Särkisuon gabron geofysikaaliset tutkimukset Hanna Leväniemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Särkisuon gabron geofysikaaliset tutkimukset Hanna Leväniemi"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen yksikkö Espoo 136/2015 Särkisuon gabron geofysikaaliset tutkimukset Hanna Leväniemi

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Hanna Leväniemi KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Raportin laji Arkistoraportti Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Raportin nimi Särkisuon gabron geofysikaaliset tutkimukset Tiivistelmä Tammelan kunnassa sijaitseva Särkisuon gabro on ollut Myllykoski Oy:n Ni-Cu tutkimuskohteena 1970-luvulla. GTK jatkoi tutkimuksia ; tässä raportissa kuvataan alueella suoritetut geofysikaaliset tutkimukset. Alueella suoritettiin magneettisia, painovoima- ja EM-mittauksia sekä petrofysikaalisten ominaisuuksien kartoitus kairareikäsydänten ja mittausten avulla. Painovoimamittausten perusteella mallinnettu gabromuodostuma ei ole kaikilta osin magneettista; petrofysiikan perusteella keskeisen tutkimusalueen suurin magneettinen anomalia aiheutuu ultramafisesta kivestä, joka voidaan alustavasti rajata suskeptibiliteettimittausten perusteella. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) geofysikaaliset tutkimukset, painovoimamenetelmät, magneettiset menetelmät, petrofysiikka, gabro Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Tammela, Särkisuo Karttalehdet L4222 Muut tiedot Arkistosarjan nimi Arkistoraportti Arkistotunnus 136/2015 Kokonaissivumäärä 14 s + 26 liitettä Kieli suomi Hinta - Julkisuus julkinen Yksikkö ja vastuualue ESY 211 Hanketunnus Allekirjoitus/nimen selvennys Allekirjoitus/nimen selvennys

3 Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO 1 2 ALUEELLA SUORITETUT GEOFYSIKAALISET MITTAUKSET Maastomittaukset Petrofysikaaliset tutkimukset Laboratoriomittaukset Petrofysiikan reikämittaukset 6 3 MALLINNUS Painovoimamallinnus Magneettinen mallinnus 11 4 YHTEENVETO 13 KIRJALLISUUSLUETTELO LIITTEET: Liite 1. IP-mittaus vuonna Liite 2. Ominaisvastusluotaus vuonna Liite 3. Magneettinen mittaus vuonna Liite 4. Painovoimamittaus vuonna Liite 5. Maxmin-mittaus vuonna 2015, 440 Hz reaalikomponentti. Liite 6. Maxmin-mittaus vuonna 2015, 440 Hz imaginaarikomponentti. Liite 7. Maxmin-mittaus vuonna 2015, 1760 Hz reaalikomponentti. Liite 8. Maxmin-mittaus vuonna 2015, 1760 Hz imaginaarikomponentti. Liite 9. Maxmin-mittaus vuonna 2015, 3520 Hz reaalikomponentti. Liite 10. Maxmin-mittaus vuonna 2015, 3520 Hz imaginaarikomponentti. Liite 11. Maxmin-mittaus vuonna 2015, Hz reaalikomponentti. Liite 12. Maxmin-mittaus vuonna 2015, Hz imaginaarikomponentti. Liite 13. Kairareikä L R29geofysikaaliset mittaustulokset Liite 14. Kairareikä L R30 geofysikaaliset mittaustulokset Liite 15. Kairareikä L R31 geofysikaaliset mittaustulokset Liite 16. Kairareikä L R32 geofysikaaliset mittaustulokset Liite 17. Kairareikä L R33 geofysikaaliset mittaustulokset Liite 18. Kairareikä L R34 geofysikaaliset mittaustulokset Liite 19. Kairareikä L R41 geofysikaaliset mittaustulokset

4 Liite 20. Liite 21. Liite 22. Liite 23. Liite 24. Liite 25. Liite 26. Kairareikä L R42 geofysikaaliset mittaustulokset Kairareikä L R43 geofysikaaliset mittaustulokset Kairareikä L R44 geofysikaaliset mittaustulokset Kairareikä L R45 geofysikaaliset mittaustulokset Kairareikä L R46 geofysikaaliset mittaustulokset Kairareikä L R47 geofysikaaliset mittaustulokset Kairareikä L R48 geofysikaaliset mittaustulokset

5 1 1 JOHDANTO Tammelan kunnan alueella sijaitseva Ni-Cu kriittinen Särkisuon gabro (Kuva 1) on ollut Geologian tutkimuskeskuksen Etelä-Suomen yksikön Etelä-Suomen teollisuus- ja malmipotentiaali hankkeen tutkimuskohteena vuosina Aiemmin aluetta on tutkinut Myllykoski Oy 1970-luvulla. Tässä raportissa kuvataan kohteessa suoritetut geofysikaaliset tutkimukset. Kohteen tarkempi kuvaus ja geologiset tutkimukset on raportoitu erillisessä geologisessa kohderaportissa (K. Kojonen, valmisteilla). Kuva 1. Alueen kallioperäkartta, Särkisuon sijainti merkitty mustalla ympyrällä. Sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa. 2 ALUEELLA SUORITETUT GEOFYSIKAALISET MITTAUKSET 2.1 Maastomittaukset Särkisuon alueella oli vuonna 1975 suoritettu magneettinen ja gradienttijärjestelmän IP-mittaus 50 m linjavälillä ja 20 m pistevälillä, paikoin tihennettynä 10 metriin (Huopaniemi 1975a). Näistä IP-mittauksen osalta löydettiin GTK:n arkistosta vielä alkuperäiset mittausmuistiinpanot, joista aineisto saatiin numeeristettua (liitteet 1-2). Magneettisesta mittauksesta oli säilynyt ainoastaan paperikartta, jossa mittaustulos oli esitetty melko harvoina sama-arvokäyrinä (Huopaniemi 1975b).

6 2 Särkisuolla suoritettiin vuosina uusia geofysikaalisia mittauksia (Taulukko 1). Mittausten tarkoituksena oli tarkentaa kuvaa alueen yleisgeologiasta sekä mafisen rakenteen rajaaminen. Magneettinen ja gravimetrinen mittaustulos (Kuva 2 ja Kuva 3) liittyvät mafis-ultramafiseen muodostumaan; sähkömagneettisessa maxmin-mittauksessa kunnon signaali saatiin varsinaisesti vasta korkeilla taajuuksilla, ja johtavuusrakenteet on tulkittu liittyvän maapeitteeseen. Maastomittausten kaikki komponentit on esitetty karttoina liitteissä Magneettinen Gravimetrinen Sähkömagneettinen Mittausajankohta Laitteisto Overhauser CG-3 MaxMin (0.4, 1.7, 3.5, 14 khz) Linjaväli m 50 m + poikkiprofiili m Pisteväli n. 1 m (jatkuva mittaus) 20 m 20 m Linjaston pituus km 7.5 km 6.4 km Taulukko 1. Särkisuon geofysikaaliset maastomittaukset Gravimetrisen mittauksen perusteella muodostuman voidaan tulkita olevan laajempi kuin mitä vanhojen geofysikaalisten karttojen ja kairausten perusteella oletettiin. Kairaukset kattavat muodostuman lounaisosan, mutta raskaamman massan voidaan tulkita jatkuvan vielä usean sata metriä nykyisten kairauskoordinaattien koillispuolelle. Uudet painovoimamittaukset eivät kata muodostumaa kokonaisuudessaan. Muodostuman poikki kulkee kaakko-luode suuntainen painovoimaminimi, joka saattaa merkitä muodostumaa halkovaa ruhjetta ja mahdollisesti myös ruhjeeseen sijoittuvaa paksumpaa maakerrosta. Magneettiset maksimianomaliat sijoittuvat muodostuman etelä- ja keskiosiin.

7 3 Kuva 2. Magneettinen mittaus Särkisuolla vuonna Kairareiät merkitty ympyräsymbolilla.

8 4 Kuva 3. Gravimetrinen mittaus Särkisuolla vuonna Kairareiät merkitty ympyräsymbolilla. 2.2 Petrofysikaaliset tutkimukset Laboratoriomittaukset Kahdeksasta kairarei'istä poimittiin yhteensä 209 näytettä (Taulukko 2). Näytteistä mitattiin GTK:n geofysiikan laboratoriossa tiheys, magneettinen suskeptibiliteetti, remanentin magnetoituman intensiteetti sekä vuoden 2015 kairasydännäytteistä galvaaninen ominaisvastus. Mittausmenetelmät ja laitteistot on kuvattu lähteessä Airo & Säävuori (2013). Kairareikä Kairausvuosi Näytteet (kpl) L R L R L R L R L R L R L R L R Yhteensä 209 Taulukko 2. Petrofysiikan kairasydännäytteet.

9 5 Kun näytteet jaotellaan kivilajiloggauksen mukaisesti, voidaan tiheys-suskeptibiliteetti diagrammin (Kuva 4) perusteella todeta, että mafisten ja ultramafisten kivien tiheysjakauma on laaja, noin kg/m 3. Keveämmässä päässä jakaumaa mafisten kivien tiheydet menevät päällekkäin sivukiven l. kiillegneissin tiheyksien kanssa; pääosalla kiillegneissinäytteistä on kivelle tyypillinen tiheys ~ kg/m 3, mutta myös yksittäisiä korkeampia tiheyksiä esiintyy. Pegmatiitit erottuvat omana ryhmänään, joka tiheys- ja suskeptibiliteettiarvot ovat alhaisia. Tiheysjakauman raskaassa päässä kivet ovat pääasiassa gabroja. Gabrot ovat suskeptibiliteettiensa perusteella pääasiassa paramagneettisia, ts. eivät aiheuta merkittäviä magneettisia anomalioita. Magneettisten anomalioiden lähteitä ovat kuvaajan perusteella pyrokseniitit ja peridotiitit. Myös grafiittiliuskeet voivat synnyttää magneettisia anomalioita. Pyrokseniittien ja peridotiittien osalta kuvaajassa on nähtävissä trendi, johon liittyy kasvava suskeptibiliteetti ja laskeva tiheys. Trendi liittyy mahdollisesti serpentiniittiytymiseen, jossa sekundäärisen magnetiitin määrä on kasvaa ja kiven tiheys laskee. Kuva 4. Petrofysikaalisten kairasydännäytteiden suskeptibiliteetti-tiheys diagrammi. Maastomittauksissa mitatut magneettiset anomaliat voivat aiheutua kahdesta magnetoitumakomponentista: indusoidusta magnetoitumasta, jonka suuruus on suskeptibiliteetista riippuvainen ja jonka suunta on maapallon magneettikentän suuntainen, tai kiven remanentista eli jäännösmagnetoitumasta, jonka suunta saattaa poiketa nykykentän suunnasta ja jonka intensiteetti ei riipu suskeptibiliteetista. Remanentin magnetoituman suhdetta indusoituun magnetoitumaan kuvataan ns. Köningsbergin suhteella (Q); suhdeluku Q=1 tarkoittaa, että indusoitu ja remanentti magnetoituma ovat yhtä suuria, ja Q>1 tarkoittaa, että remanentti magnetoituma on kohteessa vallitseva magnetoitumatyyppi. Remanentilla magnetoitumalla on merkitystä numeerisessa mallintamisessa: jos remanentin magnetoituman osuus kokonaismagnetoitumas-

10 6 ta on merkittävä (Q>1) ja magneettista aineistoa halutaan mallintaa luotettavasti, on suskeptibiliteetin lisäksi otettava huomioon remanentin magnetoituman intensiteetti ja suunta. Kuvassa 5 on esitetty näytejoukon suskeptibiliteettijakauman yläpään näytteiden suskeptibiliteetit ja Q- suhteet. Pyrokseniittien ja peridotiittien Q-arvot sijoittuvat pääasiassa arvovälille Q=1-3, mutta matalamman suskeptibiliteetin näytteillä Q-arvot nousevat jopa yli kymmeneen. Remanentilla magnetoitumalla on vaikutusta mittausalueen magneettisten anomalioiden syntyyn. Remanentin magnetoituman suunnan määrittämiseksi kohteen kairarei'istä on otettu suunnattuja lisänäytteitä, mutta mittaustulokset eivät ehdi mukaan tähän raporttiin. Alustavan mallinnuksen perusteella kuitenkin vaikuttaa siltä, että ainakin peridotiittisen materiaalin remanenssi olisi epästabiilia ns. viskoosiremanenssia, joka on tyypillistä magnetiitille tai suuren raekoon magneettikiisulle ja joka mallinnuksessa näkyy efektiivisesti indusoivan kentän suuntaa vahvistavana komponenttina, ts. remanentin magnetoituman suunta ei poikkea maapallon magneettikentän suunnasta. Kuva 5. Petrofysikaalisten kairasydännäytteiden suskeptibiliteetti-q diagrammi Petrofysiikan reikämittaukset Kaikista kairarei'istä mitattiin myös petrofysiikan reikämittaukset GTK:n kalustolla (Forss, 2013) poislukien reiät L R41 ja L R43, jotka olivat osittain tai kokonaan tukossa. Kuvan 6 esimerkistä nähdään, että reikämittausten (log) kalibrointi verrattuna laboratoriomittauksiin (lab) on erityisesti tiheyksien osalta hieman epätarkka, mutta antaa kuitenkin oikean mittaluokan tuloksia. Kuten edellä laboratoriomittausten kuvaajien yhteydessä käsiteltiin, magneettinen suskeptibiliteetti on korkeimmillaan pyrokseniittien yhteydessä. Gabrojen ja pyrokseniittien välinen tiheysero on melko pieni, kuitenkin siten, että gabroilla tiheys on n. 100 kg/m 3 suurempi. Pegmatiiteilla tiheys on laboratoriomittausten perusteella n kg/m 3, ja luonnon gammasäteily on mafisista kivistä poiketen koholla. Galvaaninen sähkönjohtavuus on ajoittain hieman koholla.

11 7 Kuva 6. Esimerkki reikäkuvaajasta: reikä L R42. Kairareikien reikäkuvaajat on esitetty liitteissä (värikoodaus sama kuin kuvan 6 esimerkissä; kairareikien R46-R48 geologinen loggaus ei ollut valmis tätä raporttia kirjoitettaessa). Geofysikaalisten para-

12 8 metrien arvot noudattavat eri kivilajiyksiköihin nähden pääasiassa edellä mainittuja periaatteita. Sähkönjohtavuus on korkeimmillaan reiässä R R43, jossa on usean metrin paksuinen grafiittiliuskekerros. Myös muissa kairarei'ssä on tavattu ohuempia grafiittiliuskejuonia, jotka todennäköisesti aiheuttavat osan reikäluotauksissa mitatuista johtavuuksista. Toisaalta johtavuus on koholla myös reiän L R30 ohuen malmilävistyksen kohdalla (samoin kuin tiheys ja suskeptibiliteettikin). 3 MALLINNUS 3.1 Painovoimamallinnus Gravimetrinen aineisto mallinnettiin suoralla (forward) mallinnuksella kairareikätietoja apuna käyttäen. Gravimetrisessa mallissa mafis-ultramafisen kiven tiheytenä käytettiin suhteellista arvoa +220 kg/m 3 (suhteessa sivukiven tiheyteen). Lisäksi mallissa pyrittiin ottamaan huomioon pehmeikön vaikutus gravimetriseen anomaliaan; viiden metrin paksuisella pehmeikkökappaleella käytettiin tiheyttä -800 kg/m 3. Mallinnus tehtiin vain siltä osalta intruusiota kuin painovoima-aineistoa on kattavasti (Kuva 7), kuitenkin siten, että massan jatkuminen linjaston ulkopuolelle otettiin huomioon. Kuva 7. Gravimetriset mittauslinjat ja mallikappaleet linjoilla ylhäältä katsottuna (sininen = pehmeikkö, suhteellinen tiheys -800 kg/m3, ruskea = mafinen/ultramafinen kivi, suhteellinen tiheys +220 kg/m3).

13 9 Tuloksena saadun gravimetrisen mallin mukaan mafis-ultramafisessa kivessä olisi katkos tai ruhje luodekaakko suunnassa Särkisuon alla (Kuva 8); kairareikien R31 ja R42 lopussa lävistetyt kiillegneissit ja pegmatiitit olisivat tässä katkoksessa, ja gabro jatkuisi taas ko. reikien pohjoispuolella. Mallissa intruusio jakautuu läntisillä linjoilla kahteen osaan, ja muodostuman syvyys on suurimmillaan itäisillä linjoilla. Mallin mukaan 1970-luvulla kairattujen malmiutuneiden reikien alla olisi myös vielä mafista kiveä. Kuva 8. Gravimetrinen malli kokonaisuudessaan (ylhäällä) ja leikattuna profiililta E (alhaalla) idästä katsottuna.

14 10 Gravimetrisen mallinnuksen onnistuneisuutta voidaan tarkastella vertaamalla todellista mittausdataa mallikappaleista laskettuun mallivasteeseen. Kuvan 9 vertailussa nähdään, että mallin sovitus mittausaineistoon nähden on hyvä. Tämä ei vielä todista, että malli vastaa yksiselitteisesti geologista todellisuutta, mutta se on yksi mahdollinen malli, jolla mittausaineisto voidaan selittää. Kuva 9. Gravimetrinen mittausaineisto (vasemmalla) ja gravimetrisen mallin tuottama vaste (oikealla). 3.2 Magneettinen mallinnus Kuvan 4 jakaumasta sekä liitteiden kairareikäkuvaajista nähdään, että mafisten ja ultramafisten kivien osalta magneettiset anomaliat liittyvät monissa kairarei'issä pyrokseniitteihin ja oliviinipyrokseniitteihin. Magneettiselle aineistolle ei tehty varsinaista numeerista mallinnusta, mutta kairarei'istä hahmoteltiin kivilajitietojen ja petrofysikaalisten loggausaineistojen perusteella kappale, joka edustaa pyrokseeneihin ja peridotiitteihin liittyviä korkeita suskeptibiliteetteja (Kuva 10). Magneettisella kartalla (Kuva 11) anomalia A aiheutuu tästä rakenteesta. Anomalia B liittyy todennäköisesti grafiittiliuskeen magneettikiisuun ja anomalia C kiisumineralisaatioon. Kuvaan 11 merkittyjen anomalioiden itäpuolisten anomalioiden lähteitä on tavoiteltu rei'illä R32 (Liite 16) ja R33 (kaikkein itäisin) (Liite 17), näistä edellisessä suskeptibiliteetti on koholla reiän alkupäässä ja erityisen korkea piikkimäisesti n. 35 m syyvydessä mafi-

15 11 sessa kivessä lähellä kiillegneissin kontaktia (samassa kohdassa myös johtavuus koholla); jälkimmäisessä suskeptibiliteetti on koholla reiän alaosissa mafisessa kivessä. Kuva 10. Korkean suskeptibiliteetin alueen rajaava kappale luoteesta katsottuna. Kairareikiin plotattu kivilajitiedot sekä punaisella suskeptibiliteettiloggaukset. Kuva 11. Yksityiskohta magneettiselta kartalta.

16 12 Kuvassa 12 on yhdistetty gravimetrinen malli magneettisen aineiston perusteella pääasialliselta kairausalueelta rajattuun ultramafiseen osioon. Kuva 12. Gravimetrinen (violetti) ja magneettinen (vihreä) malli idästä katsottuna; malli leikattu profiililta E. 4 YHTEENVETO Petrofysiikan perusteella gabromuodostuman kivet ovat kauttaaltaan raskaita mutta eivät välttämättä magneettisia; painovoimamittauksista gabro voidaan mallintaa suurempana muodostumana kuin mitä nykyiset kairaukset alueella kattavat. On huomattava, että koska painovoimamittaukset suunniteltiin Myllykoski Oy:n magneettisen aineiston perusteella, ne eivät täysin kata koko muodostumaa, ja mikäli tutki-

17 13 muksia alueella jatketaan, olisi erityisesti painovoima-aineisto täydennettävä kattamaan kunnolla koko muodostuma. Muodostuman itäosan magneettisia lähteiden ominaisuuksia ei tunneta kovin tarkasti, mutta pääasiallisen kairausalueen suurin magneettinen anomalia aiheutuu ultramafisista kivistä. Ultramafinen osio voidaan alustavasti hahmottaa 3D-malliksi suskeptibiliteettimittausten perusteella ja se sijaitsee gabromuodostuman keskiosissa. Sähkömagneettisissa mittauksissa (joiden syvyysulottuvuus on joitakin kymmeniä metrejä) havaittiin heikkoja johteita, jotka liittyvät todennäköisesti maaperään (ja/tai grafiittiliuskeisiin). Muodostuman todettuja sulfidilävistyksiä ei voida tämän hetkisen näkemyksen mukaan erottaa muusta muodostumasta maastogeofysiikan mittausten avulla, mutta erityisesti potentiaalikenttäaineistot ja - mallinnus ovat hyödyllisiä kokonaisuuden hahmottamisessa.

18 14 Kirjallisuus Airo, M.-L. & Säävuori, H Petrophysical characteristics of Finnish bedrock: Concise handbook on the physical parameters of bedrock. Geological Survey of Finland, Report of Investigation p. Forss, H. GTK:n "langaton" reikämittauslaitteisto. In: Lahti, M. (toim.) Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät , Eurajoki. Vuorimiesyhdistys, Sarja B, Nro 96. Huopaniemi, P. 1975a. Selostus tutkimustöistä Tammelan kunnan Mustialan ja Kaukjärven kylissä, Malmikaivos Oy:n valtauksilla Särkijärvi (kaiv.rek.nro 2454/1), Kaukjärvi (kaiv.rek.nro 2454/2) ja Särkisuo 1-3 (kaiv.rek.nrot 2520/1-3). Valtausraportti, Malmikaivos Oy. Huopaniemi, P. 1975b. Selostus tutkimustöistä Malmikaivos Oy:n valtauksilla Särkijärvi, kaiv.rek.no. 2454/1, Kaukjärvi, kaiv.rek.no. 2454/2 ja Särkisuo 1-3, kaiv.rek.no. 2520/1-3. Valtausraportti, Malmikaivos Oy.

19 Liite 1 IP-mittaus vuonna 1975.

20 Liite 2 Ominaisvastusluotaus vuonna 1975.

21 Liite 3 Magneettinen mittaus vuonna 2014.

22 Liite 4 Painovoimamittaus vuonna 2015.

23 Liite 5 Maxmin-mittaus vuonna 2015, 440 Hz reaalikomponentti.

24 Liite 6 Maxmin-mittaus vuonna 2015, 440 Hz imaginaarikomponentti.

25 Liite 7 Maxmin-mittaus vuonna 2015, 1760 Hz reaalikomponentti.

26 Liite 8 Maxmin-mittaus vuonna 2015, 1760 Hz imaginaarikomponentti.

27 Liite 9 Maxmin-mittaus vuonna 2015, 3520 Hz reaalikomponentti.

28 Liite 10 Maxmin-mittaus vuonna 2015, 3520 Hz imaginaarikomponentti.

29 Liite 11 Maxmin-mittaus vuonna 2015, Hz reaalikomponentti.

30 Liite 12 Maxmin-mittaus vuonna 2015, Hz imaginaarikomponentti.

31 Liite 13 Kairareikä L R29geofysikaaliset mittaustulokset

32 Liite 14 Kairareikä L R30 geofysikaaliset mittaustulokset

33 Liite 15 Kairareikä L R31 geofysikaaliset mittaustulokset

34 Liite 16 Kairareikä L R32 geofysikaaliset mittaustulokset

35 Liite 17 Kairareikä L R33 geofysikaaliset mittaustulokset

36 Liite 18 Kairareikä L R34 geofysikaaliset mittaustulokset

37 Liite 19 Kairareikä L R41 geofysikaaliset mittaustulokset

38 Liite 20 Kairareikä L R42 geofysikaaliset mittaustulokset

39 Liite 21 Kairareikä L R43 geofysikaaliset mittaustulokset

40 Liite 22 Kairareikä L R44 geofysikaaliset mittaustulokset

41 Liite 23 Kairareikä L R45 geofysikaaliset mittaustulokset

42 Liite 24 Kairareikä L R46 geofysikaaliset mittaustulokset

43 Liite 25 Kairareikä L R47 geofysikaaliset mittaustulokset

44 Liite 26 Kairareikä L R48 geofysikaaliset mittaustulokset

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo 2.5.2017 Geofysiikan mittaukset Velkuan Aumineralisaation alueella Naantalissa Tuire Valjus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro

Lisätiedot

Lempään gabron geofysikaaliset tutkimukset 2016

Lempään gabron geofysikaaliset tutkimukset 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS MIV Espoo 62/2016 Lempään gabron geofysikaaliset tutkimukset 2016 Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 62/2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Tekijät Leväniemi, Hanna

Lisätiedot

Lempään gabron geofysikaaliset tutkimukset Hanna Leväniemi

Lempään gabron geofysikaaliset tutkimukset Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GSO Espoo 137/2015 Lempään gabron geofysikaaliset tutkimukset 2013-2015 Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 137/2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro

Lisätiedot

Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016

Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Espoo 93/2016 Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016 Hanna Leväniemi, Niilo Kärkkäinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 93/2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Viidansuon kairaukset Kangasniemellä vuonna 2015

Viidansuon kairaukset Kangasniemellä vuonna 2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Mineraalivarat Kuopio Arkistoraportti 26/2016 Viidansuon kairaukset Kangasniemellä vuonna 2015 Perttu Mikkola & Sami Niemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 26/2016 GEOLOGIAN

Lisätiedot

Hämeenlinnan Pirttikosken Cu-kohteen geofysikaaliset tutkimukset

Hämeenlinnan Pirttikosken Cu-kohteen geofysikaaliset tutkimukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GSO/MIV Espoo 97/2016 Hämeenlinnan Pirttikosken Cu-kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2014-2016 Hanna Leväniemi, Sari Grönholm GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 97/2016 2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Pieksämäen Lohkolinjakankaan kairaukset vuonna 2016

Pieksämäen Lohkolinjakankaan kairaukset vuonna 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Mineraalivarat Kuopio Arkistoraportti 84/16 Pieksämäen Lohkolinjakankaan kairaukset vuonna 16 Perttu Mikkola & Sami Niemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 84/16 GEOLOGIAN

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

HYDROTERMISEN. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN KUUSAMON~ Y ~ S S A

HYDROTERMISEN. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN KUUSAMON~ Y ~ S S A Q 19/46] 3/1998/1 KUUSAMO Pertti Turunen 4.6.1998 ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti HYDROTERMISEN MUUTTUMISEN VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN

Lisätiedot

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987 SISALLYSLUETTELO LIITELUETTELO Lähtötiedot Naytteenotto ja kustannukset Näytteiden käsittely Tulokset kohteittain 4.1 Heinikkolehto

Lisätiedot

U~O~U~PU. TUTKIMUSRAPORTTI 2 OOl/3234O8B/JJE1 RMP/1989 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI. J.Eeronheimo, R. Pietilä

U~O~U~PU. TUTKIMUSRAPORTTI 2 OOl/3234O8B/JJE1 RMP/1989 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI. J.Eeronheimo, R. Pietilä 0 = OKANOSTEOWSUUS U~O~U~PU J.Eeronheimo, R. Pietilä 01.09.1989 TUTKIMUSRAPORTTI 2 OOl/3234O8B/JJE1 RMP/1989 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI - SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. ALKUTIEDOT 3 2. AIKAISEMMAT RAPORTIT 3 3.

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (3) M 06/3741/-88/1/10 Sodankylä Kustruotomanaapa ja Viuvalo-oja Tapani Mutanen 26.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa 1.11.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RUOSSAKERO 1, 2 JA 3, KAIV. REK. N:O 3451/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Kaukokartoituspäivät 9.11.2007 Hanna Leväniemi, Taija Huotari, Ilkka Suppala Sisältö Aerogeofysikaaliset mittaukset yleisesti GTK:n lentomittaukset

Lisätiedot

Patakankaan alueen kultapotentiaalin arviointi

Patakankaan alueen kultapotentiaalin arviointi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Mineraalivarat Espoo GTK 68/2016 Patakankaan alueen kultapotentiaalin arviointi Pekka Huhta, Hanna Leväniemi, Sari Grönholm, Niilo Kärkkäinen, Markku Tiainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Tutkimustyöselostus 080145231JJV103 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl IKME Kaivoslain 19 :n mukainen tutkimustyöselostus Kuusamon Kuparivaaran alueella valtauksilla Kuparivaara 1-3 suoritetuista

Lisätiedot

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3231/-83/1/10 Joroinen,Juva Suotlampi Hannu Makkonen 21.3.1983 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Kairaukset Toivakan Hamperinjoella ja Toivakanlehdossa vuonna 2015

Kairaukset Toivakan Hamperinjoella ja Toivakanlehdossa vuonna 2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Mineraalivarat tulosyksikkö Kuopio Arkistoraportti 9/2016 Kairaukset Toivakan Hamperinjoella ja Toivakanlehdossa vuonna 2015 Perttu Mikkola, Sami Niemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3 Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.1998 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LEPPÄVIRRAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HEIMONVUORI

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Alueellisen painovoimamittauksen 3Dinversio Hämeen vulkaniittivyöhykkeellä

Alueellisen painovoimamittauksen 3Dinversio Hämeen vulkaniittivyöhykkeellä GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ESY Espoo 86/2015 Alueellisen painovoimamittauksen 3Dinversio Hämeen vulkaniittivyöhykkeellä Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 86/2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille GTK / Etelä-Suomen yksikkö LIFE10 ENV/FI/000062 ASROCKS 30.10.2012 Espoo ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille Paavo Härmä ja Jouko Vuokko With the contribution of the LIFE financial instrument of the

Lisätiedot

Suolikon kairaukset Muuramessa 2014

Suolikon kairaukset Muuramessa 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Kuopio 93/2015 Suolikon kairaukset Muuramessa 2014 Esa Heilimo ja Sami Niemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 93/2015 Kuvailulehti Documentation page Sisällysluettelo 1 Kohteen

Lisätiedot

Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen

Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Kuopio 63/2014 Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN

Lisätiedot

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi 01.11.1991 30( TUTKIMUSTYOSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PUT- (ELA 1, KAIV.REK.NRO 4229/1, SUORITETUISTA MALMITUTKINUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M 06/2633/-91/1/10 Rovaniemen maalaiskunta Rosvohotu Seppo Rossi 29.11.1991 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998

RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3642/-99/1/82 PELKOSENNIEMI Suvanto Panu Lintinen 27.9.1999 RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI. Työraportti. Pertti Turunen. Geofysikaaliset malminetsintätutkimukset karttalehdellä vuosina

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI. Työraportti. Pertti Turunen. Geofysikaaliset malminetsintätutkimukset karttalehdellä vuosina GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Paivamaara 7.9.1999 Tekijät Raportin laji Pertti Turunen Työraportti Toimeksiantaja Raportin nimi Geofysikaaliset malminetsintätutkimukset karttalehdellä 4522 12 vuosina

Lisätiedot

5i!40 i. $,#] s! LL 9 S0. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti. VLF-R-mittaus Kouvervaarasta

5i!40 i. $,#] s! LL 9 S0. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti. VLF-R-mittaus Kouvervaarasta Q 19/4522/2000/1 KUUSAMO Pertti Turunen 16.6.2000 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti @ 60 Li 9 S0 5i!40 i 1 rd $,#] s! LL 10' 0 50 100 150 X (m) 200 20 30 40 VLF-R-mittaus

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3232/-93/1/10 - Joroinen Tuohilahti Olavi Kontoniemi 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Geofysikaalisia tutkimuksia Soklissa vuosina 2009-2015

Geofysikaalisia tutkimuksia Soklissa vuosina 2009-2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geofysiikan sovellukset Rovaniemi 19.1.2016 3/2016 Geofysikaalisia tutkimuksia Soklissa vuosina 2009-2015 Pertti Turunen Soklin magneettinen anomalia pintakuviona ja painovoima-anomalia

Lisätiedot

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1.

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3431/-88/1/10 KAJAANI PIRTTIAHO Timo Heino 23.12. 1988 RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. KAIVOSREKIS- 3 Valtausalueella tehdyt tutkimukset

Lisätiedot

Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama

Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama ESY Q16.2/2006/5 16.11.2006 Espoo Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 16.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama ESY Q16.2/2006/4 28.11.2006 Espoo Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 28.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus Vampulan kunnassa, valtausalueella Matkussuo (kaivosrekisterinumero 7822/1) suoritetuista kaoliinitutkimuksista vuosina

Tutkimustyöselostus Vampulan kunnassa, valtausalueella Matkussuo (kaivosrekisterinumero 7822/1) suoritetuista kaoliinitutkimuksista vuosina Etelä-Suomen yksikkö M06/2112/2007/82/16 12.3.2007 Espoo Tutkimustyöselostus Vampulan kunnassa, valtausalueella Matkussuo (kaivosrekisterinumero 7822/1) suoritetuista kaoliinitutkimuksista vuosina 2004-2005

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen 24.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA VUOMANPERÄNMAA JA POROAITA, KAIV.REK.

Lisätiedot

ARKISTOKAPPAL~ OUTOKUMPU OY. Sijainti 1: K MALMINETSINTA Turo Ahokas/PHM )

ARKISTOKAPPAL~ OUTOKUMPU OY. Sijainti 1: K MALMINETSINTA Turo Ahokas/PHM ) Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Turo Ahokas/PHM 5.10.1984 1 84) ARKISTOKAPPAL~ PYHASALMEN KAIVOKSEN POHJOISPUOLELLA SIJAITSEVAN GRAVIMETHISEN ANOMALIAN TUTKIMUKSISTA Sijainti 1:400 000 Lähtökohta Kun

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1234/-94/1/10 Kauhajoki Niilo Kärkkäinen 15.6.1994 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3480 TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241,

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241, 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241, 3242 30.12.2003 Mäkinen Jari Raportti Suonenjoen kunnassa kohteissa Kärpänlampi ja Saarinen suoritetuista

Lisätiedot

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu A i C.', >'/AP PA LE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M9/323/-92/6/O Juva Rutkonlampi Hannu Makkonen 2.0.992 RUTKONLAMMEN GRANAATTIGABRON TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 989-990 JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan

Lisätiedot

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK)

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio M173K2015 Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) Kokkovaran tilan pintamalli. Korkeusulottuvuutta

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

Johdanto 1. Tutkimustulokset 3. Tutkimusaineiston tallentaminen 3

Johdanto 1. Tutkimustulokset 3. Tutkimusaineiston tallentaminen 3 SISÄLLYSLUETTELO: Johdanto 1 Suoritetut tutkimukset 1 Vanhan aineiston uudelleenarviointi 1 Kairaukset 1 Geofysikaaliset tutkimukset 2 Petrofysikaaliset mittaukset 2 Maanpintamittaukset 2 Laboratoriotutkimukset

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M/06/4522/-88/1/10 Kuusamo Kouvervaara Erkki Vanhanen 13.05. 1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Petri Rosenberg 17.3.2000

Petri Rosenberg 17.3.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4405 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 2 /10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi Petri Rosenberg 17.3.2000 KULTATUTKIMUKSET LEMPÄÄLÄN KALLIOJÄRVEN

Lisätiedot

-'*. 419/3533/21 /? Geologinen tutkimuslaitos

-'*. 419/3533/21 /? Geologinen tutkimuslaitos r -'*. 419/3533/21 /? Geologinen tutkimuslaitos., Seppo ~ i o Geofysiikan osasto Otaniemi TAIVALKOSKEN SAARIJÄRVEN SAVIKIVIESIINTYMÄN GRAVIMETRINEN TUTKIMUS Tämä raportti liittyy työhön, jota geologisen

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3312/-87/1/10 KEITELE Kangasjärvi Jarmo Nikander 8.12.1287 MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1 (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

Murtovaaran luovuttavat valtaukset. Tutkimustyöselostus 080/4514,4523/JJV/03. Jarmo Vesanto Julkinen. Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl

Murtovaaran luovuttavat valtaukset. Tutkimustyöselostus 080/4514,4523/JJV/03. Jarmo Vesanto Julkinen. Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl 1 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl OKME/Outokumpu 1 kpl Kaivoslain 19 :n mukainen tutkimustyöselostus Kuusamon Näränkävaaran kerrosintruusion alueella valtauksilla Murtovaara 1 5, 7, 20, 30,

Lisätiedot

Magneettisen suskeptibiliteetin mittaukset eri vaihtovirtakentissä Fredrik Karell, Satu Mertanen ja Matti Leino

Magneettisen suskeptibiliteetin mittaukset eri vaihtovirtakentissä Fredrik Karell, Satu Mertanen ja Matti Leino Etelä-Suomen yksikkö Q16/2009/27 29.4.2009 Espoo Magneettisen suskeptibiliteetin mittaukset eri vaihtovirtakentissä Fredrik Karell, Satu Mertanen ja Matti Leino Magneettisen suskeptibilieetin mittaukset

Lisätiedot

PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET

PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET 1 (8) PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET Säävuori Maaperän rakennettavuuden kannalta oleellisia tekijöitä ovat mm maaperän kantavuus, maanpinnan kaltevuus sekä kantavan pohjan syvyys

Lisätiedot

Ala-Siilin kairaukset Pieksämäellä 2014 Perttu Mikkola, Sami Niemi, Aimo Ruotsalainen

Ala-Siilin kairaukset Pieksämäellä 2014 Perttu Mikkola, Sami Niemi, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio Arkistoraportti 85/2014 Ala-Siilin kairaukset Pieksämäellä 2014 Perttu Mikkola, Sami Niemi, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren

Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren Pohjois-Suomen yksikkö M19/2633/2007/10/63 21.12.2007 Rovaniemi Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1 (4) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/1833/-84/1/10 Enontekiö Autsasenkuru Veikko Keinänen 29.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4)

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) 15.10.2014 ALTONA MINING LTD/KUHMO METALS OY Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) Sanna Juurela KUHMO METALS OY (Y-tunnus 1925450-2) Kaivostie 9, FIN-83700 Polvijärvi, FINLAND Tel. +358 10

Lisätiedot

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3721/-93/1/10 KITTILÄ PETÄJÄSELKÄ Veikko Keinänen 4.5.1993 RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 Johdanto

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999.

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2121/2000/ 1 /10 SUODENNIEMI Paiskallio RAPORTTITIEDOSTO N:O 4404 Petri Rosenberg 18.2.2000 KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Itä-Suomen yksikkö M19/4322/2010/28 31.5.2010 Kuopio Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Sisällysluettelo Kuvailulehti

Lisätiedot

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 2003-25 Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

Haapasuon kairaukset Joutsassa vuonna 2015 Perttu Mikkola & Sami Niemi

Haapasuon kairaukset Joutsassa vuonna 2015 Perttu Mikkola & Sami Niemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kapera/Itä-Suomen yksikkö Kuopio Arkistoraportti 79/2015 Haapasuon kairaukset Joutsassa vuonna 2015 Perttu Mikkola & Sami Niemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 79/2015

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUOPIOISTEN KUNNASSA, VALTAUSALUEELLA NIINIMETSÄ 1, KAIV.REK. N:O 4701/1, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUOPIOISTEN KUNNASSA, VALTAUSALUEELLA NIINIMETSÄ 1, KAIV.REK. N:O 4701/1, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2132/-94/1/81 LUOPIOINEN Kaukkala Reijo Alviola ja Pirkko Nurmela 29.4.1994 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3479 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUOPIOISTEN KUNNASSA, VALTAUSALUEELLA NIINIMETSÄ

Lisätiedot

Geokemian Au anomalian tutkimus Tammelan Susikkaassa Pekka Sipilä, Pekka Huhta, Niilo Kärkkäinen

Geokemian Au anomalian tutkimus Tammelan Susikkaassa Pekka Sipilä, Pekka Huhta, Niilo Kärkkäinen GTK Etelä-Suomen Yksikkö Espoo GTK 122/2014 Geokemian Au anomalian tutkimus Tammelan Susikkaassa 2011-2012 Pekka Sipilä, Pekka Huhta, Niilo Kärkkäinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Susikas GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA PUILETTILAMPI 1, KAIV.REK. NO. 3856/1, TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA PUILETTILAMPI 1, KAIV.REK. NO. 3856/1, TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3714/90/3/10 Sodankylä Puilettilampi Tapani Mutanen 5.12.1990 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA PUILETTILAMPI 1, KAIV.REK. NO. 3856/1, TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen 15.12.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KILPISJÄRVI 1-3,KAIV. REK. N:O 3398/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Hollan kairaukset Joutsassa 2014 Perttu Mikkola & Sami Niemi

Hollan kairaukset Joutsassa 2014 Perttu Mikkola & Sami Niemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio Arkistoraportti 31/2015 Hollan kairaukset Joutsassa 2014 Perttu Mikkola & Sami Niemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä

Lisätiedot

Espoon yksikkö M 06/2343/2005/1/10 Haapajärvi Kumiseva Olli Sarapää Jaana Lohva Niilo Kärkkäinen Erkki Herola Tapio Kuivasaari Espoossa

Espoon yksikkö M 06/2343/2005/1/10 Haapajärvi Kumiseva Olli Sarapää Jaana Lohva Niilo Kärkkäinen Erkki Herola Tapio Kuivasaari Espoossa Espoon yksikkö M 06/2343/2005/1/10 Haapajärvi Kumiseva Olli Sarapää Jaana Lohva Niilo Kärkkäinen Erkki Herola Tapio Kuivasaari Espoossa 17.08.2005 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HAAPAJÄRVEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA

Lisätiedot

Litium tutkimukset Someron Luhtinmäellä vuonna 2012 Timo Ahtola & Janne Kuusela

Litium tutkimukset Someron Luhtinmäellä vuonna 2012 Timo Ahtola & Janne Kuusela GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen yksikkö Espoo 17.12.2015 103/2015 Litium tutkimukset Someron Luhtinmäellä vuonna 2012 Timo Ahtola & Janne Kuusela GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 17.12.2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Geofysikaaliset GTK-FrEM menetelmän testimittaukset Tervon Vehkalammen Cu- Zn mineralisaation alueella vuonna 2015

Geofysikaaliset GTK-FrEM menetelmän testimittaukset Tervon Vehkalammen Cu- Zn mineralisaation alueella vuonna 2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 7.12.2015 K/467/44/2015 87/2015 Geofysikaaliset GTK-FrEM menetelmän testimittaukset Tervon Vehkalammen Cu- Zn mineralisaation alueella vuonna 2015 Niskanen

Lisätiedot

KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA:

KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA: m E Korvuo mpu Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö OKMEIarkisto Outokumpu KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA

Lisätiedot

IP-mittaukset ja 3D-tulkinta Ilmajoen Välikorven tutkimuskohteelta Taija Huotari-Halkosaari

IP-mittaukset ja 3D-tulkinta Ilmajoen Välikorven tutkimuskohteelta Taija Huotari-Halkosaari Etelä-Suomen yksikkö Q16.1/1244/2008/66 20.11.2008 Espoo IP-mittaukset ja 3D-tulkinta Ilmajoen Välikorven tutkimuskohteelta Taija Huotari-Halkosaari GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro

Lisätiedot

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT 1 (24) PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT Tuire Valjus Menetelmän perusteista Painovoimamittausten avulla voidaan tutkia tiheydeltään ympäristöstä poikkeavien muodostumien paksuutta

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Rovaniemen yksikkö M06/3611/2004/1/10 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA Ulkujärvi Isomaa Jorma

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Rovaniemen yksikkö M06/3611/2004/1/10 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA Ulkujärvi Isomaa Jorma GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Rovaniemen yksikkö M06/3611/2004/1/10 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA Ulkujärvi Isomaa Jorma 08.01.2004 TUTKIMUSTYÖSELOSTE ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ULKUJÄRVI 1. JA ULKUJÄRVI

Lisätiedot

- Naytepistekartta. - Kivilaj it - Magneettinen kartta Perhonlahti. - Näytepistekartta - Ni, Cu pitoisuuskartta Lamsniemi

- Naytepistekartta. - Kivilaj it - Magneettinen kartta Perhonlahti. - Näytepistekartta - Ni, Cu pitoisuuskartta Lamsniemi TUTKIMUSRAPORTTI 2 (6) 060/3234 08, ll/umv/1989 NAYTTEENOTON TULOKSET KOHTEITTAIN 4.1 Homeselka 3234 08B 4.2 Perhonlaht i 3234 08B 4.3 Lamsniemi 3234 08C, D 4.4 Loskunvuori 3234 11B 4.5 Menginniemi 3234

Lisätiedot

Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067

Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067 Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067 Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Kannuksen, Lohtajan ja Toholammin kuntien alueella sijaitsevalla Viitajärven valtauksella, kaivosrekisteri

Lisätiedot

2 1. Johdanto Tama Geologian tutkimuskeskuksen Kuopion yksikon tekema mineraalivarantoarvio koskee Niinikosken esiintymaa Kotalahden nikkelivyohykkeel

2 1. Johdanto Tama Geologian tutkimuskeskuksen Kuopion yksikon tekema mineraalivarantoarvio koskee Niinikosken esiintymaa Kotalahden nikkelivyohykkeel GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikko M19/3242/2002/1/10 Kuopio Niinikoski Timo Heino 30.7.2002 09. 01. 913 Kuopion Niinikosken Ni-esiintymdn mineraalivarantoarvio, valtaus Niinikoski 1 (kaiv. rek.

Lisätiedot

Kortejärven karbonatiitin geofysikaaliset tutkimukset Pertti Turunen

Kortejärven karbonatiitin geofysikaaliset tutkimukset Pertti Turunen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geofysiikan sovellukset Rovaniemi 7.3.2016 5/2016 Kortejärven karbonatiitin geofysikaaliset tutkimukset Pertti Turunen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät

Lisätiedot

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI, KESKI-SUOMI

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI, KESKI-SUOMI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Timo Ahtola Olli Sarapää 02.10.2000 Raportti M89/2000/2 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4577 SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI 1999-2000 KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI,

Lisätiedot

KESKI-LAPINVIHREÄKMVY~HYKKEEN KULTAPROJEKTIN GEOFYSIKAALISET TUTKIMUKSET VUOSINA

KESKI-LAPINVIHREÄKMVY~HYKKEEN KULTAPROJEKTIN GEOFYSIKAALISET TUTKIMUKSET VUOSINA Q 19/2743/1990/1 Koskee: 2734 Kittilä Pertti Turunen 18.4.1990 2744 Qöraportti 3712 3721 3722 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Poqlois-Suomen aluetoimisto KESKI-LAPINVIHREÄKMVY~HYKKEEN KULTAPROJEKTIN GEOFYSIKAALISET

Lisätiedot

Petri Rosenberg

Petri Rosenberg RAPORTTITIEDOSTO N:O 4981 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 1 /10 NOKIA, YLÖJÄRVI Metsäkylä Petri Rosenberg 7.2.2000 TUTKIMUSRAPORTTI NOKIAN JA

Lisätiedot

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991.

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S M 19/3323,3314, 3312/- 92/1/1Q, Kiuruvesi, Pielavesi, Pihtipuda s MM-projekt i Jarmo Nikande r 5.2.1992 MM-PROJEKTIN MALMIENNUSTEKOHTEIDEN TUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN, PIELAVEDEN

Lisätiedot

Johdanto 1. Tutkimusaineiston tallentaminen 6

Johdanto 1. Tutkimusaineiston tallentaminen 6 SISÄLLYSLUETTELO: Johdanto 1 Suoritetut tutkimukset 1 Vanhan aineiston uudelleenarviointi 1 Syväkairaukset 1 Geofysikaaliset tutkimukset 2 Petrofysikaaliset reikäluotaukset 2 Petrofysikaaliset laboratoriomittaukset

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3233/-87 /1/10 RANTASALMI Pirilä II Hannu Makkonen 27.1.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/4611/99/1/82 KUUSAMO Kokanlampi Risto Vartiainen 31.8.1999

Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/4611/99/1/82 KUUSAMO Kokanlampi Risto Vartiainen 31.8.1999 Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/4611/99/1/82 KUUSAMO Kokanlampi Risto Vartiainen 31.8.1999 KAOLIINITUTKIMUKSET KUUSAMON KOKANLAMMELLA 1997-1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Sääskeläissuon Likosuon alueella valtauksilla Sääskeläissuo 1 2 (kaiv.

Lisätiedot

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl OKME/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Koveron arkeeisella vihreäkivivyöhykkeellä valtauksilla Mönni 1 5, Kovero 1 2 ja Kuusilampi vuosina 1998 1999

Lisätiedot

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander ARKISTOKKA PAL GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto M19/2432/-96/1/10 VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander 29.2.1996 MALMITUTKIMUKSET VIHANNIN, PYHÄJOEN JA RAAHEN KUNTIEN ALUEILLA

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX 9 0 K MALMINETSINTX VIHANNIN KAIVOKSEN YMPARISTON KAIRAUKSET VUONNA 1985 Sysäyksen Vihannin alueen tutkimuksille on tuonut kesällä 1983 lennetty matalalentomittaus, jonka tulokset saatiin käyttöön keväällä

Lisätiedot

Lehmikarin appiniitin geofysikaaliset tutkimukset vuosina

Lehmikarin appiniitin geofysikaaliset tutkimukset vuosina GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 7.11.2013 159/2013 Lehmikarin appiniitin geofysikaaliset tutkimukset vuosina 2010-2012 Pertti Turunen Lehmikarin appiniitin aeromagneettinen anomalia

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Huittisissa valtausalueilla Palokallio 1(8524/1) ja Palokallio 2(8524/2) vuosina

Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Huittisissa valtausalueilla Palokallio 1(8524/1) ja Palokallio 2(8524/2) vuosina Geologian tutkimuskeskus 43/2011 23.11.2011 Espoo Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Huittisissa valtausalueilla Palokallio 1(8524/1) ja Palokallio 2(8524/2) vuosina 2006-2009 Sari Grönholm, Saku Vuori,

Lisätiedot