Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010"

Transkriptio

1 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa, Y-tunnus , Malminsuontie 6, Siltakylä. Asiakas sitoutuu sopimuksen allekirjoittaessaan siihen, että hän käyttää palvelua näiden ehtojen ja palvelukuvauksen mukaisesti. 2 Sopimus Wahti-kodinvalvontapalvelu on IP-verkkotekniikkaan pohjautuva reaaliaikainen kodinvalvontapalvelu, johon liittyy palveluita ja laitteita siinä laajuudessa kuin Asiakas on niitä Toimittajalta hankkinut. Palveluun kuuluvat laitteet ja ohjelmistot, sekä niiden toiminnot on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Asiakas tekee ensimmäisen tuotteen ja palvelun hankkiessaan Wahti-palvelusopimuksen, joka on 24 kk:n pituinen määräaikainen sopimus. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaoleva yhden kuukauden pituisina jaksoina. Wahti -sopimus astuu voimaan ja tulee Asiakasta sitovaksi myymälässä, kun Asiakas on allekirjoittanut palvelusopimuksen tai verkkokaupassa, kun Asiakas on saanut tilausvahvistuksen eikä ole käyttänyt 14 päivän aikana palautusoikeuttaan. Sopimus on sitova riippumatta siitä, saako asiakas laitteet ja palvelun myymälässä tai postissa. 3 Palvelun toimittaminen Laitteet ja palvelu toimitetaan asiakkaalle myymälässä tai postitse. Asiakas vastaa itse Wahti-palvelun ja siihen liittyvän laitteiston asennuksesta ja sijoittelusta. Palvelun edellyttämä riittävän nopea Internet-yhteys ja matkapuhelinliittymä ovat aina asiakkaan vastuulla. Asiakas vastaa myös omien Wahti-palveluun liittyvien laitteiden käytöstä.

2 2 (5) Palvelun laatuun voi vaikuttaa asiakkaan muiden sovellusten ja laitteiden aiheuttama tietoliikenne Internet-liittymässä. Palvelun laatuun vaikuttaa myös laajakaistaliittymän nopeus, palveluun liitettyjen laitteiden ominaisuudet ja määrä. Toimittaja ei näin ollen voi taata täyttä toimivuutta ja häiriöttömyyttä palvelulle tai kuvalle. Toimittaja suosittelee riittävän nopean laajakaistayhteyden hankkimista palvelun riittävän laadun varmistamiseksi. Toimittaja antaa ohjeistusta liittymänopeuden hankkimisessa. Toimittaja vastaa palvelun toimivuudesta siltä osin kun media kulkee Toimittajan omassa Internet-verkossa, järjestelmissä tai muissa Toimittajan ylläpidossa olevissa laitteissa. 4 Palvelun käyttäminen Wahti-palvelusopimuksen tehdessään Asiakas vakuuttaa, että on tutustunut riittävän huolellisesti palveluun sekä siihen kytkettäviin laitteisiin ja ymmärtää niiden sisällön ja ominaisuudet. Asiakkaan oletetaan tutustuneen riittävällä huolellisuudella kameravalvontaa käsittelevään lainsäädäntöön. Valvottaessa kohteita kameravalvonnalla Asiakas on itse vastuussa siitä, että hänellä on oikeus kuvata kyseisessä kohteessa. Mikäli kuvaamiseen ei ole oikeutta voi Asiakkaalle seurata rikosoikeudellinen vastuu. Kodin piirissä kuvattaessa on Asiakkaalla oltava kaikkien valvottavien suostumus. Yhtenä osana palveluun kuuluu, että se voi lähettää automaattisesti hälytysviestejä Asiakkaan määrittämiin numeroihin tai sähköpostiosoitteisiin. Asiakas vastaa itse siitä, että viestejä vastaanottavilta henkilöiltä on saatu suostumus viestien vastaanottamiseen. Asiakas on velvollinen huolehtimaan palvelun käyttöä varten saamiensa tunnusten asianmukaisesta säilyttämisestä sekä valvomaan, että niitä ei väärinkäytetä. Asiakkaan pyytäessä Toimittaja on velvollinen viipymättä sulkemaan tunnukset. Palvelun käyttäminen on kuvattu tarkemmin liitteenä toimitettavassa palvelukuvauksessa.

3 3 (5) 5 Ohjelmistot Wahti-kodinvalvontapalvelua käytetään Internet-pohjaisella ohjelmistolla. Asiakas saa käyttöoikeuden ohjelmistoon sopimuksen voimassaolon ajaksi. Ohjelmistoon voi kuulua erilaisia viestintä- ja lisäarvopalvelujen käyttöä helpottavia ja tukevia ohjelmistosovelluksia, jotka on kuvattu Wahti-palvelukuvauksessa. Sopimuksen päättyessä asiakkaan käyttöoikeus ohjelmistoihin päättyy. Ohjelmisto on Toimittajan tai sen alihankkijan omaisuutta eikä Asiakkaalla ole oikeutta kopioida, yrittää selvittää lähdekoodia tai muuttaa sitä millään tavoin. Mikäli ohjelmistoon kuuluu kolmansien osapuolien toimittamia ohjelmistoja, on asiakas lisäksi velvollinen noudattamaan kyseisien ohjelmistojen ehtoja. Toimittajalla on oikeus automaattisesti päivittää palvelun ja laitteiden ohjelmistoja. 6 Palvelun kuukausimaksut Palvelun kiinteät kuukausimaksut laskutetaan laskutuskuukausittain jälkikäteen. Laskutuskauden pituus voi vaihdella yhden ja 3 kuukauden välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti. Maksuviivästystilanteessa, lasketaan Korkolain (1982/633) 4 :n mukainen viivästyskorko. Asiakkaan velvollisuus palvelun maksamiseen alkaa sopimuksen tultua asiakasta sitovaksi. Asiakkaan velvollisuus palvelun maksamiseen päättyy sopimuksen päättyessä. Kuukausimaksut veloitetaan Asiakkaalta aina, vaikka palvelua ei olisi käytetty. 7 Takuu Tuotteilla on valmistajan antama takuu. Takuuajan katsotaan alkavan tuotteen toimituspäivästä. Tarkempia tietoja valmistajan takuun olemassaolosta ja sisällöstä saa ottamalla yhteyttä Toimittajaan. Takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, salamanisku, tulva tai muu luonnontapahtuma, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito tai uudelleenrakentaminen.

4 4 (5) 9 Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus Palvelua saa käyttää ainoastaan näiden sopimusehtojen ja palvelukuvauksen mukaisesti. Toimittaja vastaa palvelun toimivuudesta vain näiden ehtojen mukaisesti. Asiakas vastaa itse Wahti-palvelun ja siihen liittyvän laitteiston asennuksesta ja sijoittelusta, ja siten myös itselleen tai kolmannelle osapuolelle, aiheutuvista vioista ja häiriöistä. Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaan vastuulla olevan Wahti-laitteiston tai sen käytön mahdollisesti aiheuttamista vioista tai häiriöistä eikä niistä aiheutuvista seuraamuksista eikä muista asiakkaan vastuulla olevista asioista. Toimittajan vastuu ei ulotu koskaan kolmannen osapuolen vikoihin ja vahinkoihin, eikä teknisiin häiriöihin tai vikoihin tietoliikenneverkossa, tiedonsiirron toimivuuteen, tietoliikenteen tai -yhteyksien katkeamiseen, keskeytymiseen tai muuhun häiriytymiseen. Asiakkaan vastuulla on hankkia Palvelun edellyttämä riittävän nopea Internet-yhteys ja matkapuhelinliittymä. Toimittaja ei vastaa asiakkaan itse aiheuttamista vahingoista, mikäli laitteistoa ja palvelua on käytetty vastoin annettuja ohjeita tai muutoin normaalin käyttötarkoituksen tai tämän sopimuksen vastaisesti, eikä muista asiakkaan itse aiheuttamista vahingoista. Toimittaja ei vastaa edellä mainittujen laiminlyöntien tai virhetilanteiden seurauksena suoraan tai välillisesti asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista. Toimittaja ei ole vastuussa siitä, mikäli esimerkiksi valvottavassa kohteessa tapahtuu valvonnasta huolimatta ilkivaltaa tai valvottavaan kohteeseen murtaudutaan tai kohdistetaan muita rikollisia toimia eikä tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Toimittaja ei myöskään vastaa palvelusta saadun aineiston laadusta tai asiasisällöstä eikä tiedon tai tallenteen säilymisestä eikä Asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta, taikka tiedon menetyksestä aiheutuneesta vahingosta. Toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista Toimittajan käyttökatkoksista tai teknisistä häiriöistä.

5 5 (5) 10 Sopimuksen irtisanominen Määräaikaista sopimusta ei voi purkaa tai irtisanoa päättymään tilauksen mukaisen 24 kuukauden sopimusajan kuluessa. Sopimus on irtisanottava viimeistään kuukautta etukäteen, jotta sopimus päättyisi 24 kuukauden sopimusajan päättyessä. 24 kuukauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana yhden kuukauden irtisanomisajalla. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Sopimuksen irtisanominen voidaan hoitaa asiakaspalvelun tai valtuutetun jälleenmyyjän kautta. 11 Muut ehdot Toimittajalla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla, ja lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen tai muuttaa tai lisätä palvelun ominaisuuksia, mikäli toimittaja katsoo tämän perustelluksi. Asiakas saa käyttää palvelua vain omassa toiminnassaan, eikä jälleenmyy palvelua kolmansille tai muuten salli palvelua jaettavan kolmannen osapuolen kanssa. Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ja muita sopimuksen kuuluvia ehtoja. Toimittajalla ei ole oikeutta muuttaa näitä sopimusehtoja tai hinnoittelua asiakkaalle epäedulliseen suuntaan yksipuolisesti määräaikaisen sopimusajan kuluessa. Toimittaja tiedottaa muuttuneista ehdoista ja olennaisimmista muutoksista viimeistään yhtä kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista sähköpostilla, tekstiviestillä tai asiakasinfossa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuva riita pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli sopimusosapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen riidasta, käsitellään erimielisyydet Kotkan käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa. Nämä ehdot ovat voimassa alkaen toistaiseksi.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Netplaza Oy:n (yhtiö) palveluiden toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (asiakas). Lisäksi sovelletaan

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä PyhäNet Oy:n (PYHÄNET) toimittamiin yleisiin sopimusehtoihin,

Lisätiedot

HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN

HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN 1.5.2009 HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Hammasväline Oy:n (myöh. myyjä) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä Savon Kuituverkko

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan www.virtuaalikuvaus.com :in asiakkaalleen toimittamiin tuotteisiin

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan ICT Hosting Media:n Y-tunnus 2474498-7 (jäljempänä palveluntarjoaja)

Lisätiedot

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Riippuen taloyhtiössä käytetystä tekniikasta, saatat tarvita liittymän käyttöön erillisen ADSL-päätelaitteen (modeemi). Liittymän jakamiseksi useammille laitteille

Lisätiedot

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä.

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä. 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu yrityksille (Folksam Yritysportaali) on tunnistetun asiakkaan sähköisten palvelujen kokonaisuus, johon voi

Lisätiedot

Sonera Laajakaista ja Viihde -palvelukuvaus 28.9.2011

Sonera Laajakaista ja Viihde -palvelukuvaus 28.9.2011 1. Yleistä Sonera Laajakaista ja Viihde (jäljempänä paketti ) sisältää seuraavat liittymät ja palvelut: Kodin Laajakaista, joka on Sonera Laajakaista ADSL (max. 24 Mbit/s nopeudella) tai Sonera Laajakaista

Lisätiedot

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013 1. Sopimuksen soveltaminen 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Etlas Oy:n ja yksityishenkilön, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä Asiakas ) välisessä suhteessa, joka koskee Etlas Oy:n verkkosivuilla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013

ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttaja-asiamiehen ja Viestintäviraston kanssa

Lisätiedot

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisiä säännöksiä... 3 2. Sopimus... 3 3. Tuotteen ja palvelun toimitus... 4 4. Liittymän avaaminen,

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu.

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu. YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Tähtikuitu Oy:n liittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkailla (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia

Lisätiedot

Alajärven Puhelinosuuskunnan yleiset sopimusehdot kuluttajille

Alajärven Puhelinosuuskunnan yleiset sopimusehdot kuluttajille APO vastaa oman viestintäverkkonsa tietoturvasta ja tarjoamistaan tietoturvapalveluista. Muilta osin palvelun käytön, laitteiden sekä ohjelmistojen riittävä tietoturva on omalla vastuullasi, joten suojaathan

Lisätiedot