LÄHTÖKOHDAT VIESTINNÄN TAVOITTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄHTÖKOHDAT VIESTINNÄN TAVOITTEET"

Transkriptio

1 - AVOIMESTI YHDESSÄ Kaarinan kaupungin ja Piikkiön kunnan kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma Ohjausryhmä

2 LÄHTÖKOHDAT Tämän viestintäsuunnitelman tavoitteena on ohjata Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksen valmisteluun liittyvää sisäistä ja ulkoista tiedottamista ja tiedonvälitystä vuonna Muutoksen menestyksekäs toteuttaminen ja läpivienti edellyttää sitä, että myös viestintä onnistuu ja että viestintä mielletään osaksi muutoksen toteuttamista. Viestintä voi olennaisesti vähentää epävarmuutta, ohjata vastarintaa positiiviseksi muutosvoimaksi ja rohkaista ihmisiä näkemään muutoksen uutena mahdollisuutena. VIESTINNÄN TAVOITTEET Liitosviestinnän tavoitteena on, että viestinnän eri kohderyhmillä (kuntalaiset, henkilöstö, luottamushenkilöt, media, yritykset, viranomaiset, muut julkisyhteisöt) on ajantasainen, riittävä ja oikea tieto liitoksen syistä, seurauksista ja taustoista sekä liitosvalmistelujen etenemisestä. Tavoitteena on, että tieto kulloinkin valmistelun alla olevista asioista on saatavissa hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa, jotta eri ryhmillä on mahdollisuus avoimeen keskusteluun ja päätöksiin vaikuttamiseen sekä laajentuvan Kaarinan kehittämiseen ja luomiseen. Tieto on osallistumisen perusedellytys. Kuntaliitoksen valmistelusta viestitään avoimesti, aktiivisesti, säännöllisesti, rehellisesti, selkokielisesti, vaivattomasti, usealla eri tavoin ja eri vastaanottajaryhmien tarpeet huomioiden. Lisäksi viestintä toteutetaan nykyaikaisin menetelmin. Viestintä tukee laajentuvan Kaarinan identiteetin rakentamista, henkilöstön ja kuntalaisten sitoutumista sekä sopeutumista muutokseen ja sen läpiviemiseen. Viestintä edesauttaa sitä, että laajentuvaa Kaarinaa tehdään myönteisesti tunnetuksi eri kohderyhmien keskuudessa. Liitosviestintää johtaa ja valvoo ohjausryhmä/järjestelytoimikunta. Käytännössä viestinnästä vastaa Kaarinan kaupunginjohtaja. Laajentuvan Kaarinan toimialajohtajien vastuulla on suunnitella, miten kuntaliitosviestintä hoidetaan kullakin toimialalla sekä sopia työnjaosta ja nimetä tiedotuksen vastuuhenkilöt. PÄÄVIESTIT Liitosviestinnän pääviestit ilmentävät Kaarinan ja Piikkiön yhdistymisen syitä ja tavoitteita sekä tuovat esille yhdessä valittuja vahvuuksia. Tavoitteena on toistaa näitä perusviestejä välitettäessä tietoa liitoksen valmistelusta eri kohderyhmille eri viestintäkeinoilla. Mitä johdonmukaisempaa perusviestien rummutus on, sitä luotettavampi kuva valmistelusta annetaan ja sitä paremmin eri sidosryhmät sisäistävät sen, mistä liitoksessa on kysymys. Kaarinan ja Piikkiön liitosviestinnän pääviestit ovat seuraavat: - Piikkiön kunta yhdistyy Kaarinan kaupunkiin alkaen; yhdistyminen on pitkään jatkuneen yhteistyön tulos.

3 - Kuntien yhdistyessä muodostuu elinvoimaisempi, merellisempi, asukkaan pikkukaupunki - Lähipalvelut, kuten terveyspalvelut, ovat edelleen lähellä kuntalaista ja ne ovat laadukkaita - Yhdistyminen varmistaa piikkiöläisten ja kaarinalaisten palvelut myös 2020-luvulla - Kaarinan kaupungin, Piikkiön kunnan ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuksen henkilöstön työpaikat on turvattu vuoden 2013 loppuun saakka - Elinkeinoelämällä ja yrityksillä on entistä paremmat toimintaedellytykset laajenevassa Kaarinan kaupungissa - Tulevaisuutta tehdään, yhdessä! Näiden perusviestien lisäksi liitostiedon välittämisessä on tavoiteltava sitä, että vastataan kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miksi, kuka? KOHDERYHMÄT Viestinnän eri kohderyhmät ja ryhmien erilaiset tiedontarpeet huomioidaan kuntaliitosviestinnässä. Kuntalaiset Kuntalaiset ovat tärkein kuntaliitosviestinnän kohderyhmä. He käyttävät laajentuvan kunnan palveluja, osallistuvat ja vaikuttavat kunnan toimintaan ja heillä on oikeus tietää ja vaikuttaa, miten palvelut muuttuvat Kaarinan ja Piikkiön yhdistyessä. Henkilöstö Kaarinan kaupungin, Piikkiön kunnan ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymän henkilöstö on kuntalaisten ohella tärkeässä asemassa. Sisäisellä viestinnällä varmistetaan, että koko henkilöstöllä on oman työnsä tekemisen kannalta olennainen tieto liitosvalmistelujen etenemisestä. Hyvin toimiva sisäinen viestintä luo yhteishenkeä ( Kaarina-henki ) ja sitouttaa henkilöstön muutokseen. Keskeistä tiedon välittämisessä on se, että henkilöstölle tiedotetaan ensimmäisenä päätöksistä ja tulevista muutoksista.

4 Luottamushenkilöt Myös luottamushenkilöille välitetään tietoa mahdollisimman tehokkaasti valmistelutyön etenemisestä ja päätösten toimeenpanosta. Tieto sitouttaa ja motivoi toimimaan yhteisten tavoitteiden puolesta. Luottamushenkilöillä on keskeinen rooli kuntakuvan rakentajana. Yritykset, muut viranomaiset ja julkisyhteisöt, järjestöt Viestinnässä on huomioitava myös mm. paikallisten yritysten, muiden viranomaisten ja julkisyhteisöjen (esim. seurakunta) sekä järjestöjen liitokseen liittyvät tiedon tarpeet. Tiedotusvälineet Merkittävä osa laajentuvaa Kaarinaa koskevista tiedoista ja arvioista välittyy joukkotiedotusvälineiden kautta. Tiedotusvälineet ovat merkittäviä mielipidevaikuttajia sekä laajentuvan Kaarinan julkisuuskuvan muovaajia. Lisäksi tiedotusvälineet tarjoavat foorumin julkiselle keskustelulle. VIESTINTÄKANAVAT JA -KEINOT Suluissa on merkitty viestinnästä vastaava henkilö. Kuntaliitoksen ohjausryhmän/ järjestelytoimikunnan kokoukset ja niiden pöytäkirjat ja tiedotteet Ohjausryhmän/ järjestelytoimikunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat sekä tiedotteet ovat luettavissa välittömästi niiden valmistuttua Kaarinan kaupungin www-sivuilta ja linkin välityksellä Piikkiön kunnan www-sivuilta. (ohjausryhmän sihteeri ja Kaarinan kaupungin tiedottaja). Kuntaliitosta valmistelevien työryhmien muistiot ja tiedotteet Kuntaliitosta valmistelevien työryhmien muistiot sekä tiedotteet ovat luettavissa välittömästi niiden valmistuttua Kaarinan kaupungin www-sivuilta (valmisteluryhmien sihteerit ja Kaarinan kaupungin tiedottaja). Tiedotus luottamushenkilöille Lehdistötiedotteet välitetään ohjausryhmän/ järjestelytoimikunnan jäsenille sekä kunnan- /kaupunginhallitusten sekä valtuustojen jäsenille sähköpostitse (ohjausryhmän sihteeri). Ohjausryhmän/ järjestelytoimikunnan sekä hallitusten ja valtuustojen jäseniä informoidaan kokouksissa liitosvalmistelujen etenemisestä (kunnanjohtajat, toimialajohtajat). Lautakuntien/ yhtymähallituksen jäseniä informoidaan kokouksissa toimialasuunnitelmien valmistelun etenemisestä (lautakuntien esittelijät).

5 Tarvittaessa järjestetään tiettyyn aiheeseen liittyviä seminaareja, joissa laajoja asiakokonaisuuksia voidaan käsitellä kattavasti ja syvällisesti (valmisteleva johtoryhmä). Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet koko henkilöstölle Kaarinan, Piikkiön ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymän henkilöstölle yhteisiä tiedotustilaisuuksia järjestetään kaksi viikkoa ennen niitä ohjausryhmän kokouksia, joissa päätetään lopullisesti organisaatiosta, toimitiloista ja henkilöstösuunnitelmasta. Muita yhteisiä tiedotustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan (valmisteleva johtoryhmä). Vuoden 2008 joulukuussa Kaarinan, Piikkiön ja terveyskeskuskuntayhtymän henkilöstölle järjestetään yhteinen tervetulotilaisuus, johon henkilöstö kutsutaan Kaarinan kaupunginjohtajan ja Piikkiön kunnanjohtajan allekirjoittamalla henkilökohtaisella kutsulla. Yksikkö- ja toimialapalaverit Valmistelevan johtoryhmän jäsenet osallistuvat tarvittaessa työpaikkakokouksiin. Kaarinan työyhteisön kehittämisryhmän (Kehry) toimintaan osallistuvat vuoden 2008 aikana myös Piikkiön ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymän yt-elimet. Kehryssä kuntaliitoksen etenemistä käsitellään säännöllisesti joka kokouksessa ja tavoitteena on näin varmistaa tiedon kulku eri organisaatioihin. Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen yhteydessä esimiesten velvollisuus on välittää tietoa liitoksen valmistelutilanteesta erityisesti omalla toimialallaan. (lähiesimiehet) Seminaarit ja koulutustilaisuudet Lähiesimiesten rooli muutoksen läpiviennissä ja henkilöstön sitouttamisessa on keskeinen. Tämän vuoksi Kaarinan, Piikkiön ja terveyskeskuskuntayhtymän esimiehille järjestetään kevään 2008 aikana koulutustilaisuus, joka keskittyy erityisesti muutosviestintään. (ohjausryhmän sihteeri ja Kaarinan kaupungin tiedottaja) Tapahtumat Eri tapahtumissa (mm. Piikkiö-päivät ja Kaarina-markkinat 9/2008) kuntaliitosasiaa pidetään esillä, esim. järjestetään kyselymahdollisuus luottamushenkilöiltä, johtavilta viranhaltijoilta. (valmisteleva johtoryhmä ja tapahtumavastaavat)

6 Tiedotus- ym. tilaisuudet kuntalaisille ja yrityksille Syksyn 2008 aikana järjestetään asukastilaisuuksia laajentuvan Kaarinan eri alueilla. Lisäksi Kaarinan ja Piikkiön yrittäjäyhdistysten tilaisuuksissa informoidaan liitoksen vaikutuksista erityisesti yrittäjien ja elinkeinoelämän näkökulmasta (kaupunginjohtaja, kunnanjohtaja). Lisäksi jokainen toimiala vastaa omien sidosryhmiensä informoinnista (valmistelevat toimialajohtajat). Intranet Liitoshanketta varten luodaan Piikkiön, Kaarinan ja kuntayhtymän intranettiin oma osio. Intranettiin perustetaan palaute-sivusto, jonka välityksellä esitettyihin kysymyksiin vastataan ja lisäksi pidetään yllä "yleisimpien kysymysten listaa". (intran päivittäjät). Tavoitteena on välttää päällekkäisten tietojen tallentaminen internettiin ja intranettiin. Intranettiin keskitetään aineisto, joka koskee erityisesti henkilöstöä. (Valmisteleva johtoryhmä ja Kaarinan kaupungin tiedottaja). Selvitetään mahdollisuus nykyisen Piikkiön kunnan ja terveyskeskuksen henkilöstölle kirjautua Kaarinan kaupungin intranettiin (Kantriin) jo vuoden 2008 aikana. Tällä luotaisiin pohjaa yhteisöllisyydelle ja Me-hengen luomiselle jo ennen liitoksen virallista toteutumista. (Kaarinan tietohallintojohtaja) Kaarinan ja Piikkiön Internet-sivut Kuntaliitostiedotus keskitetään Kaarinan kaupungin www-sivuille. Piikkiön kunnan wwwsivuilta pääsee linkin välityksellä Kaarinan kaupungin www-sivustoon. Kaarinan kaupunki ylläpitää sivustollaan keskustelu- ja palautepalvelua, johon kuntalaiset ja muut asiasta kiinnostuneet voivat lähettää viestejä. (Kaarinan kaupungin tiedottaja). Kaarinan internetsivuille tehdään verkkolehti, joka keskittyy pelkästään liitoshankkeeseen (ulkopuolinen konsultti). Uuden Kaarinan tiedotuslehti kuntalaisille ja muille sidosryhmille Kaarina tiedottaa palsta julkaistaan kerran kuukaudessa Kaarina-lehden yhteydessä. Palstaa hyödynnetään myös kuntaliitostiedottamisessa. Kaarina-lehti, jossa on Kaarina tiedottaa -palsta, jaetaan myös piikkiöläisiin talouksiin vuoden 2008 aikana (ohjausryhmän sihteeri ja Kaarinan kaupungin tiedottaja). Verkkolehteä julkaistaan myös tarvittaessa painetussa muodossa niin, että lehti jaetaan jokaiseen piikkiöläiseen ja kaarinalaiseen talouteen.

7 Lehdistötiedotteet Jokaisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen laaditaan lehdistötiedote (ohjausryhmän sihteeri). Tavoitteena on, että tiedote toimitetaan tiedotusvälineille kokousta seuraavan päivän aamulla. Toimialat laativat lehdistötiedotteita tarvittaessa ja informoivat näiden avulla valmistelun etenemisestä. (valmistelevat toimialajohtajat). Lehdistötilaisuudet Tiedotustilaisuuksia järjestetään silloin, jos aiheilla on laajentuvan Kaarinan kannalta tärkeä merkitys tai mikäli halutaan kertoa asioiden taustoista laajemmin. Kutsut tiedotustilaisuuksiin lähetetään hyvissä ajoin etukäteen, mielellään jo viikko ennen tilaisuutta ja kutsu uusitaan viimeistään tiedotustilaisuutta edeltävänä päivänä (valmistelevat toimialajohtajat). Toimittajakontaktit Tiedotusvälineille tarjotaan aktiivisesti laajentuvan Kaarinan valmisteluun liittyviä uutisvinkkejä. Tiedotusvälineitä palvellaan avoimesti, nopeasti, luotettavasti ja tasapuolisesti (valmistelevat toimialajohtajat). Yleisönosastokirjoituksiin vastaaminen Liitosvalmistelua käsitteleviin yleisönosastokirjoituksiin vastataan pääsääntöisesti aina, mikäli kirjoitus pitää sisällään asiallisen kysymyksen. Kirjoitukseen vastaa se laajentuvan Kaarinan toimialajohtaja, jonka toimialaa yleisönosastokirjoitus koskee. Mikäli kirjoitus on yleisluonteinen, siihen vastaa Kaarinan kaupunginjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Kaarinan kaupungin tiedottaja koordinoi kirjoituksiin vastaamista. Liitosviestinnän tulosten seuranta Viestinnän vaikutuksia arvioidaan vähintään kerran vuoden 2008 aikana sekä tehdään tarvittavat muutokset arvioinnin pohjalta. Ulkoisen viestinnän onnistumista arvioidaan seuraamalla paikallisia tiedotusvälineitä ja tarkkailemalla julkisuuden määrää ja sävyä (Kaarinan kaupungin tiedottaja ja ohjausryhmän sihteeri). Sisäisen viestinnän onnistumista arvioidaan järjestämällä sähköinen henkilöstökysely maaliskuussa 2008 (Kaarinan henkilöstöpäällikkö, ohjausryhmän sihteeri ja tietohallintojohtaja).

8 Visuaalinen ilme Liitosviestintää varten rakennetaan oma visuaalinen ilmeensä yhteistyössä Turun AMK:n tai muun oppilaitoksen kanssa. Harkittu visuaalinen ilme luo osaltaan kuntakuvaa. Lisäksi sillä luodaan viestinnälle ulkoinen yhtenäisyys ja tunnistettavuus. AIKATAULU Liitosviestinnässä keskitytään seuraaviin teemoihin vuoden 2008 aikana: Helmikuu Organisaation vastuualueet Maaliskuu Henkilöstön sijoittuminen Huhtikuu Organisaatio ja ehdotus toimintojen sijoittumisesta Toukokuu Talousarvion valmistelu Kesäkuu Henkilöstön kehittäminen ja henkilöstösuunnitelma Elokuu Kaarinan strategia- ja palvelustrategiatyön eteneminen Syyskuu Talousarvion valmistelu Lokakuu Kunnallisvaalit Marraskuu Laajentuvan kaupungin valmistelutyön tilanne (tietoverkot, henkilöstöasiat yms.) Joulukuu Talousarvio ja toimitilamuutokset Liitteenä on liitosviestinnän alustava työsuunnitelma vuodelle 2008.

9 LIITOSVIESTINNÄN TYÖSUUNNITELMA Aihe ja päivä Mitä? Miten? Kuka? Milloin (viimeistään)? teemat ohjausryhmän kokous 27.2 Esityslista Kaarinan kaupungin verkkosivuille internet testinkäsittelijä Esityslistan valmistuttua (Kehry) kokous 4.3 ORGANISAATION VASTUUALUEET 5.3 Infoa kuntaliitosvalmistelujen etenemisestä sanomalehti ohjausryhmän sihteeri ja tiedottaja aineisto viimeistään 29.2 ohjausryhmän kokous 27.3 Esityslista Kaarinan kaupungin verkkosivuille internet testinkäsittelijä Esityslistan valmistuttua Henkilöstökysely maaliskuussa Sähköinen kysely henkilöstölle liitosviestinnästä. intranet ohjausryhmän sihteeri, henkilöstöpäällikkö, tietohallintojohtaja HENKILÖSTÖN SIJOITTUMINEN 2.4 Infoa kuntaliitosvalmistelujen etenemisestä sanomalehti ohjausryhmän sihteeri ja tiedottaja aineisto viimeistään 28.3 (Kehry) kokous 8.4 Henkilöstöinfo 23.4 Kutsu s-posti, intranet Kaarinan kaupungin organisaatiosta Muistio-/infomateriaali Kaarinan, Piikkiön, tk:n intranettiin intranet Henkilöstöpäällikkö valmistelee kutsun. Kaarina, Piikkiö, tk vastaavat kutsun toimittamisesta henkilöstölleen (tiedottaja ja intranetin päivittäjät tk:ssa ja Piikkiössä) kutsut lähetetään tiedottaja, intarnetin päivittäjät tk:ssa ja Piikkiössä Infoa seuraavana päivänä Muutosviestintäkoulutus maaliskuu Koulutusta muutosviestinnästä esimiehille Ulkopuolinen kouluttaja. Ohjausryhmän sihteeri ja Kaarinan kaupungin tiedottaja vastaavat tilaisuuden järjestelyistä s-posti Kaarina, Piikkiö, tk vastaavat kutsun toimittamisesta esimiehilleen kutsut lähetetään noin kuukautta ennen tilaisuutta 7.5 Infoa kuntaliitosvalmistelujen etenemisestä sanomalehti ohjausryhmän sihteeri ja tiedottaja aineisto viimeistään 2.5 ohjausryhmän kokous 8.5 Esityslista Kaarinan kaupungin verkkosivuille internet testinkäsittelijä Esityslistan valmistuttua Lehdistötilaisuus 9.5 Mediakutsu s-posti Ohjausryhmän sihteeri noin viikkoa ennen ajankohtaa Kaarinan kaupungin organisaatiosta Mediatiedote lehdistötilaisuudessa tiedottaja lehdistötilaisuudessa (Kehry) kokous 15.5 Piikkiö-päivät 24.5 Kysy kuntaliitoksesta - päättäjät vastaavat Valmisteleva johtoryhmä ja tapahtumavastaavat suunnittelevat liitostempauksen sisällön. ilmoitus Kaarina-lehdessä ja Kunnallislehdessä "Kuntaliitosastosta" ohjausryhmän sihteeri ja tiedottaja noin viikkoa ennen tempausta ohjausryhmän kokous 29.5 Esityslista Kaarinan kaupungin verkkosivuille internet testinkäsittelijä Esityslistan valmistuttua 4.6 Infoa kuntaliitosvalmistelujen etenemisestä sanomalehti ohjausryhmän sihteeri ja tiedottaja aineisto viimeistään 30.5 JA ORGANISATIO TALOUSARVION VALMISTELU

10 LIITOSVIESTINNÄN TYÖSUUNNITELMA Aihe ja päivä Mitä? Miten? Kuka? Milloin (viimeistään)? teemat (Kehry) kokous 12.6 ohjausryhmän kokous 26.6 Esityslista Kaarinan kaupungin verkkosivuille internet testinkäsittelijä Esityslistan valmistuttua Lehdistötilaisuus 27.6 Mediakutsu s-posti Ohjausryhmän sihteeri noin viikkoa ennen ajankohtaa Talousarvioraamista ja liitoshankkeen etenemisestä Mediatiedote lehdistötilaisuudessa tiedottaja lehdistötilaisuudessa HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN J HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 13.8 Infoa kuntaliitosvalmistelujen etenemisestä sanomalehti ohjausryhmän sihteeri ja tiedottaja aineisto viimeistään 8.8 ohjausryhmän kokous 28.8 Esityslista Kaarinan kaupungin verkkosivuille internet testinkäsittelijä Esityslistan valmistuttua Lehdistötilaisuus 29.8 Mediakutsu s-posti Ohjausryhmän sihteeri noin viikkoa ennen ajankohtaa Kunnallisvaalien järjestämisestä ja liitoshankkeen etenemisestä Mediatiedote lehdistötilaisuudessa tiedottaja lehdistötilaisuudessa STRATEGIA- JA PALVELUSTRATEGIATYÖN ETENEMINEN 3.9 Infoa kuntaliitosvalmistelujen etenemisestä sanomalehti ohjausryhmän sihteeri ja tiedottaja aineisto viimeistään 29.8 (Kehry) kokous 4.9 Henkilöstöinfo 10.9 Kutsu s-posti, intranet henkilöstösuunnitelmasta ja toimitiloista Muistio-/infomateriaali Kaarinan, Piikkiön, tk:n intranettiin intranet Henkilöstöpäällikkö valmistelee kutsun. Kaarina, Piikkiö, tk vastaavat kutsun toimittamisesta henkilöstölleen (tiedottaja ja intranetin päivittäjät tk:ssa ja Piikkiössä) kutsut lähetetään tiedottaja, intarnetin päivittäjät tk:ssa ja Piikkiössä Infoa seuraavana päivänä ohjausryhmän kokous 25.9 Esityslista Kaarinan kaupungin verkkosivuille internet testinkäsittelijä Esityslistan valmistuttua TALOUSARVION VALMISTELU Lehdistötilaisuus 26.9 Mediakutsu s-posti Ohjausryhmän sihteeri noin viikkoa ennen ajankohtaa veroprosenteista ja liitoshankkeen etenemisestä Mediatiedote lehdistötilaisuudessa tiedottaja lehdistötilaisuudessa Kaarina-markkinat syyskuussa Kysy kuntaliitoksesta - päättäjät vastaavat Valmisteleva johtoryhmä ja tapahtumavastaavat suunnittelevat liitostempauksen sisällön Infoa kuntaliitosvalmistelujen etenemisestä sanomalehti ohjausryhmän sihteeri ja tiedottaja aineisto viimeistään 3.10 (Kehry) kokous 9.10 ohjausryhmän kokous Esityslista Kaarinan kaupungin verkkosivuille internet testinkäsittelijä Esityslistan valmistuttua KUNNALLISVAALIT Lehdistötilaisuus Mediakutsu s-posti Ohjausryhmän sihteeri noin viikkoa ennen ajankohtaa liitoshankkeen etenemisestä Mediatiedote lehdistötilaisuudessa tiedottaja lehdistötilaisuudessa 5.11 Infoa kuntaliitosvalmistelujen etenemisestä sanomalehti ohjausryhmän sihteeri ja tiedottaja aineisto viimeistään NAN ATSAUS

11 LIITOSVIESTINNÄN TYÖSUUNNITELMA Aihe ja päivä Mitä? Miten? Kuka? Milloin (viimeistään)? teemat (Kehry) kokous Asukastilaisuudet marraskuussa Keskustelutilaisuudet kuntalaisille kaupunginjohtaja ja kunnanjohtaja Mediakutsu s-posti, Internet tiedottaja noin viikkoa ennen tilaisuuksia kutsu kuntalaisille Kaarina-lehdessä ja Kunnallislehdessä, internet, Kaarina tiedottaa -palsta ohjausryhmän sihteeri ja tiedottaja noin viikkoa ennen tilaisuuksia kaupunginhallituksen kokous 1.12 Esityslista Kaarinan kaupungin verkkosivuille internet testinkäsittelijä Esityslistan valmistuttua Mediatiedotejakelu medialle, valtuuston ja hallituksen jäsenille s-posti hallituksen sihteeri kokousta seur. päivä Mediatiedote Kaarinan kaupungin verkkosivuille internet hallituksen sihteeri ja tiedottaja kokousta seur. päivä LAAJENTUVAN KAARI VALMISTELUN TILANNEKA 3.12 Infoa kuntaliitosvalmistelujen etenemisestä sanomalehti ohjausryhmän sihteeri ja tiedottaja aineisto viimeistään Lehistötilaisuus 9.12 Mediakutsu Tiedottaja kutsu noin viikkoa ennen tilaisuutta kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä Mediatiedote Kaarinan kaupungin verkkosivuille internet tiedottaja (Kehry) kokous Henkilöstötilaisuus joulukuu Tervetulotilaisuus laajentuvan Kaarinan kaupungin henkilöstölle kutsu postitse, intra Henkilöstöpäällikkö valmistelee kutsun. Kaarina, Piikkiö, tk vastaavat kutsun toimittamisesta henkilöstölleen (tiedottaja ja intranetin päivittäjät tk:ssa ja Piikkiössä) kutsut lähetetään viimeistään kahta viikkoa ennen tilaisuutta TALOUSARVIO JA TOIMITILAMUUTOKSET Tilaisuuden järjetelyistä vastaavat henkilöstöpäällikkö ja ohjausryhmän sihteeri Lisäksi: Työryhmien muistiot Muistiot Kaarinan kaupungin verkkosivuille internet työryhmien sihteerit muistio valmistuttua Johtoryhmien informointi Tilannekatsaus johtoryhmien norm. kokoukset kaupunginjohtaja, alajohtoryhmissä toimialajohtaja joka kokouksessa Henkilöstön informointi Tilannekatsaus tiimien omat kokoukset, työpaikkakokoukset esimiehet joka kokouksessa palautepalsta intra tiedottaja Luottamushenkilöiden informointi Tilannekatsaus toimielimien kokoukset kunnanjohtajat, esittelijät joka kokouksessa Yrittäjäyhdistysten informointi Tilannekatsaus yrittäjäyhdistysten tilaisuudet kunnanjohtajat Kuntalaisten informointi Keskustelu- ja palautepalvelu internet tiedottaja Verkkolehti Tiedotuslehti internet lehti tiedottaja, ohjausryhmän sihteeri, ulkopuolinen konsultti tiedottaja, ohjausryhmän sihteeri, ulkopuolinen konsultti

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS. Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS. Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008 KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni?

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET:

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET: VIESTINTÄOHJE VIESTINTÄ Viestintä on strateginen työväline ja keskeinen osa kunnan toimintaa. Se on demokratian ja palvelun edellytys. Oikea-aikainen viestintä varmistaa asioiden hyvän valmistelun ja päätöksenteon.

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistus

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistus Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistus Uudistuksen organisaatio Laaja ohjausryhmä Henkilöstö ryhmä Talous ryhmä Työvaliokunta Kunnallisasiain työryhmä Konsernipalvelut Tilahallinto ryhmä Tietohallinto

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyve johtamisen kartta Projektisuunnittelija Taija Rintamäki

VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyve johtamisen kartta Projektisuunnittelija Taija Rintamäki VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyve johtamisen kartta Projektisuunnittelija Taija Rintamäki 28.9.2012 Sivu 2 / 7 Sisältö 1 Projektin perustiedot 3 2 Tavoitteet ja pääviestit 3 3 Kohderyhmät 4 3.1 Sisäiset kohderyhmät

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja /08. Kokousaika: Keskiviikko klo Kaupunginvirasto, valtuustosali

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja /08. Kokousaika: Keskiviikko klo Kaupunginvirasto, valtuustosali 3/08 Kokousaika: Keskiviikko klo 18.00 21.34 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 15 KAARINAN JA PIIKKIÖN TALOUSKATSAUS 36 16 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS 37 17

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen uudistuksista. Muutos koskettaa Etelä-Savossa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Lempäälän nuorisovaltuuston toimintasääntö

Lempäälän nuorisovaltuuston toimintasääntö Lempäälän nuorisovaltuuston toimintasääntö 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoite Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa Lempäälän kunnassa. Nuorisovaltuusto edustaa nuoria

Lisätiedot

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET ESPOCNJ,,NVIKMT SE0.2x,v ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Kaupunginhallituksen 21.6.1983

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Liite nro 1 Hallitus Viestinnän yleiset periaatteet

Liite nro 1 Hallitus Viestinnän yleiset periaatteet Liite nro 1 Hallitus 11.3.2019 Viestinnän yleiset periaatteet Kymsoten viestinnän yleiset periaatteet 1/4 Kymsoten viestinnän yleiset periaatteet 1. Viestintäämme määrittää asukkaiden oikeus saada tietoa

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Tullin verotustehtävien siirtäminen Verohallintoon (VETO-hanke) Viestintäsuunnitelma alkaen

Tullin verotustehtävien siirtäminen Verohallintoon (VETO-hanke) Viestintäsuunnitelma alkaen Viestintäsuunnitelma alkaen 17.2.2017 12.1.2017 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 1 TAVOITTEET... 3 2 PERIAATTEET... 3 3 SISÄINEN VIESTINTÄ... 3 3.1 Kanavat... 4 3.2 Työnjako... 4 4 ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄVIESTINTÄ...

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Khall. 22.11.2010 424 Liite D SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE 22.11.2010 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille... 3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet... 3 3. Kaupungin viestintäorganisaatio...

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Tämä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanon viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on tehty viestintäammattilaisten, mukana

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

SoTen ja Saarikan viestintäsuunnitelma vuodelle 2018 (muutokset merkitty punaisella)

SoTen ja Saarikan viestintäsuunnitelma vuodelle 2018 (muutokset merkitty punaisella) SoTen ja Saarikan viestintäsuunnitelma vuodelle 2018 (muutokset merkitty punaisella) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 2 VIESTINNÄN TAVOITTEET...2 3 KOHDERYHMÄT...2 4 VIESTINTÄTAVAT JA -VÄLINEET...3 5 PALAUTEJÄRJESTELMÄ...4

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 (5) SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 Yleistä SosKanta-hankkeessa viestitään sekä organisaation sisällä että ulkoisesti. THL vastaa Kansa-hankkeen ja Kanta-palveluiden käyttöönoton kansallisesta

Lisätiedot

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uusi maakunta on meidän työpaikkamme Maakuntauudistuksen kautta noin 9000 pohjalaisen uusi työpaikka on Pohjanmaan maakunta

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN JA KAUHAJO- EN/KURIKAN KAUPUNKIEN YHDISTYMISSELVITYKSESTÄ

TYÖSUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN JA KAUHAJO- EN/KURIKAN KAUPUNKIEN YHDISTYMISSELVITYKSESTÄ 1 TYÖSUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN JA KAUHAJO- EN/KURIKAN KAUPUNKIEN YHDISTYMISSELVITYKSESTÄ 1. Tavoitteet Selvityksen tavoitteena on: 1. Luoda kuva siitä, millainen olisi 1.1. Teuvan kunnan ja Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Hallituksen kokous Pöytäkirja 2/2018

Hallituksen kokous Pöytäkirja 2/2018 Aika: Tiistaina 06.02.2018 kello 18.30 Paikka: Mestarinkatu 2, 20810 Turku Sisällys 1. KOKOUKSEN AVAUS... 2 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN... 2

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Henkilöstökysely maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnästä Lapissa Tulosten yhteenveto ja analyysi

Henkilöstökysely maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnästä Lapissa Tulosten yhteenveto ja analyysi Henkilöstökysely maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnästä Lapissa Tulosten yhteenveto ja analyysi Ella Tikkala 7.11.2018 Lapin maakuntavalmistelun viestintä Sisältö 1. Uudistuksen näkyvyys ja tiedonhankinta

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta Aika 3.3.2008 klo 10.30-12.40 Paikka Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jäsen Veijo Koskinen x Ulla Lauttamus x Heidi Nieminen x Pirkko Selin

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Pidentynyt esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Pidentynyt esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Pidentynyt esisuunnitelmavaihe Valmistelutoimielin 18.10.2017 Päivitys 4.10.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin viestintäohjelma

Rovaniemen kaupungin viestintäohjelma Rovaniemen kaupungin viestintäohjelma 2019 2020 1. Kaupungin viestinnän perustehtävä Rovaniemen kaupungin viestintä on ennakoivaa, avointa, asukaslähtöistä ja vuorovaikutuksellista. Viestinnän tavoitteena

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen)

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) Projektijargonista hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) TOI-hankkeiden aloituskoulutus 13.10.2011 Paula Tyrväinen Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne

Lisätiedot

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VIESTINNÄN TAVOITTEET 2 3 KOHDERYHMÄT 3 4 VIESTINTÄTAVAT JA -VÄLINEET 3 5 PALAUTEJÄRJESTELMÄ 4 6 VIESTINNÄN

Lisätiedot

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet.

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet. Viestintäperiaatteet 1. Viestinnän tavoitteet 2. Seutuviestinnän kokonaisuus 3. Perusviestit 4. Viestinnän vastuut ja roolit 5. Kohderyhmät 6. Tapa puhua 7. Viestinnän kanavat 8. Häiriötilanteen viestintä

Lisätiedot

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

Turun nuorisovaltuuston säännöt (Nuorisovaltuusto )

Turun nuorisovaltuuston säännöt (Nuorisovaltuusto ) Turun nuorisovaltuuston säännöt (Nuorisovaltuusto 28.1.2014 8) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoite Toiminta-ajatus Nuorisovaltuusto on nuorten edustaja ja asiantuntijaelin Turun kaupungissa. Se ajaa

Lisätiedot

Uusi Kotka 2025 osallistava kaupunkistrategiaprossi työsuunnitelma. Elinvoimalautakunta Kaupunginhallitus

Uusi Kotka 2025 osallistava kaupunkistrategiaprossi työsuunnitelma. Elinvoimalautakunta Kaupunginhallitus Uusi Kotka 2025 osallistava kaupunkistrategiaprossi työsuunnitelma Elinvoimalautakunta 22.8.2017 Kaupunginhallitus 11.9.2017 Uusi kuntalaki: kuntastrategia johtamisen välineenä Kunnassa on oltava kuntastrategia,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI

PÖYTYÄN KUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI PÖYTYÄN KUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 24.10.2017 25.10.2017 Pöytyä tulevaisuusmatkalla Pöytyän strategian rakentaminen: missä haluamme tulevaisuudessa olla ja miten sinne pääsemme? Valtakunnalliset faktat:

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄ Viestintä muutostilanteissa

SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄ Viestintä muutostilanteissa SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄ Viestintä muutostilanteissa Sairaanhoitopiirin johtoryhmä hyväksynyt 2.4.2007 2 VIESTINTÄ MUUTOSTILANTEISSA Viestintä muutostilanteissa on osa sairaanhoitopiirin viestinnän

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi

Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi Toisen asteen koulutuksen kehittämisseminaari Technopolis Yliopistonrinne 12.5.2015 palvelutuotantojohtaja Tarja

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin viestintäsuunnitelma 2018

Ylöjärven kaupungin viestintäsuunnitelma 2018 Ylöjärven kaupungin viestintäsuunnitelma 2018 Kaupunginhallitus 5.3.2018 Viestintää yhteisin periaattein Ylöjärven kaupungin viestintää toteutetaan hajautetusti mutta yhteisin periaattein. Yleisenä ohjeena

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Maakuntauudistus-projektiryhmä

Työsuunnitelma. Maakuntauudistus-projektiryhmä Työsuunnitelma Maakuntauudistus-projektiryhmä 28.11.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Toiminnan tavoitteet 3. Projektiryhmän tehtävät 4. Valmistelun aikataulu ja

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu. Esitys johtoryhmään

Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu. Esitys johtoryhmään Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu Esitys johtoryhmään 21.2.2017 Viestinnän sisältöjen vuosisuunnittelu Viestintä- ja markkinointipäällikkö esittää, että Xamkin johtoryhmä osallistuu vastuullaan olevan

Lisätiedot

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivät, Kotka 17. 18.5.2016 Johanna Joutsiniemi Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kuva: Pertti Nisonen Ympäristökeskus on yksi

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014 POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Käsitelty koordinaatioryhmän kokouksessa 21.8.2014, valmistelevassa sihteeristössä 28.8.2014 sekä ollut kuntajohtajien kommentoitavana 28.8.2014 1.9.2014. Hyväksytty ohjausryhmässä

Lisätiedot

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 1 Taivalkosken kunta, Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi Internet: www.taivalkoski.fi KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 Taivalkosken

Lisätiedot

3. LAKISÄÄTEISET TEHTÄVÄT 1. KAUPUNGIN VIESTINNÄN PERUSTEHTÄVÄ 2. VIESTINNÄN ROOLIT JA VASTUUT 4. VIESTINTÄOHJELMAN TAVOITTEET

3. LAKISÄÄTEISET TEHTÄVÄT 1. KAUPUNGIN VIESTINNÄN PERUSTEHTÄVÄ 2. VIESTINNÄN ROOLIT JA VASTUUT 4. VIESTINTÄOHJELMAN TAVOITTEET 2019 2020 1. KAUPUNGIN VIESTINNÄN PERUSTEHTÄVÄ Rovaniemen kaupungin viestintä on ennakoivaa, avointa, asukaslähtöistä ja vuorovaikutuksellista. Viestinnän tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kaupungin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

Työvoima Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat

Työvoima Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat Hallinto 2510 Hyvinvointitoimiala tammikuu 134,9 121,3-13,6 82,8 84,4 3,2 5,4 11,8 7,3 2,3 2,9 3,9 5,8 55,6 38,6 123,1 107,6 91,3 % 88,7 % helmikuu 133,9 118,8-15,1 82,3 83,4 3,9 5,5 11,1 7,6 2,6 3,6 8,1

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 8/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 8/2016 Aika 10.10.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Rauman kaupungintalo, Kanalinranta 3, valtuuston kokoushuone, sisäänkäynti kanaalin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään

Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään TOI-hankkeiden aloituskoulutus 2.10.2012 Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne kohderyhmät paikallisesti, alueellisesti,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Maakunnallinen kyläyhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Lappilaiset Kylät ry toimii Lapin kylien kattojärjestönä. Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin

Lisätiedot

Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh

Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh Ohje 1 / 5 Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh 23.10.2017 Alaotsikko Nuorisovaltuusto Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Lapsiperheraati Elinkeinoasioiden raati Kylä- ja kaupunginosaraati Kaupunginhallitus

Lisätiedot