Investoinnit johtaja Jukka Riikonen DM # TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA"

Transkriptio

1 Päivitys heinäkuu/2014 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli rakennusta, joiden kokonaispinta-ala on yli 6 miljoonaa m 2. Senaatti käyttää vuosittain rakennusinvestointeihin noin miljoonaa euroa ja rakennusten hoitoon ja ylläpitoon noin 130 miljoonaa euroa. Rakennushankkeita on vuosittain käynnissä eri puolilla Suomea runsaat 200 kappaletta. Näistä pääosa on perusparannushankkeita. Hankkeisiin liittyvät työt, tarvikkeet ja materiaalit tilataan alan yrityksiltä, jotka edelleen ketjuttavat osan töistä eteenpäin. Rakennusala toimii verkottuneessa ympäristössä kuten tänä päivänä lähes kaikki muutkin alat ja on kaiken lisäksi myös hyvin työvoimavaltainen. Rakentamisala on talousrikollisuuden kannalta yksi ongelma-ala Suomessa. Eduskunnan harmaan talouden tutkimuksen ja myös elinkeinoelämän omien arvioiden mukaan rakennusalan harmaa talous aiheuttaa n miljoonan euron suuruiset verojen ja muiden maksujen vuosittaiset tappiot. Viime vuosina on rakennusalan harmaa talous kansainvälistynyt ja sen vakavuusaste on samalla kasvanut. Ilmiö näkyy mm. lisääntyneinä kansainvälisten virkaapupyyntöjen määrinä. Valvonnassa ilmiö näkyy urakkaketjujen purkamisen yhteydessä, jolloin entistä useammin selvitetään ulkomaisen yritysten nimissä tapahtuneita veroihin ja maksuihin liittyviä epäselvyyksiä. Vakavuusasteen kasvusta kertovat myös viranomaisten tilastot. Rakennustoimialalla tilaajavastuulain noudattamisessa on edelleen ongelmia. Tarkastetuista sopimuksista noin %:ssa on todettu työsuojeluhallinnon toimesta jotain puutteita lain noudattamisessa. Tilanne on jatkunut vastaavana jo useita vuosia. Nykymuodossaan tilaajavastuulaki ei tehoa kovan luokan harmaaseen talouteen. Sitä on helppo kiertää ottamalla käyttöön uusi yritys, jolla ei ole laiminlyöntejä. Poliisiammattikorkeakoulun tekemän tutkimuksen mukaan keskeisen ongelman rakennusalalla muodostaa korkea aliurakointiaste. Kuittikauppa on edelleen rakennusalan ydinongelmia. Tutkimuksen mukaan kuittikauppaan keskittyvät lähinnä pienet ja keskisuuret yhtiöt, jotka käyttävät aliurakointia. Verorikoksissa kuittikauppaa liittyy valtaosaan rikosepäilyjä, ja näissä tapauksissa törkeät tekomuodot ovat yleisempiä verrattuna muihin tapauksiin.

2 Valtiolle aiheutuvien menojen lisäksi talousrikollisuudella on monia muita vakavia seurauksia, joista rakennus- ja kiinteistöalalla työn heikko laatu ja työturvallisuuteen liittyvät puutteet ovat keskeisiä, mutta vähemmän esillä olleita. Pelkkä viranomaisvalvonta ei riitä ongelmien kitkemiseksi. Pysyvien ja positiivisten muutosten saavuttamiseksi tarvitaan myös tilaajien valveutuneisuutta sekä vastuullista ja säntillistä toimintaa. Yhteiskuntavastuullisena toimijana Senaatti-kiinteistöt on tarttunut ongelmaan ja ottanut käyttöön monipuolisen keinovalikoiman sanktioineen talousrikollisuuden torjuntaan. Vuoden 2012 alusta lähtien Senaatti-kiinteistöt on sisällyttänyt kaikkiin uusiin rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyviin sopimuksiin mm. talousrikollisuuteen liittyviä sopimussakkoja. Senaatti-kiinteistöt vaatii edelleen tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoilta, mutta tehostaa valvontaa ja yhteistyötä viranomaisten kanssa. Urakoitsijoita edellytetään liittymään Tilaajavastuu.fi-palveluun valvonnan helpottamiseksi. Urakoitsijoilta edellytetään RA- LA-pätevyys tai vastaava selvitys. Talousrikollisuutta pyritään estämään lisäksi myös seuraavilla toimenpiteillä: : Urakoiden ketjuttaminen rajataan kolmeen yritykseen ja urakoitsijoiden on hyväksytettävä koko ketju Senaatti-kiinteistöillä. Ketjutus pitemmälle on sallittu vain Senaatti-kiinteistöjen erillisellä luvalla. Aliurakoitsijana ei saa käyttää väliyhtiötä. Aliurakoitsijoilta vaaditaan vastaavat tilaajavastuunlain mukaiset selvitykset kuin Senaatti-kiinteistöihin sopimussuhteessa olevilta urakoitsijoilta. Pääurakoitsija on velvollinen ylläpitämään ajantasaista sähköistä luetteloa kaikista työmaalle hyväksytyistä sivu- ja aliurakoitsijoista. Päätoteuttajan on hankittava työmaalle sähköinen kulunhallintajärjestelmä ja huolehdittava siitä, että kaikki työmaan sisäänkäynnit ovat valvottuja. Sähköisestä kulunhallintajärjestelmästä on saatava ajantasainen raportoitavissa oleva tieto kulkuluvan saaneista työmaalla työskentelevistä henkilöistä sekä työmaan kaikista urakoitsijoista. Senaatti-kiinteistöt edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä työmaalla ja tehostaa niiden käytön valvontaa. Kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä pitää olla veronumero.

3 Työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin on sallittua vain tilaajan erikseen antamalla luvalla ja päätoteuttajan tai ao. sivuurakoitsijan työnjohdon valvonnassa. Senaatti-kiinteistöt ilmoittaa solmimiensa vähintään :n urakkasopimuksien tiedot verottajalle. Ilmoitukset tehdään kuukausittain. Senaatti-kiinteistöt valvoo ehtojen noudattamista muun muassa omilla työmaatarkastuksillaan. Senaatti-kiinteistöjen toimenpiteet on tarkemmin esitetty dokumentissa Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa ja urakkasopimuksiin liittyvät ehdot dokumentissa "Senaatti-kiinteistöjen urakkasopimusehdot talousrikollisuuden torjuntaan ". Senaatti on tehnyt sopimuksen Suomen Tilaajavastuu Oy:n kanssa tilaajavastuu.fi:n ja Valvojapalvelun käytöstä. Tilaajapalvelu.fi:stä voidaan hakea Luotettava Kumppani -palveluun liittyneiden yritysten tilaajavastuulain edellyttämät tiedot. Palvelusta löytyy myös RALA-tiedot, joten erillistä RALA-selvitystä ei tarvitse tehdä. Niiden yritysten tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset, jotka eivät ole mukana Luotettava Kumppani palvelussa, pyydetään yrityksen toimittamaan kilpailuun osallistumisilmoituksen tai tarjouksen yhteydessä. Valvoja palvelu valvoo Luotettava Kumppani palvelussa mukana olevien yritysten tilaajavastuulain mukaisten todistusten lainmukaisuutta jatkuvasti. Valvoja-palveluun perustetaan hankekohtaiset toimittajalistat, joista Suomen Tilaajavastuu Oy lähettää poikkeamaraportit automaattisesti hankekohtaisesti nimetyille yhteyshenkilöille. Senaatin hankevastuuhenkilö nimetään aina yhdeksi nimetyksi henkilöksi. Käyttöoikeuksia Valvoja-palveluun antavat alueelliset pääkäyttäjät. Käyttöoikeuksia voidaan antaa Senaatin hankevastuuhenkilöiden lisäksi myös rakennuttajakonsulteille. Rakennuttajakonsultit saavat käyttää Senaatilta saadulla luvalla vain Senaatin hankkeissa. Nimetyt alueelliset pääkäyttäjät ovat: Ansa Nurmi Eeva Heinonen Anne Koivusalo Tuija Rantamäki Anna-Maija Kuronen Raija Härönoja Etelä-Suomi, IRY (Helsinki) Länsi-Suomi (Turku) Länsi-Suomi (Tampere, Jyväskylä, Vaasa) Itä-Suomi (Kouvola) Itä-Suomi (Kuopio) Pohjois-Suomi (Oulu, Rovaniemi)

4 Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu projektiohjelmassa määritettyjen hankekohtaisten Rakennuttamisen tehtäväluettelon RAP/HJR12 -tehtävien lisäksi hankkeen aikainen talousrikollisuuden torjunta tämän ohjeen sekä Senaatti-kiinteistöjen ohjeistuksen "Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa" mukaisesti. 2 Lainsäädännölliset perusteet 2.1 Tilaajavastuulaki Tilaajavastuulain mukaisesti tilaajalla, eli esimerkiksi Senaatti-kiinteistöillä, on velvollisuus selvittää sopimusosapuolen taustoja. Tilaajavastuulain tarkoituksena on luoda yrityksille edellytykset varmistaa, että niiden sopimuskumppanit, kuten urakoitsijat, täyttävät lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajavastuulailla pyritään torjumaan talousrikollisuutta ja edistämään yritysten välistä tasavertaista kilpailua. Tilaajavastuulakia sovelletaan rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnassa rakennuttajana toimiviin tilaajiin sekä yhteisellä työpaikalla työsuorituksen sisältämän kokonaisuuden tilaajina toimiviin. Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista on tilaajan tilaajavastuulain 5 ja 5a :n mukaan hankittava selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja kaupparekisteriotteesta. Lisäksi on hankittava todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Selvitysvelvollisuuteen kuuluu myös todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty, sekä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Lisäksi on hankittava myös todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta työsuhteessa oleville henkilöille. Vastaavat tiedot on hankittava myös ulkomaisista yrityksistä. Tilaajan selvitysvelvollisuutta täydentää sopimuspuolelle laissa asetettu velvollisuus antaa kyseiset tiedot tilaajalle. Ulkomaisten yritysten on toimitettava kyseiset tiedot tilaajavastuulain mukaan yrityksen sijoittumismaan mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Tilaaja voi myös itse hankkia ennakkoperintärekisterin, työnantajarekisterin, arvonlisäverovelvollisten rekisterin sekä kaupparekisterin otteet.

5 Tilaajavastuulain mukaan tilaaja voi hyväksyä myös muun kuin viranomaisen antaman selvityksen tiedoista, jos selvityksen on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä, kuten tilaajavastuu.fi. Tilaajavastuulain uudistuksen jälkeen rakentamistoiminnassa tilaaja voi aiemmasta poiketen jättää hankkimatta selvitykset vain, kun sopijapuolena on mm. valtio, kunta tai julkinen osakeyhtiö. Tästä huolimatta edellyttää Senaattikiinteistöt toiminnassaan, että kaikkien urakoiden osalta on tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tehtävä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Jos sopimus on voimassa yli 12 kuukautta, on tilaajan sopimuspuolen toimitettava tilaajalle 12 kuukauden välein tilaajavastuulain edellyttämät tiedot eli eläkevakuutuksia ja verovelkaa koskevat tiedot. Lain 7 :n mukaan selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Tilaajalle, joka laiminlyö 5 tai 5a :ssä kuvatun selvittämisvelvollisuuden, määrätään laiminlyöntimaksu työsuojelupiirin työsuojelutoimiston toimesta. Tilaajavastuulain uudistuksen myötä rakentamistoiminnassa käyttöön korotettu laiminlyöntimaksu, joka määrätään tilaajalle joka on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan kanssa tai sellaisen yrityksen kanssa, josta on ilmeistä, että se ei aio täyttää yhteiskuntavelvoitteita. Tilaajavastuulain noudattamista valvotaan työsuojeluviranomaisten toimesta. Tilaajavastuulain mukaan alihankinnalla tarkoitetaan tilaajan ja sopimuskumppanin välillä tehtyä sopimusta tietystä työsuoritteesta vastiketta vastaan. Eli siis kaikkia sopimuskumppaneita, eikä pelkästään alihankintaa siinä mielessä, miten termi arkikielessä ymmärretään. Alihankintaa on lain mukaan mm. kauppa-, hankinta-, urakka- ja toimeksianto. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset: 1. Selvitys ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta 2. Selvitys työnantajarekisteriin kuulumisesta 3. Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta 4. Kaupparekisteriote 5. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 6. Todistus eläkevakuutuksen ottamisesta sekä eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys erääntyneiden maksujen maksusopimuksesta 7. Selvitys työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 8. Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta Rakentamisen tiedonantovelvollisuus verottajalle astuu voimaan alkaen. Tiedonantovelvollisuuden täyttäminen edellyttää, että Senaatti antaa kuukausittain hanke- ja urakoitsijakohtaiset laskujen maksutiedot verottajalla. Tiedonantovelvollisuuden toteuttamiseksi kaikki urakat pitää tilata sähköisesti PM:n kautta ja kaikille hankkeille haetaan Tilaajavastuu Oy:n Työmaarekisteristä Työmaa-avain.

6 2.2 Hankintalaki Tilaajavastuulain uudistamisen yhteydessä muutettiin myös julkisista hankinnoista annettua lakia. Uuden hankintalain 49 :n mukaan tilaajalla on velvollisuus lisätä aina urakkasopimukseen lauseke, jonka mukaan sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusten määräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Senaatti-kiinteistöt edellyttää solmimissaan urakkasopimuksissa, että urakoitsija siirtää tämän velvoitteen eteenpäin solmimiinsa urakkasopimuksiin ja edellyttää aliurakoitsijaltaan samaa. 3 Talousrikollisuuden torjunnan huomioon ottaminen hankkeen eri vaiheissa 3.1 Suunnitteluvaihe Talousrikollisuuden torjunnan huomioon ottaminen suunnittelijan valinnassa Suunnitteluvaihe käynnistyy yleensä investointipäätöksen jälkeen. Viimeistään tällöin hankkeen toteuttamisvastuu siirtyy hankevastuuhenkilölle ja hänen valitsemalleen rakennuttajakonsultille. Hankkeen suunnitteluvaiheen aikana joudutaan tilaamaan yrityksiltä erilaisia täydentäviä selvityksiä ja tutkimuksia sekä suunnittelua. Näitä ennen investointipäätöstä tehtäviä selvityksiä ja tutkimuksia kilpailuttavat sekä hankevastuuhenkilöt että rakennuttajakonsultit. Hankinnoissa noudatetaan hankintalakia ja Senaatin hankintaohjetta. Toimeksiannot kohdistuvat sekä puitesopimuskumppaneihin että muihin yrityksiin. Tarjouspyynnön yhteydessä yrityksiä pyydetään toimittamaan tilaajavastuulain (ks. kappale 2) mukaiset selvitykset tai tieto siitä, että yritys on mukana Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani ohjelmassa. Mikäli yritys on mukana Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani ohjelmassa, niin riittää, että sieltä löytyy korkeintaan kolme kuukautta vanha selvitys. Mikäli yritys ei ole mukana Luotettava kumppani ohjelmassa, niin yritystä esitetään liittymään siihen, jotta selvitysten seuraaminen on helpompaa.

7 Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tallennetaan sopimuksen kanssa projektipankkiin kansioon Sopimukset. Selvityksiä on säilytettävä lain mukaan vähintään kaksi vuotta työn valmistumisesta. Suunnitteluvaiheessa huomioitavat asiat talousrikollisuuden torjunnan näkökulmasta: 1. Rakennuttajakonsultti vie talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät toimenpiteensä projektisuunnitelmaan. 2. Palvelujen hankinnassa noudatetaan Senaatin hankintaohjetta. 3. Tarjouskilpailun yhteydessä rakennuttajakonsultti huolehtii, että kilpailuun ilmoittautuvia/tarjousten antajia vaaditaan ilmoittautumisen/tarjouksen mukana toimittamaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tai tieto siitä, että toimittaja on mukana Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppanit. 4. Rakennuttajakonsultti tarkastaa, että em. selvitykset on toimitettu ilmoittautumisen/tarjouksen jätön yhteydessä ja että yritykset ovat suorittaneet yhteiskuntavastuunsa. Niiden yritysten osalta, jotka ilmoittavat olevansa mukana Tilaaja-vastuu.fi ohjelmassa, rakennuttajakonsultti tarkistaa tiedot suoraan ohjelmasta. 5. Rakennuttajakonsultti tallentaa selvitykset projektipankkiin sopimuksen liitteenä, mikäli urakoitsijaa ei ole merkitty hankekohtaisesti Valvojapalveluun. Alihankkijoista tehdyt selvitykset tallennetaan projektipankkiin. 6. Kaikki tilaukset tehdään PM:llä. 3.2 Urakkakilpailuvaihe Talousrikollisuutta ja pimeän työvoiman käyttöä esiintyy erityisesti paljon työvoimaa käyttävillä toimialoilla. Senaatin kannalta tällaisia ongelmallisia työvoimavaltaisia toimialoja ovat esimerkiksi rakennusala sekä siivous- ja kunnossapitoalat. Talousrikollisuuden yhteydessä nousevat esiin myös ulkomaisten yritysten tai ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät kysymykset. Urakkakilpailuvaiheessa talousrikollisuuden torjunnan kannalta oleellista on, että kilpailuun valitaan vain urakoitsijoita, joilla on tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet hoidettu, ja että urakkasopimuksissa määritellään ne toimenpiteet, jotka urakoitsijan tulee tehdä. Urakoitsijan velvollisuudet ja talousrikollisuuden torjunnan kannalta keskeiset sopimusasiat on esitetty do-

8 kumenteissa "Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa" ja " Senaattikiinteistöjen urakkasopimusehdot talousrikollisuuden torjuntaan ". Urakkakilpailuvaiheessa huomioitavat asiat talousrikollisuuden torjunnan näkökulmasta: 1. Palvelujen hankinnassa noudatetaan Senaatin hankintaohjetta. 2. Rakennuttajakonsultti sisällyttää urakkaohjelmaan Senaatin talousrikollisuuden vähentämiseen liittyvät urakkaehdot ("Senaatti-kiinteistöjen urakkasopimusehdot talousrikollisuuden torjuntaan") sekä hankkeessa käytettävän Työmaa-avaimen. 3. Tarjouskilpailun yhteydessä rakennuttajakonsultti huolehtii, että kilpailuun ilmoittautuvia/tarjousten antajia vaaditaan ilmoittautumisen/tarjouksen mukana toimittamaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tai tieto siitä, että toimittaja on mukana Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppanit. 4. Rakennuttajakonsultti tarkastaa, että tarjoajien osalta ohjeessa ("Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa") mainitut selvitykset on toimitettu ja niihin liittyvät yhteiskuntavastuuasiat on hoidettu. Niiden yritysten osalta, jotka ovat mukana Tilaajavastuu.fi ohjelmassa, rakennuttajakonsultti tarkastaa tiedot suoraan ohjelmasta. Selvitysten on oltava alle 3 kk vanhoja, jos ei, niin silloin pyydetään Suomen Tilaajapalvelut Oy:tä uudet selvitykset. 5. Mikäli selvitykset ovat puutteellisia, rakennuttajakonsultti pyytää tarpeelliset lisäselvitykset urakoitsijalta. 6. Rakennuttajakonsultti huolehtii, että tarjouspyyntöasiapapereihin on lisätty hankevastuuhenkilön ilmoittama Työmaa-avain, jota käytetään hankkeen tunnisteena laskutuksessa ja verottajalle tehtävissä ilmoituksissa. 7. Rakennuttajakonsultti sisällyttää urakkasopimukseen em. Senaattikiinteistöjen talousrikollisuuden vähentämiseen liittyvät ehdot Senaattikiinteistöjen urakkasopimusehdot talousrikollisuuden torjuntaan. 8. Mikäli urakkakilpailun voittanut yritys ei ole mukana Luotettava kumppani ohjelmassa, rakennuttajakonsultti pyytää yritystä liittymään siihen ennen sopimuksen allekirjoittamista. 9. Rakennuttajakonsultti tallentaa urakkasopimuksen sekä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset projektipankkiin mikäli urakoitsijaa ei ole merkitty hankekohtaisesti Valvoja-palveluun.

9 10. Kaikki tilaukset tehdään PM:llä. 3.3 Rakentamisvaihe Senaatti-kiinteistöjen kilpailuttamien urakoitsijoiden osalta talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät sopimusehdot on viety urakkasopimuksiin (ks. kappale 3.3). Urakoitsijoiden tekemien hankintojen mm. alaurakoiden osalta edellytetään, että urakoitsijat vievät vastaavat ehdot omiin sopimuksiinsa. Ilman tilaajan hyväksyntää erityisestä syystä, urakoita ei saa ketjuttaa kolmea tasoa pitemmälle (urakoitsija aliurakoitsija alialiurakoitsija). Kaikki aliurakoitsijat hyväksytetään aina kirjallisesti rakennuttajakonsultin esityksestä Senaatti-kiinteistöjen hankevastaavalla. Ennen hyväksyntää urakoitsija esittää tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Senaatille. Senaatti-kiinteistöillä on oikeus keskeyttää työt, mikäli urakkasopimuksia on ketjutettu edellä sanotun vastaisesti ilman Senaatin nimenomaista hyväksyntää. Senaatti-kiinteistöillä on myös oikeus olla hyväksymättä niitä urakoitsijan kotimaisia tai ulkomaalaisia aliurakoitsijoita, joiden tilaajavastuutiedoissa on puutteita tai joiden aitoudesta ei voida saada varmuutta. Päätoteuttajana toimivan urakoitsija (tai PJP -toteutuksissa konsultti) hankkii työmaalle sähköisen kulunhallintajärjestelmän, jossa ylläpidetään mm. ajantasaista luetteloa (kulkulupaluettelo) sivu- ja aliurakoitsijoista ja näiden työntekijöistä työmaalla. Kulkulupaluettelosta on ilmettävä vähintään seuraavat asiat: työn tekijän nimi syntymäaika veronumero ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeiden peruste työnantaja yritystunnuksineen työnantajan urakkasuhde työmaalla (pääurakoitsija - sivu-urakoitsija - aliurakoitsija ali-aliurakoitsija) luvan voimassaoloaika päättyneen kulkuluvan palautuspäivä

10 Senaatti-kiinteistöjen työmailla käytetään lakisääteisiä kuvallisia henkilötunnisteita. Päätoteuttajana toimiva urakoitsija (tai PJP -toteutuksissa konsultti) huolehtii hankekohtaisten kulkulupien aliurakoitsija- ja henkilötunnistehallinnoimisesta sekä kulkulupien myöntämisestä ja käytön valvonnasta. Yksilöllisestä tunnisteesta on selvittävä seuraavat asiat: onko henkilö työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja työntekijän nimi työnantajan nimi veronumero Päätoteuttaja perehdyttää työmaalla työskentelevät henkilöt ennen kulkuluvan myöntämistä. Senaatti-kiinteistöt seuraa kuvallisten henkilötunnisteiden käyttöä työmaalla. Työmaalta poistetaan henkilöt, jotka rikkovat määräyksiä kuvallisten tunnisteiden ja kulkulupien käytöstä. Senaatti voi periä urakoitsijalta 500 euroa sopimussakkoa jokaisen puututuvan tunnisteen tai kulkuluvan osalta. Työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin on sallittua vain tilaajan erikseen antamalla luvalla ja päätoteuttajan työnjohdon valvonnassa. Sivu-urakoitsijan työskentelyn valvonta on kyseisen sivu-urakan luovuttaneella urakoitsijalla. Normaalin työnajanulkopuolella ja viikonloppuisin tehtävän työn laillisuutta valvotaan Senaatti-kiinteistöjen puolelta pistokokein. Rakentamisvaiheessa huomioitavat asiat talousrikollisuuden torjunnan näkökulmasta: 1. Rakennuttajakonsultti valvoo, että ohjeen "Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa" ohjeita noudatetaan työmaalla. 2. Rakennuttajakonsultti esittää hyväksyttäväksi urakoitsijoiden esittämät aliurakoitsijat ja toimittajat kirjallisesti hankevastuuhenkilölle sen jälkeen, kun rakennuttajakonsultti on: - saanut aliurakoitsijan tai toimittajan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todennut ne hyväksyttäviksi, - varmistanut, että urakoitsija on laittanut Senaatin talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät urakkaehdot omiin aliurakkasopimuksiinsa ja

11 - varmistanut, ettei urakoitsija ole ketjuttanut hankintoja Senaattikiinteistöjen ohjeiden vastaisesti (rakennuttajakonsultti pitää yllä ketjutuskaaviota). 3. Rakennuttajakonsultti valvoo, että päätoteuttaja on hankkinut työmaalle sähköisen kulunhallintajärjestelmän ja että kaikki työmaa sisäänkäynnit ovat valvottuja. 4. Rakennuttajakonsultti seuraa henkilötunnisteiden käyttöä työmaalla. Poikkeamista rakennuttajakonsultti reklamoi päätoteuttajaa ja informoi hankevastuuhenkilöä. 5. Rakennuttajakonsultti hyväksyttää hankevastuuhenkilöllä urakoitsijan perustellusti esittämät tarpeet työajanulkopuolisesta työstä sekä sopii hankevastuuhenkilön kanssa ko. työn valvontaan liittyvistä yksityiskohdista kuten pistokokeista. 6. Rakennuttajakonsultti informoi kaikesta havaitsemastaan ohjeen vastaisesta toiminnasta välittömästi hankevastuuhenkilöä ja esittää mahdollisten sanktioiden (laiminlyöntimaksujen) toimeenpanoa. 7. Rakennuttajakonsultti tallentaa tilaajavastuulain mukaiset alihankintoihin liittyvät selvitykset projektipankkiin. 3.4 Vastaanotto ja takuuvaihe Vastaanotto- ja takuuvaiheen aikana hankkeeseen tulee mukaan enää satunnaisesti uusia yrityksiä. Mikäli uusia hankkeeseen liittyviä yrityksiä tulee mukaan, niin niiden osalta toimitaan vastaavalla tavalla kuin mitä aiemmin on esitetty. Ylläpitotöihin liittyvien yrityksien tilaajavastuunlain mukaisuudesta vastaa kiinteistöpäällikkö. 3.5 Sopimusehdot Perusteet, jolloin urakoitsijan esittämä alihankkija/-urakoitsija voidaan hylätä Sopimussuhteessa Senaattiin olevan urakoitsijan aliurakoitsijan ja toimittaja voidaan hylätä tilaajavastuulain ja Senaatin ja urakoitsijan välisen sopimuksen perusteella seuraavista syistä:

12 1. Senaatti-kiinteistöillä on oikeus olla hyväksymättä niitä urakoitsijan kotimaisia tai ulkomaisia aliurakoitsijoita, joiden tilaajavastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida saada varmuutta ja/tai todistuksia ei olennaisilta osin ole käännetty suomeksi (auktorisoidut käännökset) tai on syytä epäillä aliurakoitsijan kiertävän veroja, suomalaisia sopimuspalkkoja tai muita yhteiskuntavastuita, tai on selvää, ettei aliurakoitsija aiokaan huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteistaan, ja urakoitsija ei Senaatti-kiinteistöjen sitä pyydettyäkään toimita hyväksyttäviä lisäselvityksiä. (Näitä lisäselvityksiä voivat olla esim. selvitys aliurakoitsijan työntekijöille maksamasta palkasta, mahdollisesta yhteismajoituksesta ja työnantajan siitä perimästä vuokrasta, työnantajan järjestämistä lomamatkakuljetuksista ja näistä työntekijöiltä perittävistä kustannuksista). 2. Urakoitsijan tulee valvoa, ettei häneen sopimussuhteisissa tai aliurakointiketjussaan toimivissa yrityksissä em. mukaisesti toimi johto- ja hallintotehtävissä tai suoraan tai epäsuorasti käytä määräysvaltaa henkilöitä, jotka ovat liiketoimintakiellossa. Mikäli alihankintaketjussa havaitaan yrityksiä, joita em. tavalla edustaa liiketoimintakiellossa oleva henkilö, poistetaan yritykset edustajineen välittömästi työkohteesta. 3. Urakoiden ketjuttaminen: Senaattiin sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana ja tämä edelleen kolmannelle urakoitsijalle aliurakkana. Urakoiden ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua ilman Senaatin etukäteen hyväksymää erityistä syytä. Aliurakoitsijoina ei saa käyttää väliyhtiöitä. 4. Kaikki aliurakoitsijat tulee aina hyväksyttää kirjallisesti Senaatilla. Senaatti antaa urakoitsijalle kirjallisen hyväksymisilmoituksen kahden päivän sisällä siitä kuin tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset on annettu Senaatille. 5. Senaatilla on oikeus keskeyttää työt, mikäli urakkasuorituksia on ketjutettu edellä sanotun vastaisesti ilman Senaatin nimenomaista hyväksyntää. Urakoitsijan tulee purkaa ketjutettu aliurakkasopimus välittömästi ja vastata rikkomuksestaan aiheutuvasta haitasta ja lisäkustannuksista Senaatille Perusteet, joilla yksittäinen työntekijä voidaan poistaa työmaalta Sopimussuhteessa Senaattiin olevan urakoitsijan tai aliurakoitsijan yksittäinen työntekijä voidaan poistaa työmaalta tilaajavastuulain ja Senaatin ja urakoitsijan välisen sopimuksen perusteella seuraavista syistä: 1. Mikäli urakoitsija käyttää aliurakoitsijana ulkomaalaista yritystä tai hyödyntää lähetettyä työvoimaa ja näihin liittyen joko Senaatti itse tai viranomainen toteaa laiminlyöntejä tai

13 rikkomuksia tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hoitamisessa, on urakoitsijan poistettava ko. yrityksen ja/tai lähetetyt työntekijät välittömästi työmaalta. 2. Senaatti edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä työmaalla. Senaatti velvoittaa päätoteuttajana toimivan urakoitsijan tai konsultin huolehtimaan hankekohtaisten kulkulupien aliurakoitsija- ja henkilötunnistehallinnoinnista sekä kulkulupien myöntämisestä ja käytön valvonnasta työmaalla. Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Senaatti seuraa kuvallisten henkilötunnisteiden ja kulkulupien käyttöä muun muassa satunnaisilla tarkastuksilla. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten tunnisteiden ja kulkulupien käytöstä, poistetaan työmaalta Sopimusrikkomuksista aiheutuvat sopimussakot Senaatin ja urakoitsijan välisen sopimuksen rikkomisesta määrätään urakoitsijalle sopimussakkoa seuraavista syistä: 1. Ulkomaalaisen aliurakoitsijan tai ulkomaalaisien työntekijöiden käyttöön työmaalla liittyvät rikkomukset: Mikäli em. laiminlyönti tai rikkomus voidaan Senaatin toimesta todeta tilaajavastuulain vastaiseksi tai viranomainen asian toteaa ja säätää urakoitsijalle laiminlyöntimaksun, on Senaatilla oikeus periä urakoitsijalta sopimussakkoa euroa per laiminlyönti tai rikkomus. Senaatin sopimussakkoa ei vähennä mahdollinen viranomaisen Sopijapuolelle määräämä laiminlyöntimaksu tilaajavastuulain selvitysten laiminlyönnistä tai rikkomisesta. 2. Työsopimusten vähimmäisehdot: Urakoitsija on velvollinen edellyttämään omilta urakkasopimuskumppaneiltaan, että urakkasopimuksiin liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Senaatilla on oikeus periä urakoitsijalta sopimussakkoa euroa per työsuhde per kuukausi, jonka aikana sopimuksenvastainen aliurakoitsija on työskennellyt työmaalla. 3. Sopimuksen vastainen ketjuttaminen: Senaatilla on oikeus periä urakoitsijalta sopimussakkoa euroa kultakin työpäivältä, jonka aikana sopimuksenvastainen aliurakoitsija on työskennellyt työmaalla.

14 4. Puuttuvat kuvalliset henkilötunnisteet: Senaatilla on oikeus periä sopijapuolelta 500 euroa sopimussakkoa jokaisen puuttuvan tunnisteen, kulkuluvan tai julkisesta veronumerorekisteristä puuttuvan veronumeron osalta. Senaatilla on automaattisesti oikeus pidättää sopimussakot seuraavista maksamatta olevista urakkaeristä. 5. Työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin: Senaatilla on oikeus periä sopimussakkoa euroa per normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin tapahtunut työskentely, jota ei ole Senaatilla erikseen kirjallisesti etukäteen hyväksytetty. 6. Rakennustyömaan häiriintyminen: Mikäli Sopijapuolen tai tämän alihankintaketjuun kuuluvan yrityksen tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuksien laiminlyönnistä tai rikkomuksesta johtuen työmaa saarretaan tai joutuu lakon kohteeksi ja työt häiriintyvät tai tulevat pysäytetyksi, pätee YSE 20.3 lisäksi seuraava: Sopijapuoli korvaa ne lisäkustannukset, mitkä Senaatille ja tämän muille sopijakumppaneille aiheutuvat (jos häiriö aiheutuu Senaatin laiminlyönnistä, niin Senaatti on vastaavasti korjausvelvollinen). 7. Urakoitsija syyllistyy tietoisesti harmaan talouden edistämiseen: Mikäli urakoitsija tekee sopimuksen aliurakasta liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tietoisena siitä, että sopimuskumppani ei aio täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan, on Senaatilla oikeus periä urakoitsijalta sopimussakkoa euroa per rikkomus sekä purkaa sopimus. 8. Kartellit, määräävän markkina-aseman väärinkäyttö, yms.: Mikäli urakoitsijan todetaan osallistuneen laeissa määriteltyyn vahingolliseen kilpailua rajoittavaan, estävään tai vääristävään toimintaan ja Kilpailuvirasto määrää urakoitsijan lopettamaan kielletyn menettelyn tai markkinaoikeus määrää urakoitsijalle seuraamusmaksun, on urakoitsija velvollinen suorittamaan Senaatille sopimussakon, jonka suuruus on euroa per rikkomus Yhteenveto sopimussakoista: 500 euroa / kerta kulkuluvan puuttuminen, puutteelliset tai virheelliset tiedot 500 euroa / kerta kuvallisen henkilötunnisteen puuttuminen, puutteelliset tai virheelliset tiedot 500 euroa / kerta veronumeron puuttuminen julkisesta veronumerorekisteristä euroa / päivä aliurakoinnin sopimuksenvastainen ketjuttaminen, hyväksyttämisen puuttuminen

15 5 000 euroa / päivä vähimmäistyöehtojen vastainen työsopimussuhde euroa / päivä työskentely normaalin työajan ulkopuolella ilman kirjallista lupaa euroa / kerta ulkomaisen yrityksen tilaajavastuutietojen puutteellisuus euroa / kerta liiketoimintakiellossa oleva henkilö yrityksen määräysvaltaa käyttävänä euroa / kerta kiellettyyn kilpailunrajoitukseen osallistuminen Liitteet: Senaatin hankintaohje Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa Senaatti-kiinteistöjen urakkasopimusehdot talousrikollisuuden torjuntaan

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. EHTOJEN TULKINTA... 3 2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 3 Sivuvelvollisuudet... 3 Skanskan Code of Conduct -eettinen ohjeisto...

Lisätiedot

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Työelämän säännöt www.mol.fi Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Helmikuu 2014 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008

Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 TEKIJÄ Työryhmä KANNEN KUVA Suomen Kuntaliitto 1. painos ISBN 978-952-213-355-7 (painettu) Suomen Kuntaliitto Painopaikka: Kuntatalon paino, Helsinki Helsinki

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaa talous rakennusalalla Vuosittaiset veromenetykset alalla ovat noin 400-500 miljoonaa

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle Julkisten hankintojen pisteytysperiaatteet Pori 6.2.2013 Specialist Partner, AA, VT, KTM

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan?

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? http://www.tilaajavastuu.fi Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Tilaajavastuu.fi +358 400 616 252 mika.huhtamaki@aspida.com Suomen

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Kouluttaja Noora Viranko Vahanen Oy, Kiinteistönpidon asiantuntijapalvelut tiimiesimies Projektipäällikkö Koulutus Teknillinen Korkeakoulu, Diplomi-insinööri

Lisätiedot

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Luonnos 15.6.2012 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot