lähihoitajan opas työelämään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lähihoitajan opas työelämään"

Transkriptio

1 lähihoitajan opas työelämään

2 Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista on hyvä tietää ongelmien välttämiseksi. Voit keskittyä tekemään arvokasta lähihoitajan työtä, kun tiedät, että perusasiat työsuhteessasi ovat kunnossa. Vaikka SuPer huolehtii jäsentensä työhyvinvoinnista, myös sinun kannattaa olla aktiivinen edunvalvoja työpaikallasi. Hyvää menestystä työelämässä! Silja Paavola puheenjohtaja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer Lähihoitajan lupaus Lupaan lähihoitajana tehdä työtäni asiakkaan ihmisarvoa kunnioittaen ja hyvää elämää edistäen. Lupaan tukea ihmisen kasvua ja kehitystä, toimintakykyä ja omatoimisuutta sekä edistää terveyttä ja hoitaa sairaita. Lupaan pitää huolta apua tarvitsevista, ehkäistä syrjäytymistä, lievittää inhimillistä kärsimystä elämän alusta kuolemaan saakka. Lupaan noudattaa ammattieettisiä periaatteita ja salassapitovelvollisuutta, kehittää ammattitaitoani sekä edistää omaa ja työyhteisöni työhyvinvointia. Oppaan sisältö Vastuuni ja velvollisuuteni lähihoitajana... 4 Terveydenhuollon ammattihenkilön ammatilliset vastuut ja velvollisuudet... 4 Ammatillisen kasvun tukeminen... 6 Lähihoitajatutkinnon suorittaneiden rekisteröinti, nimikkeen käyttö ja työnjako... 6 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutus Tervetuloa työelämään! Työsuhde ja virkasuhde Työsopimus Työehtosopimus Luottamusmies Palkkaus Työaika Vuosiloma Sairastuminen Perhevapaat Työsuhteen päättyminen Työsuojelu Työterveyshuolto Työttömyysturva Eläke Hoitotyössä noudatettavat työehtosopimukset Työntekijöitä koskeva keskeinen työoikeudellinen lainsäädäntö Työelämään tulevan muistilista Sitoudun työyhteisöni sekä sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen. Copyright SuPer ry

3 Vastuuni ja velvollisuuteni lähihoitajana terveydenhuollon ammattihenkilön ammatilliset vastuut ja velvollisuudet ammattieettiset VelVollisuudet Terveydenhuollon ammattihenkilöille, kuten lähihoitajille, on säädetty laissa velvollisuuksia. Nämä velvollisuudet ovat samat kaikille terveydenhuollon ammattiryhmille julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä itsenäisille ammatinharjoittajille. Terveydenhuollon ammattihenkilön toiminnan päämääränä tulee olla terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen ja parantaminen sekä asiakkaiden ja potilaiden kärsimysten lievittäminen. Muunlaiset motiivit eivät ole asianmukaisia. Terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen soveltamaan ammattitoiminnassaan yleisesti hyväksyttyjä ja näyttöön perustuvia toimintatapoja koulutuksensa mukaisesti. Potilasta hoitaessaan hänen tulee ottaa huomioon tasapuolisesti potilaalle koituva hyöty ja mahdolliset haitat. Terveydenhuollon ammattihenkilö on aina velvollinen antamaan apua kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle. Hän on velvollinen ottamaan huomioon, mitä potilaan oikeuksista säädetään. Keskeisiä potilaan oikeuksia ovat oikeus terveydentilan edellyttämään hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja kohteluun, oikeus potilaan kanssa yhteisymmärryksessä toteutettuun hoitoon sekä tiedonsaantioikeus ja itsemääräämisoikeus. Potilasta on hoidettava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen sekä hänen yksilölliset tarpeensa huomioiden. potilasasiakirjojen laatiminen ja säilyttäminen sekä niihin sisältyvien tietojen salassapito Lähihoitaja on velvollinen laatimaan ja säilyttämään potilasasiakirjat potilaslaissa määrätyllä tavalla ja pitämään salassa kaikki potilaiden terveydentilaan ja hoitoon liittyvät tiedot. salassapitovelvollisuus Lähihoitaja ei saa luvatta ilmaista sivulliselle yksityistä henkilöä tai tämän perhettä koskevia arkaluonteisia henkilötietoja (esim. terveydentila tai taloudellinen asema) joista hän on asemansa tai tehtävänsä perusteella saanut tiedon. Salassapitovelvollisuus säilyy ammatinharjoittamisen päättymisen jälkeenkin. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä /559 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 99/

4 Ammatillisen kasvun tukeminen Työympäristöllä on keskeinen rooli osaamisen kehittämisessä ja soveltamisessa. Kasvua tukevassa työyhteisössä kasvun edellytykset liittyvät työhön ja työjärjestelyihin, esimies-alainen -suhteisiin, organisaation ilmapiiriin, työpaikan ihmissuhteisiin ja johtamistapoihin ja -käytäntöihin. Kehittyvät ja kasvua tukevat organisaatiot pyrkivät luomaan henkilöstöä motivoivan ja kannustavan ilmapiirin, jossa innovointi on luonnollinen osa jokapäiväistä työtä. Hierarkkiset rakenteet on korvattava tasa-arvoa ja demokratiaa korostavilla tiimeillä ja verkostoilla. Luovuuteen ja innovatiivisuuteen rohkaisevan työympäristön ominaisuuksia ovat joustavuus, hyvä johtaminen, riittävät resurssit, tuki ja kannustus, tarpeeksi väljä aikataulu, ympäristön tarjoamat haasteet sekä tietyssä määrin myös ympäristön vaatimukset. Tärkeitä kasvumotivaation lähteitä ovat muutokset työn vaatimuksissa, työn luonne, oma urakehitys ja asiantuntemuksen kattava hyväksikäyttö sekä vastuu työn kokonaisuudesta. Töiden muotoilu haasteellisiksi korostaa ammatin harjoittamiseen liittyvää oppimista ja samanaikaista mahdollisuutta ammatilliseen uusiutumiseen ja töiden suorittamiseen. Töiden muotoilu on monia muita kehittämisen muotoja taloudellisempi tapa huolehtia henkilöstön kehittymisestä. Lähihoitajatutkinnon suorittaneiden rekisteröinti, nimikkeen käyttö ja työnjako Nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön nimikkeen käyttäminen Oikeus käyttää nimikesuojattua lähihoitajan ammattinimikettä edellyttää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon eli lähihoitajatutkinnon suorittamista joko peruskoulutuksena (nuoret) tai näyttötutkintona (aikuiset). Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaan muita nimikesuojattuja ammattinimikkeitä ovat apuvälineteknikko, jalkaterapeutti, koulutettu hieroja, kiropraktikko, naprapaatti, osteopaatti, psykoterapeutti, sairaalafyysikko, sairaalageneetikko, sairaalakemisti, sairaalamikrobiologi ja sairaalasolubiologi. Myös apuhoitaja, hammashoitaja, jalkojenhoitaja, koulutettu kiropraktikko, koulutettu naprapaatti, koulutettu osteopaatti, kuntohoitaja, lastenhoitaja, lääkintävahtimestari, sairaankuljettaja, mielenterveyshoitaja, mielisairaanhoitaja ja perushoitaja katsotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen tarkoittamaksi nimikesuojatuiksi terveydenhuollon ammattihenkilöksi. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. (http://www.valvira.fi/luvat/ammattioikeudet) Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri Terhikki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri Terhikkiä. Pääsääntöisesti lähihoitajien rekisteröinnistä huolehtii oppilaitos hieman ennen opiskelijoiden valmistumista. Rekisteröityminen on maksullista. Tiettyjä osia lukuun ottamatta Terhikki-rekisteri on nähtävissä myös verkossa. Tämä perustuu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ja asetukseen. Terhikin tietopalvelusta voi tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden. Rekisteristä näkee henkilön nimen tai rekisteröintinumeron perusteella hänen syntymävuotensa ja ammattinimikkeensä. SuPer pitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteröintiä hyvänä asiana. On hyvä, että työnantajille tarjotaan entistä helpompi tapa tarkistaa ammattihenkilöiden pätevyys. Nämä tiedot ovat tosin olleet kaikkien saatavilla puhelimitse Valvirasta jo aikaisemminkin. Vuonna 1994 voimaan tullut laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä jakoi hoitajat laillistettuihin ja nimikesuojattuihin. SuPer on esittänyt tämän kahtiajaon poistamista ja hoitajien rekisteröinnin yhtenäistämistä. Rekisteröinti tulisi tehdä lakisääteiseksi myös nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Tämä koskisi siis myös lähihoitajia. Tällä hetkellä lähihoitajien ei ole pakko rekisteröityä Terhikkiin. He ovat joka tapauksessa terveydenhuollon ammattihenkilöitä. SuPer kuitenkin suosittelee, että kaikki sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat rekisteröityisivät Valviran ammattihenkilörekisteriin. 6 7

5 Valvirassa toimii terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta. Tämä lautakunta käsittelee ja ratkaisee terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista, menettämistä sekä kurinpitoa koskevat asiat. työnjako ja osaamisen käyttö Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä ei ole juurikaan määritelty tehtäviä, joita terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat suorittaa. Poikkeuksena ovat lääkärit ja hammaslääkärit, joiden erityisinä oikeuksina säädetään potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvän hoidon määräämisestä. Myös sairaanhoitajille on tullut lisäkoulutuksen kautta rajattu reseptinkirjoittamisoikeus. Muiden osalta tehtävät määräytyvät pääosin koulutuksen ja kokemuksen perusteella. Työyksiköissä työnjaosta vastaa työnantaja. Lähihoitajat ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joilla on monipuolista osaamista esimerkiksi lääkehoidon ja potilaiden hoitoon liittyvien sairaanhoidollisten tehtävien aloilla. Tätä osaamista tulee saada käyttää ja kehittää monipuolisesti. Näin tuetaan lähihoitajien ammatti-identiteettiä ja ammatillisuutta. osaamista tulee saada käyttää ja kehittää monipuolisesti. lääkehoito on lähihoitajan työtä Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on laatinut valtakunnallisen oppaan lääkehoidon toteuttamisesta julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. Lääkehoito on terveyden huollon toimintaa ja pääsääntöisesti sitä toteuttavat lääkehoidon koulutuksen saaneet terveydenhuollon ammattihenkilöt, myös lähi- ja perushoitajat. Lähihoidon koulutusta saaneet nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt, kuten perus- ja lähihoitajat voivat jakaa lääkkeitä potilaskohtaisiksi annoksiksi ja antaa lääkkeitä luonnollista tietä pistää lääkkeen lihakseen ja ihon alle, kun työntekijän osaaminen on varmistettu, hänet on perehdytetty tehtävään ja hänelle on myönnetty kirjallinen lupa tehtävänsuorittamiseen vaihtaa lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän nestepussin. Työpaikoilla otetaan käyttöön lääkehoidon osaamisen säännöllinen varmistaminen. Lääkehoitosuunnitelman laatimisen yhteydessä lupajärjestelmä saatetaan ajan tasalle kaikkien lääkehoitoa toteuttavien osalta. Luvan saamiseen voi liittyä kirjallinen tentti ja näyttö. Näytön ottaa vastaa laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja luvan antaa toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri. Lähde: Turvallinen lääkehoito - Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, STM:n Oppaita 2005:32, Lääkehoidon toteuttaminen perustuu toiminta- ja/tai työyksikössä tehtyyn lääkehoitosuunnitelmaan. Yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa tehdystä suunnitelmasta ilmenevät lääke- ja verensiirtohoidon kannalta oleelliset tekijät ja prosessit eri vaiheineen. 8 9

6 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutus Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki (559/1994) velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan riippumatta siitä missä työyksikössä hän työskentelee. Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva laki tuli voimaan Uusien säännösten mukaan kuntatyönantajan tulee huolehtia siitä, että kuntatyönantajan palveluksessa oleva terveydenhuollon henkilöstö osallistuu peruskoulutuksen pituuden, työn vaativuuden ja toimenkuvan perusteella määrittyvään riittävään täydennyskoulutukseen. Työnantajan on myös luotava edellytykset täydennyskoulutukseen osallistumiselle ja huolehdittava sen rahoituksesta. Vuonna 2005 astui voimaan myös sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva laki. Sen mukaan kunta on velvollinen huolehtimaan, että sosiaalihuollon henkilöstö peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen osallistuu riittävästi sille järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu opas täydennyskoulutuksesta selkeyttämään lain tulkintaa. (KT, yleiskirje 17/2006) Täydennyskoulutusvelvoite koskee ensisijaisesti kuntien sosiaalihuollon henkilöstöä, mutta välillisesti velvoite voi vaikuttaa myös yksityisten palvelujen toimintaan. Kuntien ostaessa sosiaalihuollon palveluja kolmannen sektorin tuottajilta ja yrityksiltä ne asettavat ostopalveluille laatuvaatimuksia, joihin sisältyy myös henkilöstön osaamista ja koulutustasoa koskevia odotuksia. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:6) Täydennyskoulutuksen piiriin kuuluvat vakinaiset ja määräaikaiset julkisen terveydenhuollon hoito- ja palveluketjuissa työskentelevät ammattihenkilöt. Asetuksen mukaan täydennyskoulutuksen määrä riippuu työntekijän peruskoulutuksen pituudesta ja työn vaativuudesta,toimenkuvasta ja siinä tapahtuvista muutoksista sekä ammatillisista kehittymistarpeista. Asetuksen mukaan täydennyskoulutuksen tulee olla suunnitelmallista ja perustua yksilön koulutustarpeiden arviointiin. Edellä mainitut seikat on syytä ottaa esim. kehityskeskustelujen osaksi. Ammatillisella täydennyskoulutuksella voidaan parantaa myös toiminnan vaikuttavuutta, palveluiden laatua, potilasturvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä sekä edistää henkilöstön työhön sitoutumista, työmotivaatiota, -tyytyväisyyttä ja -hyvinvointia. Suositusta voidaan soveltaa myös yksityisessä terveydenhuollossa. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudet ja täydennyskoulutus Vuonna 2005 astui voimaan laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista. Laki parantaa asiakkaiden palvelun laatua ja oikeusturvaa velvoittamalla työnantajia palkkaamaan sosiaalihuollon tehtäviin koulutettua henkilökuntaa. Sen mukaan lähihoitajan tehtävään edellytetään soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai muuta vastaavaa tutkintoa. Tehtäviä voi hoitaa henkilö, joka ennen tämän lain voimaantuloa on suorittanut tehtävään soveltuvan kouluasteisen sosiaali- tai terveysalan tutkinnon. (L 272/2005 8,16) 10 11

7 tervetuloa työelämään! työsuhde ja virkasuhde Työtä voidaan tehdä joko työsuhteessa tai virkasuhteessa. Virkasuhdetta voidaan käyttää kunnissa/kuntayhtymissä ja tietyin edellytyksin myös valtiolla tehtävässä työssä. Työsuhteessa sovitaan työn tekemisestä ja työsuhteen ehdoista työsopimuksella. Virkaan nimittäminen sen sijaan on suostumusta edellyttävä hallinnollinen toimi. Se ei siis perustu tasavertaiseen sopimiseen kuten työsuhde. Virka- ja työsuhde eroavat joissakin suhteissa jopa merkittävästi toisistaan, vaikka niiden eroja on viime vuosina pyritty vähentämään. Hoitoalan ammattitehtävissä on kunnissa siirrytty yhä enemmän työsuhteen käyttämiseen. Superilaiset työskentelevät pääsääntöisesti työsuhteissa. Sen vuoksi tässä oppaassa keskitytään nimenomaan työsuhteisiin ja asioiden käsittelemiseen työsuhteisten työntekijöiden kannalta. työntekijän oikeudet ja VelVollisuudet Työntekijällä on oikeus työ- tai virkaehtosopimuksen mukaiseen palkkaan sekä sopimuksien ja lakien antamaan suojaan. Työntekijällä on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä ohjeita, joita työnantaja antaa työnjohto-oikeutensa puitteissa. Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevaan toimintaan tai tehdä työnantajaa vahingoittavaa työtä. Työntekijän on pidättäydyttävä ilmaisemasta ulkopuolisille työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksia. työnantajan oikeudet ja VelVollisuudet Työnantajalla on työnjohto-oikeus, eli oikeus määrätä mitä, missä, miten ja milloin työtä tehdään. Työnantajan tulee noudattaa sopimuksien ja lakien säännöksiä sekä kohdella työntekijöitä tasapuolisesti (syrjintäkielto). Työnantajan tulee myös huolehtia työturvallisuudesta sekä opastaa ja perehdyttää työntekijöitä työhön liittyvissä asioissa. Työnantajan on annettava työntekijälle selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, mikäli ne eivät ilmene työsopimuksesta

8 Työsopimus Työsopimus on sopimus, jolla työntekijä sitoutuu sopimuksen määrittelemissä rajoissa tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena vastiketta vastaan. Työsopimuksella sovitaan muun muassa työsuhteen voimassaolosta, työntekopaikasta, työtehtävistä, työajasta, palkkauksesta, sekä mahdollisesta koeajasta. Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Sopimus voi syntyä myös ns. hiljaisesti silloin, kun työnantaja sallii työntekijän tehdä työtä hänen lukuunsa. On suositeltavaa tehdä työsopimus kirjallisena, koska riitatilanteissa voi olla vaikea näyttää toteen, mitä työsuhteen ehdoista on suullisesti sovittu. Työpaikoissa, joissa superilaiset työskentelevät, työsopimukset on tehtävä työehtosopimuksen mukaan pääsääntöisesti kirjallisena. Työsopimukseen kirjataan työpaikalla noudatettava työehtosopimus. Työsopimus on sekä työnantajaa että työntekijää sitova sopimus! Työnantajalla on velvollisuus selvittää työntekijälle työsuhteen keskeiset ehdot kirjallisesti. Selvitys on annettava, kun kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva tai yli kuukauden pituinen määräaikainen sopimus. Selvitys on annettava, jos työntekijä tekee samalle työnantajalle toistuvasti samoin ehdoin alle kuukauden pituisia määräaikaisia sopimuksia. Erillistä selvitystä ei kuitenkaan tarvita, mikäli kirjallinen työsopimus sisältää tiedot työsuhteen keskeisistä ehdoista. Työsopimuksen kesto Työsopimus solmitaan pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaolevaksi. Tällöin kyseessä on ns. vakituinen työsuhde. Toistaiseksi voimassaoleva työsopimus päättyy toisen osapuolen irtisanoessa tai purkaessa sopimuksen työsopimuslain mukaisilla perusteilla. Määräaikainen työsopimus on voimassa sovitun määräajan. Työsopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi vain perustellusta syystä. Perusteltu syy määräaikaisuudelle voi olla esimerkiksi vakituisen työntekijän sijaisena toimiminen. Sijaisuuden peruste on aina yksilöitävä ja sen syy sekä kesto on kirjattava työsopimukseen. Mikäli työnantaja uusii määräaikaisuuden toistuvasti ilman edellä mainittua perusteltua syytä, voidaan määräaikaista työsopimusta pitää toistaiseksi voimassaolevana. Työnantaja ei voi irtisanoa määräaikaista työntekijää, eikä myöskään työntekijä voi irtisanoutua kesken määräaikaisen työsopimuksen voimassaolon. Mikäli työsopimuksessa on erikseen sovittu irtisanomisehdosta, voidaan myös määräaikainen työsopimus irtisanoa kesken sopimuskauden. Jos useita määräaikaisia työsopimuksia tehdään peräkkäin ilman keskeytyksiä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin, katsotaan työsuhteen jatkuneen yhdenjaksoisena työsuhdeetuuksien määräytymisen kannalta. Työsuhde-etuuksia ovat esimerkiksi vuosiloma ja sairausajan palkka. Koeaika Työsuhteen alkaessa voidaan sopia koeajasta. Koeaikaehto voidaan sisällyttää sekä toistaiseksi voimassa oleviin että määräaikaisiin palvelussuhteisiin. Koeaikana työntekijä tai työnantaja voi purkaa työsopimuksen päättymään välittömästi, eikä irtisanomisaikaa tällöin noudateta. Purkamista ei saa suorittaa syrjivin tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisin perustein, esimerkiksi työntekijän raskauden vuoksi. Koeajan tarkoituksena on antaa sekä työnantajalle että työntekijälle aikaa harkita, vastaako tehty työsopimus etukäteisodotuksia esimerkiksi työstä ja työolosuhteista. Koeaikaehtoon on aina suhtauduttava vakavasti, koska työsuhteen päättämiskynnys koeaikana on matala; työntekijän ei välttämättä tarvitse edes tehdä virheitä tai hoitaa työtään moitittavasti. Koeajan pituus työsuhteessa on pääsääntöisesti enintään neljä kuukautta ja virkasuhteessa enintään kuusi kuukautta. Alle kahdeksan kuukautta kestävässä työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet määräaikaisen työsuhteen kestoajasta. Koeaika voi yleensä olla vain työsuhteen alussa. Mikäli työnantaja ja työntekijä tekevät työsuhteen päätyttyä uuden työsopimuksen, uudesta koeajasta voidaan sopia vain, jos työtehtävät poikkeavat uudessa työsuhteessa huomattavasti vanhoista tehtävistä

9 Työehtosopimus Työehtosopimus on työntekijäjärjestön sekä työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista, joita työehtosopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Työehtosopimuksessa sovitaan esimerkiksi palkasta, työajasta, vuosilomista, työrauhasta ja paikallisen sopimisen säännöistä. Työsopimuksessa ei voida sopia huonommin kuin kyseisen alan työehtosopimuksessa on sovittu. Jo työsopimusta solmittaessa on syytä selvittää työpaikalla noudatettava työehtosopimus. Käytännössä kaikilla työpaikoilla, joilla superilaiset työskentelevät, noudatetaan työehtosopimusta. Luottamusmies Sopimusedunvalvonta-asioissa jäsenen tärkein yhteyshenkilö työpaikalla on luottamusmies. Hän on työ- ja virkaehtosopimusten asiantuntija työpaikalla. Luottamusmies neuvottelee mahdollisista erimielisyyksistä esimerkiksi palkkauksessa tai muissa palvelussuhteen ehdoissa sekä solmii paikalliset sopimukset. Ennen työsopimuksen allekirjoittamista onkin hyvä näyttää se työpaikan luottamusmiehelle. Palkkaus Vähimmäispalkka määräytyy alan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisesti, ja sen tulee olla vähintään työpaikalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen. Palkka on syytä selvittää ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Palkka, sen määräytyminen ja palkanmaksukausi on kirjattava työsopimukseen. Työaika Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jona työntekijä on velvollinen olemaan työnantajan käytettävissä. Hoitoalalla säännöllisen sekä vuorokautisen työajan pituus määräytyy noudatettavan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisesti. Työaikamuotona on yleensä jaksotyö tai yleistyöaika. Jaksotyössä työajan pituus määräytyy työpaikalla käytössä olevan tasoittumisjakson pituuden perusteella. Yleensä työaikajakson pituus on 3 tai 6 viikkoa. Jaksotyössä työvuorot sijoittuvat maanantain ja sunnuntain välille. Jaksotyö sisältää aamu-, ilta- ja yövuoroja. Yleistyöaikamuoto ei sisällä yötyötä. Työvuoroluettelosta selviää työvuorojen alkaminen ja päättyminen sekä lepoajat. Työnantajan on vahvistettava tasoittumisjakson työvuoroluettelo vähintään viikkoa ennen kyseisen tasoittumisjakson alkamista. Suoritettavat työaikakorvaukset ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai- ja ylityöstä määräytyvät työpaikalla noudatettavan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaan. Näiden lisäksi siinä on sovittu myös arkipyhien työaikajärjestelystä, päivittäisistä ja viikoittaisista lepoajoista sekä varallaolosta ja hälytysluonteisesta työstä maksettavista korvauksista. Osa-aikatyö Osa-aikatyöllä tarkoitetaan työtä, jossa työaika on työehtosopimuksen määrittämää kokonaistyöaikaa lyhyempi. Osa-aikatyön tekemisen tulee SuPerin mielestä perustua lähtökohtaisesti työntekijän tarpeisiin. Mikäli työnantajalle tulee lisätyövoiman tarvetta, työnantajan on tarjottava työtä ensin osa-aikaiselle työntekijälle. Työnantaja ei voi palkata lisätyövoimaa ennen kuin työtä on tarjottu osa-aikaiselle työntekijälle. Osa-aikaista työntekijää on kohdeltava yhdenvertaisesti kokoaikaiseen työntekijään nähden. Osa-aikaiseen työntekijään ei pelkästään työajan pituuden perusteella saa soveltaa huonompia palvelussuhteen ehtoja. Työnantaja voi perustellusta syystä poiketa tästä pääsäännöstä. Vuosiloma Vuosiloma perustuu vuosilomalakiin. Työ- ja virkaehtosopimuksilla voidaan sopia vuosilomalain määräyksistä poikkeavasti. Noudatettavasta työehtosopimuksesta riippuen vuosilomamääräykset voivat poiketa merkittävästikin toisistaan

10 Lomaa kertyy 1.4. ja välisenä aikana. Tätä ajanjaksoa kutsutaan lomanmääräytymisvuodeksi. Vuosilomaa ansaitaan työssäolokuukausien mukaan ja sen pituuteen vaikuttavat työssäolovuodet. Loma on annettava pääsääntöisesti lomakauden aikana, joka on 2.5. ja välinen ajanjakso. Työnantaja määrää loman ajankohdan työntekijää kuultuaan. Loman ajankohdasta voidaan myös sopia toisin, ja tietyn osan lomasta voi säästää tuleville lomakausille. Vuosilomalain mukaan lomaa ansaitaan kaksi päivää kuukaudessa, jos työsuhde on kestänyt mennessä alle vuoden. Mikäli työsuhde on mennessä kestänyt yli vuoden lomaa ansaitaan 2,5 päivää kuukaudessa. Työ- ja virkaehtosopimuksissa on voitu sopia lakiin kirjattua pidemmistä vuosilomista. Vuosiloman ajalta maksetaan vuosilomapalkka, joka vastaa työntekijän normaalia palkkaa. Työ- ja virkaehtosopimuksilla on lisäksi sovittu lomarahasta, joka on yleensä puolet loma-ajan palkasta. Työsuhteen päättyessä työntekijälle korvataan pitämättä jääneet vuosilomapäivät rahana eli lomakorvauksena. Työsuhteen kestäessä lomakorvauksen maksaminen on poikkeus ja tulee kyseeseen vain vuosilomalaissa määritellyissä tilanteissa. sairastuminen Sairauden ajalta maksettavasta palkasta on sovittu työehtosopimuksissa. Työehtosopimusten määräykset sairausajan palkan osalta poikkeavat paljonkin toisistaan. Eroja on muun muassa sairausajan palkanmaksuajan pituudessa. Sairausajan palkan maksamisen edellytyksenä on yleensä lääkärintodistuksen esittäminen. Työehtosopimuksen määräykset ja työpaikkakohtaiset käytännöt voivat kuitenkin vaihdella. Työpaikkakohtaisesti sovitaan miten ja kenelle ilmoitus poissaolosta tulee tehdä. Työntekijällä ja työnantajalla on mahdollisuus sopia, että työntekijä voi kokeilla työhön palaamista pitkähkön sairauden jälkeen ennen työkyvyttömyysajan päättymistä työskentelemällä osa-aikaisesti. Työntekijä on tällöin oikeutettu sekä osa-aikapalkkaan että tietyin edellytyksin Kelan maksamaan osasairauspäivärahaan. perhevapaat Perhevapaita ovat äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, hoitovapaa sekä osittainen ja tilapäinen hoitovapaa. Työntekijällä on oikeus saada vapaata työstään perhevapaiden ajaksi ja niiden päättyessä palata omaan työhönsä. Työntekijä ei saa irtisanoa työntekijää raskautensa, eikä perhevapaan käyttämisen vuoksi. Työnantaja ei saa syrjiä raskaana olevaa työnhakijaa, raskaana olevaa tai perhevapaita käyttävää työntekijää. Työsopimuslain mukaan kaikki perhevapaat ovat palkattomia. Useimmissa työehtosopimuksissa on kuitenkin määräyksiä työnantajan palkanmaksuvelvollisuuksista tiettyjen perhevapaajaksojen aikana. Esimerkiksi äitiysvapaan ajalta työntekijä on oikeutettu palkkaan yleensä 72 arkipäivältä. Kansaneläkelaitoksesta eli Kelasta saa lisätietoa sen maksamista äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta. äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja VanhempainVapaa Työntekijällä on oikeus saada vapaaksi äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet. Niistä kaikista on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kahta kuukautta ennen 18 19

11 vapaan alkamista. Enintään 12 arkipäivää kestävän vapaan osalta riittää yhden kuukauden ilmoitusaika. Äitiys- ja isyysvapaan alkamisajankohtaa voidaan muuttaa vain pätevästä syystä, kuten äidin, isän tai lapsen terveydentilan tai lapsen syntymän vuoksi. Muutoksesta on ilmoitettava työnantajalle mahdollisimman pian. Vanhempainvapaa voidaan pitää kahdessa, vähintään 12 arkipäivän mittaisessa osassa ja alkamisajankohdan muutoksesta on ilmoitettava vähintään kuukautta aiemmin. Alkamisajankohdan muutoksen syy on oltava perusteltu. Hoitovapaa Työntekijällä on oikeus alle kolmevuotiaan lapsen hoitovapaaseen. Hoitovapaata voi olla yhteensä enintään kaksi jaksoa, kestoltaan jaksojen tulee olla vähintään kuukauden mittaisia. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia useammastakin hoitovapaajaksosta. Hoitovapaan alkaminen tulee ilmoittaa kahta kuukautta ennen sen alkamista. Molemmilla vanhemmilla on oikeus hoitovapaaseen, mutta ei samanaikaisesti. Ottolapsen osalta hoitovapaa voi kuitenkin kestää siihen asti kun lapseksi ottamisesta on kulunut kaksi vuotta, mutta enintään siihen saakka kun lapsi aloittaa koulun. Osittainen hoitovapaa Työntekijä voi saada lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata sen vuoden heinäkuun loppuun, jona lapsen toinen lukuvuosi peruskoulussa päättyy. Työntekijällä on oikeus osittaiseen hoitovapaaseen, mikäli työntekijä on ollut saman työnantajan palveluksessa yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeisen vuoden aikana. Molemmilla vanhemmilla on oikeus hoitovapaaseen, mutta ei samanaikaisesti. Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen vanhempien oikeus osittaiseen hoitovapaaseen kestää siihen saakka kun lapsi täyttää 18 vuotta. Tilapäinen hoitovapaa Työntekijällä on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen, kun hänen alle 10-vuotias lapsensa sairastuu äkillisesti. Se on tarkoitettu sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Tilapäinen hoitovapaa voi kestää enintään neljä työpäivää kerrallaan. Useissa työehtosopimuksissa on sovittu, että tilapäisen hoitovapaan ensimmäiset kolme päivää ovat palkallisia. Tilapäisellä hoitovapaalla voi olla vain toinen vanhempi kerrallaan. Eri taloudessa asuvalla vanhemmalla on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen. Poissaolo pakottavasta perhesyystä Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä hänen perhettään kohdanneen sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Työntekijän on ilmoitettava poissaolosta ja sen syystä työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Työsuhteen päättyminen Työsuhde voi päättyä irtisanomalla tai purkamalla. Irtisanominen tarkoittaa sitä, että työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen. Mikäli työsuhde puretaan, se päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Työsopimuslaissa on säädetty, milloin työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijänsä. Irtisanomissyyn on oltava asiallinen ja painava, kuten työvelvoitteen laiminlyönti. Mikäli irtisanomisen perusteena ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt, työnantajan on pyrittävä järjestämään työntekijälle muita työtehtäviä tai koulutusta ennen irtisanomista Työntekijä voi irtisanoutua perustelematta päätöstään työnantajalle. Työnantajan irtisanoessa työntekijänsä, irtisanomisaika on työsuhteen pituudesta riippuen 14 päivästä kuuteen kuukauteen. Mikäli työntekijä irtisanoo itsensä, irtisanomisaika on 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta ja yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta. Mikäli työsuhde puretaan, irtisanomisaikaa ei noudateta, vaan työsuhde päättyy välittömästi. Työsuhteen purkaminen on irtisanomista ankarampi toimenpide. Työnantaja voi purkaa työsopimuksen erityisen painavasta syystä, joka voi olla esimerkiksi työntekijän työvelvoitteiden vakavat laiminlyönnit tai työmääräysten rikkomukset. Työsopimusta voidaan pitää purkautuneena, jos työntekijä on poissa työstä seitsemän päivää ilmoittamatta tästä työnantajalle. Työntekijä voi purkaa työsopimuksen, jos työnantaja rikkoo vakavasti omia velvoitteitaan

12 Työsuojelu Työsuojelun tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja torjua tapaturmia ja ammattitauteja sekä muita työstä johtuvia haittoja terveydelle. Työsuojelun tarkoituksena on myös turvata ja ylläpitää työntekijän työkykyä ja terveyttä. Työnantaja on työturvallisuuslain nojalla velvollinen huolehtimaan työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työntekijällä on velvollisuus toimia annettujen määräysten ja ohjeiden mukaan. Työpaikalla on oltava työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö, joka huolehtii työsuojelun järjestämisestä. Työntekijöitä edustaa työsuojeluvaltuutettu, joka on valittava vähintään 10 hengen työpaikoille. Työsuojelun toteutumista valvovat työsuojeluviranomainen. Työterveyshuolto Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto työstä johtuvien terveysvaarojen ennalta ehkäisemiseksi. Työterveyshuolto on useilla työpaikoilla ennalta ehkäisevää laajempaa ja kattaa myös sairaudenhoidon. Työttömyysturva Ansiosidonnaisen päivärahan maksamisen edellytyksenä on ilmoittautuminen työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi 10 kuukauden jäsenyys työttömyyskassassa työssäoloehdon täyttyminen kassajäsenyyden aikana (työssäoloehtona on, että palkansaaja on työssä 34 viikkoa 28 edeltävän kuukauden aikana.) Mikäli ansiosidonnaisen päivärahan edellytykset eivät täyty, Kela maksaa työttömälle työnhakijalle joko peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Eläke Ansiotyön tekeminen kartuttaa vanhuuseläkettä. Työntekijän lakisääteisen eläketurvan järjestää työnantaja. Yrittäjä järjestää eläketurvansa itse. Eläkkeen määräytyy tehtyjen työvuosien ja ansaitun palkan perusteella. Eläkettä karttuu myös tietyiltä palkattomilta jaksoilta, kuten hoitovapaan ja opintovapaan ajalta. Vanhuuseläkkeelle voi valintansa mukaan jäädä vuotiaana. Voit seurata työeläkkeen karttumista eläkelaitoksen vuosittain lähettämästä työeläkeotteesta. Eläkelaitokset antavat lisätietoa eläkeasioista. SuPerin jäsenenä sinut on vakuutettu työttömyyden varalta Super työttömyyskassassa. Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy SuPerin jäsenmaksuun. Työttömyyskassan jäsenyyden edellytyksenä on voimassa oleva työsuhde liittymishetkellä. Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa koulutustukea koulutuspäivärahaa omaehtoiseen opiskeluun vuorottelukorvausta

13 Hoitotyössä noudatettavat työehtosopimukset Työntekijöitä koskeva keskeinen työoikeudellinen lainsäädäntö Ennen uuteen työpaikkaan menoa tulisi selvittää työpaikalla noudatettava työehtosopimus. Tietoa työehtosopimuksen säännöksistä antaa työpaikan luottamusmies. Lähi- ja perushoitajien työssä yleisimmin noudatettavia työehtosopimuksia ovat: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskeva työehtosopimus Muita hoitotyössä noudatettavia työehtosopimuksia: Sairaankuljettajia koskeva yleissitova työehtosopimus Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n jäseniä koskeva työehtosopimus Plusterveys-hammaslääkäreitä koskeva työehtosopimus Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus Valtion virka- ja työehtosopimus Työnantajan velvollisuus on pitää työpaikalla nähtävänä työpaikalla noudatettava työehtosopimus sekä keskeisimmät työoikeudelliset lait. TyöELÄMÄN KESKEINEN lainsäädäntö: Työsopimuslaki Laki työsuojelun valvonnasta ja Vuosilomalaki muutoksenhausta työsuojeluasioissa Työaikalaki Laki kunnallisesta viranhaltijasta Työturvallisuuslaki Laki nuorista työntekijöistä Työterveyshuoltolaki Yhdenvertaisuuslaki Laki yksityisyyden suojasta työelämässä Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta Laki yhteistoiminnasta yrityksissä Palkkaturvalaki Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa Työntekijän eläkelaki Opintovapaalaki Kunnallinen eläkelaki Sairausvakuutuslaki Työttömyysturvalaki Vuorotteluvapaalaki Valtion virkamieslaki Tapaturmavakuutuslaki Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 24 25

14 työelämään tulevan MuistiLista 1. Liity SuPerin jäseneksi. 2. Tee työsopimus kirjallisena ja sovi, noudatetaanko koeaikaa. 3. Selvitä työpaikalla noudatettava työehtosopimus. 4. Sovi mahdollisimman täsmällisesti työtehtävistä, palkan suuruudesta ja maksupäivästä, mahdollisesta vuosisidonnaisesta palveluslisästä, työajasta sekä työn suorittamispaikasta. super super on suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ammattijärjestö, joka on keskittynyt jäsentensä ammatilliseen, taloudelliseen ja sopimusedunvalvontaan. lähihoitajat ovat superin suurin jäsenryhmä. superin jäsenet työskentelevät useilla sopimusaloilla. superin jäsenet ovat nimikkeiltään mm. lähihoitajia perus- ja apuhoitajia hammashoitajia kuntohoitajia 5. Tarkista työsopimuksen kestoaika (toistaiseksi voimassaoleva/määräaikainen). 6. Selvitä, onko työpaikallasi luottamusmies. lasten- ja päivähoitajia hoitajia kodinhoitajia ohjaajia lastenohjaajia VastaanottoaVustajia lääkintävahtimestareita sairaankuljettajia osastosihteereitä koulunkäynninohjaajia henkilökohtaisia avustajia kehitysvammaistenhoitajia mielenterveyshoitajia Välinehuoltajia Farmanomeja ja lääketeknikoita asumisavustajia sairaanhoitajia terveydenhoitajia Fysioterapeutteja sosionomeja sosiaaliohjaajia Helsinki 2014 Copyright SuPer ry 26 27

15 työtä lähellä ihmistä super on suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja alalle opiskelevien ammattiliitto. suomen lähi- ja perushoitajaliitto super ry ratamestarinkatu 12, helsinki puh faksi facebook.com/superliitto twitter.com/superliitto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 1 Työllisyys-

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 1. SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Yleiset ja erityiset sopimukset... 4 1.3

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 1. SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen virkamiesten sekä työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin, ellei toisin

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 3 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot