TOIMINTAOHJE 1 (7) Hyväksytty johtoryhmässä päivitys # , Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAOHJE 1 (7) Hyväksytty johtoryhmässä 7.5.2013 päivitys 2.1.2014 # 181079. , Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa"

Transkriptio

1 1 (7) Hyväksytty johtoryhmässä päivitys , Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa Senaatti-kiinteistöt pyrkii omalta osaltaan edistämään rakennushankkeissa talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa. Ensimmäinen talousrikollisuuden torjuntaan liittyvä toimintaohje hyväksyttiin ja julkaistiin loppuvuonna Senaatti-kiinteistöt päivittää tarvittaessa ohjeistusta ja tekee tarkastuksia työmaakohteissaan tässä esitettyjen velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi. 1 Tilaajavastuulain edellytykset rakentamistoiminnassa Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki 1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Tilaajavastuulain tavoitteena on edistää yritysten välistä tasavertaista ja tervettä kilpailua ja työehtojen noudattamista, varmistamalla, että sopijapuolet täyttävät lakisääteiset velvoitteensa sekä torjua talousrikollisuutta. Tilaajavastuulakia sovelletaan rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnassa rakennuttajana toimiviin tilaajiin sekä yhteisellä työpaikalla työsuorituksen sisältämän kokonaisuuden tilaajina toimiviin. Ennen kuin tilaaja tekee alihankintasopimuksen tai sopimuksen vuokratun työntekijän käytöstä rakentamisessa, on hänen selvitettävä seuraavat asiat sopijapuolen toiminnasta: 1 Selvitys ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta 2 Selvitys työnantajarekisteriin kuulumisesta 3 Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta 4 Kaupparekisteriote 5 Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 6 Todistus eläkevakuutuksen ottamisesta sekä eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys erääntyneiden maksujen maksusopimuksesta 7 Selvitys työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 8 Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta Tilaajavastuulaki ei edellytä, että edellä lueteltuja selvityksiä tulee hankkia seuraavilta sopijapuolilta: valtio, kunta, kuntayhtymä, Ahvenanmaan maakunta tai sen kunta tai kuntayhtymä, seurakunta tai -kuntayhtymä, Kela, Suomen pankki, julkinen osakeyhtiö, valtion liikelaitos tai sen kokonaan omistama yhteisö tai yhtiö tai vastaava ulkomainen yhteisö tai yritys. Selvitykset saavat olla korkeintaan 3 kuukautta vanhoja. Tilaaja voi hankkia osan selvityksistä sekä hyväksyä muun yleisesti luotettavan selvityksen, kuten tilaajavastuu.fi:n

2 2 (7) tuottamat selvitykset. Mikäli tilaajan ja sopijapuolen välinen sopimus on voimassa yli 12 kuukautta, tulee tilaajan hankkia uudet vero- ja vakuutusselvitykset 12 kuukauden välein. Tilaajavastuulaki mahdollistaa sen, että mikäli tilaaja ja sopijapuoli tekevät uuden sopimuksen ennen kuin on kulunut 12 kuukautta siitä, kun edellinen sopimus tehtiin, ei selvityksiä tarvitse pyytää, ellei tilaajalla ole syytä epäillä, että sopijapuolen olosuhteet ovat muuttuneet. Selvitysten pyytämättä jättäminen edellyttää sitä, että ensimmäistä sopimusta tehtäessä tilaaja täytti selvitysvelvollisuutensa. Tästä huolimatta Senaatti edellyttää, että aina sopimusta tehtäessä on korkeintaan 3 kuukautta vanhat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset vaadittava. Tarkistetut tiedot tulee säilyttää kaksi vuotta työn päättymisen jälkeen. 2 Senaatin menettelyt ja sopimusehdot rakennushankkeissa Senaatti edellyttää, että seuraavassa kuvattavat menettelyt ja sopimusehdot sisällytetään Senaatin ja Senaattiin sopimussuhteessa olevan urakoitsijan ("urakoitsija") väliseen urakkasopimukseen. 2.1 Velvoitteiden siirtäminen ali- ja sivu-urakkasopimukseen Senaatti edellyttää lisäksi, että urakoitsija sisällyttää jäljempänä kuvattavat sopimusehdot ja velvoitteet omiin urakkasopimuksiinsa ja että työmaalla on kaikilla toimijoilla samansisältöiset sopimukset. Urakoitsijan on esitettävä Senaatille aliurakoitsijan ja urakoitsijan allekirjoittama selvitys siitä, että kaikki jäljempänä kuvatut ehdot on sisällytetty myös aliurakkasopimukseen. Selvitys on esitettävä samalla kun urakoitsija esittää aliurakoitsijan hyväksytettäväksi. 2.2 Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset urakoitsijalta Tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten ja todistusten hallinnoinnin helpottamiseksi sekä ajantasaisen seurantatiedon saamiseksi Senaatti edellyttää, että urakoitsija liittyy tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani -palveluun, joka toimittaa reaaliaikaista tietoa tilaajavastuulain mukaisten asiakirjojen voimassaolo- ja muusta tiedosta. Urakoitsija sitoutuu huolehtimaan siitä, että se ja sen käyttämät alihankkijat täyttävät sopimussuhteen alkaessa ja sopimuksen voimassaoloaikana tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. 2.3 Aliurakointi ja ketjuttaminen Senaattiin sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana ja tämä edelleen kolmannelle urakoitsijalle aliurakkana. Urakoiden ketjuttaminen kolmatta porrasta pidemmälle ei ole sallittua ilman Senaatin etukäteen hyväksymää erityistä syytä. Hyväksyntä pidemmästä ketjuttamisesta on tehtävä kirjallisesti. Aliurakoitsijoina ei saa käyttää väliyhtiöitä. Ennen sopimuksen tekemistä urakoitsija on velvollinen hyväksyttämään aliurakoitsijat kirjallisesti Senaatilla. Hyväksynnän edellytyksenä on, että Senaattiin sopimussuhteessa

3 3 (7) oleva urakoitsija esittää kaikkien urakkaketjussa olevien aliurakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaiset selvitykset sekä kohdassa 2.1 mainitun aliurakoitsijoiden ja urakoitsijoiden allekirjoittamat selvitykset. Senaatti on velvollinen kirjallisesti hyväksymään, hylkäämään tai pyytämään lisäselvitystä aliurakoitsijasta kahden työpäivän kuluessa siitä, kun aliurakoitsija on esitetty hyväksyttäväksi ja kaikki tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat ja kohdan 2.1 mukainen selvitys on toimitettu Senaatille. Senaatti ei tule hyväksymään niitä urakoitsijan kotimaisia tai ulkomaisia aliurakkaketjuun kuuluvia aliurakoitsijoita, joiden tilaajavastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida saada varmuutta ja/tai todistuksia ei olennaisilta osin ole käännetty suomeksi tai on syytä epäillä aliurakoitsijan kiertävän veroja, suomalaisia sopimuspalkkoja tai muita yhteiskuntavastuita, tai on selvää, ettei aliurakoitsija aiokaan huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteistaan, ja urakoitsija ei Senaatin sitä pyydettyä toimita hyväksyttäviä lisäselvityksiä. (Näitä lisäselvityksiä voivat olla esim. selvitys aliurakoitsijan työntekijöille maksamasta palkasta, mahdollisesta yhteismajoituksesta ja työnantajan siitä perimästä vuokrasta, työnantajan järjestämistä lomamatkakuljetuksista ja näistä työntekijöiltä perittävistä kustannuksista.) Senaatilla on oikeus periä urakoitsijalta euron sopimussakko per laiminlyönti tai rikkomus edellä mainittuihin velvoitteisiin liittyvistä laiminlyönneistä tai rikkomuksista. Lisäksi Senaatilla on oikeus keskeyttää työt, mikäli urakkasuorituksia on ketjutettu edellä sanotun vastaisesti ilman Senaatin nimenomaista hyväksyntää tai työt aloittanutta urakoitsijaa ei ole hyväksytetty ja kirjattu työmaalle edellä kuvatulla tavalla. Urakoitsijan tulee purkaa ketjutettu aliurakkasopimus välittömästi ja vastata rikkomuksestaan aiheutuvasta haitasta ja lisäkustannuksista Senaatille. Urakoitsija on velvollinen ylläpitämään ajantasaista sähköistä luetteloa kaikista työmaalle hyväksytyistä sivu- ja aliurakoitsijoista sekä näiden keskinäisistä suhteista (urakoitsijapyramidi). Urakoitsijan laiminlyödessä velvoitteen, on Senaatilla oikeus periä urakoitsijalta euron sopimussakon, mikäli urakoitsijapyramidi puuttuu tai se on olennaisilta osiltaan puutteellinen. 2.4 Ulkomaiset yritykset ja lähetetyt työntekijät Mikäli urakoitsijana tai sen aliurakkaketjuun kuuluvana aliurakoitsijana on ulkomainen yritys, on tilaajavastuulain 5 ja 5a :n tarkoittamat tiedot toimitettava yrityksen kotimaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla luotettavalla todistuksella. Tämän lisäksi todistuksista tulee esittää auktorisoidut suomenkieliset käännökset asian luotettavan selvittämisen edellyttämässä laajuudessa. Mikäli ulkomainen yritys on rekisteröinyt sivuliikkeen Suomessa, tulee yrityksen toimittaa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot sekä Suomesta että yrityksen kotimaasta. Mikäli urakoitsija käyttää aliurakkaketjuun kuuluvana aliurakoitsijana ulkomaalaista yritystä tai hyödyntää lähetettyä työvoimaa ja joko Senaatti itse tai viranomainen toteaa laiminlyöntejä tai rikkomuksia tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hoitamisessa, tulee urakoitsijan poistaa ko. yritys ja/tai lähetetyt työntekijät välittömästi työmaalta.

4 4 (7) Lisäksi, mikäli em. laiminlyönti tai rikkomus voidaan Senaatin toimesta todeta tilaajavastuulain vastaiseksi tai viranomainen asian toteaa ja säätää urakoitsijalle laiminlyöntimaksun, on Senaatilla oikeus periä urakoitsijalta euron sopimussakko per laiminlyönti tai rikkomus. Senaatin oikeutta sopimussakkoon ei vähennä mahdollinen viranomaisen urakoitsijalle määräämä laiminlyöntimaksu tilaajavastuulain selvitysten laiminlyönnistä tai rikkomisesta. Senaatti edellyttää urakoitsijan ja tämän aliurakkaketjuun kuuluvan aliurakoitsijoiden noudattavan lähetettyjen työntekijöidensä osalta, että urakoitsijan ja aliurakoitsijan mahdollisine alihankkijoineen on työnantajina noudatettava vähintään Rakennusalan työehtosopimuksen tai toimihenkilöiden osalta Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen (yleissitovan työehtosopimuksen) määräyksiä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. Työsopimuksen ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, on mitätön, ja sen sijasta on noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Suomessa työskentelevillä ulkomaalaisilla on oltava suomalainen eläkevakuutus tai voimassa oleva E101- tai A1-todistus ennen kuin kulkulupa voidaan myöntää. EU:n ulkopuolisilta kansalaisilta edellytetään lisäksi voimassaolevaa työlupaa. Kulkulupaluettelosta on käytävä ilmi em. seikat. Senaatilla on oikeus periä sopimussakkoa euroa per työsuhde per alkava kuukausi, mikäli urakoitsija tai tämän aliurakkaketjuun kuuluva aliurakoitsija ei ole noudattanut edellä mainittuja vähimmäistyöehtoja. 2.5 Henkilötunnisteet, veronumero, kulkuluvat, perehdyttäminen Senaatti edellyttää, että rakennustyömaalla on käytössä sähköinen kulunhallintajärjestelmä, kaikki työmaan sisäänkäynnit ovat valvottuja sekä tietyillä suurimmilla rakennustyömailla on käytössä myös portit. Sähköisestä kulunhallintajärjestelmästä on saatava ajantasainen raportoitavissa oleva tieto kulkuluvan saaneista työmaalla työskentelevistä henkilöistä sekä työmaan urakoitsijoista, aliurakoitsijoista ja sivu-urakoitsijoista. Senaatti voi erityisestä syystä myöntää työmaalle vapautuksen sähköisestä kulunhallintajärjestelmästä. Päätoteuttaja myöntää työmaalle kulkulupia, valvoo niiden käyttöä ja palauttamista sekä ylläpitää työntekijöiden sähköistä kulkulupaluetteloa. Kulkulupaluetteloon tulee merkitä vähintään työntekijän nimi, syntymäaika, veronumero, ulkomaisen työntekijän työntekooikeuden peruste, työnantaja, työnantajan yritystunnus, luvan voimassaoloaika sekä päättyneen kulkuluvan palautuspäivä sekä lähetettyjen työntekijöiden osalta kohdassa 2.4 yksilöidyt tiedot. Jokaisen aliurakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat päätoteuttajalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Päätoteuttajan tulee kerätä ja tarkistaa veronumerot kaikilta työmaalla toimivilta henkilöiltä. Työntekijöiden tulee olla merkittynä veronumerorekisteriin ja veronumero on olta-

5 5 (7) va kuvallisessa henkilötunnisteessa. Ulkomaisen työntekijän tulee hankkia henkilötunnus ja veronumero Verohallinnolta ennen työnteon aloittamista. Senaatti edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä työmaalla. Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, josta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja, henkilön nimi ja työnantajan nimi, ellei kyse ole itsenäisestä työnsuorittajasta. Päätoteuttajan on perehdytettävä työmaalla työskentelevät henkilöt ennen kulkuluvan myöntämistä. Perehdytyksessä on huomioitava työturvallisuus- ja laaturiskit sekä kielitaitorajoitteet. Perehdyttäminen ja sen sisältö on dokumentoitava. Päätoteuttajan tulee luovuttaa perehdytyksen ohessa jokaiselle työntekijälle työntekijän turvaohje, jonka kukin työntekijä kuittaa saaduksi erilliseen työntekijäluetteloon. Senaatti seuraa kuvallisten henkilötunnisteiden ja kulkulupien käyttöä muun muassa satunnaisilla tarkastuksilla. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten tunnisteiden tai kulkulupien käytöstä, poistetaan työmaalta. Lisäksi Senaatilla on oikeus periä urakoitsijalta 500 euroa sopimussakkoa jokaisen puuttuvan, puutteellisen tai puutteellisin perustein annetun tunnisteen tai kulkuluvan osalta. Senaatilla on oikeus periä urakoitsijalta 500 euroa sopimussakkoa jokaisen sellaisen työntekijän osalta, jonka veronumeroa ei ole ilmoitettu veronumerorekisteriin. Senaatti voi tarkistaa veronumeron löytymisen veronumerorekisteristä. Senaatilla on lisäksi oikeus poistaa työmaalta työntekijä, jonka kulkulupa tai tunniste puuttuu, on puutteellinen, on annettu puutteellisin perustein tai jonka veronumeroa ei ole ilmoitettu veronumerorekisteriin, siksi aikaa, kunnes menettely on korjattu. Puutteellisesta tai puuttuvasta kulkulupaluettelosta Senaatilla on oikeus periä urakoitsijalta enintään euron sopimussakko. 2.6 Työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin Työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin on sallittua vain Senaatin erikseen antamalla kirjallisella luvalla ja päätoteuttajan työnjohdon valvonnassa. Tällöin on erityisesti valvottava hankekohtaisten kuvallisten henkilötunnisteiden ja kulkulupien käyttöä luvattoman työvoiman käytön estämiseksi. Lupa työskentelyyn on pyydettävä etukäteen kirjallisesti, kuten sähköpostilla. Sähköisestä kulunvalvonnasta on käytävä ilmi normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin tapahtunut työskentely. Valvontavelvollisuus sivu-urakkasuhteessa työskentelevien sivu-urakoitsijoiden osalta on kyseisen sivu-urakan luovuttaneelle urakoitsijalla. Senaatilla on oikeus periä urakoitsijalta sopimussakkona euroa per normaalin työajan ulkopuolella tai viikonloppuisin tapahtunut työskentelykerta, jota ei ole Senaatilla erikseen kirjallisesti etukäteen hyväksytetty.

6 6 (7) 2.7 Rakennustyömaan häiriintyminen Mikäli urakoitsijan tai tämän alihankintaketjuun kuuluvan yrityksen tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuksien laiminlyönnistä tai rikkomuksesta johtuen työmaa saarretaan tai joutuu lakon kohteeksi ja työt häiriintyvät tai tulevat pysäytetyksi, pätee YSE 20.3 lisäksi seuraava: Urakoitsija korvaa ne lisäkustannukset, mitkä Senaatille ja tämän muille sopijakumppaneille aiheutuvat. Mikäli Senaatin tai tähän sopimussuhteisen muun yrityksen tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuksien laiminlyönnistä tai rikkomuksesta johtuen työmaa saarretaan tai joutuu lakon kohteeksi ja työt häiriintyvät tai tulevat pysäytetyksi: Senaatti korvaa ne lisäkustannukset, mitkä urakoitsijalle ja tämän alihankkijoille aiheutuvat. Kumpikaan sopijapuoli ei korvaa toiselle työkohteen mahdollisesta viivästyksestä seuraavia välillisiä tulonmenetyksiä, ellei sopijaosapuoli ole toiminut tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. 2.8 Liiketoimintakiellot Urakoitsijan tulee valvoa ja ennen työn aloittamista kirjallisesti vakuuttaa, ettei hänen tai häneen sopimussuhteisissa tai aliurakointiketjussaan toimivissa yrityksissä toimi johto- ja hallintotehtävissä tai suoraan tai epäsuorasti käytä määräysvaltaa henkilöitä, jotka ovat liiketoimintakiellossa. Mikäli alihankintaketjussa havaitaan yrityksiä, joita em. tavalla edustaa liiketoimintakiellossa oleva henkilö, poistetaan yritykset edustajineen välittömästi työkohteesta. Senaatilla on oikeus periä urakoitsijalta sopimussakkoa euroa per rikkomus sekä purkaa Senaatin ja urakoitsijan välinen sopimus. 2.9 Kielletyt kilpailunrajoitukset Urakoitsijalla on velvoite olla osallistumatta tai edistämättä toiminnassaan kiellettyjen kartellien kuten hintakartellien ja tarjouskartellien muodostumista ja ylläpitämistä siten, kuin kilpailulaissa (948/2011) säädetään. Sellaiset elinkeinoharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinoharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinoharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä. Yhden tai useamman elinkeinoharjoittajan tai elinkeinoharjoittajien yhteenliittymän määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kiellettyä. Tällaista väärinkäyttöä voi olla kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen tai muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen.

7 7 (7) Mikäli urakoitsijan tai sen aliurakkaketjuun kuuluvan aliurakoitsijan todetaan osallistuneen edellä mainitussa laissa määriteltyyn vahingolliseen kilpailua rajoittavaan, estävään tai vääristävään toimintaan ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto määrää urakoitsijan lopettamaan kielletyn menettelyn tai markkinaoikeus määrää urakoitsijalle seuraamusmaksun, on urakoitsija velvollinen suorittamaan Senaatille sopimussakon, jonka suuruus on euroa per rikkomus Urakoitsijatietojen ilmoittaminen Senaatti ilmoittaa solmimiensa, vähintään euron arvoisten urakkasopimusten tiedot kuukausittain Verohallinnolle. Pää- ja sivu-urakoitsijan tulee ilmoittaa vastaavat tiedot kaikkien aliurakoitsijoidensa osalta Verohallinnon ohjeiden mukaisesti, kun urakan yhteislaskutus (kokonaislaskutus tai sovittu urakkasumma) ylittää euroa. Pää- ja sivu-urakoitsijan on myös edellytettävä aliurakkasopimuksissaan, että kaikki aliurakkaketjuun kuuluvat aliurakoitsijat ilmoittavat omien aliurakoitsijoidensa tiedot. Työmaan sijaintipaikkakunnan lääninverovirastolle ilmoitetaan: urakoitsijan nimi-, yhteys- ja urakkatiedot: urakoitsijan nimi, Y-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi (ulkomaisista yrityksistä myös edustaja Suomessa), työmaan nimi, urakointilaji, urakkahinta, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta. Sopimussakot, yhteenveto 500 euroa / kerta kulkuluvan puuttuminen, puutteelliset tai virheelliset tiedot 500 euroa / kerta kuvallisen henkilötunnisteen puuttuminen, puutteelliset tai virheelliset tiedot 500 euroa / kerta veronumeron puuttuminen julkisesta veronumerorekisteristä euroa / kerta aliurakoinnin sopimuksenvastainen ketjuttaminen, hyväksyttämisen puuttuminen euroa / kk vähimmäistyöehtojen vastainen työsopimussuhde euroa / kerta työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin ilman kirjallista lupaa euroa / kerta puuttuva tai puutteellinen kulkulupaluettelo euroa / kerta urakoitsijapyramidin pitämisen laiminlyöminen tai olennaisilta osiltaan puutteellinen urakoitsijapyramidi euroa / kerta yrityksen hyväksyttämistietojen puuttuminen tai puutteellisuus euroa / kerta liiketoimintakiellossa oleva henkilö yrityksen määräysvaltaa käyttävänä euroa / kerta kiellettyyn kilpailunrajoitukseen osallistuminen

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Päivitys heinäkuu/2014 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta,

Lisätiedot

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi Harmaan talouden kokonaismääräksi on arvioitu 6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta ja sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna. Evo, Asuntola Kivelän saneeraus. 30.6.2015 Sivu 1/17.

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna. Evo, Asuntola Kivelän saneeraus. 30.6.2015 Sivu 1/17. 30.6.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Khkj 11.11.2013 77, liite nro 1 KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Sisällysluettelo 1 Määritelmiä ja soveltamisala... 1 1.1 Harmaan talouden määritelmä...

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. EHTOJEN TULKINTA... 3 2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 3 Sivuvelvollisuudet... 3 Skanskan Code of Conduct -eettinen ohjeisto...

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Johdanto Harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta yrityksille aiheutuvia haittavaikutuksia voidaan torjua monin keinoin. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Työelämän säännöt www.mol.fi Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

TEM raportteja 31/2011. Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö

TEM raportteja 31/2011. Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö TEM raportteja 31/2011 Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö Työelämä- ja markkinaosasto Raportti 19.12.2011 . T Y Ö- J A E L I N K E I N O M I N I S T E R I Ö L L

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuulaki Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään,

Lisätiedot

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla -työryhmän mietintö

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla -työryhmän mietintö Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 17/2011 Talousrikollisuuden ja

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

19.9.2013. Urakoitsija noudattaa kohteen yhdessä Skanskan kanssa sovittua päivittäistä työaikaa.

19.9.2013. Urakoitsija noudattaa kohteen yhdessä Skanskan kanssa sovittua päivittäistä työaikaa. SKANSKAN TÄSMENNYKSET YSE 1998 1 (5) Tarjous Jos tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa oltava poikkeuksesta nimenomainen yksilöity maininta, jotta poikkeukseen voidaan vedota. Mahdollisesta

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen URAKKAOHJELMA 1 (21), 1.6.2016 alkaen URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 2 (21) 1. ALUEURAKAN KOHDE... 4 1.1 Alueurakan kohde... 4 1.2 Tutustuminen alueeseen... 4 2. URAKKAMUOTO... 4 2.1. Urakkamuoto... 4 2.2.

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS: Vaatimukset ja työajanseurantajärjestelmä pkyritykselle

RAKENNUSALAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS: Vaatimukset ja työajanseurantajärjestelmä pkyritykselle RAKENNUSALAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS: Vaatimukset ja työajanseurantajärjestelmä pkyritykselle Anniina Marttinen LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketaloudenala Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla

Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla Oskari Paukku Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Rakennusalan työnjohto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohto PAUKKU, OSKARI: Tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen saneeraus osa 3/3 länsiosa 30.4.2014

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen saneeraus osa 3/3 länsiosa 30.4.2014 Urakkaohjelma Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen saneeraus osa 3/3 länsiosa URAKKAOHJELMA 2 Sisältö 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA... 5 1.1 URAKKAKOHDE JA -RAKENNUSPAIKKA... 5 1.2 TILAAJA... 5 1.3 SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN URAKKAOHJELMA 7.3.2011 JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS URAKKAOHJELMA

Lisätiedot