Vaatimusten keräys ja hallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaatimusten keräys ja hallinta"

Transkriptio

1 Vaatimusten keräys ja hallinta Inka Vilpola Sisältö Vaihe ISO prosessissa Vaatimusten lajit (teoria) Vaatimukset hyvälle vaatimukselle Vaatimusten hallinta Vaatimusten kerääminen Vaatimusten keräysmenetelmiä - Olemassa olevan järjestelmän arviointi - Käyttöskenaario - Use case - Focus Groups - Tehtäväanalyysi Vaatimusten luokittelu (käytäntö) Vaatimusten analysointi ja mallintaminen Vaatimusten priorisointi Vaatimukset tavoitteiksi

2 Vaihe ISO prosessissa Vaatimusten lajit Vaatimustyypit: - Käyttäjän vaatimukset (user requirements) - Järjestelmävaatimukset (system requirements) - Ohjelmiston määrittelykuvaukset (software design specification) Vaatimusluokat - Toiminnalliset vaatimukset (functiona) - Ei-toiminnalliset vaatimukset (non-functional)

3 Vaatimukset hyvälle vaatimukselle Virheettömyys Ristiriidattomuus Täydellisyys Realistisuus Tarpeellisuus Todennettavuus Jäljitettävyys Tasapaino ymmärrettävyyden ja epäselvyyden välillä Ymmärrettävyys (understadability) Sweet spot Monimerkityksellisyys (ambiquity)

4 Esimerkkivaatimus Sovelluksen tulee olla helppokäyttöinen - > Tarkoittaako tämä, että a. Käyttäjä saavuttaa helposti ja tehokkaasti tavoitteensa b. Sovelluksessa ei ole yli viittä toimintoa c. Sovelluksessa on vain yksi painike d. Sovelluksen käyttöliittymässä on paljon kivoja värejä e. Käyttäjäryhmään B kuuluvalta käyttäjältä menee tehtävän S suorittamiseen alle 4 minuuttia f. Käyttäjäryhmän C kuuluva käyttäjä muistaa 3 viikon kuluttua edellisestä käytöstä, kuinka toiminto T suoritetaan Kuinka välttää epäselvyydet Yritä muistaa käyttäjävaatimukset ulkoa (memorization heuristic) Etsi avainsanojen merkitykset (keyword technique) Lue vaatimukset ääneen ja painota yksittäisiä sanoja tulkiten niitä eri tavoin (emphasis technique) Käytä kuvia, piirroksia tai formaaleja kuvaustekniikoita (Petja)

5 Vaatimusten elinkaari Asiakastarve ( raaka vaatimus ) Analysoitu ja ymmärretty vaatimus ( puhdistettu vaatimus ) Järjestelmään ehdotettu vaatimus (ominaisuus ehdokas) Valittu vaatimus (hyväksytty vaatimus, järjestelmän ominaisuus) Toteutettavissa oleva vaatimus (tekninen vaatimus) Toteutettu vaatimus (toteutus olemassa) Testattu vaatimus Esimerkki RDEM-elinkaarimalli RDEM-malli (Requirement Driven Evolution Model) Markus Miettinen, Vaatimustenhallinta ohjelmistotuotannossa [1] P. Carlshamre and B. Regnell. Requirements lifecycle and release planning in market-driven requirements eng processes. In Proc. 11th International Workshop on Data Expert Systems Applications, pages , Sept. 200

6 Vaatimusten hallinta Vaatimusmäärittelyssä huomioitava: - Usean henkilön samanaikaisesti suorittama ylläpito - Erilaiset näkymät eri osapuolille - Vaatimusten taustatiedot - Kaksoiskappaleiden ja ristiriitojen löytäminen - Käyttökelpoisuus suunnitteluvaiheessa - Hyväksymistestaus Vaatimusmäärittely on asetettava versiohallinnan alaisuuteen Vaatimusmäärittelyn jäljitettävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota Välineitä vaatimusten hallintaan - Pienten järjestelmien vaatimusten hallinta voidaan toteuttaa yleiskäyttöisillä välineillä (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, tietokanta). - Erityisvälineet (CORE, DOORS, RequisitePro,...) Vaatimusten kerääminen Lähtökohtana voi olla - uuden tuotteen suunnittelu (greenfield engineering) - uudelleensuunnittelu (reengineering) - järjestelmän uudelleenkäyttö uudella rajapinnalla (interface engineering) Käytettävyysmenetelmien avulla kerätään tietoa käyttöliittymästä, käyttäjistä, heidän tehtävistään ja käyttöympäristöstä

7 Vaatimusten keräysmenetelmiä Olemassa olevan tuotteen arviointi Käyttöskenaario Käyttötapaus Focus Groups Tehtäväanalyysi Olemassa olevan tuotteen arviointi Käytettävyysongelmien tunnistaminen Käytettävyyden lähtötason määritys mittaamista varten Tee näin: 1. Tutki ja analysoi käyttökonteksti 2. Valitse tärkeimmät tehtävät 3. Valitse tärkeimmät käyttäjäryhmät 4. Suorita käytettävyystestaus 5. Luokittele ilmenneet ongelmat Lista käytettävyysongelmista luokiteltuna vakavuuden perusteella Käytettävyysongelmien priorisointi tuotekehitystiimin kesken Mittarit tuotteen käytettävyystavoitteille

8 Käyttöskenaario Kuvaa kuinka käyttäjä suorittaa tehtävän tietyssä käyttöympäristössä Käyttäjä- ja tehtäväorientoinut käyttöskenaario Hyvä käyttöskenaario kattaa myös ongelma- ja erikoistilanteet Tee näin: 1. Kokoa yhteen tuotekehitykseen ja tuotteenkäyttäjiin kuuluvia henkilöitä 2. Määrittele kohdekäyttäjäryhmä, tehtävät ja käyttökonteksti 3. Määrittele käyttäjän tavoitteet tehtävän suorittamiseksi 4. Määrittele jako käyttäjän ja järjestelmän suorittamisen toimintojen välillä 5. Luetteloi käyttäjän tehtävät, tavoitteet ja motivaatiot suunniteltavan järjestelmän käytölle Arvio tehtävien suorittamiseen tarvittavasta ajasta Arvio tehtävien suorittamiskriteereistä Pohja käytettävyystavoitteille Pohja käyttäjäkeskeisen arvioinnin tehtäville Arvio järjestelmän käyttäytymisestä ongelmatilanteissa Käyttötapaus (Use case) Käyttötapaus on skenaarion abstraktio Ylätason käyttäjäkeskeinen kuvaus järjestelmän käytöstä Kuvaa MITÄ järjestelmällä on tarkoitus tehdä (ei MITEN) Rajaa kehitettävän kohteen Ei sido toteutusta Tee näin: 1. Määrittele primäärikäyttäjät = actor 2. Määrittele mitä actor haluaa tehdä järjestelmällä, jokaisesta tehtävästä tulee yksi käyttötapaus 3. Määrittele jokaisesta käyttötapauksesta kuinka tehtävä normaalisti etenee (basic course) 4. Laajenna käyttötapauksia kuvaamalla muut samanaikaiset tapahtumat tai vaihtoehdot 5. Vertaile käyttötapauksia keskenään ja yhdistä samankaltaisuudet Arvio tuotteen sisältämästä toiminnallisuudesta Arvio vaadituista ominaisuuksista

9 Focus Groups Ryhmäkeskustelu mielipiteistä, asenteista kehitysideoista Ei suositella varsinaiseen arviointiin Tee näin: 1. Suunnittelu keskustelun käsikirjoitus ylätasolla 2. Kokoa 6-12 riittävä erilaista henkilöä, mahdollisesti toisilleen entuudestaan tuntemattomia ihmisiä. Kerro kutsussa tilaisuuden tarkoitus 3. Valmistele stimulus-materiaali herättämään keskustelua 4. Kokenut moderaattori ohjaa keskustelua ja pitää sen tasapuolisena 5. Osallistujia kiitetään Hypoteesi pohjaksi kvalitatiiviselle tai kvantitatiiviselle jatkotutkimukselle Jatkokehitysideoita Tehtäväanalyysi (task analysis) Kuvaus käyttäjän toimenpiteistä järjestelmää käyttäessä, kun hän suorittaa tehtävän Tarkoitus selvittää järjestelmän toimintaa ja sen tietovirrat Toimii pohjana uuden järjestelmän toimintoja ja tietovirtoja suunniteltaessa Tee näin: 1. Valitse analysoitava tehtävä ja jaa se 4-8- alatehtävään (subtask) 2. Kuvaa alitehtävät kerrosdiagrammilla varmistaaksesi, että ne muodostavat yhdessä kokonaisuuden ilman katkoksia 3. Päätä kuinka pitkälle alatehtävät jaetaan edelleen 4. Käy kaikki alatehtävät läpi johdonmukaisesti samalla tarkkuudella 5. Esitä kuvatut alatehtävät jollekin, joka ei ole ollut mukana pilkkomisessa, mutta tuntee analysoitavan tehtävän, varmistuaksesi, ettei tehtävässä ole katkoksia. Yksityiskohtainen kuvaus käyttäjän ja järjestelmän välisestä vuorovaikutuksesta tehtävän aikana Kuvia käyttöliittymästä liittyen ongelmakohtiin Paljastaa tehtäväprosessin ongelmat, käyttäjien erot ja epäjohdonmukaisuudet tehtävien välillä

10 Vaatimusten luokittelu FURPS+ (Jacobson, 1999) on eräs vaatimusten luokittelu. Functionality (toiminnalliset vaatimukset) Usability Reliability Performance Supportability + = rajoitteita joidenkin muiden asioiden suhteen: suunnittelu (design), toteutus (implementation), rajapinnat (interface), fyysiset ominaisuudet (physical), paketointi (packaging), toiminta (operation), laillisuuskysymykset (legal) Vaatimusten analysointi ja mallintaminen Mallintamisen syitä: - Selventäminen, ymmärtäminen, arviointi, todentaminen, analysointi Mallintamisen kohteita: - prosessi, rakenne, roolit ja vastuut, tietovuo, vuorovaikutukset,... Mallintamisen tekniikoita: - teksti, grafiikka, animointi, prototyyppi,... Mallinnuksen ominaisuuksia - Staattiset / dynaamiset piirteet - Yleinen / yhtä erikoistapausta kuvaava - Luonnollinen kieli tai formaali notaatio - Mallinnus voi olla toimintokeskeinen, tietokeskeinen tai oliokeskeinen Ei-toiminnallisten vaatimusten mallintaminen, esim: - laatukysymykset (QFD, win-win) - suorituskyky (ajastetut Petri-verkot) - Luotettavuus (probabilistinen MTTF) Usein tarvitaan joukko erilaisia malleja eri asioista

11 UML-mallinnus UML (Unified Modeling Language) - Tukeekokoelinkaarta - Eri toimittajien valmistamia välineitä - Erilaisia kaaviotyyppejä, kuten käyttötapauskaavio, luokkakaavio, oliokaavio, komponenttikaavio, sijoittelukaavio, sekvenssikaavio, yhteistyökaavio, tilakaavio ja toimintokaavio - Visuaalinen kehityskieli - Yleispätevä eri sovellusalueille Esimerkki vuorovaikutuskaavio Lisää esimerkkejä:

12 Vaatimusten priorisointi Priorisointiperusteita - Kiireellisyys, ydintoiminnallisuus, muutosherkkyys, poliittiset syyt Priorisointimenetelmiä: - Luokittelu - Järjestäminen - Priorisointiasteikko 1-10 esim. hyöty ja kustannus Tärkeät priorisoinnin jälkeen luokittelu: Helpot - Pareittain vertailu Vaikeat - Kiinteä summa Turhat Vaatimusmäärittelyn tulokset Tuotteen käytettävyystavoitteet Tuotteen toiminnallisten ja eitoiminnallisten vaatimusten kuvaus Vaatimusten priorisointi Vaatimusten kuvaus mallintamalla - soveltuu suunnittelun pohjaksi Vaatimuksia vastaavat testitapaukset

Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99

Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99 AUTOMAATIO Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99 Sirra Toivonen, Matti Vuori & Jouni Kivistö-Rahnasto VTT Automaatio, PL 1306, 33101 TAMPERE, Finland Puh.

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely 4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely Ei riitä, että edetään parhaan tämänhetkisen tiedon mukaan ja otetaan huomioon ne asiat, jotka tunnetaan

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Vaatimukset mitä ne ovat

Vaatimukset mitä ne ovat Vaatimukset mitä ne ovat Miten teillä hanskataan vaatimukset? Ei juuri mitenkään. Ville Reijonen, Kauppalehti Online 27.8.2012 1 Asiakasvaatimuksista tuotteeseen asiakasvaatimukset Määrittely Suunnittelu&

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Pauliina Ikävalko. Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija

Pauliina Ikävalko. Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija Pauliina Ikävalko Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä... 5 HYVÄ KÄYTTÖLIITTYMÄ...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle Organisaatiot ja johtaminen

Lisätiedot

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden hyväksymispäivä arvosana arvostelija Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden tarpeen arvioinnissa Laura Repo Helsinki 17.04.2012 Pro Gradu seminaarin kirjallinen alustus

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN?

AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN? AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN? JOHDATUS KÄYTETTÄVYYTEEN Janne Kuntola Avania Consulting www.avania.fi MITÄ TÄMÄ OPAS OPETTAA? Usein kuulee tuotteita markkinoitavan sanalla helppokäyttöinen. Mutta mitä

Lisätiedot

Systemaattisen käyttöliittymäsuunnittelun vaikutus käyttäjän ja asiakkaan rooleihin vaatimusten määrittelyssä

Systemaattisen käyttöliittymäsuunnittelun vaikutus käyttäjän ja asiakkaan rooleihin vaatimusten määrittelyssä Systemaattisen käyttöliittymäsuunnittelun vaikutus käyttäjän ja asiakkaan rooleihin vaatimusten määrittelyssä Katja Korpela Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto katja.korpela@helsinki.fi

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

1.1 Eri menetelmšt eri tarpeisiin. Sirpa Riihiaho

1.1 Eri menetelmšt eri tarpeisiin. Sirpa Riihiaho 1 1 KŠytettŠvyyden arviointi ilman kšyttšjiš Sirpa Riihiaho KŠytettŠvyyttŠ voidaan arvioida jo hyvin aikaisessa vaiheessa, kun ensimmšiset tuoteideat syntyvšt. Asiantuntijat voivat arvioida tuotteen kšytettšvyyttš

Lisätiedot

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Jukka Koskinen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä LOPPURAPORTTI Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä

Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä Johdanto Luvussa 15 tarkastellaan muutamia monista muista projektinhallinnan menetelmistä. Tämä luku on pikainen katsaus käsiteltävien menetelmien tyyliin, lähestymistapaan

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

4. Tunnistus ja todennus. Yleisesti turvamekanismit. Käsitteitä

4. Tunnistus ja todennus. Yleisesti turvamekanismit. Käsitteitä 1 4. Tunnistus ja todennus Käsitteitä Turvamekanismi, turvapalvelu, turvafunktio 1. Tietojärjestelmässä olevan komponentti esim. pääsynvalvontamekanismi 2. Verkkoympäristössä puhutaan esim. salaus-, allekirjoitus-

Lisätiedot

Tietoturvan huomioon ottaminen tietojärjestelmähankinnassa

Tietoturvan huomioon ottaminen tietojärjestelmähankinnassa Tässä Relator Oy:n tuottamassa White Paper -julkaisussa käsitellään sovellusten hankkimista sekä sovelluskehitystä tietoturvan näkökulmasta. White Paperin ovat kirjoittanut Relator Oy:n konsultit Kimmo

Lisätiedot

ESKO PEKKARINEN MONIPROSESSORISOVELLUSTEN MALLINTAMINEN

ESKO PEKKARINEN MONIPROSESSORISOVELLUSTEN MALLINTAMINEN ESKO PEKKARINEN MONIPROSESSORISOVELLUSTEN MALLINTAMINEN Kandidaatintyö Tarkastaja: Erno Salminen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma ESKO PEKKARINEN: Moniprosessorisovellusten

Lisätiedot