ASUINALUE LAPSIPERHEIDEN KOKEMANA HYVINVOINTI HAASTEELLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUINALUE LAPSIPERHEIDEN KOKEMANA HYVINVOINTI HAASTEELLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ"

Transkriptio

1 ASUINALUE LAPSIPERHEIDEN KOKEMANA HYVINVOINTI HAASTEELLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ Kati Honkanen, HTL, suunnittelija & tutkija Jaana Poikolainen, KT, yliopistotutkija (virkavapaalla ) OHRY Palmenia, Lahti / Jaana Poikolainen & Kati Honkanen

2 Esityksen sisältö 1. KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSHANKE: TAVOITTEET JA KONTEKSTI 2. ESITTELYTILAISUUDET PAIKALLISESTI JA VALTAKUNNALLISESTI 3. JULKAISUT 4. TÄMÄNHETKINEN TYÖVAIHE 5. AINEISTOT 6. TUTKIMUSTIETOA

3 1. KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSHANKE Palmenia, Lahti / Kati Honkanen & Jaana Poikolainen

4 HANKKEEN TAVOITTEET Selvitetään miten lasten, nuorten ja lapsiperheiden elinympäristöt vaikuttavat syrjäytymisen / positiivisen hyvinvoinnin kokemuksiin ja miten esim. sosioekonomisilla mittareilla tarkasteltuna haasteellisina näyttäytyviä elinympäristöjä voidaan kehittää positiivista hyvinvointia tukeviksi pyritään saamaan kuuluville eri sukupuolten ja kantasuomalaisten lisäksi erilaisten kieli- ja kulttuuriryhmien ääni. Hanke tuottaa toimijalähtöistä tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä tekijöistä hankitun tiedon pohjalta työstetään syrjäytymisen ehkäisyyn soveltuva toimintamalli, jota voidaan käyttää poikkihallinnollisesti Lahden alueella tuloksia voidaan hyödyntää sekä paikallisessa että valtakunnallisessa syrjäytymisen ehkäisyn kehittämistoiminnassa: osa myös koulutuksellisia tasaarvoistamispyrkimyksiä. (Kauppinen 2004; Kilpi-Jakonen 2012; Poikolainen 2012; Ruohola 2012.)

5 TUTKIMUSKONTEKSTINA ASUINALUEITA LAHDESSA: Liipola (lähiö) keskusta (kaupunki), ja kehysalueita (Lapsiperheet tilastoalueittain 2012, Tilastotietokanta Tilda ) Keskusta Lapsiperheitä n Liipola Lapsiperheitä n

6 2. HANKKEEN JA TUTKIMUKSEN ESITTELYTILAISUUDET PAIKALLISESTI JA VALTAKUNNALLISESTI Vanhempainillat Tiirismaan koululla , ja Lahden hyvinvointityöryhmä ja Asukasilta Liipolan Toimela Millaisia ovat lasten ja nuorten hyvinvointiympäristöt? - kuvakulmia ja kokemuksia arjesta Fellmannian kulma , Lahti Mitkä asiat tekevät Sinut onnelliseksi? ASLAKO-hankkeessa valokuvat kertovat tarinaa Kirjan ja ruusun päivän kulttuuriaamukahvit , Lahti Harjun koululla opettajien kokous Tiirismaan koululla opettajien kokous Kokemusasiantuntijat moninaisen hyvinvointitiedon tuottajina Lahden Tiedepäivä Hyvinvointi alakouluikäisten lasten määrittelemänä ja kokemana kontekstina sosiaalisesti ja fyysisesti erityyppiset asuinalueet Kasvatustieteen päivät , Jyväskylä Asuinalueiden kehittämisohjelman hanketapaaminen , Helsinki Miten tutkia lapsiperheiden jäsenten kokemusasiantuntijuutta? ja Vanhempien kokemukset poikkitoiminnallisista perheiden palveluista Perhetutkimuksen päivät , Jyväskylä Lasten määrittelyä hyvinvoinnista - kontekstina sosiaalisesti ja fyysisesti erityyppiset asuinalueet Lapsuudentutkimuksen päivät , Oulu

7 ESITTELYTILAISUUDET PAIKALLISESTI JA VALTAKUNNALLISESTI Koulutuksellinen tasa-arvo hankkeen kehittämispäivä Lapsiystävällinen kunta - koordinaatioryhmä "How to study children s well-being - Photography as a research method." Japanese - Finnish seminar, Lahti Tulossa mm. Kasvatustieteen päivät Lahden tiedepäivät

8 3. JULKAISUT Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana Asuinalueet lapsiperheiden vanhempien hyvinvointiympäristöinä - subjektiivinen näkökulma (jätetty refereemenettelyyn Yhteiskuntapolitiikka-lehteen) Honkanen Kati & Poikolainen Jaana. Pahoinvoinnista hyvinvointiin. Etelä-Suomen Sanomat ( )

9 4. TÄMÄNHETKINEN TYÖVAIHE Aineistojen analysointia Kyselyaineistosta raportointikoonnin työstäminen Artikkeleiden alustavaa kirjoittamista Hankkeen aineistojen ja alustavien tulosten esittelyä

10 5. AINEISTOT kohderyhmä (tilanne syyskuu 2014) Lapsi / nuori valokuvaa ympäristöään ja kertoo valokuvista: hyvinvointia tuottavat paikat ja asiat Alle 12-v. lapsia v. nuoria 5 Yht. 14 Vanhempi / nuori kertoo hyvinvoinnista ja asuinalueesta haastattelussa 18 vanhempaa 11 nuorta (13-26 v.) Yht. 29 KYSELYT Alakouluissa toteutettu kysely Liipola-Kaikuharju (luokat 2-6) Harju (luokat 1-6) Tiirismaa (luokat 1-6) Liipola N 112 (yht. 124 oppilasta luokat 2-6) Harjun N 221 (yht. 270 oppilasta luokat 1-6) Tiirismaa N 134 (yht. 141 oppilasta luokat 1-6) Yht. 467 Lasten piirustukset hyvinvointia tuottavista asioista ja asuinalueesta VALOKUVA- HAASTATTELU TEEMA- HAASTATTELU PIIRUS- TUKSET Liipola- Kaikuharjun 49 oppilasta: 1-lk: 23 2-lk: 10 3-lk: 6 4-lk: 10 Yht. 49

11 AINEISTOT työntekijät KERÄTTY AINEISTO VIELÄ KERRYTETTÄVÄ AINEISTO TAUSTA- AINEISTOKSI TEEMA- HAASTATTELUT TEEMA- HAASTATTELUT WORKSHOP Rehtoreiden haastattelut (Liipola- Kaikuharjun, Harjun ja Tiirismaan koulut) - Koulukuraattorit (2) - Terveydenhoitajat (2) - Muita työntekijöitä? - Lapsiperheiltä saadun tiedon perusteella aineiston sekä palvelukohtainen että moniammatillinen reflektointi

12 6. TUTKIMUSTIETOA Tutkimustietoa seuraavista aineistoista: Valokuvat (valokuvahaastattelut) Piirustukset Kyselyt Teemahaastattelut

13 Asuinympäristö vanhempien kokemana Liipola ja keskusta (n=16) Fyysinen ympäristö: Tärkeää palveluiden saatavuus Lähiössä asuvat yllättävän tyytyväisiä palveluihin, jotka heidän mielestään sijaitsevat toimivien kulkuyhteyksien päässä. Luonnonläheisyys ja hyvät ulkoilumahdollisuudet tukevat lähiön vanhempien hyvinvointia Lähiöttä moititaan ankeaksi ja julkisten paikkojen rikkomisesta ollaan huolissaan Keskustan vanhemmat arvostavat lähellä sijaitsevia palveluita ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä liikkumisen helppoutta Myös lähellä olevaa luontoa arvostetaan, vaikka keskustan vanhemmat eivät korosta luonnon merkitystä hyvinvoinnille samalla tavalla kuin lähiön vanhemmat Kerrostaloa pidetään helppona asumismuotona Ihmiset hakeutuvat lähiöön usein taloudellisien resurssien pakottamina, mutta alueelle asetuttuaan he kokevat sen kotipaikakseen

14 Asuinympäristö vanhempien kokemana Liipola ja keskusta (n=16) Sosiaalinen ympäristö: Sekä keskustassa että lähiössä asuvia vanhempia asuinalueeseen vahvasti sitovat perhe ja sukulaiset Lähiön vanhemmat korostavat yhteisöllisyyttä ja sosiaalisten verkostojen tärkeyttä. Lähiön vanhemmilla on toisaalta myös kaipuuta tiiviimpään kanssakäymiseen muiden alueen vanhempien kanssa. Tietyt vanhemmat myös toteavat, että sosiaalisen verkoston luominen ja ylläpitäminen alueella asuvien kanssa on osoittautunut vaikeaksi. Maahanmuuttajia ei juurikaan arvostella, mutta kulttuurisista elämäntapoihin liittyvistä eroista puhutaan. Vaikka kulttuurisia eroja alueella nähdään, pidetään monikulttuurisuutta myös rikkautena lähiössä. Lapset oppivat monikulttuuriseen maailmaan jo päiväkodissa ja sosiaalinen ympäristö koetaan lapselle hyväksi. Vanhemmat kuvaavat lähiötä erilaisuutta hyväksyväksi ja suvaitsevaksi. Lapsilla on paljon kavereita, jotka asuvat samalla alueella ja kavereita tavataan mm. leikkipuistossa. Lapsille monikulttuurinen kanssakäyminen on luontevampaa kuin vanhemmille. Sosiaalinen ympäristö näyttäytyy erilaisena kaupungin keskustassa, sillä yhteisöllisyyttä ei kaivata siellä samalla tavoin kuin lähiössä. Keskustan kerrostaloissa asuvilla ei ole kollektiivisia velvoitteita ja he pitävät mielellään etäisyyttä naapureihin. Naapurisuhteiden luomiseen ei koeta tarvetta, sen sijaan yhteyksiä sekä lähellä että kaukana asuviin sukulaisiin pidetään yllä monin tavoin. Sen sijaan keskusta-alueen rivitaloissa tai omakotitaloissa asuvat vaalivat alueellista yhteisöllisyyttä järjestämällä erilaisia yhteisiä tapahtumia, vaikka reviiritaisteluitakin esimerkiksi tontin käytön rajoista käydään

15 Asuinympäristö vanhempien kokemana Liipola ja keskusta (n=16) Psyykkinen ympäristö (asuinalueen turvallisuus, maine ja alueidentiteetti): Oma asuinalue koetaan pääosin turvallisena sekä lähiössä että keskustassa. Selkeää kategorista jakoa tehdään parempiin ja heikompiin alueisiin lähiössä. Ostarin seutua monet vanhemmista karttavat siellä aikaa viettävien päihdeongelmaisten vuoksi. Keskustassa lasten kulkemista ilta-aikaan rajoitetaan iästä riippuen. Osaa keskustan alueista, kuvataan selkeästi rauhattomampina. Vanhemmat ovat myös huolissaan läheisen kauppakeskuksen negatiivisesta viriketarjonnasta (lasten oleskelua siellä pyritään rajoittamaan) Lähiön asukkaiden sitoutuminen omaan asuinalueeseen on yllättävä vahvaa siitä huolimatta, että aluetta kritisoidaan. Alueella viihdytään pääasiassa hyvin ja alue koetaan hyvänä asuinympäristönä. Keskustan maineen ajatellaan ilmentävän koko Lahtea. Lahdella ei koeta olevan yleisesti ottaen kovinkaan hyvää mainetta, sillä Lahti tunnetaan Suomen Chicagona. Keskustan vanhemmat eivät kuitenkaan itse pidä mainetta todellisuutta vastaavana. Kun perheen vanhemmat kokevat, että heillä on ollut mahdollisuus valita asuinpaikkansa, lisää tämä asuinympäristöön sitoutumista. Lähiön lapsiperheet eivät koe hyvinvoinnin olevan riippuvainen asuinalueesta ja -paikasta. Sen sijaan keskustassa lapsiperheiden vanhemmat kokevat valitun asuinympäristön hyvinvointia tukevana. Perhettä pidetään suojaavana tekijänä silloin, kun asuinympäristö nähdään turvattomana. Jos asutaan heikkomaineisella alueella, pyritään maineen merkitystä vähättelemään

16 Lapset ottivat paljon kuvia kotona: perheestä (äiti, isä, isovanhemmat, sisarukset) ja esineistä (esim. lelut)

17 Luonto on tärkeä hyvinvoinnin lähde lapsille ja nuorille

18 45 lasta piirsi kivat paikat Liipolassa, koulu oli esitettynä 19 (42 %) piirustuksessa Saara, 2-luokka Muita paljon piirrettyjä paikkoja Liipolassa: koti, Toimela, leikkikentät, kaupat 18

19 Kyselyyn vastaajat kouluittain, (% suluissa) Liipola-Kaikuharju luokat 2-6 Oppilaita yht.124, vastaus% = 90. Harju luokat 1-6 Oppilaita yht.270, vastaus% = 82. Tiirismaa luokat 1-6 Oppilaita yht.141, vastaus% = 95. N Tyttö Poika Luokka-aste (43,5) 61 (56,5) - 31 (28,4) 22 (20,2) 18 (16,5) 19 (17,4) 19 (17,4) 112 (53,8) 96 (46,2) 17 (9,3) 38 (20,8) 25 (13,7) 30 (16,4) 41 (22,4) 32 (17,5) 70 (57,9) 51(42,1) 24 (17,9) 23 (17,2) 26 (19,4) 21 (15,7) 22 (16,4) 18 (13,4)

20 Kotikieli Liipola 2-6 lk (%) Harju 1-6 lk (%) Tiirismaa 1-6 lk (%) suomi 76 (71,0) 147 (71,0) 114 (87,0) venäjä 19 (17,8) 29 (14,0) 3 (2,3) muita kotikieliä Harju: persia,kinja ruanda, tagalog, Tiirismaa: punjabi, skotlanti, unkari arabia 3 (2,8) 7 (3,4) - viro 3 (2,8) 5 (2,4) - somalia 3 (2,8) 3 (1,4) - kurdi 1 (0,9) 2 (1,0) - portugali 2 (1,9) - - englanti - 1 (0,5) 11 (8,4) thai - 1 (0,5) - espanja - 1 (0,5) - muut - 11 (5,3) 3 (2,3) 20

21 Keitä omaan perheeseesi kuuluu?

22 Suhtautuminen kouluun ja oppimiseen (asteikko 1-5, koulun keskiarvo) Liipola Harju Tiirismaa Läksyjen tekeminen on kivaa Läksyjen tekeminen on tärkeää Läksyt eivät tunnu liian vaikeille Oppiminen on minulle helppoa Koulussa oppiminen on tärkeää 2,98 2,94 2,86 4,45 4,45 4,36 3,81 3,96 3,96 3,74 4,02 3,98 4,50 4,45 4,43

23 Ilmapiiri koulussa (asteikko 1-5, koulun keskiarvo) Opettajat ovat ystävällisiä minulle Kouluavustajat ovat ystävällisiä minulle Aikuiset koulussa ovat ystävällisiä minulle Kerron opettajalle jos minulla on huolia Kerron koulukuraattorille jos minulla on huolia Kerron avustajalle jos minulla on huolia Kerron koulun terveydenhuoltajalle jos minulla on huolia Koulussa on mukavaa Liipola Harju Tiirismaa 4,17 4,29 4,38 4,30 4,35 4,33 4,14 4,21 4,24 3,76 3,60 3,34 2,88 2,38 2,06 3,39 2,99 2,86 3,30 3,28 3,11 3,83 4,07 3,98

24 Kuinka usein kiusataan koulussa (asteikko 1-5, koulun keskiarvo) joka päivä monta kertaa viikossa kerran viikossa joka kuukausi ei koskaan Liipola Harju Tiirismaa 3,9 3,1 3,2 5,8 5,6 6,4 11,7 11,2 4,0 10,7 11,7 13,6 68,0 68,4 72,8 Huom! Harjun koulussa 25 oppilasta ei ollut vastannut tähän kysymykseen, kun Liipolassa ja Tiirismaassa puuttuvia vastauksia oli 9 kummassakin.

25 Mitä teet jos sinua kiusataan (asteikko 1-5, koulun keskiarvo) kerron aikuisille jos minua kiusataan kerron kaverille jos minua kiusataan en kerro kenellekkään jos minua kiusataan en välitä jos minua kiusataan suutun jos minua kiusataan Liipola Harju Tiirismaa 3,77 4,02 3,93 3,28 3,44 3,37 2,06 1,84 2,05 3,03 2,98 2,98 3,17 2,71 2,83

26 Kaverisuhteet (asteikko 1-5, koulun keskiarvo) Minulla on riittävästi hyviä kavereita Liipola Harju Tiirismaa 4,40 4,53 4,51 En tunne itseäni yksinäiseksi 4,47 4,32 4,39 Voin luottaa kavereihini 4,12 4,11 4,31 Liipolan koulun oppilaat ovat vähemmän sitä mieltä, että heillä on riittävästi kavereita: 84,4 % (melko samaa tai samaa mieltä) verrattuna Harjun 88,7% ja Tiirismaan oppilaisiin 87,1 %

27 Ohjattuun harrastukseen osallistuminen (asteikko 1-5, koulun keskiarvo)

28 Kehittämiskohteita Liipola (nuoret) Nuorille suunnattua tekemistä ja kelvolliset välineet (esim. skeittiramppi ja koristeline), yleisten tilojen ja laitteiden huoltaminen Liipolassa ei ole nuorille tekemistä Antti, 19 Pitäisi huoltaa urheilupaikkoja. Kaukalon laidat on rikki ja tekonurmi poltettu ja skeittiramppi on otettu pois. Mikko, 15. Katuvalot on uusittu viime vuonna, ennen aina ne rikottiin. // Nyt kestää, on tehty kestävämmät. Paavo, 18. Ostarin edustalla oleilevat päihdeongelmaiset, heille joku muu paikka? No mun mielestä sellasta henkistä pahoinvointia on ku näkee jotain känniläisiä tuolla ja aattelee että me lapset ollaan kasvanu tällä alueella // nii joskus silleen miettii et onko tää oikee paikka kuitenkaan nuorelle lapsiperheelle, miten tavallaan suhtautuu siihen. Mä en oikeesti hirveesti tykkää et ne täällä juopiskelee ja muuta. Oon just varovaisempi meidän perheen lasten kanssa [sisarukset] mihin päästää ja milloin päästää. Joskus viikonloppuiltasin ei mielellään päästä Liipolan ostarille kun täällä kuitenkin pyörii känniläisiä. Esko, 21 Siisteyden parantaminen, osa nuorista rikkoo ja sotkee paikkoja Liipolan maine Pienemmät pojat aina tuhoaa kaukalot. Tommi, 17. Ei ne spraymaalaukset ainakaan mua haittaa, kunhan ei rikottais. Jare, 16. Kaikki luulee, että täällä vedetään turpaan tai ryöstetään heti kun astuu tänne alueelle. Mikko,

29 Kehittämiskohteita Toimela ja monitoimitalo (nuoret) Ideoita Toimela: Syitä, miksi ei ole käynyt Toimelassa: aukioloajat (menee kiinni liian aikaisin), ei ole ehtinyt käydä, tila ei houkuttele, ei ole tekemistä eikä sopivaa tilaa oleiluun, ei kiinnosta, mieluummin tavataan kavereita muualla (kodit, pelikentät yms.) Mieluummin ne hengaa tuolla. Jos tääl ois vaan penkkejä ja jotkut valvomassa, kattomassa. Mut emmä tiiä. Mitä esim ne vähän isommat pojat on valittanu että justiinsa nyt ku on vähän kylmempi ja tää menee aika aikasin kiinni ja kirjasto menee kans aika aikasin kiinni, niin niille ei oo illaks kans mitään. Nii ois vähän pidemmät aukioloajat vaikka. Antti, 19 Ideoita monitoimitalo: Eri ikäryhmille omat kokoontumisajat ajat Vaikka ikärajat, että nuoremmat eka ja vanhemmat vaikka sitten. Jare, 16. Kahvila, biljardipöytä, pingispöytä, tila, jossa voi vain oleilla Pääpiirteet vois olla tosiaan samat [kuin Toimelassa] et on järjestettyä toimintaa ja sitte ei-järjestettyä toimintaa et voi tehä mitä ite haluaa tai sitte mitä kaikki tekee. Siin saa just sellasta sosiaalista tasoa vähän henkisesti paremmaks, et ei aina tee välttämättä just sitä mitä ite haluaa. Esko,

30 Kehittämiskohteita Toimela ja monitoimitalo (vanhemmat) Nykyisessä toiminnassa arvostetaan: Paikka lapsille koulun jälkeen (paikka riittävän tilava esim. sisäpeleihin) Liipola Futaa -kerho, muuta järjestettyä toimintaa Aikuinen valvomassa ja läsnä Yhteisöllisyys ja moniarvoisuus Toimelan / Monitoimitalon yleisiä kehittämisehdotuksia: Eri ikäryhmät mukaan: lapset, nuoret, vanhukset Perhekerho (vaihtoehtona seurakunnan perhekerholle: vertaistukea äideille ja lapsille tekemistä ja lapsiseuraa) Perhetuvan kaltainen lastenhoitopaikka pientä maksua vastaan, jossa lapsella on muuta seuraa, saa välipalankin, aikuiselle mahdollisuus esim. käydä lenkillä tms. Et jos olis sellanen ku tuolla keskustassaki on, mikä se onkaa, se perhetupa, niil on joku sellai toiminto siellä, se maksaa jotain että voi jättää asiointinsa ajaks lapsensa sinne pariks tunniks, ne saa jonku välipalanki ku maksetaa. Siis mä en tarttis niinkää paljon, riittäs tuntiki nii mä kävisin lenkillä. Aktivoivien kerhojen järjestäminen pientä maksua vastaan (esim. tanssi, urheilu, taide) Lapsille lisää virikkeitä ja toimintaa (lapset pois tietokonepelien äärestä, liikunnallisten lajien suosiminen, lautapelit), ohjaajan rooli lasten aktivoinnissa Turvallisuuden takaamiseksi jääkentällä erilliset alueet isompien poikien jääkiekon pelaamiseen ja pienten lastan kanssa luisteleville, molemmissa riittävän hyvä jää Valvontaa, ettei varkauksia tapahdu

31 Erilaisten työllistämistoimien hyödyntäminen uudessa monitoimitalossa Työkokeilut, kuntouttava työtoiminta, työllistämistuki, jne. hyödyntäminen monitoimitalon työtehtävissä Vapaaehtoisten värvääminen Hyviä kokemuksia Toimelasta Vaatii tuekseen myös pysyvää ohjaavaa henkilöstöä

32 Kiitos! HY, Palmenia, Lahti / Kati Honkanen

KOKEMUSASIANTUNTIJAT MONINAISEN HYVINVOINTITIEDON TUOTTAJINA

KOKEMUSASIANTUNTIJAT MONINAISEN HYVINVOINTITIEDON TUOTTAJINA Lahden tiedepäivät 2013 KOKEMUSASIANTUNTIJAT MONINAISEN HYVINVOINTITIEDON TUOTTAJINA Kehittämis- ja tutkimushanke: Asuinalue lapsiperheiden kokemana - hyvinvointi haasteellisessa ympäristössä (2013-2015)

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. NOKIA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA...

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. TAMPERE KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Nuorten havainnointi ja haastattelut

Nuorten havainnointi ja haastattelut Nuorten havainnointi ja haastattelut Nuorisoasiainkeskus, Helsingin kaupunki Tutkija Maija Merimaa 8.12.2014 NuHa-raportti Sisällys NUORTEN HAVAINNOINTI JA HAASTATTELUT -TUTKIMUKSEN TOTEUTUS... 2 MITÄ

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika...

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika... SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4 3 Perhe ja koti... 5 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8 5 Vapaa-aika... 13 6 Kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta...

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT KANGASALA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. PIRKKALA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

VARKAUS Osallisuusselvitys 2.11.2009. Sinikka Mäntysalo- Lamppu Sinikka.ml@lastenparlamenti.fi

VARKAUS Osallisuusselvitys 2.11.2009. Sinikka Mäntysalo- Lamppu Sinikka.ml@lastenparlamenti.fi VARKAUS Osallisuusselvitys 2.11.2009 Sinikka Mäntysalo- Lamppu Sinikka.ml@lastenparlamenti.fi Konsultaatio-prosessi I. V a i h e Osallisuusselvityksen aloituskokous kunnassa 30.3.2009 II. Osallisuuskysely

Lisätiedot

Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta. Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013

Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta. Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013 Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013 Hanna-Mari Maijala Sanna Pasanen MATALAN KYNNYKSEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Miten Suvelassa viihdytään? - nuorten ajatuksia Suvelasta asuinpaikkana. Kristiina Alppivuori

Miten Suvelassa viihdytään? - nuorten ajatuksia Suvelasta asuinpaikkana. Kristiina Alppivuori Miten Suvelassa viihdytään? - nuorten ajatuksia Suvelasta asuinpaikkana Kristiina Alppivuori Taustaksi Selvitystyö käynnistyi EAKR -rahoitteisen 4V - Välitä, vaikuta, viihdy, voi hyvin -hankkeen aloitteesta.

Lisätiedot

Siellä on suupielet korvissa Hyvinvointivaikutuksia sosiaalisesta sirkuksesta

Siellä on suupielet korvissa Hyvinvointivaikutuksia sosiaalisesta sirkuksesta Siellä on suupielet korvissa Hyvinvointivaikutuksia sosiaalisesta sirkuksesta Tutkivan teatterityön keskuksen julkaisu Tampereen yliopisto 1 Toim. Katri Kekäläinen, Sofia-Charlotta Kakko, Vaikuttava sirkus

Lisätiedot

Maria Kaisa Aula Monien mahdollisuuksien hevonen -seminaari 30.3.2011 Helsinki

Maria Kaisa Aula Monien mahdollisuuksien hevonen -seminaari 30.3.2011 Helsinki Miten lapset Suomessa voivat? Lasten oma näkökulma hyvinvointiinsa ja oikeuksiinsa Maria Kaisa Aula Monien mahdollisuuksien hevonen -seminaari 30.3.2011 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 20 vuotta

Lisätiedot

VAINULLA ETELÄ-SAVOSSA

VAINULLA ETELÄ-SAVOSSA VAINULLA ETELÄ-SAVOSSA Vaikeimmin työllistyvät nuoret palvelujärjestelmässä -selvitys Sonja Miettinen & Sanna-Mari Pöyry University of Appl ied Sciences VAINULLA ETELÄ-SAVOSSA Vaikeimmin työllistyvät nuoret

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014

Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosiossa tehtiin kevään 2014 aikana kysely kaikille alakouluikäisten huoltajille. Kyselyt välitettiin

Lisätiedot

Nuorten arvioita Lahden eteläisen alueen nuorisopalveluista

Nuorten arvioita Lahden eteläisen alueen nuorisopalveluista 1 Nuorten arvioita Lahden eteläisen alueen nuorisopalveluista Arviointiin osallistui syyskuussa 2014 yhteensä 50 nuorta. Ryhmä 1 (Perhepuistossa kokoontuneet kolme 13 15-vuotiasta tyttöä) Ryhmä 2 (Perhepuistossa

Lisätiedot

Päihdekyselyn tulokset

Päihdekyselyn tulokset Hämeenlinnan Rotaryklubi järjesti joulukuun 2011 ja tammikuun 2012 aikana webbikyselyn 13-17 - vuotiaille Hämeenlinnan ja sen ympäristön nuorille. Kyseessä on Hämeenlinnan Rotaryklubin DSG-projekti. Tavoitteena

Lisätiedot

Omin Jaloin -hanke 2009-2011

Omin Jaloin -hanke 2009-2011 Omin Jaloin -hanke 2009-2011 Nuorelle tarpeellista ja oikea-aikaista palvelua etsimässä Arola Maikki LOHJAN KAUPUNKI - LOJO STAD SISÄLLYS Esipuhe... 4 Lukijalle... 6 Omin Jaloin -toiminnan synty Lohjalla...8

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus 2015. Lapsi- ja nuoriso-osio

Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus 2015. Lapsi- ja nuoriso-osio Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus 2015 Lapsi- ja nuoriso-osio Parametra Kesäkuu 2015 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

NÄIN MEILLÄ MENEE! Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden hyvinvointikertomus 2011

NÄIN MEILLÄ MENEE! Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden hyvinvointikertomus 2011 NÄIN MEILLÄ MENEE! Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden hyvinvointikertomus 2011 NÄIN MEILLÄ MENEE! Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden hyvinvointikertomus 2011 Sisältö Mikä hyvinvointikertomus?... s. 5 Hyvinvointikertomuksen

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 20 ARVOT, YHTEISÖLLISYYS . SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ. Jyvälän setlementtityössä on toteutunut lähimmäisenrakkaus

Lisätiedot

Tutkimus 7-12-vuotiaiden kirjaston käytöstä?

Tutkimus 7-12-vuotiaiden kirjaston käytöstä? Na ytta kirjastolta Tutkimus 7-12-vuotiaiden kirjaston käytöstä? 1 Sisällysluettelo Johdanto ja tausta... 3 Vaihe 1: neljäsluokkalaiset... 4 Ryhmähaastattelujen tulokset... 6 Kirjoitustehtävien tulokset...

Lisätiedot

8 11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen. Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen & Olli Noroviita

8 11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen. Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen & Olli Noroviita L A P S E T M E D I AT U OTTA J I N A 8 11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen & Olli Noroviita Sisällys Lähes

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

Ei nuorille, vaan nuorten kanssa

Ei nuorille, vaan nuorten kanssa Ei nuorille, vaan nuorten kanssa Miten mitata liikuntakulttuurin muutosta Your Move -kampanjassa? nuorisotutkimusseura ry. nuorisotutkimusverkosto Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe 4 1 MEIDÄN PIETARSAARI LASTEN JA NUORTEN AJATUKSIA KAUPUNGISTA 8 2 TAUSTATIETOA PIETARSAARESTA 17

Sisällys. Esipuhe 4 1 MEIDÄN PIETARSAARI LASTEN JA NUORTEN AJATUKSIA KAUPUNGISTA 8 2 TAUSTATIETOA PIETARSAARESTA 17 Sisällys Esipuhe 4 1 MEIDÄN PIETARSAARI LASTEN JA NUORTEN AJATUKSIA KAUPUNGISTA 8 2 TAUSTATIETOA PIETARSAARESTA 17 2.1 SIJAINTI, PINTA-ALAT JA ASUKASTIHEYDET 17 2.2 VÄKILUVUN KEHITYS JA KIELISUHTEET 17

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot