Kiimingin kunta Sivistyslautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiimingin kunta Sivistyslautakunta"

Transkriptio

1 Siv.ltk Liite 2. Kiimingin kunta Sivistyslautakunta Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009

2 VISIO 2015 Kiimingissä on seudullisesti kilpailukykyiset ja kaikkien saavutettavissa olevat sivistys- ja vapaa-ai kapalvelut. Palveluiden tuottamisessa korostuu asiakaslähtöisyys, laatu, turvallisuus, yhteistyö ja kiiminkiläinen arvoperusta. TOIMINTA-AJATUS Sivistyspalvelutuotantoalue järjestää ja kehittää laadukasta oppimista ja koulutusta sekä edistää kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia ylläpitäviä ja lisääviä toimintamahdollisuuksia.

3 Sivistyspalvelutuotantoalueen strategiset päämäärät vuoteen 2015 Sivistyspalvelutuotantoalue vastaa kunnan kahdesta keskeisestä prosessista: 1. Lapsen kasvun ja kehitysprosessi 2. Kansalaispääoman kehittäminen

4 Palvelutuotannon organisaatio rakennetaan vastaamaan näitä prosesseja. Strategiset päämäärät vuoteen 2015 ovat seuraavat: 1. Asiakkaat ovat tyytyväisiä palvelutuotantoalueen palveluihin, jotka järjestetään yhä useam min yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja pyritään palvelujen mahdollisimman hyvää saavutettavuuteen. Palveluissa korostuu asiakaslähtöisyys, tuloksekkuus, kustannustehok kuus, monipuolisuus, valinnan mahdollisuus ja TVT:n mahdollisuudet. Asiakkaan omaa vas tuuta pyritään tarkoituksenmukaisesti lisäämään. 2. Kiimingin sivistyspalvelut tekee tiivistä yhteistyötä seudullisesti ja on haluttu yhteistyökump pani. Paikkakunnan sivistyspalvelutuotantoalueen jokainen palvelualue tunnetaan positiivi sesti myös seudulla. 3. Palvelutuotantoalueella on riittävät resurssit ja ne on tuotannossa kohdennettu optimaalises ti. 4. Palvelutuotantoalue huolehtii laadukkaasti elinikäisen oppimisen edellytyksistä sekä

5 koulu tus- ja yhteiskuntatakuun toteutumisesta. 5. Palvelutuotantoalue luo kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen, virikkeelliseen, elä mään. 6. Palvelutuotantoalueelle hakeutuu osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa. 7. Palvelutuotantoalue on alansa rohkea edelläkävijä ja yhteistyö on sen keskeinen elementti. Sivistyspalvelutuotantoalueen yhteiset, kriittiset menestystekijät: Vaikuttavuus ja palvelukyky 1. Asiakaslähtöisyys ja yhteistyö 2. Laadukkaat, kustannustehokkaat ja saavutettavat palvelut 3. Palvelut tukevat virikkeellistä ja tasapainoista elämää 4. Elinikäisen oppimisen tukeminen Prosessit ja rakenteet

6 5. Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin 6. Toimiva ohjaus- ja johtamisjärjestelmä 7. Kilpailukykyinen ja laadukas palvelutuotanto 8. Ennaltaehkäisevät toimintamallit käytössä 9. Saavutettava, kustannustehokas palveluverkko ja palvelujen tuottamismallit kunnossa 10.Yhteistyö ja tiimirakenteet 11. Markkinointi ja viestintä Talous ja resurssit VISIO 2015 TOIMIN- TA-AJA TUS 12. Optimaalinen resursointi 13.Tilat tehokkaassa, tarkoituksenmukaisessa, käytössä 14. Palvelut taloudellisesti tuotettuina 15. Hanke- ja tapahtumaosaaminen

7 16. Perustehtävän osuus kokonaiskustannuksista saadaan kasvuun Henkilöstö 17. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö 18. Muutosjohtaminen ja esimiestyö 19. Avoin ja houkutteleva rekrytointijärjestelmä 20. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 21. Uudistusmyönteisyys 22. Optimaalinen henkilöstön mitoitus ja tarkoituksenmukainen käyttö 22. Muutosjohtaminen ja esimiestyö

8 Opetuspalvelut: Opetuspalvelut jaetaan kolmeen palveluyksikköön, Kirkonkylän, Jäälin sekä lukion palveluyksikköön. Perus tetut palveluyksiköt ovat yhteneväiset päivähoidon palveluyksiköiden aluejaon kanssa ja mahdollistavat osal taan luontevan yhteistyön päivähoidon ja perusopetuksen kesken. Valtuuston hyväksymän kouluverkkoselvityksen 2007 ja esiopetusselvityksen 2008 mukaisesti siirrytään pe rusopetuksessa yhtenäisen perusopetuksen malliin ja opetus keskitetään isompiin kouluyksiköihin turvaa malla samalla lähikoulut pienille oppilaille. Koulukuljetukset minimoidaan ja kuljetukset järjestetään ensisijai sesti palvelu- ja joukkoliikennettä käyttäen. Toimiva, yhtenäinen perusopetus, turvataan kaikille kunnan pe rusopetuksen oppilaille. Aineenopettajien, luokanopettajien ja lastentarhanopettajien yhteistyö on tiivistä ja saumatonta. Opetuksen nivelvaiheessa on riittävä tuki ja tiedonsiirto. Jatko-opintopaikan saavuttaa Kiimingin kunnan perusopetuksen oppilaista 100% ja koulupudokkaiden seu rantaa jatketaan 2. asteelle. Varhaiskasvatus siirtyy sivistyspalvelutuotantoalueelle alkaen ja koko kunnan perusopetuksessa siirrytään vaiheittain joustavan alkuopetuksen toteutusmalliin. Palvelutuotannon organisaatio rakennetaan kunnan sopimusohjausjärjestelmän mukaiseksi siten, että siitä muodostuu tiimityö tä korostava ja tehokas. Seudullista yhteistyötä tehostetaan oppilaan ja kunnan kannalta tarkoituksenmukai sella tavalla. Peruskoulun ja lukion oppilaskohtaisten kustannusten kehitys vakautetaan seudulliselle tasolle ja perustehtävän osuus kokonaiskustannuksista saadaan kasvuun. Yksikköhinnat saadaan seudullisesti kil pailukykyiselle tasolle saman aikaisesti hyvien oppimis- ja kasvatustulosten kanssa. Opetuksen laatua, oppi mistuloksia ja opetuksen osuutta kokonaiskustannuksista seurataan säännöllisesti. Luonnos opetuspalveluiden tavoitteista talousarviovuodelle 2009 BSC- mallin mukaiset mittarit ja tavoitetaso määritellään tilaajan ja tuottajan välisissä

9 palveluso pimusneuvotteluissa ja hyväksytään vuoden 2009 palvelusopimuksissa. 1. ASIAKAS (Vaikuttavuus ja palvelukyky) Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Laadukas ja asiakaslähtöinen perusopetus ja lukiokoulutus Opetussuunnitelman toteutuminen Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset Kyselyiden vastausprosentti vähint. 90 % Asiakastyytyväisyys ja saavutettavuus Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely ja toteutetaan kysely Hyvä- Henki ohjelmalla Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset - 2. lk oppilaat - 2. lk oppilaiden vanhemmat - 5. lk oppilaat - 5. lk oppilaiden vanhemmat - 8. lk oppilaat - 8. lk oppilaiden vanhemmat - lukion 2. vk opiskelijat - lukion 2. vk opiskelijoiden vanhemmat Arviointiasteikolla 1-5 vastausten ka. kaikilla osa-alueilla väh. 3,8 Vastausten keskiarvo: vähintään 4,0 vähintään 3,8 vähintään 3,8 vähintään 3,8 vähintään 3,6 vähintään 3,6 vähintään 3,6 vähintään 3,6 Kyselyiden vastausprosentti vähint. 90 % Turvallisuus ja koulukiusaaminen Oppimistulokset Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely ja toteutetaan kysely Hyvä- Henki ohjelmalla Valtakunnallisten kokeiden tulokset Kyselyiden vastausprosentti vähint. 90 % Arviointiasteikolla 1-5 vastausten ka. kaikilla osa-alueilla väh. 3,8 Keskiarvo vähintään valtakunnan keskitasoa

10 - 6 lk. matematiikka - 9. lk matematiikka Keskiarvo vähintään valtakunnan keskitasoa - 9. lk englanti Keskiarvo vähintään Oulun läänin keskitasoa Oppimisen tuki Erityinen tuki ja oppilashuolto Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely, joka mittaa oppimistuloksia laajemmin kuin em. kokeiden tulokset (MAKE- KO) 1, 3, 5 ja 8 lk:t Hojks- oppilaiden määrä Jakotuntien määrä/vuosiluokka/koulu Virheitä 30%, 90% oppilaista Virheitä 50%, 2% oppilaista. Laaja-alainen erityisopetus: - oppilaita - tuntia/oppilas Tukiopetustunnit - oppilaita - tuntia/oppilas Koulukuraattori (vvh)/ oppilas Terveydenhoitajan (vvh)/ oppilas Oppilashuoltoryhmän kokoontumisten määrä / koulu Kustannustehokkuus Opetusryhmän koko Opetusryhmän ka. ko-

11 Ap/Ip ja koulujen kerhotoiminta (ka.) Toimintaan osallistuneiden lasten ja ohjaajien määrä ko/vsl/koulu Aamupäivätoimintaa osallistuneet/koulu Iltapäivätoimintaan osallistuneet/koulu AP/IP- ohjaajien määrä AP/IP- ohjaajien määrä/ryhmä Vuosisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutuminen Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely ja toteutetaan kysely Hyvä- Henki ohjelmalla Toimiva seuranta ja raportointimalli Lasten ja vanhempien asiakastyytyväisyys Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely ja toteutetaan kysely Hyvä- Henki ohjelmalla Toimiva seuranta ja raportointimalli Seurantajärjestelmät Arvosanamuutokset opiskelun nivelvaiheissa Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely: luokka luokka / 5-6 luokka Muutoksen ero korkeintaan vertailukuntien tasolla / 6-7 luokka (koulusta riippuen) Sijoittuminen jatkoopintoihin Toisen asteen oppilaitoksessa aloittaneet/ edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneet 100% peruskoulun päättäneistä aloittaa opiskelun toisen asteen oppilaitoksissa Ensimmäisen vuoden ai-

12 Opintojen keskeyttäminen Lukio-opinnot keskeyttäneet/lukio-opis-kelijat kana opintonsa keskeyttäneitä 5% Enintään 5 % keskeyttää opinnot Kiimingin lukiossa 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Henkilöstö Poissaolot Sairauspoissaolot ammattiryhmittäin ja yksiköittäin Ohjaus ja johtamisjärjestelmät Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Toimiva seuranta ja raportointimalli Tiimirakenteet ja niiden toiminta Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Toimiva seuranta ja raportointimalli Oppimista tukevat tilat ja opetusvälineet Tyytyväisyys fyysisiin olosuhteisiin Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset Vastausten keskiarvo vähintään 3,5 Kyselyiden vastauspro-

13 sentti vähint. 90 % Tilaaja-tuottaja- malli Palvelusopimuksen toteutuminen Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Luodaan palvelusopimuksen toteutumista arvioiva järjestelmä Luodaan järjestelmä koulukohtaisten, vuosittaisten, avainalueiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointiin Seurantajärjestelmät Hankkeiden ja projektien vaikuttavuus Hankerahoitus euroa/oppilas Laaditaan hankkeille yhteismitallinen palaute ja arviointimittaristo

14 3. HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Osaavat ja uudistumiseen motivoituneet työyhteisöt Ammattitaito Henkilöstön määrä ja pätevien osuus ammattiryhmästä Määräaikaisten osuus ammattiryhmästä Syyslukukaudella 2009 väh. 98 % opettajista ja 100% koulunkäyntiavustajista ja kerho-ohjaajista täyttää vaaditut kelpoisuusehdot Työtyytyväisyys Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset Vastausten keskiarvo vähintään 3,5 Kyselyiden vastausprosentti vähint. 90 % Kehityskeskustelut Palkkausjärjestelmän toimivuus Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset (yhdenmukainen ja mitattavissa oleva) Kehityskeskustelut käydään kaikissa yksiköissä vuosittain (100%) Kehitetään työn vaativuuden arviointia Kannustava palkkaus Osaaminen Laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma Muutosjohtaminen ja esimiestyö Esimiestaidot Alaistaidot Yhteistyötaidot Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely ja toteutetaan kysely Hyvä- Kyselyiden vastausprosentti vähint. 90 % Arviointiasteikolla 1-5 vastausten ka. kaikilla osa-alueilla väh. 3,5

15 Henki ohjelmalla 4. TALOUS Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Riittävät taloudelliset resurssit Opetustuntien määrä Viikkotuntimäärä/oppilas Säilytetään vähintään lukuvuoden laskennallinen taso kuitenkin huomioiden rakenteellisten ratkaisujen vaikutukset Opetusryhmien keski-koko Eron pienentäminen Oulun läänin kaupunkimaisten kuntien keskikokoon nähden Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen Kouluverkko Organisaatiomalli Kouluverkko- ja esiopetusselvityksen mukainen eteneminen kouluverkko ja johtamisjärjestelyis-

16 Koulukuljetus sä Taloudellisuus Opetuksen osuus kokonaiskustannuksista Käyttökustannukset suhteutettuna kuntakohtaiseen yksikköhintaan - perusopetus - lukio-opetus Opetuksen osuus kokonaiskustannuksista Käyttökustannusten ja kuntakohtaisen yksikköhinnan eron pienentäminen. vuonna % Tilojen optimaalinen käyttö Talousosaaminen ja kustannustietoisuus Talouden seuranta Koulutilojen käyttö Yksikkökohtainen KS 2009 Kehitetään raportointijärjestelmä toimivaksi Yksikkökohtaiset kustannukset eivät vuoden 2009 aikana ylity Yksikkökohtaiset kustannukset seurattavissa ja raportoitavissa Tilankäyttö optimoidaan Kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaisena Palvelualueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Varhaiskasvatus osaksi sivistyspalvelutuotantoaluetta alkaen Perustetaan työryhmä valmistelemaan varhaiskasvatuksen siirtoa osaksi sivistyspalvelutuotantoaluetta, joustavan alkuopetuksen sekä erityisen tuen tarpeita, esiopetuksen ja

17 perusopetuksen opetussuunnitelmien yhteensovittamiseen ja päivittämiseen sekä hallinnollisten ratkaisujen valmisteluun. Joustavaan alkuopetukseen siirtyminen aloitetaan alkuluokkatoiminnan pilottivaiheella Välikylän uu dessa päiväkodissa (2010) Kouluverkko ja johtamisjärjestelmä toteutuu kouluverkkoselvityksen 2007 esiopetusselvityksen 2008 mukaisena ja vaiheittainen siirtyminen investointiohjelman kautta kustannustehokkaaseen kouluverk koon toteutuu koulutuksen saavutettavuuden kärsimättä. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten opiskelumahdollisuudet turvataan. Lahjakkaiden lasten erityis tarpeiden huomioiminen opetuksessa. Oppilashuollon ja oppilaanohjauksen toimintakyky vastaa muuttuvia tarpeita Oppilaan oppimisedellytykset huomioidaan - Riittävät opetuksen tukipalvelut Oppilashuollollisten palvelujen saavutettavuus omassa kunnassa (psykologit ja kuraattorit, kouluter veydenhoito) Tilojen tarkoituksenmukainen ja tehokas yhteiskäyttö Aluejohtajajärjestelmä Palaute ja arviointijärjestelmien kehittäminen Koulujen ja oppilasryhmien keskikokoa kasvatetaan Oulun seudun kaupunkimaisten kuntien keskiko koa vastaavaksi Oppilaskerhotoiminnan vakiinnuttaminen Koulusihteeripalveluiden varmistaminen (uusi toimi) Laaditaan tasa-arvosuunnitelma vuoden 2009 aikana Oppimisen tuen strategia päivitetään vuoden 2009 aikana Pienten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon suunnitelma tarkistetaan Seutulukion 1. vaiheen mukanaolosta hankitaan tarvittavat tiedot ja kokemukset seutu lukion mahdolliseen 2. vaiheen mukanaoloon Palvelualueen konkreettiset toimenpiteet on esitelty yksityiskohtaisesti yhteisten hyvinvointipalveluiden sivis tyspalveluiden palvelutuotantoalueen strategiassa

18

19 Opetuspalvelut Lukio-opetus TULOSLASKELMA Perusopetus budjetoitu budjetoitu muutos budjetoitu budjetoitu muutos % % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot (sis.) , ,9 Myyntituotot (ulk.) ,3 Maksutuotot , ,3 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,5 Toimintatuotot yhteensä , ,8 ULKOISET TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,2 Palvelujen ostot , ,9 -josta koulukuljetukset ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 Avustukset ,3 Muut toimintakulut , ,4 Säästötavoite Ulkoiset toimintakulut yhteensä , ,7 SISÄISET PALVELUJEN OSTOT Taloushallinnon palvelut , ,4 Henkilöstöhallinnon palvelut , ,7 Tiedonhallinta- ja toimistopalvelut , ,5 Kiinteistöpalvelut , ,7 Vahtimestaripalvelut Yhdyskuntatekniset ylläpitopalv ,9 Ateriapalvelut , ,7 Sisäiset korkomenot Sisäiset toimintakulut yhteensä , ,3 Toimintakulut yhteensä , ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Valtionosuudet VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset

20 TILIK. TULOS ennen vyörytyksiä Vyörytykset TILIKAUDEN TULOS 0 0

21 SUUNNITELTU PALVELUTILAUS Opetuspalvelut (1000 ) TA 2009 Ostot omalta tuotannolta Ostot ulkoa 108 Opetuspalvelujen ostot yht

22 Kirjastopalvelut: Kirjasto on aikaansa seuraava ja asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa toimiva virkistys-, oppimis-, kult tuuri ja tietopalvelukeskus, joka tarjoaa asiakkailleen ihmisläheistä ja ammattitaitoista kirjastopalvelua asian mukaisissa kirjastotiloissa sekä riittävää ja ajan tasalla olevaa kirjastoaineistoa. Kirjastopalvelut ovat kaik kien helposti saavutettavissa. Painopistealueena ovat erityisesti lapset ja nuoret. Luonnos kirjastopalveluiden tavoitteista talousarviovuodelle 2009 BSC- mallin mukaiset mittarit ja tavoitetaso määritellään tilaajan ja tuottajan välisissä palvelusopimusneuvotteluissa ja hyväksytään vuoden 2009 palvelusopimuksissa.

23 1. ASIAKAS (Vaikuttavuus ja palvelukyky) Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Asiakastyytyväisyys Asiakaspalvelun laatu Asiakaskysely kaikissa yksiköissä säännöllisesti vuoden välein Kyselyn tuloksen tavoitetaso vähintään keskiarvon mukainen Saavutettavat kirjastopalvelut Asiakaskäynnit: fyysiset käynnit ja www-käynnit Kokonaislainaus/as. luku Kasvua ed. vuoteen 2 % Fyysiset käynnit / toimipiste vähint. ed. vuoden taso Yhteistyö Kokoelmat Tapahtumat ja tilaisuudet Kokoelmien määrä ja laatu Verkkokäynnit / toimipiste Kasvua ed. vuoteen 5 % Tapahtumaa / kk Koulujen ja päiväkotien käyntien määrää lisätään Osallistujia / tapahtuma >2% Kirjaa/asukasluku 7,40 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Henkilöstö Poissaolot Sairauspoissaolot yksiköittäin Enintään kunnan keskitasoa Ohjaus ja johtamisjärjestelmät Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Tulos vähintään kunnan keskitasoa Tiimirakenteet ja niiden toiminta Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Kyselyn tulokset huomioidaan toiminnassa Tilat ja välineet Tyytyväisyys fyysisiin olosuhteisiin Työpaikkakohtaisten kyselyjen vastaukset Vastausten keskiarvo vähintään 3,5 Tilaaja-tuottaja- malli Palvelusopimuksen toteutuminen Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kyselyiden vastausprosentti vähint. 90 % Luodaan palvelusopimuksen toteutumista arvioiva

24 järjestelmä 3. HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Ammattitaitoinen ja uudistushaluinen henkilöstö Kehityskeskustelut Kyselyjen vastaukset (yhdenmukainen ja mitattavissa oleva) Käydään kaikissa yksiköissä vähintään kerran vuodessa (100%) Kirjastoammatillinen koulutus Työtyytyväisyys Palkkausjärjestelmän toimivuus Koulutus lukumäärä / henkilötyövuosi Itsearviointi Hyvä Henki -kyselyn avulla Työn vaativuuden arviointia kehitetään 2 pv / henkilötyövuosi Työtyytyväisyys vähintään kunnan keskitasoa KVTES:n mukaiset korotukset 4. TALOUS Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Riittävät taloudelliset resurssit Kirjaston käyttöaste / Henkilökunnan määrä Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet (Kirjaston palk.) Säilytetään vuoden 2008 taso Aukioloajat/henkilötyö-vuodet (Kirjaston palk.) Lainan hinta Käynnin hinta Säilytetään vuoden 2008 taso Keskiarvo alle Oulun läänin keskitason Keskiarvo alle Oulun läänin keskitason

25 Palvelualueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Kunnan sisäisen yhteistoiminnan lisääminen kirjastojen, koulujen, varhaiskasvatuksen ja kulttuurin kanssa. Lastenkirjastotyötä kehitetään yhdessä koulujen, esikoulun ja päivähoidon kanssa. Kirjastopalvelut tukevat kouluja opetussuunnitelman mukaiseen koulukirjaston käyttöön. Rajapintaa kirjastopalvelujen ja kulttuuripalvelujen tarjoamien tilaisuuksien välillä tarkis tetaan ja yhteistyötä tiivistetään. Kirjastolla voidaan järjestää pienimuotoisia musiikin opiskelijoiden konsertteja ym. tapahtumia. Pääkirjastorakennuksen tilojen tehokkuuden parantaminen ja Jäälin kirjastotilojen rakentaminen investointiesityksen mukaisesti. Seudullisen kirjastojen yhteistoiminnan kehittäminen OUTI-kirjastoyhteistyötä kehitetään ja yhteisiä, pienimuotoisia, kulttuuritapahtumia jär jestetään säännöllisesti yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Palvelualueen konkreettiset toimenpiteet on esitelty yksityiskohtaisesti yhteisten hyvinvointipalveluiden sivis tyspalveluiden palvelutuotantoalueen strategiassa KIRJASTOPALVELUIDEN TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA budjetoitu budjetoitu muutos

26 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot (sis.ltk) ,2 Myyntituotot (sis.muut) 200 Maksutuotot ,0 Muut tuet ja avustukset Toimintatuotot yhteensä ,8 ULKOISET TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Muut toimintakulut ,0 Ulkoiset toimintakulut yhteensä ,1 SISÄISET PALVELUJEN OSTOT Taloushallinnon palvelut ,7 Henkilöstöhallinnon palvelut ,9 Tiedonhallinta- ja toimistopalvelut ,2 Kiinteistöpalvelut ,6 Logistiikkapalvelut Vahtimestaripalvelut Työllistämispalvelut Sisäiset korkomenot -639 Sisäiset toimintakulut yhteensä ,5 Toimintakulut yhteensä ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 VUOSIKATE ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,2 TILIK. TULOS ennen vyörytyksiä Vyörytykset TILIKAUDEN TULOS 0 0

27 SUUNNITELTU PALVELUTILAUS Kirjastopalvelut (1000 ) TA 2009 Ostot omalta tuotannolta 693 Ostot ulkoa 9 Kirjastopalvelujen ostot yht. 702

28 Kulttuuripalvelut Kiiminki on alueellisesti tunnettu lasten ja nuorten kulttuurista. Kulttuuritarjonta on kaikkien saavutettavissa ja se lisää kuntalaisten hyvinvointia. Alueen monipuolinen kulttuuritarjonta on yksi sen vetovoimatekijöistä. Ta voitteena on tyytyväiset, kiinnostuneet ja osallistuvat kuntalaiset, jotka ovat kulttuurimyönteisiä. Kulttuuripalvelut tukee ja edistää vapaaehtoista järjestöjen ja yhteisöjen kulttuurityötä.

29 Kaikessa toiminnassa panostetaan yhteistyöhön ja etsitään uusia yhteistyömuotoja sekä kunnan organisaa tion että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa Kiimingissä ja Oulun seutukunnassa. Taidekasvatusta toteutetaan yhteistyössä koulujen, Kiiminkijoen opiston ja muiden tahojen kanssa Kiimingin kunnan sivistyspalvelut ostaa kansalaisopisto ja taiteen perusopetuksen palvelut Kiiminkijoen Opis to Oy:ltä tehdyn osakassopimuksen mukaisesti. Tehtyä sopimusta on tarkennettu ja sopimusohjausjärjestelmän mukaisesti tilaajan ja palvelun tarjoajan välille laaditaan vuosittain toiminnan määrää, hintaa ja laatua ohjaava palvelusopimus. Palvelusopimuksessa määritellään täsmällisemmin toimin nan tavoitteet ja arviointi. Taiteen perusopetuksen tavoitteena on synnyttää lapsille ja nuorille myönteinen asenne taideharrastusta kohtaan, herättää luovuus elämänasenteeksi, opettaa työskentelemään ja kehittämään itseään yksin ja ryh mässä ja siten saamaan onnistumisen kokemuksia itsensä toteuttamisessa. Opetuksen tavoitteena on myös tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen ke hittymistä. Kansalaisopistopalvelut antavat mahdollisuuden yksilöiden persoonallisuuden ja yhteisöissä toimimiskyvyn monipuoliseen kehittymiseen elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumisen edistäminen suomalaisessa yhteiskunnassa O. Jauhiaisen museo on nimetty yhdeksi Oulu 15 hankkeen kehittämiskohdaksi. Museo on mukana myös Matka Kulttuuriin -hankkeessa. Luonnos kulttuuripalveluiden tavoitteista talousarviovuodelle 2009 BSC- mallin mukaiset mittarit ja tavoitetaso määritellään tilaajan ja tuottajan välisissä palvelusopimusneuvotteluissa ja hyväksytään vuoden 2009 palvelusopimuksissa. Yleiset kulttuuripalvelut ja O. Jauhiaisen museopalvelut 1. ASIAKAS (Vaikuttavuus ja palvelukyky)

30 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Palvelun vaikuttavuus Kävijämäärä hlöä/tapahtuma Tapahtumaa/kk tapahtumaa/kk Monipuolinen kulttuuritapahtumatar-jonta Asiakaspalaute Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely (1-5 asteikko) 3,5 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Yhteistyö Toimiva yhteistyö kunnan omien toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa Seudullinen yhteistyö 3. HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Koulutettu, ammattitaitoinen henkilöstö 4. TALOUS Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009

31 Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus 1. ASIAKAS (Vaikuttavuus ja palvelukyky) Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Laadukas ja monipuolinen opetus Toteutunut tuntimäärä/kalenterivuosi Monipuolinen kurssivalikoima kuntalaisille Kans.opetus ~ opetustuntia/vuosi Opiskelijamäärä/kalenterivuosi Kurssilaisten määrä/lukuvuosi Hakijoiden ja kurssille valittujen suhdeluku Opiskelijapalaute Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely (1-5 asteikko) Taiteen po. ~ 2200 opetustuntia/vuosi 3,5 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Toiminnan kehittäminen Kehittämistoiminta ja kysyntään vastaaminen. Kehityskeskustelut Käydään kaikissa yksiköissä vähintään kerran vuodessa (100%) Toimintatilastot ja kurssitarjonnan muutoskyky tarvelähtöiseksi. Kysyntä ~ tarjonta 3. HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Ammattitaito Henkilöstön määrä ja pätevien osuus ammattiryhmästä 85% päteviä

32 4. TALOUS Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Kustannustehokkuus Kunnan osuus euroa/opetustunti Talousarvion toteutuma Toteutumavertailu Omavaraisuuden paraneminen Kulttuuripalvelut Kiimingin kunnassa eivät ole oman tuotannon palvelualue ja näin kustannukset näkyvät si vistyslautakunnan menona. Kulttuuripalveluiden suunniteltu palvelutilaus käsitellään erikseen, eikä sitä kirja ta talousarviokirjaan samalla tavalla kuin kunnan oman tuotannon palvelualueita. Palvelualueen konkreettiset toimenpiteet on esitelty yhteisten hyvinvointipalveluiden sivistyspalveluiden pal velutuotantoalueen strategiassa

33 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS 2009 TILI Tuloslaskelma Muutos % 4000 Toimintakulut ( ulkoiset ) 4002 Palkat ja palkkiot 4000 Luottamushenkilöiden palkkiot Viranhaltijain kokouspalkkiot Eläkekulut Ke- ja sv-maksut Työttömyysvakuutusmaksut KuEL-maksut Muut Henkilöstökulut yhteensä , Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostot muilta Asiakaspalvelujen ostot yhteensä

34 Muiden palvelujen ostot 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Koulutus Muut rahoitusosuudet Sis. taloushallinnon palvelut Sis.henkilöstöhallinnon palvelut Sis. tiedonhallinta- ja toimistopalv Sis.kiinteistöpalvelut Sis. vapaa-aikapalvelut Sis.ateriapalvelut Sis.opetuspalvelut Sis.kirjastopalvelut Muiden palvelujen ostot yhteensä , Avustukset 4730 Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset yhteensä , Muut toimintakulut 4940 Muut kulut Muut toimintakulut yhteensä ,5 Toimintakulut yhteensä ,4

Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta. Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009

Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta. Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009 . Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009 VISIO 2015 Kiimingissä on seudullisesti kilpailukykyiset ja kaikkien saavutettavissa olevat sivistys- ja vapaa-aikapalvelut.

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30 SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 87 19.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys-

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Liite 1 Palvelutuoteluettelo 2011 Hyvinvointilautakunta Kirjastopalvelut Tuote yksikkö hinta määrä yht. Kirjaston peruspalvelut Kirjastopalvelut 1 249 550.00

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Seutuyhteistyö Valmistuvat selvitykset ja toimenpiteet PARAS-hanke - puitelain seudullisten tavoitteiden edistäminen (lukion ja toisen asteen hanke,

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA 1 KIIMINKIJOEN OPISTO OY PALVELUSOPIMUS 2011. Vastuuhenkilö: Juha Aho, tilaajajohtaja Vastuuhenkilö:

KIIMINGIN KUNTA 1 KIIMINKIJOEN OPISTO OY PALVELUSOPIMUS 2011. Vastuuhenkilö: Juha Aho, tilaajajohtaja Vastuuhenkilö: KIIMINGIN KUNTA 1 Hyv.ltk 29.3.2011 34 Liite 12 PALVELUSOPIMUS 2011 Palvelun järjestäjä: Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Kiiminkijoen Opisto Oy Vastuuhenkilö: Juha Aho, tilaajajohtaja Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011 A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari C) Palvelualue: Koulutoimi D) Vastuuhenkilö: Jaakko Junes E) Tulosalueet:

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan talousarvio/palvelusopimus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu. SIVISTYSOSASTO SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta Sivistyslautakunta on johtanut kunnan koulutointa ja vastannut kuntalaisten koulutuspalvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen esiopetuksen,

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia

Lisätiedot

Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta

Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2008 2/2008 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aikapalveluiden osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2008 1. Yleistä 1. tilaaja-tuottaja- toimintamalli vapaa-aikapalveluissa

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Tp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT

Tp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Joroisten kunta Sivu 1 00030100 Sivistystoimen hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT 125 638 4000 TOIMINTAKULUT -130 309-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 671-8 688 6999 VUOSIKATE -4 671-8 688 8499 TILIKAUDEN TULOS

Lisätiedot

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot