Merenkulkulaitoksen julkaisuja 7/2009. Urakointiohje. Ohje rakennustöiden teettäjille. Helsinki 2009 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Merenkulkulaitoksen julkaisuja 7/2009. Urakointiohje. Ohje rakennustöiden teettäjille. Helsinki 2009 ISSN 1456-9442"

Transkriptio

1 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 7/2009 Urakointiohje Ohje rakennustöiden teettäjille Helsinki 2009 ISSN

2 Julkaisija Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Väylänpidon rakennuttamistiimi puheenjohtajana ja sihteerinä Mauno Alaluusua KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Merenkulkulaitoksen sisäisiä julkaisuja 2 Julkaisun nimi Urakointiohje, Ohje rakennustöiden teettäjille Toimeksiantaja Merenkulkulaitos Toimielimen asettamispäivämäärä Tiivistelmä Tämä urakointiohje on tarkoitettu laitoksen rakentamisen teettäjille apuvälineeksi käytännön teettämistyössä. Urakointiohjeen tarkoitus on ohjata rakentamisen teettämisprosessi ja sen menettelyt samankaltaiseksi koko väylänpidossa. Yhdenmukaisuus prosessissa on tarpeen, jotta urakoitsija voi varmistua mahdollisimman tasapuolisesta kohtelusta hankkeen alusta sen takuutarkastukseen saakka. Urakointiohje sisältää osittain määräysluonteista tekstiä, mutta pääosin ohjeluonteista, yleisesti hyväksyttävään menettelyyn ohjaavaa tekstiä. Avainsanat (asiasanat) hankinta-asiakirjat, urakkamuodot, urakoitsijan valinta, urakan valvonta Muut tiedot Sarjan nimi ja numero Merenkulkulaitoksen julkaisuja 7/2009 ISSN ISBN Kokonaissivumäärä 62 + liitteet Jakaja Merenkulkulaitos Kieli suomi Hinta Kustantaja Luottamuksellisuus

3 S I SÄ L T Ö 3 KUVAILULEHTI 2 SISÄLTÖ 3 KÄSITTEET JA TERMIT 7 1. YLEISTÄ Noudatettava lainsäädäntö Asioiden julkisuus hankintaprosessissa Yleistä Hankinta-asiakirjojen julkiseksi tulo Salassa pidettävät asiakirjat Tietojen antaminen prosessin aikana Kirjallisen päätöksen pyytäminen Käytännön esimerkkejä URAKKAMUODOT Urakkamuodot suoritusvelvollisuuden mukaan Kokonaisurakka (KU) Jaettu urakka ST-urakka Projektinjohtorakentaminen Urakan maksuperusteet Kokonaishinta Yksikköhinta Laskutyö Tavoitehinta Suositus urakkamuodoista Väylän rakentaminen tai syventäminen Väylänkunnostusruoppaus Merimerkin rakentaminen Sataman tai laiturin rakentaminen URAKAN VALMISTELU Yleistä Rajanveto eri hankintatyyppien välillä Hankinnan toteuttaminen samanaikaisesti erillisinä osina Erillisten hankkeiden ja kohteiden niputtaminen samaan urakkaan Hankintamenettelyt Hankinnasta ilmoittaminen Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen Yleistä Asiakirjakohtaisia ohjeita URAKKATARJOUSTEN HANKKIMINEN Urakoitsijan esivalta Tarjouspyynnön laatiminen Yleistä Käytettävät tarjouspyyntöasiakirjat Vaihtoehtoiset tarjoukset 25

4 Laskenta-aika Tarjousten sisäänjättö Tarjouspyyntöasiakirjoihin liittyvien tietojen sitovuuden merkitys Tiedot ilmoitetaan sitovina Tiedot ilmoitetaan osittain sitovina Tiedot ilmoitetaan sitoumuksetta Tietoja ei ilmoiteta lainkaan Tarjouksen valintaperusteet Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous Toiminta urakan laskenta-aikana Yleistä Lisäkirjeet Urakan esittely Tiedotustilaisuus URAKOITSIJAN VALINTA Tarjousten vastaanottaminen Tarjousten avaaminen Yleistä Avaustilaisuus Tarjousten käsittely Yleistä Hylkäämisperusteet Tarjoajan hylkääminen Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen antajan laskuvirhe ja hinnan puuttuminen Tarjoushinnan puuttuminen Yksikköhintaisia osia sisältävän tarjouksen laskuvirhe Kokonaishintaisia osia sisältävän tarjouksen laskuvirhe Pyytämättä annettu tarjous Tarjouksen peruuttaminen Hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen tarjous Puutteellinen tarjous Vaihtoehtoinen tarjous Tarjousten vanheneminen Hyväksyttyjen tarjousten vertailu Yleistä Tarjousten saattaminen vertailukelpoisiksi Vertailutaulukko Hankinnasta päättäminen Hankintapäätöksestä tiedottaminen URAKKASOPIMUKSEN SOLMIMINEN Urakkaneuvottelu Kutsuminen urakkaneuvotteluun Urakkaneuvottelu Maksuerätaulukko Sopimusasiakirjojen kokoaminen Yleistä YSE 1998 pykälien kumoaminen Vaihtoehtoisten tarjousten huomioiminen Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys Urakkasopimuksen allekirjoitus 40

5 5 6.4 Esteettömyys URAKAN VALVONTA Valvonnan luonne Valvonnan toteuttaminen Valvonnan organisointi Valvonnan tehtävät Yleisvalvonta Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti Huomautuksentekovelvollisuuden täyttämisen vaikutus vastuuseen Ajallinen valvonta Menettelytapamääräyksiä Laadunvalvonta Tilaajan pistokokeet Urakoitsijan laadunvalvonta Työmaan turvallisuuden valvonta Taloudellinen valvonta Urakkahinnan muuttuminen Yhteydenpito Keskustelut Työryhmät Neuvottelut Työmaapäiväkirja Katselmukset Poikkeavat olosuhteet Suunnitelmakatselmus Urakkasuoritukseen liittyvät katselmukset Työmaan haltuunotto sekä tavaran ja välineiden käytön korvaaminen Urakoitsijan suorittaman purkamisen tai keskeyttämisen vaikutus Työmaakokoukset Kirjeenvaihto Tilaajan reklamointi Yleistä Suullinen huomautus Työmaapäiväkirjamerkintä Työmaakokousmaininta Kirjallinen huomautus Sopimuksen purku-uhasta ilmoittaminen Kulkulupakäytäntö Lisä- ja muutostyöt Yleistä Lisätyöt Muutostyöt Vakuudet ja vakuutukset Vakuudet Vakuutukset Urakka-aika Yleistä Urakan viivästyminen Viivästyssakko Urakka-ajan pidentäminen Urakoitsijan konkurssi Urakka-asiakirjojen säilytys 54

6 6 8. URAKAN VASTAANOTTO Urakkasuorituksen tarkastus Vastaanottotarkastuksen valmistelu Yleistä Valmisteltavat asiat Vastaanottotarkastus Yleistä Vastaanottotarkastuksen asialista Pöytäkirjan tarkastaminen Taloudellinen loppuselvitys Jälkitarkastus URAKKA-AJAN JÄLKEINEN TOIMINTA Urakan takuuaika Vastuu takuuaikana Takuuajan vakuus Takuuajan valvonta Takuutarkastus Vastuu takuuajan jälkeen TYÖTURVALLISUUS YMPÄRISTÖASIAT 60 LIITELUETTELO 61

7 7 KÄSITTEET JA TERMIT Hankintapäätös Hankintapäätös on pöytäkirjassa määritelty päätös urakkakilpailun ratkaisusta, josta tiedotetaan tarjouksen antaneille erillisellä kirjeellä. Kahden kuoren menettely Tarjousmenettely, jossa tarjoaja antaa tarjouksensa kahdessa eri kuoressa. Ensimmäisessä kuoressa urakoitsija esittää referenssit, suunnitelmaratkaisut ja laaduntuottokykynsä. Toisessa kuoressa esitetään hintatiedot. Kaupalliset asiakirjat Sopimuksen taloudellista ja juridista sisältöä koskevat asiakirjat, jotka urakkaohjelmassa on lueteltu kaupallisiksi asiakirjoiksi. Kokonaisurakka, KU Kokonaisurakka on urakkamuoto, jossa koko hanke teetetään yhdellä urakoitsijalla. Jaettu urakka Jaettu urakka on urakkamuoto, jossa tilaaja tekee valitsemiensa urakoitsijoiden kanssa samaan rakennuskokonaisuuteen kuuluvista erillisistä osista eri urakkasopimukset. Projektinjohtorakentaminen, PJR Projektinjohtorakentaminen on hankintamuoto, jossa tilaaja ostaa rakennuttamistehtävän ulkopuolisena palveluna. ST-urakka (suunnittele ja toteuta) ST-urakka on urakkamuoto, jossa urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluu rakentamisen lisäksi aina olennainen osa kohteen toiminnallisesta ja teknisestä suunnittelusta. Kynnysarvot EU-kynnysarvo Rahamääräinen arvo, jonka komissio tarkastaa kahden vuoden välein. Kynnysarvon ylittävät hankinnat on kilpailutettava EU:n laajuisesti Kansallinen kynnysarvo Kansallinen kynnysarvo määrittelee hankintalain soveltamisen alarajan. Lisätyö Urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. Muutostyö Sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos (muutos, lisäys tai vähennys). Rakennuttaja Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työtuloksen. Laitoksen urakoissa rakennuttaja on usein myös tilaaja. Tarjoaja Tarjoajia ovat kaikki tarjouskilpailuun osallistuvat urakoitsijat, joiden joukosta valitaan työn tekijä. Tekniset asiakirjat Rakennustyön sisältöä, laatua ja suoritusta koskevat asiakirjat, jotka urakkaohjelmassa on lueteltu teknisiksi asiakirjoiksi. Tilaaja Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. Urakkahinta Urakkasopimuksessa sovittu urakoitsijalle maksettava vastike.

8 8 Urakkasumma Urakoitsijalle työstä maksettava lopullinen vastike. Urakoitsija Tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaansaamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn työn tulokset. 1. Y L E I S T Ä 1.1 NOUDATETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Rakentamisen teettämistä sitova lainsäädäntö koostuu seuraavista laeista ja asetuksista (suluissa säädöskokoelman numero): Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Asetus julkisista hankinnoista (614/2007) Asetus valtion rakennusurakoista (436/1994) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Laki kilpailunrajoituksista (480/1992; useita muutoksia) Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978) Oikeustoimilaki (228/1929) Markkinaoikeuslaki 1527/2001) Työturvallisuuslaki (738/2002) Asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 eivät ole osa lainsäädäntöä, mutta ovat merenkulkulaitoksen urakoissa noudatettavia sopimusehtoja. Tietoja julkisista hankinnoista löytyy kauppa- ja teollisuusministeriön verkkopalvelusta ( 1.2 ASIOIDEN JULKISUUS HANKINTAPROSESSISSA Yleistä Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta on määräykset viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta. Lain lähtökohtana on julkisuusperiaate eli viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei toisin säädetä. Lain tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan toimintaa. Viranomaisen asiakirja käsite on määritelty laissa. Em. käsitteellä tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen on laatinut, taikka se on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten. Viranomaisen asiakirjoja ovat ainakin hankintailmoitukset, tarjouspyyntö, tarjoukset ja niiden täsmennykset, tarjouksen täydennyspyyntö sekä tarjousasian valmistelua varten laaditut selvitykset ja muut asiakirjat (esim. kokouspöytäkirjat, vertailumuistiot, yhteenvedot). Viranomaisen asiakirjoja ovat lisäksi hankintapäätös, perustelumuistio, tilaus ja sopimus.

9 9 Asiakirjat voivat olla joko julkisia, asianosaisjulkisia tai salassa pidettäviä. Jos asiakirja on julkinen, jokaisella on oikeus saada siitä tieto. Tieto asiakirjan sisällöstä on lähtökohtaisesti annettava pyydetyllä tavalla. Asianosaisella, eli esim. tarjoajalla on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tällä perusteella esim. kilpailun hävinneellä tarjoajalla on oikeus saada tieto voittaneen tarjouksen sisällöstä jo ennen sopimuksen allekirjoittamista. Kopioista ja tulosteista sekä asiakirjan lähettämisestä telekopiona peritään laitoksen Kopio- ja telekopiohinnaston mukainen maksu Hankinta-asiakirjojen julkiseksi tulo Julkisuuslaki sanoo hankinta-asiakirjojen osalta seuraavaa: Tilaajan laatimat tarjouspyyntöasiakirjat tulevat julkisiksi, kun tarjouspyyntökirje on allekirjoitettu. Tieto siitä, kuinka monelle ja kenelle tarjouspyyntö on lähetetty, ei ole julkinen ennen kuin sopimus on allekirjoitettu. Kaikki muut hankintaan liittyvät asiakirjat tulevat julkisiksi, kun sopimus on tehty. Poikkeuksena on erikseen salassa pidettäväksi määritellyt asiat, jotka ovat sopimuksen allekirjoittamisen jälkeenkin salassa pidettäviä. Toinen merkittävä poikkeus pääsääntöön on se, että urakkaratkaisun tekemisen jälkeen valmisteluaineisto, käsittelypöytäkirjat ja voittanut tarjous ovat asianosaisjulkisia. Tämä tarkoittaa sitä, että kilpailuun osallistuneilla tai muilla, joilla on oikeus valittaa urakkaratkaisuista, on oikeus saada tieto mainituista asiakirjoista. Näin siksi, että valittaminen ylipäätään olisi mahdollista. Myös kilpailuun osallistuvien nimet tulevat julkisiksi sopimuksen syntymisen jälkeen. Tiedon antaminen asiakirjasta, joka ei vielä ole julkinen, on viranomaisen harkinnassa. Laitoksessa päätösvalta on toiminnon johtajalla Salassa pidettävät asiakirjat Julkisuuslaki määrittelee salassa pidettäväksi mm: Asiakirjat, jotka sisältävät tietoja tilaajan liike- ja ammattisalaisuudesta. Asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta tai muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa. Tarjouspyyntöihin tulee sen vuoksi sisällyttää lauseke, jossa pyydetään tarjoajaa nimeämään tarjoukseen sisältyvät liike- ja ammattisalaisuudet ja muulla vastaavalla tavalla arkaluontoiset tiedot. Päätöksen salassapidosta tekee kuitenkin aina tilaaja Tietojen antaminen prosessin aikana Esivalintavaiheessa ilmoittautuneiden nimet ja lukumäärä eivät ole julkista tietoa. Esivalinnassa hylätyksi tulleille on toimitettava kirjallinen ilmoitus ja perustelut. Nämä asiakirjat tulevat kaikille julkisiksi vasta sopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

10 10 Laskentavaiheessa viranomainen vastaa kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin niin, että kysymykset ja vastaukset saatetaan samanaikaisesti kaikkien tarjoajien tietoon. Tarjousten käsittelyn aikana voidaan tehdä tarjousta tarkentavia kyselyjä joilla selvitetään esimerkiksi liian alhainen hinta. Puutteellista tarjousta voidaan pyytää täydentämään, mutta sitä ei saa parantaa. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen kaikki hankintaprosessin aikana syntyneet viranomaisen asiakirjat ovat julkisia lukuun ottamatta niihin sisältyviä jonkun tarjoajan liike- ja ammattisalaisuuksia, jotka on erikseen päätetty salassa pidettäviksi Kirjallisen päätöksen pyytäminen Tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnöstä. Työläissä asioissa aikaa on neljä viikkoa. Jos tiedon pyytäjä on tyytymätön tilaajan ratkaisuun olla antamatta asiakirjoja, voi hän pyytää kirjallista ratkaisua asiasta. Tästä ratkaisusta on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Käytännön esimerkkejä Käytännössä tietoja annetaan seuraavasti: 1. Tilaaja ilmoittaa voittaneelle ja muille tarjouksen jättäneille kirjeellä. Ks. kohta Kysyttäessä on annettava muutakin tietoa kuin mitä em. kirjeissä on tuotu esille. Lähtökohtana on julkisuus. Mm. seuraavat tiedot annetaan: avaus- ja käsittelypöytäkirjat siltä osin kuin niissä ei ole käsitelty jonkun tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta valinnan perusteena olevat pisteet, myös arvioijakohtaisesti muu urakan valmistelua ja hankintapäätöksen valmistelua koskeva materiaali tarjoukset siltä osin kuin niissä ei ole liike- tai ammattisalaisuuksia tarjoushinnat ovat aina julkista tietoa, myös yksikköhinnat yksikköperusteisessa urakassa liike- ja ammattisalaisuuksina, joista tietoa ei anneta edes asianosaisille, voidaan pitää esim.: vaihtoehtoisia teknisiä ratkaisuja kokonaishintaisen tarjouksen osahintoja laatusuunnitelman ja tarjouksen muitakin sellaisia osia, joissa paljastuu yrityksen toimintatapaan liittyvää erityistä tietoa, jonka paljastuminen aiheuttaisi yritykselle taloudellista vahinkoa

11 2. U R A K K A M U O D O T 11 Oheisessa taulukossa on kuvattu urakkamuotojen ja urakan maksuperusteiden suhdetta. Jaettu urakka Suoritusvelvollisuus Projektinjohtopalv. Kokonaisurakka ST-urakka Kokonais- Yksikkö- Tavoite- Laskutyö Työnhinta hinta hinta johto KIINTEÄHINTAINEN LASKUTYÖPERUSTEINEN MAKSUPERUSTE Suositeltavat urakkamuodot 2.1 URAKKAMUODOT SUORITUSVELVOLLISUUDEN MUKAAN Suositeltavia urakkamuotoja ovat kokonaisurakka, jaettu urakka ja ST-urakka Kokonaisurakka (KU) Kokonaisurakka on hankintamuoto, jossa yksi urakoitsija urakan pääurakoitsijana vastaa koko hankkeen työsuorituksesta tilaajalle. Saamaansa rahallista vastiketta vastaan urakoitsija luovuttaa lopputuotteen tilaajalle sopimusasiakirjojen laatutason edellyttämässä muodossa asiakirjojen edellyttämällä tavalla. Hankkeen rakennussuunnittelun tilaaja on etukäteen teettänyt erillisellä toimeksiannolla. Vastuunjako: Vastuujaoltaan selväpiirteinen urakkamuoto. Urakoitsijalla on kokonaisvastuu hankkeen toteutuksesta edeltävää rakennussuunnittelua lukuun ottamatta takuuajan loppuun asti eli tällöin jaettujen urakoiden yhteensovittamisvastuuta ei tilaajalla ole. Urakoitsijalla on päätoteuttajavastuu. Tilaaja vastaa sitovana antamistaan lähtötiedoista ja laatuvaatimuksista. Riskien jako: Tilaajalla on vastuu laadituttamistaan suunnitelmista. Kustannus- ja aikatauluriski on urakoitsijalla, mistä syystä kokonaisurakka on kokonaisvastuu-urakan ohella tilaajalle suhteellisen vaivaton hankintamuoto. Tilaajan riskejä ovat lisäksi lähtötietojen pitävyys sekä kilpailun toimivuus. Kustannusmuutoksista aiheutuva riski voidaan pienentää yli vuoden pituisissa urakoissa indeksisidonnaisuudella. Kilpailutekijät: Urakoitsija kilpailee urakkatarjoushinnallaan eli toteutuksen tehokkuudellaan urakkakokonaisuudesta työmenetelmin ja järjestelyin, mutta ei tuotteiden teknisillä ratkaisuilla. Urakoitsijalta vaaditaan kokonaisuuden hallintaa ja yhteensovituskykyä.

12 12 Maksuperuste: Ensisijainen maksuperuste on kokonaishinta, kun kokonaishinnan määrittely on mahdollista ja kun kustannusriski halutaan luovuttaa urakoitsijalle. Pelkät yksikköhinnat kokonaisuudessaan maksuperusteena on mahdollinen, mutta ei suositeltava. Kokonaishinnan sekä muutos- ja lisätöiden kautta yksikköhinnan soveltaminen yhdistelmänä usein todennäköinen. Yksikköhintaa tulee käyttää maksuperusteena työlajeissa, jotka ovat alttiita määrämuutoksille. Soveltuvuus: Soveltuu sekä pieniin että suuriin hankkeisiin, kun kokonaisuus on määriteltävissä. Kokonaisurakkaa ei voi käyttää, jos urakan laajuuden määrittely on vaikeaa, massatietoja ei ole riittävästi tai jos suunnitelmat ovat puutteelliset. Edut ja haitat: + Tilaaja välttyy useiden urakkasopimusten tekemiseltä ja töiden yhteen sovittamiselta sekä hankalilta vastuutilanteilta silloin, kun eri urakoitsijoiden työt eivät etene suunnitellulla tavalla. - Vaatii tilaajalta erillisen rakennussuunnitelman hankinnan. - Jos tilaaja epäonnistuu urakan laajuuden määrittelyssä tai suunnitelmat ovat puutteelliset, voivat urakan muutos- ja lisätyöt aiheuttaa ongelmia Jaettu urakka Jaetussa urakassa tilaaja tekee valitsemiensa urakoitsijoiden kanssa samaan rakennuskokonaisuuteen kuuluvista erillisistä osista eri urakkasopimukset. Osat voidaan muodostaa työlajien tai sijainnin perusteella. Yhtä urakoitsijoista kutsutaan yleensä pääurakoitsijaksi ja muita sivu-urakoitsijoiksi tai alistetuiksi sivuurakoitsijoiksi. Urakoitsija luovuttaa tilaajalta saamaansa rahallista vastiketta vastaan tuotteen tilaajalle sopimusasiakirjojen laatutason edellyttämässä muodossa asiakirjojen edellyttämällä tavalla. Hankkeen rakennussuunnittelun tilaaja on etukäteen teettänyt erillisellä toimeksiannolla. Vastuunjako: Tilaajalla on vastuu urakoiden yhteensovittamisesta, ellei sitä alistamisella siirretä pääurakoitsijalle. Tilaajalla on päätoteuttajavastuu ellei pääurakoitsijaa tai muuta työmaan johtovelvollisuuksista vastaavaa ole kaupallisissa asiakirjoissa nimetty Tilaaja vastaa sitovana antamistaan lähtötiedoista ja laatuvaatimuksista. Riskien jako: Tilaajalla on vastuu laadituttamistaan suunnitelmista. Tilaajan riski on myös lähtötietojen pitävyys. Riski urakoitsijoiden toisilleen aiheuttamasta vahingosta voidaan siirtää eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta pääurakoitsijalle alistamalla sivu-urakat pääurakoitsijalle. Kilpailutekijät: Urakoitsija kilpailee urakkatarjoushinnallaan kuten kokonaisurakassakin. Urakoitsijalta vaaditaan työlajinsa erikoisosaamista ja yhteistyökykyä. Maksuperuste: Samat maksuperusteet kuin kokonaisurakassakin. Soveltuvuus: On vaihtoehto kokonaisurakalle Soveltuu suuriin hankkeisiin

13 2.1.3 ST-urakka 13 Soveltuu hankkeisiin, jotka ovat jaettavissa selviin osakokonaisuuksiin (esim. talonrakennushankkeet, satamahankkeet, kanavahankkeet) Soveltuu kaikkiin maa- ja vesirakennushankkeisiin On taloudellinen erityisesti korkeasuhdanteen aikana Edut ja haitat: + Voidaan hyödyntää eri sopimusmuotoja ja urakoitsijoiden erityisosaamista sekä lisätä kilpailua + Eri urakoiden suunnitelmien valmistuminen ja rakennustyöt voidaan limittää keskenään, mikä lyhentää hankkeen kestoa. - Vaatii tilaajalta erillisten rakennussuunnitelmien hankinnan. - Vaatii tilaajalta useiden urakkasopimusten tekemisen ja töiden yhteensovittamisen. - Tilaaja joutuu hankaliin vastuutilanteisiin silloin, kun eri urakoitsijoiden työt eivät etene suunnitellulla tavalla. ST-urakka on hankintamuoto, jossa urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluu hankkeen rakentamisen lisäksi aina olennainen osa hankkeen toiminnallisesta ja teknillisestä suunnittelusta. Suunnittelun ja toteutuksen läheinen yhteys voi johtaa kokonaisedullisempaan ratkaisuun ja rakentamisen yhteydessä hankkeen kokonaiskeston lyhenemiseen. Urakoitsija on sopimussuhteessa suunnittelijaan. Urakoitsija luovuttaa tilaajalta saamaansa rahallista vastiketta vastaan lopputuotteen tilaajalle laatimansa rakennussuunnitelman kuvaamassa muodossa tuotevaatimusten edellyttämässä laatutasossa urakka-asiakirjojen edellyttämällä tavalla. Vastuunjako: urakoitsijalla on kokonaisvastuu hankkeen toteutuksesta rakennussuunnittelu mukaan lukien. urakoitsijalla on päätoteuttajavastuu. tilaaja vastaa sitovaksi ilmoittamastaan suunnitteluaineistosta sekä suunnitteluohjeista. Riskien jako: urakoitsijalla on kokonaiskustannus-, määrä- ja aikatauluriski, mistä syystä STurakka ei aina ole tilaajan kannalta edullisin vaihtoehto. ST-urakassa ei määrätietoja anneta tilaajaa sitovina. tilaajan riskejä ovat suunnitteluaineiston ja ohjeiden pitävyys ja kattavuus sekä kilpailun toimivuus. tarjousten ja suunnitelmavaihtoehtojen vertailu vaatii tilaajalta ammattitaitoa. Kilpailutekijät: urakoitsija kilpailee urakasta kiinteällä kokonaisurakkatarjoushinnalla, tuotteen kokonaisvastuullisella suunnittelulla ja toteutuksella sekä teknisillä ratkaisuilla. urakoitsijalta vaaditaan sekä suunnitteluttamisen että rakentamisen osaamista sekä kokonaisuuden hallintaa ja yhteensovituskykyä. Maksuperuste: ensisijainen maksuperuste on kokonaishinta, kun kokonaishinnan määrittelylle on riittävät perusteet ja kun kustannus- ja määräriski halutaan luovuttaa urakoitsijalle. Tilaaja saa tällöin kiinteähintaisen tarjouksen jo alkuvaiheessa. muutos- ja lisätöistä aiheutuvaa lisäkustannusta ei ole, mikäli suunnitelmien muutostarvetta ei ilmene tilaajan taholta lähtötietojen virheellisyyden tai hankkeen laajuuden tai laatutason muutoksen kautta.

14 14 Soveltuvuus: soveltuu eteenkin suuriin hankkeisiin, kun tuotevaatimukset mahdollistavat hankkeen suunnittelun ja rakentamisen yhteenliittämisen. soveltamiskohteita linjamerkit sekä suuret hankkeet silloin, kun tilaaja haluaa saavuttaa aika- tai kustannusetua urakoitsija/suunnittelija-synergialla ja haluaa välttyä erilliseltä suunnitteluprosessilta. ST-urakkaa ei kannata käyttää, jos tuotevaatimusten määrittely on vaikeaa tai hanke on kooltaan niin pieni, että etua ei saada. Edut ja haitat: + urakoitsijan tiedot ja taidot saadaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa + tarjousvaiheessa saadaan useita toisistaan poikkeavia suunnitelmaratkaisuja + urakkarajat vähenevät + aikataulusäästö on ilmeinen + suunnitelmamuutoksilla tai puutteilla rahastaminen vaikeaa + tilaajan kevyt valvontapanos riittävä vrt. kiinteät kulut + kannustaa urakoitsijan aktiiviseen tuotantomenetelmien kehittämiseen ja monipuoliseen ongelmanhallintaan ja täten korostaa toimintavastuuta ja lopputuotteen laatua + ei vaadi tilaajalta erillisen rakennussuunnitelman hankintaa. ei sovellu hankkeisiin, joissa toteutuksen aikaisen tilaajaohjauksen tarve on suuri lopputuotelaadun yksilöiminen ja tason asettaminen vaikeaa suunnitteluohjeita ei ole muokattu toteutuksen tarpeista, vaan täyttämään normeja vaatii edeltävältä suunnittelulta enemmän kuin erillinen rakennussuunnittelu ja rakentaminen pitkän takuuajan tuomat lisäkustannukset tarjouskustannukset nousevat Projektijohtorakentaminen (PJR) Projektijohtorakentaminen on hankintamuoto, jossa tilaaja ostaa rakennuttamistehtävän ulkopuolisena palveluna. Se on rakennushankkeeseen sovellettu johtamisprosessi, jossa PJ-toteuttaja tuo osaamisensa kustannusten ohjaamisessa, aikatauluttamisessa, hankintamenettelyssä ja työmaatoteutuksessa tilaajan käyttöön. Projektijohtorakentamisen (PJR) eri ilmenemismuotoja ovat projektinjohtorakennuttaminen (PJN), projektinjohtopalvelu (PJP) ja projektinjohtourakointi (PJU). Projektinjohtorakentamisen sisältö kuvataan aina tapauskohtaisesti sopimusasiakirjojen avulla, koska vastuiden, velvollisuuksien ja oikeuksien jako PJ-toteuttajan ja tilaajan kesken eri projektinjohtorakentamisen malleissa poikkeaa huomattavasti toisistaan. Projektinjohtorakennuttamisessa ja palvelussa ei PJtoteuttajan oman organisaation käyttö työn fyysisessä toteutuksessa ole suositeltavaa mahdollisten riitakysymysten vuoksi. Vastuunjako: PJ-toteuttaja vastaa hankkeen kokonaisohjauksesta, raportoinnista tilaajalle ja toteutuksesta alihankintoina. päätoteuttajavastuu on PJ-toteuttajalla tai sen nimeämällä urakoitsijalla.

15 15 tilaaja vastaa ilmoittamastaan suunnitelma-aineistosta, antamistaan rakentamiseen liittyvistä päätöksistä sekä urakkaa varten luovuttamistaan alueista. Riskien jako: PJ-rakentaminen toteutusmuotona perustuu luottamukseen ja mahdollisimman selkeään ja tiedostettavissa olevaan riskien jakoon. taloudellinen riski on tilaajalla, joskin osin jaettu PJ-toteuttajalle käytettäessä tavoitehintaa maksuperusteena. tilaajan riskejä ovat suunnitteluaineiston ja ohjeiden pitävyys ja kattavuus sekä kilpailun toimivuus. PJ-tarjousten vertailu ja PJ-toteuttajan valinta vaatii tilaajalta huomattavaa osaamista ja ammattitaitoa. Kilpailutekijät: PJ-toteuttaja kilpailee katteen ja yhteiskustannusten suuruudella sekä ennen kaikkea sillä ammattitaidolla, jolla PJ-toteuttaja osaamisellaan käyttää sopivia alihankintamuotoja ja osittelee hankkeen sopiviin kokonaisuuksiin siten, että alihankinnat tulevat tehtyä mahdollisimman edullisesti ja tehokkaasti sekä PJtoteuttajan että tilaajan kannalta. PJ-toteuttajalta vaaditaan hankkeen läpiviennin erityisosaamista sekä kokonaisuuden hallintaa ja yhteensovituskykyä muutos- ja lisätyöt vaikuttavat tavoitehinnan toteutumaan. Maksuperuste: tilaaja maksaa PJ-toteuttajalle hankkeen läpiviennistä korvauksen, johon sisältyy PJ-toteuttajan kiinteä palkkio bonuksineen ja sanktioineen. Kiinteään palkkioon sisällytettävät velvollisuudet vaihtelevat hankekohtaisesti. ensisijainen maksuperuste on tavoitehinta, jotta voidaan varmistua kummankin osapuolen intressistä kokonaistaloudellisen toteutuksen suhteen ja kustannusriskiä halutaan jakaa tilaajan ja PJ-toteuttajan kesken. Tavoitehinnan alituksesta PJ-toteuttajalle maksetaan bonus ja tavoitehinnan ylittävät kustannukset jaetaan sovitussa suhteessa. PJ-toteuttajan kiinteä palkkio ei sisälly tavoitehintaan. Lisäksi urakoiden ja suunnittelutoimeksiantojen laskutuksen toteutumalle voidaan asettaa kattohinta, jonka ylittävät kustannukset maksaa PJ-toteuttaja. Soveltuvuus: soveltamiskohteita hankeniput sekä suuret hankkeet, jotka vaativat erityisosaamista, toteutuksen aikaista tilaajan ohjausta tai ovat työläitä yksinomaan tilaajan läpivieminä. PJ-rakentamisen eri muotoja ei kannata käyttää, jos hanke on kooltaan niin pieni, että etua projektinjohtopalvelun ostosta ei saada. Edut ja haitat: + PJ-toteuttajan tiedot ja taidot saadaan mukaan hankkeen läpiviennissä + kustannusten aleneminen oikean hankkeen osittelun ja hankkeen ohjattavuuden parantumisen kautta + urakoiden yhteensovittamisvastuu ja rajojen määrittely ei vaivaa tilaajaa + tilaajan ohjaus hankkeen aikana, myös suunnittelun osalta + aikataulusäästö mahdollinen hankkeen kokonaisajan tai aloituksen aikaistamisen osalta hankkeen eri osissa + riskivapaampi kuin kokonais- tai ST-urakka tilajalle, jos maksuperusteena tavoitehinta + tilaajalla erittäin kevyt valvontapanos riittävä vrt. kiinteät kulut tarjousten vertailu ja PJ-toteuttajan valinta voi olla vaikeaa riskien jakautumista ei välttämättä tiedosteta riittävän selkeästi tavoitehinnan muuttumisen mekanismi on epäselvä

16 PJ-toteuttajan vastuu ja velvollisuuksien määrittely vaatii tarkkuutta URAKAN MAKSUPERUSTEET Kokonaishinta Kokonaishintaurakka on hankintamuoto, jossa urakoitsija sitoutuu hankkeen/työn tekemiseen ja tilaaja sitoutuu maksamaan siitä sovitun kokonaishinnan. Kokonaishinta perustuu tilaajan sitovana ilmoittamiin lähtötietoihin (tutkimustulokset). Kustannusriski kokonaishintaurakassa on urakoitsijalla. Kustannusriskin piiriin eivät kuulu suunnitelmien muuttamisesta eikä tilaajan antamien tietojen paikkansapitämättömyydestä aiheutuvat kustannukset. Suunnitelman muutoksista urakkahintaan aiheutuvien lisäysten ja vähennysten määrittämiseksi liitetään urakkasopimukseen erityinen muutos- ja lisätöiden yksikköhintaluettelo, jonka urakoitsija tarjouksessaan hinnoittelee. Kokonaishintaa voi käyttää urakan maksuperusteena silloin, kun riskit on tiedostettu ja urakka-asiakirjoissa kuvattu ja sitovan kokonaishintatarjouksen antaminen on mahdollista. Tilaaja saa tällöin melko tarkan arvion hankkeen kustannuksista ohjelmointia ja seurantaa varten ja tilaajan resursseja vapautuu tuotantokustannusten valvonnalta ja jatkuvalta määrien mittaukselta. Tämä edellyttää tietysti valmiita rakennussuunnitelmia jo tarjouspyyntövaiheessa. Kokonaishintainen urakka johtaa helposti tilaajan ja urakoitsijan vastakkainasetteluun, koska tilaajan tavoitteena on korkea laatu sopimuksen mukaiseen hintaan, kun taas urakoitsija kantaa riskit toteutuksen kustannuksista. Korkeasuhdanteen aikana ja vähäisessä kilpailutilanteessa kokonaishintaurakat ovat usein kalliita. Kokonaishintaa voidaan täydentää yksikköhintaisilla osilla sellaisten töiden osalta, jotka ovat alttiita merkittäville määrämuutoksille (esim. ruoppausurakoiden kalliolouhinnat). Kokonaishintaurakassa voidaan urakka jakaa kokonaishintaisiin osakokonaisuuksiin, joiden perusteella urakan kokonaishinta muodostetaan. Näiden kokonaishintaisten osakokonaisuuksien perusteella ei urakkaa selonottovaiheessa saa ositella eri urakoitsijoiden kesken, jos mainintaa osittelusta ei tarjouspyynnössä ole ollut Yksikköhinta Yksikköhintaurakassa urakoitsija sitoutuu aikaansaamaan sovitun työtuloksen ja tilaaja maksamaan kultakin suoritukseen kuuluvalta paljousyksiköltä etukäteen sovitun kiinteän yksikköhinnan. Yksikköhintaurakassa työ on jaettava tarkoin määriteltyihin, helposti mitattaviin ja erikseen hinnoiteltaviin töihin tai rakenneosiin. Yksikköhintaurakkaan voi kuulua myös osakokonaisuuksia, joista suoritetaan kokonaishinnan luonteinen maksu. Yksikköhintaurakassa tilaajan kannettavana on määräriski ja urakoitsijalla hintariski. Tilaaja joutuu järjestämään määrien mittauksen eikä tilaaja tunne tarkasti etukäteen urakasta aiheutuvia lopullisia menoja. Yksikköhintaurakka sopii maksuperusteena hyvin käytettäväksi maarakennustöissä, joissa urakkaan sisältyvät määrät voivat huomattavasti muuttua toteutusvaiheessa tarjousperustana olevien suunnitelmien esittämistä määristä. Työnaikaiset määrämittaustyöt on hankittava urakoitsijalta tai

17 2.2.3 Laskutyö 17 ulkopuoliselta konsultilta. Yksikköhintaurakka edellyttää lisäksi kattavaa nimikkeistöä ja määrämittaustavasta sopimista. Yksikköhintaurakan etuina kokonaishintaurakkaan verrattaessa pidetään sen joustavuutta suunnitelman muutosten tekemisessä ja sitä, että muutoksiin sovellettavat hinnat ovat kilpailtuja hintoja eivätkä erillisiä lisä- ja muutostyöhintoja. Laskutyöurakassa tilaaja sitoutuu maksamaan rakennustyöstä aiheutuvat todelliset kustannukset sitä mukaan, kun ne syntyvät, ja urakoitsijan velvollisuutena on työn johtaminen palkkiota vastaan. Riski kustannuksista on pelkästään tilaajalla, eikä kokonaiskustannuksista ole tarkkaa tietoa ennen kuin työ on valmis Tavoitehinta Tavoitehintaurakka on sellainen kustannusperusteinen laskutyöurakka, jossa urakoitsijalle maksettava vastike perustuu pääosaltaan rakennustyön kustannuksiin. Vastikkeesta osa muodostuu kiinteästä palkkiosta ( ) tai kustannuksista laskettavasta prosenttipalkkiosta (% tavoitehinnan toteutumasta). Urakalle määritellään tavoitehinta, jonka toteutuman perusteella alittavat tai ylittävät kustannukset jaetaan tilaajan ja urakoitsijan kesken sovitussa suhteessa. Lisäksi kohteelle määritetään kattohinta, jonka ylittävät kustannukset jäävät kokonaan urakoitsijan kustannettavaksi. Tavoitehintaurakassa voidaan varmistua kummankin osapuolen intressistä kokonaistaloudellisen toteutuksen suhteen, kun kustannusriskiä halutaan jakaa tilaajan ja urakoitsijan kesken. Itse asiassa on kyse riskien pienentämisestä, kun riskit on nähty niin suuriksi, että kokonaishintaa on pidetty mahdottomana. Tavoitehintaurakassa tilaajalla on mahdollisuus saada osansa kustannussäästöistä, jotka saadaan urakoitsijan ammattitaidosta ja kustannustietoudesta. Urakkamuoto vaatii ehdottoman luottamuksen tilaajan sekä urakoitsijan välillä ja sopii käytettäväksi korkeasuhdanteessa. Urakkamuoto antaa mahdollisuuden suunnitelmien tason parantamiseen toteutuksen aikana vastaamaan lopullisia tarpeita. Urakkakilpailu käydään tilaajan asettaman tavoitehinnan perusteella, johon urakoitsija voi antaa oman tarjouksensa, mutta myös kiinteän palkkion suuruus voidaan ottaa huomioon tarjouksen edullisuutta arvosteltaessa. Urakan aikana tavoite- ja kattohintaa tarkistetaan muutos- ja lisätöiden osalta vastaamaan muuttunutta tilannetta. 2.3 SUOSITUS URAKKAMUODOISTA Oheisessa taulukossa on esitetty erilaisille hankkeille suositus käytettävästä urakkamuodosta.

18 18 Suoritusvelvollisuus Maksuperuste Hanke Koko- Jaettu ST- Kokonais- Yksikkö- Laskutyö nais- urakka urakka hinta hinta urakka Väylän rakentaminen tai syventäminen X O - X O O Väylän kunnostus- X O - O X O ruoppaus Reuna- ja tutkamerkin O X O X - - rakentaminen Linjamerkin O O X X - - rakentaminen Majakan rakentaminen X O O X - - Sataman tai laiturin X O O X - - rakentaminen Avokanavan X O - X O - rakentaminen Sulkukanavan X O - X - - rakentaminen Talon- X O O X - - rakennustyö Sähkötyö X X O X - O Teräsrakenteiden X O - X - - valmistaminen Koneistotyö X X - X - O Maalaustyö X X - X O O X = ensisijainen O = voidaan käyttää - = ei suositella Väylän rakentaminen tai syventäminen Uuden väylän rakentaminen tai olemassa olevan väylän syventäminen tehdään yleensä kokonaisurakkana. Jos hanke on suuri ja se on jaettavissa selviin osakokonaisuuksiin ruoppaustavan ja/tai sijainnin perusteella, voidaan käyttää jaettua urakkaa. Ruoppaustöissä pyritään yleensä kokonaishintaurakoihin, mikä edellyttää varsin yksityiskohtaisia maaperätutkimuksia.

19 19 Yksikköhintaurakan käyttöä on harkittava silloin, kun pohjatutkimukset eivät ole riittäviä kokonaishinnan määrittämiseen, eikä niitä ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista hankkia. Yksikköhintaurakassa työ on jaettava tarkoin määriteltyihin, helposti mitattaviin ja erikseen hinnoiteltaviin osakokonaisuuksiin sekä työmäärät on voitava arvioida jonkinlaisella tarkkuudella. Urakoitsijan tarjoamat yksikköhinnat sisältävät kaikki työhön liittyvät kustannukset. Jos hanke on pieni ja pohjatutkimukset ovat vähäisiä, suunnitelmat keskeneräisiä tai urakkaan liittyy paljon epävarmuustekijöitä, voidaan urakkamuotona käyttää laskutyöurakkaa. Laskutyöurakassa rakennuttaja maksaa kaikki työstä aiheutuneet materiaali- ja työkustannukset tositteiden mukaan. Lisäksi urakoitsijalle maksetaan yhteis- ja yleiskustannuskorvaukset. Laskutyöurakka vaatii tehokasta valvontaa ja edellyttää hyviä ja luottamuksellisia suhteita rakennuttajan ja urakoitsijan välillä. Ruoppausurakassa voidaan käyttää myös kokonaishinnan ja yksikköhinnan yhdistelmää esim. silloin, kun kallion ja/tai lohkareiden määrästä ei ole tarpeeksi tarkkaa tietoa. Tällöin maan ruoppaus suoritetaan kokonaishinnalla sekä ylisuurten lohkareiden ja kallion poisto yksikköhinnoilla Väylän kunnostusruoppaus Väylän kunnostusruoppaus voidaan toteuttaa uuden väylän rakentamisen tavoin ja perustein kokonais- tai jaettuna urakkana. Aikaisempia ruoppauksia varten tehdyt maaperätutkimukset eivät yleensä ole riittäviä kokonaishinnan määrittämiseen kohtuullisella riskillä. Kokonaishinnan määrittämiseen tarvittavia maaperätutkimuksia ei useinkaan ole tarkoituksenmukaista hankkia esim. kohteiden pienuuden vuoksi. Kunnostusruoppausten edullisin toteutusmuoto on ehkä yksikköhintainen urakka. Joissakin tapauksissa kannattaa harkita myös laskutyöurakkaa Merimerkin rakentaminen Majakat sekä reuna- ja tutkamerkit rakennetaan nykyisin lähes yksinomaan teräksestä. Merimerkin rakentamisessa on kaksi toisistaan selvästi poikkeavaa osakokonaisuutta: teräsrakenteiden valmistus sekä perustus- ja pystytystyöt. Molemmat osakokonaisuudet toteutetaan yleensä omana erillisenä urakkanaan. Urakkamuotona on siis jaettu urakka, jossa urakoitsijat ovat sopimussuhteessa vain tilaajaan. Tilaaja luovuttaa valmistuneet teräsrakenteet pystytysurakoitsijalle. Hankkeen urakkaehdoissa on hyvä varata teräsrakenteiden valmistumisajan ja teräsrakenteiden pystytysurakoitsijalle luovutusajankohdan väliin ylimääräistä aikaa pari viikkoa konepajatöiden mahdollista viivästymistä varten. Sekä teräsrakenteiden valmistuksessa että perustus- ja pystytystöissä käytetään maksuperusteena pelkästään kokonaishintaa. Linjamerkkien rakentamisessa käytetään yleensä ST-urakkaa, jonka ensisijainen maksuperuste on kokonaishinta Sataman tai laiturin rakentaminen Satama tai laituri rakennetaan yleensä kokonaishintaisena kokonaisurakkana. Poikkeuksena tästä ovat ponttonilaiturit, jotka rakennetaan merimerkkien tavoin

20 20 kahtena erillisenä osaurakkana: ponttonilaiturin ja sillakkeen valmistus omana osaurakkana sekä maatuen valmistus ja laiturin asennus toisena osaurakkana. 3. U R A K A N V A L M I S T E L U 3.1 YLEISTÄ Urakan valmistelu aloitetaan urakkamuodon valinnalla. Urakkamuodon valinta suoritusvelvollisuuden laajuuden osalta tulisi tehdä jo suunnitelman teettämisvaiheessa, jotta suunnitelma-aineisto saadaan vastaamaan urakan teettämisen tarpeita. Kun suoritusvelvollisuuden laajuus (KU, ST-urakka, PJR, jaettu urakka) ja maksuperuste (kokonais-, yksikköhinta tai näiden yhdistelmä) on päätetty, selvitetään seuraavaksi hankkeen arvo ja millaista hankintamenettelyä tullaan käyttämään. Ennakoidun arvon on pädettävä silloin, kun hankintayksikkö toimittaa hankintailmoituksen julkaistavaksi tai muuten aloittaa hankintamenettelyn. Jos hankkeen arvo ylittää EU-kynnysarvon, on menettely monivaiheisempi ja aikaa vievempi. Kynnysarvot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. EU-kynnysarvot (Hankintalain 16 ) Tavara- ja palveluhankinnat euroa Rakennusurakat euroa Kansalliset kynnysarvot (Hankintalain 15 ) Tavara- ja palveluhankinnat euroa Rakennusurakat euroa Kynnysarvot ilmoitetaan Julkiset hankinnat lehdessä. Kynnysarvo määritetään koko hankkeen arvosta (kustannusarvion hinta), ei yksittäisistä urakoista. EU-kynnysarvon ylittyessä hanke on kilpailutettava EU:n laajuisesti. Tässä luvussa on myös selvitetty millaisin menettelyin urakoita voidaan hankkia ja milloin voidaan hankinnat tehdä ilman tarjouskilpailua. Hankinnassa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet ja siinä on noudatettava avoimuutta sekä tarjouksen tekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Hankinnassa on sen arvosta riippumatta joko ilmoitettava tai tarjouksia on muutoin pyydettävä hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä Rajanveto eri hankintatyyppien välillä Jos hankintaan sisältyy kahta tai useampaa hankintatyyppiä, ratkaisevaa on yleensä se, mikä hankintatyyppi osuudeltaan on suurin.

21 Samaa periaatetta noudattaen pidetään eräitä perinteisesti tavarahankinnaksi miellettyjä hankintoja kynnysarvotarkastelun osalta rakennusurakoina, jos työn osuus on huomattava. Rakennusurakoiksi katsotaan tällä perusteella esimerkiksi: jääpoijujen ja poijuviittojen valmistaminen reunamerkkien ja majakoiden teräsrakenteiden valmistaminen laiva- ja uittojohteiden valmistaminen Hankinnan toteuttaminen samanaikaisesti erillisinä osina Jos hankinta toteutetaan samanaikaisesti erillisinä osina, kaikkien osien yhteisarvo on otettava huomioon sopimuksen ennakoitua arvoa laskettaessa. Jos osien yhteenlaskettu arvo on vähintään kynnysarvon suuruinen, jokaisen osan hankinnassa on noudatettava kyseisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevaa sääntelyä. Poikkeuksen edellä mainitusta pääsäännöstä muodostaa hankintalain 17 :n 4 momentti, jonka tarkoituksena on vapauttaa tietyt EU-kynnysarvot ylittävän kokonaishankinnan osat yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta. Sellaisten tavara- ja palveluhankintoihin liittyvien osien osalta, joiden ennakoitu arvo on alle euroa sekä sellaisten rakennusurakoiden osien osalta, joiden ennakoitu arvo on alle 1 miljoonaa euroa, voidaan noudattaa kansallisiin hankintoihin sovellettavia säännöksiä. Ehtona on, että tällaisten osien yhteenlaskettu arvo on enintään 20 prosenttia kaikkien kyseiseen hankintaan kuuluvien osien yhteisarvosta Erillisten hankkeiden ja kohteiden niputtaminen samaan urakkaan Vaikka yksittäinen erillinen ylläpitokohde tai investointihanke jäisikin alle kynnysarvon, niin tällaisia useita hankkeita/kohteita niputettaessa ratkaisevaa on sopimuksen kokonaisarvo. 3.2 HANKINTAMENETTELYT Katso Merenkulkulaitoksen hankintaohje kohta 5 HANKINTAMENETTELYT 3.3 HANKINNASTA ILMOITTAMINEN Katso Merenkulkulaitoksen hankintaohje kohta 6 HANKINNASTA ILMOITTAMINEN 3.4 TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJOJEN LAATIMINEN Yleistä Tarjouspyyntöasiakirjoissa on ilmoitettava tiedot urakalla teetettävän työn laajuudesta sekä työlle, rakenteille, rakennusaineille, urakka-ajalle ja maksuehdoille asetettavista vaatimuksista sekä muut selvitykset ja urakkaehdot, jotka ovat tarpeelliset tarjoushinnan laskemista varten. (Asetus valtion rakennusurakoista). Tarjouspyyntöasiakirjat tulee laatia selviksi ja yksiselitteisiksi, ja niiden sisältämien urakkaehtojen on oltava tasapuoliset ja yhtäläiset kaikille osapuolille. Rakennustyöhön liittyvät riskit on jaettava osapuolten kesken kohtuullisesti 21

22 22 ottamalla huomioon osapuolten tehtävät, asiantuntemus ja vaikutusmahdollisuudet. Urakkaan ei tule sisällyttää kohtuuttomia ehtoja ja tarpeettomia riskitekijöitä tai piiloriskejä. Kaikki urakkaehdot on ilmoitettava tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittava niin täsmällisiksi ja yksityiskohtaisiksi, että urakoitsijat voivat niiden perusteella määrittää työsuorituksensa ja laskea urakkamuodon edellyttämän urakkahinnan. Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnassa on noudatettava seuraavia periaatteita: kukin asia esitetään omassa sitä varten tarkoitetussa asiakirjassa tietojen löytymiseksi asiat esitetään vain yhteen kertaan ristiriitaisuuksien välttämiseksi. Tämän ohjeen liitteenä olevia asiakirjamalleja on syytä käyttää hyväksi asiakirjojen laadinnassa Asiakirjakohtaisia ohjeita Seuraavassa käsitellään asiakirjakohtaisesti tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisessa huomioon otettavia seikkoja. Tarjouspyyntökirje Tarjouspyyntökirje on tilaajan tahdonilmaisu saada ilmoittamastaan kohteesta yrittäjiltä tarjouksia. Tarjouspyyntökirjeeseen liitetään tiedot rakennuskohteesta, suorituksen ominaisuuksista, työn suoritukseen vaikuttavista seikoista sekä tiedot sopimussuhdetta koskevista ehdoista. Tarjouspyyntökirjeessä ilmoitetaan lisäksi, minne ja mihin mennessä tarjous on toimitettava. Tarjouspyyntökirje tulee laatia urakkakohtaisesti soveltuvin osin liitteenä olevia malleja tai urakkatyypissä vakiintunutta käytäntöä noudattaen. Urakkaohjelma Urakkaohjelma on tarjouspyynnön laadinnan kannalta keskeisin asiakirja. Siinä mm. yksilöidään rakennuskohde ja alue sekä ilmoitetaan tilaajan ja urakoitsijan välistä vastuunjakoa koskevat seikat. Urakkaohjelma on urakkaehtojen suunnittelun tulos ja ehdot käsittelevät urakkamuotoa, vakuuksia, takuita, vakuutuksia, rakennusaikaa, viivästyssakkoja, maksusuorituksia, indeksisidonnaisuutta yms. asioita. Tekniset asiat eivät kuulu urakkaohjelmaan. Urakkaohjelman laatijan tulee käydä koko rakentamisprosessi mielessään läpi ja harkita, miten kukin asiakirja niveltyy sopimuskokonaisuuteen. Urakkarajaliite Kun samassa kohteessa työskentelee useita urakoitsijoita, on tarkoituksenmukaista täsmentää urakoitsijoiden suoritusvelvollisuutta eri urakoitsijoiden työsuoritusten liittymäkohdissa. Täsmennys tehdään urakkarajaliitteellä, mikä osoittaa urakkaan kuuluvat velvoitteet sekä muilta saatavat aputyöt. Urakkarajaliite on yleensä tarpeellinen jaetuissa urakoissa ja osaurakoissa. Tarjous Urakoitsijoiden tarjousten saamiseksi yhtenäiseen ja helposti vertailtavaan muotoon on tarjoukset pyydettävä tarjouspyyntöasiakirjoihin liitetyn tarjouslomakkeen mukaisina. Kokonaishintaurakoissa tarjouspyyntöasiakirjoihin liitetään muutostöiden yksikköhintaluettelo ja yksikköhintaurakoissa yhdistetty massa- ja yksikköhintaluettelo.

23 Erityisesti yksikköhintaurakoiden yhteydessä tulee aina tarkastaa, että massa- ja yksikköhintaluettelon kohdejako vastaa tarkasti urakkaohjelmaan mahdollisesti kuuluvia maksu- ja mittausperusteita ja että kaikki urakkaan kuuluvat työt esiintyvät massa- ja yksikköhintaluettelossa. Työkohtainen työselostus Työselostuksen tehtävänä on esittää sanallisesti sellaiset lopputuotteen laadulliset ominaisuudet, joita ei voida piirustuksellisin keinoin täsmällisesti määrittää. Työkohtainen työselostus siis täydentää sopimuspiirustuksia ja mahdollisia yleisiä työselostuksia. Laadulliset ominaisuudet tulee kuvata laatuteknisin keinoin esittämällä materiaalivaatimukset ja rakenteen laatuvaatimukset erikseen. Työkohtaisen työselostuksen laatii yleensä suunnittelija. Erityistä huomiota tulee kiinnittää urakkaohjelman ja työkohtaisen työselostuksen yhteenniveltämiseen siten, että kummassakin esitetään vain siihen loogisesti kuuluvia asioita. On muistettava, että työselostus on tekninen asiakirja. Työkohtaiseen työselostukseen ei tule liittää geoteknikon suunnittelijaa varten antamaa lausuntoa, mikä on luonteeltaan suunnitteluohje ja saattaa sisältää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Sopimuspiirustukset Käsite sopimuspiirustukset kattaa kartat, varsinaiset rakennepiirustukset ja maaperätutkimusten tulokset. Kartat kuvaavat hankkeen tai sen osan sijainnin maastossa sekä tarpeen järjestää maanomistussuhteita tai yleistä liikennettä tms. Rakennepiirustuksissa esitetään lopputuotteessa tarvittavat rakennusosat, lopputuotteen ja rakennusosien mitalliset ominaisuudet, kuten muoto, sijainnit, laajuudet sekä tarkat mitat. Piirustuksissa tulisi esittää myös mahdolliset mittojen toleranssit. Maaperätutkimuksista esitetään tutkimusten sijainti, tutkimustapa ja - tulokset. Yleiset työselostukset Yleiset työselostukset liitetään tarjouspyyntöasiakirjoihin sellaisenaan työn sisällön edellyttämässä laajuudessa. Yleisissä työselostuksissa asetetaan rakenteille ja työtavoille yleisiä vaatimuksia. Niissä esitetään myös työn kelpoisuuden toteamiseksi tarpeelliset toimenpiteet sekä tutkimustulosten dokumentointia koskevat ohjeet. Informaatioaineisto Tarjouspyyntöasiakirjoihin voidaan liittää lisäksi urakoitsijaa mahdollisesti tarjouksen teossa kiinnostavia informaatioluonteisia tietoja. Urakkaohjelmassa tulee aina ilmoittaa, etteivät nämä tiedot sido tilaajaa. Tällaisia tietoja ovat esim. tuuli- ja jääoloja sekä vedenkorkeutta koskevat tilastotiedot U R A K K A T A R J O U S T E N H A N K K I M I N E N 4.1 URAKOITSIJAN ESIVALINTA Katso Merenkulkulaitoksen hankintaohje kohta 8 EHDOKKAIDEN TAI TARJOAJIEN VALINTA.

24 4.2 TARJOUSPYYNNÖN LAATIMINEN Yleistä Merenkulkulaitos pyytää urakkatarjoukset kirjallisena. Tarjouspyyntöasiakirjoista tulee ilmetä tarjouksen ratkaisuperusteet painoarvoineen. Tarjouspyynnössä on huolehdittava myös voimassaolevan ennakkoperintärekisteriotteen tai muun verottajan kanssa sovitun ennakonperintätavan, verotodistuksen sekä eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisen ilmoituksen vaatimisesta (esim. kelpoisuusvakuutuslomake tai RALA Ry:n arviointilautakunnan myöntämä voimassa oleva pätevyystodistus). Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan kaikille urakoitsijoille samanaikaisesti ja samansisältöisinä. Samoin laskenta-aikana ilmenneet lisäykset ja muutokset ilmoitetaan vastaavalla tavalla kaikille tarjoajille. - (Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet 5.2, RT ). Urakoitsijaluettelo, joka on samalla tarjouspyyntöjen postitusluettelo, jää pyynnöstä tietoja antaville ja yksi kappale toimitetaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukana kirjaamoon. Tarjouspyyntöasiakirjoilla tarkoitetaan tarjouspyyntökirjettä ja siihen liitettyjä muita asiakirjoja Käytettävät tarjouspyyntöasiakirjat Sopimusasiakirjat, jotka tarjouspyyntövaiheessa toimivat tarjouspyyntöasiakirjoina, ovat seuraavat: Kaupalliset asiakirjat 1. urakkasopimus (vain sopimusasiakirjat) 2. urakkaneuvottelupöytäkirja (vain sopimusasiakirja, ei mukana urakoitsijoille lähetettävässä aineistossa) 3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 (ei mukana urakoitsijalle lähetettävässä aineistossa) 4. tarjouspyyntökirje 5. urakkaohjelma turvallisuusliite 6. urakkarajaliite (tarvittaessa esim. talonrakennushankkeet) 7. tarjouslomake muutostöiden yksikköhintaluettelo Tekniset asiakirjat 8. työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselostukset 9. sopimuspiirustukset 10. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset Kaikki asiakirjat lähetetään urakoitsijoille manuaalisessa muodossa. Osa asiakirjoista voidaan toimittaa myös CD-levykkeellä. Toimitettavan numeerisen aineiston tulee olla sama, kuin mistä viralliset manuaaliset asiakirjat on tuotettu.

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA Pyydämme tarjoustanne Mäntyharjun päiväkodin uudisrakennuksen sähköurakasta tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017 TARJOUSPYYNTÖ 2017 3.3.2017 Sisällys 1 Tarjouspyynnön kohde... 3 2 Hankintamenettely... 3 3 Urakkamuoto... 3 4 Urakka-aika... 3 5 Maksuperuste... 3 6 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3 7 Vaatimukset urakoitsijalle...

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

ESIPUHE 1 LAIt ja viranomaismääräykset 1.1 rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista 1.2 tilaajavastuulaki

ESIPUHE 1 LAIt ja viranomaismääräykset 1.1 rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista 1.2 tilaajavastuulaki ESIPUHE...5 1 Lait ja viranomaismääräykset...17 1.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista...17 1.2 Tilaajavastuulaki...23 Lain tavoitteista...23 Lain soveltamisala...24 Tilaajan selvitysvelvollisuuden

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020 Kaupalliset asiat Talvihoitotyöt projektinjohtomallilla Kesähoitotyöt kokonais- ja yksikköhinnoilla Tarjouslomakkeella pyydetään urakoitsijalta Tarjoushinta

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

YSE 1998 Käyttö ja tulkinta. Talonrakennusteollisuus ry Asiamies Karri Kivioja Kuopio 30.9.2014

YSE 1998 Käyttö ja tulkinta. Talonrakennusteollisuus ry Asiamies Karri Kivioja Kuopio 30.9.2014 YSE 1998 Käyttö ja tulkinta Talonrakennusteollisuus ry Asiamies Karri Kivioja Kuopio 30.9.2014 Rakentamisen lait ja määräykset Lähtökohtana sopimusvapaus. Pakottavan lain vastainen sopimusehto on mitätön

Lisätiedot

"KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 5 1/ INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 17.5.2016 "KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö PÖYTYÄN KUNTA PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö Pöytyän kunta Tarjouspyyntö I SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankinnan kuvaus... 1 1.1 Tarjouspyynnön sisältö... 1 2 Tarjouksen jättäminen... 1 2.1 Tavoitteellinen

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (6) 1 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2015 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne päällystys-, jyrsintä- sekä asfalttipohjatöistä. Tarjousta pyydetään kahdelle (2) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta LUONNOS 31.3.2011 Sivu 1/9 Tilaaja Urakoitsija Liikelaitos Oulun Tilakeskus Urakoitsija A Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta Rakennuskohde Neitsytkorventie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA Pyydämme yksikköhintaista urakkatarjoustanne liukuvalettavien reunatukien rakentamisesta Jyväskylän kaupungin kadunrakennuskohteissa

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Ruskon jätekeskus on avoinna arkisin klo 7.00 20.00 ja kesällä (huhti-marraskuu) lauantaisin 8.30 15.00. Ruskon jätekeskus

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 2 26.3.2015 Räikäntie 3. 33470 Ylöjärvi TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2015 Tarjouspyynnön kohde Ylöjärven kaupunki pyytää teiltä tarjousta

Lisätiedot

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy SIVU-URAKAN ALISTAMINEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy RAKENNUSURAKAN OSAURAKKASOPIMUKSET vakiosopimukset Urakkasopimus, jossa YSE 98 sopimusehtoina Alistettuna Alistamattomana Pienurakkasopimus

Lisätiedot

Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) Virtaintie Virrat (vs. tarjouspyyntö )

Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) Virtaintie Virrat (vs. tarjouspyyntö ) Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSKEITTIÖN RAKENTAMINEN SR-URAKKANA 1 Tarjouksen tekijä Nimi: Osoite: Puhelin: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Jyväskylä VALAISTUKSENHUOLTOURAKAN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupunki, Yhdyskuntatekniikka,

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot