-Çþo rõ ; oofaot s. uudelleenorganis oinnista. Ote: Lausunto pelastustoimen aluej aosta j a pelastustoimen j ärj estelmän

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-Çþo rõ ; oofaot s. uudelleenorganis oinnista. Ote: Lausunto pelastustoimen aluej aosta j a pelastustoimen j ärj estelmän"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon pelastuslaitos Hallinto PPL Kirsti Tarvainen Sisäasiainministeriö PLz6 ooo2g VALTIONEWOSTO Ote 27.L.2OL4 -Çþo rõ ; oofaot s r (r) Tehtävä oo.ol.oo Asianro 9956/zo19 SISÄI\/lINISTER!Ö , 201/r INRIKESMINISTERIËT Ote: Lausunto pelastustoimen aluej aosta j a pelastustoimen j ärj estelmän uudelleenorganis oinnista Otteen oikeaksi todistaa, Kuopiossa 27.L.2ot4. Liitteet Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan päätö s zz.t.zot4 g 4. Tiedoksianto Tiedoksi Päätös on lähetetty postitse 27.L.2o14. Sisäasiainministeriö Hallinto PPL Jukka Koponen Nähtävänäolo Päätös on yleisesti nähtävänä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimistossa, Volttikatu r A, zg.t.zot4. Postiosoite Käyntiosoite Laskutr sosoite Volttikatu r A 7or5o KUOPIO Volttikatu ra PL3017 ltotoikuopio Puhelin or7 18 Sroo Faksi or718 8rz3 Laskutustunnr s etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

2 Pohiois-Savon pelastuslaitos Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pöytäkiria 22.0t.20L4 L/2014 1(s) 4S s4 Asianro 9356 / / 20L3 Lausunto pelastustoimen aluejaosta ja pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisoinnista Pelastusjohtaja Jukka Koponen (puh : H a I I itu kse n pä ätös 29.tL.2O13 ra ke n nepo I i ittisesta ohje I m asta sisä ltää pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisoinnin. Pelastustoimen hallintoon kohdistuvan rakenneuudistuksen tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja7,5 miljoonan euron säästö kuntien menoissa vuonna Sisäministeriö pyytää lausuntoa pelastustoimen uudesta alueja koehdotuksesta seuraavasti: Osa n o holl itu kse n ro ke n ne poli ittise n ohje I m o n toi mee n po noa tote utetaa n pelostustoimen jörjestelmtin uudelleenorgonisointi. Hollituksen pöätöksen mukaisesti pelastustoimen olueito vtihennetään 22:sto 77:een lähtökohtaisesti vuonno 2074 voimaon tulevon poliisiloitosaluejaon mukoisesti. Aluejokoa ja sen muuttamisto koskevao pöötöstä tehttiessti on pelostuslain mukoon kuultovo kuntia, joito aluejako toi sen muutos koskee. Sisäosiainministeriö on pyytänyt kunnilta lousuntoa lìitteenii olevassa m uistiosso esitetystä ol uejokoe hdotu ksestø. Ku nti a on pyydetty ottomaq n ka ntaa se u raavi i n kysy myksii n : Onko ehdotettu oluejako soveltuvo pelostustoimen oluejooksi? Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä ovat toiminnolliset, høllinnolliset ja muut syyt, joiden takia oluejaon tulisi ollø eriloinen. E h d otus vo i htoe htoise ks i o I u ej a oks i. Jakelussa moinitut tahot voivot holutessoon ontao lausunnon kunnille osoitetun lausuntopyynnön perusteelio. Mohdolliset lausunnot pyydetään toi m itto moa n sisiiasia i n m iniste riöl le me n nessä. Sisäministeriön ehdotus sisältää ltä-suomen pelastustoimen alueen, joka kattaisi Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueet. Alueella on 47 kuntaa ja asukasta.

3 Pohi ois-savon pelastuslaitos Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pöytäkiria 7/ [s) 22.0L.20L4 4S Vuoden 2012 taloustietojen mukaan ltä-suomen pelastustoimen toimintakulut olisivat LOO %asukaslukupohjaisesti laskettuna 72,6 euroa/asukas. Valtioneuvosto päättää kuntia kuultuaan maan jakamisesta uusiin pelastustoimen alueisiin. Päätöksen jälkeen kuntien tulee sopia muun muassa pelastuslaitoksen hallintomallista, hallinnollisen keskuksen sijoituspaikasta, kustannusten jaosta sekä virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista. Pohjois-Savon maakunnan alue on nykyisin yksisuomen 22 pelastustoimen alueesta. Kuopion kaupunki on toiminut 10 vuoden ajan maakunnallisen pelastustoimen keskuskuntana. Hallinnosta on huolehtinut Kuopion kaupunki, jonka ylläpitämä Pohjois-Savon pelastuslaitos on vastannut alueella lakien ja sopim usten m uka isten tehtävien hoita misesta. Ha ll intoa va rten Kuopion kaupunginvaltuusto on asettanut kaupunginhallituksen alaisena toimivan aluepelastuslautakunnan. Pohjois-Savon pelastustoimen hallinnollinen keskus sijaitsee Kuopion pääpaloasemalla. Kuntaliiton seurantatutkimuksen mukaan nykyinen 22 pelastusalueen jä rjestelmä on osoitta utunut on nistu nee ksi ratkaisuksi. Pelastustoimen alueellistamisella on saatu olemassa olevat resurssit tehokkaampaan käyttöön ja ennaltaehkäisevä toiminta on tehostunut. Lisäksi alueellistaminen on parantanut pelastustoimen tuottavuutta. Tutkimuksen viiden maakunnan otosalueella pienempien kuntien vastaajien mukaan ongelmaksi koettiin se, etteivät jäsenkunnat pysty vaikuttamaan riittävästi kunnan alueen pelastustoimen kehittämiseen. (Kallio & Tolppi 20t2l. Sisäministeriön ehdottamalla ltä-suomen pelastustoimen alueella kuntien vaikutusmahdollisuus pelastustoimen asioihin voisi toteutua tarkoitukseen sopivalla hallinto- ja organisaatiomallilla. ltä-suomea suuremman pelastustoimen alueen, esimerkiksi viiden maakunnan kuntien vaikutusmahdollisuus pelastustoimen asioihin jäisi todennäköisesti hyvin vähäiseksi. Pohjois-Savon pelastuslaitos on toiminut erittäin kustannustehokkaasti koko 1.O-vuotisen toiminta-aikansa ajan. Pohjois-Savon pelastustoimion ltä-suomen alueen verta ilussa kusta nnustehokka in organ isaatio ja Pohjois-Savon pelastustoimen toimintakulut ovat myös valtakunnallisesti selkeäst alle keskiarvon. Vuoden 2012 tilinpäätöstietojen mukaan pelastustoimen toimintakulut olivat Pohjois-Savossa 67,7 /asukas, Pohjois-Karjalassa74,7 /asukas ja Etelä-savossa 78, 1 /asukas. Kaa kkois-suomen Kymenlaa ksossa toimintakulut olivat 84,1 /asukas ja Etelä-Karjalassa 73,5 /asukas. Talouden ohella Pohjois-Savossa on huolehdittu myös pelastuslaitoksen toiminnasta ja kehittämistyöstä. Esimerkiksi Finnish Consulting Group Oy:n v 2013 tekemän Yhdysku ntatekniset pa lvelut -kyselytutkim uksen m ukaa n Kuopion pelastustoiminta- ja ensihoitopalvelut arvioitiin parhaiksi 1.3 kaupungin vertailussa.

4 Pohi ois-savon pelastuslaitos Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pöytäkiria 7/20L4 3 (s) 22.0L.20t4 4S Sisäministeriön ehdottamalla ltä-suomen pelastustoimella olisi yhdenmukaiset aluejaot keskeisimpien yhteistyökumppaneiden kanssa. Muun muassa ltä-suomen poliisilaitos toimii samalla alueella. Lisäksi hätäkeskusalue ja terveydenhuollon erityisvastuualue sekä sairaanhoitopiirien alueet ovat tällä hetkellä yhteensopivia ehdotetun pelastustoimen alueen kanssa. Nykyiset ltä-suomen pelastuslaitokset ovat tehneet menestyksellistä yhteistyötä jo L0 vuoden ajan. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi hankinnoissa, koulutusmateriaalin tuottamisessa, operatiivisessa toiminnassa, varautumisessa ja valmiussuunnittelussa sekä Pohjois- ja Etelä-Savon kesken pää llystöpäivystyksessä. Pohjois-Savon pelastusla itos h uolehtii mm. kahdeksan pelastuslaitoksen ja Pelastusopiston paloautohankintojen organisoinnista. Tämän vuoden alusta alkaen ltä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitokset aloittivat yhteisen tilannekeskuksen ylläpitämisen. Hallituksen tavoitteena oleva toiminnan tehostaminen ja säästö edellyttävät mm. olemassa olevien pelastustoimen hallintoresurssien tehokasta hyödyntämistä sekä kustannustekijöiden huomioimista hallinnollisen keskuspaikan valinnassa. ltä-suomen pelastustoimen hallintoon kohdistuvia säästöjä olisisaatavissa mm. keskitettävien hallintotoimintojen, henkilöstön erikoistum isen ja yhteisten tietojä rjestelm ien avulla. Säästö syntyy enimmäkseen hallinnon henkilöstökustannuksia pienentämällä luonnollisen poistuman kautta. Pelastustoimen ydintehtävät (ennaltaehkäisy, varautuminen, pelastus- ja sammutustoiminta, varoitus- ja valvontatehtävät) tulee järjestää jatkossakin riskien ja läheisyysperiaatteen mukaan. Pelastustoimen uudelleenorganisointi eisisällä pelastustoimen palvelutason heikentämistä eikä se koske ensihoitopalvelun sisältöä. Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelut sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kuopiosta on muodostunut pelastustoimen ja kriisinhallintatoiminnan keskus. Hallinnollisten keskusten ja asiantuntijatahojen läheisyys mahdollistaa tehokkaa n yhteistyön. Tiivis yhteistyö keskeisten yhteistyökum ppa neiden kanssa antaa hyvät valmiudet varautumiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan sekä tehokkaaseen toimintaan häiriötilanteissa ja onnettomuuksissa. Suuren pelastuslaitoksen ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttää keskuspaikkana toimivalta kaupungilta sekä sen pelastustoimen hallintoyksiköltä monipuoliset toiminnot ja riittävät resurssit. Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on Kuopiossa jo tällä hetkellä päätoimiset yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstöresurssit. Vaikutusten arviointi Esitys Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päättää antaa sisäministeriölle pelastustoimen aluejakoehdotuksesta seuraavanlaisen lausunnon:

5 Pohiois-Savon pelastuslaitos Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pöytäkiria L/20L4 4 (s) 22.0t.20L4 4S M käl valtioneuvosto päättää suurentaa kuntien vastuulla olevaa pelastustoimen aluetta, niin sisäministeriön ehdottama ltä-suomen alue sopii uuden pelastusto men alueeksi. ltä-suomi on pelastustoimen kannalta samankaltaista aluetta ja Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon pelastuslaitokset ovat tehneet pitkään tuottoisaa yhteistyötä. Esitetty aluejako olisi yhdenmukainen ltä-suomen pelastustoimen ja sen keskeisimpien yhteistyökumppaneiden kanssa. Itä-Suomea suuremman alueen pelastusto men perustaminen kuntien yhteistoimintana ei olisi perusteltua hallinnon järjestämishaasteiden ja kuntien suuren lukumäärän vuoksi. Liitteet /2013 Perustelut hallinnollisen keskuspaikan siioittamiseksi Kuopioon Valmistelija Jukka Koponen etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi puh Päätösehdotus Pelastusjohtaja Jukka Koponen Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päättää antaa sisäministeriölle pelastustoimen aluejakoehdotuksesta seuraavanlaisen lausunnon: Mikäli valtioneuvosto päättää suurentaa kuntien vastuulla olevaa pelastustoimen aluetta, niin sisäministeriön ehdottama ltä-suomen alue sopii uuden pelastustoimen alueeksi. ltä-suomi on pelastustoimen kannalta samankaltaista aluetta ja Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon pelastuslaitokset ovat tehneet pitkään tuottoisaa yhteistyötä. Esitetty aluejako olisi yhdenmukainen ltä-suomen pelastustoimen ja sen keskeisimpien yhteistyökumppaneiden kanssa. Itä-Suomea suuremman alueen pelastusto men perustaminen kuntien yhteistoimintana ei olisi perusteltua hallinnon järjestämishaasteiden ja kuntien suuren lukumäärän vuoksi. Päätös Aluepelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisestija sisällytti päätökseensä kannanoton, että Kuopio on luonteva paikka ltä-suomen pelastuslaitoksen keskuspaikaksi ja valtuutti pelastusjohtajan lisäämään lausuntoon perustelut hallinnollisen keskuksen sijoituspaikasta kokouksessa esitettyihin nä kökohtiin perustuen. Asiakirja sisällytetään pöytä kirja n liitteeksi.

6 POHJOtt.llYOr PILAITUTTAIÏOt Pöytüklrjan llite Sivul/4 Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan kokous 22,1.2014, 4 S ITÄ.SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN HALLINNOLLINEN I(ESKUS Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta antoi kokouksessaån zz.l.20l4lausunnon sisäministeriölle pelastustoimen aluejakoehdotuksesta. Lisäksi aluepelastuslautakunta esittäå Itä-suomen pelastuslaitoksen hallinnollisen keskuksen sijoituspaikaksi Kuopion kaupunkia. Aluepelastuslautakunta velvoitti pelastusjohtajaa liittämäån lautakunnan päätökseen perustelut Itä-Suomen pelastuslaitoksen keskuspaikan sijoittamisesta Kuopioon. Kuopio on toiminnallisesti, maanticteclliscsti, yhtcistyökumppaneiden ja kehittämistavoitteiden perusteella luontevin sekä tehokkain laajentuvan pelastusalueen hallinnollinen keskus. Kuopion vahvuuksia ovat muiden muassa seuraavat asiat: l. Itå-Suomen poliisihallinûo sijoittui Kuopioon wodcn 2014 alusta alkaen. Pelastustoimen ja poliisin yhteistyotu tehdää r kaikilla organisaatiotasoilla. Hallinnollisten keskusten läheisyys matrdollista hyvät valmiudet yhteisten suunnitelmien ja toimintojen kehittürmiseen koko Itä-Suomen alueelle. 2, Itä- ja Kaal&ois-Suomen aluccn hätäkcskus sijaitsec Kuopion päåpaloaseman noapurissa. Kuopion hätäkeskus palvelee pelastustoimea, polüsia sek[teweys- ja sosiaålitoimea. Pelastuslaitoksen hollinnollisen keskr ksen ja hätükeskuksen läheisyys malrdollistas tiiviin ja hyvän yhteistyön palvelutuotannon kehittämiseksi. 3. Valtalomallinen Pelastusopisto ja lftiisinhallintakeskus sdaitsevat Kuopiossa. Pohjois- Savon pelastuslaitoksen henkilöstöä vierailee Pelastusopistossa pitämässåi luentoja ja harjoituksia. Pelastusopiston henkilöstöä käy työkierrossa ja työhön tutustumassa pelastuslaitoksella. Yhteistyö kehittää myös pelastustoimea. Toiminnan tehokkuutta on saatu lisättyä mm. pelastuskaluston ja harjoitusalueen yhteiskä ön kautta. Pelastusopiston yhteydessä oleva Kriisinhallintakeskus tuo laajempa kansainvälistä näkemystä kriisivalmiuksista ja erikoisosaamisesta. 4. Itä-Suomen pelastushelikopteri FinnHEMS 60 säoituspaikka on Kuopiossa. Pelastushelikopteri on Rissalassa, kunnes sille valmistuu tukikohta Kuopion Kelloniemeen. Myös pelastushelikopteritoiminnassa saumaton yhteistyö alan toimüoiden kanssa on tårkeäå. Lisäksi Pohjois-Savon pelastuslaitos kehittää Finavian Kuopion lentoaseman kanssa lentoliikcnteen turvallisuuteen liittyvtä varautumista. 5. Itä-Sr omen vertailussa Kuopion kaupunki, Poffois-Savon maakr nta ja scn pelastuslaiûos ovat kail*i lajissaan sur rimmat toimiiat. Pohjois-Savon pelastuslaitos on toiminnan, taloudur ja henkilöstömüärän puolcsta sur rin pelastusûoimen organisaatio.

7 rohjo r t.tayo x PttAtTUttAtïot Pöytlkirjrn lll014 lllte Sivu2/4 6. Pohjois-Savon pelastuslaitos on toiminut erittäin kustannustehol*aasti koko lo-vuotisen toiminta-aikansa ajan. Vuoden Pronto-tietojen mukaan pelastustoimen toimintakulut olivat Poffois-Savossa67,7 9asukas, Poþiois-Karjalassa 74,7 /asukas ja Etelä-Savossa 78, I 9asukas. 7. Talouden ohella Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimirurasta ja kehittfrmistyöstä on myös huolehdittu hyvin. Hyvin toimivien ydinpalvelujen lisäksi Pohjois-Savo on kehittänyt pelastuslaitosten välistä yhteistyötä. Po$ois-Savon aloitteesta on kitynnistetty esimerkiksi paloautojen yhteishankinnat. Finnish Consulting Group Oy:n v tekemän Yhdyskuntatekniset palvelut - kyselytutkimuksen mr kaan Kuopion pelastustoiminta- ja ensihoitopalvelut arvioitiin parhaiksi I 3 kaupungin vertailussa, 8. Kuopiossa on jo olemassa pelastustoimen päåtoiminen hallintohenkilosto. Pelastuslaitoksella on hallintopalveluissa päåtoiminen henkilöstö- ja hallintopäållikkö, talousvastaavana toimiva hallintosihteeri ja toimistosihteerit. Hallintopalveluista omana työnä tuotetaan mm. henkilöstöpalvelut, yleishallinnon palvelut, taloushallinnon palvelut, laskutus, viestintäpalvelut, tiedonohjaus ja arkistointi. Olemassa olevat, pärätoimiset hallintohenkilöt voisivat keskittyä oman vastuualueensa tehtäviin myös koko Itä-Suomen alueella. 9. Kuopion paloasemalla toimii pelastuslaitokscn oma teknisen toimen osasto. Päåtoiminen paloteknikko huolehtii pelastuslaitoksen hankínta-, huolto- ja kotjaustoiminnasta sekä jo tällä hetkellä kahdeksan maakunnan paloautohankinnoista. Teknisesså toimessa palvelee lisäl$i kalustoesimies ja asennushenkilöstöü. 10. Pelastuslaitoksella on Kuopiossa orlaavaa henkilöstö[ja avoimiin virkoihin on ollut runsaasti hakijoita. Lähitulevaisuudessa on nühtävissä työvoimapulaa, joten Kuopiossa sijaitsevan pelastustoimen hallinnollisen keskuksen onnistuneet rekrytoinnit turvaavat pelastuslaitoksen laadukkaan toiminnan myös tulevaisuudessa. Pelastusopiston läheisyys ja tiivis yhteistyö sen kanssa auttavat rekryûointien onnistumisessa. I l. Kuopio sijaitsee Itä-Suomessa keskeisellä paikalla ja Kuopioon on hyvät sekä monipuoliset kulkuyhteydet. Sur ren laitoksen johto- ja hallintohenkilöstö joutuu liikkumaan pa[ion omalla alueellaja laajemminkin. Monipuoliset kulkuyhteydet ja lyhyemmät matkat auttavat pienentämään matkakustannuksia. 12. Pohjois-Savon pelastuslaitos on edelläkävijünä uusissa henkilöstötietojärjcstelmissä. Pelastuslaitos on juuri hankkinut sclainpohjaisen hentilöstöhallintotietojfiestelmän, jota kehitetään yhdessä Probis Solutions Oy:n kanssa. Sovellus otetaan tuotantokäyttöön keväällä Tietojärjesûelmä tulee pitämäån sisällääri uusia ominaisuuksia, joits muissa pelastustoimen henkilöstötietojärjestelmissä ei vielä ole. Tietojfi estelmä voitaisiin laajentaa koko ltä-sr omen pelastuslaitoksen käyttöön.

8 POltJOt!.tAYOX PETAITUTLA TOt Pöytükirjan tlite Sivu3/4 13. Pohjois-Savon pelastuslaitos on mukana kehittfunüssä kriisiviestintää mm. Itä-suomen yliopiston kanssa. Pelastuslaitos on mukana kansainvälisessä isar+ hankkeessa (Online and Mobile Communications for Crisis Response and Sea ch and Rescue), jonka tavoite on lisätä viranomaisten ja kansalaisten woropuhelua sosiaalisessa mediassa laiisitilanteiden aikana. Hankkeessa tuotetaan tulevaisuuden toimintamalleja tukemaan kriisiviestintäå muun muassa tilannekeskustoiminnassa. 14. Pelastustoimen hallinûokeskuspaikan merkittövänä etuna ovat monipuoliset ja suurivolyymiset toiminnot. Pohjois-Savon pelastuslaitos ja Kuopion pääpaloasema ovat ns. täyden palvelun laitoksia. Kuopiossa tuotetaan hallinto-, tuki- ja asiantuntijapalveluiden sekä lakisäätcisten pelastustoimen tehtävien (ennaltaehkäisy, varautuminen, pelastus- ja sammutustoiminta, varoitus- ja valvontatehtävät) lisäksi mm.: o turvallisuuskoulutusta yrityksilleja muille yhteisöille o tilanne- ja johtokeskuspalvelut o vesisukellustoiminta o palontutkintatoimintaa o ensivaste-, perus- ja hoitotason ensihoitopalveluja o kotiin vietäviä kotisairaalapalveluita (KYSin ja Kuopion kaupungin kanssa). öljyntorjunta maa- ja vesistöalueilla o teknisen toimen palvelut (vanrsteiden ja kaluston hankinta" huolto sekä korjaus) o pednne-japalomuseotoiminta o kuntien varautumisen tukeminen. 15. Kuopion paloaseman hallintohenkilostoe on valtakr nnallisen pelastustoimen kumppanuusverkoston aktiivisina toimijoina ja kehittäjinä. Esimerkiksi henkilöstö- ja hallintopäällilrtö toimii puheenjohtajanatukipalveluiden viestintätyöryhmässä ja riskienhallintapäållikkö vetää työtunrallisuustyöryhmää. Verkostotoiminta tehosta resurssien käyttöä ja sen kautta pelastuslaitos saa käyttöön parhaita käytänteitä. 16. Kuopion pelastus- ja ensihoitopalveluilla on pitkat perinteet. Vuonna 1913 aloittanut Kuopion vakinainen palokunta sai hoidettavakseen sairaankuljetuspalvelut v. l9l7. Kuopiolaiset toimijat ovat olleet valtakunnallisesti edelläkävijöitä mm. hoitotason ensihoiûopalveluiden kehittämisessä. UKK-tehoambulanssitoiminta alkoi Kuopiossa jo v Ensihoitopalvelun kehittämistyötä tehdääri edelleen yhteistyosø mm. KYSin ja Pelastusopiston kanssa. 17. Kuopion paloasemalla toimiva palomuseo on Suomessa harvinaisuus ja ltä-suomen ainoa. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palomuseo on valtalcunnan kärkeü pelastustoimen historian japerinnetiedon keräämisessä ja säilyttämisessä. Palomuseota kehitetään aktiivisesti ja mm. Pelastusopisto tuo vierailijoitaan tutustumaan suomalaiseen pelastustoimen historiaan. Palomuseon kehittäminen on pelastuslaitoksen hallintokeskuksen vastuulla ja myös Museoviraston nrkemaa työtä halutaan jatkaa.

9 ?ohjot!-tlvoi PTLAITU tattot Pöytlkirjrn 1/2014 ltitc Sivu4/4 Pol stu hitok en tuott m t onslhoitoprlvelut Pelastuslaitosten ensihoitopalvelutuotanto tulee säilyttää pelastustoimen rakenneuudisûrksessa synergiahyötyjen vuoksi. Pohjois-Savon pelastuslaitos tuotta ensihoitopalvelut yhteistoimintasopimuksen nojalla noin 50 %:lle maakunnan asukkaista (Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa) ja ensivastepalveluja koko maakunnan alueella. Pelastuslaitoksen ensihoitopalvelutuotantoa johtaa Kuopion paloasemalta käsin maakunnallinen ensihoitopäällik*ö. Itä-Suomen pelastuslaitoks n hallinnollisen keskr ksen sijainti Kuopiossa on perusteltua myös ensihoitopalvelun woksi: l. Kuopiossa säaitseva KYSin ensihoitokeskus yhteensovittaa ERVA-alueen (Itä- ja Keski-Suomi) ensihoitopalvelujen toimintaa. Erityiwastuualueella toimivat teweydenhuollon ja pelastustoimen yksiköt tekevät merkittävästi yhteistyotu. Kuopiossa toistensa läheisyydessä sijaitsevat terveydenhuollon ja pelastustoimen keskuspaikat malrdollistavat toimintojen parhaan mahdollisen kehittämisen sekä niíden tuottavuudesta huolehtimisen. 2. Pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteistyön kautta on saatu aikaån huomattavaa kustannustohokkuutta hyödyntämällä yhteisiä hallintopalveluitq toimitiloja, työntekijöitä ja kalustoa. Toimin ran tehokkuus ja hyttdyt hslutaan säilyttää. ukka

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 9356/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 9356/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 9356/00.01.00/2013 Lausunto pelastustoimen aluejaosta ja pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisoinnista Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Lisätiedot

Lausunto pelastustoimen uudesta aluej akoehdotuksesta

Lausunto pelastustoimen uudesta aluej akoehdotuksesta Kuopionkaupunki 72.2.2014 Sis[ministeriiin kirje 20. r2.2o13 (SMo5o : oo I zors) pelastustoimen uudesta aluej akoehdotuksesta Kuopion kaupunki esittil lausuntonaan pelastustoimen jiirjestelmin uudelleenorganisoinnista

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio Viiteaineistoa kaupunginhallituksen esityslistaan 22.8.2016 asiaan 4686/2016. Pohjois-Savon pelastuslaitos Ote 1 (2) Tehtävä 02.02.00 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto Asianro 4686/2016 Kirsti Tarvainen

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 7424/01.00.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 7424/01.00. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 15 Asianro 7424/01.00.02/2015 Kehittämisaloite / pelastustoimen viranhaltijat pienissä kunnissa Joona Pellikan kehittämisaloite Mitä palvelua kehittämisaloite

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Lautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A Saapuvilla olleet jäsenet Ilmari Hartikainen,

Lisätiedot

Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat

Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat MITEN NYKYTILAAN ON SAAVUTTU? 2 19.10.2017 Pelastustoimen aluejaon uudistaminen 2014 Pelastustoimen aluejako uudistetaan vähentämällä alueiden

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO

PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano, pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö 20.12.2013 Sisäasiainministeriön esitys

Lisätiedot

pövräxtrja X Taisto Jäntti E Matti Liimatainen tr Seija Korhonen A Anne Jaakkola tr Sami Lempinen E Jarmo Tarkkonen E Kyllikki Kekkonen

pövräxtrja X Taisto Jäntti E Matti Liimatainen tr Seija Korhonen A Anne Jaakkola tr Sami Lempinen E Jarmo Tarkkonen E Kyllikki Kekkonen TERVON KUNTA pövräxtrja Nro/vuos \'no& ; oofjo/3 F _ 2/20L4 stsämtntsrcrtö 1 Svu KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL. leer.läseer MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA päärösvlrnl- SUUS ASIAT pörräxrnnru

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä KIRKKONUMMI.,-YRKSLfrTI Liite PatuL 12 / 29.9.2016 ESPOO ESBO Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kirje 0303.00 6.9.2016 lw 09. 09, 2016, O. ^1/6^ Kftsil. Buhanri. 1(2) 13746/2016 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien ( X ) tiedoksi ( ) toimenpiteitä varten Toimituskirjan oikeaksi todistaa : Kokkolassa keskusvirastossa 11.9.2015 Hallintosihteeri Leena Heinua-Nieminen JAKELU Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS /13.

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS /13. Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta 8 17.10.2017 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2018-2020 76/13.130/2017 IUALPEL 17.10.2017 8 Valmistelu: Olavi Liljemark Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN www.ekarjala.fi 1 PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY / Osallistujat: Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä täydennettynä Eksoten ensihoidon palvelupäälliköllä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. 7 Espoon kaupunginhallituksen esitys valtioneuvostolle pelastustoimen ja ensihoidon järjestämisestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. 7 Espoon kaupunginhallituksen esitys valtioneuvostolle pelastustoimen ja ensihoidon järjestämisestä 09.03.2017 Sivu 1 / 1 660/2017 00.01.00.03 7 Espoon kaupunginhallituksen esitys valtioneuvostolle pelastustoimen ja ensihoidon järjestämisestä Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh. 040 527

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistamishanke

Pelastustoimen uudistamishanke STM valmiusseminaari 26.-27.5.2016, Haikon kartano Pelastustoimen uudistamishanke V-P Ihamäki Pelastusjohtaja, pelastusjohtajat pj. (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO

Lisätiedot

Väliraportti. Työryhmä: Turvallisuus- ja varautuminen Turvallisuuden osio. Harri Setälä Pelastusjohtaja

Väliraportti. Työryhmä: Turvallisuus- ja varautuminen Turvallisuuden osio. Harri Setälä Pelastusjohtaja Väliraportti Työryhmä: Turvallisuus- ja varautuminen Turvallisuuden osio Harri Setälä Pelastusjohtaja Tehtäväkentän analysointi ja lähitulevaisuuden haasteet Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta:

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

33 Pelastuslautakunnan lausunto lakiluonnoksesta pelastustoimen järjestämiseksi

33 Pelastuslautakunnan lausunto lakiluonnoksesta pelastustoimen järjestämiseksi Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (8) Aika 03.11.2016, klo 17:00-18:00 Paikka TUMA Sammonkatu 12 Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastus 33 Pelastuslautakunnan

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus?

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Paloturvallisuuspäivät 2017 Mika Viljanen 13.12.2017 Pelastustoimen uudistus 1. Pelastuslain

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (15) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta. Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (15) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta. Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/2017 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00 17:50 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A Saapuvilla olleet jäsenet Ilmari

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 5/ (15) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 5/ (15) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 5/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:45 Paikka m/s AHTI 219, Kuopion matkustajasatama Saapuvilla olleet jäsenet Ilmari Hartikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

.s//d s-z/ oo/ao r 3. Viite: Lausuntopyyntdnne lpelastusiohtaia Esko Koskinen ia pelastusylitarkastaia Taito Vainio

.s//d s-z/ oo/ao r 3. Viite: Lausuntopyyntdnne lpelastusiohtaia Esko Koskinen ia pelastusylitarkastaia Taito Vainio .s//d s-z/ oo/ao r 3 Viite: Lausuntopyyntdnne 20.12.2013lpelastusiohtaia Esko Koskinen ia pelastusylitarkastaia Taito Vainio RAUTAVAARAN KUNNAN LAUSUNTO SISAASIAINMINISTERIoLLE PELASTUSTOI- MEN ALUEJAKOEHDOTUKSESTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto hallituksen esityksestä laiksi pelastustoimen järjestämisestä (SM SMDnro )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto hallituksen esityksestä laiksi pelastustoimen järjestämisestä (SM SMDnro ) 10.11.2016 Sivu 1 / 1 3746/2016 03.03.00 44 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi pelastustoimen järjestämisestä (SM 1620744 SMDnro- 2015-2070) Valmistelijat / lisätiedot: Kimmo Markkanen, puh. 09 816

Lisätiedot

Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta

Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta LSPel jäsenpalokuntien hallinnon ja päällystön seminaari 14.10.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Twitter @PousiJouni 1 Tavoitteena sujuvoittaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Toiminta 2015 Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen 1 PELASTUSTOIMEN ALUE 2 HALLINTO JA TALOUS Pelastusalue muodostuu 11 peruskunnasta Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke

Pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimen uudistushanke - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmä - Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 13.10.2016, Jyväskylä

Lisätiedot

Forssan kaupunki antaa oma-aloitteisesti lakiluonnoksesta seuraavan lausunnon:

Forssan kaupunki antaa oma-aloitteisesti lakiluonnoksesta seuraavan lausunnon: forssa Sisäministeriölle Pelastustoimen järjestämistä koskevan lain luonnoksesta annettava lausunto Forssan kaupunki antaa oma-aloitteisesti lakiluonnoksesta seuraavan lausunnon: Lain yleisperustelut Maakuntauudistuksesta

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (19) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (19) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (19) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:10 Paikka Keltun talo, Keltuntie Toivala Saapuvilla olleet jäsenet Ilmari Hartikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN SISÄASIAINMINISTERIÖ 25.10.2010 SM050:00/2010 Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN Saatekirje jäsenen nimeäminen 26.10.2010 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

M A A K U N TA U U D I S T U S Pelastustoimi ja varautuminen vuonna Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja

M A A K U N TA U U D I S T U S Pelastustoimi ja varautuminen vuonna Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja M A A K U N TA U U D I S T U S Pelastustoimi ja varautuminen vuonna 2019 Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja Tässä esityksessä Maakunnan vastuu varautumisesta Pelastustoimen vastuu toimialasta Järjestäminen

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 5/ (15) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 5/ (15) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 5/2014 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 9:30-10:00 Paikka Sokos Hotel Vaakuna Mikkeli, kokoustila Urpola Saapuvilla olleet jäsenet Ilmari Hartikainen,

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Maakuntauudistuksen organisointi 26.9.2016 2 SOTE-uudistuksen organisointi 26.9.2016 3 26.9.2016 4 Maakuntauudistuksen laajuus 26.9.2016 5 26.9.2016 6 Hankkeen organisointi 26.9.2016

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus Hankejohtaja Taito Vainio SOTE- ja aluehallintouudistus 26.5.2016 2 Maakuntauudistuksen työryhmät 1. Maakuntahallinnon tehtäväsiirrot -valmisteluryhmä (Jäsen Mika Kättö) 2. Maakuntahallinnon

Lisätiedot

Suurtehoväestönhälyttimet 2017 Sukeva ja Varkaus

Suurtehoväestönhälyttimet 2017 Sukeva ja Varkaus Pohjois-Savon pelastuslaitos Päätöspöytäkirja 1 (5) Suurtehoväestönhälyttimet 2017 Sukeva ja Varkaus Hankinta- ym. sopimukset 6 / 2017 Selostus ja perustelu Riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta, vs. valmiuspäällikkö

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Kuntatalo PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten

Lisätiedot

Raahen kaupungin lausunto pelastustoimen järjestämislakiluonnokseen, SM061 :00/2015. Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö

Raahen kaupungin lausunto pelastustoimen järjestämislakiluonnokseen, SM061 :00/2015. Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KAUPUNGINHALLITUS 430 07.11.2016 ~KA~U~P~U~N~G~IN~V~A~L~T~U~US~T~O~ ~ ~1~1 ~7 0~8~. 1~1~.2~0~1 ~6 Raahen kaupungin lausunto pelastustoimen järjestämislakiluonnokseen,

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAITOS

KAINUUN PELASTUSLAITOS KAINUUN PELASTUSLAITOS MUUTOSINFOT ke 22.3. Suomussalmi ke 29.3. Ristijärvi ti 4.4. Paltamo ti 25.4. Puolanka ke 3.5. Sotkamo ke 10.5. Kajaani ke 17.5. Kuhmo to 18.5. Hyrynsalmi KAINUUN PELASTUSLAITOS

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (13) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (13) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2014 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 16:00-17:45 Paikka Pohjois-Savon pelastuslaitos, lautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke Viestintätyöryhmän työsuunnitelma - Pelastustoimen viestinnän tulevaisuus-

Pelastustoimen uudistushanke Viestintätyöryhmän työsuunnitelma - Pelastustoimen viestinnän tulevaisuus- Pelastustoimen uudistushanke Viestintätyöryhmän työsuunnitelma - Pelastustoimen viestinnän tulevaisuus- Jarmo Haapanen 26.11.2017 Pelastustoimen uudistushankkeen viestintätyöryhmä Asetettu hankesuunnitelman

Lisätiedot

PPSHP ENSIHOITOPALVELU

PPSHP ENSIHOITOPALVELU PPSHP ENSIHOITOPALVELU Ensihoitopäällikkö Iiro Anttila Taustaa Apulaisoikeuskanslerin päätös 15.1.2007 (Dnro 1/50/2007) Johtopäätökset palvelutasosta ei ole yhtenäisiä määrittelyjä sairaankuljetuspalvelun

Lisätiedot

Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista

Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista Lausuntopyyntö 15.05.2017 OM 8/41/2017 Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista Johdanto Arviomuistiossa selvitetään julkisiin kuulutuksiin liittyvä nykyinen sääntelytilanne

Lisätiedot

M A A K U N TA U U D I S T U S. Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja

M A A K U N TA U U D I S T U S. Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja M A A K U N TA U U D I S T U S 2019 Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja Yhteisty ö Alueellisen yhteisen varautumisen valtakunnalliset ja maakunnalliset tehtävät - VNOS 15 8 kohta - VnA sisäministeriöstä 1

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen Hankejohtaja Taito Vainio 1 Pelastustoimen kehittämistä ohjaavat linjaukset HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 1) Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista

Lisätiedot

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pelastuslaitokset (kunnat) Hätäkeskukset (Valtio) Valtion hallinnoimia Hätäkeskusalueita

Lisätiedot

Turvallinen Suomi -juhlaseminaari Innovaatiot ratkaisuna kuntakentän haasteisiin?

Turvallinen Suomi -juhlaseminaari Innovaatiot ratkaisuna kuntakentän haasteisiin? Turvallinen Suomi -juhlaseminaari Innovaatiot ratkaisuna kuntakentän haasteisiin? Katajanokka, Marina Congress Center, 29.5.2013 Jussi Rahikainen, pelastustoimen kehittämispäällikkö Kuntakentän haasteet

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 4/2015 1 (14) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 4/2015 1 (14) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 4/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 9:30-10:20 Paikka Hotel Alexandra, Jyväskylä Saapuvilla olleet jäsenet Ilmari Hartikainen, puheenjohtaja Kati

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4686/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4686/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (1) 239 15.8.2016 245 Asianro 4686/02.02.00/2016 Kuopion kaupungin lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksestä Päätöshistoria 15.8.2016

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Toiminnan kuvaus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa siitä, että pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman tehokkaalla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen varautuminen ja turvallisuus alatyöryhmän kokous

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen varautuminen ja turvallisuus alatyöryhmän kokous Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen varautuminen ja turvallisuus alatyöryhmän kokous Aika 14.3.2017 klo 9.00 Paikka Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9A, Vellamo-tila Paikalla: Jari Hyvärinen, pj, Päijät-Hämeen

Lisätiedot

6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 7 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 4

6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 7 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 4 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta 17.10.2017 Käsitellyt asiat Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 7 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 4 8 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 ten sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmän kehittäminen, lausunto koulutuksen kehittämistyöryhmän esityksestä HEL 2016-004710 T 01 03 00 00

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Tavoite talousarviossa Toimenpiteet/tunnusluku Toteuma Yhteiskunnallinen vaikuttavuus:

Tavoite talousarviossa Toimenpiteet/tunnusluku Toteuma Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Pelastuslautakunta Etelä-Karjalan pelastuslautakuntaan kuuluu 8 jäsentä. Pelastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Juha Nikku (Lappeenranta), 1.varapuheenjohtajana Esa

Lisätiedot

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio Toimintasääntö 9.3.2015 1(11) PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Johtaminen 1.1 Pelastuslaitoksen johto ja toimivallan delegointi 1.2 Osastopäälliköiden tehtävät Pelastuskomentajan, osastopäälliköiden

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ja Kumppanuusverkoston uudet tuulet

Pelastuslaitosten ja Kumppanuusverkoston uudet tuulet Pelastuslaitosten ja Kumppanuusverkoston uudet tuulet Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto toimii pelastuslaitosten valtakunnallisen yhteistyön alustana. Yhteistyöllä kehitetään pelastuslaitosten palveluita

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 5/ (13) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 5/ (13) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 5/2017 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:00 Paikka Sisävesialus Jässi Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilmari Hartikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pohjolalaana Tihinen Sirkka Viiiirlniemi Juhani Suomela Eero Leinonen Ville

Pohjolalaana Tihinen Sirkka Viiiirlniemi Juhani Suomela Eero Leinonen Ville Pikkuaho Teuvo Markkanen Jarmo Jurvakainen Merja Holm Petri Pohjolalaana Tihinen Sirkka Viiiirlniemi Juhani Suomela Eero Leinonen Ville Airaksinen Kirsti Rissanen Anneli puheenjohtaja I varapj. II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014 Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta Varautumisseminaari 19.3.2014 Taustaa Väestönsuojelujaoston johtokunnan seminaari 14. 15.1.2014 Kyselyt pelastuslaitoksille 13.2. 16 laitosta vastasi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella 18.08.2016 Sivu 1 / 1 3362/2016 00.04.01.00 29 Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Karhu, puh. 09 816

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sisäministeriö, pelastusosasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Hankejohtaja, neuvotteleva virkamies Taito Vainio 3. Vastauksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 6 Esitys valtioneuvostolle pelastustoimen säilyttämisestä Helsingin kaupungin omana toimintana HEL 2017-000899 T 00 01 06 Päätösehdotus Pelastustoimi päättää

Lisätiedot

Pelastuslaitosten strateginen pohja

Pelastuslaitosten strateginen pohja Strategia 2020 Pelastuslaitosten strateginen pohja Pelastuslaitoksen kehittymisvaatimus Johtamisen haaste Tuottavuushyöty Yhteiskunnan/ Kunnan tavoitetaso Miten osaaminen saadaan yhteiskunnan käyttöön?

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 4/ (15) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 4/ (15) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 4/2016 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:00 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN ICT NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN TAVOITTEITA

PELASTUSLAITOSTEN ICT NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN TAVOITTEITA PELASTUSLAITOSTEN ICT NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN TAVOITTEITA 23.2.2016 Pelastuslaitosten tietoverkkoprojekti II Pelastuspäällikkö Jukka Kangasvieri PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 4/ (12) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 4/ (12) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 4/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 18:00-19:10 Paikka Lautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A Saapuvilla olleet jäsenet Ilmari Hartikainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (16) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 20 26.04.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (16) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 20 26.04.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (16) 20 Kokoustiedot Aika perjantai klo 16:00-17:05 Paikka Volttikatu 1 A, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilmari Hartikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 50 08.09.2015. 50 Asianro 4351/09.05.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 50 08.09.2015. 50 Asianro 4351/09.05.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 50 Asianro 4351/09.05.01.02/2015 Pelastustoiminnan johtamisen muuttaminen Päätöshistoria 11.6.2015 34 Pelastuspäällikkö Erkki Asikainen 31.5.2015: teki

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 23/ (11) Etelä-Savon pelastuslautakunta Aika , klo 17:00-17:50. Paikka Tuma, Sammonkatu 12

Mikkeli Pöytäkirja 23/ (11) Etelä-Savon pelastuslautakunta Aika , klo 17:00-17:50. Paikka Tuma, Sammonkatu 12 Mikkeli Pöytäkirja 23/2016 1 (11) Aika 15.09.2016, klo 17:00-17:50 Paikka Tuma, Sammonkatu 12 Käsitellyt asiat 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 Pöytäkirjan tarkastus 28 Ei julkinen 29 Etelä-Savon

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa pelastustoimen rakenneuudistus

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 3 Asianro 7479/01.01.01/2015 Oikaisuvaatimus / Palomiehen viran valinta alkusijoituspaikkana Riistaveden paloasema Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Lisätiedot

Neulamäen paloasema, lautakunnan huone, Volttikatu 1a, Kuopio

Neulamäen paloasema, lautakunnan huone, Volttikatu 1a, Kuopio Pöytäkirja Numero 1 (5) PÖYTÄKIRJA AIKA Ma 4.12.2017 klo 9.00 11.00 PAIKKA Neulamäen paloasema, lautakunnan huone, Volttikatu 1a, Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta Hankejohtaja Taito Vainio Yleiset pelastustoimen tavoitteet Mahdollistaa tarvittaessa nykyistä paremmin valtakunnalliset ja yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Vesa Vestala 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue

Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue Hätä- ja häiriötilanteiden aikana niiden vaikutuspiiriin kuuluvat kansalaiset voivat älypuhelimien ja sosiaalisen median avulla

Lisätiedot

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen kokonaiskustannusanalyysi vuosilta 2007 2010: pelastuslaitokset,

Lisätiedot

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta.

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. V-S aluepelastuslaitos lyhyesti Toimintavalmiudessa

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017 Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017 KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 edellisenä vuonna käynnistyneellä yhteistyöhankkeella Kuntaliiton kanssa. Projektipäällikkönä toimi Piia Vähäsalo.

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot