Palvelun laadun kehittäminen perhekeskeisen lähestymistavan avulla. YAMK- opinnäytetyö Anne Penttinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelun laadun kehittäminen perhekeskeisen lähestymistavan avulla. YAMK- opinnäytetyö Anne Penttinen 18.03.2011"

Transkriptio

1 Palvelun laadun kehittäminen perhekeskeisen lähestymistavan avulla YAMK- opinnäytetyö Anne Penttinen

2 Taustaa Kuntoutuksen yamk - tutkinto - opinnäytetyöt työelämän kehittämishankkeita Lasten ja nuorten hyvä kuntoutuskäytäntö - Vajaaliikkeisten Kunto ry:n teos (Koivikko & Sipari 2006) - asiakas- ja perhekeskeisyys - CP-vammaisten lasten kuntoutusprojekti - KELA:n VAKE- hanke ( ) - ICF-luokitus Yhdistynyt sosiaali- ja terveystoimi uusi Kuntoutumispalvelujen organisaatio: CAF- laadun arviointi

3 Kehittämishankkeen kohderyhmä Lastenneurologisen yksikön alle kouluikäisten lasten suomenkieliset asiakasperheet Moniammatillinen kuntoutustyöryhmä perhe, neurologi, psykologi, sosiaalityöntekijä, puhe-, toiminta- ja fysioterapeutti, päiväkodin edustaja

4 Hankkeen tavoite PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN perhekeskeisyys - käsitteen avaaminen palautejärjestelmän kehittäminen systemaattisen kehittämisen lisääntyminen

5 KEINOT 1) Ohjausryhmä 3/ /2010 Kuntoutumispalvelut Lastenneurologinen yksikkö Lääkinnällinen kuntoutus Psykososiaalinen kuntoutus Työelämäkuntoutus Vammaispalvelut

6 KEINOT 2) KYSELY 2009 työntekijät (N=27) 3) KYSELY 2009 Lastenneurologisen yksikön alle kouluikäisten lasten asiakasperheet (N=121) 4) KOULUTUS 2009 Paula Määttä Perhekeskeinen palvelu 5) KOULUTUS 2010 Salla Sipari ICF- luokitus 6) RYHMÄTYÖNOHJAUS : Lääkinnällisen kuntoutuksen työntekijät (N=8-9)

7 2) KYSELY TYÖNTEKIJÖILLE (N=27) vastausprosentti 82 % (N=23) avoimia & strukturoituja kysymyksiä (Anja Rantala 2002; Paula Määttä 1999) perhekeskeinen lähestymistapa? perheiden voimavarat ja haasteet? koulutustarpeet, perhekeskeisessä työssä vaadittavat tiedot / taidot & niiden hallinta) perhekeskeistä työskentelyä vaikeuttavat tekijät? työntekijän oma arvio toimintatapojensa perhekeskeisyydestä?(anja Rantala 2002; Paula Määttä 1999 / Brass Tacks) tilat ja yksiköiden sijainti? kehittämisideat?

8 3) KYSELY PERHEILLE (N=121) vastausprosentti 57% (N=69) avoimia & strukturoituja kysymyksiä (Määttä 1999) lapsen kuntoutukseen liittyvät onnistumisen kokemukset ja kehittämisehdotukset? kuntoutustyöryhmän nykykäytännöt? kuntoutustyöryhmän kokoonpano? kuntoutustyöryhmän johtaminen? yksiköiden sijainti? työntekijöiden toimintatapojen perhekeskeisyys? (Rantala 2002; Määttä 1999 / Brass Tacks)?

9 TULOKSET Perhekeskeisyys käsite (Carl Rogers 1950) käsitteellisesti haastava määritellä koulutukset, kyselyiden tulokset, ohjausryhmä ja työnohjaus heräsi runsaasti keskustelua! oppimistehtävä-tyyppinen työskentely ja kirjallisuuteen tutustuminen (+) perhekeskeisen työskentelyn määritelmä lasten kuntoutuksessa ja polikliinisessä toiminnassa? lisäkoulutusta tarvitaan perhekeskeisten arviointimenetelmien ja työskentelytapojen edistämiseen säännöllisen työnohjauksen mahdollisuus?

10 Mistä puhutaan?

11 .perhekeskeisen työn periaatteet Yhteisöllisyyden tunteen lisääminen Resurssien ja tuen joustavuus Jaettu vastuu ja yhteistyö (kumppanuus) Perheen kunnioittaminen Perheen toiminnan vahvistaminen Aktiivisuutta edistävät palvelut (Rantala 2002; Dunst 1993)

12 periaatteellinen taso ja käytännöt periaatteellinen taso: näkemykset, uskomukset käytännön taso: toimintatavat perheiden kohtaaminen perhekeskeisessä palvelussa suuntautuminen perheeseen positiivisuus herkkyys joustavuus ystävällisyys

13 Perhekeskeistä työskentelyä lisääviä menettelytapoja Edellytetään erilaisia asioita: organisaatio (esim. missio, visio, palautekäytäntö, koulutus, ympäristö ja tilat, aika- ja henkilöstöresurssit, tulkkipalvelut, asiakasdokumentointi) henkilökunta (esim. kiireettömyys, arviointimenetelmät, vertaistuen järjestäminen, yhteyshenkilö perheille, yhteistyö muiden tahojen kanssa ja muiden palveluiden tunteminen) perheet (esim. aktiivisuus, avoimuus, verkostoituminen, palautteen antaminen)

14 TULOKSET Alkutietolomake perheille vanhempien havainnot lapsen kehityksestä, ilon ja huolen aiheet? vanhempien ja lapsen mielipiteet toteutuneesta kuntoutuksesta? kuntoutuksen myönteiset vaikutukset ja tavoitteiden saavuttaminen vaikeudet eri osa-alueilla kuntoutukseen kohdistuvat toiveet ja odotukset sekä tavoitteet perheen tai lapsen tarvitsema muu apu ajankohtaiset asiat, jotka vaikuttavat perheen jaksamiseen ja hyvinvointiin

15 TULOKSET Palautejärjestelmä / lomake - yksiköiden sijainti (saavutettavuus, esteettömyys) - kuntoutussuunnitelmaan liittyvät kysymykset - työntekijöiden toimintatapojen perhekeskeisyyttä arvioiva lomake sisältää perhekeskeisen palvelun kannalta tärkeitä laatutekijöitä, vaatii jatkotyöstämistä (Brass Tacks; McWilliam & Winton 1990; Määttä 1999; Rantala 2002) - reliabiliteetti: summamuuttujien alfa-kertoimet ylittivät luotettavana pidetyn rajan perheiden kyselyssä (N=69) - kannattaa huomioida MPOC- (The Measures of Processes of Care) kysely (King 1998,

16 TULOKSET Työntekijöiden toimintatapojen perhekeskeisyys Koko perheen hyvinvoinnin huomioiminen (10) kys 5) Hlökunta pyrkii selvittämään millaiset voimavarat perheellä on selviytyä kuntoutuksesta? Perheen asiantuntijuuden kunnioittaminen (8) kys 9) Hlökunta tukee meidän vanhempien päätöksiä silloinkin, kun ne ovat ristiriidassa hlökunnan ammatillisen näkemyksen kanssa? Tiedon ja vastuun jakaminen (7) kys 15) Hlökunta selvittää vanhemmille mihin lapsesta ja perheestä koottua tietoa käytetään? Vanhempien mielipiteiden kysyminen (4) Kys 2) hlökunta kysyy vanhemmilta oliko heidän mielestä lapselle tehdyistä arvioinneista hyötyä?

17 Tulokset Työntekijöiden ja perheiden kysely Työntekijöiden toimintatapojen perhekeskeisyys

18 Perhekeskeisiä toimintatapoja kuvaavien summamuuttujien keskiarvot Arvio (1=ei koskaan, 5=aina) ,3 Koko perheen hyvinvoinnin huomioiminen 3,4 3,6 3,3 Perheen asiantuntijuuden kunnioittaminen 4,0 3,9 Tiedon ja vastuun jakaminen 3,1 2,9 Vanhempien mielipiteiden kysyminen Perheet (n=69) Työntekijät (n=23)

19 Hankkeen tulokset Perhekeskeisten toimintatapojen muutostarpeet (%) Koko perheen hyvinvoinnin huomioiminen Perheet toivovat, että työntekijät: 1) ilmaisevat olevansa kiinnostuneita kaikista perheenjäsenistä, ei ainoastaan tutkimukseen tulevasta lapsesta (36%) 2) kertovat välittävänsä vanhempien hyvinvoinnista yhtä paljon kuin lapsen hyvinvoinnista (35%) 3) selvittävät millaiset voimavarat perheellä on selviytyä lapsen kuntoutuksesta (35%) 4) rohkaisevat vanhempia puhumaan lastaan ja itseään koskevista tunteistaan (32%)

20 Tulokset Perheiden kysely Onnistumisen kokemukset lapsi / perhe on päässyt Lastenneurologisen yksikön asiakkaaksi ja sitä kautta lapsen ongelmiin on puututtu ajoissa lapsen saama kuntoutus ja kuntouttava päivähoito myönteinen ja avoin ilmapiiri, työntekijöiden ystävällisyys monet perheet (71%) olivat tyytyväisiä Lastenneurologisen yksikön kuntoutustyöryhmän nykykäytäntöihin

21 Koko tiimi on mahtava. Innostuneita, rohkaisevia ammattilaisia. Erityisesti lääkärin kiinnostus ja kokonaisvaltainen välittäminen sykähdyttää.

22 Tulokset Perheiden kysely Kritiikkiä erityisesti puheterapian saamisen vaikeus Turussa yksiköiden hajanainen sijainti (22%) liian tiukat aikataulut ja nopeatempoinen tutkiminen

23 Perheiden ajatuksia. YKSIKÖIDEN SIJAINTI Erittäin hankalia!!! Ympäri kaupunkia, kyyditettävä itse satunnaisiin aikoihin. Homma sujui helpommin, kun toinen huoltajista oli työttömänä. Nyt palaa käämit PUHETERAPIA Puheterapeuttien määrä Turussa on niin heikko, että lapsen saaminen puheterapiaan kuluttaa vanhempien voimavaroja ja aikaa

24 Tulokset Perheiden kysely / kehittämisehdotukset Joustoa aikatauluihin Perheen voimavarat ja kokonaistilanne kartoitetaan (alkutietolomake) Lisätään yhteistyötä kuntoutuspalveluja tuottavien tahojen kanssa Lapsen kuntoutuksesta vastaava henkilö Kuntouttava taho mukaan kuntoutustyöryhmiin Puheterapian saatavuus! Palvelut saman katon alle Pysyvät hoitosuhteet

25 Hankkeen tulokset Työntekijöiden kysely Perhekeskeistä työskentelyä vaikeuttavat tekijät 20 väittämää, arviointiasteikko (1= ei lainkaan, 5= erittäin paljon) 1) työntekijän ajanpuute (3.4) 2) perhekeskeiseen työhön soveltuvien arviointi- & työskentelymenetelmien puute (3.3) 3) henkilökunnan vähäinen määrä (3.2) 4) vanhempien vähäiset voimavarat (3.2) 5) vanhempien ajanpuute (3.1) Avoimet vastaukset: osa tiloista soveltuu huonosti lasten ja perheiden kanssa työskentelyyn

26 Hankkeen tulokset Työntekijöiden kysely Koulutustarpeet Perhetietous - Perheiden voimavarojen tunnistaminen - Perheiden tukeminen vaikeissa / kuormittavissa elämäntilanteissa - Perheiden kehitysvaiheet ja erilaiset perhekulttuurit - Perhekeskeiset työskentelytavat Vuorovaikutus - Vanhempien ohjaaminen - Lapsen ongelmista puhuminen vanhemmille - Vanhemman ja lapsen varhainen vuorovaikutus Palvelutietous - Tieto perheiden käyttämien palveluiden kokonaisuudesta

27 Hankkeen vaikutukset Systemaattinen kehittäminen organisaatiossa kehittyi ja auttoi tunnistamaan tulevaisuuden kehittämisen kohteet kehittäminen jatkuu edelleen. Lasten ja nuorten ydinprosessi Turun SoTe:ssa? erilaisista palveluista tiedottaminen hyvänä esimerkkinä tämä seminaaripäivä

28 Kiitos kuulijoille ja hanketta tukeneille tahoille Vajaaliikkeisten Kunto ry. Suomen Toimintaterapeuttiliitto Margaretha Säätiö OPINNÄYTETYÖ löytyy

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Opinnäytetyö (YAMK) Kuntoutuksen koulutusohjelma 2010 Anne Penttinen MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Turun sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Alle kouluikäisten lasten kuntoutuspalveluiden kartoitus Korpilahden alueella

Alle kouluikäisten lasten kuntoutuspalveluiden kartoitus Korpilahden alueella Alle kouluikäisten lasten kuntoutuspalveluiden kartoitus Korpilahden alueella Metropolia Ammattikorkeakoulu Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projekti (VLK ry) v. 2010

Lisätiedot

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA. Marita Saarinen

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA. Marita Saarinen YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA Marita Saarinen Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Erityispedagogiikka Jyväskylän yliopisto Kevät 2008

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli

Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli LIITE 7 Pirjo Lappalainen Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 OSA I 2 LASTEN HYVÄN KUNTOUTUKSEN VISIO OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ... 6 3 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

PERHEIDEN PUHEENVUORO

PERHEIDEN PUHEENVUORO PERHEIDEN PUHEENVUORO Kehitysvammaisten lasten perheiden kokemuksia yhteistyöstä ammattilaisten kanssa Leppävirralla Heidi Kolehmainen Opinnäytetyö Syksy 2005 Diakonia ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

Lisätiedot

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade Ry Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Osaprojekti Tutkimusraportti Jorvin piirin asiantuntijatoimikunta

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Miten toimintaterapeutti osallistaa perheen alakouluikäisen lapsen toimintaterapiaprosessiin

Miten toimintaterapeutti osallistaa perheen alakouluikäisen lapsen toimintaterapiaprosessiin Maria Kallio, Reetta Saastamoinen, Tanja Turunen Miten toimintaterapeutti osallistaa perheen alakouluikäisen lapsen toimintaterapiaprosessiin Kirjallisuuskatsaus edistäviin ja estäviin tekijöihin Metropolia

Lisätiedot

LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010

LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010 LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010 Alueellinen kehittämishanke Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

MEIRÄN PORUKAT YHYRES Pikkulapsiperheiden tukeminen perusterveydenhuollossa moniammatillisena yhteistyönä

MEIRÄN PORUKAT YHYRES Pikkulapsiperheiden tukeminen perusterveydenhuollossa moniammatillisena yhteistyönä MEIRÄN PORUKAT YHYRES Pikkulapsiperheiden tukeminen perusterveydenhuollossa moniammatillisena yhteistyönä Yhteistyöstä yhteiseen työhön 2010 Anu Leinonen (toim.) JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren kuntoutuksen kehittäminen

Lapsen ja nuoren kuntoutuksen kehittäminen Lapsen ja nuoren kuntoutuksen kehittäminen Vajaaliikkeisten Kunto ry. Eeva Seppälä & Arja Veijola (toim.) Eeva Seppälä & Arja Veijola (toim.) Lapsen ja nuoren kuntoutuksen kehittäminen ISBN 978-952-99712-4-4

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

KEMIN VARHAISKASVATUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

KEMIN VARHAISKASVATUKSEN LAATUKÄSIKIRJA KEMIN VARHAISKASVATUKSEN LAATUKÄSIKIRJA "On tärkeää, millä tavoin ihminen herää, miten aloittaa pitkän päivän. Ja lapsuushan juuri on meidän aamumme." Tove Jansson Sisällysluettelo JOHDANTO...3 LAATU KEMIN

Lisätiedot

Alkusanat...4. 1. Projektin taustaa...4. 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet...6. 3. Projektin organisointi ja vastuut...7. 3.1. Ydintiimi..

Alkusanat...4. 1. Projektin taustaa...4. 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet...6. 3. Projektin organisointi ja vastuut...7. 3.1. Ydintiimi.. 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat...4 1. Projektin taustaa.....4 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet.....6 3. Projektin organisointi ja vastuut.....7 3.1. Ydintiimi..8 3.2. Aluetiimi..8 4. Projektin aikataulu

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

SAATTAEN VAIHDETTAVA

SAATTAEN VAIHDETTAVA SAATTAEN VAIHDETTAVA Erityistä tukea tarvitsevan alle kouluikäisen lapsen ja hänen perheensä tukeminen Liisa Kärnä - Hanne Mustonen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja (2.painos) Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta Sisältö 1 Johdanto... 1 1.1 Käsikirjan käyttäjälle... 1 1.2 Mitä oppilashuolto on?... 2 1.3 Varhainen avoin yhteistyö

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Työssä jaksaminen...2 2.1 Työntekijään liittyvät

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta 21.8.2014 56 (2.painos) Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Käsikirjan käyttäjälle... 3 1.2 Mitä oppilashuolto on?... 3 1.3 Varhainen

Lisätiedot

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAUSTATIEDOT... 5 2.1 Sukupuoli... 5 2.2

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ RYHMÄMUOTOINEN PERHETYÖ PERHETYÖN UUDET PORTAAT PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ENNALTAEHKÄISEVÄ RYHMÄMUOTOINEN PERHETYÖ PERHETYÖN UUDET PORTAAT PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ENNALTAEHKÄISEVÄ RYHMÄMUOTOINEN PERHETYÖ PERHETYÖN UUDET PORTAAT PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Pirkkakatu 2, 96200 Rovaniemi +358 016 345 824 rovaniemi@mll.fi

Lisätiedot