KOKEMUSASIANTUNTIJAT MONINAISEN HYVINVOINTITIEDON TUOTTAJINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKEMUSASIANTUNTIJAT MONINAISEN HYVINVOINTITIEDON TUOTTAJINA"

Transkriptio

1 Lahden tiedepäivät 2013 KOKEMUSASIANTUNTIJAT MONINAISEN HYVINVOINTITIEDON TUOTTAJINA Kehittämis- ja tutkimushanke: Asuinalue lapsiperheiden kokemana - hyvinvointi haasteellisessa ympäristössä ( ) Kati Honkanen Suunnittelija/tutkija, HTL HY, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti p Helsingin yliopisto Jaana Poikolainen Yliopistotutkija, KT HY, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti p Yliopistotutkija, KT p p p Lahden tiedepäivä

2 DISPOSITIO 1. Hankkeen yleiset tavoitteet 2. Tutkimuskonteksti 3. Teoreettisia ja käsitteellisiä näkökulmia 4. Metodologiset kysymykset 5. Lasten subjektiivinen hyvinvointi Liipola & keskusta 6. Tiedon tuottamisen politiikat Lähteet

3 1. HANKKEEN YLEISET TAVOITTEET Selvitetään miten lasten, nuorten ja lapsiperheiden elinympäristöt vaikuttavat syrjäytymisen / positiivisen hyvinvoinnin kokemuksiin ja miten esim. sosioekonomisilla mittareilla tarkasteltuna haasteellisina näyttäytyviä elinympäristöjä voidaan kehittää positiivista hyvinvointia tukeviksi pyritään saamaan kuuluville eri sukupuolten ja kantasuomalaisten lisäksi erilaisten kieli- ja kulttuuriryhmien ääni. Hanke tuottaa toimijalähtöistä tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä tekijöistä hankitun tiedon pohjalta työstetään syrjäytymisen ehkäisyyn soveltuva toimintamalli, jota voidaan käyttää poikkihallinnollisesti Lahden alueella tuloksia voidaan hyödyntää sekä paikallisessa että valtakunnallisessa syrjäytymisen ehkäisyn kehittämistoiminnassa: osa myös koulutuksellisia tasaarvoistamispyrkimyksiä. (Ahola ym.; Kauppinen 2009; Kilpi-Jakonen 2012; Poikolainen 2012; Ruohola 2012.)

4 2. TUTKIMUSKONTEKSTI: KAKSI ASUINALUETTA 1. Liipola, joka on useiden indikaattoreiden valossa nuorille haasteellinen kasvuympäristö Asuinalueen väestön koulutustaso on selvästi kaupungin keskitasoa matalampi, ja tämä suuntaus on tällä vuosituhannella kasvanut (Seppänen ym. 2012) Työttömiä vuonna 2010: 31.5 % (koko maan keskiarvo 10,4 %) (http://www4.lahti.fi/verkkotilastointi/dialog/saveshow.asp) Vain perusasteen koulutuksen suorittaneiden osuus ikäluokasta 2010: 46,3 % (koko maan keskiarvo 15,4 %) (Lahden kaupungin sähköinen tilastotietokanta Tilda) 2. Keskustan alue Työttömiä vuonna 2010: ydinkeskusta 15,4 %, Itäinen keskusta 14,3 %, Pohjoinen keskusta 14,8 % (Lahden kaupungin sähköinen tilastotietokanta Tilda) Vain perusasteen koulutuksen suorittaneiden osuus ikäluokasta 2010: ydinkeskusta 31,1 %, Itäinen keskusta 34,1 %, Pohjoinen keskusta 14,8 % (Lahden kaupungin sähköinen tilastotietokanta Tilda)

5 Liipola & keskusta

6 3. TEOREETTISIA JA KÄSITTEELLISIÄ NÄKÖKULMIA Dynaaminen ekologinen malli Hyvinvointioppiminen eri konteksteissa Positiivinen subjektiivinen hyvinvointi Kokemusasiantuntijuus

7 Dynaaminen ekologinen malli (Peirson et al. 2011; Bronfenbrenner 1995; Bronfenbrenner & Evans 2000) Yhteiskunnallisten muutosten myötä kasvatuskulttuurit, vanhemmuus ja ammattikasvattajuus muuttuvat; mihin perustaa omat ajattelu- ja toimintamallit? Hyvinvointia ja pahoinvointia opitaan monissa eri tiloissa ja kasvuympäristöissä A I K A MAKROTASO Yhteiskunnan rakenne Kansalliset ja kansainväliset resurssit Kulttuurien ja alakulttuurien arvot & normit EKSOTASO Systeemit ja tekijät, jotka vaikuttavat epäsuorasti lasten, nuorten ja aikuisten toimintaan meso- ja mikrosysteemin kautta (esim. moniammatillinen yhteistyö, sosiaalipolitiikka) MESOTASO Yhteydet yhden tai useamman mikrosysteemin välillä (esim. koti, koulu, kerho, päiväkoti, perhepäivähoitopaikka) MIKROTASO Toiminta, roolit ja suhteet toimittaessa muiden yksilöiden kanssa (esim. perheenjäsenet) Lapset, nuoret, vanhemmat: hyvinvointi HY, Palmenia, Lahti / Kati Honkanen & Jaana Poikolainen

8 Hyvinvointioppiminen eri konteksteissa Lapsi oppii hyvinvointia ja pahoinvointia kehitysyhteisöissään ja niiden kasvatuskumppanuudessa (Rimpelä 2013). Lapset ja nuoret oppivat hyvinvointia formaaleissa (esim. päiväkoti, koulu) ja informaaleissa (kotona, pihalla, kadulla ja harrastuksissa) ympäristöissä. (Marjanen & Poikolainen 2012; Poikolainen, painossa) PERHE Biologinen/ sosiaalinen/ psyykkinen perhe Sijaisperhe Hyvinvoinnin opettamisen olisi hyvä olla tietoista, myös lasta voidaan opettaa arvioimaan omaa hyvinvointiaan jo varhaislapsuuden aikana. Ravinto, uni, tunnetilat jne. VAPAA-AIKA Asuinalue; pihaalue, katu, tavaratalo, nuorisotilat Kaverit Harrastusyhteisö t INSTITUUTIO Päiväkoti Koulu Perhekoti Koulukoti HY, Palmenia, Lahti / Kati Honkanen & Jaana Poikolainen

9 Lasten/nuorten hyvinvoinnin tarkastelukulmia NEGATIIVINEN PERSPEKTIIVI Hyvinvoinnin tarkastelu nojaa aikuislähtöisesti määriteltyjen negatiivisten indikaattoreiden ja tulosten kuvaukseen (terveysongelmia, kouluvaikeuksia jne.) Aikuisnäkökulmainen ote, aikuiset tiedon tuottajina Tilastollista tutkimusta POSITIIVINEN PERSPEKTIIVI Hyvinvoinnin tarkastelu nojaa tekijöihin, jotka tuottavat lapsille/nuorille kokemuksen positiivisesta hyvinvoinnista. Lapsinäkökulmainen ote, lapset tiedon tuottajina Vastauksia haetaan pääasiassa laadullisin menetelmin tai monimenetelmällisesti Molemmilla tavoilla tuotettua tietoa tarvitaan, jotta saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva lasten hyvinvoinnista HY, Palmenia, Lahti / Kati Honkanen & Jaana Poikolainen

10 Positiivinen subjektiivinen hyvinvointi Psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen tasapainotila, joka määritellään subjektilähtöisesti eli tässä lapsen näkökulmasta eikä ns. ulkoapäin (Bradshaw, Geung, Rees & Hardugan 2011; Marjanen & Poikolainen 2012; Poikolainen tulossa,). Ei kuitenkaan suljeta silmiä (!), vaan riskitekijät tunnustetaan ja pyritään tunnistamaan, mutta ei lähdetä niistä lähtökohtaisesti liikkeelle. Esim. yksinhuoltajuus ei automaattisesti indikoi ongelmia lasten hyvinvoinnin turvaamisessa kasvattajien tehtävä on kannatella lasta. HY, Palmenia, Lahti / Kati Honkanen & Jaana Poikolainen

11 Kokemusasiantuntijuus Hankkeessa kokemusasiantuntijuus nähdään laajasti Kartoitetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden vanhempien subjektiivisia kokemuksia hyvinvoinnista ja asuinalueesta (kokemustieto) Hyödynnetään asiakkaiden asiantuntijuutta palveluiden ja asuinalueiden kehittämisessä (kokemusasiantuntijuus) Esimerkiksi nuorten syrjäytymiseen ja syrjäyttämiseen vaikuttavat monet tekijät, joista vain ns. asiakkailla on tietoa. Syrjäytymistä koskevassa tutkimuksessa painopiste on siirtymässä kohti positiivisen hyvinvoinnin käsitettä, jossa korostuvat osallisuus ja toimijuus. Kuntalaisten tuen tarpeiden tulisi määrittää palveluita ja asiakkaiden tuottama kokemuksellinen tieto on tärkeää, jotta palvelut ja tarpeet kohtaisivat paremmin. (Palola, Hannikainen-Ingman & Karjalainen 2012; Sosiaali- ja terveysministeriö 2012)

12 4. METODOLOGISET KYSYMYKSET Millaisilla keinoilla ja missä kokemusasiantuntijatietoa tuotetaan? Millaisia ovat tiedon tuottamisen politiikat: miten ja kuka esimerkiksi (syrjäytymisen) hyvinvoinnin käsitteen määrittelee mitä ja millaisia seurauksia näillä määritelmillä on mitä asioita määritellään tiedoksi ja mitä tietoa jätetään katveeseen?

13 Tutkimusvälineitä Monimenetelmällinen kehittämisorientoitunut käytäntötutkimus (ks. Swift & Hwang 2013): Kartoitetaan subjektiivisia kokemuksia; kokemusasiantuntijuus tiedonmuodostukseen otetaan mukaan monipuolisesti toimijoita aineistoa hankitaan haastatellen vanhempia, nuoria ja lapsia (+ valokuvaus, kirjoitetut kertomukset, kävelyhaastattelut, teemahaastattelut, kyselyt jne.) haastatellen asiantuntijoilta esim. neuvoloista, kouluista, nuorisotoimesta aineistoja analysoidaan käyttäen eri menetelmiä: sisällönanalysi, teemoittelu, diskursiivinen analyysi jne

14 5. LASTEN SUBJEKTIIVINEN HYVINVOINTI LIIPOLA & KESKUSTA Tausta-aineistoa hankkeelle: Lasten Ikihyvä -kysely vuonna 2011, 2-6 lk, N=385 (kolmen koulun oppilaita kahdelta asuinalueelta) LI-kysely laadittu lasten käsitysten ja määrittelyjen pohjalta (työpajatyöskentely kolmessa koulussa) Liipola-Kaikuharju: oppilaat pääasiassa omalta oppilasalueelta Harju: ks. ed. Tiirismaa: oppilaita myös muualta kuin omalta oppilasalueelta (painotettua opetusta) HY, Palmenia, Lahti / Kati Honkanen & Jaana Poikolainen

15 Vanhempien ero ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö lapsi ajattelisi perheeseen kuuluvan molemmat vanhemmat Perheen rakenne 2 =40.44, df=2, p=0.000) ei Yhteensä n % n % n % Koulu Harju Tiiris maa Yht ,6 54,8 90,4 69, ,4 45,2 9,6 30, Perheen vanhemmat 2=15,327, df=2, p=0.000) Liipola- Kaikuharju Perheeseeni kuuluu vanhemmista vain äiti Yhteensä ei kyllä Liipola- Kaikuharju Vanhemmat eronneet kyllä Harju Koulu Tiiris maa Yht. n % 77,5 77,1 93,9 82,2 n % 22,5 22,9 6,1 17,8 n % HY, Palmenia, Lahti / Kati Honkanen & Jaana Poikolainen

16 Kasvatustyyleissä voidaan nähdä alueellisia eroja 2 =18.84, df=2, p=0.000) Koulu Yht. Vanhempani ovat minua ymmärtäviä ei kyllä n % n % Liipola- Kaikuharju Harju Tiirismaa ,9 39,8 27,0 40,% ,1 60,2 73,0 59,8 Yhteensä n % ,0 100,0 100,0 100,0 HY, Palmenia, Lahti / Kati Honkanen & Jaana Poikolainen

17 Hyvän elämän määrittelyissä voidaan nähdä alueellisia eroja (Avoin kysymys: Mitä tarvitaan siihen, että lapsella on hyvä elämä?) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vanhemmat / perhe Ystävät / kaverit Koti Ruoka HY, Palmenia, Lahti / Kati Honkanen & Jaana Poikolainen

18 Avoin kysymys: Mitä tarvitaan siihen, että lapsella on hyvä elämä? Lasten ajatuksia vanhemmuudesta Vanhempien/perheen maininnat: 59 % Tiirismaa, 63 % Harju ja 48 % Liipola-Kaikuharju Vanhempien olemassa olo riittää lapsen hyvään elämään, vastauksissa ei ole tällöin määritelty millaisia vanhempienperheen tulisi olla (12 % Tiirismaa, 18 % Harju, 12 % Liipola-Kaikuharju). äiti ja isä ovat tärkeitä elämässä, ilman niitä ei voisi elää. tyttö, 6 lk, Harju Osassa vastauksista puhutaan hyvästä vanhemmuudesta (27 % Tiirismaa, 14 % Harju, 16 % Liipola-Kaikuharju). Lasten määrittelyjen mukaan hyvään vanhemmuuteen kuuluu mm. lapsen hyvä kohtelu, elättäminen, tukeminen, huolehtiminen, rakastaminen ja ymmärtäminen. Lisäksi hyvä vanhempi on auttavainen, huumorintajuinen, raitis ja ei käytä väkivaltaa. ystävälliset, luotettavat ja lohduttava, huolehtivaiset vanhemmat, poika, 5 lk, Tiirismaa HY, Palmenia, Lahti / Kati Honkanen & Jaana Poikolainen

19 Vanhempien haastattelut (ASLAKO) Kokemus omasta ja perheen sosioekonomisesta asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa: koulutus, ammatti ja tulot. Mille askelmalle sijoitat itsesi (ja perheen) suhteessa muihin suomalaisiin? Esimerkki: - AMK - kotiäiti - tulot n. 700 /kk

20 6. TIEDON TUOTTAMISEN POLITIIKAT Subjektiivinen hyvinvointi; tutkittava subjektina Objektiivinen hyvinvointi; tutkittava objektina

21 Kiitos! Kuva otettu Lahden Liipolassa elokuussa 2013 HY, Palmenia, Lahti / Kati Honkanen & Jaana Poikolainen

22 LÄHTEITÄ Bronfenbrenner, Urie (1995). Developmental ecology through space and time: A future perspective. Washington: American Psychological Association. Bronfenbrenner, Urie & Evans, Gary W. (2000). Developmental Science in the 21 st Century: Emerging Questions, Theoretical Models, Research Designs and Empirical Findings. Social Development 9(1), Kauppinen Timo (2004). Asuinalueen ja perhetaustan vaikutukset helsinkiläisnuorten keskiasteen tutkintojen suorittamiseen. Helsinki: Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus 6. Kilpi-Jakonen Elina (2012). Does Finnish Educational Equality Extend to Children of Immigrants? Examining national origin, gender and the relative importance of parental resources. Nordic Journal of Migration Research 2(2), Palola, Elina, Hannikainen-Ingman, Katri & Karjalainen, Vappu (2012). Nuorten syrjäytymistä on tutkittava pintaa syvemmin. Yhteiskuntapolitiikka 77(3), Marjanen, Kaarina & Poikolainen, Jaana (2012). Lasten Ikihyvä Hyvinvoiva lapsi kuntapalveluissa. Loppuraportti, Tekes. Saatavana: Raportti_2012.pdf Peirson, Leslea J., Boydell, Katherine M., Ferguson, H. Bruce & Ferris, Lorraine E. (2011). An Ecological Process Model of Systems Change. American Journal of Community Psychology 47: Poikolainen, Jaana (2012). A Case Study of Parents School Choice Strategies in a Finnish Urban Context. European Educational Research Journal 11(1), Poikolainen, Jaana (submitted). Lasten positiivisen hyvinvoinnin tutkimus metodologisia havaintoja. Nuorisotutkimus. Poikolainen, Jaana (in print). Promoting children`s positive well-being at school and home. Methodological considerations. BARN. Pyhältö, Kirsi, Soini, Tiina & Pietarinen, Janne (2010). Pupils pedagogical well-being in comprehensive school significant positive and negative school experiences of Finnish ninth graders. European Journal of Psychology of Education 25(2), Rimpelä, Matti (2013). Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen. Teoksessa Lämsä Anna-Liisa (toim.) Verkosto vahvaksi. Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. Jyväskylä: PS-kustannus, Ruohola, Sirpa (2012). Äidiltä tyttärelle. Koulutuskulttuurisia siirtymiä neljässä sukupolvessa. Turun yliopiston julkaisuja C 342. Seppänen, Marjaana, Haapola Ilkka, Puolakka Kalle & Tiilikainen Elisa (2012). Takaisin Liipolaan. Lähiö fyysisenä ja sosiaalisena asuinympäristönä. Ympäristöministeriön raportteja 14/2012. Sosiaali- ja terveysministeriö (2012). Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) Saatavilla Swift, Peter E. & Hwang, Alvin (2013). The impact of affective and cognitive trust on knowledge sharing and organizational learning. The Learning Organization 20(1), Toiviainen, Hanna, Kerosuo Hannele, Syrjälä Tuula (2009). Development Radar : the co-configuration of a tool in a network. Journal of Workplace Learning 21(7),

Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa 2013-2015

Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa 2013-2015 Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa 2013-2015 Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpiteet hanke 2013-2014 Suunnittelukokous

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKODISTA PERUSKOULUUN

PÄIVÄKODISTA PERUSKOULUUN Raportit ja selvitykset 2013:13 Ulla Taipale-Lehto, Timo Bergman GRAAFISEN TEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI Kirsti Karila, Lasse Lipponen & Kirsi Pyhältö (toim.) PÄIVÄKODISTA PERUSKOULUUN Siirtymät varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Saara Hintikka Maija Mäenpää TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Sosiaalialan

Lisätiedot

Kyllä tässä aika syvässä suossa rämmittäis, jos ei ketään ois ollu

Kyllä tässä aika syvässä suossa rämmittäis, jos ei ketään ois ollu Kyllä tässä aika syvässä suossa rämmittäis, jos ei ketään ois ollu Vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeesta lapsen autismidiagnosoinnin aikana Opinnäytetyö Eveliina Remes Meiju Kurkinen Sosiaalialan

Lisätiedot

KATSEET LAPSEEN. lastentarhanopettajien kokemuksia Hyve 4 - mallin havainnoinnista Espoossa. Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma

KATSEET LAPSEEN. lastentarhanopettajien kokemuksia Hyve 4 - mallin havainnoinnista Espoossa. Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Clarissa Peura KATSEET LAPSEEN lastentarhanopettajien kokemuksia Hyve 4 - mallin havainnoinnista Espoossa OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ADHD-LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSET ARJESTA JA SAADUISTA TUKIPALVELUISTA

ADHD-LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSET ARJESTA JA SAADUISTA TUKIPALVELUISTA ADHD-LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSET ARJESTA JA SAADUISTA TUKIPALVELUISTA Hitaasti hengitellen ja hengästyen, päivästä toiseen toivoen, helpompaa huomista odotellen ja jatkuvasti kiviä käännellen" eteenpäin!

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2013 SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Ia Karvinen SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin moniammatillinen tukeminen koulussa

Lasten hyvinvoinnin moniammatillinen tukeminen koulussa Lasten hyvinvoinnin moniammatillinen tukeminen koulussa Laadullinen tapaustutkimus oppilashuoltoryhmän käsityksistä Minna Niskala, 0277493 Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Sosiaalityö Lapin yliopisto Lapin

Lisätiedot

Lapsen voimavarat hyvinvoinnin edistäjinä

Lapsen voimavarat hyvinvoinnin edistäjinä Lapsen voimavarat hyvinvoinnin edistäjinä Alle kouluikäisten lasten hyvinvoinnin tukeminen vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyöllä Saara Salmi ja Lasse Lipponen Työpapereita 2013:1 LAPSEN VOIMAVARAT

Lisätiedot

VARSINAISSUOMALAISTA ÄITIYSHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Kymppi-hanke innovaatioympäristönä. Pia Ahonen (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 98

VARSINAISSUOMALAISTA ÄITIYSHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Kymppi-hanke innovaatioympäristönä. Pia Ahonen (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 98 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 98 TUTKIMUKSIA Pia Ahonen (toim.) VARSINAISSUOMALAISTA ÄITIYSHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Kymppi-hanke innovaatioympäristönä TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 98 Turun

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellistä lastenhoitoa koskevaa

Yhteiskuntatieteellistä lastenhoitoa koskevaa MAARIT SIRENI Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos Lastenhoidon käytännöt ja arvostukset suomalaisella maaseudulla TIIVISTELMÄ Artikkelissa tarkastellaan alle kouluikäisten lasten päivähoitoa

Lisätiedot

VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ PIENTEN LASTEN ÄITIEN KUVAAMANA

VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ PIENTEN LASTEN ÄITIEN KUVAAMANA VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ PIENTEN LASTEN ÄITIEN KUVAAMANA Mari Mynttinen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen

Lisätiedot

Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ

Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu

Lisätiedot

hyvinvoinnin seuranta ja raportointi helsingissä

hyvinvoinnin seuranta ja raportointi helsingissä KANSIKUVAT Helsingin kaupungin aineistopankki tuula vesanen hyvinvoinnin seuranta ja raportointi helsingissä Pohjaselvitys hyvinvointierojen seurannan kehittämistä varten TYÖPAPEREITA 2015 1 TYÖPAPEREITA

Lisätiedot

Itä-suomen nuorisopuntari

Itä-suomen nuorisopuntari Itä-suomen nuorisopuntari Katsaus nuorten hyvinvointiin Itä-Suomen maakunnissa 2010-2012 Pekka Penttinen Puh. 040 868 6450 julkaisut@mamk.fi ISBN 978-951-588-379-7 (nid.) ISBN 978-951-588-380-3 (PDF) ISSN

Lisätiedot

Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme

Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme Käsiohjelma 11.11.2014 Programme Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti LAHDEN TIEDEPÄIVÄN 2014 OHJELMATYÖRYHMÄ Timo Vuorimaa Liisa Kiviluoto Kaisa Vuorivirta Anja Kuhalampi

Lisätiedot

TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa.

TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa. TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa. Erityispedagogiikan proseminaari tutkielma Jenni Vikman Kevät 2010 Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017

Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017 Anna Anttila: Tutkimussuunnitelma, Hyvä vapaa-aika -hanke 1 Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017 Tutkimussuunnitelma, jota on päivitetty syyslukukauden 2013 jälkeen (sivulta 8 alkaen).

Lisätiedot

ERITYISLAPSEN OMAISHOITAJAN KOKEMUKSIA ARJEN RISTIAALLOKOSSA Kehitysvammaisen lapsen perheen arjen tukeminen

ERITYISLAPSEN OMAISHOITAJAN KOKEMUKSIA ARJEN RISTIAALLOKOSSA Kehitysvammaisen lapsen perheen arjen tukeminen ERITYISLAPSEN OMAISHOITAJAN KOKEMUKSIA ARJEN RISTIAALLOKOSSA Kehitysvammaisen lapsen perheen arjen tukeminen Lea Lindqvist Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon perhetyö ammattikäytäntönä jäsennyksiä perhetyöstä toimintatutkimuksen valossa

Lastensuojelun avohuollon perhetyö ammattikäytäntönä jäsennyksiä perhetyöstä toimintatutkimuksen valossa Lastensuojelun avohuollon perhetyö ammattikäytäntönä jäsennyksiä perhetyöstä toimintatutkimuksen valossa Annina Myllärniemi 6/2007 Heikki Waris instituutti Soccan ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja

Lisätiedot

XIV Perhetutkimuksen päivät 3. 4.4.2014

XIV Perhetutkimuksen päivät 3. 4.4.2014 XIV Perhetutkimuksen päivät 3. 4.4.2014 Perheet ja suoritusyhteiskunta Ohjelma ja abstraktit Järjestäjät: Vuoden 2014 Perhetutkimuksen päivät järjestetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön,

Lisätiedot

Sosiaalinen perimä Ylisukupolviset kohtalot tutkimuskirjallisuuden valossa

Sosiaalinen perimä Ylisukupolviset kohtalot tutkimuskirjallisuuden valossa Sosiaalinen perimä Ylisukupolviset kohtalot tutkimuskirjallisuuden valossa Sosiaalinen perimä Ylisukupolviset kohtalot tutkimuskirjallisuuden valossa Suomen Mielenterveysseura Alli Paasikiven säätiön

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

ARJEN RAKENTUMINEN JA RYTMIT PERHE-ELÄMÄN KÄÄNNEKOHDISSA

ARJEN RAKENTUMINEN JA RYTMIT PERHE-ELÄMÄN KÄÄNNEKOHDISSA Pirjo Korvela & Terttu Tuomi-Gröhn (toim.) Arjen rakentuminen ja rytmit perhe-elämän käännekohdissa ARJEN RAKENTUMINEN JA RYTMIT PERHE-ELÄMÄN KÄÄNNEKOHDISSA Kuluttajatutkimuskeskus Arjen rakentuminen

Lisätiedot

Uusperheen voimavarat ja lasten hyvinvointi

Uusperheen voimavarat ja lasten hyvinvointi 1 Mari Broberg Uusperheen voimavarat ja lasten hyvinvointi Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 52/2010 2 Julkaisija: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto Kalevankatu 16 B, 1. krs PL 849, 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset:

Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset: Minna Säävälä Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset: Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 43/ 2012 2012 Minna Säävälä ja Väestöliitto Väestöliitto

Lisätiedot

2010 Kuntoutus. Ammatillisen kuntoutuksen kautta työkyvyttömyyseläkkeelle? Seppo Matinveden tutkimus prosessista ja ajoittamisen

2010 Kuntoutus. Ammatillisen kuntoutuksen kautta työkyvyttömyyseläkkeelle? Seppo Matinveden tutkimus prosessista ja ajoittamisen Veijo Notkola Kokonaisnäkemystä kuntoutukseen Ritva Linnakangas, Pirjo Lehtoranta, Aila Järvikoski ja Asko Suikkanen Lasten ja nuorten psykiatrinen perhekuntoutus: muutosten ja koettujen vaikutusten arviointi

Lisätiedot