Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat"

Transkriptio

1 Y-tunnus KOKOUSKUTSU VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko alkaen klo Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan seuraavat asiat: Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat - Valtuutetaan haliitus paattamaan enintaan kahden kuukauden hoitovastikkeen perimisesta tai perlmatta jattamisesta taloudellisen tilanteen sita vaatiessa. Paatetaan lainanlyhennysten rahastoimisesta Paatetaan saunan kunnostamisesta huoltorakennuksessa 2 Paatetaan kylpyhuoneiden (18 kpl) kunnostamisesta - Paatetaan hallituksen valtuuttamisesta nostaa enintaan ,00 laina seka tarvittavien panttikirjojen kiinnittamisesta lainan vakuudeksi ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 Haliitus Vlimelnen tilinpaatos, toimintakertomus seka tilintarkastuskertomus oval nahtavissa vahintaan kahden viikon ajan ennen kokousta arkisin klo valilla isannoitsijatoimistolla osoitteessa; Reaico Malmi Oy, Kauppakaarre 1, Helsinki. VALTAKIRJA huoneisto Valtuutan / mme kayttamaan aani- ja puhevaltaani /mme yhtiokokouksessa Asunto Oy Siltakylantie 2 varsinaisessa Helsingissa / 2014 Allekirjoitus/ allekirjoitukset Yhteisomistajien kannattaa kiinnittaa huomiota siihen, etta voimaan tullut uusia asunto-osakeyhliolaki toi muuloksia myds yhliokokouslen valtakirjakaytanloon. Esimerkiksi huoneistossa asuva leski larvitsee jatkossa valtakirjan kaikilta kuolinpesan osakkailta edustaakseen kuolinpesaa yhtiokokouksessa. Lahtbkohtaisesli myos avio- ja avopuolisoilta tullaan pyytamaan kirjallista vallakirjaa, mikali vain toinen osakkaisla osallistuu yhtiokokoukseen.

2 Y-tunnus ESITYSLISTA VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 1. Kokouksen avaus 2. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden poytakirjantarkastajan seka aantenlaskijan vaiinta 3. Kokouksen osanottajien toteaminen 4. Kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus 5. Tydjarjestyksen hyvaksyminen 6. Esltetaan tilinpaatos, joka kasittaa tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen seka tilitarkastuskertomuksen 7. Esitetaan hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtion rakennusten ja kiinteistojen kunnossapitoon yhtiokokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston kayttamiseen, yhtiovastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston kaytosta aiheutuviin kustannuksiin 8. Esitetaan hallituksen kirjallinen selvitys yhtiossa suoritetuista huomattavista kunnossapito-ja muutostoista ja niiden tekoajat 9. Paatetaan tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta (haliitus esittaa, etta tuloslaskelma ja tase vahvistetaan) 10. Paatetaan toimenpiteista, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta {haliitus esittaa, etta tilikauden tubs ktrjataan taseen omaan paaomaan ja osinkoa ei jaeta) 11. Paatetaan vastuuvapaudesta hallituksen jasenille ja isannoitsijalle 12. Paatetaan hallituksen jasenten ja tiiintarkastajien palkkioista narden seuraavaksi toimintakaudeksi (haliitus esittaa, etta paatetaan hallituksen jasenille palkkioksi viime vuotiset palkkiot ja tilintarkastajalle kohtuullisen laskun mukaan) 13. Paatetaan talousarvion vahvistamisesta (haliitus esittaa, etta paatetaan vahvistaa talousarvioehdotus 2014) 14. Paatetaan hallituksen valtuuttamisesta pena tai olla perimatta enintaan kaksi ylimaaraista hoitovastiketta taloudellisen tilanteen sita vaatiessa tai sen salliessa {haliitus esittaa, etta hailitukselle mydnnetaan valtuudet peria tai olla perimatta enintaan kaksi ylimaaraista hoitovastiketta taloudellisen tilanteen sita vaatiessa tai sen salliessa) 15. Valitaan hallituksen jasenet ja heidan varamiehensa (5 varsinaista ja 2 varajasenta) 16. Valitaan tilintarkastajat ja heidan varamiehensa (1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja) (haliitus esittaa, etta valitaan nykyiset tilintarkastajat jatkamaan) 17. Paatetaan saunan kunnostamisesta huoltorakennuksessa 2 Urakoitsijaksi esitetaan Remonttipartio Oy:ta. Saunaremontin kokonaiskustannukset Saunaremontin kustannukset katetaan hoitovastikkeella. Huomioitu talousarviossa 2014.

3 Y-tunnus ESITYSLISTA Paatetaan kylpyhuoneiden (18 kpl) kunnostannisesta Urakoitsijaksi esitetaan Remonttipartio Oy:ta. Kylpyhuoneremontin kustannukset Lisatyovaraus % Valvonta 5-10 % Rakennuttamiskustannukset 5-10 % Kylpyhuoneremontit (18 kpl) rahoitetaan lainalla. Lainannostovaltuudet enintaan , Paatetaan hallituksen valtuuttamisesta nostaa enintaan ,00 lainaa kylpyhuoneremontin toteuttamiseksi. Valtuutetaan haliitus nostamaan yhtiolle tasalyhenteinen laina enintaan ,00, 5 vuodeksi, jota lyhennetaan kaksi kertaa vuodessa. 20. Paatetaan panttikirjojen kiinnittamisesta nostettavan lainan vakuudeksi Paatetaan nostettavan lainan vakuudeksi luovuttaa kiinteistoon kiinnitettyja panttikirjoja, joita tarvittaessa hankitaan lisaa enintaan lainan nostoa vaativalla maaralla. 21. Paatetaan lainan pois maksamisesta ja rahoitusvastikkeen maaraamisesta Paatetaan, etta osakkaat voivat maksaa huoneistokohtaiset lainaosuudet sen jalkeen, kun lopulliset kustannukset on saatu selville. Lainaosuudet voidaan maksaa kertamaksuna, lainaosuutena ja paaomavastikkeena. Paatetaan antaa hailitukselle valtuudet paattaa rahoitusvastikkeen suuruudesta seka velan maksutavoista. 22. Paatetaan lainanlyhennysrahaston kartoittamisesta Paatetaan kartoittaa lainaniyhennysrahastoa enintaan osakkaiden maksamien kertamaksujen, lainaosuuksien ja paaomavastikkeiden maaran verran. 23. Paatetaan hallituksen valtuuttamisesta hoitaa kaikki remontteihin liittyvat asiat Paatetaan hailitukselle myontaa valtuutukset hoitaa kaikki kylpyhuoneremonttiin ja saunaremonttiin liittyvat asiat, seka lainojen nostamiseen, panttikirjojen hakemiseen, panttaukseen seka kertamaksujen ja paattaa paaomavastikkeiden perinnan aloittamisen ajankohta. 24. Kokouksen paattaminen

4 TILINTARKASTUSKERTOMUS Asunto-oy Slltakytantie 2 yhtiokokoukselle Olen tilintarkastanut Asunto-oy Siltakylantie 2 (y-tunnus; ) kirjanpidon, tilinpaatoksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpaatos sisaltaa taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja isannoitsijan vastuu Haliitus ja isannoitsija vastaavat tilinpaatoksen ja toimintakertomuksen laatlmisesta Ja siita, etta ne antavat oikeat ja riittavat tiedot Suomessa voimassa oievien tilinpaatoksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti. Haliitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon vaivonnan asianmukaisesta jarjestamisesta ja isannoitsija siita, etta kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito iuotettavalla tavalla jarjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpaatoksesta ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslakt edellyttaa, etta noudatan ammattieettisia periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tillntarkastustavan mukaisesti. Hyva tilintarkastustapa edellyttaa, etta suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuutiisen varmuuden siita, onko ttlinpaatoksessa tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyytta ja siita, ovatko hallituksen jasenet tai isannoitsija syyilistyneet tekoon tai laiminlyontiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiota kohtaan, taikka rikkoneet asunto-osakeyhtiotakia tai ytitiojarjestysta. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteita tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi ja tilinpaatokseen ja toimintakertomuksen sisaltyvista luvuista ja niissa esitettavista muista tiedoista. Toimenpiteiden vaiinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu vaartnkaytoksesta tai virheesta johtuvan olennaisen virheellisyyden riskin arvioiminen. Naita riskeja arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisaisen vaivonnan, joka on yhtiossa merkityksellista oikeat ja riittavat tiedot antavan tilinpaatoksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisaista valvontaa pystyakseen suunnittelemaan olosuhteisiin nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siina tarkoituksessa, etta han antaisi lausunnon sisaisen vaivonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myos sovellettujen tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, totmivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden seka tilinpaatfiksen ja toimintakertomuksen yieisen esittamistavan arvioiminen. Kasitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoani perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia. Lausunto Lausuntonani esitan, etta tilinpaatos ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa oievien tilinpaatoksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti oikeat ja riittavat tiedot yhtion toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpaatoksen tiedot ovat ristiriidattomia. n 9 Helsingissa ^. paivana huhtikuuta 2014 Aatloiicn & Co Ky, MTM-yhieisO Y-tuniius Kotipaikka: Helsinki Frudrikinkalu 61 A HELSINKI puh, fax

5 HANKEOSUUSTAULUKKO Kylpyhuoneiden korjaus (18 kpl) Kustannusarvio: e/m^ Paaomavastike: 1.02 e/mvkk Laina-aika 5v. Kustannusarvio: ,39 e/m' Paaomavastike: 0.77 e/mvkk Laina-aika 5v. Asunto pinta-ala Hankeosuus Paaomavastike Hankeosuus Paaomavastike /kk /kk Laina Laina Al A ,985 A A ,985 A B B ,985 B B ,985 BIO , Cll , ,80 62,37 C , C ,17 45,43 C14 80, , C , ,80 62,37 D , D ,985 D , D ,985 D , E ,985 E ,985 E E , F F , F ,37 F ,37 G G G , G ,80 62,37 H ,80 62,37 H , H ,61 61,985 H36 80, ,61 61, , ,61 61, , ,37 J ,37 J 43 80, J ,43 J 45 80, J K K K K K

6 Asunto Oy Sittakylantie J C.± le - ALKUSALDO LYHENNYS IKORKO MAKSUERA VUOSI-/ KK-KUSTANNUS KORKO /m*/kk /vuosi /m^/kk /m='/kk VUOSITTAIN

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään KOKOUSKUTSU As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Aika: Tiistai 31.3.2009 klo 18.00 Paikka: Olarin Kirkon rippikoulusali, Olarinluoma 4, 02210 Espoo

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

Turun ylioppilaskyläsäätiö

Turun ylioppilaskyläsäätiö Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

PL 49 (Itatuulentie 2 A)

PL 49 (Itatuulentie 2 A) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri j arj estelmä Sivu 1 29-08.2005 Yritys- ja yhteisötunnus: 0550094-4 Kaupparekisterinumero: 323.573 Yhtiö: Asunto Oy Iirisranta Käsittelevä toimisto: Espoon

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 / (9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositus 51:n

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO

VUOSIKATSAUS ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO VUOSIKATSAUS 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO Sijoitusrahaston nimi Dynamic Freedom Presto Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen Puheenjohtajan nuotit 1 (7) Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Koollekutsujan nimeämä henkilö, normaalisti hallituksen pj, avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot