Oheistusta selkeyttävä prosessikuvaus on liitteessä 2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oheistusta selkeyttävä prosessikuvaus on liitteessä 2."

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 1/ (5) OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSLUPA 1 Ohjeen sovellusala 2 Tutkimusluvan hakeminen opinnäytetyölle Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakouluissa tehtäviä opinnäytetöitä ja yliopistossa tehtävää kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavaa opinnäytetyötä ja tietyissä tapauksissa lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaattitutkintoon kuuluvaa opinnäytetyötä. 2.1 Opinnäytetyön tutkimuslupahakemus, ohjaaja ja vastuuhenkilö Opinnäytetyöt, joissa hyödynnetään HUS:n potilaita, henkilökuntaa, varoja, tiloja, laitteita, asiakirjoja, tietojärjestelmiä, rekistereitä tai muuta HUS:lle kuuluvaa resurssia, edellyttävät sairaanhoitopiirin antamaa lupaa (jäljempänä tutkimuslupa). Luvan ehdoissa voidaan määrätä, että opinnäytetyöhön tähtäävä tutkimus hallinnoidaan HUS:ssa. Jos HUS:ssa tehtävää opinnäytetyötä rahoitetaan HUS:n ulkopuolisella rahalla, rahoitus hallinnoidaan ja tutkimussopimus tehdään HYKSinstituutti Oy:ssä. Tutkimuslupaa opinnäytetyöhön haetaan liitteenä olevalla lomakkeella (liite 1). Yksittäiseen opinnäytetyöhön luvan hakee opiskelija sen jälkeen, kun opinnäytesuunnitelma on hyväksytty oppilaitoksessa. Opinnäytetyön nimi on ilmoitettava julkisessa muodossa lupahakemuksessa. Tutkimuslupaa ei tarvitse hakea, jos opiskelijan opinnäytetyö kuuluu osana suurempaan tutkimuskokonaisuuteen, jolla on jo voimassa oleva tutkimuslupa. Oheistusta selkeyttävä prosessikuvaus on liitteessä Opinnäytetyön tutkimuslupahakemukseen liittyvät asiakirjat Opinnäytetyön suunnitelma Luvan saaminen opinnäytetyöhön edellyttää, että luvan myöntäjälle toimitetaan lupahakemuksen liitteenä opinnäytetyön tutkimussuunnitelma. Tutkittava ryhmä tai asia sekä tutkimukseen tarvittavat resurssit on ilmettävä selkeästi suunnitelmassa. Opinnäytetöiden mahdollisista aiheista voidaan käydä ennen lupahakemuksen jättämistä neuvotteluja HUS:n ja ohjaavan opettajan ja opinnäytetyön suorittajan kesken.

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 1/ (5) HUS:ssa laadittavan opinnäytetyön tulee perustua sairaalan kannalta tarkoituksenmukaiseen aiheeseen. Opinnäytetyön suunnitelma tulee olla ohjaavan opettajan hyväksymä ennen hakemuksen jättämistä. Opinnäytetyön suunnitelmasta tai selostuksesta on käytävä ilmi, mitä riskejä tai valvontaa vaativia asioita opinnäytetyö sairaalassa aiheuttaa. Lupahakemuksessa on selvitettävä, voidaanko opinnäytetyö tehdä normaalin toiminnan rinnalla korvauksetta vai vaatiiko opinnäytetyön tekeminen erillistä rahoitusta. Mikäli opinnäytetyö aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia sairaalalle, sen henkilökunnalle tai potilaille, pitää syntyvät kustannukset ja rahoitussuunnitelma kulujen kattamiseksi esittää opinnäytetyön suunnitelmassa. Luvan myöntäjä voi edellyttää erillisen tiedotteen laatimista henkilökunnalle Opinnäytetyöhön tarvittavien tietojen käsittelyyn liittyvät asiakirjat Sairaalassa käsitellään salassa pidettävää tietoa, jonka käyttö opinnäytetyöhön on mahdollista vain asianomaisen henkilön suostumuksella taikka viranomaisen antamalla tutkimusluvalla. HUS voi antaa yksittäistapauksessa luvan tietojen saamiseen salassapidettävästä asiakirjasta tieteellistä tutkimusta varten julkisuuslain 28 :n mukaan ja siinä mainituin edellytyksin. Lupa voidaan antaa määräajaksi ja siihen on liitettävä yleisen ja yksityisen edun suojaamiseksi tarpeelliset määräykset. Luvan oikeudelliset edellytykset puuttuvat esimerkiksi silloin, kun hakijan kykyä suojata saamansa tiedot voidaan perustellusti epäillä. Lisäksi tarvitaan STM:n lupa silloin, kun salassapidettäviä tietoja pyydetään useamman STM:n alaisen viranomaisen tai laitoksen henkilörekisteristä tai asiakirjoista. Sairaalassa toimimista varten jokaisen opinnäytetyötä tekevän on allekirjoitettava erillinen vaitiolo- / salassapito- ja käyttäjäsitoumus ellei sellaista ole jo ennestään olemassa HUS:n palvelussuhteen tai muun toiminnan perusteella (liite 3). Jo pelkkä tieto hoidossa olemisesta on salassa pidettävä tieto. Suorat yhteydenotot HUS:n potilaisiin ovat luvallisia vain hoitosuhteen kautta. Potilaan omaisiin voidaan olla yhteydessä vain potilaan välityksellä. Kirjeiden lähettämiseksi potilaille tarvitaan hoitavan lääkärin tai tutkimusluvan myöntäjän erillinen lupa. Potilaita koskevia yhteydenottoja varten on laadittu ohjeellinen tiedote tutkittavalle (liite 4) Opinnäytetyössä käytettävät aineiston keruulomakkeet ja muu materiaali Aineiston keruulomake ja kaikki opinnäytetyössä käytettävät kysely- ja haastattelutekstit on pyydettäessä esitettävä lupahakemuksessa. Tarvittaessa lupahakemukseen liitetään tutkittavan tiedote ja suostumusasiakirja sekä kaikki muu materiaali, joka annetaan oppinäytetyön aineiston keruuseen liittyville henkilöille.

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 1/ (5) Henkilörekisteriseloste Eettisen toimikunnan lausunto Henkilötietojen käsittely on mahdollista vain tiettyyn määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Henkilörekisteristä on aina laadittava erillinen henkilörekisteriseloste, jossa tietojen käyttötarkoitus kuvataan ennen tietojen keräämistä. Tietojen yhdistämiseksi eri lähteiden välillä tai kyselylomakkeiden ja muun materiaalin lähettämiseksi HUS:n potilaille tai henkilökunnalle voidaan tarvita henkilörekisteriä. Silloin henkilörekisteriselosteena käytetään HUS:n potilasrekisterin (pysyväisohje 2/2006) tai HUS:n henkilöstö- ja palkkahallinnon rekisteriselosteita (pysyväisohje 11/2007). Opinnäytetyötä varten pidetty henkilörekisteri tulee hävittää tietoturvallisella tavalla välittömästi sen jälkeen, kun henkilötietoa ei enää tarvita (Henkilötietolaki 523/ ). Mikäli opinnäytetyö kuuluu lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain piiriin, siltä edellytetään ennen luvan antamista riippumattoman eettisen toimikunnan antamaa myönteistä lausuntoa. Muut opinnäytetyöt eivät pääsääntöisesti edellytä eettisten toimikuntien lausuntoa. Tutkimusluvan myöntäjä voi kuitenkin perustelluista syistä pyytää lausuntoa. Epäselvissä tilanteissa on yleensä syytä olla yhteydessä asianomaiseen eettiseen toimikuntaan. 3 Hakemuksen toimittaminen opinnäytetyön tutkimusluvan myöntämistä varten 4 Opinnäytetyön tutkimusluvan myöntäminen 4.1 Opinnäytetyön tutkimusluvan myöntäjä Hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät osoitteesta: / Tutkimus ja opetus / lomakkeet. Opinnäytetyön tekijä tai HUS:n vastuuhenkilö toimittaa hakemuksen liiteasiakirjoineen paperisena sekä sähköisessä muodossa tutkimusluvan myöntäjälle. Tutkimusluvan myöntää HYKS sairaanhoitoalueella asianomaisen tulosyksikön johtaja, silloin kun tutkimuslupa rajoittuu yhteen tulosyksikköön sairaanhoitoalueen johtaja silloin, kun HYKS:ssä tapahtuva opinnäytetyö kohdistuu HYKS:ssä useampaan kuin yhteen tulosyksikköön Tutkimusluvan myöntää HUS:n muilla sairaanhoitoalueilla sairaanhoitoalueen johtaja.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 1/ (5) 4.2 Opinnäytetöiden vastuuhenkilö Tutkimusluvan myöntää liikelaitoksissa toimitusjohtaja sekä työterveyshuollossa johtava työterveyslääkäri. Tutkimusluvan myöntää HUS:n tutkimusjohtaja silloin, kun opinnäytetyö kohdistuu useammalle kuin yhdelle sairaanhoitoalueelle tai useampaan kuin yhteen laitokseen. Luvan myöntäjä harkitsee, tarvitaanko erillinen puolto työn suorittamiselle opinnäytetyön suorituspaikassa esimerkiksi resurssisyistä. Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain piiriin kuuluvilla tutkimuksilla tulee olla tutkimuksesta vastaava henkilö, jonka tulee lääketieteellisten tutkimusten osalta olla lääkäri ja hammaslääketieteellisten tutkimusten osalta hammaslääkäri, jolla on riittävä ammatillinen ja tieteellinen pätevyys. HUS:n ulkopuolisille opinnäytetöiden tekijöille nimetään HUS:n palvelusuhteessa oleva vastuuhenkilö. Hän opastaa työn suorittajaa tarvittavasta tiedottamisesta ja muista valmisteluista sekä seuraa työn toteutusta. 4.3 Opinnäytetyön tutkimuslupa viranhaltijapäätöksenä tai lomakepäätöksenä 5 Opinnäytetyön tutkimusluvan rekisteröinti 6 Opinnäytetyön raportointi Opinnäytetyön tutkimuslupa myönnetään viranhaltijapäätöksenä esittelystä silloin, kun luvan myöntäminen edellyttää kannanottoa potilaiden käyttämisestä tutkimukseen, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman vahvistamista HUS:lle aiheutuvien kustannusten kattamiseen tai luvan myöntämistä salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyyn tai erillisen henkilörekisterin pitämistä tai kun tutkimuslupaan asetetaan erityisiä ehtoja tai rajoituksia. Muulloin opinnäytetyön tutkimuslupa voidaan myöntää lomakepäätöksenä. Luvan myöntäjä huolehtii siitä, että tiedot tutkimusluvista mahdollisine liitteineen tallennetaan Tietu-järjestelmään. Opinnäytetyön tekijän toimittama loppuraportti tallennetaan Tietujärjestelmään opinnäytetyön valmistuttua (liite 5).

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 1/ (5) 7 Lisätietoja 8 Voimaantulo Tiedot yksikköjen yhteyshenkilöistä löytyvät osoitteesta: HUS-etusivu / Tutkimus- ja opetus / Tutkimuksen yhteyshenkilöt. Tämä ohje tulee voimaan Lasse Viinikka va. johtajaylilääkäri LIITTEET Liitteet 1-5 JAKELU 1-2 TIEDOKSI HY/lääketieteellinen tiedekunta, dekaani Risto Renkonen HY/lääketieteellinen tiedekunta, hallintopäällikkö Kirsi Rauhala HYKS-instituutti Oy:n toimitusjohtaja Seppo Pakkala Biomedicumin johtaja Olli A. Jänne

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Konsernihallinto Tutkimus- ja opetusryhmä Tutkimuseettiset toimikunnat TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN

Lisätiedot

OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio 18.6.2013

OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio 18.6.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio 18.6.2013 Sisällysluettelo: 1. LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

Sisällysluettelo. I Yleistä. 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu. II Lomakkeen täyttö

Sisällysluettelo. I Yleistä. 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu. II Lomakkeen täyttö Lupahakemusohje.pdf 14.1.2010 OHJE LUPAHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEKSI Sisällysluettelo I Yleistä 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu II Lomakkeen

Lisätiedot

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖT JA TIETOSUOJA

OPINNÄYTETYÖT JA TIETOSUOJA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OPINNÄYTETYÖT JA TIETOSUOJA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi OPINNÄYTETYÖT JA TIETOSUOJA 1. Yleistä Oppilaitokset käsittelevät toiminnassaan jatkuvasti opiskelijoiden

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Lukujen sisältö ja viittaukset... 4 1.2. Ajantasainen lainsäädäntö... 4 2. Termit

Lisätiedot

Määräys 32/03.01.01/2012 KLIINISET LÄÄKETUTKIMUKSET. Lääkelaki 87, 15 a Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 10 i

Määräys 32/03.01.01/2012 KLIINISET LÄÄKETUTKIMUKSET. Lääkelaki 87, 15 a Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 10 i Määräys 32/03.01.01/2012 2/2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys KLIINISET LÄÄKETUTKIMUKSET Valtuutussäännökset Lääkelaki 87, 15 a Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 10 i Kohderyhmät

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen

TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi SISÄLLYS JOHDANTO 1 KESKEISET KÄSITTEET 1.1 Potilas... 1

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa

Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa Horisontissa 2020 strategiapäivä 26.4.2012 Vs. hallintojohtaja, VT Jari-Pekka Tuominen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Lääketieteellistä tutkimusta koskevat

Lisätiedot

JULKISUUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TIEDON ANTAMINEN ASIASTA/ASIAKIRJASTA

JULKISUUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TIEDON ANTAMINEN ASIASTA/ASIAKIRJASTA 27.2.2002 JULKISUUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TIEDON ANTAMINEN ASIASTA/ASIAKIRJASTA Työhallinnon menettelyohje 1. Yleistä työministeriön aikaisemmat kirjeet Työministeriö on lähettänyt seuraavat kirjeet henkilötieto-

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.)

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Perusterveydenhuoltopalvelujen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen)

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen) SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE Kotihoito (tuettu kotona asuminen) Versio 1.1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ PALVELUSETELIOHJEESTA... 4 2. MÄÄRITELMIÄ... 4 3. ASIAKAS PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄNÄ... 5

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN VIRAN- OMAISTEN HENKILÖREKISTEREISTÄ

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN VIRAN- OMAISTEN HENKILÖREKISTEREISTÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN VIRAN- OMAISTEN HENKILÖREKISTEREISTÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto...3 2.Henkilötietojen luovuttamista

Lisätiedot

HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun

HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun Liikuntatieteelliset tutkimusprojektit Liikuntatieteelliset- ja tiedonvälitysyhteisöt Annettu opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Ota oppaaksi henkilötietolaki!

Ota oppaaksi henkilötietolaki! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Esite rekisterinpitäjille Ota oppaaksi henkilötietolaki! Rakenna luottamus: se kannattaa. SISÄLTÖ Mikä on henkilötietolaki? 3 Milloin henkilötietolakia sovelletaan? 3 Oletko

Lisätiedot

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET Hyväksytty 2.12.2005 1 Sisällys Johdanto...4 I Tutkimushankkeiden eri tyypit...5 1. Toimintamenorahoitteinen tutkimus...5 2. Tilaustutkimus...5 3. Muu ulkopuolisesti

Lisätiedot

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN SUUNNITTELU Kun kunnassa aloitetaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelu etsimällä vastaukset alla oleviin

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI!

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 1. MIKÄ ON HENKILÖTIETOLAKI? Henkilötietolain tehtävänä on suojata yksityiselämää sekä edistää hyvän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet Hakuopas vuoden 2015 liikuntatieteellisten valtionavustusten hakuun 2.9 24.9.2014 HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1702/625/2014

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Sisällys 1. Valtionavustukset... 1 2. Valtionavustuksen käyttöön liittyviä ohjeita... 1 2.1. Avustuksen käyttöön liittyviä yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Julkisuusperiaate Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot