Hyvä velka, paha velka?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä velka, paha velka?"

Transkriptio

1 Hyvä velka, paha velka? Kuntamarkkinat Jari Vaine, erityisasiantuntija, rahoitusala Kuntaliitto, kuntatalous

2 Rahoitusmarkkinat Rahoitus ylijäämäsektorilta alijäämäsektorille - kansantaloudessa investoinnit rahoitetaan säästämällä» Säästäjät ja investoijat voivat olla eri tahoja => ei tarvitse ensin itse säästää, vaan voi lainata muilta» Säästäminen on kulutuksesta luopumista, josta korko on korvaus» Säästäjä luottaa siihen, että saa lainaamansa rahat takaisin (synonyymi: laina = luotto) Suomessa perinteisesti» Kotitaloudet rahoitusalijäämäinen sektori (pl luvun alku), investoivat asuntoihin» Julkisyhteisöt rahoitusylijäämäinen, taantuma muutti alijäämäiseksi Informaation avulla voidaan arvioida riskiä, mutta se maksaa entä laatu? Eurokriisin syynä esitetty valtioiden liiallinen velkaantuminen sekä vakaus- ja kasvusopimuksen loukkaukset Myös yksityinen velka on kasvanut velkakriisimaissa => aiheuttaa välillisesti julkisen velan kasvua, jos se» hidastaa talouskasvua ja siten vähentää verotuloja ja lisää sosiaalimenoja» aiheuttaa pankkikriisin (kuten Espanjassa). Ylivelkaantumiselle yhteinen syy?: yhteisvaluutta => liiallinen luottamus ja luottojen liiallinen tarjonta» Euroalueella ajateltiin vallitsevan taloudellinen yhtenäisyys => riskien epätodennäköisyys Jari Vaine

3 Kestämätön julkinen talous (Stephen J. Bailey) Menot suuremmat kuin tulot, symmetria meno/tulovirtapäätösten välillä puuttuu» Mm. inflaatio, matalat reaalikorot, yksityistämistulot, taseen ulkopuolinen lainanotto piilottaneet OECD: julkinen velka/bkt ja vajeet nousussa 1980-luvulta, velkaa käyttömenoihin» Käyttömenojen OECD-keskiarvo/BKT: %, nyt %» Investointimenoissa OECD-keskiarvo 21%/BKT 1960-luvulta, ei nousevaa trendiä Rakenteellisten kuilujen poisto» Lisätään veroja -> negatiivinen vaikutus talouskasvulle - ja veropohjalle?» Leikataan menoja -> BKT laskee -> rakenteelliset kuilut esiin (PIIGS), riski valtioiden maksuhäiriöistä Ennaltaehkäisy parempi kuin jälkihoito» Rajoitetaan valtion roolia ydintoiminnoissa» Lainaa vain taloudellisesti tuottaviin investointeihin» Maksimoidaan julkisten menojen lisäarvo => julkinen talous täydentää, ei korvaa yksityistä Jari Vaine

4 Julkisen sektorin rooli Julkinen sektori merkittävä investoija (esim. infra) Roolista avointa keskustelua - paikallistason investoinnit eivät auta, jos valtio säästää tai päinvastoin. Perusteltuja julkisia investointeja nyt, kun yksityisellä markkinalla ongelmia? Kustannusten merkitys kunnan toiminnassa yksityisen sektorin toimijoita selkeämpi Lisäinvestoinnit: Yksityisellä sektorilla parantavat organisaation ansaintamahdollisuutta, julkisella usein nähdään kulurakenteen kasvattamisena, joka ei lisää kunnan (vero)tuloja» Kunnan alueella tehtävät investoinnit nähdään kuitenkin usein kunnan sekä alueen talouden kannalta kannattavina => antavat positiivisen impulssin markkinoiden toimintaan Kuntaliiton rahoituskysely kevät 2012: Investointitarpeet lähivuosina edelleen suuret, n. 60 % uusinvestointeja Lainanotto % arvioitua korkeampi/vuosi => toteutuma 2012 tilinpäätöksissä vielä suurempi! Julkisen sektorin rahoitus elintärkeää toimiville markkinoille ja pitkän aikavälin investoinneille => yksityistenkin markkinoiden toimintaedellytys? Eläkerahastojen rooli aika ajoin esillä Tärkeintä tulevien eläkkeiden maksaminen Kannustimia sijoittaa paikallisesti esim. asuntotuotantoon, infraan jne? => edellyttää avointa vuoropuhelua ja luottamusta läpi julkisen sektorin tasojen Haasteena alueelliset ja maakohtaiset allokaatiot Jari Vaine

5 Suomen velkaantuminen Julkinen ja yksityinen velka yhteensä n. 300 mrdeur» Josta valtio ja kunnat 120 mrdeur, kotitaloudet 120 mrdeur ja yritykset 65 mrdeur» Suuryritysten velkarahoitus rahoitusmarkkinoilta/ulkomaisista pankeista, rahoitusalan yritysten velat» Julkinen + yksityinen velka kasvanut 10 vuotta keskimäärin n. 7 %/v, talous vain n. 3 %/v => velka / BKT kasvaa väistämättä? Velan kasvu > talouskasvu= suhteellinen velkaisuus lisääntyy, velanmaksukyky heikkenee» Velkaantumisen vaikeuksia hillinnyt historiallisen matala korkotaso Pelkistäen kansalliset velat voidaan hoitaa, kun» Velkaa on korkeintaan vuotuisen kokonaistuotannon verran ja» Kokonaistuotanto kasvaa vuosittain saman verran tai enemmän kuin velkojen korkomenot Velan kasvattamisesta voi olla taloudelle hyötyä, jos lisätulot > rahoituskustannukset» Taantuman oloissa julkinen velkaantuminen voi olla iskunvaimentaja» Yksityisen velan kasvattaminen ei välttämättä tuota talouteen omien kulujensa vertaa hyötyä Suomen talous yhä vahvasti riippuvainen kriisin vaiheista ja globaalista kehityksestä» Hidastuva talous => pienentyviä verotuloja, lisää säästötoimia valtionosuusleikkauksia (Kunta)talouden keskeisimmät haasteet» Ikääntyvien määrän sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän aiheuttaman kustannusten kasvun hillintä (kestävyysvaje)» Kuntien kiinteistöjen korjausvelka sekä kosteus- ja homevauriot Jari Vaine

6

7 EU-sääntely European Semester = EU:n puolivuosittainen talousohjausjakso, Ecofin-neuvosto johtaa» Vakaus- ja kasvusopimus Six pack (Budjettikehysdirektiivi, voimassa joulukuusta 2011)» Koko julkisen talouden alijäämän ja velan seuranta» Vahvistaa vakaus- ja kasvusopimusta Two Pack» Budjettisuunnitelma komissiolle (Vakausohjelman lisäksi)» Kuinka vakavasti otetaan (Suomen) julkisen talouden nouseva velkatrendi?» Mitä komissio tosiasiallisesti tekee, jos kriteereitä ei noudateta? Mistä näkökulmasta velkaantumista arvioidaan?» Komissio EMU-velka, sijoittajat luottamus, pankit sääntely, kunta valtio, veronmaksajat Mitä EU-tason vertailu kertoo velkaantumisesta?» EKP:n lupaus ostaa kriisivaltioiden velkakirjoja => hämärtää talouden mekanismeja» Arvopohjien erilaisuus ja niiden vaikutukset» Jopa huippututkijoiden vaikea osoittaa valtion velan, talouskasvun ja julkisten menojen supistamisen yhteyksiä (Rogoff-Reinhardt excel-kiista kevät 2013) Jari Vaine

8 Julkisyhteisöjen EMU-velka Jari Vaine

9 Kuntien toiminnasta VARAINHANKINTA Kunta voi päättää velan määrästä, lainan antajasta ja lainainstrumentista» Ei lakisääteistä ylärajaa velalle - käytännön yläraja velanmaksukyky sekä lainanoton perustelut Velalla eri merkitys kasvavissa ja taantuvissa kunnissa - millaisia riskejä ja muutoksia?» Tarvitaanko lainaa, onko lainalle perusteita?» Kasvukuntien investoinnit - riittävätkö rahat investointeihin» Veronmaksajia tulee lisää tai orgaanista kasvua => palvelu tulee järjestää heti vaikka rahoitus (vero ym.) jälkijättöisesti» -> Hyviä investointeja vs. hapan kiinteistö, syömävelka, yritystoiminnassa mukanaolo Yhteinen varainhankinta Kuntarahoitus/Kuntien Takauskeskus» Rahoitusta myös sosiaaliseen asuntotuotantoon» Toimiva yhteinen varainhankinta edellyttää keskinäistä taloudellista kuria, selkeää vastuunjakoa, toimien yhtenäisyyttä, yhtenäisiä lainsäädännön ja kirjanpidon periaatteita, matalaa velkatasoa sekä kestävää veropohjaa» Yksittäisen kunnan vastuu rajattu sen osuuteen Suomen väestöstä» Hallitusohjelma: Tavoite säilyttää Suomen paras luottoluokitus, Kuntarahoituksen aseman turvaaminen» Pankit menettäneet velkakriisin seurauksena hintakilpailukykynsä SIJOITUSTOIMINTA Toimialasijoitukset Oman tai vieraan pääoman ehtoiset (antolaina-, osake- ja osuuspääoma) yhteisöihin, jotka hoitavat kunnan tehtäviä tai toiminta tukee tehtävien päämääriä (Kuntalaki: asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen kestävän kehityksen edistäminen) Sijoitettavat kassavarat Kassaylijäämä, ei sidottu maksuliikenteen ylläpitoon/kunnan tehtäviin - ensisijaisesti taloudellinen tulos ja maksuvalmius Kunnan toimialaan ja tehtäviin liittyvä sijoittaminen Itsehallintoa, toiminta-ajatusta ja toimialaa koskevat säännökset ohjaavat Valtuuston tehtäväsäännös ohjaa kassavarojen sijoittamista Jari Vaine

10 Mrd Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta Mrd. %:a BKT:sta % Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien painelaskelman arviot Peruspalveluohjelma Jari Vaine

11 Kuntien lainakanta kuntakoon mukaan vuosien 2000, 2011 ja 2012 lopussa, /asukas Asukasluku * Koko maa Lähde: Tilastokeskus

12 Kuntakonsernien lainakanta vuosina , mrd. 12,7 13,5 14,3 15,5 16,8 18,0 18,9 19,8 20,8 22,8 24,6 25,5 Lähde: Tilastokeskus Lainarahoitus ollut n. 1/3 investointien hankintamenoista Lainakanta vielä kohtuullinen, jos osuus vuotuisista käyttötuloista on 1/3 tai pienempi. Kunnat siirtäneet tehtäviään omistamilleen yhtiöille => pääosa lainavastuista yhtiöissä.

13 Kuntien velkaantumisen arviointia Tausta: Heikko ennustettavuus - ajattelumallien murros - elvytys vai kiristäminen? Valtio ja kunnat -jako? Jonkun pitää investoida? EMU-velan seuranta? Absoluuttinen velkamäärä? - Ei ongelma, kun verokertymän ja muiden tulojen kasvu ylittää velan määrän kasvun (Krugman). Suomessa haasteina väestörakenne ja työn tuottavuus! Sääntelyn merkitys? Osapuolet, tarjooma, hinta? Investoinnit vs. syömävelka? Tuottaviin investointeihin Velka per BKT? Ei kerro kuntien velanhoitokyvystä, entä jos BKT ei kasvakaan? Varallisuus vs. velka? Varallisuus voi olla puskuri, mutta entä sen likvidisyys? Lainanhoitokulut? Yhden prosenttiyksikön nousu kuntien velkakannassa => milj lisää Maksukyky, jälleenrahoitus? Voidaanko velka maksaa suunnitellusti? Uusiminen? Velka per asukas? Ei kerro velanhoitokyvystä, ei alueellisista eroista Kuntakohtaisesti? Iso/pieni kunta, kasvava/taantuva Lainanhoitokate? Vuosikate + korkomenot / korkomenot + lainanlyhennykset => vähintään 1, Jari Vaine

14 Kunnan lainanhoitokate Laskennallisesti 1 %-yksikön koron nousu kuntien ja kuntayhtymien v 2012 lainakantaan n milj. EUR» Emokuntien lainojen korkomeno oli v milj. EUR, kuntakonsernien luvut lähes kaksinkertaiset Suhteellisen selkeä ja tasapuolinen tunnusluku kuntien velanhoitokyvyn vertailuun on lainanhoitokate:» Lainanhoitokate = Vuosikate + korkomenot / korkomenot + lainanlyhennykset» Jotta kunnan lainanhoitokyky on hyvä, lainanhoitokatteen tulisi olla vähintään 1,3 - mieluimmin jopa 1,5. Koron nousun vaikutus emokuntien lainanhoitokatteeseen (perusarvo tilinpäätöstietojen keskiarvo): TP +1 % - yks. +2 % - yks ,72 1,61 1, ,42 1,34 1, ,96 1,83 1, ,48 1,38 1, ,00 0,93 0,87 Ka ,52 1,42 1,33 Vaikutukset näyttävät siedettäviltä, mutta» Laskennan pohja on koko lainakanta - korkojen nousu ei kosketa kiinteäkorkoista osuutta» Yksittäiset kunnat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa - joillakin kunnilla lyhyen koron osuus voi olla merkittävä» Vuosikatteet ovat laskussa => lainanhoitokate heikentynee ilman korkojen nousuakin» Marginaalien aritmeettinen keskiarvo: 2009 / 0,15 %, 2012 / 0,41 %. Kehitys jatkuu, joten korkomenot ovat kasvussa» Jos lainoja siirtyy kiinteäkorkoiseksi, kohoavat korkomenot jo pelkästään korkeamman viitekoron myötä» Kuntakentän kokonaisuutta arvioitaessa otettava huomioon myös kuntayhtymien ja konserniyhtiöiden lainat Jari Vaine

15 Valvonta kunnalle velkakatto? Talouden tasapainoon voi periaatteessa vaikuttaa sääntelemällä verotusta yläraja?» Kunnat, joiden veroprosentti ylärajalla, menettäisivät taloudellista päätösvaltaa => perustuslaki? Velkakattoa helppo kiertää. Investointitarpeet ja kyky huolehtia velasta vaihtelevat ajassa» Jos veroprosenttia ei voi korottaa, rahoitustasapainon saamiseksi otettava uutta lainaa ja päinvastoin. Valtuuston vastuu seurata ja reagoida, jos rahoituksen riittävyys/vakavaraisuus vaarantuu» Koko kuntakonserni => hallinnan ja sääntelyn tarvetta syytä arvioida edelleen Valtio Peruspalveluohjelma (osa valtiontalouden kehystä, suuntaviivat neljäksi vuodeksi) ja peruspalvelubudjetti Verotulot, Verotulojen tasaus, Valtionosuudet Maastrichtin sopimuksen täytäntöönpanoa valtio seuraa koko julkisen talouden kautta Kunnat Kunnan lainasuunnittelu käytännössä jälkikäteisseurantaa Yhteinen varainhankinta: keskinäinen kuri, selkeät vastuusuhteet, toiminnan yhtenäisyys» Vastuuta rajoittavat: kunnan väestön osuus Suomen väkiluvusta ja syntyvä saamisoikeus Kriisikuntamenettely Tehokkaiden puuttumiskeinojen vuoksi velkaantumista ei ole ollut tarpeen ohjata Jari Vaine

16 Onko kunnalla vaihtoehtoja? Taserahoitus Perinteinen, tuttu ja nopea tapa - kunta hoitaa ja ottaa velkaa Oma yhtiö toteuttajana Yhtiö rahoittaa velalla ja kunta takaa lainan - näkyy konsernitaseessa Yhtiö, jossa kunnalla osaomistus Kunta tilaajana, yhtiö omistaa ja rahoittaa hankkeet, tilaaja takaa Tilat jäävät yhtiön omistukseen, jollei muuta sovita Pitää etsiä kumppanit Vuokrausjärjestelyt Tarvitaan toteuttaja, joka esim. omistaa, hallitsee ja kehittää kiinteistöjä yhteiskuntapalveluiden tarpeisiin Rahoittaja/sijoittaja rahoittaa ja rakennuttaa tilat, kunta vuokralainen, vastuu kiinteistöistä omistajalla Kiinteistöleasing Rahoitusleasingin alalaji => uudiskohde tai sale and lease-back, esim. koulut, päiväkodit ja monitoimitalot Rahoittaja toimii samanaikaisesti rahoittajana ja kohteen omistajana Elinkaarimalli Hankintatapa, jossa esim. urakoitsija kantaa perinteistä pidemmän ja laajemman vastuun (ylläpito, huolto, korjaukset ym. sopimuskauden aikana) => tilaajan suorittaa palvelumaksua hankkeen edetessä Elinkaarimalli voi» Olla pelkästään hankintapa (palvelusisältö)» Sisältää myös rahoituksen, jolloin arvokin suurempi, yleensä vähintään meur Yksityiset sijoitusvaihtoehdot, esim. kiinteistörahastot Rahasto ostaa kunnalta kiinteistön, kunta jää vuokralaiseksi Rahaston toimivuuden ja sijoittajien fokuksen näkökulmasta keskittyminen rajoitettuun sektoriin Jari Vaine

17 Siis velka hyvä, velka paha? Eurokriisi ja sen taustat sekä EKP:n lupaus velkakirjaostoista muuttaneet velkaantumisen arviointia! Onko ylipäänsä hyvä vai paha että on velkaa?» Velan tarkoitus - investointitarpeet, perusteltuja, perustelemattomia - kasvukunta vs. taantuva kunta» Velan tarkoitus hyvä, mutta sisältää ominaisuuksia/velvoitteita/riskejä, joita ei haluta kantaa» => osaamisen ja resurssien sekä taustatietojen tarve, velan oltava hanke-, ei instrumenttiohjautuvaa! Kuka velkaa ottaa?» Yhtiöittämisvelvoite, kunnan toimialanäkökohdat, kunnan takausvastuut, korkojen vähennysoikeus Sopimuskysymykset ja riskien hallinta» Sopimus palvelee tavoitteita, vastuiden jako» Riskien hallinta aitoa, ei saa lisätä riskejä» Sisäisen valvonnan periaatteet ja käytännöt, kuntakonsernin tarpeet ja ratkaisut» Lyhyen ja pitkän rahan oikea käyttö, kustannusten muutosten (korko, marginaali) vaikutus >< velkamäärä Vaihtoehdot? Voiko yksityisellä rahalla olla roolia julkisissa investoinneissa?» Mistä syistä yksityinen/julkinen sektori velkaantuu - ovatko riskit samat? => TALOUDELLISUUDEN PERIAATE» Nopeaa tuotekehittelyä, pääasiassa yrityslähtöistä - kuka kantaa riskit kuka saa tuotot?» Vaihtoehtoisten mallien kustannukset varainhankinta, muut kustannukset Tärkeintä, että voidaan vertailla samoja tekijöitä Avaako malli mahdollisuuksia esim. paikallisen elinkeinoelämän kanssa -> verotulot?» Eri vaihtoehtojen vaikutus kunnan taloudellisiin tunnuslukuihin ja kriisikuntakriteereihin! Detroit Suomessa? Jari Vaine

18 Valtionosuuslain mukainen kriisikunnan määrittely Tunnuslukujen mukaiset raja-arvot Selvitys tulee käynnistää, jos» tilinpäätöksen alijäämä > 1000 /as ja edellisen tilinpäätöksen > 500 /as tai jos kahden viimeisen tilinpäätöksen mukaan» vuosikate on negatiivinen (ilman harkinnanvaraista) ja» veroprosentti on vähintään 0,5 %-yksikköä korkeampi kuin koko maan painotettu keskimääräinen veroprosentti ja» lainamäärä/asukas ylittää maan keskiarvon vähintään 50 prosentilla ja» taseessa on kertynyttä alijäämää ja» omavaraisuusaste < 50 % ja» suhteellinen velkaantuneisuus on > 50% Rahoitusmuodon valinnan vaikutus kriteereihin? Jari Vaine

19 Kiitos! Jari Vaine

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Vakaampi talous- ja rahaliitto

Vakaampi talous- ja rahaliitto Vakaampi talous- ja rahaliitto Helmikuu 2015 1 Esipuhe Talous- ja rahaliitto EMU raamittaa keskeisesti Suomen taloudellista toimintaympäristöä. EMU on tuonut Suomelle matalat korot ja aiempaa vakaamman

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje 9.2.2011 Kannen kuva: Comma Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101 Helsinki Puh. 09 7711 Faksi 09 771 2291 www.kunnat.net Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

Kuntatalouden. makroohjauksen. kehittäminen 6/2014. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset

Kuntatalouden. makroohjauksen. kehittäminen 6/2014. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kuntatalouden makroohjauksen kehittäminen 6/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kuntatalouden makro-ohjauksen kehittäminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 6/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA Ville Mälkönen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Julkisen talouden valinnat 2010- luvulle 20

Julkisen talouden valinnat 2010- luvulle 20 Julkisen talouden valinnat 2010- luvulle 20 mrd. euroa 65 60 55 50 45 40 35 30 25 Valtion menot Valtion tulot 1990 1995 2000 2005 2010** 2015** 49/2010 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Julkisen

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ Julkaistavissa 16.6.2009 klo 11 ULOS TALOUSKRIISISTÄ Keskuskauppakamarin näkemyksiä Suomen talouden nousun edellytyksistä

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman Sixten Korkman EMU ON EKSYKSISSÄ Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta YHTEENVETO Eurooppa on rahoituskaaoksen ja talousromahduksen partaalla. Ongelmien taustalla ovat erehdykset ja virheet

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.)

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) Raportteja 30 Helsinki 2015 Raportteja 30 ISBN 978 952 209 138 3 (painettu) ISBN 978 952 209 139 0 (pdf) ISSN 1795 2832 (painettu)

Lisätiedot