ISÄNNÖINNIN VELOITUSPERIAATTEET 2012 alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISÄNNÖINNIN VELOITUSPERIAATTEET 2012 alkaen"

Transkriptio

1 ISÄNNÖINNIN VELOITUSPERIAATTEET 2012 alkaen 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1 KOKOUKSET Hallituksen kokoukset Kokousasioiden valmistelu X X Kokouskutsun toimittaminen liitteineen hallituksen päättämin tavoin X X Pöytäkirjan pito ja pöytäkirjan laadinta X X sis. kok.palkkioon Päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen X X Yhtiökokoukset Kokousasioiden valmistelu X X Kokouskutsun toimittaminen liitteineen yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain mukaisesti X X Pöytäkirjan pito ja pöytäkirjan laadinta X X sis. kok.palkkioon Päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen X X Asukaskokoukset Asukasdemokratialain (649/1990) edellyttämän asukaskokouksen valmistelu, järjestäminen ja tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen isännöitsijälle kuuluvin osin X X Muut kokoukset (kuten neuvottelut) Valmistelu, järjestäminen ja osallistuminen X tuntivel./kokousp. 1.2 KIINTEISTÖN SOPIMUSASIAT Vuokra-, vakuutus-, sähkö- ja liittymissopimusten, tekijänoikeuksia ja tiedonsiirtoa koskevien sopimusten yms. sopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta. Kiinteistönhoitosopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta on esitetty kohdassa 3.2. X X tuntiveloitus Uudistaloon ja korjausrakentamiseen liittyvän urakkasopimuksen takuu- ja vastuuaikaan liittyvät tehtävät: X ulkop.asiantuntija/ - Takuuaikana esiin tulevien ongelmien dokumentointi ja reklamointi koko kiinteistöstä sekä takuutarkastuksesta huolehtiminen - Vakuuksien seuranta - 10-vuotisvastuuajan seuranta, ongelmien dokumentointi ja reklamointi Muut korjausrakentamistehtävät on esitelty kohdassa 3.4. Sopimusriitaneuvottelujen käynnistäminen X X tuntiveloitus Sopimusriitojen hoitaminen _ X ulkop. asiantuntija /tuntiveloitus 1.3 JOHTAMINEN JA VALVONTA Vastuu yhteistyöstä hallituksen kanssa X X Häiriöt: huomautusten, varoitusten, irtisanomis- ja purkamisilmoitusten laatiminen ja toimittaminen sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden käynnistäminen häätö- ja hallintaanottotilanteissa X X Häädön ja hallintaanoton jatkotoimenpiteet X ulkopuol. asiantuntija /tuntiveloitus Palo- ja pelastustoiminnan ylläpitotehtävät X X Turvallisuussuunnitelman ja kiinteistöstrategian laatiminen X ulkopuol. asiantuntija Sähköturvallisuuden ylläpitotehtävät X X ulkopuol. asiantuntija Lukitus- ja avainturvallisuuden ylläpitotehtävät X X ulkopuol. asiantuntija

2 2 1.4 KIINTEISTÖN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUHDEASIAT Rekrytointi X X Työsuhteen solmiminen ja perehdyttäminen X X Työterveyshuollon järjestäminen X X Työehtosopimusten ja työlainsäädännön noudattaminen X X Työsuojelumääräysten soveltaminen X X Työnantajan työnjohto-oikeuden noudattaminen X X Tarvittavan koulutuksen järjestäminen X X Sijaisuusjärjestelyjen hoitaminen X X Työsuhteen päättäminen X X Työsuhde-erimielisyysneuvottelujen käynnistäminen X X Työsuhde-erimielisyyksien jatkotoimenpiteet - ulkopuol. asiantuntija 1.5 ILMOITUSVELVOLLISUUDET Verottajalle ja eläkevakuutuslaitoksille tehtävät ilmoitukset on esitetty kohdassa 2.4. Kaupparekisteriin (maistraattiin) tehtävien ilmoitusten jättö X X Osakas- ja asukastiedotteiden laatiminen yhtiöjärjestyksen, hallituksen tai yhtiökokousten päätösten mukaisesti. (Max. 4 x/vuosi) X X Vakuutuslaitoksille tehtävien ilmoitusten teosta huolehtiminen X X Tilastokeskukselle tehtävien ilmoitusten teko X X 1.6 MUUT HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Asiakaspalvelu X X Asiakirjojen ja arvopapereiden arkistointi ja säilyttäminen X X Osakeluettelon ylläpito X X Todistuksen kirjoittaminen osakekirjaan osakeluetteloon merkitsemisestä X X (merkintä toimistolla) Osakekirjojen ja väliaikaistodistusten antamiseen ja vaihtamiseen liittyvät tehtävät X X peritään tilaajalta Isännöitsijätodistuksen laatiminen ja antaminen tilinpäätösasiakirjoineen sekä muine tarvittavine asiakirjoineen X X peritään tilaajalta Yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusmenettelyn käynnistäminen X X Vuokralaisten hankinnasta huolehtiminen X X erillinen sopimus Vuokrattavien tilojen esittely X X erillinen sopimus Panttikirjojen hankinnasta huolehtiminen X X Panttikirjojen hakeminen - X yksikköhinta Kiinteistönmuodostamis- tms. toimenpiteisiin osallistuminen X X tuntiveloitus Rasitesopimusten laatiminen X X tuntiveloitus Aloitteiden ja reklamaatioiden teko viranomaisille ja järjestöille X X tuntiveloitus Kunnallisten ja alueellisten ilmoitusten ja tiedotusten seuraaminen X X Yhtiöjärjestysmuutosten tekeminen X X yksikköhinta 2. KIINTEISTÖN TALOUSHALLINTOON LIITTYVÄT TEHTÄVÄT 2.1 TALOUS-, VERO- JA TOIMINTASUUNNITTELU Pääpiirteisen toiminta- ja rahoitussuunnitelman, sekä korjaustarveselvitysten laadinta X X tuntiveloitus Verosuunnittelusta huolehtiminen niin, ettei kiinteistölle tai sen osakkaalle aiheudu tarpeettomia veroseuraamuksia X X Mahdollisen arvonlisäverovelvollisuuden arviointi X X ulkop.asiantuntija

3 3 2.2 TALOUSARVIO JA SEN SEURANTA Talousarvion laadinta perusteluineen hallitukselle X X Talousarvion toteutumisen seuranta (1 krt/vuosi) X X Maksuvalmiudesta huolehtiminen ja käteisvarojen tarkoituksenmukainen hoito X X 2.3 RAHALIIKENNE Laskujen hyväksyminen ja maksaminen ajallaan X X Lainojen hoito X X Lainojen nosto X X yksikköhinta Huoneistokohtainen lainaosuuslaskelma pyydettäessä X X peritään tilaajalta Vastike-, vuokra- ja käyttökorvaussuorituksen edellyttämän maksuliikenteen järjestäminen X X Vastike-, vuokra- ja käyttökorvaussaatavista huomauttaminen X X Palkkojen ja palkkioiden laskenta ja maksatus X X Ennakonpidätysten ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen laskenta ja tilitys X X Muiden sosiaalivakuutusmaksujen laskenta ja tilitys X X Arvonlisäveron laskenta ja tilitys arvonlisäverovelvollisille osakkaille tai vuokralaisille kohteen ollessa osittain hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi X X erillinen sopimus Energian arvonlisäverolaskelman laadinta pyynnöstä arvonlisäverovelvollisille osakkaille tai vuokralaisille X X peritään tilaajalta Erillislaskelmien laadinta lainaosuuden suorittamista varten muina kuin hallituksen päättäminä ajankohtina X X peritään tilaajalta Arava- ja hitas-lunastuslaskelmien laadinta X X peritään tilaajalta Perintätoimenpiteiden vireille saattaminen X X Huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuva energia- ja vesilaskutus X X yksikköhinta Erikseen sovittujen poikkeuksellisten käyttökorvausten laskutus X X yksikköhinta 2.4 KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Kirjanpidon hoito X X Tilinpäätösehdotuksen ja tilinpäätöksen laadinta X X Välitilinpäätöksen laadinta isännöintisopimuksen päättyessä kesken tilikautta X X Tilintarkastuksen järjestäminen X X Veroviranomaisille tehtävien ilmoitusten hoito (tulo- ja arvonlisäveroilmoitukset, valvonta- ja vuosi-ilmoitukset ym.) X X Eläkevakuutuslaitoksille tehtävien vuosi- ym. ilmoitusten hoito X X Verotuksen tarkastaminen ja muutoksenhaun hoitaminen (oikaisuvaatimus oikaisulautakunnalle, valitus hallinto-oikeudelle jne.) X X Perusteellisten kirjanpito ym. erillisselvitysten laadinta X X tuntiveloitus Useampien välitilinpäätösten laadinta X X tuntiveloitus 3. KIINTEISTÖN TEKNISEN JA TOIMINNALLISEN KUNNON YLLÄPITÄMISEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT 3.1 YLLÄPITOTASO JA HUOLTOKIRJA Ylläpidon laadullisen tavoitetason määrittäminen X X Huoltokirjan laatimisesta, päivittämisestä ja käyttämisestä huolehtiminen X X erillinen sopimus Huoltokirjan laatiminen - ulkopuol. asiantuntija

4 4 Huoltokirjan päivittäminen X X erillinen sopimus 3.2 KIINTEISTÖNHOITOTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN Kiinteistönhoitotyön suunnittelu, järjestäminen ja ohjaaminen X X Kiinteistön hoito- ja huolto-ohjelmien laatimisesta ja niiden ajan tasalla pitämisestä huolehtiminen X X Kiinteistönhoidon ohjelmien laatiminen: hoito- ja huolto-ohjelma, ulkoalueiden hoito-ohjelma, siivousohjelma, vartioimisohjelma ym. X X tuntiveloitus Kiinteistönhoidon laatu- ja tehtävämäärittelyjen laatiminen X X tuntiveloitus Kiinteistönhoidon sopimusohjelman laatiminen X X tuntiveloitus Erikoislaitehuoltojen järjestäminen X X Kulutustavoitteiden asettaminen ja seuranta (lämmitysenergian, veden ja sähkön kulutus) X X Tavoite- ja seurantatietojen mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen ja ohjaus X X Kulutusseurannan tekeminen X X yksikköhinta Huoneistokohtaisten alamittareiden luenta ja valvonta X X yksikköhinta Kiinteistönhoitoa varten tarvittavien materiaalien hankinnasta ja töihin liittyvistä järjestelyistä huolehtiminen (mm. irtain käyttöomaisuus, tarveaineet) X X Talkootarvikkeiden hankkiminen X X tuntiveloitus 3.3 KUNNOSSAPIDON SUUNNITTELU JA SEURANTA Kunnon ja korjaustarpeen seuranta ja toimenpiteet X X Kuntoarvion sekä kuntotutkimisten ja päivitysten teettäminen X X Kunnossapitoon liittyvien tarkastusten ja katselmusten järjestäminen X X Tarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen X X tuntiveloitus Yhtiön edun valvonta osakkaiden huoneistokohtaisissa muutos- töissä X X yksikköhinta Äkillisten ja laajojen kosteusvahinkojen korjausten koordinointi X X tuntiveloitus Tehtyjen muutos- ja korjaustoimenpiteiden dokumentointi X X yksikköhinta Kiinteistöteknisen kunnossapitosuunnitelman (tekninen PTS, 5 vuotta) laatiminen kustannusarvioineen - ulkopuol. asiantuntija Korjausohjelman laatiminen - ulkopuol. asiantuntija 3.4 KORJAUS JA PERUSPARANNUSHANKKEET Koko hanketta koskevat tehtävät Projektin johto, yleisvalvonta sekä päätöksentekoprosessin läpivieminen X X yksikköhinta Työn aikaisesta tiedottamisesta huolehtiminen X X tuntipalkkio Esiselvitykset ja tavoitteiden asettaminen (*=saattaminen vireille) Esiselvityksen teettäminen *(saattaminen vireille) X X Korjaustarvetutkimusten ja tarkastusten teettäminen* X X Kuntotutkimusten teettäminen* X X Teknisten selvitysten teettäminen* X X Tavoitteiden asettamiseen osallistuminen X X Hankesuunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuminen X X sopimus/hinnasto Suunnitelmien laatiminen Konsulttien kilpailuttaminen X X tuntiveloitus Konsulttisopimusten laatiminen - X tuntiveloitus Suunnittelun ohjaus - X tuntiveloitus Tarvittavien viranomaisasioiden hoitaminen (mm. rakennusluvat) - Suunnittelukokouksiin osallistuminen X X kokouspalkkio

5 5 Urakkakilpailut ja sopimukset Urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen (tarjouspyyntö, urakkaohjelma, urakkarajaliite) - X tuntiveloitus Tarjouspyynnöistä huolehtiminen* (saattaminen vireille) X X Tarjousten pyytäminen - X tuntiveloitus Tarjousvertailujen laatiminen - X tuntiveloitus Urakkaneuvotteluihin osallistuminen X X kokouspalkkio Urakkasopimuksen laatiminen - X tuntiveloitus Työn toteutus ja valvonta Työmaakokouksiin ja katselmuksiin osallistuminen X X kokouspalkkio Valvonta ja ohjaus - X tuntiveloitus Maksuerien hyväksyminen X X Urakan vastaanotto, takuu- ja vastuuaika Vastaanottoon osallistuminen X X tuntiveloitus Taloudellisen loppuselvityksen laatiminen - X tuntiveloitus Korjaushankkeen luovutusasiakirjojen vastaanotto ja hankkiminen X X Korjaus- ja perusparannusurakoiden piirustusten ja muiden asiakirjojen arkistoinnista huolehtiminen X X TUNTIVELOITUS peritään vuotuisen hinnaston mukaisesti KOKOUSPALKKIO peritään vuotuisen hinnaston mukaisesti ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA käytöstä sovitaan tapauskohtaisesti taloyhtiön hallituksen kanssa. PALKKION TARKISTUS kiinteän isännöitsijäpalkkion korotukseen toista osapuolta kuulematta oikeuttavat mm. uusi osakaskohtainen lainaosuus ja arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen. Sopimuspalkkiota tarkistetaan vuosittain hallituksen kokouksessa talousarvion käsittelyn yhteydessä. Palkkioiden erillisveloitushinnasto julkaistaan vuosittain 1.tammikuuta alkaen isännöitsijätoimiston internet-sivustolla TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ tehtäväluettelo on isännöintisopimuksen liiteasiakirja no 1

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 Sisältö ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4 OSAKEHUONEISTO...

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA Talonrakennustekniikka JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 1 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa esitellään

Lisätiedot

PUTKIREMONTTI TOIMINTAKERTOMUKSESSA

PUTKIREMONTTI TOIMINTAKERTOMUKSESSA Paluu edelliseen: Suurten hankkeiden tilinpäätöksiin liittyvää PUTKIREMONTTI TOIMINTAKERTOMUKSESSA Tilinpäätösten ja erityisesti toimintakertomusten tiedoissa on ollut jatkuvasti puutteita erityisesti

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011 Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1.

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1. Kouvolan kaupunki Kaupunginhallitus 9.9.2013 Kouvolan kaupungin selvitys henkilöstöresursseista LIITTEET Liite 1 Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti Liite 2 Hallinto- ja

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamisprosessi Venäjän Federaatiossa

Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamisprosessi Venäjän Federaatiossa Riskien hallinta suunnittelu-, hankinta- ja kiinteistön elinkaarikysymyksissä Petri Lento 26.5.2009 Saisko tähän lisenssi ja ISO 9001 kuvat - lähetän Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamisprosessi

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 13 1 (16) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 13 1 (16) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 13 1 (16) NEUVOTTELUKUNTA 10.1.2008 PESÄNHOITAJAN PALKKIO 1 YLEISTÄ Palkkio konkurssipesän hoidosta määräytyi pitkään Suomen Asianajajaliiton antaman palkkiosuosituksen mukaisesti.

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot