Kiimingin kunta Sivistyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiimingin kunta Sivistyslautakunta"

Transkriptio

1 Siv.ltk Liite 2. Kiimingin kunta Sivistyslautakunta Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009

2 VISIO 2015 Kiimingissä on seudullisesti kilpailukykyiset ja kaikkien saavutettavissa olevat sivistys- ja vapaa-ai kapalvelut. Palveluiden tuottamisessa korostuu asiakaslähtöisyys, laatu, turvallisuus, yhteistyö ja kiiminkiläinen arvoperusta. TOIMINTA-AJATUS Sivistyspalvelutuotantoalue järjestää ja kehittää laadukasta oppimista ja koulutusta sekä edistää kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia ylläpitäviä ja lisääviä toimintamahdollisuuksia.

3 Sivistyspalvelutuotantoalueen strategiset päämäärät vuoteen 2015 Sivistyspalvelutuotantoalue vastaa kunnan kahdesta keskeisestä prosessista: 1. Lapsen kasvun ja kehitysprosessi 2. Kansalaispääoman kehittäminen

4 Palvelutuotannon organisaatio rakennetaan vastaamaan näitä prosesseja. Strategiset päämäärät vuoteen 2015 ovat seuraavat: 1. Asiakkaat ovat tyytyväisiä palvelutuotantoalueen palveluihin, jotka järjestetään yhä useam min yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja pyritään palvelujen mahdollisimman hyvää saavutettavuuteen. Palveluissa korostuu asiakaslähtöisyys, tuloksekkuus, kustannustehok kuus, monipuolisuus, valinnan mahdollisuus ja TVT:n mahdollisuudet. Asiakkaan omaa vas tuuta pyritään tarkoituksenmukaisesti lisäämään. 2. Kiimingin sivistyspalvelut tekee tiivistä yhteistyötä seudullisesti ja on haluttu yhteistyökump pani. Paikkakunnan sivistyspalvelutuotantoalueen jokainen palvelualue tunnetaan positiivi sesti myös seudulla. 3. Palvelutuotantoalueella on riittävät resurssit ja ne on tuotannossa kohdennettu optimaalises ti. 4. Palvelutuotantoalue huolehtii laadukkaasti elinikäisen oppimisen edellytyksistä sekä

5 koulu tus- ja yhteiskuntatakuun toteutumisesta. 5. Palvelutuotantoalue luo kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen, virikkeelliseen, elä mään. 6. Palvelutuotantoalueelle hakeutuu osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa. 7. Palvelutuotantoalue on alansa rohkea edelläkävijä ja yhteistyö on sen keskeinen elementti. Sivistyspalvelutuotantoalueen yhteiset, kriittiset menestystekijät: Vaikuttavuus ja palvelukyky 1. Asiakaslähtöisyys ja yhteistyö 2. Laadukkaat, kustannustehokkaat ja saavutettavat palvelut 3. Palvelut tukevat virikkeellistä ja tasapainoista elämää 4. Elinikäisen oppimisen tukeminen Prosessit ja rakenteet

6 5. Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin 6. Toimiva ohjaus- ja johtamisjärjestelmä 7. Kilpailukykyinen ja laadukas palvelutuotanto 8. Ennaltaehkäisevät toimintamallit käytössä 9. Saavutettava, kustannustehokas palveluverkko ja palvelujen tuottamismallit kunnossa 10.Yhteistyö ja tiimirakenteet 11. Markkinointi ja viestintä Talous ja resurssit VISIO 2015 TOIMIN- TA-AJA TUS 12. Optimaalinen resursointi 13.Tilat tehokkaassa, tarkoituksenmukaisessa, käytössä 14. Palvelut taloudellisesti tuotettuina 15. Hanke- ja tapahtumaosaaminen

7 16. Perustehtävän osuus kokonaiskustannuksista saadaan kasvuun Henkilöstö 17. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö 18. Muutosjohtaminen ja esimiestyö 19. Avoin ja houkutteleva rekrytointijärjestelmä 20. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 21. Uudistusmyönteisyys 22. Optimaalinen henkilöstön mitoitus ja tarkoituksenmukainen käyttö 22. Muutosjohtaminen ja esimiestyö

8 Opetuspalvelut: Opetuspalvelut jaetaan kolmeen palveluyksikköön, Kirkonkylän, Jäälin sekä lukion palveluyksikköön. Perus tetut palveluyksiköt ovat yhteneväiset päivähoidon palveluyksiköiden aluejaon kanssa ja mahdollistavat osal taan luontevan yhteistyön päivähoidon ja perusopetuksen kesken. Valtuuston hyväksymän kouluverkkoselvityksen 2007 ja esiopetusselvityksen 2008 mukaisesti siirrytään pe rusopetuksessa yhtenäisen perusopetuksen malliin ja opetus keskitetään isompiin kouluyksiköihin turvaa malla samalla lähikoulut pienille oppilaille. Koulukuljetukset minimoidaan ja kuljetukset järjestetään ensisijai sesti palvelu- ja joukkoliikennettä käyttäen. Toimiva, yhtenäinen perusopetus, turvataan kaikille kunnan pe rusopetuksen oppilaille. Aineenopettajien, luokanopettajien ja lastentarhanopettajien yhteistyö on tiivistä ja saumatonta. Opetuksen nivelvaiheessa on riittävä tuki ja tiedonsiirto. Jatko-opintopaikan saavuttaa Kiimingin kunnan perusopetuksen oppilaista 100% ja koulupudokkaiden seu rantaa jatketaan 2. asteelle. Varhaiskasvatus siirtyy sivistyspalvelutuotantoalueelle alkaen ja koko kunnan perusopetuksessa siirrytään vaiheittain joustavan alkuopetuksen toteutusmalliin. Palvelutuotannon organisaatio rakennetaan kunnan sopimusohjausjärjestelmän mukaiseksi siten, että siitä muodostuu tiimityö tä korostava ja tehokas. Seudullista yhteistyötä tehostetaan oppilaan ja kunnan kannalta tarkoituksenmukai sella tavalla. Peruskoulun ja lukion oppilaskohtaisten kustannusten kehitys vakautetaan seudulliselle tasolle ja perustehtävän osuus kokonaiskustannuksista saadaan kasvuun. Yksikköhinnat saadaan seudullisesti kil pailukykyiselle tasolle saman aikaisesti hyvien oppimis- ja kasvatustulosten kanssa. Opetuksen laatua, oppi mistuloksia ja opetuksen osuutta kokonaiskustannuksista seurataan säännöllisesti. Luonnos opetuspalveluiden tavoitteista talousarviovuodelle 2009 BSC- mallin mukaiset mittarit ja tavoitetaso määritellään tilaajan ja tuottajan välisissä

9 palveluso pimusneuvotteluissa ja hyväksytään vuoden 2009 palvelusopimuksissa. 1. ASIAKAS (Vaikuttavuus ja palvelukyky) Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Laadukas ja asiakaslähtöinen perusopetus ja lukiokoulutus Opetussuunnitelman toteutuminen Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset Kyselyiden vastausprosentti vähint. 90 % Asiakastyytyväisyys ja saavutettavuus Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely ja toteutetaan kysely Hyvä- Henki ohjelmalla Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset - 2. lk oppilaat - 2. lk oppilaiden vanhemmat - 5. lk oppilaat - 5. lk oppilaiden vanhemmat - 8. lk oppilaat - 8. lk oppilaiden vanhemmat - lukion 2. vk opiskelijat - lukion 2. vk opiskelijoiden vanhemmat Arviointiasteikolla 1-5 vastausten ka. kaikilla osa-alueilla väh. 3,8 Vastausten keskiarvo: vähintään 4,0 vähintään 3,8 vähintään 3,8 vähintään 3,8 vähintään 3,6 vähintään 3,6 vähintään 3,6 vähintään 3,6 Kyselyiden vastausprosentti vähint. 90 % Turvallisuus ja koulukiusaaminen Oppimistulokset Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely ja toteutetaan kysely Hyvä- Henki ohjelmalla Valtakunnallisten kokeiden tulokset Kyselyiden vastausprosentti vähint. 90 % Arviointiasteikolla 1-5 vastausten ka. kaikilla osa-alueilla väh. 3,8 Keskiarvo vähintään valtakunnan keskitasoa

10 - 6 lk. matematiikka - 9. lk matematiikka Keskiarvo vähintään valtakunnan keskitasoa - 9. lk englanti Keskiarvo vähintään Oulun läänin keskitasoa Oppimisen tuki Erityinen tuki ja oppilashuolto Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely, joka mittaa oppimistuloksia laajemmin kuin em. kokeiden tulokset (MAKE- KO) 1, 3, 5 ja 8 lk:t Hojks- oppilaiden määrä Jakotuntien määrä/vuosiluokka/koulu Virheitä 30%, 90% oppilaista Virheitä 50%, 2% oppilaista. Laaja-alainen erityisopetus: - oppilaita - tuntia/oppilas Tukiopetustunnit - oppilaita - tuntia/oppilas Koulukuraattori (vvh)/ oppilas Terveydenhoitajan (vvh)/ oppilas Oppilashuoltoryhmän kokoontumisten määrä / koulu Kustannustehokkuus Opetusryhmän koko Opetusryhmän ka. ko-

11 Ap/Ip ja koulujen kerhotoiminta (ka.) Toimintaan osallistuneiden lasten ja ohjaajien määrä ko/vsl/koulu Aamupäivätoimintaa osallistuneet/koulu Iltapäivätoimintaan osallistuneet/koulu AP/IP- ohjaajien määrä AP/IP- ohjaajien määrä/ryhmä Vuosisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutuminen Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely ja toteutetaan kysely Hyvä- Henki ohjelmalla Toimiva seuranta ja raportointimalli Lasten ja vanhempien asiakastyytyväisyys Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely ja toteutetaan kysely Hyvä- Henki ohjelmalla Toimiva seuranta ja raportointimalli Seurantajärjestelmät Arvosanamuutokset opiskelun nivelvaiheissa Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely: luokka luokka / 5-6 luokka Muutoksen ero korkeintaan vertailukuntien tasolla / 6-7 luokka (koulusta riippuen) Sijoittuminen jatkoopintoihin Toisen asteen oppilaitoksessa aloittaneet/ edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneet 100% peruskoulun päättäneistä aloittaa opiskelun toisen asteen oppilaitoksissa Ensimmäisen vuoden ai-

12 Opintojen keskeyttäminen Lukio-opinnot keskeyttäneet/lukio-opis-kelijat kana opintonsa keskeyttäneitä 5% Enintään 5 % keskeyttää opinnot Kiimingin lukiossa 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Henkilöstö Poissaolot Sairauspoissaolot ammattiryhmittäin ja yksiköittäin Ohjaus ja johtamisjärjestelmät Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Toimiva seuranta ja raportointimalli Tiimirakenteet ja niiden toiminta Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Toimiva seuranta ja raportointimalli Oppimista tukevat tilat ja opetusvälineet Tyytyväisyys fyysisiin olosuhteisiin Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset Vastausten keskiarvo vähintään 3,5 Kyselyiden vastauspro-

13 sentti vähint. 90 % Tilaaja-tuottaja- malli Palvelusopimuksen toteutuminen Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Luodaan palvelusopimuksen toteutumista arvioiva järjestelmä Luodaan järjestelmä koulukohtaisten, vuosittaisten, avainalueiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointiin Seurantajärjestelmät Hankkeiden ja projektien vaikuttavuus Hankerahoitus euroa/oppilas Laaditaan hankkeille yhteismitallinen palaute ja arviointimittaristo

14 3. HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Osaavat ja uudistumiseen motivoituneet työyhteisöt Ammattitaito Henkilöstön määrä ja pätevien osuus ammattiryhmästä Määräaikaisten osuus ammattiryhmästä Syyslukukaudella 2009 väh. 98 % opettajista ja 100% koulunkäyntiavustajista ja kerho-ohjaajista täyttää vaaditut kelpoisuusehdot Työtyytyväisyys Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset Vastausten keskiarvo vähintään 3,5 Kyselyiden vastausprosentti vähint. 90 % Kehityskeskustelut Palkkausjärjestelmän toimivuus Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset (yhdenmukainen ja mitattavissa oleva) Kehityskeskustelut käydään kaikissa yksiköissä vuosittain (100%) Kehitetään työn vaativuuden arviointia Kannustava palkkaus Osaaminen Laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma Muutosjohtaminen ja esimiestyö Esimiestaidot Alaistaidot Yhteistyötaidot Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely ja toteutetaan kysely Hyvä- Kyselyiden vastausprosentti vähint. 90 % Arviointiasteikolla 1-5 vastausten ka. kaikilla osa-alueilla väh. 3,5

15 Henki ohjelmalla 4. TALOUS Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Riittävät taloudelliset resurssit Opetustuntien määrä Viikkotuntimäärä/oppilas Säilytetään vähintään lukuvuoden laskennallinen taso kuitenkin huomioiden rakenteellisten ratkaisujen vaikutukset Opetusryhmien keski-koko Eron pienentäminen Oulun läänin kaupunkimaisten kuntien keskikokoon nähden Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen Kouluverkko Organisaatiomalli Kouluverkko- ja esiopetusselvityksen mukainen eteneminen kouluverkko ja johtamisjärjestelyis-

16 Koulukuljetus sä Taloudellisuus Opetuksen osuus kokonaiskustannuksista Käyttökustannukset suhteutettuna kuntakohtaiseen yksikköhintaan - perusopetus - lukio-opetus Opetuksen osuus kokonaiskustannuksista Käyttökustannusten ja kuntakohtaisen yksikköhinnan eron pienentäminen. vuonna % Tilojen optimaalinen käyttö Talousosaaminen ja kustannustietoisuus Talouden seuranta Koulutilojen käyttö Yksikkökohtainen KS 2009 Kehitetään raportointijärjestelmä toimivaksi Yksikkökohtaiset kustannukset eivät vuoden 2009 aikana ylity Yksikkökohtaiset kustannukset seurattavissa ja raportoitavissa Tilankäyttö optimoidaan Kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaisena Palvelualueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Varhaiskasvatus osaksi sivistyspalvelutuotantoaluetta alkaen Perustetaan työryhmä valmistelemaan varhaiskasvatuksen siirtoa osaksi sivistyspalvelutuotantoaluetta, joustavan alkuopetuksen sekä erityisen tuen tarpeita, esiopetuksen ja

17 perusopetuksen opetussuunnitelmien yhteensovittamiseen ja päivittämiseen sekä hallinnollisten ratkaisujen valmisteluun. Joustavaan alkuopetukseen siirtyminen aloitetaan alkuluokkatoiminnan pilottivaiheella Välikylän uu dessa päiväkodissa (2010) Kouluverkko ja johtamisjärjestelmä toteutuu kouluverkkoselvityksen 2007 esiopetusselvityksen 2008 mukaisena ja vaiheittainen siirtyminen investointiohjelman kautta kustannustehokkaaseen kouluverk koon toteutuu koulutuksen saavutettavuuden kärsimättä. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten opiskelumahdollisuudet turvataan. Lahjakkaiden lasten erityis tarpeiden huomioiminen opetuksessa. Oppilashuollon ja oppilaanohjauksen toimintakyky vastaa muuttuvia tarpeita Oppilaan oppimisedellytykset huomioidaan - Riittävät opetuksen tukipalvelut Oppilashuollollisten palvelujen saavutettavuus omassa kunnassa (psykologit ja kuraattorit, kouluter veydenhoito) Tilojen tarkoituksenmukainen ja tehokas yhteiskäyttö Aluejohtajajärjestelmä Palaute ja arviointijärjestelmien kehittäminen Koulujen ja oppilasryhmien keskikokoa kasvatetaan Oulun seudun kaupunkimaisten kuntien keskiko koa vastaavaksi Oppilaskerhotoiminnan vakiinnuttaminen Koulusihteeripalveluiden varmistaminen (uusi toimi) Laaditaan tasa-arvosuunnitelma vuoden 2009 aikana Oppimisen tuen strategia päivitetään vuoden 2009 aikana Pienten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon suunnitelma tarkistetaan Seutulukion 1. vaiheen mukanaolosta hankitaan tarvittavat tiedot ja kokemukset seutu lukion mahdolliseen 2. vaiheen mukanaoloon Palvelualueen konkreettiset toimenpiteet on esitelty yksityiskohtaisesti yhteisten hyvinvointipalveluiden sivis tyspalveluiden palvelutuotantoalueen strategiassa

18

19 Opetuspalvelut Lukio-opetus TULOSLASKELMA Perusopetus budjetoitu budjetoitu muutos budjetoitu budjetoitu muutos % % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot (sis.) , ,9 Myyntituotot (ulk.) ,3 Maksutuotot , ,3 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,5 Toimintatuotot yhteensä , ,8 ULKOISET TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,2 Palvelujen ostot , ,9 -josta koulukuljetukset ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 Avustukset ,3 Muut toimintakulut , ,4 Säästötavoite Ulkoiset toimintakulut yhteensä , ,7 SISÄISET PALVELUJEN OSTOT Taloushallinnon palvelut , ,4 Henkilöstöhallinnon palvelut , ,7 Tiedonhallinta- ja toimistopalvelut , ,5 Kiinteistöpalvelut , ,7 Vahtimestaripalvelut Yhdyskuntatekniset ylläpitopalv ,9 Ateriapalvelut , ,7 Sisäiset korkomenot Sisäiset toimintakulut yhteensä , ,3 Toimintakulut yhteensä , ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Valtionosuudet VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset

20 TILIK. TULOS ennen vyörytyksiä Vyörytykset TILIKAUDEN TULOS 0 0

21 SUUNNITELTU PALVELUTILAUS Opetuspalvelut (1000 ) TA 2009 Ostot omalta tuotannolta Ostot ulkoa 108 Opetuspalvelujen ostot yht

22 Kirjastopalvelut: Kirjasto on aikaansa seuraava ja asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa toimiva virkistys-, oppimis-, kult tuuri ja tietopalvelukeskus, joka tarjoaa asiakkailleen ihmisläheistä ja ammattitaitoista kirjastopalvelua asian mukaisissa kirjastotiloissa sekä riittävää ja ajan tasalla olevaa kirjastoaineistoa. Kirjastopalvelut ovat kaik kien helposti saavutettavissa. Painopistealueena ovat erityisesti lapset ja nuoret. Luonnos kirjastopalveluiden tavoitteista talousarviovuodelle 2009 BSC- mallin mukaiset mittarit ja tavoitetaso määritellään tilaajan ja tuottajan välisissä palvelusopimusneuvotteluissa ja hyväksytään vuoden 2009 palvelusopimuksissa.

23 1. ASIAKAS (Vaikuttavuus ja palvelukyky) Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Asiakastyytyväisyys Asiakaspalvelun laatu Asiakaskysely kaikissa yksiköissä säännöllisesti vuoden välein Kyselyn tuloksen tavoitetaso vähintään keskiarvon mukainen Saavutettavat kirjastopalvelut Asiakaskäynnit: fyysiset käynnit ja www-käynnit Kokonaislainaus/as. luku Kasvua ed. vuoteen 2 % Fyysiset käynnit / toimipiste vähint. ed. vuoden taso Yhteistyö Kokoelmat Tapahtumat ja tilaisuudet Kokoelmien määrä ja laatu Verkkokäynnit / toimipiste Kasvua ed. vuoteen 5 % Tapahtumaa / kk Koulujen ja päiväkotien käyntien määrää lisätään Osallistujia / tapahtuma >2% Kirjaa/asukasluku 7,40 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Henkilöstö Poissaolot Sairauspoissaolot yksiköittäin Enintään kunnan keskitasoa Ohjaus ja johtamisjärjestelmät Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Tulos vähintään kunnan keskitasoa Tiimirakenteet ja niiden toiminta Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Kyselyn tulokset huomioidaan toiminnassa Tilat ja välineet Tyytyväisyys fyysisiin olosuhteisiin Työpaikkakohtaisten kyselyjen vastaukset Vastausten keskiarvo vähintään 3,5 Tilaaja-tuottaja- malli Palvelusopimuksen toteutuminen Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kyselyiden vastausprosentti vähint. 90 % Luodaan palvelusopimuksen toteutumista arvioiva

24 järjestelmä 3. HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Ammattitaitoinen ja uudistushaluinen henkilöstö Kehityskeskustelut Kyselyjen vastaukset (yhdenmukainen ja mitattavissa oleva) Käydään kaikissa yksiköissä vähintään kerran vuodessa (100%) Kirjastoammatillinen koulutus Työtyytyväisyys Palkkausjärjestelmän toimivuus Koulutus lukumäärä / henkilötyövuosi Itsearviointi Hyvä Henki -kyselyn avulla Työn vaativuuden arviointia kehitetään 2 pv / henkilötyövuosi Työtyytyväisyys vähintään kunnan keskitasoa KVTES:n mukaiset korotukset 4. TALOUS Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Riittävät taloudelliset resurssit Kirjaston käyttöaste / Henkilökunnan määrä Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet (Kirjaston palk.) Säilytetään vuoden 2008 taso Aukioloajat/henkilötyö-vuodet (Kirjaston palk.) Lainan hinta Käynnin hinta Säilytetään vuoden 2008 taso Keskiarvo alle Oulun läänin keskitason Keskiarvo alle Oulun läänin keskitason

25 Palvelualueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Kunnan sisäisen yhteistoiminnan lisääminen kirjastojen, koulujen, varhaiskasvatuksen ja kulttuurin kanssa. Lastenkirjastotyötä kehitetään yhdessä koulujen, esikoulun ja päivähoidon kanssa. Kirjastopalvelut tukevat kouluja opetussuunnitelman mukaiseen koulukirjaston käyttöön. Rajapintaa kirjastopalvelujen ja kulttuuripalvelujen tarjoamien tilaisuuksien välillä tarkis tetaan ja yhteistyötä tiivistetään. Kirjastolla voidaan järjestää pienimuotoisia musiikin opiskelijoiden konsertteja ym. tapahtumia. Pääkirjastorakennuksen tilojen tehokkuuden parantaminen ja Jäälin kirjastotilojen rakentaminen investointiesityksen mukaisesti. Seudullisen kirjastojen yhteistoiminnan kehittäminen OUTI-kirjastoyhteistyötä kehitetään ja yhteisiä, pienimuotoisia, kulttuuritapahtumia jär jestetään säännöllisesti yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Palvelualueen konkreettiset toimenpiteet on esitelty yksityiskohtaisesti yhteisten hyvinvointipalveluiden sivis tyspalveluiden palvelutuotantoalueen strategiassa KIRJASTOPALVELUIDEN TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA budjetoitu budjetoitu muutos

26 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot (sis.ltk) ,2 Myyntituotot (sis.muut) 200 Maksutuotot ,0 Muut tuet ja avustukset Toimintatuotot yhteensä ,8 ULKOISET TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Muut toimintakulut ,0 Ulkoiset toimintakulut yhteensä ,1 SISÄISET PALVELUJEN OSTOT Taloushallinnon palvelut ,7 Henkilöstöhallinnon palvelut ,9 Tiedonhallinta- ja toimistopalvelut ,2 Kiinteistöpalvelut ,6 Logistiikkapalvelut Vahtimestaripalvelut Työllistämispalvelut Sisäiset korkomenot -639 Sisäiset toimintakulut yhteensä ,5 Toimintakulut yhteensä ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 VUOSIKATE ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,2 TILIK. TULOS ennen vyörytyksiä Vyörytykset TILIKAUDEN TULOS 0 0

27 SUUNNITELTU PALVELUTILAUS Kirjastopalvelut (1000 ) TA 2009 Ostot omalta tuotannolta 693 Ostot ulkoa 9 Kirjastopalvelujen ostot yht. 702

28 Kulttuuripalvelut Kiiminki on alueellisesti tunnettu lasten ja nuorten kulttuurista. Kulttuuritarjonta on kaikkien saavutettavissa ja se lisää kuntalaisten hyvinvointia. Alueen monipuolinen kulttuuritarjonta on yksi sen vetovoimatekijöistä. Ta voitteena on tyytyväiset, kiinnostuneet ja osallistuvat kuntalaiset, jotka ovat kulttuurimyönteisiä. Kulttuuripalvelut tukee ja edistää vapaaehtoista järjestöjen ja yhteisöjen kulttuurityötä.

29 Kaikessa toiminnassa panostetaan yhteistyöhön ja etsitään uusia yhteistyömuotoja sekä kunnan organisaa tion että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa Kiimingissä ja Oulun seutukunnassa. Taidekasvatusta toteutetaan yhteistyössä koulujen, Kiiminkijoen opiston ja muiden tahojen kanssa Kiimingin kunnan sivistyspalvelut ostaa kansalaisopisto ja taiteen perusopetuksen palvelut Kiiminkijoen Opis to Oy:ltä tehdyn osakassopimuksen mukaisesti. Tehtyä sopimusta on tarkennettu ja sopimusohjausjärjestelmän mukaisesti tilaajan ja palvelun tarjoajan välille laaditaan vuosittain toiminnan määrää, hintaa ja laatua ohjaava palvelusopimus. Palvelusopimuksessa määritellään täsmällisemmin toimin nan tavoitteet ja arviointi. Taiteen perusopetuksen tavoitteena on synnyttää lapsille ja nuorille myönteinen asenne taideharrastusta kohtaan, herättää luovuus elämänasenteeksi, opettaa työskentelemään ja kehittämään itseään yksin ja ryh mässä ja siten saamaan onnistumisen kokemuksia itsensä toteuttamisessa. Opetuksen tavoitteena on myös tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen ke hittymistä. Kansalaisopistopalvelut antavat mahdollisuuden yksilöiden persoonallisuuden ja yhteisöissä toimimiskyvyn monipuoliseen kehittymiseen elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumisen edistäminen suomalaisessa yhteiskunnassa O. Jauhiaisen museo on nimetty yhdeksi Oulu 15 hankkeen kehittämiskohdaksi. Museo on mukana myös Matka Kulttuuriin -hankkeessa. Luonnos kulttuuripalveluiden tavoitteista talousarviovuodelle 2009 BSC- mallin mukaiset mittarit ja tavoitetaso määritellään tilaajan ja tuottajan välisissä palvelusopimusneuvotteluissa ja hyväksytään vuoden 2009 palvelusopimuksissa. Yleiset kulttuuripalvelut ja O. Jauhiaisen museopalvelut 1. ASIAKAS (Vaikuttavuus ja palvelukyky)

30 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Palvelun vaikuttavuus Kävijämäärä hlöä/tapahtuma Tapahtumaa/kk tapahtumaa/kk Monipuolinen kulttuuritapahtumatar-jonta Asiakaspalaute Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely (1-5 asteikko) 3,5 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Yhteistyö Toimiva yhteistyö kunnan omien toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa Seudullinen yhteistyö 3. HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Koulutettu, ammattitaitoinen henkilöstö 4. TALOUS Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009

31 Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus 1. ASIAKAS (Vaikuttavuus ja palvelukyky) Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Laadukas ja monipuolinen opetus Toteutunut tuntimäärä/kalenterivuosi Monipuolinen kurssivalikoima kuntalaisille Kans.opetus ~ opetustuntia/vuosi Opiskelijamäärä/kalenterivuosi Kurssilaisten määrä/lukuvuosi Hakijoiden ja kurssille valittujen suhdeluku Opiskelijapalaute Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely (1-5 asteikko) Taiteen po. ~ 2200 opetustuntia/vuosi 3,5 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Toiminnan kehittäminen Kehittämistoiminta ja kysyntään vastaaminen. Kehityskeskustelut Käydään kaikissa yksiköissä vähintään kerran vuodessa (100%) Toimintatilastot ja kurssitarjonnan muutoskyky tarvelähtöiseksi. Kysyntä ~ tarjonta 3. HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Ammattitaito Henkilöstön määrä ja pätevien osuus ammattiryhmästä 85% päteviä

32 4. TALOUS Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Kustannustehokkuus Kunnan osuus euroa/opetustunti Talousarvion toteutuma Toteutumavertailu Omavaraisuuden paraneminen Kulttuuripalvelut Kiimingin kunnassa eivät ole oman tuotannon palvelualue ja näin kustannukset näkyvät si vistyslautakunnan menona. Kulttuuripalveluiden suunniteltu palvelutilaus käsitellään erikseen, eikä sitä kirja ta talousarviokirjaan samalla tavalla kuin kunnan oman tuotannon palvelualueita. Palvelualueen konkreettiset toimenpiteet on esitelty yhteisten hyvinvointipalveluiden sivistyspalveluiden pal velutuotantoalueen strategiassa

33 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS 2009 TILI Tuloslaskelma Muutos % 4000 Toimintakulut ( ulkoiset ) 4002 Palkat ja palkkiot 4000 Luottamushenkilöiden palkkiot Viranhaltijain kokouspalkkiot Eläkekulut Ke- ja sv-maksut Työttömyysvakuutusmaksut KuEL-maksut Muut Henkilöstökulut yhteensä , Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostot muilta Asiakaspalvelujen ostot yhteensä

34 Muiden palvelujen ostot 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Koulutus Muut rahoitusosuudet Sis. taloushallinnon palvelut Sis.henkilöstöhallinnon palvelut Sis. tiedonhallinta- ja toimistopalv Sis.kiinteistöpalvelut Sis. vapaa-aikapalvelut Sis.ateriapalvelut Sis.opetuspalvelut Sis.kirjastopalvelut Muiden palvelujen ostot yhteensä , Avustukset 4730 Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset yhteensä , Muut toimintakulut 4940 Muut kulut Muut toimintakulut yhteensä ,5 Toimintakulut yhteensä ,4

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan talousarvio/palvelusopimus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 6.131,00 2.000,00 3.600,00 4.320,00 3320 MAKSUTUOTOT 6.274,90 5.000,00 2.500,00 2.104,90 3330 TUET JA AVUSTUKSET 1.171,59

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9 207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 2 000,00 3 608,00-1 608,00 180,4 3320 MAKSUTUOTOT 5 000,00 1 772,60 3 227,40 35,5 7 000,00 5 380,60 1619,4 76,9 3502 PALKAT JA PALKKIOT -268 700,00-165

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Perheiden odotukset päivähoitopaikalle ja peruskoululle Helposti ja turvallisesti saavutettavissa Lapsella on hyvä olla aikuisten

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Peruspalvelujen tila kunnissa 2012 Kuntamarkkinat 13.9.2012 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Kunta- ja aluehallinto-osasto 3.10.2012 2 Peruspalvelujen tila -raportti Tavoitteena on antaa yleiskuva

Lisätiedot

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 7.5.2013 Päivän ohjelma 13.00-13.15 Tervetuloa: päivän ohjelma ja esiin tulleet kysymykset 13.15-13.30 Pelisäännöt ja sovitut asiat - tiedon jakaminen - laatutyön

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI PALVELUALUE: SIVISTYSPALVELUT TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8.

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista.

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT Vapaa-aikaltk. 25.9.2008 LIITE 1 Uudenkaupungin kaupunki Tavoitteiden toteutuminen ajalta 1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT 1040046 Vapaa-aikapalvelut Toiminta-ajatus Vapaa-aikatoimi lisää liikuntapalveluja

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot