Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa."

Transkriptio

1 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Laajuus Konsernitilinpäätös sisältää seuraavat kotimaiset ja ulkomaiset tytäryhtiöt, joiden osakkeista emoyhtiö omistaa 100 %: Myllyn Paras Oy, Myllyn Paras Oy Pakasteet, Myllyn Paras Oy Kehitys, Osaühing Seventeen ja Myllyn Paras OÜ. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelemättä aiemmalla tilikaudella hankittu 100% tytäryritys, UAB Agrosoma, koska tarvittavia tietoja ei ole saatu konsernin laatimisaikataulussa. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFOperiaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Vaihtuvien vastaavien saamisiin merkityt myynti-, laina- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Laskennalliset verovelat ja -saamiset on merkitty taseeseen. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Hankintahinnan ja oman pääoman erotus on esitetty konsernireservinä, joka tuloutetaan sitä mukaan kuin tytäryhtiön tappiot toteutuvat. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssiin. Valuuttamääräiset saamiset ja velat on arvostettu EKP:n tilinpäätöspäivän kurssiin.

2 9 Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoin käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteena olevat pitoajat ovat seuraavat: Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Laita poistoajat 5 ja 10 vuotta 5 vuotta Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet ei poistoja Rakennukset ja rakennelmat 30 vuotta Rakennusten tekniset laitteet 15 vuotta Tuotantokoneet vuotta Atk-kalusto 5 vuotta Konttorikoneet 5 vuotta Konttorikalusto 5-15 vuotta Autot 5-7 vuotta Taideteokset ei poistoja Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta Vuosikuluksi on kirjattu ne käyttöomaisuushankinnat, joiden taloudellinen pitoaika on alle kolme vuotta tai joihin on voitu soveltaa pienhankintasäännöksiä. Tilinpäätössiirrot Tilinpäätössiirtoja ovat poistoerot, joiden muutoksesta aiheutunut laskennallisen verovelan muutos on esitetty konsernitilinpäätöksessä tilikauden veroissa. Tilinpäätössiirtojen kertymä on konsernitaseessa jaettu verovelaksi ja vapaaksi omaksi pääomaksi. Vertailutietojen muutokset Edellisen vuoden vertailutietoja on muutettu kuluvan tilikauden mukaiseksi pitkä- ja lyhytaikaisten rahoituslainojen sekä rahoitustuottojen osalta.

3 10 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihdon jakauma toimialoittain Mylly , ,99 Pakasteet , ,38 Muut 0, ,39 Yhteensä , ,76 Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain Kotimaa , ,01 Muu Eurooppa , ,81 Muut , ,94 Yhteensä , ,76 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot , ,79 Vuokratuotot , ,35 Avustukset , ,75 Muut , ,23 Yhteensä , ,12 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja Palkat, palkkiot ja muut korvaukset , ,01 Yhtiön palveluksessa olleiden henkilöiden keskimääräinen lukumäärä Toimihenkilöt Työntekijät Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,45 Konsernireservin tuloutus ,66 0, , ,45

4 11 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korkotuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,20 Muilta , ,88 Rahoitustuotot yhteensä , ,08 Korkokulut Muille , ,53 Muut rahoituskulut Muille ,15-841,60 Rahoituskulut yhteensä , ,13 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,05 Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Kuluvalta vuodelta , ,83 Edelliseltä vuodelta 0, ,91 Laskennallisen verovelan muutos ,58 0,00 Yhteensä , ,74

5 12 TASEEN LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno tilikauden alussa , ,22 Lisäykset , ,00 Siirrot erien välillä ,80 0,00 Hankintameno tilikauden lopussa , ,22 Kertyneet poistot tilikauden alussa , ,69 Tilikauden poisto , ,09 Kertyneet poistot tilikauden lopussa , ,78 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,44 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilikauden alussa , ,58 Lisäykset 1 070,52 0,00 Siirrot erien välillä ,34 0,00 Hankintameno tilikauden lopussa , ,58 Kertyneet poistot tilikauden alussa , ,79 Tilikauden poisto , ,29 Kertyneet poistot tilikauden lopussa , ,08 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,50 Konsernireservi Hankintameno tilikauden alussa 0,00 0,00 Lisäykset 9 442,68 0,00 Hankintameno tilikauden lopussa 9 442,68 0,00 Kertyneet tuloutukset tilikauden alussa 0,00 0,00 Tilikauden poisto ,66 0,00 Kertyneet tuloutukset tilikauden lopussa ,66 0,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 5 397,02 0,00

6 13 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno tilikauden alussa , ,02 Lisäykset ,14 0,00 Vähennykset ,22 0,00 Hankintameno tilikauden lopussa , ,02 Arvonkorotukset , ,38 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,40 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno tilikauden alussa , ,61 Lisäykset , ,45 Siirrot erien välillä ,29 0,00 Hankintameno tilikauden lopussa , ,06 Kertyneet poistot tilikauden alussa , ,27 Tilikauden poisto , ,79 Kertyneet poistot tilikauden lopussa , ,06 Arvonkorotukset , ,77 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,77 Koneet ja kalusto Hankintameno tilikauden alussa , ,13 Lisäykset , ,45 Vähennykset , ,16 Siirrot erien välillä , ,17 Hankintameno tilikauden lopussa , ,59 Kertyneet poistot tilikauden alussa , ,98 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 8 310, ,89 Tilikauden poisto , ,16 Kertyneet poistot tilikauden lopussa , ,25 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,34 Tuotantokoneiden ja laitteiden tasearvo tilikauden lopussa , ,32

7 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilikauden alussa , ,65 Lisäykset ,51 0,00 Vähennykset 0, ,69 Hankintameno tilikauden lopussa , ,96 Kertyneet poistot tilikauden alussa , ,17 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,00 223,43 Tilikauden poisto , ,12 Kertyneet poistot tilikauden lopussa , ,86 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,10 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno tilikauden alussa , ,98 Lisäykset , ,01 Vähennykset ,88 0,00 Siirrot erien välillä , ,17 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,82 Tiedoissa on ilmoitettu niiden käyttöomaisuushyödykkeiden hankintameno, joiden hankintamenoja ei ole vielä kokonaan kirjattu suunnitelman mukaisina poistoina kuluksi. Arvonkorotukset Maa- ja vesialueet Arvo tilikauden alussa , ,38 Arvonkorotukset ,39 0,00 Arvo tilikauden lopussa , ,38 Rakennukset ja rakennelmat Arvo tilikauden alussa , ,77 Arvonkorotusten purku 0,00 0,00 Arvo tilikauden lopussa , ,77 Periaatteet Arvonkorotuksia voidaan tehdä pysyviin vastaaviin kuuluvien sijoitusten tase-erässä maa-alueet. Taseeseen on merkitty arvon määrityspäivän vähimmäisluovutushinta. Arvonmääritysmenetelmät Arvonkorotuksen kohteena olevan tontin vähimmäismyyntihinta on määritetty käyttäen kiinteistöalan asiantuntijan lausuntoa.

8 15 Sijoitukset Osakkeet/konserniyritykset Hankintameno tilikauden alussa 5 453,47 0,00 Vähennykset ,47 0,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 2 897, ,47 Osakkeet/muut Hankintameno tilikauden alussa 8 409, ,39 Lisäykset 194,04 0,00 Vähennykset ,40 0,00 Siirrot erien välillä 8 409,40 0,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 8 603, ,39 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset , ,67 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,45 Siirtosaamiset 0, ,46 Yhteensä , ,91

9 16 Oma pääoma Osakepääoma tilikauden alussa , ,00 Omien osakkeiden hankinta 0, ,00 Osakepääoma tilikauden lopussa , ,00 Ylikurssirahasto tilikauden alussa ,00 0,00 Omien osakkeiden hankinta 0, ,00 Ylikurssirahasto tilikauden lopussa , ,00 Arvonkorotusrahasto tilikauden alussa , ,85 Käyttöomaisuuden arvonkorotus ,39 0,00 Arvonkorotusrahasto tilikauden lopussa , ,85 Sidottu oma pääoma , ,85 Käyttörahasto tilikauden alussa , ,48 Käyttörahasto tilikauden lopussa , ,48 Voitto/tappio ed. tilikausilta tilikauden alussa , ,97 Osingonjako , ,00 Ed.tilikausien lask.verojen oikaisut ,78 0,00 Omien osakkeiden lunastus 0, ,00 Voitto/tappio ed. tilikausilta tilikauden lopussa , ,97 Tilikauden voitto , ,80 Vapaa oma pääoma , ,25 Oma pääoma yhteensä , ,10 Laskelma OYL 13:5 :n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,97 Käyttörahasto , ,48 Tilikauden voitto , ,80 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , ,95 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma yhteensä , ,30

10 17 Laskennalliset verovelat ja -saamiset Laskennalliset verosaamiset Yhdistelytoimenpiteisiin perustuvat Saldo tilikauden alussa 0,00 0,00 Aikaisempien tilikausien jaksotuserot ,78 Jaksotuseron muutos 2 465,01 0,00 Saldo tilikauden lopussa ,79 0,00 Laskennalliset verovelat Tilinpäätössiirtoihin perustuvat Saldo tilikauden alussa , ,75 Poistoeron muutos , ,91 Saldo tilikauden lopussa , ,66 Pitkäaikainen vieras pääoma 2006 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta , ,62 MUUT LIITETIEDOT Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja yrityskiinnitykset Rahalaitoslainat , ,67 Yrityskiinnitykset , ,00 Kiinteistökiinnitykset , ,01 Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä , ,01 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Kiinnitetyt panttivelkakirjat 0, ,00 Kiinnitetyt haltijavelkakirjat 0, ,01 Yhteensä 0, ,01

11 18 Vuokravakuudet Maksetut vuokravakuudet 1 647,07 0,00 Muut vastuut Arvonlisäveron palauttamisvelvollisuus AVL 33 :n tarkoittamissa tilanteissa Uudisrakennuksen tai perusparannuksen osalta vähennetty arvonlisävero, johon liittyy 33 :n mukainen palautusvastuu tilikausien investoinneista , ,80

12

13

14 Kotipaikka: Hyvinkää 21 KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirjat Päiväkirjat Pääkirja Myyntireskontra Ostoreskontra Palkkakirjanpito Tasekirja Tase-erittelyt Kassapäiväkirja Pdf-tallenteena Pdf-tallenteena Atk-osakirjanpitona Atk-osakirjanpitona Atk-osakirjanpitona Erikseen sidottuna Paperi tulosteena TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA asti Kassatositteet KA paperitositteina Pankkitositteet TO paperitositteina Myyntilaskut 07 paperitositteina Myyntimaksut MM paperitositteina Ostolaskut V07 paperitositteina Ostolaskut E07 sähköinen arkisto E-Office-järjestelmä Ostomaksut OM paperitulosteena päiväkirjassa Palkkatositteet PA paperitositteina Palkkajaksotukset PA paperitositteina Muistiotositteet MU paperitositteina Jaksotukset JA paperitulosteena päiväkirjassa Oma pääoma Taseen loppusumma - saadut ennakot X 100 Tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma (tilikauden alkusaldo + loppusaldo : 2) - korottomat velat X 100

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni 14 VANTAAN ENERGIA OY Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (euroa)

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Itella Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölain mukaisesti. Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto Tuotot tavaroiden (ml. postimerkit)

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Milj. EUR Liitetieto 2007 2006 Liikevaihto 2 27,3 27,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,0-0,4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2012. Y-tunnus 1743630-2

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2012. Y-tunnus 1743630-2 T A S E K I R J A 30.6.2012 Y-tunnus 1743630-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 Konserni Tuloslaskelma konserni 4 Tase konserni 5

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot