Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 KITEEN LÄMPÖ OY TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN (KPL 3:1.6)... 3 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ... 5 ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ... 6 ARVIO JA TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA SEKÄ MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA... 7 HALLITUS... 8 HENKILÖSTÖ... 8 YHTIÖKOKOUS... 9 TILINTARKASTUS... 9 YMPÄRISTÖKATSAUS... 9 KAUKOLÄMPÖHINNASTO... 9 LÄMPÖENERGIAN HANKINTA JA JAKELU HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI SEKÄ ESITYS MAHDOLLISESTA MUUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA TASE TASE TULOSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS (23)

3 Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN (KPL 3:1.6) Tilikausi oli yhtiön 29. toimintavuosi. Yhtiön toimialana on kaukolämmön tuottaminen ja jakelu. Toiminta-alueena on keskustaajama ja Kytänniemi. Yhtiön osakkeista omistaa Kiteen kaupunki 90 % ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 10 %. Kaukolämpöä myytiin kertomusvuonna kaikkiaan MWh, joka on MWh (n.8 %) edellisvuotta vähemmän Energian myynti (MWh) Liikevaihto on laskenut edellisestä vuodesta 4,0 %. Yhtiön liikevaihdoksi muodostui euroa, liikevoitoksi ,43 euroa ja yhtiön tilikauden voitto oli ,94 euroa. Liikevaihdon lasku johtui kertomusvuoden energiamyynnin vähenemisestä etenkin helmi- ja joulukuussa poikkeuksellisen lämpimän sään takia. 3 (23)

4 Lämpöenergian kokonaismäärästä tuotettiin uusiutuvilla polttoaineilla 97 % ja polttoöljyillä 3 %. Bio-10:n biokaasulla tuottaman lämmön osuus vakiintui kertomusvuonna osaksi lämmön tuotantoa. Vuotuinen kokonaishyötysuhde myynti/käytetyt polttoaineet oli n. 78 %, tämä vastaa edellisten vuosien 2011 ja 2012 tasoa. Tilikauden aikana liitettiin aivan uutena verkostoon asuinkiinteistöt As Oy Kiteen Funkkispuisto sekä As Oy Kiteen Rintamamiehet, liikehuoneisto Kiteen Liikekulma Oy ja neljä omakotitaloa. Lämmitettävä tilavuus lisääntyi m³ ja verkostoa rakennettiin uusille liittyjille 214 m. Tilikauden lopussa kaukolämmön kuluttajia oli 158 kpl ja lämmitettävä rakennustilavuus oli yhteensä m³ Rakennustilavuus (m³) Kiteen Lämpö Oy:n Arppentie 26 b:ssä sijaitseva toimistorakennus on ollut vuokrattuna kertomusvuoden ajan kokonaisuudessaan lu- 4 (23)

5 kuun ottamatta yhtä huonetta joka on toimitusjohtajan työhuoneena. Selkueen lämpökeskus Selkueen lämpökeskuksessa on kiinteää polttoainetta käyttävä, nimelliseltä lämpöteholtaan 5 MW:n kattila sekä lisäksi lämpöteholtaan 4 MW:n huippu- ja varakattilana toimiva öljykattila. Kiinteän polttoaineen kattilassa poltetaan haketta ja muita puupolttoaineita ja turvetta sekä huonekalutehtaan jäännöspuuta. Tämä lisäsi selvästi Kiteen Lämpö Oy:n uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Kattilan perään on sijoitettu savukaasuja puhdistava lämmöntalteenottopesuri. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vuoden 2014 näkymät Arppen ja Selkueen lämpökeskukset mahdollistavat kaukolämpöverkoston laajentamisen ja uusien asiakkaiden liittymisen käyttäjiin. Lämpölaitosten rinnankäyttö mahdollistaa tuotannon kasvun ja toiminnan kustannustehokkuuden uusiutuvien polttoaineiden käytön kasvun myötä. Yhtiön tulevat perusparannustoimenpiteet vanhempaan lämpökeskukseen turvaavat myös osaltaan lämmöntuotantoa. Kaukolämpöverkoston laajeneminen meijerinrannan alueelle tulee ratkaistavaksi alkuvuodesta. BioKymppi Oy:n kanssa tehty sähkön tuotannon aiesopimus Arppen lämpökeskuksella toteutunee kuluvana vuonna. Kaukolämpöverkoston laajentumiseen liittyvät kaukolämpötoimintaa turvaavat syöttölenkit pyritään rakentamaan omin varoin. Mahdolliset muut tulevat investoinnit joudutaan rahoittamaan vieraalla pääomalla. 5 (23)

6 ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Raaka-aineriski Ympäristöriski Asiakasriski Kiteen Lämpö Oy:n riskienhallinta tähtää yhtiön suunnitellun tuloskehityksen turvaamiseen, toiminnan jatkuvuuden takaamiseen muuttuvissa tilanteissa sekä yhtiön maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Riskienhallinta on osa yhtiön valvontajärjestelmää. Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita liiketoimintaan liittyviä riskejä. Riskienhallinta on jatkuvaa ja systemaattista toimintaa, jonka tavoitteena on estää henkilövahingot, turvata yhtiön omaisuus sekä taata vakaa ja kannattava taloudellinen toiminta. Kaukolämmön riskienhallinnan erityispiirteitä ovat pitkät hankintasopimukset sekä tuotantolaitosten ja jakeluverkoston infrastruktuuri, jotka vaativat suuret investoinnit. Toiminnassa käsitellään pitkäaikaisten hankintasopimusten ja suurten pääomien lisäksi räjähdysja paloherkkiä polttoaineita, raskaita laitteistoja, koneita ja laitteita sekä öljyä varastossa. Suurimmat riskit liittyvätkin teknisiin toimintaedellytyksiin eli kaukolämmön hankintaan sekä tuotannon ja jakelun laitteisiin. Lainsäädännön vaatimukset ympäristöpäästöjen raja-arvoista ovat tiukentuneet ja vaatimusten täyttämiseksi yhtiö joutuu asetusten mukaan tulevaisuudessa investoimaan merkittävästi lämpölaitoksiin. Kiteen Lämpö Oy:n raaka-aineiden ostotoimintoja ohjataan keskitetysti. Tavarantoimittajien kanssa tehdään pääosin vuosisopimuksia, joiden puitteissa hintoja ja toimitusmääriä tarkistetaan vuoden aikana. Sopimusten avulla turvataan raaka-aineen saanti ja pyritään tasaamaan hintojen vaihteluista aiheutuvia riskejä. Uusiutuvien polttoaineitten osuus pidetään vähintään 90 %:ssa. Kiteen Lämpö Oy:n ympäristötekijät pyritään ottamaan huomioon tuotantolaitoksissa osana tuotannon ohjausta. Tuotannossa syntyviä päästöjä ja riskejä tarkkaillaan ja tutkitaan lakisääteisesti vuosittain. Kiteen Lämpö Oy:n asiakaskunta koostuu useista erilaisista asiakkaista, kuten liikekiinteistöistä, asunto-osakeyhtiöistä sekä yksittäisistä kuluttajista. 6 (23)

7 ARVIO JA TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA SEKÄ MUISTA LIIKE- TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Liikevaihdon lasku 4 % on hyvä suhteutettuna vallitseviin olosuhteisiin tilikauden aikana. Valtakunnallisesti kaukolämpöenergian myynti laski 7 % vuodesta Selkue -investointi turvaa pitkällä tähtäimellä lämmöntuotannon kasvun kustannustehokkaasti. Yhtiön vuodelle 2013 asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta energian myyntiä.. Talousarviossa investoinnin poistot huomioitiin tasapoistoina, tilinpäätöksessä toteutettiin poistot taloudellisen käyttöiän mukaan menojäännöspoistoina. Tilikauden aikana omistajaosakkaille maksettiin osinkoa ,00. Tilikauden lopussa yhtiöllä on Kuntarahoitus Oyj:n lainaa ,00 euroa ja rahalaitoslainaa ,74 euroa. Taseen loppusumma oli 5,866 milj. euroa (6,009 milj. euroa) ja oma pääoma oli 1,438 milj. euroa (1,375 milj. euroa). Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto % liikevaihdosta 12,3 10,4 8,2 Oman pääoman tuotto % 12,4 5,2 5,8 Omavaraisuusaste % 24,4 22,9 23,2 7 (23)

8 HALLITUS Halttunen Sanna, yrittäjä Kankkunen Jukka, maanviljelijä Korhonen Jorma, toimitusjohtaja Koskinen Marko, yrittäjä Torni Heimo, yrittäjä Väkeväinen Unto, yrittäjä Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Heimo Torni ja varapuheenjohtajana Sanna Halttunen. Hallitus kokoontui toimintavuotena kahdeksan (8) kertaa ja pöytäkirjan pykäliä käsiteltiin 83. Hallituksen sihteerinä on toiminut toimitusjohtaja Pentti Mähönen ja lähtien toimitusjohtaja Ilkka Hämäläinen. HENKILÖSTÖ Yhtiön henkilökuntaan kuuluivat laitosmiehet Ilpo Kettunen, Erkki Komulainen ja Jukka Timonen. Yhtiön palveluksessa on toimintavuoden aikana ollut tilapäistä henkilökuntaa lähinnä vuosikorjaustöissä ja erilaisissa aputöissä. Toimitusjohtajana on toiminut Pentti Mähönen ja alkaen Ilkka Hämäläinen. Lämpötoiminnan varallaolopalvelut on ostettu Keski-Karjalan Kiinteistövalvonnalta. Yhtiön kirjanpidon ja laskutuksen on hoitanut Kiteen Seudun OP- Kiinteistökeskus Oy Kiteeltä. Yhtiöllä ei ole omaa toimistohenkilökuntaa. Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 4,0 3,7 Tilikauden palkat ja palkkiot (23)

9 YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTUS YMPÄRISTÖKATSAUS KAUKOLÄMPÖHINNASTO Energiamaksu Yhtiöjärjestyksen mukainen yhtiökokous pidettiin Kiteellä ja siinä olivat edustettuina kaikki osakkaat. Puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja Heimo Torni. Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastusyhteisönä oli Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab ja vastuullisena tilintarkastajana toimii Lilja Koskelo JHTT, HTM, KTK Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on myöntänyt Kiteen Lämpö Oy:lle ympäristösuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Arppentien lämpökeskukselle. Kiteen Lämpö Oy on jättänyt uuden lupahakemuksen Kiteen ympäristölautakunnalle lupamääräysten tarkistamiseksi. Lupahakemus on edelleen käsittelyssä. Kiteen ympäristölautakunta on myöntänyt Selkueen lämpökeskukselle ympäristöluvan. Päästömittaukset Arppentien lämpökeskuksella on tehty hyväksytyn päästömittaussuunnitelman mukaan vuonna 2005 ja vuonna 2010 ja Selkueen lämpökeskuksella joulukuussa Edellisvuosien tapaan vuonna 2013 ilmanlaadun tarkkailu suoritettiin Kiteellä yhteistyössä Kiteen kaupungin, Momentive Specialty Chemicals Oy:n, Surfactor Finland Oy:n ja Stora Enso Wood Products Oy Ltd Kiteen Sahan kanssa. Laskeumanäytteiden analysoinnin hoiti Savo-Karjalan ympäristökeskus Oy. Kiteen Lämpö Oy raportoi vuosittain ympäristöministeriön kaavakkeilla lämpökeskusten käytöstä, polttoaineista, päästöistä sekä jätehuollosta ja jätteistä. Kaukolämpöverkkoon liittyneet kuluttajat maksavat seuraavat kulutus- ja perusmaksut: Kulutusmaksun määrää yhtiön hallitus. Energiamaksun määräytymisperusteina käytetään lämmöntuotantoon käytettyjen polttoaineiden hintoja ottaen huomioon kaukolämmön kilpailukyvyn ja kaukolämpötoiminnan talouden. 9 (23)

10 Perusmaksu Kulutusmaksu vuonna 2013 oli 62,62 euroa /MWh arvonlisäveroineen. Kytänniemen erillisverkkoalueelle kulutusmaksu oli 86,49 euroa /MWh arvonlisäveroineen. Perusmaksu riippuu tilausvesivirrasta V (m³/h), joka kullekin kuluttajalle määritellään huipputehontarpeen mukaan. Perusmaksu lasketaan eri asiakasryhmille seuraavasti: Asiakasryhmä Tilausvesivirta m3/h Perusmaksu euroa/v 1 0,1-0,8 k x ( 30, ,39 x V)/1,22 2 0,8-2,0 k x ( 50, ,16 x V)/1,22 3 2,0-8,0 k x ( 706, ,19 x V)/1,22 4 8,0 14,0 k x (2 119, ,60 x V)/1,22 5 yli 14,0 k x (3 885, ,46 x V)/1,22 Liittymismaksu Kertoimen k arvo on alkaen 2,3. Perusmaksun kerroin oli sama koko vuoden Uusilta kaukolämmön kuluttajilta peritään liittymismaksu, jonka perusteena on, samoin kuin perusmaksussa, tilausvesivirta V (m³/h). Laskentaperusteet liittymismaksulle ovat seuraavat: Tilausvesivirta m³/h Liittymismaksu, euroa 0 2 k x ( x V) 2 10 k x ( x V) k x ( x V) > 20 k x ( x V) Kerroin k huomioi kulloinkin vallitsevan kustannustason ja sitä voidaan tarkistaa tarpeen mukaan. Kertoimen k arvo oli alkaen 1,6 ja sitä ei kertomusvuoden aikana muutettu. Kerroin k huomioi kulloinkin vallitsevan kustannustason ja sitä voidaan tarkistaa tarpeen mukaan. Kertoimen k arvo on 1,6. Liittymismaksukaavan antamasta liittymismaksusta voidaan poiketa tapauskohtaisesti. 10 (23)

11 LÄMPÖENERGIAN HANKINTA JA JAKELU Lämpökeskukset Vanhoille kiinteistöille kertoimen k arvo määrätään kulloisenkin tapauksen mukaisesti huomioon ottaen kattilalaitoksen ikä, kunto, sijainti ja kulloinenkin lämmitysmuotojen kilpailutilanne. Omakotitalon (< 700 m³) liittymismaksu on ja se sisältää 15 metriä liittymisjohtoa. Mikäli kaukolämpöliittymän todelliset rakennuskustannukset ovat liittymismaksua suuremmat, varaa Kiteen Lämpö Oy lämmönmyyjänä oikeuden määritellä asiakaskohtaisen liittymismaksun. Tätä hinnastoa sovelletaan kaukolämpöalueella sijaitseviin kiinteistöihin. Liittymismaksu on arvonlisäveroton. Lämpöliittymissopimus on siirto- ja palautuskelpoinen. Käytössä oli yhteensä 5 erillistä lämpökeskusta. Kytänniemen alue, Niittytie 8 A siirrettävä öljylämpökeskus, tehdasvalmisteinen, teho 2 x 0,58 MW Koulukeskuksen alue, Koulutie 3 kiinteä öljykattilalaitos koulukeskuksen tiloissa, teho 4,0 MW Keskustan alue, Urheilutie 5 siirrettävä öljylämpökeskus, tehdasvalmisteinen, teho 3 MW KPA-lämpökeskusalue, Arppentie 24 kiinteä KPA-lämpökeskus, teho 6,0 MW siirrettävä öljylämpökeskus, tehdasvalmisteinen, teho 2 x 4,0 MW Selkueen lämpökeskus, Karhutie 4 kiinteä KPA-kattila, teho 5,0 MW kiinteä öljykattila, teho 4,0 MW 11 (23)

12 Kaukolämpöverkosto Kaukolämpöverkosto on rakennettu polyuretaanivaahtoeristeisistä kiinnivaahdotetuista johtoelementeistä. Virtausputkena on teräsputki ja suojakuorena eristeen päällä polyeteenimuoviputki. Ammattikoulun verkon mukana tuli pieni osuus ns. Fiskarselementtirakennetta. Jakokaivoja kaukolämpöverkostossa kaikkiaan 13 kappaletta. Ne ovat betonielementeistä rakennettuja venttiilein varustettuja toimintayksiköitä. Kaukolämpöverkostoa oli rakennettu toimintavuoden loppuun mennessä yhteensä metriä. Lisäystä 214 metriä. 12 (23)

13 Kuluttajat Kuluttajia yhtiöllä oli vuoden lopussa 158 kpl, jotka jakautuivat seuraavasti: omakotitalot 18 kpl m³ rivitalot 26 " m³ kerrostalot 52 " m³ teollisuusrakennukset 6 " m³ julkiset rakennukset 29 " m³ liikerakennukset 22 " m³ muut 5 " m³ Yhteensä 158 kpl m³ Asukkaita kaukolämmön piirissä oli yli henkilöä. HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI SEKÄ ESITYS MAHDOLLI- SESTA MUUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA Voitonjakoiset varat tilinpäätöksessä ovat Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 :ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: Tilikauden tulos on ,94. Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan edellisten vuosien voitto/tappiotilille ja että kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 1 111,11 /osakkeelta eli ,00. 3,0 Liikevaihdon kehitys (milj. euroa) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, (23)

14 TASE 14 (23)

15 TASE 15 (23)

16 TULOSLASKELMA 16 (23)

17 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Yhtiön pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa. Vaihto-omaisuus esitetään välittömän hankintamenon määräisenä. Saamisiin merkityt myyntisaamiset, muut saamiset ja siirtosaamiset on arvostettu nimellisarvoonsa. Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäistasapoistoa tai - menojäännös-poistoa vastaava määrä. Hyödyke arvioitu pitoaika/vuotta poistoprosentti ja poistomenetelmä Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat 30 vuotta 7 %-menojäännöspoisto Kaukolämpöverkosto 25 vuotta 7 %-menojäännöspoisto Lämpökeskukset 25 vuotta 7 %-menojäännöspoisto Öljysäiliöt 20 vuotta 20 %-menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 5 vuotta 25 %-menojäännöspoisto KPA-lämpökeskuksen koneet 15 vuotta 25 %-menojäännöspoisto ja laitteet Selkue KPA-lämpökeskus 15 vuotta 15 %-menojäännöspoisto koneet ja laitteet Selkue piha-alueet 10 vuotta tasapoisto 17 (23)

18 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liikevaihto Liikevaihto ,17 Henkilöstön lukumäärä Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli 4,0 henkilöä. Yhtiön palveluksessa oli 3,7 työntekijää ja osa-aikainen toimitusjohtaja. Edellisellä tilikaudella henkilömäärä oli 3,7 henkilöä. Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat , ,21 Eläkevastuut Yhtiötä perustettaessa työsuhteessa oleville henkilöille on otettu lisäeläkevakuutus. Vakuutusmaksut sisältyvät henkilöstökulujen eläkevakuutussummaan. Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu EVL:n enimmäispoistoprosenttien mukaan. Selkueen lämpölaitoksen koneet ja kaluston suunnitelmapoisto on 15 %:n menojäännöspoisto, ulko-alueen asfaltointi 10 vuotta tasapoisto ja ulko-alueen aita- ja porttikalusteet menojäännöspoisto 25 %. Hyödykkeet joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Tilikaudella kuluksi kirjatut hankinnat , Poistot aineellisista hyödykkeistä , ,46 18 (23)

19 Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja kulut Tuloverot TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineelliset hyödykkeet Emoyhtiö Kiteen kaupunki 90 % Konsernin sisäisiä rahoitustuottoja ja -kuluja ei ole Ennakkoverot , ,36 Tilikauden verojaksotus , ,68 Veronpalautukset/jäännösverot 20, ,05 Käyttöomaisuus Aineelliset hyödykkeet Tasearvo 1.1. Lisäykset/ oikaisut Vähennykset/ oikaisut Suunnitelmapoisto Tase-arvo Maa- ja vesialueet ,21 0,00 0,00 0, ,21 Rakennukset , ,21 0, , ,64 Koneet ja kalusto ,11 0,00 0, , ,15 Muut aineelliset hyödykkeet ,94 0,00 0, , ,32 Aineelliset hyödykkeet yht , ,21 0, , ,32 Käyttöomaisuuden verotusarvot Maa- ja vesialueet , ,17 Rakennukset ja rakennelmat , ,07 19 (23)

20 Saamiset ja velat konserniyhtiöltä Emoyhtiö Kiteen kaupunki Saatavat emoyhtiöltä Tilisaamiset, reskontra , ,16 Velat emoyhtiölle Tilivelat 113, ,09 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana Osakepääoma , ,93 Osakepääoma , ,93 Voitto edellisiltä tilikausilta ,53 Osingonjako , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , , TILIKAUDEN VOITTO , ,02 Voitonjakokelpoiset varat Voitonjakokelpoiset varat , ,55 Vakuudet ja vastuusitoumukset Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain Yhtiön yrityskiinnitys/panttivelkakirjat nrot 1 6 yhteensä ovat Kiteen Seudun Osuuspankissa yleisvakuutena, velkapääoma ,74 / Lainat Kuntarahoitus Oyj Yhtiön lainan ,00 vakuutena on Kiteen kaupungin omavelkainen takaus. 20 (23)

21 Kirjanpitokirjat Päivä- ja pääkirja Palkkakirjanpito Ostoreskontra Myyntireskontra Tase-erittelyt Tasekirja Atk-listoina Atk-osakirjanpitona Atk-osakirjanpitona Atk-osakirjanpitona Sidottuna kirjana Sidottuna kirjana Tositelajit Säilyttämistapa Muistiotositteet tositelaji 1 paperitositteina Pankkitositteet Nordea 2 paperitositteina Pankkitositteet Op 5 paperitositteina Alv-tositteet 9 paperitositteina Myyntilaskut 23 paperitositteina Viitesuoritukset 25 paperitositteina Ostolaskut 34 paperitositteina Verkko-ostolasku 40 paperitositteina Myyntilaskujen siirto 23 paperitositteina Tämä tasekirja on säilytettävä asti. 21 (23)

22 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 22 (23)

23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 23 (23)

24 KAUKOLÄMPÖ Arppentie 26 b, KITEE, puh Kiteen Lämpö Oy KITEEN LÄMPÖ OY

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja,

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin

Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin 1 (3) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2010 KELLO 10 Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin Vuosi 2009 Itella konsernin liikevaihto oli 1 819,7

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 10 Konsernin tase 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 9 7 V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 7 S I S Ä L T Ö TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2-3 TIIMIORGANISAATION PALVELUTOIMINNOT 4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 5-6 HENKILÖSTÖ JA SUOJELUTOIMINTA

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Kansikuvan laite on Nokia 6233.

Kansikuvan laite on Nokia 6233. Nokia vuonna 2005 Kansikuvan laite on Nokia 6233. Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2005 Tunnuslukuja 2005... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma,

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot