!myös!! LUENTO' ~30'min'! Keskustelun! lopuksi!.ivis! luento,!joka!kertaa! keskeiset!teemat!ja! varmistaa,!e6ä!ne! jäävät!mieleen.!! Luentokalvot!! toimivat! opiskelijoille! myöhemmin!myös!! ko.!teeman! yhteenvetona.! LUENNOITSIJAN!KANSSA! YHDESSÄ!RYHMÄSSÄ! TÄSSÄ$ VÄLISSÄ$ synteesi$ edellisen$ kerran$ raporteista$ +$kurssi7 uu8set$ LUKU4 MATERIAALIN' LÄPIKÄYNTI'! Opiskelija!käy! itsenäises.!läpi! lukupiiriä!varten! annetun!lukuo!ja! muun!materiaalin,! ohjaavien!kysyo mysten!avulla!!!!muis.inpanot:! oivallukset,! kysymykset,! epäselvyydet! ITSENÄISESTI!

22 Puheenjohtaja ja sihteeri Lukupiirissä on kaksi kiertävää roolia: puheenjohtaja ja sihteeri à Jokainen ryhmäläinen toimii ainakin kerran molemmissa rooleissa; ryhmät huoleh7vat tehtävien kierrätyksestä itse Puheenjohtaja alustaa keskustelua lyhyes7 (max. 5 min) sekä huoleh7i keskustelun tasapuolisesta etenemisestä ja aikataulusta Sihteeri koostaa keskustelun yhteen vetävän sanan lukupiirirapor7n ja pyytää ryhmäläisten kommen7t siihen à Yhteenveto palautetaan MyCourses:iin ryhmän omaan kansioon: deadline viikko lukupiiritapaamisesta eli 7istaisin klo 9 à MyCourses:ssa ryhmä voi käydä myös keskustelua ja esim. jakaa vinkkejä hyvästä lisälukemistosta yms. keskustelua tukevasta

23 Avaavia kysymyksiä Puheenjohtajan on hyvä käy4ää keskustelua avaavia kysymyksiä Mikä jäi lukumateriaalista parhaiten mieleen? Miksi? Mikä oli suurin materiaali tarjoama oivallus? Miksi? Mikä jäi epäselväksi tai herä[ kysymyksiä? Miksi? Mistä asiasta olit eri mieltä? Miksi?

24 Presemon käybö? 1) Mene osoi4eeseen: h4p://presemo.aalto.fi/enyc2003 2) Kirjoita jokainen kysymys/oivallus omana chat- vies7nään à Lähetä jokainen kysymys erikseen, siis 3) Kirjoita jokaisen kysymyksen eteen RYHMÄ X, jossa X on ryhmänne nro. Huomaa e4ä keskustelu on moderoitu, joten kysymyksenne tulee näkyviin vasta ylläpidon hyväksymisen jälkeen

25 SIHTEERI kirjaa rapor[in kaikki ryhmän jäsenet à Läsnä / Poissa sekä myöhässä tulleet / ajoissa lähteneet (lukupiiri ja luento) Lataa raporttipohja MyCourses:sta

26 Lukupiiriraportin tyyli Raportin EI tule olla tyyliltään kokouspöytäkirja Ei ranskalaisia-/ajatusviivoja Tarkoitus ei ole pöytäkirjamaisesti referoida keskustelua EI SIIS: Ensin keskustelimme aiheesta A ja sitten aiheesta B ja tämän jälkeen keskustelimme vielä aiheesta C. VAAN KIRJOITTAKAA RAPORTTI NÄIN: Aihe A herätti mielenkiintoisia ajatuksia, mietimme esimerkiksi tällaista ratkaisua [avaa ja perustele ratkaisua]. Ratkaisussa oli kuitenkin tällaisia ongelmia [kuvaus]. Pohdimme myös miten aihe B liittyi aiheeseen A ja huomasimme tällaisia yhtäläisyyksiä [kuvaus]. à Ajatusten ja pohdintojen ei tarvitse olla teknisesti täsmällisiä tai edes aina oikein, vaan raportissa tärkeintä on oma reflektio ja erilaiset näkökulmat annettuun aiheeseen à Tavoitteena ei välttämättä ole konsensus vaan on ok olla eri mieltä: kirjoittakaa tämä raporttiin myös

27 Raportin arviointi Raportin tehtävät: Koota yhteen ja avata ryhmäläisten tärkeimpiä tai keskeisimpiä annetun materiaalin pohjalta heränneitä ajatuksia Kurssihenkilökunnan keskeinen keino arvioida lukupiiriä à HUOM! Arvioinnissa ei siis arvioida vain raporttia, vaan raportin avulla arvioidaan käytyä keskustelua! Lukupiiriraportin arviointi kolmella kriteerillä 1) Annetun aiheen ja ohjaavien kysymysten käsittely (45%) 2) Oma reflektio ja erilaiset näkemykset aiheeseen (45%) 3) Raportin selkeys (10%)

28 Koko lukupiiriprosessin arvioin6 Lukupiiri arvioidaan sekä ope4ajien e4ä opiskelijoiden toimesta à 50% arvosanasta tulee ope4ajilta lukupiiriraporcen pohjalta, toiset 50% itse- ja vertaisarvioinnista à Arvioidaan sekä sisältöä e4ä toimintaa ryhmässä Itse- ja vertaisarvioinnissa arvioidaan omaa ja ryhmäläisten toimintaa: sisältö ja prosessi à Tehdään MyCourses:sta löytyvälle lomakkeelle, joka palautetaan MyCourses:n kau4a kahdes7: 1) Viidennen lukupiirin (18.10) jälkeen: palautuksen DL ) Viimeisen lukupiiritapaamisen (29.11) jälkeen: palautuksen DL 9.12

29

30 Aikataulu: luennot ja lukupiiri Pvm Aika Teema TI Johdanto kurssiin (Marko & co) TI Globaalit vesikysymykset (Miina & Marko) TI Hydrologinen kierto (Harri) TI Maa- ja pohjavedet (Teemu ) TI Hydrauliikka + vesirakennus (Juha) TI Pintavesien laatu (Olli) TI EI LUENTOA, ARVIOINTIVIIKKO TI Veden hankinta ja jakelu (Riku) TI Viemäröinti ja jäteveden käsittely (Anna) TI Kiertotalous ja jätehuolto (Olli S. / Jaana) TI Ympäristötekniikka (Jaana) TI Yhteenveto (Marko & co) TI Varakerta

31 ?

32 Lukupiirissä tarpeen: RYHMÄTYÖTAIDOT Opintopsykologi Minna Nevala, muokkaukset Marko Keskinen LÄHTEET: Kopakkala (2005) +

33 Ryhmätyötaidot Näitä molempia vaaditaan myös lukupiirissä! Tehtäväkeskeiset taidot Ajatusten ilmaiseminen tarkoituksenmukaisesti Ongelmien määrittely ja analysointi Täsmennysten & perustelujen pyytäminen ja esittäminen Ratkaisuvaihtoehtojen esittäminen, punnitseminen, arviointi Suhdekeskeiset taidot Kuunteleminen Tuen ja empatian osoittaminen Ryhmän toimintaa tukevan ilmapiirin luominen Kannustaminen ja rohkaisu Konfliktien ratkaiseminen

34 Ryhmän yleiset vaiheet 5. ADJOURNING ryhmän lopettaminen 1. FORMING muodostusvaihe 2. STORMING kuohuntavaihe 4. PERFORMING hyvin toimiva ryhmä 3. NORMING sopimisvaihe

35 1) FORMING: ryhmän muodostaminen Haetaan rooleja Epävarmuus à Kelpaanko ryhmään, kelpaako ryhmä minulle? Selvitetään ryhmän tavoi4eita, tehtäviä ja toimintatapoja Yleensä myönteinen, innostunut ilmapiiri

36 2) STORMING: kuohuntavaihe Yksilöt pyrkivät ero4autumaan, tuodaan esille omia mielipiteitä On siis täysin ok, että teillä on riitaa kunhan osaatte myös sopia!ç Saa4aa esiintyä vastustusta tai passiivisuu4a ryhmän tehtävää ja/tai toimintatapaa kohtaan Tyytymä4ömyys ryhmää kohtaan yleistä Muodostuu pareja tai pienryhmiä, syn7pukki- ilmiö mahdollinen

37 3) NORMING: sopimisvaihe Ryhmähenki muodostuu: yhteenkuuluvuuden tunne Pelisäännöt selkiytyvät ja vältetään konflikteja Saa4aa esiintyä ryhmäaja4elua: jäsenet pyrkivät muokkaamaan mielipide4ään ja/tai toimintaansa koh7 ryhmän (olete4ua) yleistä tapaa Toisaalta luovuus ja tehokkuus voivat kärsiä, jos kaikkea erilaisuu4a ja erimielisyy4ä vältetään

38 4) PERFORMING: hyvin toimiva ryhmä Ryhmä toimii kokonaisuutena tavoi4een suuntaises7: ratkaisuhakuisuus & tehtäväkeskeisyys Roolit joustavia ja tarkoituksenmukaisia, ryhmän jäsenten erilaisuu4a osataan hyödyntää Koetaan yhteises7 vastuuta työn tekemisestä Ilmapiiri avoin, tehokas ja joustava Riskinä, e4ä ryhmään muodostuu sisäpiiri ja ulkopiiri

39 5) ADJOURNING: ryhmän lopebaminen Ryhmän toiminta loppuu: yksi vaihe joka on tärkeä huomioida myös ryhmätyöprosessin kannalta Iso asia tähän lii4yen on 7etenkin ryhmän tehtävän viimeistely: kaikki tehtävät tehty & raportoitu Tämän jälkeen on kuitenkin hyvä käydä yhdessä läpi myös itse ryhmätyöprosessi à Mikä toimi ja missä oli haasteita? Miltä nyt tuntuu? à Paino posi7ivisilla asioilla ja kunkin ryhmäläisen vahvuuksilla, mahdollinen kri7ikki rakentavas7

40 Roolit ryhmässä Ryhmän jäsenille muodostuu yleensä erilaisia rooleja à Jokaisen vahvuuksia kanna4aa hyödyntää: työnjako Kannustava ilmapiiri ja yhteiset tavoi4eet au4avat o4amaan joustavia rooleja à Eri roolien oppiminen + tarvi4avien roolien täy4äminen Toisaalta väärä roolitus voi haastaa toimivan ryhmädynamiikan à Tärkeää puhua avoimes7 ryhmän toimintatavoista à Puheenjohtaja keskeinen tässä: ko. tehtävä kiertää kaikilla, joten kaikki myös toivo4avas7 oppivat siitä jotain!

41 Erilaisia tiimirooleja KEKSIJÄ ideoi ja etsii uutta TEKIJÄ organisoi ja toteuttaa Tunnistatko itsesi? Millainen yleensä olet, millainen haluaisit olla? à presemo.aalto.fi/enyc2003 DIPLOMAATTI sovittelee ja luo hyvää ilmapiiriä URPUTTAJA valittaa ja hangoittelee vastaan VASTARANNANKIISKI vastustaa ja lyttää ideat PELLE laittaa leikiksi, mutta myös pitää yllä tunnelmaa VETÄYTYJÄ seuraa sivusta, ei osallistu VAPAAMATKUSTAJA antaa muiden tehdä hommat YLISUORITTAJA kohti tavoitetta, vaikka muiden yli

42 Belbin:n tiimiroolit

43 Presemo-äänestys ekalla luennolla

44 Toiminta ryhmässä tällä kurssilla Iso osa lukupiirin ja luentojen tavoite4a on oppia toimimaan vuorovaiku4eises7 ryhmässä à Kiinnitä tähän huomiota: miten itse toimin ryhmässä, hyötyisikö ryhmä jos toimisin eri tavalla? à Lukupiirin itse- ja vertaisarvioinnissa arvioidaan tätä myös: vaiku4aa siis osaltaan myös arvosanaan Valmistautukaa myös ongelmiin ja mieckää yhdessä miten ne ratkotaan. Jos eteen tulee ratkaisema4omia ongelmia, ota yhtey4ä ope4ajiin. Halutessanne voi4e pyytää tapaamista kurssin vastuuope4ajan kanssa (myös anonyymis7)

45 Ryhmäporina Jakakaa kokemuksianne ryhmässä toimimisesta à Millainen on hyvä ryhmä? Entä huono? Sopikaa ryhmänne PELISÄÄNNÖT = miten ryhmänne toimii ja miten ristiriidat ratkotaan

46 VIIKKOHARJOITUKSET

47 Mitkä harjoitukset? Kurssilla on yhteensä kuusi viikkoharjoitusta eli laskaria, jotka täydentävät luentojen teemoja à Fokus alamme laskentamenetelmissä, mu4a myös muuta à Ensimmäinen laskari KE 21.9 klo 12-14, R1 Viikkoharjoitustehtävien maksimipistemäärä on 120 à Kurssin läpäiseminen vaa7i, e4ä tehtävistä saa vähintään puolet pisteistä eli 60 piste4ä ja lisäksi jokaisesta viikkoharjoituksesta vähintään 5 piste4ä Kurssin kokonaisarvosana = 50% lukupiiri + 50% harjoitukset Lisätiedot: MyCourses + harjoitukset

48 Viikkoharjoitusten käytäntö Joka toinen keskiviikko on varsinainen harjoituskerta, jolloin käsitellään lyhyes7 edellisen kerran harjoitus sekä annetaan uusi harjoitus ja introtaan se demotehtävien avulla à VastaavasD niinä keskiviikkoina, kun ei ole varsinaista harjoituskertaa, järjestetään laskutupa, joissa avustetaan viikkoharjoitusten ratkomista Harjoitustehtäviä voi miecä yhdessä, mu4a jokaisen on tehtävä ja palaute4ava oma vastauksensa MyCoursesiin à Tehtävät on pyydegäessä pystygävä perustelemaan Jos käytä4e lähteitä, muistakaa viitata niihin selväs7 ja lisätä lähdelue4elo tehtävän loppuun à Suorat lainaukset lainausmerkkeihin ja viite perään

49 Viikkoharjoituksen palautus Tänä vuonna ensimmäistä kertaa sähköinen palautus à Helpompi teille, helpompi meille Harjoitukset tehdään ja palautetaan MyCourses:n Viikkoharjoitukset- sivulla olevien linkkien kau4a löytyvien kyselyjen (quiz) kau4a à Vaikka tehtävät ovat kaikille samat, niiden lukuarvot (ja täten oikeat vastaukset) vaihtelevat Uusi tapa = bugit mahdollisia à Anna palaute4a he7! Huomioi annetut deadlinet: myöhässä tai sähköpos7lla palaute4ujen harjoitusten pistemäärä puolitetaan

50 Arvosteluun tutustuminen Kurssin suuren opiskelijamäärän vuoksi tehtävien arvosteluun tulee tutustua jo kurssin aikana à Jos arvostelussa jää siis jokin mietityttämään, tule harjoituksiin kysymään; ei enää kurssin loputtua

51 Harjoitusten aikataulu Aika Paikka Teema Ke klo a/R1 1) Globaalit vesikysymykset Ke 28.9 klo a/R1 1. harjoituksen laskutupa Ke 5.10 klo a/R1 2) Hydrologinen kierto (+ H1 DL klo 12) Ke klo a/R1 2. harjoituksen laskutupa Ke klo a/R1 3) Hydrauliikka + veden laatu (+ H2 DL klo 12) Ke klo a/R1 3. harjoituksen laskutupa Ke klo a/R1 4) Vesihuoltotekniikka (+ H3 DL klo 12) Ke klo a/R1 4. harjoituksen laskutupa Ke klo a/R1 5) Vesihuoltotekniikka & ymp.tekniikka (+ H4 DL klo 12) Ke klo a/R1 5. harjoituksen laskutupa Ke klo a/R1 6) Ympäristötekniikka (+ H5 DL klo 12) Ke klo a/R1 6. harjoituksen laskutupa Ke klo a/R1 H6 DL klo 12

52 Kiitos! Kysymyksiä? Kommen4eja? MYÖS: 1) Kysy luennolla tai laskareissa 2) Spos7ta eny-

ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Lukupiirissä tarpeen: RYHMÄTYÖTAIDOT Opintopsykologi Minna Nevala, muokkaukset Marko Keskinen LÄHTEET: Kopakkala (2005) + www.kielijelppi.fi Ryhmätyötaidot Näitä molempia

Lisätiedot

ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka. Introluento: Käytäntö

ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka. Introluento: Käytäntö ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Introluento: Käytäntö 8.9.2015 Mitä, missä, milloin? Luennot + lukupiiri 6istaisin klo 9.00-12 Laskuharjoitukset keskiviikkoisin klo 12-14 Salissa R1 Kurssin vastuuope4aja

Lisätiedot

ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka. Introluento: Käytäntö

ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka. Introluento: Käytäntö ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Introluento: Käytäntö 12.9.2017 Mitä, missä, milloin? Luennot + lukupiiri tiistaisin TASAN klo 9.00-11.30 Laskuharjoitukset keskiviikkoisin klo 12-14 Salissa R1 Kurssin

Lisätiedot

When I flipped. eli käänteistä opetusta massaluennolla. Marko Keskinen Maanpuolustuskorkeakoulu

When I flipped. eli käänteistä opetusta massaluennolla. Marko Keskinen Maanpuolustuskorkeakoulu When I flipped eli käänteistä opetusta massaluennolla Marko Keskinen (@aalto.fi) Maanpuolustuskorkeakoulu - 12.11.2015 joka tapauksessa tarkoitus keskustella, joten kysy ja kommentoi rohkeas4! TAUSTA:

Lisätiedot

Large course (150 students) + our only compulsory Bachelor level course

Large course (150 students) + our only compulsory Bachelor level course Large course (150 students) + our only compulsory Bachelor level course Comprehensive view on our field: visiting lecturers New, broader Bachelor programmes mean that part of the students not so interested

Lisätiedot

ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka KURSSIPALAUTE 2014

ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka KURSSIPALAUTE 2014 ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka KURSSIPALAUTE 2014 Kurssipalaute Kurssi järjestetään ensimmäistä kertaa + uusi toteutusmuoto à Tärkeää saada palaute6a jo kurssin aikana, jo6a voimme puu6ua ongelmakoh;in

Lisätiedot

ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka. Yhteenveto- luento Marko Keskinen, Venla Niva & co

ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka. Yhteenveto- luento Marko Keskinen, Venla Niva & co ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Yhteenveto- luento 29.11.2016 Marko Keskinen, Venla Niva & co VIIMEINEN LUKUPIIRI&LUENTO- sessio! Neljä tavoite,a: 1) OPITUN REFLEKTOINTI: Vetää yhteen kurssin teemat

Lisätiedot

Ryhmätyöskentely. Perehdytysviikko Psykologit Merita Petäjä Ja Minna Nevala

Ryhmätyöskentely. Perehdytysviikko Psykologit Merita Petäjä Ja Minna Nevala Ryhmätyöskentely Perehdytysviikko 2.9.2015 Psykologit Merita Petäjä Ja Minna Nevala Psykologit Aallossa https://into.aalto.fi/display/fiopintopsykologi/etusivu Ryhmiä ja ilmoittautumiset Opiskelutaidot

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka (TFM) Maanantai

PHYS-A0120 Termodynamiikka (TFM) Maanantai PHYS-A0120 Termodynamiikka (TFM) Maanantai 26.10.2015 Käytännönjärjestelyt Kurssin alkuosan henkilökunnasta Kurssi jakautuu kahteen osaan: ensimmäistä 3 viikkoa luennoi TkT Kati Miettunen ja jälkimmäistä

Lisätiedot

Harjoitus 1: Globaalit vesikysymykset 16.9.2015

Harjoitus 1: Globaalit vesikysymykset 16.9.2015 Harjoitus 1: Globaalit vesikysymykset 16.9.2015 Harjoitusten aikataulu Aika Paikka Teema Ke 16.9. klo 12-14 R002/R1 1) Globaalit vesikysymykset Ke 23.9 klo 12-14 R002/R1 1. harjoitus: laskutupa Ke 30.9

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

Erillisopintooikeuslomake. Täyttäkää ja antakaa kouluttajille Jos et muista opiskelijanumeroasi, niin henkilötunnus riittää

Erillisopintooikeuslomake. Täyttäkää ja antakaa kouluttajille Jos et muista opiskelijanumeroasi, niin henkilötunnus riittää Erillisopintooikeuslomake Täyttäkää ja antakaa kouluttajille Jos et muista opiskelijanumeroasi, niin henkilötunnus riittää A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Yliopistopedagoginen koulutus

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 5.1. 2017 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta aiemmilta kursseilta Oman olemisen ja tietoisten valintojen

Lisätiedot

Kon Hydrauliikka ja pneumatiikka Tutkimustehtävät - info

Kon Hydrauliikka ja pneumatiikka Tutkimustehtävät - info Kon-41.3023 Hydrauliikka ja pneumatiikka Tutkimustehtävät - info 1. Yleistä - Hydrauliikan ja Pneumatiikan tutkimustehtävät ja niihin sisältyvät laboratorioharjoitukset tehdään neljän (4) hengen ryhmissä,

Lisätiedot

ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka. Introluento: Johdanto

ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka. Introluento: Johdanto ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Introluento: Johdanto 8.9.2015 Kuka Marko? Vesitekniikan yliopistonlehtori elokuusta 2013 Sitä ennen ja edelleenkin tutkijana Vesi & kehitys ryhmässä: www.wdrg.fi

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

TU-C1010 Ihminen ryhmässä

TU-C1010 Ihminen ryhmässä TU-C1010 Ihminen ryhmässä 13.9.2017 Johdanto organisaatiokäyttäytymiseen ja kurssin käytännöt Kari Jalonen & Hanna Timonen kari.jalonen@aalto.fi, hanna.timonen@aalto.fi Miksi ihmistieteiden ymmärrys on

Lisätiedot

Työelämän vuorovaikutusosaaminen. 2. luento, LC-0340, H01 Pe klo Inkeri Roos-Cabrera

Työelämän vuorovaikutusosaaminen. 2. luento, LC-0340, H01 Pe klo Inkeri Roos-Cabrera Työelämän vuorovaikutusosaaminen 2. luento, LC-0340, H01 Pe 10.3.2017 klo 10-14 Inkeri Roos-Cabrera Ajatuksia viime kerrasta? 2 Toimiva vuorovaikutus työyhteissössä 3 Yhteistyötaidot ja ryhmäviestintä

Lisätiedot

ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka. Yhteenveto-luento Marko Keskinen, Ilona Keltti & co

ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka. Yhteenveto-luento Marko Keskinen, Ilona Keltti & co ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Yhteenveto-luento 28.11.2017 Marko Keskinen, Ilona Keltti & co VIIMEINEN LUKUPIIRI&LUENTO-sessio! Neljä tavoitetta: 1) OPITUN REFLEKTOINTI: Vetaä yhteen kurssin teemat

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

Harjoitustyöinfo kevät TU-A1100 Tuotantotalous 1

Harjoitustyöinfo kevät TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitustyöinfo kevät 2017 TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitustyö Kurssin harjoitustyö on kokonaisuus, joka etenee vaiheittain viikkoharjoituksissa eli harjoitustyön ohjaustilaisuuksissa kurssin luentojen

Lisätiedot

Matema-ikkaa kemisteille. h3p://www.helsinki.fi/kemia/fysikaalinen/opetus/ matkem2013b/

Matema-ikkaa kemisteille. h3p://www.helsinki.fi/kemia/fysikaalinen/opetus/ matkem2013b/ Matema-ikkaa kemisteille h3p://www.helsinki.fi/kemia/fysikaalinen/opetus/ matkem2013b/ Huom! Ensimmäisten laskuharjoitusten palautus ma 9.9 klo 13 mennessä Syksy 2013 Kurssin perus-edot Kurssikoodi 55402,

Lisätiedot

Harjoitus 6: Ympäristötekniikka

Harjoitus 6: Ympäristötekniikka Harjoitus 6: Ympäristötekniikka 25.11.2015 Harjoitusten aikataulu Aika Paikka Teema Ke 16.9. klo 12-14 R002/R1 1) Globaalit vesikysymykset Ke 23.9 klo 12-14 R002/R1 1. harjoitus: laskutupa Ke 30.9 klo

Lisätiedot

Yleistä palautetta lukupiirin ja kurssin toteutuksesta: mikä toimii, mikä ei? Mitä pitäisi huomioida tai muuttaa? Mielestäni lukupiirit ovat

Yleistä palautetta lukupiirin ja kurssin toteutuksesta: mikä toimii, mikä ei? Mitä pitäisi huomioida tai muuttaa? Mielestäni lukupiirit ovat Yleistä palautetta lukupiirin ja kurssin toteutuksesta: mikä toimii, mikä ei? Mitä pitäisi huomioida tai muuttaa? Mielestäni lukupiirit ovat mielenkiintoinen tapa lisätä opiskelijoiden sitoumusta ja osallistumista

Lisätiedot

T harjoitustehtävät, syksy 2011

T harjoitustehtävät, syksy 2011 T-110.4100 harjoitustehtävät, syksy 2011 Kurssiassistentit Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto T-110.4100@tkk.fi Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä ja harjoitustehtävät

Lisätiedot

Biokemian menetelmät I P (10 op / 8 op / 3,5 op) Juha Kerätär (F210, Kontinkangas,

Biokemian menetelmät I P (10 op / 8 op / 3,5 op) Juha Kerätär (F210, Kontinkangas, Biokemian menetelmät I 740151P (10 op / 8 op / 3,5 op) Juha Kerätär (F210, Kontinkangas, juha.keratar@oulu.fi) Yleistä kurssista Kurssin sivut Noppa-portaalissa: https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/740151

Lisätiedot

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Näkökulmia ryhmän vaiheittaiseen kehitykseen Yksilön haaste: kelpaanko minä ryhmälle ja ryhmä minulle?

Lisätiedot

Harjoitustyöinfo kevät TU-A1100 Tuotantotalous 1

Harjoitustyöinfo kevät TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitustyöinfo kevät 2016 TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitustyö Kurssin harjoitustyö on kokonaisuus, joka etenee vaiheittain viikkoharjoituksissa eli harjoitustyön ohjaustilaisuuksissa kurssin luentojen

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 10. Tammikuuta 2017 Luennon sisältö

Lisätiedot

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Henkilökunta Koordinaattori: Opintosihteeri Tiina Nikander Aikatauluun, ohjelmaan, suorituskirjauksiin

Lisätiedot

Yleistä palautetta lukupiiriryhmäsi toiminnasta.

Yleistä palautetta lukupiiriryhmäsi toiminnasta. Yleistä palautetta lukupiiriryhmäsi toiminnasta. Ryhmä 7 : Mielestäni ryhmä toimii hyvin ja meillä on viikoittain ollut aktiivista keskustelua ja kaikki lähtevät aktiivisesti sihteerin ja puheenjohtajan

Lisätiedot

21C00250 Organisaatiokäyttäytyminen, 6 op

21C00250 Organisaatiokäyttäytyminen, 6 op 21C00250 Organisaatiokäyttäytyminen, 6 op SYLLABUS Versio 17.8.2016 Opettajan yhteystiedot Nimi: Apulaisprofessori Olli-Pekka Kauppila, KTT S-posti: olli-pekka.kauppila@aalto.fi Huone: Arkadia E.3.11,

Lisätiedot

7. Harjoitus Kertaus ja tentti. Tuotantotalous 1

7. Harjoitus Kertaus ja tentti. Tuotantotalous 1 7. Harjoitus Kertaus ja tentti Tuotantotalous 1 Harjoituskerran aiheet Ohjeita harjoitustyön viimeistelyyn Laskutehtävät tentissä Kertaus tyypillisistä laskelmista Muut tehtävät tentissä 7.3.2016 2 Harjoituskerran

Lisätiedot

Oppimisprosessissa opiskelijoiden tukena analytiikan opiskelua yhdessä tehden

Oppimisprosessissa opiskelijoiden tukena analytiikan opiskelua yhdessä tehden Oppimisprosessissa opiskelijoiden tukena analytiikan opiskelua yhdessä tehden Katariina Vuorensola Luento-opetuksen tulevaisuus Oppimisseikkailu 2017 Analytiikan kurssi Analytiikan perusteet, 4 op Maisterivaiheen

Lisätiedot

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä 6.10.2015 Learning services / OPIT Timo Ovaska Keskeinen sisältö ja osaamistavoitteet Käänteisen opetuksen suunnittelu ja elementit Erilaisten

Lisätiedot

MS-C1340 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt

MS-C1340 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt MS-C1340 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt Syksy 2015 Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 27.10.2015 1 / 8 Kangaslampi Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt

Lisätiedot

https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/811122p/etusivu

https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/811122p/etusivu Johdatus ohjelmointiin 811122P Yleiset järjestelyt: Kurssin sivut noppa -järjestelmässä: https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/811122p/etusivu 0. Kurssin suorittaminen Tänä vuonna kurssin suorittaminen tapahtuu

Lisätiedot

Tietokoneen rakenne (2 ov / 4 op) Syksy 2007 Liisa Marttinen. Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietokoneen rakenne (2 ov / 4 op) Syksy 2007 Liisa Marttinen. Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Luento 0 581365 Tietokoneen rakenne (2 ov / 4 op) Syksy 2007 Liisa Marttinen Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Luento0-1 Tietokoneen rakenne Asema opetuksessa u 2005 HajaTilin valinnainen,

Lisätiedot

ENG-A1002 ARTS-ENG-Projekti. B-kori

ENG-A1002 ARTS-ENG-Projekti. B-kori ENG-A1002 ARTS-ENG-Projekti B-kori 11.4.2017 Innovatiivinen kuljetin B-korissa pyritään löytämään: uusi tai paranneltu tuotekonsepti kappaletavaroiden tai materiaalien käsittelyyn, siirtelyyn tai kuljetukseen.

Lisätiedot

Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu: iset-termit-tutuiksi/

Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu:  iset-termit-tutuiksi/ Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu: http://blogs.helsinki.fi/taloudell iset-termit-tutuiksi/ Juha Tervala / TTT-ja TTS-intro 28.1.2016 1 TTT ja TTS

Lisätiedot

A130A0760 Ekonomin viestintätaidot

A130A0760 Ekonomin viestintätaidot A130A0760 Ekonomin viestintätaidot Johdanto ja ohjeita kurssille Opettajat: Päivi Maijanen-Kyläheiko Heidi Parkkinen Lauri Haiko Mirka Rahman Päivän ohjelma 9.15 10.00 Esittäytyminen 10.00 10.45 Kurssin

Lisätiedot

Kurssin suorittaminen. Merkkituotteet strategisessa markkinoinnissa KTT Eiren Tuusjärvi

Kurssin suorittaminen. Merkkituotteet strategisessa markkinoinnissa KTT Eiren Tuusjärvi Kurssin suorittaminen Merkkituotteet strategisessa markkinoinnissa KTT Eiren Tuusjärvi Kurssin tavoitteena: Kehittää syvällinen ymmärrys ja analyyttisiä kehikkoja brändien strategisesta roolista liiketoiminnassa

Lisätiedot

Tietokoneen rakenne (2 ov / 4 op) Syksy 2006

Tietokoneen rakenne (2 ov / 4 op) Syksy 2006 Luento 0 581365 Tietokoneen rakenne (2 ov / 4 op) Syksy 2006 Teemu Kerola Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Luento 0-1 Tietokoneen rakenne Asema opetuksessa u 1999 HajaTilin pakollinen,

Lisätiedot

Luento 0: Kurssihallinto Tietokoneen rakenne (2 ov / 4 op) Syksy 2006

Luento 0: Kurssihallinto Tietokoneen rakenne (2 ov / 4 op) Syksy 2006 Luento 0 581365 Tietokoneen rakenne (2 ov / 4 op) Syksy 2006 Teemu Kerola Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Luento 0-1 Tietokoneen rakenne Asema opetuksessa u 1999 HajaTilin pakollinen,

Lisätiedot

Projektien suunnittelu ja ohjaus TU-C3010

Projektien suunnittelu ja ohjaus TU-C3010 Projektien suunnittelu ja ohjaus TU-C3010 Kurssin henkilökunta: Vastuuopettaja + opettajat: Jere Lehtinen, Juri Matinheikki, (Karlos Artto) Kurssiassistentit: Ukko Kilpinen Kurssin suorittaminen Kurssin

Lisätiedot

Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari

Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari Heljä Järnefelt Jyväskylä 12.4 2012 www.kul7uuriperintokasvatus.fi Suomen Kul$uuriperintökasvatuksen seura Seura on vuonna

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

Yleistä palautetta lukupiirin ja kurssin toteutuksesta: mikä toimii, mikä ei? Mitä pitäisi huomioida tai muuttaa? Toimii ihan hyvin.

Yleistä palautetta lukupiirin ja kurssin toteutuksesta: mikä toimii, mikä ei? Mitä pitäisi huomioida tai muuttaa? Toimii ihan hyvin. Yleistä palautetta lukupiirin ja kurssin toteutuksesta: mikä toimii, mikä ei? Mitä pitäisi huomioida tai muuttaa? Toimii ihan hyvin. Vain faktapohjaisista teksteistä on vaikea saada tunnin mittaista keskustelua.

Lisätiedot

Flippauksen arvioinnista

Flippauksen arvioinnista Flippauksen arvioinnista Voidaanko arvioinnilla vaiku-aa oppimiseen? PedaForum 2017, 16.-17.8.2017 Lasse Heikkinen, Erkki Pesonen Flippauksen arvioinnista / Lasse Heikkinen, Erkki Pesonen 16.-17.8.2017

Lisätiedot

Opettajana Aalto-yliopistossa II LP3, Teema: Opetusmenetelmät ja palaute

Opettajana Aalto-yliopistossa II LP3, Teema: Opetusmenetelmät ja palaute Opettajana Aalto-yliopistossa II LP3, 5.5.2015 Teema: Opetusmenetelmät ja palaute Maire Syrjäkari ja Kari Nuutinen Päivän teemoja Opetusmenetelmät ja niiden valinta Vierailijoita: Jani Romanoff ja Metaflow

Lisätiedot

Analyysi 1, kevät 2010

Analyysi 1, kevät 2010 Analyysi 1, kevät 2010 Peter Hästö 27. tammikuuta 2010 Matemaattisten tieteiden laitos Osaamistavoitteet Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa määritellä alkeistopologian käsitteet

Lisätiedot

Harjoitus 2: Hydrologinen kierto 30.9.2015

Harjoitus 2: Hydrologinen kierto 30.9.2015 Harjoitus 2: Hydrologinen kierto 30.9.2015 Harjoitusten aikataulu Aika Paikka Teema Ke 16.9. klo 12-14 R002/R1 1) Globaalit vesikysymykset Ke 23.9 klo 12-14 R002/R1 1. harjoitus: laskutupa Ke 30.9 klo

Lisätiedot

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET T-61.3020, 4 op., Kevät 2008 Luennot: Laskuharjoitukset: Harjoitustyö: Erkki Oja Elia Liiitiäinen Elia Liitiäinen TKK, Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 FOREIGN STUDENTS Lectures

Lisätiedot

Markkinoitten mallintaminen ja Internet-markkinat

Markkinoitten mallintaminen ja Internet-markkinat Markkinoitten mallintaminen ja Internet-markkinat Kurssiohjeita: Lue ainakin kertaalleen huolella! Harjoitustyö ja harjoitukset Harjoitustyö palautetaan kahdessa osassa Moodleen. Ensimmäisen osan palautuspäivä

Lisätiedot

Johdatus opiskeluun ti Oppimispalvelut Virpi Riissanen ja Mari Martinmaa

Johdatus opiskeluun ti Oppimispalvelut Virpi Riissanen ja Mari Martinmaa Johdatus opiskeluun ti 5.9.2017 Oppimispalvelut Virpi Riissanen ja Mari Martinmaa Ohjelma 9:15-9:30 ajankohtaiset asiat, orientaatioviikko ja orientaatiokurssi (oppimistehtävät ja portfolio) Virpi Riissanen

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU OSANA OPINTOPOLKUA. Opintoihin orientoitumisen luento

OPINTOJEN SUUNNITTELU OSANA OPINTOPOLKUA. Opintoihin orientoitumisen luento OPINTOJEN SUUNNITTELU OSANA OPINTOPOLKUA Opintoihin orientoitumisen luento 27.8.2014 Odotukset opiskelulle Keskustele pienessä ryhmässä: Mitä odotat tulevilta luokanopettajaopinnoiltasi? Millaisia taitoja

Lisätiedot

Ryhmän kehittyminen. Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi

Ryhmän kehittyminen. Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi Ryhmän kehittyminen Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi Ryhmän toiminta Ryhmän toiminnassa on lainalaisuuksia ja kehitysvaiheita, joita kaikki ryhmät joutuvat työskentelynsä aikana käymään

Lisätiedot

Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ

Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN 2015-2016 NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ Kehittämistoiminnan tavoitteet Kaikkien luokan oppilaiden

Lisätiedot

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola Kurssin aloitus AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola English Summary The lectures will be held in Finnish The slides are in Finnish, too All other material is in English The course book

Lisätiedot

Hankintojen johtaminen

Hankintojen johtaminen Hankintojen johtaminen sähköinen kurssipalaute, syksy 06 Opetus,0 Yleisarvio,8 Opetustapa, Oma panos,8 Osaamistavoitteet,8 Suhteellinen työmäärä,86 OSTO 6 n= C000 Hankintojen johtaminen (060 0608). Yleisarvioni

Lisätiedot

Näkökulmia monimuoto-opetukseen

Näkökulmia monimuoto-opetukseen 1 Näkökulmia monimuoto-opetukseen Tietokoneohjelma on kuin runo, se ei valmistu koskaan Bill Gates Aiheita 2 Lähtötason arviointi Tentti ja/tai tentitön vaihtoehto yhdessä Kotitehtävät vs. luokkaharjoitukset

Lisätiedot

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA 2016 Kurssin tavoitteet Opintojakso antaa yleistiedot hydrauliikan ja pneumatiikan komponenteista sekä niiden toiminnasta osana kokonaisjärjestelmää. Teleskooppi

Lisätiedot

Ryhmätyöskentelyn tuotokset

Ryhmätyöskentelyn tuotokset Ryhmätyöskentelyn tuotokset PedaForum 20.8.2013 Elina Lehkonen Elsa Mannila Jukka Parviainen Ryhmäkeskustelun aihe ja näkökulmat Pohdi ryhmäkeskustelun aihetta alla olevista erilaisista näkökulmista: Miten

Lisätiedot

1Blogin arvostelu. Blogin tarkoitus. Arvostelun filosofia. Blogin sisältö. Blogin kieli ja tyyli. Viikkotehtävät. Blogin viikoittainen sisältö

1Blogin arvostelu. Blogin tarkoitus. Arvostelun filosofia. Blogin sisältö. Blogin kieli ja tyyli. Viikkotehtävät. Blogin viikoittainen sisältö 1Blogin arvostelu Blogin tarkoitus Blogin pitäminen on tapa välittää tietoa ryhmän päätöksentekoprosessista ulkopuolisille tahoille. Samalla se toimii ryhmän sisäisenä resurssina ja tapana pitää kirjaa

Lisätiedot

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET T-61.3020, 4 op., Kevät 2007 Luennot: Laskuharjoitukset: Harjoitustyö: Erkki Oja Tapani Raiko Matti Aksela TKK, Informaatiotekniikan laboratorio 1 FOREIGN STUDENTS Lectures

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Yhteisöllisyys ja ympäristövastuullisuus, olisiko se mahdollista sinun työssäsi?

Yhteisöllisyys ja ympäristövastuullisuus, olisiko se mahdollista sinun työssäsi? Yhteisöllisyys ja ympäristövastuullisuus, olisiko se mahdollista sinun työssäsi? 12.11.2009, Tieteiden talo, Helsinki Sonja Pekkola Ympäristöasiantuntija Sosiaalivirasto, Helsingin kaupunki p. 09 310 43544

Lisätiedot

Menetelmiä jatkuvaan opiskeluun kannustamiseen ja oppimisen seurantaan

Menetelmiä jatkuvaan opiskeluun kannustamiseen ja oppimisen seurantaan Menetelmiä jatkuvaan opiskeluun kannustamiseen ja oppimisen seurantaan Matemaattiset menetelmät, syksy 2012 Lassi Korhonen, Oulun yliopisto, Matematiikan jaos 4.12.2012 1 Lähtökohta, opiskelijan näkökulma

Lisätiedot

perusteet kysellen ja keskustellen

perusteet kysellen ja keskustellen perusteet kysellen ja keskustellen IT-palvelut Hannele Rajaniemi www.jyu.fi/itp/moodle-ohjeet moodle-support@jyu.fi Alustava sisältö Rakennat omaa Moodle kurssiasi, jossa yleisimmät työkalut/toiminnot:

Lisätiedot

VOIKUKKIA-ryhmän dynamiikka

VOIKUKKIA-ryhmän dynamiikka VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajakoulutus VOIKUKKIA-ryhmän dynamiikka VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto Tekijä: Virpi Kujala SISÄLTÖ VOIKUKKIA-ryhmäprosessin vaiheet

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY. ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY. ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Tiistai 10. tammikuuta 2017, klo 12:15-12:45 (K216, Otakaari 4) Juhana Hiironen RYM/KTA Tärkeät

Lisätiedot

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit)

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Kevät 2016 Aloitusluento 20.01.2016 TkT Eero Hiltunen 1 Tänään Yleistä kandidaattiseminaarista Aikataulut ja osasuoritukset Aiheet ja ohjaajat

Lisätiedot

Virvatuli-koulutusseminaari

Virvatuli-koulutusseminaari Virvatuli-koulutusseminaari 13.9.2013 l Apuväline oppilaitoksen toiminnan arvioimiseen ja kehi4ämiseen. l Koostuu arvioin7kriteereistä eli väi4ämistä, joiden toteutumista arvioidaan oppilaitoksen omassa

Lisätiedot

Tietokoneavusteinen arviointi kurssilla Diskreetin matematiikan perusteet. Helle Majander Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

Tietokoneavusteinen arviointi kurssilla Diskreetin matematiikan perusteet. Helle Majander Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Tietokoneavusteinen arviointi kurssilla Diskreetin matematiikan perusteet Helle Majander Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Oppimisen arviointi matematiikan kursseilla Arvioinnin tulisi olla luotettavaa

Lisätiedot

Vertaisohjaajat ensimmäinen vuosikurssin opiskelijoiden tukena

Vertaisohjaajat ensimmäinen vuosikurssin opiskelijoiden tukena Vertaisohjaajat ensimmäinen vuosikurssin opiskelijoiden tukena Peda-Forum, 16.-17.8.217, Vaasa Lasse Heikkinen ja Anna Kaasinen: Sovelletun fysiikan laitos Miksi? Opiskelumotivaatioon vaiku1avia tekijöitä

Lisätiedot

ELEC-C7230 Tietoliikenteen siirtomenetelmät

ELEC-C7230 Tietoliikenteen siirtomenetelmät A! Aalto University Comnet ELEC-C7230 Tietoliikenteen siirtomenetelmät Kurssisuunnitelma, kevät 2018 Olav Tirkkonen, Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos, Aalto-yliopisto A! Yleistä Esitiedot:

Lisätiedot

IIZT4020 Projektitoiminta

IIZT4020 Projektitoiminta IIZT4020 Projektitoiminta Jouni Huotari S2010 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iizt4020/ Tutustumiskierros Kuka minä olen miksi minä opetan projektitoimintaa Keitä te olette mitä te haluatte

Lisätiedot

Sovelle&u digitaalinen signaalinkäsi&ely. Audio 1 Vesa Välimäki (& Kalle Palomäki)

Sovelle&u digitaalinen signaalinkäsi&ely. Audio 1 Vesa Välimäki (& Kalle Palomäki) Sovelle&u digitaalinen signaalinkäsi&ely Audio 1 Vesa Välimäki (& Kalle Palomäki) Viikkoharjoituksista 0 Harkan tarkoitus tutustu&aa erityisesb audio aiheiden ympäristöihin Kiinostaako käy&ää ryhmätöissä?

Lisätiedot

Työnhakuvoima. Timo Tapola, ura- ja rekryasiamies, TEK

Työnhakuvoima. Timo Tapola, ura- ja rekryasiamies, TEK Työnhakuvoima Timo Tapola, ura- ja rekryasiamies, TEK Aloitetaan pienryhmien muodostamisella ja lyhyellä tutustumisharjoituksella pienryhmissä. Muodostakaa 4 hengen ryhmiä Keskustelkaa pienryhmässä lyhyesti

Lisätiedot

REC-E5010 Perustoimitukset TkT Juhana Hiironen

REC-E5010 Perustoimitukset TkT Juhana Hiironen REC-E5010 Perustoimitukset 6.2.2017 TkT Juhana Hiironen Luennon sisältö 12:15 12:45 Palaute kurssipalautteesta, johtopäätelmät 12:45 13:30 Ryhmätyö: ryhmät valmistelevat posterit tenttikysymyksestä (1

Lisätiedot

KJR-C2002 Kontinuumimekaniikan perusteet Kurssiesite

KJR-C2002 Kontinuumimekaniikan perusteet Kurssiesite KJR-C2002 Kontinuumimekaniikan perusteet Kurssiesite Menestyminen nykypäivän poikkitieteellisissä työtehtävissä vaatii vahvan ymmärryksen eri insinöörialojen perusteista. Mekaniikan perusteiden ymmärtäminen

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

ELEC-C7230 Tietoliikenteen siirtomenetelmät. Yleistä

ELEC-C7230 Tietoliikenteen siirtomenetelmät. Yleistä Aalto University Comnet ELEC-C7230 Tietoliikenteen siirtomenetelmät Kurssisuunnitelma, kevät 2016 Olav Tirkkonen, Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos, Aalto-yliopisto Yleistä Esitiedot: (kurssi

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

RYM-C3001 Projektityökurssi 2

RYM-C3001 Projektityökurssi 2 RYM-C3001 Projektityökurssi 2 Opetuskerta 6, Päivän ohjelma 10.15 Projektikuvauksen ensimmäisen version palautus sekä palautteen antaminen toisen ryhmän työlle Projektikuvausten kehittämiseksi ryhmät on

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CS-A1111 18.9.2017 CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 18.9.2017 1 / 11 Tämä kurssi Oppimistavoitteena ohjelmoinnin perusasiat Ohjelmointikieli Python Keskittyy kuitenkin asioihin,

Lisätiedot

PHYS-A3132 Sähkömagnetismi (ENG2) ( )

PHYS-A3132 Sähkömagnetismi (ENG2) ( ) PHYSA Sähkömagnetismi (NG) (060 0600). Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena =i perusteita vastata, =Välttävä, =Tyydyttävä, =Hyvä, =rittäin hyvä, =rinomainen Number of respondents: 0 6 8 0 6 8 0 6. Tapa,

Lisätiedot

Johdanto kurssille. Vastuuopettaja: Ilona Mikkonen, Yliopiston lehtori. Tapaaminen sopimuksen mukaan;

Johdanto kurssille. Vastuuopettaja: Ilona Mikkonen, Yliopiston lehtori. Tapaaminen sopimuksen mukaan; Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdanto kurssille Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Henkilökunta Vastuuopettaja: Ilona Mikkonen, Yliopiston lehtori Tapaaminen

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 4.1. 2018 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Agenda 4.1.2018 ü Kurssin henkilökunta ja osallistujat ü Itsensä tuntemisesta

Lisätiedot

POM YDINOSA KIELITIETO JA KIELITAJU

POM YDINOSA KIELITIETO JA KIELITAJU POM YDINOSA KIELITIETO JA KIELITAJU Auli Kotimäki auli.kotimaki@jyu.fi Tänään n kielitieto, kielioppi, kielitaju à tehtäviä pienryhmissä n Mikä- Mikä- suunni?elu jaetaan ideoita, kehitellään eteenpäin,

Lisätiedot

Funktiot ja raja-arvo P, 5op

Funktiot ja raja-arvo P, 5op Funktiot ja raja-arvo 800119P, 5op Pekka Salmi 15. syyskuuta 2017 Pekka Salmi FUNK 15. syyskuuta 2017 1 / 122 Yleistä Luennot: ke 810, to 1214 (ensi viikosta lähtien) Luennoitsija: Pekka Salmi, MA327 Laskupäivä:

Lisätiedot

Biotieteiden perusteet farmasiassa, syksy 2017

Biotieteiden perusteet farmasiassa, syksy 2017 Biotieteiden perusteet farmasiassa, syksy 2017 Maarit Kortesoja Farmaseuttisten biotieteiden osasto 23.8.2017 1 Opintojakson tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija Osaa kuvata entsyymien rakenteen

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

Maisema-analyysi, loppukatselmus

Maisema-analyysi, loppukatselmus Maisema-analyysi, loppukatselmus 7.12.2015 Kurssin aikataulu Oppimistehtävät OT1 Oppimistavoitteeni OT2 Maiseman perusselvitykset ja maisemarakenne OT3 Metodiharjoitus OT4 Maakuntakaava, yleiskaava ja

Lisätiedot