Viestintäviraston päätös Tangomarkkinat -ohjelman toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston päätös Tangomarkkinat -ohjelman toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla"

Transkriptio

1 Päätös 1 (19) Dnro: /931/2014 Yleisradio Oy PL YLEISRADIO Viestintäviraston päätös Tangomarkkinat -ohjelman toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Yritys, jota päätös koskee Tiivistelmä päätöksestä Yleisradio Oy (y-tunnus ). Viestintävirasto katsoo päätöksessään, että Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) ei ole rikkonut sponsoroidun ohjelman kieltoa Tangomarkkinat -ohjelmassa. Sen sijaan yhtiö on kyseisessä ohjelmassa rikkonut piilomainonnan kieltoa esittämällä Tangoja viihdemusiikin edistämisyhdistys ry:n rekisteröityä tavaramerkkiä 1. Ylen tarkoituksena on viraston arvion mukaan ollut käyttää tavaramerkin esittämistä mainostarkoituksessa. Esittäminen on saattanut johtaa yleisöä harhaan toiminnan luonteen suhteen ja se on kokonaisuutena arvioiden ollut sopimattoman silmiinpistävää. Tämä päätös ei tarkoita sitä, ettei Yle voisi jatkossakin esittää televisiokanavillaan mm. suuria urheilu-, musiikki- tai kulttuuritapahtumia. Kyseisen tyyppisissä tapahtumataltioinneissa on käytännössä selvää, että tapahtuma tai tapahtuman järjestäjä tai järjestäjän tavaramerkki saa aina näkyvyyttä televisiossa. Tällainen näkyvyyden saaminen ei kuitenkaan automaattisesti ole piilomainontaa. 1 Ks. tarkemmin patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokanta, hakemusnumero T ( ). Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority Itämerenkatu 3 A PL Helsinki Puhelin Östersjögatan 3A PB 313, FI Helsingfors, Finland Telefon Itämerenkatu 3A P.O. Box 313, FI Helsinki, Finland Telephone

2 2 (19) Asian tausta ja tarkastelun rajaus Viestintäviraston päätös Asian selvittäminen Tavaramerkin kuvallisen esittämisen piilomainonnallista luonnetta arvioitaessa on tarkasteltava, onko piilomainonta televisioyhtiön tarkoituksellisesti tekemää ja onko se mainostarkoituksessa tehtyä. Lisäksi on arvioitava, liittyykö siihen riski, että se johtaa yleisöä harhaan toiminnan (esittämisen) luonteen suhteen. Tarkastelussa keskeisellä sijalla on arvio siitä, onko tavaramerkin kuvallinen esittäminen sopimattomalla tavalla silmiinpistävää. Suomessa julkisen palvelun yleisradiotoiminta on säädetty Ylen tehtäväksi. Ylen toimintaa ja hallintoa säännellään laissa Yleisradio Oy:stä (1380/1993). Yleisradio Oy:stä annetussa laissa on asetettu Ylelle mainonnan ja sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kielto voimaan tulleen lakimuutoksen (474/2012) myötä kiellon noudattamista valvoo Viestintävirasto. Viestintävirasto päätti kansalaisilta tulleiden yhteydenottojen ja julkisuudessa käydyn keskustelun johdosta selvittää noudattaako Yle sille Yleisradio Oy:stä annetussa laissa asetettua mainonnan ja sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kieltoa Tangomarkkinat -ohjelmaa koskevassa yhteistyössä Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n kanssa. Viestintävirasto katsoo, että Yle ei ole rikkonut sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa Tangomarkkinat -ohjelman yhteydessä. Viestintävirasto katsoo Ylen rikkoneen Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 1 momentissa säädettyä mainonnan kieltoa sisällyttämällä piilomainontaa YLE TV1 -kanavalla ja esitettyihin Tangomarkkinat -ohjelmien kuningas- ja kuningatarfinaaleihin. Viestintävirasto velvoittaa Yleä korjaamaan lainvastaisen menettelynsä siten, ettei Tangomarkkinat -ohjelmiin jatkossa sisälly piilomainontaa. Yhtiön on annettava Viestintävirastolle selvitys mennessä siitä millaisiin toimenpiteisiin se on ryhtynyt toteuttaakseen sille tällä päätöksellä asetetun velvoitteen. Viestintäviraston selvityspyyntö Viestintävirasto pyysi Yleä: 1. kuvaamaan sen ja Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n välisen yhteistyön sisällön liittyen Tangomarkkinat - ohjelmien toteuttamiseen ja lähettämiseen Ylen kanavil-

3 3 (19) la. Kuvauksesta oli käytävä ilmi ainakin yhteistyön tarkoitus, rahoitusmalli sekä eri osapuolten roolit ja vastuut. 2. toimittamaan Ylen ja Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n väliset voimassaolevat sopimukset liittyen Tangomarkkinat -ohjelmien toteuttamiseen ja lähettämiseen Ylen televisio- ja radiokanavilla. Yleisradion selvitys Tausta Yle totesi selvityksessään, että sen tehtävänä on Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 :n 1 momentin mukaan tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Yhtiön tehtävänä on myös lain 7 :n 2 momentin 2 kohdan mukaan tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä. Eri musiikkilajeista koostuva laaja musiikkitarjonta on tärkeä osa Ylen julkista palvelua. Tango on osa elävää kotimaista musiikkikulttuuria, minkä johdosta yleisöä kiinnostavan tangotapahtuman välittäminen kuuluu luontevasti Ylen julkisen palvelun tehtävään. Yhteistyön tarkoitus Selvityksensä mukaan Yle pyrkii yhteistyön avulla välittämään yleisöä kiinnostavan, monipuolisen musiikkitapahtuman. Yle toteaa selvityksessään, että Tangomarkkinat on Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n järjestämä ja omistama tapahtuma. Seinäjoen Tangomarkkinat Oy on järjestänyt Tangomarkkinat - tapahtumia vuodesta Kilpailu on saavuttanut vakiintuneen aseman Suomen populaarimusiikin markkinoilla vuoden merkittävimpänä tangomusiikin tapahtumana ja on suurta yleisöä kiinnostava tapahtuma. Yle on televisioinut Seinäjoen tangomarkkinat vuodesta 2009 lähtien. Ylen selvityksen mukaan Yle ja Seinäjoen Tangomarkkinat Oy ovat solmineet vuosien 2014 ja 2015 Tangomarkkinoiden taltiointia koskevan sopimuksen heinäkuussa Yle taltioi Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n järjestämät tangokilpailut ja välittää ne kanavillaan. Yle saa tapahtumiin esitysoikeudet toiminnassaan. Yle lähettää Tangomarkkinoilta ohjelmia ja välittää tapahtumia koskevaa sisältöä karsinnoista alkaen radiossa, televisiossa ja verkossa. Yleisradio on liittänyt selvitykseensä Tangomarkkinoiden vuoden 2014 tuotantokalenterin. Yle kertoo selvityksessään, että Tangomarkkinat on toteutettu Ylen ohjelmistossa tapahtumataltiointina. Tapahtumataltioinnilla tarkoitetaan ohjelmaa, jossa tapahtuman järjestäjä järjestää tapahtuman ja tuottaa sen sisällön. Yle taltioi tapahtuman sekä välittää sen televisio- tai radiokanavillaan taikka verkkopalvelussaan.

4 4 (19) Tapahtumataltioinneilla on selvityksen mukaan perinteisesti ollut vakiintunut sija Ylen sekä muidenkin televisioyhtiöiden ohjelmistossa. Esimerkkeinä Ylen ohjelmistoon sisältyvistä tapahtumataltioinneista mainitaan selvityksessä Helsingin juhlaviikot, Ruisrock, Porin Jazz, Lieksan vaskiviikot, Kaustisen kansanmusiikkifestivaalit, Savonlinnan oopperajuhlat, Helsingin kaupungin uuden vuoden aattona järjestämä Vuosi vaihtuu tapahtuma ja Turun kaupungin järjestämä joulurauhan julistus. Tapahtumataltioinneille on selvityksen mukaan tyypillistä, että tapahtuman järjestäjä huolehtii kaikista tapahtuman toteutukseen liittyvistä toimenpiteistä, kuten tapahtuman ohjelmasta, esiintyjien palkkaamisesta, tapahtumapaikan tilavarauksista ja vuokrista, tapahtuman tarpeet täyttävästä äänentoistosta ja valaistuksesta sekä tapahtuman mainonnasta ja markkinoinnista. Tapahtuman televisioiva tai radioiva yleisradioyhtiö puolestaan huolehtii oman ohjelmansa tuottamisesta, mihin kuuluu mm. tapahtuman välittämisen edellyttämä tekniikka, kuten valaistus ja äänentoisto, erityisrakenteet, lähetyskalusto, mahdollinen tapahtuman selostus, tai juontaja sekä myös ohjelmia koskeva tiedottaminen. Yhteistyön rahoitusmalli Yle toteaa selvityksessään, että Seinäjoen Tangomarkkinat Oy järjestää tapahtumat ja vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista. Yle ei osallistu Tangomarkkinoiden rahoittamiseen. Yle vastaa esitysoikeusmaksun lisäksi Ylen tapahtumasta tuottamien sisältöjen tuotantokustannuksista. Yle maksaa osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti vuosien 2014 ja 2015 Tangomarkkinoiden televisiointioikeuksista ja Tangomarkkinat Oy:n suorittamista sopimuksen mukaisista tehtävistä sopimuksen kohdan 5 mukaisena korvauksena [ ] euroa. Tangomarkkinoihin liittyvien Ylen ohjelmien kokonaisbudjetti on [ ] euroa. Kustannukset koostuvat tapahtuman televisiointioikeuksien lisäksi televisio-, radio- ja nettisisältöjen tuotantokustannuksista. Ylen ohjelmien toteutuksesta aiheutuvat kustannukset kuuluvat Ylen vastuulla oleviin tuotantokustannuksiin. Mm. televisiointia varten tarvittavien lavarakenteiden, lavastuksen, äänentoiston ja lisävalaistuksen sekä Ylen ohjelmiaan varten palkkaamien televisiojuontajien kustannukset sekä Ylen henkilökunnan majoituskustannukset sisältyvät Ylen ohjelmabudjettiin. Yle vastaa itse kaikista ohjelmiensa tuotantokustannuksista eikä saa miltään taholta ulkopuolista rahoitusta ohjelman tuotantoon. Osapuolten roolit ja vastuut Yle toteaa selvityksessään, että osapuolten roolit ja vastuut vastaavat tapahtumataltioinneissa tavanomaisesti noudatettua tehtävien ja vastuiden jakoa.

5 5 (19) Seinäjoen Tangomarkkinat Oy järjestää sopimuksen kohteena olevat tapahtumat ja vastaa tapahtuman järjestämiseen liittyvistä tehtävistä sekä näiden aiheuttamista kustannuksista. Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n vastuut ilmenevät yksityiskohtaisesti osapuolten välisen sopimuksen kohdasta 3.1. Yle huolehtii omalla kustannuksellaan tehtävistä, jotka liittyvät tapahtumista taltioitujen ohjelmien tuottamiseen ja välittämiseen televisiossa, radiossa ja Ylen internet-palvelussa. Ylen tehtävät on kuvattu yksityiskohtaisesti sopimuksen kohdassa 3.2. Yle järjestää ja radioi vuonna 2014 Tangomarkkinoiden esikarsinnat maakuntaradioidensa tiloissa Seinäjoella, Oulussa, Rovaniemellä, Kuopiossa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Lahdessa Lappeenrannassa, Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Yle vastaa myös esikarsintaohjelmien tuotantokustannuksista. Antamansa selvityksen perusteella Yle huolehtii omien ohjelmiensa tiedottamisesta ja ennakkomarkkinoinnista. Tähän liittyen Yle tiedottaa tapahtumasta taltioitavista ohjelmista lähetyksissään ja internet-sivuillaan journalististen periaatteidensa ja ohjelmatiedotuksessa soveltamiensa käytäntöjen mukaisesti. Ylen ja Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n välisestä yhteistyöstä Tangomarkkinoiden televisioinnissa ja radioinnissa kerrotaan myös Tangomarkkinoiden tiedotusmateriaalissa. Yle ei markkinoi Tangomarkkinat -tapahtumaa eikä kehota yleisöä ostamaan lippuja tapahtumaan. Yle toteaa selvityksessään, että sen tangotapahtumista tuottamiin ohjelmiin ja nettisisältöihin ei saa sisältyä mainontaa. Mainontakielto on selvityksen mukaan huomioitu osapuolten välisessä sopimuksessa. Sopimuksen 6 kohdan mukaan tapahtuman järjestäjällä ei ole oikeutta sopia tavaroiden tai palveluiden näkyvyydestä ohjelmissa. Tilaisuuden taltioinnin aikana tapahtumapaikalla ei myöskään saa olla näkyvillä televisiointia häiritseviä mainoksia. Tällaisina pidetään mm. esiintymislavan ja kameroiden väliin tai kameroiden kuvauslinjalle sijoitettuja mainoksia tai muita kuvassa häiritsevästi näkyviä tapahtumapaikan kiinteään sisustukseen kuulumattomia mainoksia. Tilaisuuden järjestäjä on velvollinen poistamaan tai peittämään häiritsevät mainokset televisioinnin ajaksi. Ohjelman tuottaja valvoo käytännössä, että tapahtumapaikan mainokset poistetaan tai peitetään niin, että ne eivät häiritse televisiointia. Mainontaa ja sponsorointia koskeva omavalvonta Ylen selvityksen mukaan Ylen julkaisutoiminnasta vastaavat sananvapauslain mukaiset vastaavat toimittajat, joiden tehtävänä on johtaa ja valvoa toimitustyötä ja päättää julkaisujen sisällöstä. Yhtiön vastaavat toimittajat ovat Viestintäviraston Ylen kertomuksesta antaman lausunnon johdosta tarkistaneet menettelyään sponsoroinnin valvonnassa. Vastaavat toimittajat ovat tehneet yhdessä päätöksen sponsorointia ja tuotantojen ulkopuolista rahoittamista koskevan päätöksenteon tarkentamisesta. Päätös on toimitettu Yleisradion selvityksen liitteenä.

6 6 (19) Vastaavien toimittajien sopiman päätöksenteon tarkennuksen mukaan vastaava toimittaja tekee Ylen hankkimien ulkopuolisten tuotantojen sponsorointia ja muuta ohjelmien ulkopuolista rahoitusta koskevat periaatelinjaukset. Mikäli Ylen omatuotantoisen ohjelmahankkeen rahoitukseen liittyy tulkinnanvaraisia piirteitä, vastaava toimittaja pyytää ennen päätöksen tekemistä tulkinnanvaraisista kysymyksistä Ylen lakiosastolta kirjallisen arvion. Saatuaan lakiosaston arvion vastaava toimittaja tekee asiassa perustellun kirjallisen päätöksen. Vastaava toimittaja arvioi sponsoroitujen tai muuta ulkopuolista rahoitusta sisältävien ohjelmien vaikutuksen Ylen toiminhan riippumattomuudelle ja luotettavuudelle. Vastaava toimittaja valvoo myös, ettei muuta ulkopuolista rahoitusta sisältävien ohjelmien tai ulkopuolisilta tuotantoyhtiöiltä hankittujen sponsorirahoitusta sisältävien ohjelmien osuus Ylen tarjontakokonaisuudessa ole ristiriidassa Ylen julkisen palvelun tehtävän ja sitä varten laissa määritellyn julkisen rahoituksen perusteiden kanssa. Vastaava toimittaja huolehtii lisäksi siitä, ettei muun rahoituksen osuus ole myöskään missään yksittäisessä palvelukokonaisuudessa epäsuhteessa Ylen julkisin varoin rahoitettuun tarjontaan. Vastaavat toimittajat seuraavat ja valvovat yhtiötasoisesti sponsorointia ja ulkopuolista rahoitusta koskevaa päätöksentekoa ja käytäntöjä myös vastaavien toimittajien foorumin säännöllisissä kokouksissa. Ylen selvityksen yhteenveto Tangomarkkinoilta tehtävät televisio- ja radio-ohjelmat sekä verkkosisällöt on Yleisradion selvityksen mukaan toteutettu tapahtumataltiointeja koskevien vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Tapahtuman järjestäjä vastaa tällöin tapahtuman järjestämisestä ja Yle tapahtumasta taltioidun ohjelman tuottamisesta ja esittämisestä. Kumpikin taho vastaa omista kustannuksistaan. Tangomarkkinoita koskevassa sopimuksessa on nimenomaisesti huomioitu tapahtumapaikalla näkyvät mainokset ja velvoitettu tapahtuman järjestäjä peittämään kuvaan soveltumattomat mainokset. Tällä on omalta osaltaan pyritty turvaamaan se, että ohjelmaa ei hyödynnetä markkinointiviestinnän välineenä. Yle ei ole saanut ohjelman tuotantoa varten rahoitusta miltään ulkopuoliselta taholta. Yle toimitti selvityksensä liitteenä seuraavat asiakirjat: Ylen ja Seinäjoen tangomarkkinat Oy:n välinen taltiointisopimus vuosille 2014 ja Sponsorointia ja tuotantojen ulkopuolista rahoitusta koskevan päätöksenteon tarkentaminen, Tangomarkkinoiden tuotantokalenteri vuodelle 2014.

7 7 (19) Viestintäviraston päätösluonnos Viestintävirasto laati asiassa päätösluonnoksen ja pyysi Yleltä lausuntoa siitä. Lisäksi Yleä pyydettiin merkitsemään mahdolliset liikesalaisuudet niiden kohtien lisäksi, jotka Viestintävirasto on päätösluonnokseen merkinnyt, sekä esittämään perusteet salassapidolle. Yleltä pyydettiin lisäksi samassa yhteydessä lisäselvitystä seuraavista seikoista: 1) Onko Ylen ja Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n välillä sovittu vuoden 2014 ja 2015 tilaisuuksien taltiointeihin, markkinointiin ym. yksityiskohtiin liittyvistä järjestelyistä erikseen? 2) Ovatko Yle ja Seinäjoen Tangomarkkinat Oy sopineet ohjelmien kaupallisen tallennelevityksen korvauksesta ja käytännöistä? 3) Ohjelmasta on Ylen Viestintävirastolle antaman kertomuksen mukaan (asiassa 610/931/2014) kertynyt puhelinäänestyksen lipputuloja. Kuinka paljon näitä on kertynyt? Yleisradion lausunto päätösluonnoksesta Päätöksen perustelut Asiaa koskeva lainsääntö Yle antoi lausunnon päätösluonnoksesta. Lausunnon keskeiset kohdat käsitellään päätöksen perustelujen yhteydessä asianmukaisissa kohdissa. Vastauksena päätösluonnoksen lausuntopyynnön yhteydessä esitettyihin kysymyksiin Yle totesi, että Yle ja Seinäjoen Tangomarkkinat Oy eivät ole sopineet ohjelmien kaupallisesta tallennelevityksestä. Puhelinäänestyksestä tuloja kertyi vuonna 2013 [ ] euroa. Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 12 :ssä säädetään mainonnan kiellosta. Pykälän 1 momentin mukaan yhtiö ei saa lähettää mainontaa televisio- tai radio-ohjelmistojensa eikä muiden eri televerkoissa tarjoamiensa julkisen palvelun tehtävään kuuluvien sisältöpalveluiden yhteydessä. Pykälän 2 momentin mukaan yhtiö ei saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 2 :n 1 momentin 13 kohdan mukaan sponsoroinnilla tarkoitetaan audiovisuaalisten sisältöpalvelujen, audiovisuaalisten ohjelmien taikka radio-ohjelmien tai radiotoiminnan rahoitusta tai muuta taloudellista tukemista, jonka tarkoituksena on tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistämi-

8 8 (19) nen, jos tuen antaja ei harjoita ohjelmien tai radio-ohjelmien tuotantoa taikka sisältöpalvelujen tarjontaa tai radiotoimintaa. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 1 momentin 14 kohdan mukaan mainonnalla tarkoitetaan tavallisesti maksua tai muuta vastiketta vastaan televisio- ja radiotoiminnassa lähetettävää tiedotetta, ilmoitusta tai muuta viestiä, joka ei ole sponsorointia eikä tuotesijoittelua ja jonka tarkoituksena on edistää mainostajan hyödykkeiden myyntiä taikka taloudellista toimintaa harjoittavan mainostajan tunnettuutta. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 21 :n 1 momentin mukaan kaupallisen viestinnän on oltava selkeästi tunnistettavissa. Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 a :n 1 momentin nojalla Viestintäviraston tehtävänä on valvoa lain 12 :ssä asetettua mainonnan ja sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa. 12 a :n 3 momentin mukaan, jos yhtiö rikkoo 7 a, 8, 8 a, 12 tai 12 a :n säännöksiä, Viestintävirasto voi velvoittaa yhtiön korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko tai uhka siitä, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään yhtiön kustannuksella. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 2 1 artiklan 1 kohdan j -alakohdan mukaan piilotetusti toteutetulla audiovisuaalisella kaupallisella viestinnällä tarkoitetaan tavaranvalmistajan tai palveluntarjoajan tavaroiden, palvelujen, nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallista tai kuvallista esittämistä ohjelmissa siten, että mediapalvelun tarjoajan tarkoituksena on käyttää tätä esittämistä mainostarkoituksessa ja siten, että se saattaa johtaa yleisöä harhaan esittämisen luonteen suhteen. Tällaista esittämistä pidetään tarkoituksellisena, erityisesti silloin, kun se tehdään maksua tai muuta vastiketta vastaan. Komissio on tulkitsevassa tiedonannossaan (Komission tulkitseva tiedonanto tietyistä televisiomainontaa koskevien "televisio ilman rajoja" -direktiivin säännösten näkökohdista, 2004/C 102/02) ottanut kantaa mm. televisiodirektiivin mainontaa ja sponsorointia koskevien määräysten tulkintaan ja soveltamiseen. Tiedonannossa tuodaan esiin mm. ne periaatteet, joiden mukaan piilomainontaa tulee arvioida. Asian oikeudellinen arviointi / sponsoroidun ohjelman tuottaminen Ylen ja Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n välisen taltiointisopimuksen arviointi Sopimuksella sovitaan Ylen oikeudesta taltioida kaikki vuonna 2014 ja 2015 Seinäjoen Tangomarkkinoiden yhteydessä järjestetyt järjestäjän omistamat tapahtumat (jäljempänä tilaisuus) paikkakunnasta riippumatta. Lisäksi sovitaan Ylen tilaisuuksista 2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010) audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (ns. AVMS -direktiivi). Korvannut komission tulkitsevassa tiedonannossa mainitun "televisio ilman rajoja" -direktiivin.

9 9 (19) toteuttamien ja koostamien ohjelmien tallennus- ja muista esim. välitysoikeuksista. Ylellä on sopimuksen mukaan optio tilaisuuden 2016 taltiointiin ja välittämiseen. Sopimuksen kohdan 3.1 mukaan Seinäjoen Tangomarkkinat Oy vastaa mm. tilaisuuden järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Näihin sisältyvät sopimusten tekeminen ohjelmien esiintyjien (myös sovitukset) ja muiden oikeudenhaltijoiden kanssa siten, että ne kattavat Ylelle tulevat taltiointi-, välitys- ja muut oikeudet eikä Ylelle aiheudu ohjelmien suorista lähetyksistä, taltioinnista ja tv-ohjelmien esittämisestä korvausvelvollisuutta esiintyjille. Lisäksi Seinäjoen Tangomarkkinat Oy vastaa siitä, että Ylen henkilökunnalla ja kalustolla on taltioinnin edellyttämät tilat ja paikat taltiointipaikalla mukaan lukien tarvittavat maskeeraus-, puku-, tauko- yms. tilat korvauksetta. Yle kuitenkin vastaa sopimuksen 3.1 kohdan mukaan henkilökuntansa majoituksen kustannuksista sekä kaikista muista henkilökuntansa kustannuksista. Yle vastaa sopimuksen 3.2 kohdan mukaan mm. tilaisuuden kuva- ja äänitaltioinnista omalla teknisellä kalustollaan ja henkilökunnallaan, tilaisuudesta koostettavien ohjelmien valmistamisesta ja lähettämisestä sopimuksen mukaisesti, taltioinnin vaatimasta mahdollisesta lisävalaistuksesta ja -visualisoinnista, ohjelmiin sisältyvän musiikin Teostolle ja Gramexille maksettavista korvauksista omien lähetystensä osalta. Sopimuksen 4.1 kohdan mukaan Ylellä on yksinoikeus Suomessa ohjelmien kahteen 30 vuorokauden välitysjaksoon. Lisäksi on sovittu maksuttomista on-demand -oikeuksista, inserttioikeuksista, ei-kaupallisista tallennelevitysoikeuksista, kaupallisista tallennelevitysoikeuksista, ulkomaan televisioesityksistä ja muista oikeuksista (esim. Ylen oikeus kääntää ohjelmia ja säilyttää ne arkistossaan). Sopimuksen kohdan 5 mukaan Yle maksaa Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:lle sopimuksen mukaisista tehtävistä ja Ylelle luovutetuista oikeuksista kertakaikkisena kokonaiskorvauksena [ ] euroa. Sopimuksen mukaisten oikeuksien jälkeen esitettävistä uusinnoista Yle maksaa Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:lle [ ]. Johtopäätökset Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momentin mukaan yhtiö ei saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa. Ylen toimittaman selvityksen mukaan Seinäjoen Tangomarkkinat ei ole rahoittanut tai muuten taloudellisesti tukenut Ylen kanavilla televisiossa ja radiossa esitettyä Tangomarkkinat -ohjelmaa. Näin ollen Yleis-

10 10 (19) radio ei ole rikkonut sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa. Viestintävirasto toteaa, että Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n Ylen henkilökunnalle ja kalustolle korvauksetta järjestämät taltioinnin edellyttämät tilat ja paikat taltiointipaikalla mukaan lukien tarvittavat maskeeraus-, puku-, tauko- yms. tilat ovat sellaisia tavanomaisia käytännön järjestelyjä, joita ei voida pitää lainkohdassa tarkoitettuna sponsorointina. 3 Asian oikeudellinen arviointi /mainonnan kiellon rikkominen Komission tiedonanto Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 21 :n mukaan kaupallisen viestinnän on oltava selkeästi tunnistettavissa. Hallituksen esityksessä (HE 87/2009, s. 22) on todettu, että tunnistettavuusvaatimuksesta johtuen piilotetusti toteutettu kaupallinen viestintä on kielletty. Tunnistettavuusvaatimus merkitsee myös alitajunnan kautta vaikuttavan kaupallisen viestinnän olevan kielletty. Komission tiedonannossa (2004/C 102/02) todetaan kohdassa 30, että televisio ilman rajoja -direktiivin 10 artiklan 4 kohdassa kielletään piilomainonta 4. Tiedonannossa todetaan direktiivissä piilomainonnalla tarkoitetun "tavaranvalmistajan tai palvelujen tarjoajan tavaroiden, palveluiden, nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallista tai kuvallista esittämistä ohjelmissa niin, että televisioyhtiön tarkoituksena on käyttää kyseistä esitystä mainostarkoituksessa ja kun se saattaa johtaa yleisöä harhaan toiminnan luonteen suhteen. Tällaista esittämistä pidetään tarkoituksellisena, erityisesti kun se tehdään maksua tai muuta vastiketta vastaan." Komission tiedonannossa tuodaan esiin periaatteet, joiden mukaan piilomainontaa tulee arvioida. Jotta kyse on piilomainonnasta, tulee tavaranvalmistajan ja palvelujen tarjoajan tavaroiden, palvelujen, nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallisen tai kuvallisen esittämisen televisio-ohjelmissa täyttää seuraavat kolme kriteeriä: 1. sen on oltava televisioyhtiön tarkoituksellisesti tekemää; 2. sen on oltava mainostarkoituksessa tehtyä; 3. siihen on liityttävä riski, että se johtaa yleisöä harhaan toiminnan (esittämisen) luonteen suhteen. Koska piilomainonnan erottaminen voi osoittautua hankalaksi, komissio katsoo asianmukaiseksi soveltaa piilomainontaa arvioitaessa tuotteen, palvelun, tavaramerkin tai yrityksen nimen ns. sopimattoman silmiinpistävyyden perustetta (tiedonannon kohta 33). Sopimattomuus voi johtua erityisesti kyseisen tavaramerkin tai tuotteen tai palvelun toistuvasta esiintymisestä tai 3 Ks. tarkemmin Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (KHO:2014:87). 4 Nykyään kielto on AVMS -direktiivin 9 artiklan 1 kohdan a-alakohdassa.

11 11 (19) tavasta, jolla mainitut tekijät esitetään tai niitä korostetaan. Perustetta käytettäessä on huomioitava myös niiden ohjelmien toimituksellinen sisältö, joihin nämä tekijät sijoittuvat. Tiedonannon kohdan 34 mukaan tuotteen näyttäminen silmiinpistävästi voi olla piilomainontaa esimerkiksi silloin, jos näyttäminen ei ole perusteltua ohjelman toimituksellisten tarpeiden kannalta vaan on seurausta toimitukselliseen sisältöön kohdistuvasta kaupallisesta vaikuttamisesta tai voi johtaa harhaan toiminnan luonteen suhteen. Nämä arviointikriteerit ovat hallituksen esityksen (HE 87/2009, s. 22) mukaan edelleen ajankohtaisia. Komission tiedonannon soveltuvuus tapaukseen Yle totesi Viestintäviraston päätösluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että komission tulkitseva tiedonanto on laadittu kaupallista viestintää silmällä pitäen. Tiedonannon piilomainontaa koskevien kirjausten tavoitteena on Ylen mukaan kaupallisen viestinnän ja tiedotusvälineen oman toimituksellisen sisällön erottaminen selvästi toisistaan. Tiedonannossa ei Ylen lausunnon mukaan ole huomioitu tapahtumataltiointien muista ohjelmatyypeistä poikkeavaa luonnetta. Televisioitavan tapahtuman järjestää jokin muu taho, kuin televisioyhtiö ja tapahtuma saa väistämättä näkyvyyttä tapahtumataltioinnissa. Edelleen Yle toteaa, että tiedonannossa ei ole puututtu ohjelmatyyppiin, jossa ohjelman sisältö koostuu ulkopuolisen tahon tuottamasta tapahtumasta, johon voidaan myydä pääsylippuja. Tällaisten ohjelmien esittämistä ei myöskään ole määritelty tiedonannossa piilomainonnaksi. Ylen mukaan televisiodirektiivissä tai komission tiedonannossa ei myöskään ole kielletty tällaisten tapahtumien televisiointia eikä tapahtuman tunnistetietojen näkymistä televisioinnissa. Toisenlainen tulkinta tekisi Ylen lausunnon mukaan käytännössä mahdottomaksi suurten urheiluja kulttuuritapahtumien 5 televisioinnin ilman, että esittämisen katsottaisiin rikkovan piilomainonnan kieltoa. Tätä käsitystä tukee Ylen mukaan myös AVMS -direktiivin 14 artiklassa tarkoitettuja erityistä yhteiskunnallista merkitystä omaavien tapahtumien lähettämistä koskeva säännös, koska siinä tarkoitetut tapahtumat ovat pääosin sellaisia tapahtumia, joiden televisiointi esittämättä tapahtuman virallista tunnusta ohjelman yhteydessä, olisi mahdotonta. Yle toteaa, että tunnuksen esittämisen kieltämisellä tapahtuman televisioinnin yhteydessä olisi merkittävät seuraukset säännöksessä tarkoitettujen tapahtumien televisioinnille. Kieltäminen estäisi käytännössä tapahtumien esittämisen televisiossa. 5 Ylen lausunnon mukaan mm. olympialaisten, jääkiekon tai jalkapallon MM- ja EM-kisojen, yleisurheilun MM- ja EMkilpailujen, maastohiihdon tai ampumahiihdon EM- ja MM-kilpailujen ja vastaavan suuruusluokan tapahtumien televisiointien yhteydessä tapahtuman televisioiva yhtiö on velvollinen käyttämään tapahtuman virallista tunnusta ohjelmien tunnuksena. Tilanne on lausunnon mukaan sama myös monien musiikki- ja kulttuuritapahtumien kohdalla. Esimerkiksi Wienin filharmonikkojen uudenvuodenkonsertin, Eurovision laulukilpailun ja Eurovision nuorten tanssijoiden kilpailun televisioinneissa on käytettävä tapahtuman virallista tunnusta. Televisioyhtiöllä ei olisi oikeutta tehdä televisioohjelmalle omaa tunnusta ja käyttää sitä virallisen tunnuksen sijasta. Edelleen lausunnossa todetaan, että myös monien kotimaisten kulttuuritapahtumien televisioinneissa käytetään tapahtuman omia tunnuksia. Kysymykseen voivat tulla esimerkiksi Savonlinnan oopperajuhlat, Ruisrock tai Porin Jazz-festivaalit.

12 12 (19) Viestintävirasto toteaa, että komission tiedonanto ei sisällä ehdotonta kieltoa jonkin palvelun tarjoajan tavaramerkin sanallisesta tai kuvallisesta esittämisestä televisiossa. Komissio on tulkitsevassa tiedonannossaan ottanut kantaa mm. televisiodirektiivin mainontaa koskevien määräysten tulkintaan ja soveltamiseen. Tiedonannossa tuodaan esiin ne periaatteet, joiden mukaan piilomainontaa tulee arvioida. Tiedonannossa ei ole lähdetty erittelemään sitä, miten piilomainontaa tulisi kussakin ohjelmatyypissä arvioida erikseen vaan siinä on annettu tulkintaohjeita yleisesti kaikkia tapauksia ja ohjelmatyyppejä silmällä pitäen. Kuitenkin tiedonannossa "sopimattoman silmiinpistävyyden" perustetta arvioitaessa todetaan, että kyseistä perustetta sovellettaessa on syytä ottaa huomioon niiden ohjelmien toimituksellinen sisältö, joihin nämä tekijät sijoittuvat (tiedotusohjelmat, pitkät elokuvat jne.). Tapahtumataltiointia ohjelmatyyppinä käsitelläänkin tarkemmin myöhemmin tässä päätöksessä sopimatonta silmiinpistävyyttä arvioitaessa. Viestintävirasto toteaa selvyyden vuoksi, että se ei tällä päätöksellä ole puuttumassa ohjelmien yksittäisten tunnistetietojen näyttämiseen televisiossa. Päätöksessä arvioidaan sitä, onko yksittäisen tavaramerkin 6 televisiossa näyttämisessä kyse kokonaisuutena arvioiden piilomainonnasta. Arvioon vaikuttaa mm. se kuinka usein, minkä kokoisena, missä yhteyksissä ja kuinka korostetusti tavaramerkkiä Tangomarkkinat -ohjelmassa on näytetty. Kuten edellä todettiin, huomioon otetaan lisäksi ohjelman toimituksellinen sisältö. Televisiolähetykset Tangomarkkinat-ohjelmasta Viestintävirasto on katsonut televisiossa YLE TV1 -kanavalla esitetyn Tangomarkkinoiden kuningasfinaalin ja esitetyn Tangomarkkinoiden kuningatarfinaalin. Kummassakin finaalissa saa suurta näkyvyyttä Tango- ja viihdemusiikin edistämisyhdistys ry:n rekisteröity tavaramerkki. Kyseinen tavaramerkki esitetään ohjelmissa kullan ja punaisen värisenä. Muodoltaan se on halkaistu sydän, jonka sisällä mies ja nainen tanssivat tangoa. Tavaramerkki on yleisesti tunnettu ja se yhdistetään Seinäjoen Tangomarkkinoihin tapahtuman kohderyhmässä. Edellä kuvattu tavaramerkki esiintyy myös Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n nettisivuilla sekä sen Facebook -sivuilla. Lisäksi Seinäjoen Tangomarkkinat Oy markkinoi kyseisellä tavaramerkillä varustettuja vaatteita 7. Kummankin ohjelman aluksi tavaramerkin päälle on lisätty teksti "Seinäjoen Tangomarkkinat" ja pelkästään kyseistä tekstillä varustettua tavaramerkkiä näytetään koko televisioruudun kokoisena, kuningasfinaalin alussa noin 19 sekunnin ajan ja kuningatarfinaalin alussa noin 12 sekunnin ajan. 6 Ohjelmissa saa näkyvyyttä Tango- ja viihdemusiikin edistämisyhdistys ry:n rekisteröity tavaramerkki, ks. tarkemmin patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokanta, hakemusnumero T ( ). 7 Ks. tarkemmin linkistä: ( )

13 13 (19) Piilomainonnan arviointi Erikseen on huomattava, että Tangomarkkinat -ohjelmalla ei ole omaa tunnusta vaan ohjelman tunnuksena käytettiin Tangoja viihdemusiikin edistämisyhdistys ry:n rekisteröityä tavaramerkkiä. Yle toteaa Viestintäviraston päätösluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että Tangomarkkinat -ohjelmalle ei ole suunniteltu omaa tunnusta sen vuoksi, että kyseessä on Tangomarkkinat - tapahtuman televisiointi ja eri tunnuksen käyttäminen tapahtumasta tehdyssä televisio-ohjelmassa johtaisi yleisöä harhaan ohjelman luonteen suhteen. Yle toteaa tunnuksen avulla tiedottavansa vain Yleisradion ohjelmasta, ei markkinoivansa sen avulla itse tapahtumaa eikä sen lipunmyyntiä. Lisäksi Yle toteaa, että on yleinen käytäntö käyttää televisioitavan tapahtuman tunnusta myös muissa tapahtumataltioinneissa. Tapahtuman virallisen tunnuksen käyttö on usein määrätty pakolliseksi tapahtuman televisiointioikeuksia koskevassa sopimuksessa esim. suurten urheilu-, kulttuuri- ja musiikkitapahtumien yhteydessä. Viestintävirasto toteaa, että Yle ei ole edes väittänyt, että Tangomarkkinoiden televisiointia koskevassa sopimuksessa olisi määräyksiä yllä mainitun tavaramerkin käytöstä. Lisäksi Yle lausunnossaan toteaa, että se on itsenäisesti suunnitellut ja päättänyt mm. siitä, kuinka kauan ja millaisina Tangomarkkinoiden tunnukset näkyvät ohjelmien alussa ja lopussa sekä miten Tangomarkkinat -tunnuksia käytetään ohjelmien rytmittäjinä siirryttäessä ohjelman kohtauksesta toiseen. Viestintävirasto arvioi seuraavaksi Tango- ja viihdemusiikin edistämisyhdistys ry:n rekisteröidyn tavaramerkin Tangomarkkinat -ohjelmassa saamaa näkyvyyttä komission tiedonannossa määriteltyjen perusteiden nojalla. Yleisradion tarkoitus Jotta piilomainonnan kriteerit täyttyisivät, on tavaranvalmistajan ja palveluiden tarjoajan tavaroiden, palveluiden, nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallisen tai kuvallisen esittämisen oltava televisioyhtiön tarkoituksella tekemää. Yle toteaa Viestintäviraston päätösluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että yhtiö on itsenäisesti suunnitellut ja päättänyt mm. siitä, kuinka kauan ja millaisina Tangomarkkinoiden tunnukset näkyvät ohjelmien alussa ja lopussa sekä miten Tangomarkkinat -tunnuksia käytetään ohjelmien rytmittäjinä siirryttäessä ohjelman kohtauksesta toiseen. Tangomarkkinoiden tunnuksen esittämisen tarkoituksena on Ylen lausunnon mukaan ollut tunnistaa ohjelma Tangomarkkinat -tapahtuman televisioinniksi ja toimia samanaikaisesti Tangomarkkinat - ohjelman tunnuksena. Viestintävirasto katsoo, että Tango- ja viihdemusiikin edistämisyhdistys ry:n rekisteröidyn tavaramerkin kuvallisen esittä-

14 14 (19) misen sisällyttäminen ohjelmaan on ollut Yleisradion tarkoituksella tekemää. Mainostarkoitus Toinen edellytys piilomainonnalle on, että se on televisiotoiminnan harjoittajan mainostarkoituksessa tekemää. Yle totesi Viestintäviraston päätösluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että tavaramerkin käytöllä ei ole ollut tarkoitus mainostaa tai muutoinkaan tuottaa markkinoinnillista tai mainoksen luonteista näkyvyyttä Tangomarkkinat -tapahtumalle. Mainostarkoitukseen liittyy lausunnon mukaan myös vastikkeellisuus eikä minkäänlaista vastiketta ole maksettu Yleisradiolle Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n puolelta. Edelleen Yle toteaa lausunnossaan, että Tangomarkkinat - tunnuksen käytön tarkoituksena on tunnistaa tapahtumasta taltioidut televisio-ohjelmat ja näin markkinoida Ylen ohjelmia. Kun kysymyksessä on tapahtuman televisiointi, itse tapahtuman ja sen tunnusten näkymistä ohjelmassa ei Ylen mukaan kuitenkaan voi välttää eikä estää millään keinoilla. Mainostarkoitus ei Ylen lausunnon mukaan toteudu Tangomarkkinoiden yhteydessä siksikään, että ohjelmat Tangomarkkinoista lähetettiin pääosin suorina, mistä johtuen tavaramerkin näyttämisellä ei olisi voinut olla epäsuoraakaan mainosvaikutusta. Koska tapahtuma oli jo alkanut ohjelmaa lähetettäessä, ei siihen ollut enää mahdollista ostaa lippuja, kun tapahtuman tunnus näytettiin. Tunnuksen näyttö ei näin ollen olisi voinut vaikuttaa meneillään olleen tapahtuman lippujen myyntiin. Viestintävirasto toteaa, että toisin kuin Yle lausunnossaan esittää mainonta ei aina edellytä vastikkeellisuutta. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain määritelmän mukaan mainonnalla tarkoitetaan tavallisesti maksua tai muuta vastiketta vastaan televisio- ja radiotoiminnassa lähetettävää tiedotetta, ilmoitusta tai muuta viestiä, joka ei ole sponsorointia eikä tuotesijoittelua ja jonka tarkoituksena on edistää mainostajan hyödykkeiden myyntiä taikka taloudellista toimintaa harjoittavan mainostajan tunnettuutta. AVMS -direktiivin piilotetusti toteutetun kaupallisen viestinnän määritelmässä taas todetaan, että tavaramerkin määritelmän mukaista esittämistä pidetään tarkoituksellisena erityisesti silloin, kun se tehdään maksua tai muuta vastiketta vastaan. Viestintävirasto toteaa, että ohjelmissa esiintyvän Tango- ja viihdemusiikin edistämisyhdistys ry:n rekisteröidyn tavaramerkin esittely on jo itsessään mainosmaista. Kyseinen tavaramerkki esitetään televisiossa kullan ja punaisen värisenä ja muodoltaan halkaistuna sydämenä, jonka sisällä mies ja nainen tanssivat tangoa. Tavaramerkki on yleisesti tunnettu ja se yhdistetään Seinäjoen Tangomarkkinat -tapahtumaan tapahtuman kohderyhmässä.

15 15 (19) Kuten edellä on todettu, Tangomarkkinat -ohjelmalla ei ole omaa logoa vaan sen tunnuksena käytetään Tango- ja viihdemusiikin edistämisyhdistys ry:n rekisteröityä tavaramerkkiä. Tavaramerkin televisiossa esittämisen mainosmaisuutta korostaa se, että useimmat televisiossa esiintyneet tavaramerkit eivät olleet paikallaan vaan niiden visuaalista näkyvyyttä oli korostettu pyörivällä liikkeellä. Tavaramerkkeihin oli myös lisätty kiiltoa sekä niiden taustoihin väriä ja kimalletta. Kuten edellä on todettu, vastaava tavaramerkki esiintyy lisäksi Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n nettisivuilla sekä Facebook -sivuilla. Molempien tangofinaalien aikana ohjelmassa myös haastatellaan eri henkilöitä mainosseinän edessä takahuoneessa. Kyseisessä tilanteessa haastateltavien taustalla olevassa seinässä oli suurikokoinen tavaramerkki ja sen päällä teksti Seinäjoen Tangomarkkinat. Esimerkiksi Kuningasfinaalissa kyseinen tavaramerkki esiintyi ennen ensimmäisen esiintyjän ensimmäistä finaaliesitystä useita kertoja. Pyörivä tavaramerkki oli heijastettu suurikokoisena lavan taustaseinään, joka näkyi erittäin hallitsevana tv-kuvassa mm. juontajien sekä tilaisuuden avaavan elinkeinoministerin takana. Pyörivä tavaramerkki heijastettiin suurikokoisena myös esiintymislavan lattiaan (josta se näkyi pääasiassa vain tvruudussa), se esiintyi pienemmässä koossa useassa eri yhteydessä tv-ruudun alalaitaan ilmestyvässä palkin vasemmassa laidassa (palkissa mm. esitellään orkesterin kapellimestari, elinkeinoministeri ja ohjataan tapahtuman twitter -palveluun) sekä koko kuvaruudun täyttävien äänestysohjeiden aikana pienenä oikeassa yläkulmassa. Lisäksi se täytti koko tv-ruudun mm. ennen tuomareiden esittelyä olevassa leikkauksessa sekä tuomareiden esittelyn päättävässä leikkauksessa. Edelleen se oli kiinteästi nähtävinä tuomareiden istuinpaikkojen etuseinässä sekä juontajien juontolappujen takaselkämyksissä. Molemmat viimeksi mainitut suunnattiin ennen kaikkea tv:n katselijoille. Viestintävirasto toteaa, että Ylen lausuma siitä, ettei tapahtumataltioinnissa ole mahdollista millään keinoilla välttää itse tapahtuman ja sen tunnusten näkymistä ohjelmassa pitää suurelta osin paikkansa. Lausuma on kuitenkin tunnusten näyttämisen osalta ristiriidassa sen kanssa mitä Yle kertoo lausunnossa tunnuksen käytöstä ja suunnittelusta. Lausunnossa nimenomaan todetaan tältä osin, että Yle on itsenäisesti suunnitellut ja päättänyt mm. siitä, kuinka kauan ja millaisina Tangomarkkinoiden tunnukset näkyvät ohjelmien alussa ja lopussa sekä miten Tangomarkkinat -tunnuksia käytetään ohjelmien rytmittäjinä siirryttäessä ohjelman kohtauksesta toiseen. Viestintävirasto oudoksuu Ylen lausunnon mainintaa siitä, ettei suorissa lähetyksissä näytettävillä tavaramerkeillä voi olla epäsuoraakaan mainosvaikutusta, koska jo käynnissä olevaan tilaisuuteen ei enää voi hankkia lippuja. Tällainen mainonnan tulkinta nykyaikaisen mielikuvamainonnan aikana on ensinnäkin hyvin suppea. Lisäksi se jättää täysin huomiotta sen seikan, että Ylellä ja Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:llä on voimassa oleva

16 16 (19) taltiointisopimus myös vuoden 2015 Tangomarkkinoiden osalta sekä Ylellä lisäksi optio vuoden 2016 tapahtuman taltioinnista ja välittämisestä. Viestintävirasto katsoo, että kun otetaan yllä mainitut seikat huomioon, Yleisradion tarkoitus on ollut lisätä tavaramerkin erillisellä televisiossa näyttämisellä Seinäjoen Tangomarkkinat tapahtuman näkyvyyttä eli erillinen näyttäminen on tehty mainostarkoituksessa. Harhaanjohtavuus Kolmas edellytys piilomainonnalle on esittämiseen liittyvä riski siitä, että se johtaa yleisöä harhaan toiminnan luonteen suhteen. Arvioinnissa tarkastellaan nimenomaan toimintaan liittyvää harhaanjohtavuuden riskiä. Toiminnalta ei edellytetä, että esittämisen todettaisiin johtavan harhaan. Yleisesti on katsottu, että esittämisen harhaanjohtavuutta tulee arvioida katsojan näkökulmasta. Yle totesi Viestintäviraston päätösluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että Tangomarkkinat -tunnuksen käytöllä Tangomarkkinat -ohjelmassa pyritään kertomaan yleisölle selvästi, minkä tapahtuman televisioinnista on kysymys. Lisäksi Yle toteaa, että vaikka tapahtuman tunnuksesta poikkeavan tunnuksen käyttäminen olisi yksittäistapauksessa sallittuakin, eri tunnuksen käyttäminen tapahtumasta tehdyssä ohjelmassa aiheuttaisi sekaantumisvaaran. Viestintävirasto toteaa, että Yle ei ole tässä tapauksessa ollut velvoitettu näyttämään kyseistä tavaramerkkiä Tangomarkkinoista televisioiduissa ohjelmissa. Viestintävirasto katsoo, että tavaramerkki on ohjelmassa saanut niin suuren näkyvyyden, että kyse ei voi olla pelkästä katsojien informoimisesta. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 21 :n mukaan kaupallisen viestinnän on oltava selkeästi tunnistettavissa. Mikäli mainonta ja muu toimituksellinen aineisto sekoitetaan keskenään, liittyy esittämiseen riski katsojan harhaanjohtamisesta. Katsojalle voi tällaisen esittämisen perusteella myös jäädä epäselväksi, kenellä viime kädessä on vastuu ohjelman toimituksellisesta sisällöstä. Viestintävirasto on edellä katsonut, että tavaramerkin esittämisen tarkoituksena on ollut lisätä Seinäjoen Tangomarkkinat tapahtuman näkyvyyttä. Tämä on ongelmallista kaupallisen viestinnän tunnistettavuusvaatimuksen näkökulmasta ja sisältää Viestintäviraston arvion mukaan riskin katsojan harhaanjohtamisesta. Sopimaton silmiinpistävyys Viestintävirasto katsoo, että piilomainontaa arvioitaessa on keskeistä tarkastella esittämistä komission tulkitsevassa tiedonannossa käsitellyn sopimattoman silmiinpistävyyden kriteerin kannalta. Arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota tavaramer-

17 17 (19) kin, tuotteen, palvelun tai yrityksen nimen esittämistapaan sekä siihen, onko esittäminen toistuvaa tai korostettua. Lisäksi arvioinnissa on huomioitava ohjelman toimituksellinen sisältö. Tiedonannon kohdan 34 mukaan tuotteen näyttäminen silmiinpistävästi voi olla piilomainontaa esimerkiksi silloin, jos näyttäminen ei ole perusteltua ohjelman toimituksellisten tarpeiden kannalta vaan on seurausta toimitukselliseen sisältöön kohdistuvasta kaupallisesta vaikuttamisesta tai voi johtaa harhaan toiminnan luonteen suhteen. Viestintävirasto on sopimatonta silmiinpistävyyttä koskevassa arvioinnissaan ottanut huomioon tavaramerkin tv-ruudussa näyttämisen keston, toistuvuuden ja eri yhteydet, joissa sitä näytettiin. 8 Edelleen sopimattoman silmiinpistävyyden arvioinnissa on kiinnitetty huomiota siihen, että suuri osa tavaramerkin esittämisestä on kohdistettu pelkästään tai ainakin pääasiassa nimenomaan television katsojille eikä tapahtumapaikalla tapahtumaa seuraavalle yleisölle kuten esimerkiksi: esiintymislavan lattiassa pyörivä suurikokoinen tavaramerkki, kuvakulmasta toiseen siirryttäessä, ns. leikkausten aikana koko televisioruudun kokoiset tavaramerkit, eri yhteyksissä televisioruudun alapalkissa pyörivät tavaramerkit, tuomareiden istuinpaikkojen etuseinä ja juontajien muistilaput. Useat tällaiset tavaramerkin esittämiset oli nimenomaan tehty Ylen toimesta ainoastaan televisiolähetykseen. Lisäksi niissäkin yhteyksissä, joissa tavaramerkki oli myös paikan päällä nähtävillä, sen televisiossa näkymistä oli erilaisin kuvausteknisin ratkaisuin korostettu (esim. kuvakulmien valinnalla). Viestintävirasto toteaa, että kun kaikki nämä edellä luetellut yksittäiset seikat otetaan huomioon kokonaisuutena, muodostuu tavaramerkin esittäminen sopimattomalla tavalla silmiinpistäväksi. Yle on Viestintäviraston päätösluonnoksesta antamassaan lausunnossa todennut, että ohjelman tunnusta on näytetty ohjelman yhteydessä sisällöllisistä syistä. Tämä on ollut Yleisradion itsenäinen, toimituksellinen valinta. Tunnuksen näyttäminen on ollut Ylen mukaan perusteltua toimituksellisten tarpeiden kannalta ja on ollut tarkoituksellista vain tästä syystä. Ylen 8 Esimerkiksi kuningasfinaalin ensimmäisen kymmenminuuttisen aikana tavaramerkki näkyi eri muodoissaan tvruudussa yli 4 minuutin ajan. Lisäksi on huomattava, että muutamaan otteeseen tavaramerkki näkyi tv-ruudussa useammassakin eri kohdassa samanaikaisesti. Esimerkiksi, kun tango-orkesterin kapellimestari esiteltiin noin 4 minuutin kohdalla, tavaramerkki näkyi samanaikaisesti kolmessa eri paikassa: lavan taustarakenteessa, lavan lattiassa ja lisäksi tv-ruudun alalaidassa olevan palkin vasemmassa laidassa kapellimestarin nimen edessä. Kuningatar -finaalin ensimmäisen kymmenminuuttisen aikana tavaramerkki ei saanut yhtä paljon näkyvyyttä, mutta se oli kuitenkin eri muodoissaan esillä tv-ruudussa ensimmäisen kymmenminuuttisen aikana noin 2 minuutin ajan.

18 18 (19) mukaan tunnuksen käytöllä ohjelmassa pyritään kertomaan yleisölle selvästi, minkä tapahtuman televisioinnista on kysymys. Viestintävirasto toteaa, että taltioitavan tapahtuman tunnuksen näyttäminen voi olla tarpeen ohjelman toimituksellisten tarpeiden kannalta. Tässä tapauksessa esitetystä tavaramerkistä on kuitenkin tehty erittäin mainosmainen ottaen erityisesti huomioon sen väritys, usein erittäin suuri koko, taustalle lisätyt kimalteet ja se seikka, että kyseinen tavaramerkki esitettiin useimmiten pyörivänä, jolloin sen näkyminen televisioruudussa korostui entisestään. Lisäksi sitä esitettiin televisioruudussa jopa kolmessa kohdassa samanaikaisesti. Tavaramerkin esittämiselle ohjelmassa annettu näin suuri näkyvyys ei Viestintäviraston arvion mukaan ole perusteltua tapahtumataltioinnin toimituksellisten tarpeiden tai yleisön informoimisen kannalta. Johtopäätökset Viestintävirasto toteaa, että Yleisradio on rikkonut piilomainonnan kieltoa Tangomarkkinat -ohjelmasarjassa esittämällä kuvallisesti Tango- ja viihdemusiikin edistämisyhdistys ry:n rekisteröityä tavaramerkkiä. Ylen tarkoituksena on Viestintäviraston arvion mukaan ollut käyttää esittämistä mainostarkoituksessa. Esittäminen on saattanut johtaa yleisöä harhaan toiminnan luonteen suhteen ja se on kokonaisuutena arvioiden ollut sopimattoman silmiinpistävää. Lisätiedot Lisätietoja päätöksestä antavat lakimies Kalle Varjola puh ja päällikkö Päivi Peltola-Ojala, puh Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Salassapito Sovelletut lainkohdat Päätöksen alkuperäinen versio sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettäväksi katsottavaa tietoa. Salassa pidettävät kohdat on merkitty hakasulkein [...]. Laki Yleisradio Oy:stä (1380/1993) 12 ja 12 a, laki televisio- ja radiotoiminnasta (744/1998) 2 1 mom k ja 21.

19 19 (19) Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallintooikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Apulaisjohtaja Petri Makkonen Lakimies Kalle Varjola Liite Valitusosoitus

Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Päätös 1 (16) Dnro: 14.4.2014 31/931/2014 Yleisradio Oy PL 94 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Asian tausta ja tarkastelun rajaus

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös Partiomestari -ohjelmasarjan toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Viestintäviraston päätös Partiomestari -ohjelmasarjan toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Päätös 1 (14) Dnro: 25.8.2015 799/931/2014 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös Partiomestari -ohjelmasarjan toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Yritys, jota päätös

Lisätiedot

PÄÄTÖS TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN RIKKOMISESTA

PÄÄTÖS TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN RIKKOMISESTA 23.11.2010 1588/9224/2010 Subtv Oy Ilmalantori 2 00240 HELSINKI PÄÄTÖS TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN RIKKOMISESTA ASIAN VIREILLETULO JA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET Asian tausta Sovellettavat

Lisätiedot

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Dnro 2006/70/0402 17.2.2006 TELEVISIO ILMAN RAJOJA DIREKTIIVIN MUUTTAMINEN (COM(2005) 646 FINAL)

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Dnro 2006/70/0402 17.2.2006 TELEVISIO ILMAN RAJOJA DIREKTIIVIN MUUTTAMINEN (COM(2005) 646 FINAL) Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Dnro 2006/70/0402 17.2.2006 Lausuntopyyntönne 20.1.2006 TELEVISIO ILMAN RAJOJA DIREKTIIVIN MUUTTAMINEN (COM(2005) 646 FINAL) Komissio on antanut ehdotuksensa

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Päätös 1 (9) Dnro: 10.7.2014 158/932/2014 Fox International Channels Oy Mainosaikatutkimus 9/2013 Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Asian taustaa Viestintävirasto

Lisätiedot

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 1 (15) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 2 (15) Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 1 (16) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 2 (16) Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Päätös 1 (5) Dnro: 19.6.2014 218/932/2013 Sanoma Media Finland Oy PL 30 00089 SANOMA Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Asian tausta VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS Viestintävirastolta tiedusteltiin,

Lisätiedot

V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa

V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000 Sponsorointi valtionhallinnossa HELSINKI 2000 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ 12.5.2000 Tekijät

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

MAINOSAIKATUTKIMUS 04 05 / 2011

MAINOSAIKATUTKIMUS 04 05 / 2011 MAINOSAIKATUTKIMUS 04 05 / 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 YHTEENVETO 3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 4 SISÄLTÖJAKSOJEN MÄÄRITTELY 6 4.1 Ohjelma ja ohjelmisto 6 4.2 Mainonta 6 4.3 Oman konsernin mainokset 8 4.4

Lisätiedot

OHJELMATOIMINNAN SÄÄNNÖSTÖ

OHJELMATOIMINNAN SÄÄNNÖSTÖ OHJELMATOIMINNAN SÄÄNNÖSTÖ Yleisradio Oy www.yle.fi ISBN 951-43-0859-X Helsinki 2006 Ulkoasu: Tähtikuviot Oy OHJELMATOIMINNAN SÄÄNNÖSTÖ Yleisradio Oy Hyväksytty hallintoneuvostossa 26.4.2005 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

Audiovisuaalisista mediapalveluista annetun direktiivin (2007/65/EY) implementoiminen Suomen lainsäädäntöön Työryhmän alustava ehdotus

Audiovisuaalisista mediapalveluista annetun direktiivin (2007/65/EY) implementoiminen Suomen lainsäädäntöön Työryhmän alustava ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 47/2008 Audiovisuaalisista mediapalveluista annetun direktiivin (2007/65/EY) implementoiminen Suomen lainsäädäntöön Työryhmän alustava ehdotus Helsinki, 2008

Lisätiedot

ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Julkinen versio 17.5.2005. Markkinaoikeudelle

ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Julkinen versio 17.5.2005. Markkinaoikeudelle ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Markkinaoikeus PL 118 00131 HELSINKI Markkinaoikeudelle Esitys kilpailunrajoituslain 6 :n (7 :n ennen 1.5.2004) mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomusmaksun

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

TV- JA RADIOARKISTOJEN AINEISTOJEN KÄYTTÖLUVAT

TV- JA RADIOARKISTOJEN AINEISTOJEN KÄYTTÖLUVAT 1 (40) Tekijänoikeusselvitykset 2002 TV- JA RADIOARKISTOJEN AINEISTOJEN KÄYTTÖLUVAT OTL, AA Jyrki Siivola/ Asianajotalo ANPR maaliskuu 2002 1 (32) 1 Tehtävänanto Selvityksen tarkoituksena on ollut selvittää

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

4. HE 114/2002 vp laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta

4. HE 114/2002 vp laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 71/2002 vp Keskiviikko 18.9.2002 kello 08.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 112/2002 vp viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta Ilmoitetaan,

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006

Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006 30.8.2006 Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006 Kuluttajavirasto muistuttaa tuotesijoittelun periaatteista Tavaroiden, palveluiden, tavaramerkkinen yms. sijoittelulla ohjelmiin tavaroiden valmistajat ja

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 24.2.2005 1310/532/2004 Jakelussa mainitut Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittajat Televisiolähetyspalveluiden hinnoittelua koskeva valitus 1)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 7/2003. Verkkopaikannuksen oikeudellinen opas

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 7/2003. Verkkopaikannuksen oikeudellinen opas LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 7/2003 Verkkopaikannuksen oikeudellinen opas Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Esipuhe Henkilökohtainen navigointi NAVI-ohjelma

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

SELVITYS OHJELMISTOLUPAJÄRJESTELMÄN PERUS- TUSLAINMUKAISUUDESTA SANANVAPAUDEN JA ELIN- KEINOVAPAUDEN NÄKÖKULMASTA

SELVITYS OHJELMISTOLUPAJÄRJESTELMÄN PERUS- TUSLAINMUKAISUUDESTA SANANVAPAUDEN JA ELIN- KEINOVAPAUDEN NÄKÖKULMASTA SELVITYS OHJELMISTOLUPAJÄRJESTELMÄN PERUS- TUSLAINMUKAISUUDESTA SANANVAPAUDEN JA ELIN- KEINOVAPAUDEN NÄKÖKULMASTA Tuomas Ojanen Päivi Tiilikka Inka Vairimaa Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 28.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus 14.6.2005 405/4/03 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus PÄÄTÖS KANTELUUN KUVAAMISLUPIA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU Toimittaja Jarkko Sipilä pyysi

Lisätiedot