Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 KITEEN LÄMPÖ OY TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN (KPL 3:1.6)... 3 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ... 5 ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ... 6 ARVIO JA TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA SEKÄ MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA... 7 HALLITUS... 8 HENKILÖSTÖ... 8 YHTIÖKOKOUS... 9 TILINTARKASTUS... 9 YMPÄRISTÖKATSAUS... 9 KAUKOLÄMPÖHINNASTO... 9 LÄMPÖENERGIAN HANKINTA JA JAKELU HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI SEKÄ ESITYS MAHDOLLISESTA MUUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA TASE TASE TULOSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS (23)

3 Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN (KPL 3:1.6) Tilikausi oli yhtiön 29. toimintavuosi. Yhtiön toimialana on kaukolämmön tuottaminen ja jakelu. Toiminta-alueena on keskustaajama ja Kytänniemi. Yhtiön osakkeista omistaa Kiteen kaupunki 90 % ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 10 %. Kaukolämpöä myytiin kertomusvuonna kaikkiaan MWh, joka on MWh (n.8 %) edellisvuotta vähemmän Energian myynti (MWh) Liikevaihto on laskenut edellisestä vuodesta 4,0 %. Yhtiön liikevaihdoksi muodostui euroa, liikevoitoksi ,43 euroa ja yhtiön tilikauden voitto oli ,94 euroa. Liikevaihdon lasku johtui kertomusvuoden energiamyynnin vähenemisestä etenkin helmi- ja joulukuussa poikkeuksellisen lämpimän sään takia. 3 (23)

4 Lämpöenergian kokonaismäärästä tuotettiin uusiutuvilla polttoaineilla 97 % ja polttoöljyillä 3 %. Bio-10:n biokaasulla tuottaman lämmön osuus vakiintui kertomusvuonna osaksi lämmön tuotantoa. Vuotuinen kokonaishyötysuhde myynti/käytetyt polttoaineet oli n. 78 %, tämä vastaa edellisten vuosien 2011 ja 2012 tasoa. Tilikauden aikana liitettiin aivan uutena verkostoon asuinkiinteistöt As Oy Kiteen Funkkispuisto sekä As Oy Kiteen Rintamamiehet, liikehuoneisto Kiteen Liikekulma Oy ja neljä omakotitaloa. Lämmitettävä tilavuus lisääntyi m³ ja verkostoa rakennettiin uusille liittyjille 214 m. Tilikauden lopussa kaukolämmön kuluttajia oli 158 kpl ja lämmitettävä rakennustilavuus oli yhteensä m³ Rakennustilavuus (m³) Kiteen Lämpö Oy:n Arppentie 26 b:ssä sijaitseva toimistorakennus on ollut vuokrattuna kertomusvuoden ajan kokonaisuudessaan lu- 4 (23)

5 kuun ottamatta yhtä huonetta joka on toimitusjohtajan työhuoneena. Selkueen lämpökeskus Selkueen lämpökeskuksessa on kiinteää polttoainetta käyttävä, nimelliseltä lämpöteholtaan 5 MW:n kattila sekä lisäksi lämpöteholtaan 4 MW:n huippu- ja varakattilana toimiva öljykattila. Kiinteän polttoaineen kattilassa poltetaan haketta ja muita puupolttoaineita ja turvetta sekä huonekalutehtaan jäännöspuuta. Tämä lisäsi selvästi Kiteen Lämpö Oy:n uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Kattilan perään on sijoitettu savukaasuja puhdistava lämmöntalteenottopesuri. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vuoden 2014 näkymät Arppen ja Selkueen lämpökeskukset mahdollistavat kaukolämpöverkoston laajentamisen ja uusien asiakkaiden liittymisen käyttäjiin. Lämpölaitosten rinnankäyttö mahdollistaa tuotannon kasvun ja toiminnan kustannustehokkuuden uusiutuvien polttoaineiden käytön kasvun myötä. Yhtiön tulevat perusparannustoimenpiteet vanhempaan lämpökeskukseen turvaavat myös osaltaan lämmöntuotantoa. Kaukolämpöverkoston laajeneminen meijerinrannan alueelle tulee ratkaistavaksi alkuvuodesta. BioKymppi Oy:n kanssa tehty sähkön tuotannon aiesopimus Arppen lämpökeskuksella toteutunee kuluvana vuonna. Kaukolämpöverkoston laajentumiseen liittyvät kaukolämpötoimintaa turvaavat syöttölenkit pyritään rakentamaan omin varoin. Mahdolliset muut tulevat investoinnit joudutaan rahoittamaan vieraalla pääomalla. 5 (23)

6 ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Raaka-aineriski Ympäristöriski Asiakasriski Kiteen Lämpö Oy:n riskienhallinta tähtää yhtiön suunnitellun tuloskehityksen turvaamiseen, toiminnan jatkuvuuden takaamiseen muuttuvissa tilanteissa sekä yhtiön maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Riskienhallinta on osa yhtiön valvontajärjestelmää. Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita liiketoimintaan liittyviä riskejä. Riskienhallinta on jatkuvaa ja systemaattista toimintaa, jonka tavoitteena on estää henkilövahingot, turvata yhtiön omaisuus sekä taata vakaa ja kannattava taloudellinen toiminta. Kaukolämmön riskienhallinnan erityispiirteitä ovat pitkät hankintasopimukset sekä tuotantolaitosten ja jakeluverkoston infrastruktuuri, jotka vaativat suuret investoinnit. Toiminnassa käsitellään pitkäaikaisten hankintasopimusten ja suurten pääomien lisäksi räjähdysja paloherkkiä polttoaineita, raskaita laitteistoja, koneita ja laitteita sekä öljyä varastossa. Suurimmat riskit liittyvätkin teknisiin toimintaedellytyksiin eli kaukolämmön hankintaan sekä tuotannon ja jakelun laitteisiin. Lainsäädännön vaatimukset ympäristöpäästöjen raja-arvoista ovat tiukentuneet ja vaatimusten täyttämiseksi yhtiö joutuu asetusten mukaan tulevaisuudessa investoimaan merkittävästi lämpölaitoksiin. Kiteen Lämpö Oy:n raaka-aineiden ostotoimintoja ohjataan keskitetysti. Tavarantoimittajien kanssa tehdään pääosin vuosisopimuksia, joiden puitteissa hintoja ja toimitusmääriä tarkistetaan vuoden aikana. Sopimusten avulla turvataan raaka-aineen saanti ja pyritään tasaamaan hintojen vaihteluista aiheutuvia riskejä. Uusiutuvien polttoaineitten osuus pidetään vähintään 90 %:ssa. Kiteen Lämpö Oy:n ympäristötekijät pyritään ottamaan huomioon tuotantolaitoksissa osana tuotannon ohjausta. Tuotannossa syntyviä päästöjä ja riskejä tarkkaillaan ja tutkitaan lakisääteisesti vuosittain. Kiteen Lämpö Oy:n asiakaskunta koostuu useista erilaisista asiakkaista, kuten liikekiinteistöistä, asunto-osakeyhtiöistä sekä yksittäisistä kuluttajista. 6 (23)

7 ARVIO JA TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA SEKÄ MUISTA LIIKE- TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Liikevaihdon lasku 4 % on hyvä suhteutettuna vallitseviin olosuhteisiin tilikauden aikana. Valtakunnallisesti kaukolämpöenergian myynti laski 7 % vuodesta Selkue -investointi turvaa pitkällä tähtäimellä lämmöntuotannon kasvun kustannustehokkaasti. Yhtiön vuodelle 2013 asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta energian myyntiä.. Talousarviossa investoinnin poistot huomioitiin tasapoistoina, tilinpäätöksessä toteutettiin poistot taloudellisen käyttöiän mukaan menojäännöspoistoina. Tilikauden aikana omistajaosakkaille maksettiin osinkoa ,00. Tilikauden lopussa yhtiöllä on Kuntarahoitus Oyj:n lainaa ,00 euroa ja rahalaitoslainaa ,74 euroa. Taseen loppusumma oli 5,866 milj. euroa (6,009 milj. euroa) ja oma pääoma oli 1,438 milj. euroa (1,375 milj. euroa). Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto % liikevaihdosta 12,3 10,4 8,2 Oman pääoman tuotto % 12,4 5,2 5,8 Omavaraisuusaste % 24,4 22,9 23,2 7 (23)

8 HALLITUS Halttunen Sanna, yrittäjä Kankkunen Jukka, maanviljelijä Korhonen Jorma, toimitusjohtaja Koskinen Marko, yrittäjä Torni Heimo, yrittäjä Väkeväinen Unto, yrittäjä Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Heimo Torni ja varapuheenjohtajana Sanna Halttunen. Hallitus kokoontui toimintavuotena kahdeksan (8) kertaa ja pöytäkirjan pykäliä käsiteltiin 83. Hallituksen sihteerinä on toiminut toimitusjohtaja Pentti Mähönen ja lähtien toimitusjohtaja Ilkka Hämäläinen. HENKILÖSTÖ Yhtiön henkilökuntaan kuuluivat laitosmiehet Ilpo Kettunen, Erkki Komulainen ja Jukka Timonen. Yhtiön palveluksessa on toimintavuoden aikana ollut tilapäistä henkilökuntaa lähinnä vuosikorjaustöissä ja erilaisissa aputöissä. Toimitusjohtajana on toiminut Pentti Mähönen ja alkaen Ilkka Hämäläinen. Lämpötoiminnan varallaolopalvelut on ostettu Keski-Karjalan Kiinteistövalvonnalta. Yhtiön kirjanpidon ja laskutuksen on hoitanut Kiteen Seudun OP- Kiinteistökeskus Oy Kiteeltä. Yhtiöllä ei ole omaa toimistohenkilökuntaa. Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 4,0 3,7 Tilikauden palkat ja palkkiot (23)

9 YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTUS YMPÄRISTÖKATSAUS KAUKOLÄMPÖHINNASTO Energiamaksu Yhtiöjärjestyksen mukainen yhtiökokous pidettiin Kiteellä ja siinä olivat edustettuina kaikki osakkaat. Puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja Heimo Torni. Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastusyhteisönä oli Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab ja vastuullisena tilintarkastajana toimii Lilja Koskelo JHTT, HTM, KTK Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on myöntänyt Kiteen Lämpö Oy:lle ympäristösuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Arppentien lämpökeskukselle. Kiteen Lämpö Oy on jättänyt uuden lupahakemuksen Kiteen ympäristölautakunnalle lupamääräysten tarkistamiseksi. Lupahakemus on edelleen käsittelyssä. Kiteen ympäristölautakunta on myöntänyt Selkueen lämpökeskukselle ympäristöluvan. Päästömittaukset Arppentien lämpökeskuksella on tehty hyväksytyn päästömittaussuunnitelman mukaan vuonna 2005 ja vuonna 2010 ja Selkueen lämpökeskuksella joulukuussa Edellisvuosien tapaan vuonna 2013 ilmanlaadun tarkkailu suoritettiin Kiteellä yhteistyössä Kiteen kaupungin, Momentive Specialty Chemicals Oy:n, Surfactor Finland Oy:n ja Stora Enso Wood Products Oy Ltd Kiteen Sahan kanssa. Laskeumanäytteiden analysoinnin hoiti Savo-Karjalan ympäristökeskus Oy. Kiteen Lämpö Oy raportoi vuosittain ympäristöministeriön kaavakkeilla lämpökeskusten käytöstä, polttoaineista, päästöistä sekä jätehuollosta ja jätteistä. Kaukolämpöverkkoon liittyneet kuluttajat maksavat seuraavat kulutus- ja perusmaksut: Kulutusmaksun määrää yhtiön hallitus. Energiamaksun määräytymisperusteina käytetään lämmöntuotantoon käytettyjen polttoaineiden hintoja ottaen huomioon kaukolämmön kilpailukyvyn ja kaukolämpötoiminnan talouden. 9 (23)

10 Perusmaksu Kulutusmaksu vuonna 2013 oli 62,62 euroa /MWh arvonlisäveroineen. Kytänniemen erillisverkkoalueelle kulutusmaksu oli 86,49 euroa /MWh arvonlisäveroineen. Perusmaksu riippuu tilausvesivirrasta V (m³/h), joka kullekin kuluttajalle määritellään huipputehontarpeen mukaan. Perusmaksu lasketaan eri asiakasryhmille seuraavasti: Asiakasryhmä Tilausvesivirta m3/h Perusmaksu euroa/v 1 0,1-0,8 k x ( 30, ,39 x V)/1,22 2 0,8-2,0 k x ( 50, ,16 x V)/1,22 3 2,0-8,0 k x ( 706, ,19 x V)/1,22 4 8,0 14,0 k x (2 119, ,60 x V)/1,22 5 yli 14,0 k x (3 885, ,46 x V)/1,22 Liittymismaksu Kertoimen k arvo on alkaen 2,3. Perusmaksun kerroin oli sama koko vuoden Uusilta kaukolämmön kuluttajilta peritään liittymismaksu, jonka perusteena on, samoin kuin perusmaksussa, tilausvesivirta V (m³/h). Laskentaperusteet liittymismaksulle ovat seuraavat: Tilausvesivirta m³/h Liittymismaksu, euroa 0 2 k x ( x V) 2 10 k x ( x V) k x ( x V) > 20 k x ( x V) Kerroin k huomioi kulloinkin vallitsevan kustannustason ja sitä voidaan tarkistaa tarpeen mukaan. Kertoimen k arvo oli alkaen 1,6 ja sitä ei kertomusvuoden aikana muutettu. Kerroin k huomioi kulloinkin vallitsevan kustannustason ja sitä voidaan tarkistaa tarpeen mukaan. Kertoimen k arvo on 1,6. Liittymismaksukaavan antamasta liittymismaksusta voidaan poiketa tapauskohtaisesti. 10 (23)

11 LÄMPÖENERGIAN HANKINTA JA JAKELU Lämpökeskukset Vanhoille kiinteistöille kertoimen k arvo määrätään kulloisenkin tapauksen mukaisesti huomioon ottaen kattilalaitoksen ikä, kunto, sijainti ja kulloinenkin lämmitysmuotojen kilpailutilanne. Omakotitalon (< 700 m³) liittymismaksu on ja se sisältää 15 metriä liittymisjohtoa. Mikäli kaukolämpöliittymän todelliset rakennuskustannukset ovat liittymismaksua suuremmat, varaa Kiteen Lämpö Oy lämmönmyyjänä oikeuden määritellä asiakaskohtaisen liittymismaksun. Tätä hinnastoa sovelletaan kaukolämpöalueella sijaitseviin kiinteistöihin. Liittymismaksu on arvonlisäveroton. Lämpöliittymissopimus on siirto- ja palautuskelpoinen. Käytössä oli yhteensä 5 erillistä lämpökeskusta. Kytänniemen alue, Niittytie 8 A siirrettävä öljylämpökeskus, tehdasvalmisteinen, teho 2 x 0,58 MW Koulukeskuksen alue, Koulutie 3 kiinteä öljykattilalaitos koulukeskuksen tiloissa, teho 4,0 MW Keskustan alue, Urheilutie 5 siirrettävä öljylämpökeskus, tehdasvalmisteinen, teho 3 MW KPA-lämpökeskusalue, Arppentie 24 kiinteä KPA-lämpökeskus, teho 6,0 MW siirrettävä öljylämpökeskus, tehdasvalmisteinen, teho 2 x 4,0 MW Selkueen lämpökeskus, Karhutie 4 kiinteä KPA-kattila, teho 5,0 MW kiinteä öljykattila, teho 4,0 MW 11 (23)

12 Kaukolämpöverkosto Kaukolämpöverkosto on rakennettu polyuretaanivaahtoeristeisistä kiinnivaahdotetuista johtoelementeistä. Virtausputkena on teräsputki ja suojakuorena eristeen päällä polyeteenimuoviputki. Ammattikoulun verkon mukana tuli pieni osuus ns. Fiskarselementtirakennetta. Jakokaivoja kaukolämpöverkostossa kaikkiaan 13 kappaletta. Ne ovat betonielementeistä rakennettuja venttiilein varustettuja toimintayksiköitä. Kaukolämpöverkostoa oli rakennettu toimintavuoden loppuun mennessä yhteensä metriä. Lisäystä 214 metriä. 12 (23)

13 Kuluttajat Kuluttajia yhtiöllä oli vuoden lopussa 158 kpl, jotka jakautuivat seuraavasti: omakotitalot 18 kpl m³ rivitalot 26 " m³ kerrostalot 52 " m³ teollisuusrakennukset 6 " m³ julkiset rakennukset 29 " m³ liikerakennukset 22 " m³ muut 5 " m³ Yhteensä 158 kpl m³ Asukkaita kaukolämmön piirissä oli yli henkilöä. HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI SEKÄ ESITYS MAHDOLLI- SESTA MUUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA Voitonjakoiset varat tilinpäätöksessä ovat Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 :ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: Tilikauden tulos on ,94. Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan edellisten vuosien voitto/tappiotilille ja että kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 1 111,11 /osakkeelta eli ,00. 3,0 Liikevaihdon kehitys (milj. euroa) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, (23)

14 TASE 14 (23)

15 TASE 15 (23)

16 TULOSLASKELMA 16 (23)

17 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Yhtiön pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa. Vaihto-omaisuus esitetään välittömän hankintamenon määräisenä. Saamisiin merkityt myyntisaamiset, muut saamiset ja siirtosaamiset on arvostettu nimellisarvoonsa. Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäistasapoistoa tai - menojäännös-poistoa vastaava määrä. Hyödyke arvioitu pitoaika/vuotta poistoprosentti ja poistomenetelmä Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat 30 vuotta 7 %-menojäännöspoisto Kaukolämpöverkosto 25 vuotta 7 %-menojäännöspoisto Lämpökeskukset 25 vuotta 7 %-menojäännöspoisto Öljysäiliöt 20 vuotta 20 %-menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 5 vuotta 25 %-menojäännöspoisto KPA-lämpökeskuksen koneet 15 vuotta 25 %-menojäännöspoisto ja laitteet Selkue KPA-lämpökeskus 15 vuotta 15 %-menojäännöspoisto koneet ja laitteet Selkue piha-alueet 10 vuotta tasapoisto 17 (23)

18 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liikevaihto Liikevaihto ,17 Henkilöstön lukumäärä Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli 4,0 henkilöä. Yhtiön palveluksessa oli 3,7 työntekijää ja osa-aikainen toimitusjohtaja. Edellisellä tilikaudella henkilömäärä oli 3,7 henkilöä. Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat , ,21 Eläkevastuut Yhtiötä perustettaessa työsuhteessa oleville henkilöille on otettu lisäeläkevakuutus. Vakuutusmaksut sisältyvät henkilöstökulujen eläkevakuutussummaan. Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu EVL:n enimmäispoistoprosenttien mukaan. Selkueen lämpölaitoksen koneet ja kaluston suunnitelmapoisto on 15 %:n menojäännöspoisto, ulko-alueen asfaltointi 10 vuotta tasapoisto ja ulko-alueen aita- ja porttikalusteet menojäännöspoisto 25 %. Hyödykkeet joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Tilikaudella kuluksi kirjatut hankinnat , Poistot aineellisista hyödykkeistä , ,46 18 (23)

19 Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja kulut Tuloverot TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineelliset hyödykkeet Emoyhtiö Kiteen kaupunki 90 % Konsernin sisäisiä rahoitustuottoja ja -kuluja ei ole Ennakkoverot , ,36 Tilikauden verojaksotus , ,68 Veronpalautukset/jäännösverot 20, ,05 Käyttöomaisuus Aineelliset hyödykkeet Tasearvo 1.1. Lisäykset/ oikaisut Vähennykset/ oikaisut Suunnitelmapoisto Tase-arvo Maa- ja vesialueet ,21 0,00 0,00 0, ,21 Rakennukset , ,21 0, , ,64 Koneet ja kalusto ,11 0,00 0, , ,15 Muut aineelliset hyödykkeet ,94 0,00 0, , ,32 Aineelliset hyödykkeet yht , ,21 0, , ,32 Käyttöomaisuuden verotusarvot Maa- ja vesialueet , ,17 Rakennukset ja rakennelmat , ,07 19 (23)

20 Saamiset ja velat konserniyhtiöltä Emoyhtiö Kiteen kaupunki Saatavat emoyhtiöltä Tilisaamiset, reskontra , ,16 Velat emoyhtiölle Tilivelat 113, ,09 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana Osakepääoma , ,93 Osakepääoma , ,93 Voitto edellisiltä tilikausilta ,53 Osingonjako , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , , TILIKAUDEN VOITTO , ,02 Voitonjakokelpoiset varat Voitonjakokelpoiset varat , ,55 Vakuudet ja vastuusitoumukset Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain Yhtiön yrityskiinnitys/panttivelkakirjat nrot 1 6 yhteensä ovat Kiteen Seudun Osuuspankissa yleisvakuutena, velkapääoma ,74 / Lainat Kuntarahoitus Oyj Yhtiön lainan ,00 vakuutena on Kiteen kaupungin omavelkainen takaus. 20 (23)

21 Kirjanpitokirjat Päivä- ja pääkirja Palkkakirjanpito Ostoreskontra Myyntireskontra Tase-erittelyt Tasekirja Atk-listoina Atk-osakirjanpitona Atk-osakirjanpitona Atk-osakirjanpitona Sidottuna kirjana Sidottuna kirjana Tositelajit Säilyttämistapa Muistiotositteet tositelaji 1 paperitositteina Pankkitositteet Nordea 2 paperitositteina Pankkitositteet Op 5 paperitositteina Alv-tositteet 9 paperitositteina Myyntilaskut 23 paperitositteina Viitesuoritukset 25 paperitositteina Ostolaskut 34 paperitositteina Verkko-ostolasku 40 paperitositteina Myyntilaskujen siirto 23 paperitositteina Tämä tasekirja on säilytettävä asti. 21 (23)

22 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 22 (23)

23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 23 (23)

24 KAUKOLÄMPÖ Arppentie 26 b, KITEE, puh Kiteen Lämpö Oy KITEEN LÄMPÖ OY

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali Y-Tunnus: Nurmikartanontie 5 02920 Espoo Varsinainen kevätyhtiökokous 27.4.2014 Kokousmateriaali Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus Tasekirja ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy TASEKIRJA 31.12.2011

Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy TASEKIRJA 31.12.2011 TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1-2 Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6-8 Allekirjoitukset 9 Tilinpäätösmerkintä 9 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus LÄNSIMETRO OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2015 LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot