Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet"

Transkriptio

1 Atlas Copco -konserni Liiketoiminnan periaatteet

2 Sisältö Atlas Copco -konserni 1 First in Mind First in Choice 2 Perusarvot 3 Suhteet 4 Yhteiskunta ja ympäristö 5 Työntekijät 6 Asiakkaat 7 Liikekumppanit 8 Osakkaat 8 Vastuullisuus 9 Avoimuus 9 Liiketoiminnan rehellisyys 10 Hallinto 11 Soveltaminen 12 Atlas Copco AB:sta ja sen tytäryhtiöistä käytetään myös nimityksiä Atlas Copco -konserni, konserni tai Atlas Copco. Atlas Copco AB:stä käytetään myös nimitystä Atlas Copco. Atlas Copco -konserni Liiketoiminnan periaatteet Atlas Copcon Liiketoiminnan periaatteet -julkaisussa on lyhyesti kerrottu sisäisistä asiakirjoista, jotka koskevat liiketoiminnan eettisiä ja yhteiskunnallisia sekä ympäristöön liittyviä käytäntöjä. Kaikkien Atlas Copcon työntekijöiden sekä liikekumppanien tulee sitoutua noudattamaan näitä periaatteita. Atlas Copco tukee toiminnassaan seuraavia tärkeimpiä kansainvälisiä säädöksiä: YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista YK:n kansainvälisen vastuun periaatteet (The Global Compact) OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Atlas Copcolla on YK:n Global Compact -jäsenyys vuodesta Atlas Copcon kestävän kehityksen raportit noudattavat GRI:n (Global Reporting Initiative) ohjeistoja.

3 Atlas Copco -konserni 1 Atlas Copco on teollisuuskonserni ja maailman johtavia kompressoreiden, ilmankäsittelyjärjestelmien, ekspandereiden louhintatekniikan, rakennuskoneiden, teollisuustyökalujen sekä kokoonpanojärjestelmien toimittajia. Atlas Copco -konserni toimii yli 170 maassa. Liiketoimintaa johtavat erilliset, maailmanlaajuisesti toimivat divisioonat. Atlas Copco -konsernia yhdistää siihen kuuluvien yhtiöiden yhteinen näkemys ja identiteetti. Kaikki yhtiöt toimivat näiden konsernin Liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti. Ronnie Leten, konsernijohtaja Tukholma, helmikuussa 2012

4 2 Atlas Copco -konserni First in Mind First in Choice Atlas Copco -konsernin tavoitteena on olla ensimmäinen vaihtoehto asiakkaidensa, potentiaalisten asiakkaidensa sekä muiden tärkeiden sidosryhmiensä mielessä (First in Mind First in Choice ). Meille se merkitsee johtajuutta; meidän tulisi olla johtajia sekä ihmisten mielissä että liiketoiminnassa. Se merkitsee myös sitä, että meidät mielletään uudistajiksi, jotka luovat alan normiston ja ylittävät korkeallekin asetetut odotukset.

5 Atlas Copco -konserni 3 Perusarvot Atlas Copco -konsernin perusarvoja ovat vuorovaikutus, sitoutuminen ja uudistumiskyky. Ne ovat muodostaneet menneisyytemme, luoneet tämän päivän ja ohjaavat tulevaisuuttamme. Keskeiset arvomme antavat konsernillemme kilpailuedun ja auttavat meitä säilyttämään markkinajohtajuuden myös muuttuvassa ympäristössä. Atlas Copcon tärkeimpiä ominaisuuksia on kyky kuunnella ja ymmärtää asiakkaidemme ja muiden tärkeimpien sidosryhmien tarpeita sekä kyky luoda uusia ja parempia ratkaisuja perustuen yhteistyöstä saatuihin kokemuksiin. Sitoutumisella tarkoitetaan sitä, että pyrimme aina löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun. Olemme yhtä sitoutuneita työntekijöihimme sekä asiakkaisiimme kuin olemme sitoutuneet omiin tavoitteidemme ja päämääriemme saavuttamiseen. Uskomme, että asiat voidaan aina tehdä paremmin. Tämä uudistushenki on olennainen osa Atlas Copcon identiteettiä ja tärkeä osa liiketoimintaamme. Se on myös tärkeä tekijä siinä, että meistä on tullut alamme markkinajohtaja. Uudistuminen on pitkän aikavälin tuottoisan tuloksen ja kasvun tärkein edellytys. Keskeiset perusarvomme vuorovaikutus, sitoutuminen ja uudistuminen heijastuvat suhteissamme tärkeimpiin sidosryhmiimme. Sen lisäksi kaikkien Atlas Copco -konserniin kuuluvien yritysten edellytetään noudattavan liiketoiminnan eettisiä ja yhteiskunnallisia sekä ympäristöön liittyviä käytäntöjä.

6 4 Suhteet Työntekijät Asiakkaat Liikekumppanit Osakkaat Yhteiskunta ja ympäristö

7 Suhteet 5 Yhteiskunta ja ympäristö Pyrkimyksenämme on olla hyvä ja luotettava yrityskansalainen, joka noudattaa toiminta-alueemme valtioiden lakien henkeä ja kirjainta. Kannatamme kaikki kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja kunnioitamme niitä konsernimme toiminnoissa ympäri maailman. Olemme tietoisia siitä, että pyrkimyksessä taloudelliseen menestykseen tulee ottaa huomioon myös toiminnastamme aiheutuvat laajemmat vaikutukset talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Haluamme harjoittaa liiketoimintojamme siten, että säästämme luontoa tuleville sukupolville. Atlas Copco pyrkii olemaan alansa johtava yritys, kun kyseessä on ympäristönsuojelu valmistamiemme tuotteiden ja tarjoamiemme palvelujen osalta. Osana tätä on kaikki tuotteet ja prosessit arvioitava turvallisuuden, terveyden ja ympäristönsuojelun näkökulmasta. Pyrimme sertifioimaan kaikki keskeiset yksikkömme ISO 9001, ISO ja OHSAS laatustandardien mukaan. Atlas Copco kannustaa opiskeluun ja kehitykseen yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa. Atlas Copcon ensisijainen yhteiskuntaprojekti on Water for All.

8 6 Suhteet Työntekijät Pyrimme olemaan mieluisin työnantaja sekä nykyisille että mahdollisille tuleville työntekijöillemme. Tavoitteenamme on olla vetovoimainen työnantaja, tarjota työntekijöillemme mahdollisuus kehittymiseen ja pitää palveluksessamme pätevää ja motivoitunutta henkilökuntaa asiantuntevassa työympäristössä. Pyrkimyksenämme on tarjota turvalliset ja terveelliset työolot kaikkialla missä toimimme. Uskomme yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin, oikeudenmukaisuuteen ja moninaisuuteen. Rekrytoinnit ja ylennykset tapahtuvat työtehtävän vaatimusten perusteella riippumatta työntekijän rodusta, uskonnosta, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisista mielipiteistä tai kuulumisesta ammattiliittoon. Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta päättää ammattiliittoon kuulumisesta. Ketään työntekijää ei syrjitä tämän oikeuden käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä. Pakkotyötä ei sallita missään tapauksessa. Vastustamme ehdottomasti lapsityön käyttöä tai lasten minkäänlaista hyväksikäyttöä. Emme ota työhön alle 15-vuotiaita ja noudatamme paikallisia määräyksiä, jos ne edellyttävät korkeampaa vähimmäisikärajaa. Odotamme jokaisen sitoutuvan konserniin ja palkitsemme työtuloksista oikeudenmukaisella tavalla. Lainsäädännön määräämät minimipalkat ovat aina minimitasoa eivätkä edusta suosituspalkkaa. Työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.

9 Suhteet 7 Tarjoamme henkilökunnallemme jatkuvasti mahdollisuuksia koulutukseen ja kehittymiseen varmistaaksemme työntekijöiden kehittymisen konsernissa. Tavoitteena on tarjota jokaiselle riittävästi koulutusta hyvien tulosten aikaansaamiseksi. Kerromme työntekijöillemme toimintamme ihmisoikeuksiin, turvallisuuteen, korruptioon ja ympäristöön liittyvistä vaikutuksista. Tällä tavoin varmistamme, että sitoumuksemme kunnioittaa ja kannattaa näitä oikeuksia toteutuu. Rohkaisemme divisioonienväliseen sekä toiminnallisten ja maantieteellisten rajojen yli käytävään tiedonvaihtoon, jotta voisimme hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa tietoa ja kokemusta. Asiakkaat Pyrimme olemaan ensisijainen toimittaja nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille sekä loppukäyttäjille ja saavuttamaan siten mahdollisimman suuren asiakas- ja markkinaosuuden. Päämääränämme on aina toimittaa korkealuokkaisia tuotteita ja palveluja, jotka edistävät asiakkaidemme toiminnan tuottavuutta ja menestymistä. Tuotteemme ja palvelumme on kehitetty täyttämään asiakkaidemme tuottavuus-, laatu-, toiminta-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Toimimme maailmanlaajuisesti pitkäaikaisissa asiakassuhteissa eri maissa ja markkina-alueilla. Pyrimme läheisiin asiakassuhteisiin, jotta voisimme vastata asiakkaiden odotuksiin ja jopa ylittää ne.

10 8 Suhteet Liikekumppanit Pyrimme olemaan paras yhteistyökumppani liikekumppaneillemme kuten tavarantoimittajille, aliurakoitsijoille, yhteistyöyrityksille, asiamiehille ja jälleenmyyjille. Haluamme olla se yritys, jonka he asettavat etusijalle. Etsimme, arvotamme ja valitsemme liikekumppaneita niin tuottavuuden, laadun, toimituksen, hinnan ja luotettavuuden perusteella kuin myös sillä perusteella, miten he sitoutuvat ympäristö- ja yhteiskuntaasioihin ja kehittävät niitä. Kerromme liikekumppaneille omista sitoumuksistamme ja edellytämme, että he kunnioittavat toimintatapojamme. Osakkaat Päämääränämme on olla houkutteleva investointikohde sijoittajille ja pyrimme jatkuvasti kasvattamaan omistaja-arvoamme. Teemme kaiken voitavamme kestävän ja tuottoisan kehityksen turvaamiseksi ja käytämme luonnonvaroja, pääomaa ja henkilöresursseja vastuullisesti. Pyrimme antamaan pitkäaikaisille sijoituksille teollisuusosakkeiden keskimääräistä arvoa suuremman tuoton toimittamalla asiakkaillemme innovatiivisia ja kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja kestävää tuottavuutta silmälläpitäen.

11 Vastuullisuus 9 Avoimuus Lupaamme kaikessa viestinnässä, sekä kirjallisessa että suullisessa, olla avoimia, rehellisiä ja täsmällisiä liikesalaisuuksien rajoissa. Annamme säännöllisesti luotettavaa ja asianmukaista tietoa toiminnastamme. Koska vuorovaikutus on meille tärkeää, käymme mielellämme rakentavaa keskustelua kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Atlas Copcolla on korkealuokkaiset raportointijärjestelmät. Kaikkien tietojen laatimiseen, käsittelemiseen ja raportointiin osallistuvien työntekijöiden on taattava tietojen paikkansapitävyys, virheettömyys ja luottamuksellisuus. Taloudelliset tulokset julkaistaan vuosi- ja neljännesvuosiraporteissa. Atlas Copco julkaisee myös talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät tiedot vuosittaisessa Kestävä kehitys raportissa. Julkaistu aineisto on nähtävillä Atlas Copcon internetsivuilla, Sieltä löytyy runsaasti lisätietoa tuotemerkeistämme ja toiminnoistamme.

12 10 Vastuullisuus Liiketoiminnan rehellisyys Maineemme on arvokkain omaisuutemme kaikkialla ja se määräytyy toimintamme mukaan. Meidän tulee välttää kaikkia toimia, jotka saattaisivat vaarantaa Atlas Copcon maineen. Meillä on korkeat standardit liike-elämän etiikan ja työntekijöiden henkilökohtaisen etiikan suhteen. Pidämme kiinni sisäisistä toimintamalleistamme ja noudatamme luonnollisesti lakeja ja määräyksiä kaikissa maissa, joissa toimimme. Emme hyväksy lahjontaa emmekä korruptiota. Tämän periaatteen rikkomiseen puututaan tiukasti. Kannatamme reilua kilpailua ja kieltäydymme siksi hinnoittelua, markkinaosuuksia tms. koskevista keskusteluista tai sopimuksista kilpailijoidemme kanssa. Kieltäydymme antamasta sidosryhmille tai vastaanottamasta heiltä mitään, minkä arvo on symbolista arvoa suurempi, jotta ei syntyisi epätervettä kiitollisuudenvelkaa. Liikelahjojen ja vieraanvaraisuuden tarjoaminen tai ottaminen vastaan on hyväksyttävää ainoastaan paikallisen lainsäädännön tai liiketoiminnan käytänteiden mukaisesti. Kunnioitamme konsernin aineellista ja aineetonta omaisuutta ja suojelemme sitä katoamiselta, varkauksilta ja väärinkäytöltä. Lobbaamista harjoitetaan ensisijaisesti kaupallisessa tai muussa ei-valtiollisessa organisaatiossa tai sen toimesta. Konserni ei ota poliittisesti kantaa. Siksi emme käytä konsernin varoja poliittisiin kannanottoihin tai poliittisten asioiden tukemiseen tai muutenkaan anna tukea poliittisiin pyrkimyksiin.

13 Vastuullisuus 11 Liiketoiminnan periaatteet Atlas Copco AB:n hallitus The Way We Do Things Konsernijohto Operatiivisen tason toimintatavat Liiketoimintayksiköt Sisäiset ja ulkoiset tilintarkastukset Hallinto Atlas Copco AB:n hallitus on vastuussa konsernin yleisstrategiasta ja organisaatiosta. Yhtä henkilöä, konsernijohtajaa, lukuun ottamatta hallitus koostuu jäsenistä, jotka eivät ole konsernin palveluksessa. Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tilintarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Konsernijohtaja on vastuussa hallitukselle konsernin päivittäisistä toiminnoista. Konsernijohto on konsernijohtajan johtamana vastuussa strategioiden, tavoitteiden ja periaatteiden kehittämisestä ja seurannasta mukaan lukien taloutta, yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevat asiat.

14 12 Vastuullisuus Käyttöönotto ja noudattaminen Nämä Liiketoiminnan periaatteet ovat yhteenveto niistä periaatteista, jotka ovat yhteisiä kaikille konserniin kuuluville yhtiöille. Näitä sisäisiä toimintaperiaatteita noudattamalla voimme lisätä konsernin arvoa. Nämä liiketoimintaperiaatteet on yhdessä muiden ohjeiden ja sääntöjen kanssa koottu The Way We Do Things -tietokantaan, joka on koko Atlas Copcon henkilökunnan saatavilla intranetin kautta. Jokaisen työntekijän velvollisuutena on tutustua The Way We Do Things -tietokannan sisältöön ja noudattaa sitä. Tarvittava koulutus tapahtuu konsernin Circles-ohjelman kautta, joka on pakollinen uusille työntekijöille. Kerromme tärkeimmille yhteistyökumppaneillemme liiketoimintamme periaatteista. Boimintayksiköt kehittävät strategioita ja käyttöönottosuunnitelmia The Way We Do Things -tietokannassa kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Jokainen esimies on vastuussa Liiketoiminnan periaatteiden käytännön noudattamisesta. Jokaista toimintaperiaatetta varten on laadittu seurantamenettely. Yhteiskunta- ja ympäristökysymysten raportointi ja seuranta tapahtuu konsernitasolla. Mahdollisia riskejä suhteessa tärkeimpiin sidosryhmiimme arvioidaan tarkastelemalla oikeudellisia sekä yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia tunnuslukuja. Niistä tiedottaminen tapahtuu hallituksen kokouksissa. Yhtiöissämme suoritetaan sisäisiä tarkastuksia näiden toimintaperiaatteiden noudattamisen varmistamiseksi. Jos näitä Liiketoiminnan periaatteita rikotaan, tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti kyseisen henkilön lähimpään esimieheen. Jos tämä ei johda toimenpiteisiin, on otettava yhteys eettisiin kysymyksiin tarkoitettuun osoitteeseen Raportit päätyvät konsernin Lakiosastolle ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Rikkomistapauksiin puututaan nopeasti ja ne voivat aiheuttaa kurinpidollisia rangaistuksia, kuten henkilön irtisanomisen.

15 Yhteydenotto Atlas Copco AB SE Tukholma, Ruotsi Puhelin: Yritysvastuu: Sijoittajasuhteet: Eettiset kysymykset: Painettuja julkaisuja ja muuta tietoa Atlas Copco konsernista: Vuosiraportti Neljännesvuosiraportit Kestävä kehitys -raportti Achieve (yhtiön kerran vuodessa ilmestyvä lehti)

16 Atlas Copco AB ja Brand Studio. Copyright 2012, Atlas Copco AB, Tukholma, Ruotsi. Painos 6/

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella

Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella Finnairin tapa toimia Finnairin eettiset toimintaohjeet ja menetystekijämme Vastuullisuus näkyy kaikessaa Finnairin toiminnassa. Menestyvätt organisaatiot katsovat t tulevaisuuteen ja panostavat vastuullisuuteen

Lisätiedot

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Atrian Tapa Toimia Hyvät yhteistyökumppanimme Kädessäsi on Atrian toimintaohje, nimeltään Atrian Tapa Toimia. Se on tarkoitettu jokaiselle atrialaiselle ja yhteistyökumppanillemme

Lisätiedot

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin)

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Tiedotusopas Sisältö:

Tiedotusopas Sisältö: Sisältö: 1. Miksi tiedottaa vastuullisesta yritystoiminnasta? 2. Mitä hyötyä tiedottamisesta voi olla yritystoiminnallesi 3. Mitä on tehokas tiedottaminen? 4. Kenelle tiedotat? 5. Mistä kerrot? 6. Kuka

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot