Ohjeet pähkinänkuoressa REACH- ja CLP-asetusten mukainen aineiden tunnistaminen ja nimeäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeet pähkinänkuoressa REACH- ja CLP-asetusten mukainen aineiden tunnistaminen ja nimeäminen"

Transkriptio

1 Ohjeet pähkinänkuoressa REACH- ja CLP-asetusten mukainen aineiden tunnistaminen ja nimeäminen Ajantasaisimmat tiedot kemikaalien turvallisuusarvioinnista ovat saatavilla kemikaaliviraston verkkosivuilla.

2 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä asiakirja sisältää REACH- ja CLP-asetuksia koskevia ohjeita. Siinä annetaan hyödyllisiä perustietoja, jotka auttavat noudattamaan REACH- ja CLP-asetuksiin perustuvia erityisvaatimuksia. Lukijoita muistutetaan kuitenkin siitä, että REACH- ja CLP-asetukset ovat ainoat todistusvoimaiset oikeudelliset viiteasiakirjat ja etteivät asiakirjaan sisältyvät tiedot ole verrattavissa oikeudelliseen neuvontaan. Euroopan kemikaalivirasto ei vastaa tämän asiakirjan sisällöstä. VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämä on työkäännös englanniksi julkaistusta alkuperäisasiakirjasta, joka on saatavilla ECHAn verkkosivustolla. Viitenumero: ECHA-11-B-10-FI Päivämäärä: 11/2011 Kieli: FI Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) julkaisee REACH- (ja CLP-)asetusta koskevista toimintaohjeista joukon yksinkertaistettuja versioita, jotta käyttäjät ymmärtäisivät paremmin viraston julkaisemia varsinaisia REACH- (ja CLP-)toimintaohjeita. Kyseiset versiot ovat lyhyitä tiivistelmiä, joten ne eivät voi sisältää varsinaisten toimintaohjeiden kaikkia yksityiskohtia. Epäselvissä tapauksissa on tämän vuoksi suositeltavaa katsoa lisätietoja varsinaisista toimintaohjeista. Asiakirjaa koskevat kysymykset tai huomautukset voi lähettää toimintaohjeiden palautelomakkeella (mainitse asiakirjan viitenumero, julkaisuajankohta, luku ja/tai sivunumero). Palautelomake on saatavilla Euroopan kemikaaliviraston toimintaohjeiden verkkosivustolla tai suoraan seuraavan linkin kautta: https://comments.echa.europa.eu/comments/feedbackguidance.aspx Euroopan kemikaalivirasto, Jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan muodossa Lähde: Euroopan kemikaalivirasto, ja kunhan jäljentämisestä ilmoitetaan kirjallisesti Euroopan kemikaaliviraston viestintäyksikköön Etusivu Euroopan kemikaalivirasto

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO KESKEISET ASIAT Miksi aineen selkeä tunnistaminen on tärkeää Aineen määritelmä REACH- ja CLP-asetuksissa MITKÄ OVAT REACH- JA CLP-ASETUKSEN MUKAISET AINEIDEN LAJIT? Tarkoin määritellyt aineet Koostumukseltaan tuntemattomat tai vaihtelevat aineet (UVCB) AINEEN TUNNISTAMINEN JA NIMEÄMINEN REACH-asetuksen mukaiset aineen tunnistamista koskevat vaatimukset Aineen nimeäminen KRITEERIT, JOIDEN PERUSTEELLA MÄÄRITETÄÄN, OVATKO AINEET SAMA AINE 7 6. TIEDUSTELU LÄHTEET JA LISÄTIETOJA... 7

4 1. JOHDANTO Tämä toimintaohjeiden tiivistelmä tarjoaa yksinkertaisen ja lyhyen johdannon siihen, miten aineet REACH-asetuksen (asetus (EY) N:o 1907/2006) ja CLP-asetuksen (asetus (EY) N:o 1272/2008) mukaisesti tunnistetaan ja nimetään. Tämä toimintaohjeiden tiivistelmä on tarkoitettu sellaisten yritysten johtajille ja päätöksentekijöille, jotka valmistavat tai maahantuovat kemiallisia aineita Euroopan talousalueella (ETA) 1, etenkin, jos ne kuuluvat pienten ja keskisuurten yritysten (pkyritysten) luokkaan. Tämän asiakirjan lukemalla voi tutustua tarkemmin keskeisiin tekijöihin, jotka ovat tarpeen aineiden tunnistamiseksi ja nimeämiseksi REACH- ja CLPasetusten mukaisesti. Tarkempia tietoja ja yksittäistapauksia koskevia ohjeita on varsinaisissa REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevissactoimintaohjeissa. Tässä asiakirjassa annetaan myös tiiviit ohjeet siitä, miten arvioidaan, voidaanko tiettyjä aineita pitää REACH- ja CLP-asetuksen näkökulmasta samana aineena. 1 Euroopan talousalueen muodostavat Islanti, Liechtenstein, Norja ja Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota. 1

5 2. KESKEISET ASIAT 2.1 Miksi aineen selkeä tunnistaminen on tärkeää REACH-asetus keskittyy aineisiin. Vaikka asetuksen määräykset koskevat aineiden valmistamista ja niiden markkinoille saattamista tai käyttöä sellaisinaan, valmisteissa tai esineissä, rekisteröintivaatimukset koskevat ainoastaan aineita. Yksiselitteisten ja selkeiden aineen tunnistetietojen kokoaminen on olennainen ennakkovaihe, jotta voidaan noudattaa REACH-asetuksen alaan kuuluville aineille asetettuja vaatimuksia ja ratkaista, täyttävätkö aineet edellytykset, joiden perusteella ne voidaan vapauttaa tietyistä REACH-asetuksen määräyksistä. Aineen yksilöimiseksi jokaisen yrityksen on käytettävä erityisiä tunnistetietoja, jotka on määritelty REACH-asetuksen liitteessä VI ja jotka riippuvat kulloisestakin REACHprosessista. Sekä yritykset että viranomaiset tarvitsevat näitä parametreja täyttääkseen velvollisuutensa ja noudattaakseen REACH-asetukseen perustuvia vaatimuksia. Valmistajien ja maahantuojien on täytynyt asianmukaisesti tunnistaa aineensa tietojenvaihtofoorumien (SIEF) muodostamisen yhteydessä ja tietojen yhteiskäyttöä varten. Viranomaisten on voitava luottaa aineen tunnistetietojen oikeellisuuteen, kun ne suorittavat aineen arvioinnin ja hoitavat rajoitus- ja lupamenettelyihin liittyviä asioita. Myös teollisuuden on tunnistettava aineet täyttääkseen CLP-asetuksen vaatimukset, ja tässä ohjeasiakirjassa esitetty menettelytapa pätee silloinkin. Tehdessään ilmoituksen luokitusten ja merkintöjen luetteloon hakijoiden on toimitettava osa samoista tunnistetiedoista kuin REACH-asetuksessa vaaditaan. 2.2 Aineen määritelmä REACH- ja CLP-asetuksissa Aine määritellään REACH-asetuksen 3 artiklassa ja CLP-asetuksen 2 artiklassa seuraavasti: Aineella tarkoitetaan "alkuainetta ja sen yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet, mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta". Määritelmä on siis pelkkää yksittäisestä molekyylistä koostuvaa kemiallista yhdistettä laajempi. Käsite kattaa sekä valmistusprosessin kautta saadut aineet että aineet sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa; molemmissa tapauksissa aine voi sisältää useita aineosia, jotka on otettava mahdollisimman tarkasti huomioon, kun aineen tunnistetiedot ilmoitetaan REACH- ja CLP-asetusten edellyttämiin tarkoituksiin. REACH- ja CLP-asetuksen mukaisesti aine voi sisältää: 2

6 - yhden tai mahdollisesti useita pääaineosia eli aineosia, jotka ovat huomattava osa kyseistä ainetta; pääaineosien tulisi olla selvästi jotakin muuta kuin seuraavia: - epäpuhtauksia: kaikki tahattomat aineosat, jotka ovat peräisin valmistusprosessista tai raaka-aineista. Nämä voivat olla tulosta sekundaarisista tai epätäydellisistä reaktioista tuotantovaiheen aikana, ja niitä on lopullisessa aineessa, vaikka se ei ole ollut valmistajan tarkoituksena - lisäaineita: näitä ovat kaikki ne aineosat, jotka aineeseen tarkoituksellisesti lisätään aineen stabiloimiseksi ja ainoastaan tätä tarkoitusta varten. Lukijan on tarkasti pohdittava aineen ja seoksen välistä eroa. Seos koostuu useista aineista. Aineen valmistajan tai seoksen maahantuojan on tunnistettava seoksen jokainen yksittäinen aineosa, rekisteröitävä ne REACH-asetuksen mukaisesti ja tarvittaessa ilmoitettava ne CLP-asetuksen mukaisesti. 3

7 3. MITKÄ OVAT REACH- JA CLP-ASETUKSEN MUKAISET AINEIDEN LAJIT? Kun aineita tunnistetaan REACH- ja CLP-asetusten mukaisesti, nyrkkisääntönä on, että aine tulee mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti määritellä kemiallisen koostumuksensa perusteella (kunkin aineosan, tärkeimpien epäpuhtauksien ja mahdollisten lisäaineiden osuus) ja kemiallisten tunnistetietojen perusteella (nimi, numeeriset tunnisteet, molekyylitiedot). Aineet voidaan jakaa kahteen pääryhmään: 3.1 Tarkoin määritellyt aineet Kun aineen koostumus voidaan määrittää kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti ja rekisteröijä kykenee esittämään kaikki REACH-asetuksen liitteessä VI olevassa 2 kohdassa luetellut tunnistetiedot, aineen katsotaan olevan tarkoin määritelty aine. Rekisteröijä kykenee tunnistamaan kaikki aineosat niin, että koostumus katetaan sataprosenttisesti. Se, katsotaanko aine yhdestä aineosasta koostuvaksi vai monesta aineosasta koostuvaksi aineeksi, ratkaistaan soveltamalla niin sanottuja prosentin ja prosentin sääntöjä. Jos aineessa yhden aineosan pitoisuus on vähintään 80 prosenttia (w/w) ja epäpuhtauksien osuus on enintään 20 prosenttia (w/w), aineen katsotaan olevan yhdestä aineosasta koostuva aine. Kuten edellä on todettu, tarkoituksellisesti lisätyt aineet ovat aineen stabiloimiseksi lisättyjä aineita lukuun ottamatta erillisiä aineita, joita ei oteta huomioon massataseessa. Jos useiden pääaineosien pitoisuus aineessa on 10 ja 80 prosentin (w/w) välillä, aineen katsotaan olevan monesta aineosasta koostuva aine. Tätä sääntöä ei aina ole mahdollista noudattaa tiukasti, joten poikkeuksia voidaan tehdä, kun se on tarkoituksenmukaista. Fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien tai vaaraprofiilin pohjalta voi olla mahdollista perustella se, että aine katsotaan yhdestä aineosasta koostuvaksi aineeksi silloinkin, kun pääaineosan osuus on alle 80 prosenttia tai sen pitoisuusalue on päällekkäinen 80 prosentin kriteerin kanssa. Lisäksi tietyt aineet, joiden koostumus on täysin tiedossa, voivat tarvita tarkempia tunnisteita, jotta ne voidaan yksiselitteisesti tunnistaa: tällaisia ovat esimerkiksi kiderakenne, absorptiospektri tai fysikaaliset tai kemialliset ominaisuudet. Nämä aineet nimetään samojen käytäntöjen mukaisesti kuin yhdestä aineosasta tai monesta aineosasta koostuvat aineet, mutta tietoihin on lisättävä tarvittavat tunnisteparametrit. 3.2 Koostumukseltaan tuntemattomat tai vaihtelevat aineet (UVCB) Joidenkin aineiden aineosien määrä on suuri, koostumus merkittäviltä osin tuntematon tai koostumuksen vaihtelu suurta tai ennustamatonta. Tällöin aineen suoraviivainen tunnistaminen ei ole mahdollista, koska ainetta ei voida riittävällä tavalla tunnistaa sen 4

8 kemiallisen koostumuksen perusteella: tällöin sen katsotaan olevan koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine, monimutkainen reaktiotuote tai biologinen materiaali. (Tästä ryhmästä käytetään yhteistä lyhennettä UVCB). UVCB-kattokäsitteen alle voidaan ryhmitellä monenlaisia aineita. Ne on tunnistettava ottamalla huomioon aineen alkuperämateriaali ja valmistusprosessin tärkeimmät vaiheet. Neljä keskeistä UVCB-aineiden alalajia on määritelty: UVCB:n alalaji 1, jossa alkuperä on biologinen ja prosessi on synteesi. Biologista materiaalia muunnetaan (bio)kemiallisessa prosessissa, jossa syntyy uusia aineosia. UVCB:n alalaji 2, jossa alkuperä on kemikaali tai mineraali ja uusia molekyylejä syntetisoidaan (bio)kemiallisten reaktioiden avulla. UVCB:n alalaji 3, jossa alkuperä on biologinen ja prosessi on jalostamista, jossa uusia molekyylejä luodaan tarkoituksellisesti. UVCB:n alalaji 4, jossa alkuperä on kemikaali tai mineraali ja prosessi on jalostamista ilman tarkoituksellisia kemiallisia reaktioita. Tarkoin määriteltyjen aineiden ja UVCB-aineiden välillä tunnustetaan olevan rajatapauksia, esimerkiksi aineita, joita valmistetaan useiden aineosien välisten reaktioiden avulla, tai reaktiotuotteita, joiden koostumus on vaihteleva ja heikosti ennustettavissa. Tällaisissa epäselvissä tapauksissa lukijaa kehotetaan perehtymään varsinaisiin REACH- ja CLP-asetuksen mukaista aineiden tunnistamista ja nimeämistä koskeviin toimintaohjeisiin. 5

9 4. AINEEN TUNNISTAMINEN JA NIMEÄMINEN 4.1 REACH-asetuksen mukaiset aineen tunnistamista koskevat vaatimukset Täydellinen REACH-asetuksen mukainen aineen tunnistaminen edellyttää seuraavien tunnistetietojen antamista: - aineen kemiallinen koostumus, jossa otetaan tarvittaessa huomioon pääaineosan tai -osien lisäksi epäpuhtaudet ja lisäaineet ja niiden tyypilliset pitoisuudet ja pitoisuusalueet - aineosien kemialliset tunnisteet eli IUPAC-nimi sekä mahdollisia muita tunnistetietoja, jos niitä on saatavilla, esimerkiksi EY-numero tai CAS-numero. UVCB-aineista on lisäksi ilmoitettava alkuperä ja valmistusprosessi. - molekyyli- ja rakennetiedot; saatavilla olevien tietojen ja tarkoituksenmukaisuuden mukaan nämä on määriteltävä ilmoittamalla molekyyli- ja rakennekaavat sekä tiedot optisesta aktiivisuudesta, isomeerien suhteesta ja molekyylipainosta tai molekyylipainoalueesta. - spektri- ja analyysitiedot, jotka riittävät aineen rakenteen ja koostumuksen vahvistamiseen. Tiedot, jotka aineen tunnistamiseksi tarvitaan, on lueteltu REACH-asetuksen liitteessä VI olevassa 2 kohdassa. Yleissääntönä voidaan sanoa, että kaikki siinä luetellut tiedot vaaditaan aineen tyypistä riippumatta. Ellei tietyn tiedon antaminen kuitenkaan ole teknisesti mahdollista tai tieteellisesti tarpeellista, tämä on perusteltava niin, että on mahdollista arvioida, onko tiedon pois jättämiselle tieteellisesti pätevä syy. 4.2 Aineen nimeäminen REACH-asetuksen mukaiset aineen nimeämistä koskevat säännöt liittyvät kappaleissa 3.1 ja 3.2 kuvattuihin aineiden lajeihin. Tarkoin määriteltyihin aineisiin ja UVCB-aineisiin sovelletaan erilaisia lähestymistapoja ja parametreja. Tarkoin määritellyt, yhdestä aineosasta koostuvat aineet nimetään pääaineosan mukaan käyttämällä sen IUPAC-nimeä. Lisätietona voidaan ilmoittaa myös muita, kansainvälisesti tunnustettuja nimityksiä. Tarkoin määritellyt, monesta aineosasta koostuvat aineet nimetään aineen pääaineosien reaktiomassana. Yleisesti käytettävä muoto on "[Pääaineosien nimet]:n reaktiomassa", jossa aineosat luetellaan aakkosjärjestyksessä ja erotetaan toisistaan ja-sanalla. UVCB-aineet nimetään yhdistämällä toisiinsa (tässä järjestyksessä) alkuperä ja prosessi. Sen mukaan, onko alkuperä biologinen vai ei-biologinen, käytetään joko lajin nimeä (suku, laji, heimo) tai lähtömateriaalin nimeä (IUPAC-nimi). Prosessi on tunnistettava kemiallisen reaktion perusteella, jos kyse on uusien molekyylien synteesistä, tai jalostusvaiheen tyypin perusteella. Joissakin tapauksissa, kun kyse on esimerkiksi yhdistetyistä prosesseista, on alkuperää koskevan tiedon lisäksi mainittava useita jalostusvaiheita. On myös olemassa rajatapauksia, joissa UVCB-aineet voidaan nimetä aineosien perusteella. 6

10 5. KRITEERIT, JOIDEN PERUSTEELLA MÄÄRITETÄÄN, OVATKO AINEET SAMA AINE Kun eri valmistajat/maahantuojat haluavat tarkastaa, voidaanko niiden aineita pitää samana aineena, niiden on otettava huomioon tiettyjä periaatteita. Aineen tunnistamisessa ja nimeämisessä on pidettävä lähtökohtana sääntöjä, joita sovellettiin EINECS-numeroa määritettäessä. Tarkoin määriteltyihin aineisiin sovelletaan tämän asiakirjan kappaleessa 3.1 kuvattuja sääntöjä (yhdestä aineosasta koostuvat ja monesta aineosasta koostuvat aineet). Jos aine määritellään UVCB-aineeksi, siitä seuraa, että kaikki merkittävät alkuperän tai prosessin muutokset todennäköisesti johtavat luokittelemiseen eri aineeksi (ks. myös kappale 3.2). Yksityiskohtaisia esimerkkejä on REACH- ja CLP-asetuksen mukaisesta aineiden tunnistamisesta ja nimeämisestä annettujen toimintaohjeiden asiaa käsittelevässä luvussa. 6. TIEDUSTELU Muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta sekä sellaisten vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta, joita ei ole esirekisteröity, mahdollisilla rekisteröijillä on velvollisuus tiedustella kemikaalivirastolta, onko sama aine kuin se, jonka ne aikovat rekisteröidä, jo aiemmin rekisteröity. Tähän tiedusteluun on sisällytettävä mahdollisen rekisteröijän tunnistetiedot, aineen tunnistetiedot ja tieto siitä, mitä uusia tutkimuksia mahdollisen rekisteröijän olisi tehtävä tietovaatimusten täyttämiseksi. Kemikaalivirasto selvittää, onko sama aine rekisteröity jo aiemmin, ja tulos ilmoitetaan mahdolliselle rekisteröijälle. Aiemmille rekisteröijille ja muille mahdollisille rekisteröijille ilmoitetaan asiasta myös. 7. LÄHTEET JA LISÄTIETOJA Tässä toimintaohjeiden tiivistelmässä esitetään yhteenveto aineen asianmukaiseen tunnistamiseen tarvittavista perustiedoista. Erityisesti monimutkaisissa tapauksissa on kuitenkin suositeltavaa, että ennen kuin valmistaja tai maahantuoja ryhtyy REACHasetuksen mukaiseen rekisteröintiin tai CLP-asetuksen mukaiseen ilmoittamiseen, se tutustuu varsinaisiin REACH- ja CLP-asetuksen mukaista aineiden tunnistamista ja nimeämistä koskeviin toimintaohjeisiin varmistaakseen, että kyseisen aineen tunnistamiseen ja nimeämiseen tarvittavat perustiedot määritellään oikein. Varsinaisessa toimintaohjeessa on yksityiskohtaisempia esimerkkejä ja siinä selitetään tarkemmin käsitteitä, jotka tässä asiakirjassa lyhyesti esitellään. Tarkemman käsityksen voi myös saada erityisesti tutustumalla seuraaviin verkkosivuihin: 7

11 ESIS Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) virallinen sivusto, jolla voidaan hakea tietoja ja EY-numeroita EINECS-, ELINCS- ja NLP-luetteloissa olevista aineista ja direktiivin 67/548/ETY liitteen I aineista; IUCLID 5 -verkkosivusto; IUPACin virallinen verkkosivusto; Lisätietoja kemiallisesta nimikkeistöstä ja suosituksista; CAS-rekisteripalvelun virallisen verkkosivuston kautta on mahdollista hakea CAS-numeroita; Ilmainen SMILES-koodien (Simplified Molecular Input Line Entry Specification) generaattori. 8

12 Euroopan kemikaalivirasto Annankatu 18, PL 400, Helsinki Puh.:(09) Faksi:(09)

REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevat toimintaohjeet

REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevat toimintaohjeet REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevat toimintaohjeet Versio: 1.3 Helmikuu 2014 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa kerrotaan REACH- ja CLP-asetuksista, selostetaan

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

Annankatu 18, PL 400, FI-00121 Helsinki P. +358 9 686180 F. +358 9 68618210 echa.europa.eu

Annankatu 18, PL 400, FI-00121 Helsinki P. +358 9 686180 F. +358 9 68618210 echa.europa.eu Tietojen toimittamista koskeva opas Osa 14 seoksessa olevan aineen vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttöä koskevan pyynnön laatiminen ja toimittaminen IUCLID 5:tä käyttämällä Annankatu 18, PL 400, FI-00121

Lisätiedot

Tietojen toimittamista koskeva opas

Tietojen toimittamista koskeva opas Tietojen toimittamista koskeva opas Osa 4 - Miten läpäistä perusedellytysten tarkastus ("tarkastusten toteuttaminen") Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki, Suomi Puh. +358 9 686180 Faksi +358 9 68618210

Lisätiedot

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet Osa D: Altistumisskenaarion laatiminen Lokakuu 2012 (versio 1.2) REACH-asetuksen täytäntöönpano-ohjeet OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä

Lisätiedot

Yleiskertomus 2011 1. Yleiskertomus 2011. Tiedon jakamisen vuosi

Yleiskertomus 2011 1. Yleiskertomus 2011. Tiedon jakamisen vuosi Yleiskertomus 2011 1 Yleiskertomus 2011 Tiedon jakamisen vuosi OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä yleiskertomuksessa esille tuodut näkemykset ja kannat eivät välttämättä oikeudellisessa mielessä edusta Euroopan

Lisätiedot

Käytännön opas 8: Oikeushenkilöiden henkilöllisyyden muutosten ilmoittaminen

Käytännön opas 8: Oikeushenkilöiden henkilöllisyyden muutosten ilmoittaminen Käytännön opas 8: Oikeushenkilöiden henkilöllisyyden muutosten ilmoittaminen OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa selostetaan REACH-lainsäädännön mukaiset vaatimukset ja neuvotaan, miten ne täytetään.

Lisätiedot

Työohjelma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Työohjelma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Työohjelma 2015 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Työohjelma 2015 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä työohjelmassa esille tuodut näkemykset

Lisätiedot

Varoitusetiketin sisältö

Varoitusetiketin sisältö 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 28 III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT 1 LUKU Varoitusetiketin sisältö 17 artikla Yleiset säännöt 1. Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 A6-0407/2008 15.10.2008 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä (KOM(2008)0124

Lisätiedot

PRIZZTECH. Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi. Vesi-Instituutin raportteja 3. Vesi-Instituutti WANDER

PRIZZTECH. Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi. Vesi-Instituutin raportteja 3. Vesi-Instituutti WANDER PRIZZTECH Lahti Heidi, Vieno Niina ja Kaunisto Tuija Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi Vesi-Instituutin raportteja 3 Tekijät: Heidi Lahti, Niina Vieno ja Tuija Kaunisto Raportin nimi:

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-072-7 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2008 REACH-asetus

Lisätiedot

Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma vuosille 2008-2010

Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma vuosille 2008-2010 Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma vuosille 2008-2010 Päivitys vuodelle 2010 Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma vuosille 2008-2010 Valvontaohjelman päivitys 1. 8. 2009 2009 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle

REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Osa 08 - Laskutus REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Osa 08 - Laskutus Versio: 2.1 Sivu 1/21 Julkaistu: maaliskuu 2013 2 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle

Lisätiedot

Miksi muusta kuin muovista valmistetuista välituotteista ei tarvitse laatia vaatimustenmukaisuusilmoitusta?

Miksi muusta kuin muovista valmistetuista välituotteista ei tarvitse laatia vaatimustenmukaisuusilmoitusta? EUROOPAN KOMISSIO TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO Elintarvikeketjun turvallisuus Innovointi ja kestävyys Laatikko 1 (sivu 3/32) Miksi muusta kuin muovista valmistetuista välituotteista ei tarvitse

Lisätiedot

Guidelines. Ohjeet compliance-toimintoa koskevista MiFIDin vaatimuksista tietyiltä osin. 25. kesäkuuta 2012 ESMA/2012/388

Guidelines. Ohjeet compliance-toimintoa koskevista MiFIDin vaatimuksista tietyiltä osin. 25. kesäkuuta 2012 ESMA/2012/388 Guidelines Ohjeet compliance-toimintoa koskevista MiFIDin vaatimuksista tietyiltä osin 25. kesäkuuta 2012 ESMA/2012/388 Päivämäärä: 25. kesäkuuta 2012 ESMA/2012/388 Sisältö I. Soveltamisala 3 II. Määritelmät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO 2.8.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/1 (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO Ohjeet on annettu eri muutosluokkia koskevista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.6.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 167/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 37 41. lejeeringillä makroskooppisesti homogeenistä metallimateriaalia, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineosasta, jotka on yhdis tetty niin, ettei niitä voida helposti

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011. REACH-asetus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011. REACH-asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH-asetus REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Regulation concerning Registration,

Lisätiedot

.eu Sunrise säännöt v. 1

.eu Sunrise säännöt v. 1 .eu verkkotunnusten rekisteröintiä koskevat toimintalinjat ja vaiheittaisen rekisteröintijakson aikana tehtyjä verkkotunnushakemuksia koskevat sopimusehdot Sunrise säännöt p. 1/28 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 2 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

MÄÄRÄYS nro X/2009 XX.XX.2009 LÄÄKEVALMISTEEN MYYNTILUVAN JA REKISTERÖINNIN HAKEMINEN JA YLLÄPITÄMINEN

MÄÄRÄYS nro X/2009 XX.XX.2009 LÄÄKEVALMISTEEN MYYNTILUVAN JA REKISTERÖINNIN HAKEMINEN JA YLLÄPITÄMINEN MÄÄRÄYS nro X/2009 XX.XX.2009 LÄÄKEVALMISTEEN MYYNTILUVAN JA REKISTERÖINNIN HAKEMINEN JA YLLÄPITÄMINEN Valtuutussäännökset Lääkelain (395/87) 2 4 mom, 20 a, 21, 23, 23 a, 28, 30, 30 a Laki Lääkelaitoksesta

Lisätiedot