SOSIONOMIN (AMK) TUTKINTOON SISÄLTYVÄT VARHAISKASVATUKSEN JA SOSIAALIPEDAGOGIIKAN OPINNOT DIA- KONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIONOMIN (AMK) TUTKINTOON SISÄLTYVÄT VARHAISKASVATUKSEN JA SOSIAALIPEDAGOGIIKAN OPINNOT DIA- KONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA"

Transkriptio

1 /EN/MM EK/PK SOSIONOMIN (AMK) TUTKINTOON SISÄLTYVÄT VARHAISKASVATUKSEN JA SOSIAALIPEDAGOGIIKAN OPINNOT DIA- KONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Hyväksytty Diakonia-ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa KEVÄÄLLÄ 2010 KÄYTTÖÖN OTETTU OPETUSSUUNNITELMA 1 LASTENTARHANOPETTAJAN KELPOISUUTEEN LIITTYVÄ SÄÄDÖSPOHJA Laki 272/2005 ( ) Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. (Laki astui voimaan ). 7 Lastentarhanopettaja Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja pedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisena kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Lakiin liittyvän asetuksen (608/2005) 1 määrittelee varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintojen laajuudeksi 60 opintopistettä. 2 VARHAISKASVATUKSEN JA SOSIAALIPEDAGOGIIKAN MÄÄRITTELY Varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintojen sisällön tarkentamisessa Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkosto on antanut varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan määrittelyn lähtökohdat, joissa tuodaan esille se mitä niihin sisältyy ja miten kattavasti ne tässä yhteydessä määritetään. Varhaiskasvatuksen määrittely Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, minkä tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Perheiden ja kasvattajien yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden, johon tarvitaan vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kiinteää yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta. Yhteiskunnan järjestämä, valvoma ja tukema varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys. Lähtökohtana on kasvatustieteellisen, erityisesti varhaiskasvatuksen ja laaja-alaisen monitieteisen tiedon ja tutkimuksen sekä pedagogisten menetelmien tuntemisen tuottama kokonaisvaltainen näkemys lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.

2 2 Valtakunnallisen varhaiskasvatuksen linjausten mukaisesti varhaiskasvatuksen kohteena ovat kaikki alle kouluikäiset lapset sekä oppivelvollisuusikäiset lapset, jotka käyttävät varhaiskasvatuspalveluja. Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaiskasvatuspalveluissa, joista keskeisimpiä ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä erilainen avoin toiminta. Varhaiskasvatuspalveluja tuottavat kunnat, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat ja seurakunnat. Esiopetus on vastaavasti vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta. Varhaiskasvatus, esiopetus osana varhaiskasvatusta ja perusopetusta muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän jatkumon. Sosiaalipedagogiikan määrittely Sosiaalipedagogisella kasvatustyöllä on kaksi oppialan määritelmiin perustuvaa tavoitetta: Ensinäkin yksilön sosialisaation tukeminen ja toiseksi sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäiseminen sekä ihmisten tarpeista ja monipuolisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Työtä tehdään monella tasolla, yksilötason terapeuttisesta ja ohjaavasta työstä yhteisöjen ongelmiin. Siksi myös sosiaalipedagogisessa toiminnassa käytettävien menetelmien kirjo on laaja. Sosiaalipedagogiikassa on olennaista pedagoginen ajattelutapa ja pedagogiset työmuodot sekä strategiat sosiaalisessa työssä. Kiinnostus kohdistuu niihin oppimis- ja kasvuprosesseihin, joiden kautta yhteiskunnallinen toimintakyky ja sosiaalinen identiteetti muodostuvat. Sosiaalipedagogiikka nojaa selkeästi pedagogiseen ajatteluun ja sen yhteiskunnalliseen kontekstiin. Sosiaalipedagogisessa toiminnassa on kysymys siitä, että kasvatuksen keinoin ihmisiä tuetaan saavuttamaan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia toimia yhteiskunnan ja yhteisön jäseninä ja osallistua heitä koskeviin yhteiskunnallisiin ja yhteisöllisiin prosesseihin. Kasvatus sosiaalipedagogisesti ymmärrettynä on kasvun tukemista siten, että se toteutuu tasavertaisessa, dialogisessa prosessissa. 3 OPETUKSEN TOTEUTUS DIAKISSA Opetuksen toteutusta Diakissa koskeva asiakirja on hyväksytty Diakin hallituksessa ja se on osa tutkintosääntöä. Menettelytavat n tulee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa laatimisen yhteydessä ensimmäisellä lukukaudella tuoda esille lastentarhanopettajakelpoisuuteen suuntaava tietoinen valinta keskustelussaan opinto-ohjaajan kanssa. vastaa itse suoritusten varmennusmerkintöjen kirjautumisesta tälle lomakkeelle. Tutkintotodistuksen tilaamisen yhteydessä opiskelija toimittaa ko. lomakkeen opintotoimistoon, jolloin tutkintotodistukseen lisätään seuraava teksti: Tutkintoon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja vähintään 60 op (Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 608/2005, 1 ) ja tätä kautta tutkinto antaa lastentarhanopettajan kelpoisuuden (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005, 7 ).

3 3 Opintojen sisältö voi saavuttaa Diakonia-ammattikorkeakoulussa lastentarhanopettajan kelpoisuuden valitessaan tietoisesti vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot sosiaalialan koulutusohjelmassa, sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehdossa. Opinnot koostuvat teoriaopinnoista (25-35 op), harjoitteluista (25-30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Vaadittavia harjoitteluja on kaksi, joista toisen tulee olla varhaiskasvatukseen / pedagogiikkaan suuntautuva harjoittelu (15 op). Harjoitteluympäristöjen ja harjoittelun tulee olla lastentarhanopettajan toimenkuvaa tukevaa. Pedagoginen harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti Lapsi- ja perhetyö (LAP) opintokokonaisuudessa. Toinen harjoittelu voidaan suorittaa opiskelijan kirjallisen Hops:in mukaan opintokokonaisuuksissa mielenterveys ja päihteet (MIP), moninaisuus ja monikulttuurisuus ammatillisessa työssä (MMK) tai työyhteisöt ja kehittäminen (TYK). Varhaiskasvatukseen / pedagogiikkaan suuntautuva harjoittelu on määritelty seuraavasti: osallistuu lapsiryhmän kokonaistoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ja kehittämiseen, osallistuu kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Harjoittelussa toteutuu kasvatuskumppanuus, on moniammatillisen tiimin jäsenenä, perehtyy päivähoidon ja varhaiskasvatuksen yhteistyötahoihin ja toimii yhteistyössä näiden tahojen kanssa. Lastentarhanopettajan kelpoisuuteen vaaditaan sosiaalialan koulutusohjelmassa (Sosionomi AMK) 210 op Lapsi- ja perhetyön opintokokonaisuus 9 op (LAP1 ja LAP2) kaksi harjoittelua, joista toinen suuntautuu varhaiskasvatukseen / pedagogiikkaan. Pedagoginen harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti Lapsi- ja perhetyön opintokokonaisuudessa opiskelijan tulee tämän lisäksi suunnata omaa oppimistaan varhaiskasvatukseen ja/tai sosiaalipedagogiikkaan muissa opintokokonaisuuksissa opinnäytetyö, joka liittyy varhaiskasvatuksen ja/tai sosiaalipedagogiikan teoriaan ja/tai toimintaympäristöön ja, jossa opiskelija syventää sisällöllistä ja metodista osaamistaan. Opinnäytetyössä käsitellään lapsuutta, perhettä tai vanhemmuutta.

4 4 Seuraavaan taulukkoon on koottu Diakonia-ammattikorkeakoulun antamat varhaiskasvatuksen ja/tai sosiaalipedagogiikan opinnot sosiaalialan koulutusohjelmassa (Sosionomi AMK). Varhaiskasvatuksen ja/tai sosiaalipedagogiikan opinnot sosiaalialan koulutusohjelmassa, Sosionomi AMK (210 op) (KEVÄÄLLÄ 2010 KÄYTTÖÖN OTETTU OPS) n nimi: Henkilötunnus: Ryhmätunnus: TEORIAOPINNOT, jotka liittyvät varhaiskasvatuksen ja/tai sosiaalipedagogiikkaan Opintokokonaisuuden nimi ja tavoitteet 1. LUKUKAUSI AMMATILLISEN TYÖN LÄHTÖKOH- DAT Seuraavia opetussuunnitelman opetussisältöjä tarkastellaan varhaiskasvatuksen ja/tai sosiaalipedagogiikan näkökulmasta OP OP yht Vastaavan opettajan/ varhaiskasvatus yhdysopettajan vahvistus Ammatillisuus 5 op Sosiaalialan ammatillisuus Alakohtaiset opinnot - ymmärtää sosiaalialan ammattien historian merkityksen alan työn kehitykselle - osaa jäsentää sosiaali- ja käyttäytymistieteiden roolia sosiaalialan ammatillisuudessa - käynnistää ammatti-identiteetin rakentamisen - sosiaalialan ammattien historia - sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä - sosiaalialan monitieteinen tietoperusta - sosiaalilainsäädännön lähtökohdat ja periaatteet - sosiaalialan erilaiset toimintaympäristöt - sosionomin ydinosaaminen ja kelpoisuuslaki Arvot ja etiikka 5 op - osaa analysoida eettisen toimintansa taustalla olevia ihmiskäsityksiä ja arvoja - osaa reflektoida alansa ammattien edellyttämää eettistä vastuuta omassa toiminnassaan - erilaiset maailmankuvat ja ihmiskäsitykset - auttamistyön eettiset, teologiset ja diakoniset perusteet - ammattietiikka: arvot ja periaatteet, eettiset ohjeet ja lait Asiakkuus 5 op - osaa olla vuorovaikutuksessa eriikäisten ja elämäntilanteissa elävien asiakkaiden kanssa - osaa reflektoida oman toimintansa vaikutusta - osaa ammatillisen ohjauksen perusteet - tietää ja osaa toimia elintarvikehygieniamääräysten mukaisesti - asiakkuus eri ikävaiheissa ja elämäntilanteissa - erilaiset asiakkaat ja asiakkuudet - kohtaaminen, vuorovaikutus ja ohjaus - elintarvikehygienia 2 op

5 5 Elämänkulku ja sosiaalialan työ muuttuvassa yhteiskunnassa 10 op Yksilö, lähiyhteisö ja sosiaalialan työ 5 op - tietää ihmisen elämänkaaren kehitysvaiheet - osaa tarkastella ihmisen elämänkulkua ja arkea sekä niiden suhdetta yhteiskunnallisiin muutoksiin - tietää sosiaalialan asiakastyön keskeisiä lähtökohtia ja menetelmiä - osaa ensiavun perustaidot ja lääkehoidon perusteet Muuttuva yhteiskunta sosiaalialan haasteena 5 op - osaa tunnistaa ja jäsentää sosiaalista yhteiskunnassa - yhteisöllisyyden merkitys - osaa jäsentää sosiaalialan muuttuvaa toimintaympäristöä 2. LUKUKAUSI MARGINALISAATIO, OSALLISUUS JA SOSIAALINEN TUKI Aikuissosiaalityö 20 op Asiakastyön menetelmät 5 op - tietää keskeisten menetelmien taustateoriaa ja historian - osaa yksilö-, perhe- ja verkostotyön ja yhteisölähtöisen asiakastyön menetelmiä - osaa ryhmän ohjaamisen perusteet - osaa käyttää psykososiaalisen ja voimavarasuuntautuneen sosiaalityön lähestymistapoja asiakastyössä 3. LUKUKAUSI MIELENTERVEYS JA PÄIHTEET Mielenterveys ja päihteet 20 op Mielenterveys ja päihdetyö I 5 op - osaa tunnistaa ja ymmärtää psyykkiseen pahoinvointiin, mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä - tietää mielenterveys- ja päihdetyön tehtävät, hoito- ja palvelujärjestelmän kokonaisuuden ja lainsäädännön - ihmisen kasvun ja kehityksen perusteet - asiakkaan elämänkulku ja siihen liittyvät hoidon, hoivan ja huolenpidon tarpeet - sosiaalialan menetelmien perusteet - EA 1 ja lääkehoito - yhteisöllisyys ja elämänhallinta - yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset eri asiakasryhmiin - tavoitelähtöinen ja psykososiaalinen sosiaalityö - voimavarasuuntautunut työorientaatio - ryhmien ohjaamisen perusteet - psyykkinen pahoinvointi, mielenterveyshäiriöt, päihderiippuvuus ja päihdesairaudet - mielenterveys- ja päihdetyön keskeiset tehtävät, hoito- ja palvelujärjestelmä - lainsäädäntö - eri-ikäisten terveyden edistäminen mielenterveys- ja päihdetyössä

6 6 - tietää eri-ikäisten mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvän terveyden edistämisen sekä osaa soveltaa menetelmiä eri alojen toimintaympäristöissä - osaa soveltaa sosiaali- ja terveysalan työtä ohjaavia eettisiä periaatteita mielenterveys- ja päihdetyössä sekä analysoida ja arvioida kriittisesti omia arvojaan ja asenteitaan ammatillisessa toiminnassaan Mielenterveys- ja päihdetyö II 5 op - osaa soveltaa mielenterveys- ja päihdetyön sekä kriisityön menetelmiä asiakaslähtöisesti - osaa käyttää ja kehittää vuorovaikutus- ja ohjaustaitojaan mielenterveys- ja päihdetyössä - tuntee oman persoonallisuutensa ja itsetuntemuksensa merkityksen mielenterveys- ja päihdetyössä MIP Harjoittelu 10 op Keskeiset harjoitteluympäristöt - asiakastyön toimintaympäristöt julkisella, yksityisellä ja/tai kolmannella sektorilla 4. LUKUKAUSI LAPSI-, PERHE- JA OHJAUSTYÖ Lapsi- ja perhetyö I 5 op - tuntee varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun toimintaympäristöt, työprosessit, -menetelmät sekä toimijat - tunnistaa kasvun ja kehityksen häiriöt - osaa tukea yksilöä ja perhettä erilaisissa ammatillisissa toimintaympäristöissä Lapsi- ja perhetyö II 5 op - tuntee ja osaa käyttää varhaiskasvatuksen ja lastensuojelunerityismenetelmiä eri toimintaympäristöissä - osaa arvioida ja kehittää vuorovaikutuksellisia, ohjauksellisia ja pedagogisia taitojaan - osaa käyttää toiminnallisia menetelmiä - ehkäisevän ja kuntouttavan mielenterveys- ja päihdetyön sekä kriisityön menetelmät asiakastyössä - vuorovaikutus- ja ohjaustaidot mielenterveys- ja päihdetyössä - työnohjauksen perusteet mielenterveys- ja päihdetyössä - harjoittelu liittyen sosionomin työhön perheiden ja lasten kanssa - varhaiskasvatus - lastensuojelu - erityisen tuen tarpeessa olevat lapset, perheet ja nuoret - varhaiskasvatus - lastensuojelu - lapsi- ja perhetyö - vuorovaikutus ja ohjaus - toiminnalliset menetelmät 10 op 4 op 5 op

7 7 Varhaiskasvatukseen / pedagogiikkaan suuntautuva harjoittelu 15 op Keskeiset harjoitteluympäristöt - varhaiskasvatuksen eri toimintaympäristöt - lastensuojelulaitokset - varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevät, kuntouttavat ja korjaavat toimintaympäristöt Harjoitteluun liittyvät reunaehdot - Lapsi- ja perhetyö I ja II 15 op - osaa tunnistaa asiakkaan avun tarpeen - osaa toimia tavoitteellisesti ja reflektiivisesti valitsemassaan varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä - osaa käyttää ammatillisia menetelmiä lasten, perheiden ja nuorten tukemistyössä - tietää verkostoituvan ja moniammatillisen työskentelyn merkityksen käytännössä - osaa arvioida ammatillisen kasvunsa vaiheita sekä tunnistaa ja tuoda esille varhaiskasvatuksen kehittämishaasteita : varhaiskasvatuksen harjoittelu, jossa opiskelija - osallistuu lapsiryhmän kokonaistoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ja kehittämiseen, - osallistuu kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Harjoittelussa toteutuu kasvatuskumppanuus, - on moniammatillisen tiimin jäsenenä, - perehtyy päivähoidon ja varhaiskasvatuksen yhteistahoihin ja toimii yhteistyössä näiden tahojen kanssa. Vammaisuus I 5 op - osaa kuvata erilaisia käsityksiä vammaisuudesta ja määritellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tarpeita - osaa eritellä vammaisuuden monimuotoisuutta ja vammaisuuden syitä - osaa arvioida omaa ihmiskäsitystään ja asennettaan vammaisuuteen sekä kertoa niiden merkityksestä omassa työskentelyssään - osaa toteuttaa vammaisten lääkehoidon turvallisesti - vammaisuus, esteettömyys ja osallisuus: käsitteet ja määritykset - vammaisuus yksilöllisenä ja yhteisöllisenä kokemuksena suomalaisessa yhteiskunnassa - vammaisuuden teoreettiset lähtökohdat 5. LUKUKAUSI MONINAISUUS JA MONIKULTTUU- RISUUS Moninaisuus ja monikulttuurisuus ammatillisessa työssä 25 op Moninaisuus ja monikulttuurisuus 5 op - tietää ja osaa käyttää keskeisiä moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyviä käsitteitä sekä teoreettisia lähestymistapoja ammatillisessa työssä - moninaisuus, monikulttuurisuus ja keskeiset käsitteet - uskontojen kohtaaminen ja kulttuurien välinen vuorovaikutus asiakastyössä ja - vähemmistö- ja maahanmuuttopolitiikka sekä niihin liittyvä keskeinen lainsäädäntö

8 8 - tietää ja ymmärtää asenteiden, arvojen sekä kulttuurin ja uskonnon vaikutukset ammatillisessa asiakastyössä - tuntee vähemmistöryhmät Suomessa - osaa toimia kulttuurisensitiivisesti ja yhdenvertaisuutta tukien asiakastyössä ja työyhteisössä Moninaisuus sosiaalialan työssä 5 op - tietää kulttuurin ja uskonnon merkityksen sosiaali-, kasvatus- ja perhetyön lähtökohtina - osaa soveltaa sosiaalialan menetelmiä monikulttuurisissa konteksteissa ja moniammatillisissa verkostoissa - osaa vahvistaa asiakkaan osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja integraatiota yhteiskunnassa - monikulttuurinen kotouttamistyö - sosiaalialan työn menetelmät yhdenvertaisuuden ja kotoutumisen edistämiseksi MMK Harjoittelu 15op Keskeiset harjoitteluympäristöt - asiakastyön monikulttuuriset toimintaympäristöt julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla 6. LUKUKAUSI (30 op) AMMATILLISEN TYÖN JA TYÖYH- TEISÖJEN KEHITTÄMINEN Työyhteisöt ja kehittäminen 20 op Työyhteisöt ja kehittäminen I 5 op - osaa arvioida sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta - osaa työelämän ryhmäviestinnän asiakirjoineen - osaa tunnistaa eri johtamistapoja ja johtaa innovatiivista työskentelyä - osaa soveltaa kirkon-/ sosiaali-/ terveysalan strategioita työyhteisön kehittämisessä ja toimintaympäristöjen muutoksissa - tietää sosiaali- ja terveystalouden perusteet - osaa antaa ensiapua ja tietää kriisihallintataidon perusteet - harjoittelu liittyen sosionomin työhön monikulttuuristen perheiden ja lasten kanssa - kehittäminen - työelämän ryhmäviestintä ja asiakirjat - sosiaali- ja terveystalous - johtaminen - ensiapu II ja kriisinhallinta 15 op

9 9 Työyhteisöt ja kehittäminen II 5 op opiskelija - osaa käyttää erilaisia työn ja työyhteisön kehittämismenetelmiä - osaa laatia ja arvioida hankkeita ja projekteja - osaa yhteisöviestinnän ja markkinoinnin käytäntöjä - osaa toimia oman alansa asiantuntijana mediassa TYK Harjoittelu 10 op - osaa toimia organisaatiossa - osaa analysoida organisaation, johtamisen ja työkäytäntöjen vaikutuksia työyhteisöön, työhyvinvointiin ja asiakastyöhön - osaa reflektoida ja vahvistaa sosiaalialan ammatillisuuttaan - osaa arvioida ammatillisen kasvunsa vaihetta ja esittää työyhteisöihin tutkimus- ja kehittämishaasteita - työn ja työyhteisöjen kehittämismenetelmät - tiedotus, markkinointi ja mediassa esiintyminen Harjoitteluun liittyvät reunaehdot Työyhteisöt ja kehittäminen I ja II - Harjoittelu liittyen sosionomin työhön perheiden ja lasten 10 op 7. LUKUKAUSI SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS Verkko toimintaympäristönä 5 op - ymmärtää verkon merkityksen ammatillisena ja kulttuurisena toimintaympäristönä - osaa olla rakentavassa vuorovaikutuksessa verkon kautta erilaisten asiakasryhmien kanssa - osaa ohjata ja tukea asiakkaita verkon käytössä - osaa kriittisesti pohtia ja kehittää omia ja työyhteisön verkkotyöskentelytapoja Sosiaalialan työ ja sen analysointi 5 op - osaa analysoida sosiaalisen tuen, kasvatuksen, hoivan ja huolenpidon palveluiden tuottamisen malleja ja järjestymistä yhteiskunnassa - osaa suunnitella ja toteuttaa ohjausta, jolla varmistetaan palveluketjujen katkeamattomuus - osaa toimia sosionomina muuttuvissa toimintaympäristöissä ja palvelurakenteissa - osaa kehittää omaa osaamistaan sosionomina - verkko ammatillisena välineenä ja - toimintaympäristönä asiakastyö ja ohjaaminen verkkoviestinnän taidot vuorovaikutus ja suullinen viestintä - sähköisessä mediassa - sosiaalipalveluiden/varhaiskasvatuspalveluiden vaikuttavuuden arviointi

10 10 Vapaasti valittavat opinnot 10 op Esimerkiksi Lasten ja nuorten psykososiaalinen tuki, Lasten ja nuorten mielenterveystyö, Yhteisölähtöinen työ perheiden kanssa, Tartu taiteeseen Opintokokonaisuus Ydinsisältö op Varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja yhteensä OPINNÄYTETYÖ, joka liittyy varhaiskasvatuksen ja/tai sosiaalipedagogiikan teoriaan ja/tai toimintaympäristöön ja, jossa opiskelija syventää sisällöllistä ja metodista osaamistaan. Opinnäytetyössä käsitellään lapsuutta, perhettä tai vanhemmuutta. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen. Opinnäytetyö op vahvistus Opinnäytetyön nimi lyhyt kuvaus sisällöstä HARJOITTELUT Varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan liittyvät harjoittelupaikat. (Vähintään kaksi harjoittelua, joista toinen on pedagoginen harjoittelu ) Harjoittelupaikka Op vahvistus Varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja yhteensä op Varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja on sisältynyt opintopolkuun asetuksen (608/2005) määrittelemä lastentarhaopettajan kelpoisuuteen edellyttämä määrä. Päiväys: Allekirjoitus opinto-ohjaaja oppilaitoksen leima

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK), 210 op

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK), 210 op OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK), 210 op 1. lukukausi 30 op Ammatillisen työn lähtökohdat P Oppiminen ja oppimisympäristöt,

Lisätiedot

DIAKpeda Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote

DIAKpeda Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote OPETUSSUUNNITELMA 2015 SOSIONOMI (AMK) -DIAKONI, 210 OP Opintonsa 2015 ja sen jälkeen aloittaneet opiskelijat AUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 30 op P Orientaatio korkeakouluopintoihin 2

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Hoitotyön koulutusohjelma. Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Hoitotyön koulutusohjelma. Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPETUSSUUNNITELMA Hoitotyön koulutusohjelma Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa, 240 op 1. LUKUKAUSI KOHTAAMNEN JA ARVOT 2 OOP0005A10S

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipedagoginen lapsi- ja nuorisotyö Sosiaalipedagoginen aikuistyö Opinto-opas

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutusohjelma

Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma 2.3.2011 Degree Programme in Social Services Sosionomi (AMK) opetussuunnitelma SOSIONOMI (AMK) KOULUTUKSEN PERUSTEHTÄVÄ Sosionomi (AMK) koulutus

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikka-projekti

Sosiaalipedagogiikka-projekti Mari Mehtonen Sosiaalipedagogiikka-projekti Kysely sosiaalialan ammattikorkeakouluille, vastausten yhteenveto Sosionomien (AMK) varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan osaaminen Sosiaalipedagogit Talentia

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Heli Liikanen Taitto: Johanna Lukkarinen

Lisätiedot

PÄIHTEET JA SYRJÄYTYMINEN 90op OPETUSSUUNNITELMA 2014 2015

PÄIHTEET JA SYRJÄYTYMINEN 90op OPETUSSUUNNITELMA 2014 2015 30.8.2013 PÄIHTEET JA SYRJÄYTYMINEN 90op OPETUSSUUNNITELMA 2014 2015 Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (Master of Social Services and Health Care) Diakonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

358 Sosiaalialan koulutusohjelma

358 Sosiaalialan koulutusohjelma 8.11. SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET JA

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Sosiaalialan koulutusohjelma

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sosionomi (AMK) TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Sosiaalipedagogisen työn lähtökohtana on näkemys

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. sekä. Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen

Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. sekä. Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TERVEYSALAN YLEMPIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMAT Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Sairaanhoitaja YAMK, Terveydenhoitaja YAMK, Sosionomi

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Ensihoidon koulutusohjelma, Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten- ja nuorten hoidon koulutusohjelma,

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Sosionomi (AMK)

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Sosionomi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2010-2013 0/19 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Sosionomi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 op Opintojen kestoaika 2010-2013 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA Yhtymähallitus 31.08.2010 Sisällysluettelo 1.... JOHDANTO... 1 2.... SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö European Master in Diaconia and Christian Social Practice 14.12.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14

Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 1 Sisällys Tutkinnon kuvaus ja rakenne... 3 Opinnoissa kehittyvä osaaminen... 4 Opiskelun toteuttaminen... 5 Ohjaus... 6 Arviointi... 6 Toimintaterapeuttikoulutus

Lisätiedot

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus 2014 Lukijalle Riihimäen kuntakohtainen Varhaiskasvatussuunnitelma on tehty päiväkotien, perhepäivähoidon, erityisvarhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA

VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/poske Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNKI SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2007 Ilo elää Joensuussa 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ 90 op Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Opetussuunnitelma 2010-2011 2 Sisällys 1 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Marja-Liisa Vesterinen ja Maria Lankoski LASTENTARHANOPETTAJAN OSAAMISTARPEET JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN TULEVAISUUDESSA Lastentarhanopettajan

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot