Paikka Stakes, kokoushuone Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15.9.2008. Paikka Stakes, kokoushuone Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika Maanantaina klo Paikka Stakes, kokoushuone Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4 Jäsen Varajäsen Osallistujat Riitta Haverinen, pj. (-) Jouko Karjalainen (-) Aarne Kinnunen, varapj. (x) Jukka-Pekka Takala (-) Kari Haavisto (-) Kari Paaso (-) Mikko Lampikoski (-) Tommi Reen (-) Juhani Iivari (x) Tarja Heino (-) Päivi Honkatukia (x) Hannu Niemi (-) Pia Mäenpää (-) Johanna Hervonen (-) Kalevi Juntunen (x) Eine Heikkinen (-) Marja Kaasalainen (-) Timo Mäkelä (x) Johanna Karlström (-) Sami Uotinen (-) Kirsti Hakola (x) Ilkka Ryynänen (-) Olli Salin (x) Peter Granholm (-) Petra Kjällman (x) Jaana Koivukangas (-) Terttu Mehtonen (x) Lauri S. Miettinen (-) Helena Pohjanvirta (x) Kaisa Kurikka (-) Liisa Hopponen (x) Matti Karttunen (-) Mauri Anholt (x) Janne Väinölä (-) Sirkka-Liisa Mäkelä (x) Saija Järvinen, siht. (x) Urpo Mönkkönen (x) 1. Kokouksen avaus Kokouksen puheenjohtajana toiminut neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Aarne Kinnunen avasi kokouksen. 2. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Postiosoite: PL 33, Valtioneuvosto Puhelin: (09) Sähköposti: Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, Helsinki Telekopio: (09) (Kirjaamo)

2 2 (5) 4. Neuvottelukunnan uudet jäsenet Todettiin, että neuvottelukunnan uutena teknisenä sihteerinä toimii syyskuun alusta lähtien Päivi Simanainen Stakesista. Hän tulee Virpi Honkasen tilalle. Kalevi Juntunen Länsi-Suomen lääninhallituksesta tulee eläkkeelle siirtyneen Markku Jokelan tilalle. 5. Tilannekatsaus sovittelun valtakunnalliseksi kehittämiseksi Juhani Iivari esitteli keskeisin osin toimintasuunnitelmaa sovittelun valtakunnalliseksi kehittämiseksi. Työjaosto oli päättänyt aikaisemmin kokouksessaan, että huomiota kiinnitetään vain keskeisimpiin asioihin eikä mm. jaostojen toimia raportoida yksityiskohtaisesti. Iivarin mukaan syksyyn mennessä on kiinnitetty huomiota ensiksikin käytännön kehittämistyön rakenteisiin ja käytännön toimiin. Iivari totesi toimeenpanojaoston käsitelleen mahdollisina lakimuutosasioina seuraavia asioita: 1. Täysi-ikäiselle määrätyn, muodollisesti täysivaltaisen täysi-ikäisen päämiehen edunvalvojan sovitteluun liittyvä aloiteoikeus vuotta täyttäneen alaikäisen oikeus päättää tarvittaessa sovittelussa henkilöään koskevasta asiasta 3. Poliisi- tai syyttäjäviranomaiselle ilmoittamisen rajoittaminen Toinen keskeinen kysymys on ollut tietojärjestelmien kehittäminen, www-sivut ja valtakunnallinen tietopankki. Iivari totesi, että sivut ovat edenneet hyvin, laajat kansainväliset linkit on sisällytetty sinne ja lisäksi ekstranet tulee jaostojen pöytäkirjoineen ja keskustelupalstoineen käyttöön. Todettiin mm. sivujen päivitykseen ja koulutusohjelmiin liittyen, että tällä hetkellä resurssit ovat niukat eikä päivityksiä tämän loppuvuoden aikana voida tehdä kuin aikaisemmin sovituin osin. Kolmantena osa-alueena on ollut koulutustoiminta. Iivari totesi, että koulutuksen työnjakoa on valmistelu hyvässä yhteistyössä ja yhteistyö Stakesin, lääninhallitusten ja koulutus- ja tiedotusjaoston kanssa on tiivistynyt. Koulutuksesta tiedottamiseen liittyen esitettiin toivomus, että myös lääninhallitusten järjestämä koulutus näkyisi muutenkin kuin linkin takana. Koulutuksen työnjakoa koskeva paperi tulee extranet sivustolle ja koulutuksesta on tarkoitus tehdä entistä ennustettavampaa. Uusia avauksia on tehty lähisuhdeväkivaltasovittelun erikoistumiskoulutukseen, joka sisältää 3 moduulia, 64 tuntia sekä etätyöt ja työnohjaus. Keskusteltiin vilkkaasti koulutuksesta. Todettiin, että on tärkeää, että myös ammattilaiset osallistuvat koulutukseen, sillä lähisuhdeväkivallan sovittelu on oma erityisalueensa. Lisäksi todettiin, että koulutuksen suunnittelu on prosessi, jota kehitetään jatkuvasti ja muokataan tarpeen mukaan. Tällä hetkellä ensimmäiseen moduliin ilmoittautuminen on tulossa Stakesin sivuille. Suunnitelmissa on ollut myös myöntää sertifikaatti koulutukseen osallistuneille, mutta toisaalta pidettiin tärkeänä, että myös aikaisemmin koulutuksen käyneet ja runsaasti väkivaltaa sovitelleita ei kuitenkaan arvioitaisi epäpäteviksi. Todettiin lopuksi, että tarve koulutukselle on erittäin suuri esimerkiksi Helsingin seudulla. Koulutuksen suhteen yhteistyötä on edelleen tarkoitus kehittää poliisihallinnon ja valtakunnansyyttäjän viraston kanssa. Neljäs keskeinen kehittämisalue on ollut kesän ja syksyn aikana sovittelutoimistojen ja alueiden viranomaisten sekä järjestöjen kanssa toteutettavien yhteistyömuotojen kehittäminen. Iivari totesi, että erityisesti lähisuhdeväkivallan sovittelupalvelun verkottumisen edistäminen

3 3 (5) palvelujärjestelmään ja yhteistyön kehittäminen on ollut keskeistä. Tähän liittyen on pidetty verkostopalaverin suunnittelukokous, ja kontakteja on otettu mm. Rikosuhripäivystykseen, Ensi- ja turvakotien liittoon, Kirkon Väkivallasta sovintoon hankkeeseen ja muihin yksittäisiin järjestöihin. Tavoitteena on saada yhteinen työkokous Stakesissa marraskuun puolenvälin jälkeen. Petra Kjällman ehdotti, että myös Suomen Mielenterveysseuraa pyydettäisiin ko. kokoukseen. Lisäksi todettiin, että kokouksessa olisi tärkeä olla myös sekä STM:n että Kuntaliiton edustus. Päätettiin, että Juhani Iivari on asiassa yhteydessä molempiin tahoihin. Iivari totesi lisäksi, että toimintasuunnitelmassa hyvin käytäntöjen edistäminen on yksi keskeinen osa-alue. Hyvien käytäntöjen kuvauksissa on lähdetty mallintamaan temaattisesti ja niiden on suunniteltu valmistuvan vuoden 2009 loppuun mennessä. Lisäksi tarkoitus on, että niitä varten Stakesiin nimettäisiin tutorit. Valmistelussa on oltu mukana aktiivisesti, ja sitä on annettu alueille, joilla on erityistaitoa, kuin myös hyviä käytäntöjä on haluttu kehittää alueilla, joissa vaaditaan erityistä taitoa. Ensimmäisiä teemakokonaisuuksia ovat olleet monikulttuurisuus sovittelussa (Hki), dialogisuus menetelmänä (Keski-Suomi, Mikkeli), lasten ja vajaavaltaisten asema sovittelussa (HML, Tku), lähisuhdeväkivallan sovittelu (Mikkeli) ja viranomaisyhteistyön mallit (ESLH). Jokaiselle kokonaisuudelle on nimetty vetäjät. Kun mallit on saatu valmiiksi, on tarkoitus arvioida niiden implementointia ja mikäli kaikki etenee suunnitelman mukaan, vuoden 2011 mallit olisi vietävissä myös Eurooppaan. Sovittelulain toimeenpanon seurantatutkimuksesta Iivari kertoi, että kvalitatiivisen aineiston keruu on edennyt hyvin ja eri alueiden strategisia avainhenkilöitä eli sovittelutoimistojen johtajia, sovittelutoiminnan ohjaamisesta vastaavia syyttäjiä ja tutkinnanjohdosta vastaavia poliiseja on haastateltu. Aineiston keruu päättyy syyskuussa. Valtakunnallinen asiakaspalautetutkimus toteutetaan loka-marraskuussa Tutkimuksella arvioidaan asiakkaiden kokemuksia sovittelijoiden ja sovittelupalvelun toimivuudesta ja vuorovaikutuksellisuutta erityyppisten rikosten sovittelussa. Lomakkeet on käännetty suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, somaliaksi ja arabiaksi. Keskusteltiin vilkkaasti asiakaskyselystä ja annettiin kommentteja kysymyksiinkin, mutta niiden huomioiminen tässä vaiheessa vaikuttaa jo vaikealta. Todettiin kuitenkin, että asiakkaiden motivointi on hyvin keskeistä ja päätettiin, että sovittelutoimiston sijaan vastaukset pyydetäänkin lähettämään suoraan Stakesiin. Näiden todennäköisesti saadaan kasvatettua vastausprosenttia. Lisäksi tuotiin esiin ajatus jatkuvan palautteen antamisen mahdollisuudesta anonyymisti internetin kautta, mitä esimerkiksi Rikosuhripäivystys tekee jatkuvasti. Keskusteltiin edelleen tutkimuksen tärkeydestä ja sen seuraamisesta, mitä sovittelussa olleille jutuille tapahtuu sovittelun jälkeen syyttäjässä ja tuomioistuimessa, kuin myös sovittelun vaikutuksesta uusintarikollisuuteen. Tutkimusta vaaditaan myös CEWAD:in kirjelmässä. Vuotuista tiedonkoontia kehittänyt "Työrukkanen" on saanut työnsä päätökseen ja lomakkeet on lähetetty toimialueille sekä suomeksi että ruotsiksi. Keskusteltiin myös Acces ohjelmasta ja todettiin, että manuaali sen käyttöön on olemassa. Kalevi Juntunen muistutti, että myös muita ohjelmia (kuten Soto) käyttäviä tulisi kouluttaa, jotta kirjaamiskäytännöistä todella saataisiin yhdenmukaisia. Juhani Iivari totesi, että vuoden lopulla on tarkoitus järjestää vielä yhteinen koulutustilaisuus. Iivarin mukaan kehittämispäivistä, joita on järjestetty 24.4., ja on saatu myönteisiä kokemuksia ja toimintatapaa on pidetty tehokkaana.

4 4 (5) Toimintasuunnitelmasta ja sovittelupalvelun järjestämisestä ja sen vastuunjaoista keskusteltiin lopuksi vielä yleisellä tasolla. Päätettiin, että Kalevi Juntunen toimittaa Juhani Iivarille muutamia täsmennyksiä koskien mm. alueellisia eroja. Hän totesi, että lääneissä edetään ehdottoman yhdenmukaisesti STM:n linjauksien mukaan hallinnoinnin ja tilinpidon suhteen ja joitakin tekstiosuuksia olisi tästä syystä hyvä täsmentää. 6. Neuvottelukunnan jaostojen keskeiset kuulumiset Todettiin, että neuvottelukunnan asettamien viiden jaoston, työjaoston, toimeenpanojaoston, tilastointi- ja tutkimusjaoston sekä koulutus- ja tiedotusjaoston toimista oli raportoitu jo edellä. Jaostojen toimintaan ei ollut enää lisättävää tässä asiakohdassa. Todettiin, että toimeenpanojaosto on tuomassa kaksi asiaa työjaostolle seuraavia kokouksia varten ja ne ovat Täysi-ikäiselle määrätyn, muodollisesti täysivaltaisen täysi-ikäisen päämiehen edunvalvojan sovitteluun liittyvä aloiteoikeus sekä Poliisi- tai syyttäjäviranomaiselle ilmoittamisen rajoittaminen. Kansainvälisten asioiden jaoston puheenjohtaja Aarne Kinnunen raportoi, että jaosto ei ole nyt valmistelemassa suurempaa seminaaria, vaikka sen tehtäviin kuuluukin kansainvälisten asioiden seuraaminen ja kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen. Jaosto osallistuu myös kansainvälisistä asioista tiedottamiseen mm. levittämällä tietoa uusista julkaisuista internet-sivuilla. Yhteistyötä Sovittelufoorumiin pidetään yllä, ja Henrik Elonheimo ja Juhani Iivari ovat luontevia linkkejä. Edelleen jaosto pyrkii tehostamaan toimintaansa kansainvälisen tutkimusrahoituksen ja yhteistyön seuraamisessa ja niistä tiedottamisessa. Jaosto on päättänyt alkaa suunnitella vierailevan luennoitsijan tuottamista suomalaisille toimijoille. Myös Wienin koulutusmatkan järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa ja ajankohta Matkalle on osallistumassa yhteensä 27 edustajaa. Suomalaisten rooli kokouksessa tulee olemaan erittäin aktiivinen ja se vaatii lukuisten esitysten valmistelemista. Lisäksi jaostossa on keskusteltu tarpeesta tutustua pienemmällä kokoonpanolla Norjan sovitteluun, erityisesti sen hallintomalliin ja kehittämistyöhön keväällä Petra Kjällman Rikosuhripäivystyksestä tiedotti myös osallistumisestaan Lissabonissa järjestettyyn Victims & Mediation -seminaariin, jonka teemoina olivat sovittelu ja rikoksen uhrin näkökulmat. Hän totesi, että sovittelu on viety moniin muihin maihin nähden verraten pitkälle Suomessa, mutta ko. seminaarissa ei ollut juurikaan sovittelutahojen edustajia vaan ainoastaan rikosuhrijärjestöjen. Hän painotti verkostoitumisen ja keskustelun tärkeyttä. Belgian oikeusministeriöstä on pyydetty konsultaatioapua sovittelun kehittämiseksi Belgiassa. Norjasta on kutsuttu Siri Kemeny ja Suomesta Aarne Kinnunen. 7. Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset henkilövahinkojen korvaamisesta Keskusteltiin henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksista henkilövahinkojen korvaamiseksi, jotka ovat saatavissa mm. sovittelun nettisivuilta. Keskusteltiin suositusten painoarvosta sovittelussa ja mikä yhteys niillä on sovittelun periaatteisiin yleensä. Todettiin, että suosituksiin kannattaisi tutustua, vaikka sovittelu ei voi olla pelkästään korvauksista päättämistä ja niiden arvioimista. Päätettiin, että koulutus- ja tiedotusjaosto suunnittelee, miten niitä voidaan käyttää sovittelussa ja miltä osin niitä voidaan hyödyntää, kuten kivun ja säryn osalta. 8. Sovittelun tilastojen kehittäminen ja tutkimuksen resursointi Neuvottelukunnan työssä ja sovittelun kehittämisessä on jatkuvasti noussut esille tutkimuksen tärkeys, puuttuvat resurssit ja sen seuraaminen, mitä sovittelussa olleille jutuille tapahtuu sovittelun jälkeen syyttäjässä ja tuomioistuimessa, kuin myös sovittelun vaikutuksesta uusintarikolli-

5 5 (5) suuteen. Resursseja tutkimusta varten vaaditaan myös YK:n CEDAW:in kirjelmässä, joka käsittelee perhe- ja lähisuhdeväkivallan sovittelua. Juhani Iivari totesi, että vuosittainen tiedonkoonti ei anna mahdollisuuksia arvioida sovittelun vaikuttavuutta, vaan siihen tarvittaisiin erillinen rahoitus. Keskusteltiin myös tilastoinnin kehittämisestä ja päätettiin, että merkitään erityisesti tiedoksi, että neuvottelukunta pitää ensiarvoisen tärkeänä, että sovittelun vaikuttavuutta koskevaan tutkimukseen saataisiin rahoitus. Päätettiin lisäksi, että työjaosto jatkaa asian valmistelua. 9. Ilmoitusasiat Juhani Iivari tiedotti, että Stakesin ja KTL:n yhdistymisen myötä uuden organisaation nimeksi tullee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kalevi Juntunen tiedotti, että sovittelutoiminnalla on pitkät perinteet Suomessa. Vantaalla oli vietetty 25 vuotisjuhlaa syyskuun alussa. Oulun Seudun Setlementti ry. taas järjesti sovittelun palveluntuottajana Oulun kaupungin sovittelutoiminnan 20 v. juhlat Oulussa 11.9 ja samoin 12.9 Kajaanin kaupungin sovittelutoiminnan 20 v. juhlat Kajaanissa. 10. Muut asiat Kalevi Juntunen otti esille sovittelulain ja asetuksen muutosesitykset koskien määrärahojen jakoperusteita. Keskustelussa tuotiin esille, että määrärahojen jakoperuste ei ole ollut oikeudenmukainen ja se on haitannut käytännön toimintaakin. Muutosesitystä on hiottu yhdessä STM:n kanssa, ja hallituksen esitys on ollut valmis jo pidemmän aikaa. Päätettiin keskustelun jälkeen, että neuvottelukunta lähestyisi ministeri Risikkoa audienssilla ja pyytäisi, että esitystä vietäisiin eteenpäin. Päätettiin käytännön toimista siten, että STM:n edustaja neuvottelukunnassa Kari Haavisto ja neuvottelukunnan varapuheenjohtaja ja työjaoston puheenjohtaja Aarne Kinnunen valmistelevat audienssia. 11. Seuraavan kokouksen ajankohta Neuvottelukunnan seuraava kokous pidetään Stakesissa maanantaina klo Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo