Investoinnit johtaja Jukka Riikonen DM # TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA"

Transkriptio

1 Päivitys heinäkuu/2014 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli rakennusta, joiden kokonaispinta-ala on yli 6 miljoonaa m 2. Senaatti käyttää vuosittain rakennusinvestointeihin noin miljoonaa euroa ja rakennusten hoitoon ja ylläpitoon noin 130 miljoonaa euroa. Rakennushankkeita on vuosittain käynnissä eri puolilla Suomea runsaat 200 kappaletta. Näistä pääosa on perusparannushankkeita. Hankkeisiin liittyvät työt, tarvikkeet ja materiaalit tilataan alan yrityksiltä, jotka edelleen ketjuttavat osan töistä eteenpäin. Rakennusala toimii verkottuneessa ympäristössä kuten tänä päivänä lähes kaikki muutkin alat ja on kaiken lisäksi myös hyvin työvoimavaltainen. Rakentamisala on talousrikollisuuden kannalta yksi ongelma-ala Suomessa. Eduskunnan harmaan talouden tutkimuksen ja myös elinkeinoelämän omien arvioiden mukaan rakennusalan harmaa talous aiheuttaa n miljoonan euron suuruiset verojen ja muiden maksujen vuosittaiset tappiot. Viime vuosina on rakennusalan harmaa talous kansainvälistynyt ja sen vakavuusaste on samalla kasvanut. Ilmiö näkyy mm. lisääntyneinä kansainvälisten virkaapupyyntöjen määrinä. Valvonnassa ilmiö näkyy urakkaketjujen purkamisen yhteydessä, jolloin entistä useammin selvitetään ulkomaisen yritysten nimissä tapahtuneita veroihin ja maksuihin liittyviä epäselvyyksiä. Vakavuusasteen kasvusta kertovat myös viranomaisten tilastot. Rakennustoimialalla tilaajavastuulain noudattamisessa on edelleen ongelmia. Tarkastetuista sopimuksista noin %:ssa on todettu työsuojeluhallinnon toimesta jotain puutteita lain noudattamisessa. Tilanne on jatkunut vastaavana jo useita vuosia. Nykymuodossaan tilaajavastuulaki ei tehoa kovan luokan harmaaseen talouteen. Sitä on helppo kiertää ottamalla käyttöön uusi yritys, jolla ei ole laiminlyöntejä. Poliisiammattikorkeakoulun tekemän tutkimuksen mukaan keskeisen ongelman rakennusalalla muodostaa korkea aliurakointiaste. Kuittikauppa on edelleen rakennusalan ydinongelmia. Tutkimuksen mukaan kuittikauppaan keskittyvät lähinnä pienet ja keskisuuret yhtiöt, jotka käyttävät aliurakointia. Verorikoksissa kuittikauppaa liittyy valtaosaan rikosepäilyjä, ja näissä tapauksissa törkeät tekomuodot ovat yleisempiä verrattuna muihin tapauksiin.

2 Valtiolle aiheutuvien menojen lisäksi talousrikollisuudella on monia muita vakavia seurauksia, joista rakennus- ja kiinteistöalalla työn heikko laatu ja työturvallisuuteen liittyvät puutteet ovat keskeisiä, mutta vähemmän esillä olleita. Pelkkä viranomaisvalvonta ei riitä ongelmien kitkemiseksi. Pysyvien ja positiivisten muutosten saavuttamiseksi tarvitaan myös tilaajien valveutuneisuutta sekä vastuullista ja säntillistä toimintaa. Yhteiskuntavastuullisena toimijana Senaatti-kiinteistöt on tarttunut ongelmaan ja ottanut käyttöön monipuolisen keinovalikoiman sanktioineen talousrikollisuuden torjuntaan. Vuoden 2012 alusta lähtien Senaatti-kiinteistöt on sisällyttänyt kaikkiin uusiin rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyviin sopimuksiin mm. talousrikollisuuteen liittyviä sopimussakkoja. Senaatti-kiinteistöt vaatii edelleen tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoilta, mutta tehostaa valvontaa ja yhteistyötä viranomaisten kanssa. Urakoitsijoita edellytetään liittymään Tilaajavastuu.fi-palveluun valvonnan helpottamiseksi. Urakoitsijoilta edellytetään RA- LA-pätevyys tai vastaava selvitys. Talousrikollisuutta pyritään estämään lisäksi myös seuraavilla toimenpiteillä: : Urakoiden ketjuttaminen rajataan kolmeen yritykseen ja urakoitsijoiden on hyväksytettävä koko ketju Senaatti-kiinteistöillä. Ketjutus pitemmälle on sallittu vain Senaatti-kiinteistöjen erillisellä luvalla. Aliurakoitsijana ei saa käyttää väliyhtiötä. Aliurakoitsijoilta vaaditaan vastaavat tilaajavastuunlain mukaiset selvitykset kuin Senaatti-kiinteistöihin sopimussuhteessa olevilta urakoitsijoilta. Pääurakoitsija on velvollinen ylläpitämään ajantasaista sähköistä luetteloa kaikista työmaalle hyväksytyistä sivu- ja aliurakoitsijoista. Päätoteuttajan on hankittava työmaalle sähköinen kulunhallintajärjestelmä ja huolehdittava siitä, että kaikki työmaan sisäänkäynnit ovat valvottuja. Sähköisestä kulunhallintajärjestelmästä on saatava ajantasainen raportoitavissa oleva tieto kulkuluvan saaneista työmaalla työskentelevistä henkilöistä sekä työmaan kaikista urakoitsijoista. Senaatti-kiinteistöt edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä työmaalla ja tehostaa niiden käytön valvontaa. Kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä pitää olla veronumero.

3 Työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin on sallittua vain tilaajan erikseen antamalla luvalla ja päätoteuttajan tai ao. sivuurakoitsijan työnjohdon valvonnassa. Senaatti-kiinteistöt ilmoittaa solmimiensa vähintään :n urakkasopimuksien tiedot verottajalle. Ilmoitukset tehdään kuukausittain. Senaatti-kiinteistöt valvoo ehtojen noudattamista muun muassa omilla työmaatarkastuksillaan. Senaatti-kiinteistöjen toimenpiteet on tarkemmin esitetty dokumentissa Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa ja urakkasopimuksiin liittyvät ehdot dokumentissa "Senaatti-kiinteistöjen urakkasopimusehdot talousrikollisuuden torjuntaan ". Senaatti on tehnyt sopimuksen Suomen Tilaajavastuu Oy:n kanssa tilaajavastuu.fi:n ja Valvojapalvelun käytöstä. Tilaajapalvelu.fi:stä voidaan hakea Luotettava Kumppani -palveluun liittyneiden yritysten tilaajavastuulain edellyttämät tiedot. Palvelusta löytyy myös RALA-tiedot, joten erillistä RALA-selvitystä ei tarvitse tehdä. Niiden yritysten tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset, jotka eivät ole mukana Luotettava Kumppani palvelussa, pyydetään yrityksen toimittamaan kilpailuun osallistumisilmoituksen tai tarjouksen yhteydessä. Valvoja palvelu valvoo Luotettava Kumppani palvelussa mukana olevien yritysten tilaajavastuulain mukaisten todistusten lainmukaisuutta jatkuvasti. Valvoja-palveluun perustetaan hankekohtaiset toimittajalistat, joista Suomen Tilaajavastuu Oy lähettää poikkeamaraportit automaattisesti hankekohtaisesti nimetyille yhteyshenkilöille. Senaatin hankevastuuhenkilö nimetään aina yhdeksi nimetyksi henkilöksi. Käyttöoikeuksia Valvoja-palveluun antavat alueelliset pääkäyttäjät. Käyttöoikeuksia voidaan antaa Senaatin hankevastuuhenkilöiden lisäksi myös rakennuttajakonsulteille. Rakennuttajakonsultit saavat käyttää Senaatilta saadulla luvalla vain Senaatin hankkeissa. Nimetyt alueelliset pääkäyttäjät ovat: Ansa Nurmi Eeva Heinonen Anne Koivusalo Tuija Rantamäki Anna-Maija Kuronen Raija Härönoja Etelä-Suomi, IRY (Helsinki) Länsi-Suomi (Turku) Länsi-Suomi (Tampere, Jyväskylä, Vaasa) Itä-Suomi (Kouvola) Itä-Suomi (Kuopio) Pohjois-Suomi (Oulu, Rovaniemi)

4 Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu projektiohjelmassa määritettyjen hankekohtaisten Rakennuttamisen tehtäväluettelon RAP/HJR12 -tehtävien lisäksi hankkeen aikainen talousrikollisuuden torjunta tämän ohjeen sekä Senaatti-kiinteistöjen ohjeistuksen "Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa" mukaisesti. 2 Lainsäädännölliset perusteet 2.1 Tilaajavastuulaki Tilaajavastuulain mukaisesti tilaajalla, eli esimerkiksi Senaatti-kiinteistöillä, on velvollisuus selvittää sopimusosapuolen taustoja. Tilaajavastuulain tarkoituksena on luoda yrityksille edellytykset varmistaa, että niiden sopimuskumppanit, kuten urakoitsijat, täyttävät lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajavastuulailla pyritään torjumaan talousrikollisuutta ja edistämään yritysten välistä tasavertaista kilpailua. Tilaajavastuulakia sovelletaan rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnassa rakennuttajana toimiviin tilaajiin sekä yhteisellä työpaikalla työsuorituksen sisältämän kokonaisuuden tilaajina toimiviin. Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista on tilaajan tilaajavastuulain 5 ja 5a :n mukaan hankittava selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja kaupparekisteriotteesta. Lisäksi on hankittava todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Selvitysvelvollisuuteen kuuluu myös todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty, sekä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Lisäksi on hankittava myös todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta työsuhteessa oleville henkilöille. Vastaavat tiedot on hankittava myös ulkomaisista yrityksistä. Tilaajan selvitysvelvollisuutta täydentää sopimuspuolelle laissa asetettu velvollisuus antaa kyseiset tiedot tilaajalle. Ulkomaisten yritysten on toimitettava kyseiset tiedot tilaajavastuulain mukaan yrityksen sijoittumismaan mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Tilaaja voi myös itse hankkia ennakkoperintärekisterin, työnantajarekisterin, arvonlisäverovelvollisten rekisterin sekä kaupparekisterin otteet.

5 Tilaajavastuulain mukaan tilaaja voi hyväksyä myös muun kuin viranomaisen antaman selvityksen tiedoista, jos selvityksen on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä, kuten tilaajavastuu.fi. Tilaajavastuulain uudistuksen jälkeen rakentamistoiminnassa tilaaja voi aiemmasta poiketen jättää hankkimatta selvitykset vain, kun sopijapuolena on mm. valtio, kunta tai julkinen osakeyhtiö. Tästä huolimatta edellyttää Senaattikiinteistöt toiminnassaan, että kaikkien urakoiden osalta on tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tehtävä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Jos sopimus on voimassa yli 12 kuukautta, on tilaajan sopimuspuolen toimitettava tilaajalle 12 kuukauden välein tilaajavastuulain edellyttämät tiedot eli eläkevakuutuksia ja verovelkaa koskevat tiedot. Lain 7 :n mukaan selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Tilaajalle, joka laiminlyö 5 tai 5a :ssä kuvatun selvittämisvelvollisuuden, määrätään laiminlyöntimaksu työsuojelupiirin työsuojelutoimiston toimesta. Tilaajavastuulain uudistuksen myötä rakentamistoiminnassa käyttöön korotettu laiminlyöntimaksu, joka määrätään tilaajalle joka on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan kanssa tai sellaisen yrityksen kanssa, josta on ilmeistä, että se ei aio täyttää yhteiskuntavelvoitteita. Tilaajavastuulain noudattamista valvotaan työsuojeluviranomaisten toimesta. Tilaajavastuulain mukaan alihankinnalla tarkoitetaan tilaajan ja sopimuskumppanin välillä tehtyä sopimusta tietystä työsuoritteesta vastiketta vastaan. Eli siis kaikkia sopimuskumppaneita, eikä pelkästään alihankintaa siinä mielessä, miten termi arkikielessä ymmärretään. Alihankintaa on lain mukaan mm. kauppa-, hankinta-, urakka- ja toimeksianto. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset: 1. Selvitys ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta 2. Selvitys työnantajarekisteriin kuulumisesta 3. Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta 4. Kaupparekisteriote 5. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 6. Todistus eläkevakuutuksen ottamisesta sekä eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys erääntyneiden maksujen maksusopimuksesta 7. Selvitys työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 8. Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta Rakentamisen tiedonantovelvollisuus verottajalle astuu voimaan alkaen. Tiedonantovelvollisuuden täyttäminen edellyttää, että Senaatti antaa kuukausittain hanke- ja urakoitsijakohtaiset laskujen maksutiedot verottajalla. Tiedonantovelvollisuuden toteuttamiseksi kaikki urakat pitää tilata sähköisesti PM:n kautta ja kaikille hankkeille haetaan Tilaajavastuu Oy:n Työmaarekisteristä Työmaa-avain.

6 2.2 Hankintalaki Tilaajavastuulain uudistamisen yhteydessä muutettiin myös julkisista hankinnoista annettua lakia. Uuden hankintalain 49 :n mukaan tilaajalla on velvollisuus lisätä aina urakkasopimukseen lauseke, jonka mukaan sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusten määräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Senaatti-kiinteistöt edellyttää solmimissaan urakkasopimuksissa, että urakoitsija siirtää tämän velvoitteen eteenpäin solmimiinsa urakkasopimuksiin ja edellyttää aliurakoitsijaltaan samaa. 3 Talousrikollisuuden torjunnan huomioon ottaminen hankkeen eri vaiheissa 3.1 Suunnitteluvaihe Talousrikollisuuden torjunnan huomioon ottaminen suunnittelijan valinnassa Suunnitteluvaihe käynnistyy yleensä investointipäätöksen jälkeen. Viimeistään tällöin hankkeen toteuttamisvastuu siirtyy hankevastuuhenkilölle ja hänen valitsemalleen rakennuttajakonsultille. Hankkeen suunnitteluvaiheen aikana joudutaan tilaamaan yrityksiltä erilaisia täydentäviä selvityksiä ja tutkimuksia sekä suunnittelua. Näitä ennen investointipäätöstä tehtäviä selvityksiä ja tutkimuksia kilpailuttavat sekä hankevastuuhenkilöt että rakennuttajakonsultit. Hankinnoissa noudatetaan hankintalakia ja Senaatin hankintaohjetta. Toimeksiannot kohdistuvat sekä puitesopimuskumppaneihin että muihin yrityksiin. Tarjouspyynnön yhteydessä yrityksiä pyydetään toimittamaan tilaajavastuulain (ks. kappale 2) mukaiset selvitykset tai tieto siitä, että yritys on mukana Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani ohjelmassa. Mikäli yritys on mukana Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani ohjelmassa, niin riittää, että sieltä löytyy korkeintaan kolme kuukautta vanha selvitys. Mikäli yritys ei ole mukana Luotettava kumppani ohjelmassa, niin yritystä esitetään liittymään siihen, jotta selvitysten seuraaminen on helpompaa.

7 Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tallennetaan sopimuksen kanssa projektipankkiin kansioon Sopimukset. Selvityksiä on säilytettävä lain mukaan vähintään kaksi vuotta työn valmistumisesta. Suunnitteluvaiheessa huomioitavat asiat talousrikollisuuden torjunnan näkökulmasta: 1. Rakennuttajakonsultti vie talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät toimenpiteensä projektisuunnitelmaan. 2. Palvelujen hankinnassa noudatetaan Senaatin hankintaohjetta. 3. Tarjouskilpailun yhteydessä rakennuttajakonsultti huolehtii, että kilpailuun ilmoittautuvia/tarjousten antajia vaaditaan ilmoittautumisen/tarjouksen mukana toimittamaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tai tieto siitä, että toimittaja on mukana Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppanit. 4. Rakennuttajakonsultti tarkastaa, että em. selvitykset on toimitettu ilmoittautumisen/tarjouksen jätön yhteydessä ja että yritykset ovat suorittaneet yhteiskuntavastuunsa. Niiden yritysten osalta, jotka ilmoittavat olevansa mukana Tilaaja-vastuu.fi ohjelmassa, rakennuttajakonsultti tarkistaa tiedot suoraan ohjelmasta. 5. Rakennuttajakonsultti tallentaa selvitykset projektipankkiin sopimuksen liitteenä, mikäli urakoitsijaa ei ole merkitty hankekohtaisesti Valvojapalveluun. Alihankkijoista tehdyt selvitykset tallennetaan projektipankkiin. 6. Kaikki tilaukset tehdään PM:llä. 3.2 Urakkakilpailuvaihe Talousrikollisuutta ja pimeän työvoiman käyttöä esiintyy erityisesti paljon työvoimaa käyttävillä toimialoilla. Senaatin kannalta tällaisia ongelmallisia työvoimavaltaisia toimialoja ovat esimerkiksi rakennusala sekä siivous- ja kunnossapitoalat. Talousrikollisuuden yhteydessä nousevat esiin myös ulkomaisten yritysten tai ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät kysymykset. Urakkakilpailuvaiheessa talousrikollisuuden torjunnan kannalta oleellista on, että kilpailuun valitaan vain urakoitsijoita, joilla on tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet hoidettu, ja että urakkasopimuksissa määritellään ne toimenpiteet, jotka urakoitsijan tulee tehdä. Urakoitsijan velvollisuudet ja talousrikollisuuden torjunnan kannalta keskeiset sopimusasiat on esitetty do-

8 kumenteissa "Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa" ja " Senaattikiinteistöjen urakkasopimusehdot talousrikollisuuden torjuntaan ". Urakkakilpailuvaiheessa huomioitavat asiat talousrikollisuuden torjunnan näkökulmasta: 1. Palvelujen hankinnassa noudatetaan Senaatin hankintaohjetta. 2. Rakennuttajakonsultti sisällyttää urakkaohjelmaan Senaatin talousrikollisuuden vähentämiseen liittyvät urakkaehdot ("Senaatti-kiinteistöjen urakkasopimusehdot talousrikollisuuden torjuntaan") sekä hankkeessa käytettävän Työmaa-avaimen. 3. Tarjouskilpailun yhteydessä rakennuttajakonsultti huolehtii, että kilpailuun ilmoittautuvia/tarjousten antajia vaaditaan ilmoittautumisen/tarjouksen mukana toimittamaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tai tieto siitä, että toimittaja on mukana Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppanit. 4. Rakennuttajakonsultti tarkastaa, että tarjoajien osalta ohjeessa ("Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa") mainitut selvitykset on toimitettu ja niihin liittyvät yhteiskuntavastuuasiat on hoidettu. Niiden yritysten osalta, jotka ovat mukana Tilaajavastuu.fi ohjelmassa, rakennuttajakonsultti tarkastaa tiedot suoraan ohjelmasta. Selvitysten on oltava alle 3 kk vanhoja, jos ei, niin silloin pyydetään Suomen Tilaajapalvelut Oy:tä uudet selvitykset. 5. Mikäli selvitykset ovat puutteellisia, rakennuttajakonsultti pyytää tarpeelliset lisäselvitykset urakoitsijalta. 6. Rakennuttajakonsultti huolehtii, että tarjouspyyntöasiapapereihin on lisätty hankevastuuhenkilön ilmoittama Työmaa-avain, jota käytetään hankkeen tunnisteena laskutuksessa ja verottajalle tehtävissä ilmoituksissa. 7. Rakennuttajakonsultti sisällyttää urakkasopimukseen em. Senaattikiinteistöjen talousrikollisuuden vähentämiseen liittyvät ehdot Senaattikiinteistöjen urakkasopimusehdot talousrikollisuuden torjuntaan. 8. Mikäli urakkakilpailun voittanut yritys ei ole mukana Luotettava kumppani ohjelmassa, rakennuttajakonsultti pyytää yritystä liittymään siihen ennen sopimuksen allekirjoittamista. 9. Rakennuttajakonsultti tallentaa urakkasopimuksen sekä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset projektipankkiin mikäli urakoitsijaa ei ole merkitty hankekohtaisesti Valvoja-palveluun.

9 10. Kaikki tilaukset tehdään PM:llä. 3.3 Rakentamisvaihe Senaatti-kiinteistöjen kilpailuttamien urakoitsijoiden osalta talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät sopimusehdot on viety urakkasopimuksiin (ks. kappale 3.3). Urakoitsijoiden tekemien hankintojen mm. alaurakoiden osalta edellytetään, että urakoitsijat vievät vastaavat ehdot omiin sopimuksiinsa. Ilman tilaajan hyväksyntää erityisestä syystä, urakoita ei saa ketjuttaa kolmea tasoa pitemmälle (urakoitsija aliurakoitsija alialiurakoitsija). Kaikki aliurakoitsijat hyväksytetään aina kirjallisesti rakennuttajakonsultin esityksestä Senaatti-kiinteistöjen hankevastaavalla. Ennen hyväksyntää urakoitsija esittää tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Senaatille. Senaatti-kiinteistöillä on oikeus keskeyttää työt, mikäli urakkasopimuksia on ketjutettu edellä sanotun vastaisesti ilman Senaatin nimenomaista hyväksyntää. Senaatti-kiinteistöillä on myös oikeus olla hyväksymättä niitä urakoitsijan kotimaisia tai ulkomaalaisia aliurakoitsijoita, joiden tilaajavastuutiedoissa on puutteita tai joiden aitoudesta ei voida saada varmuutta. Päätoteuttajana toimivan urakoitsija (tai PJP -toteutuksissa konsultti) hankkii työmaalle sähköisen kulunhallintajärjestelmän, jossa ylläpidetään mm. ajantasaista luetteloa (kulkulupaluettelo) sivu- ja aliurakoitsijoista ja näiden työntekijöistä työmaalla. Kulkulupaluettelosta on ilmettävä vähintään seuraavat asiat: työn tekijän nimi syntymäaika veronumero ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeiden peruste työnantaja yritystunnuksineen työnantajan urakkasuhde työmaalla (pääurakoitsija - sivu-urakoitsija - aliurakoitsija ali-aliurakoitsija) luvan voimassaoloaika päättyneen kulkuluvan palautuspäivä

10 Senaatti-kiinteistöjen työmailla käytetään lakisääteisiä kuvallisia henkilötunnisteita. Päätoteuttajana toimiva urakoitsija (tai PJP -toteutuksissa konsultti) huolehtii hankekohtaisten kulkulupien aliurakoitsija- ja henkilötunnistehallinnoimisesta sekä kulkulupien myöntämisestä ja käytön valvonnasta. Yksilöllisestä tunnisteesta on selvittävä seuraavat asiat: onko henkilö työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja työntekijän nimi työnantajan nimi veronumero Päätoteuttaja perehdyttää työmaalla työskentelevät henkilöt ennen kulkuluvan myöntämistä. Senaatti-kiinteistöt seuraa kuvallisten henkilötunnisteiden käyttöä työmaalla. Työmaalta poistetaan henkilöt, jotka rikkovat määräyksiä kuvallisten tunnisteiden ja kulkulupien käytöstä. Senaatti voi periä urakoitsijalta 500 euroa sopimussakkoa jokaisen puututuvan tunnisteen tai kulkuluvan osalta. Työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin on sallittua vain tilaajan erikseen antamalla luvalla ja päätoteuttajan työnjohdon valvonnassa. Sivu-urakoitsijan työskentelyn valvonta on kyseisen sivu-urakan luovuttaneella urakoitsijalla. Normaalin työnajanulkopuolella ja viikonloppuisin tehtävän työn laillisuutta valvotaan Senaatti-kiinteistöjen puolelta pistokokein. Rakentamisvaiheessa huomioitavat asiat talousrikollisuuden torjunnan näkökulmasta: 1. Rakennuttajakonsultti valvoo, että ohjeen "Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa" ohjeita noudatetaan työmaalla. 2. Rakennuttajakonsultti esittää hyväksyttäväksi urakoitsijoiden esittämät aliurakoitsijat ja toimittajat kirjallisesti hankevastuuhenkilölle sen jälkeen, kun rakennuttajakonsultti on: - saanut aliurakoitsijan tai toimittajan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todennut ne hyväksyttäviksi, - varmistanut, että urakoitsija on laittanut Senaatin talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät urakkaehdot omiin aliurakkasopimuksiinsa ja

11 - varmistanut, ettei urakoitsija ole ketjuttanut hankintoja Senaattikiinteistöjen ohjeiden vastaisesti (rakennuttajakonsultti pitää yllä ketjutuskaaviota). 3. Rakennuttajakonsultti valvoo, että päätoteuttaja on hankkinut työmaalle sähköisen kulunhallintajärjestelmän ja että kaikki työmaa sisäänkäynnit ovat valvottuja. 4. Rakennuttajakonsultti seuraa henkilötunnisteiden käyttöä työmaalla. Poikkeamista rakennuttajakonsultti reklamoi päätoteuttajaa ja informoi hankevastuuhenkilöä. 5. Rakennuttajakonsultti hyväksyttää hankevastuuhenkilöllä urakoitsijan perustellusti esittämät tarpeet työajanulkopuolisesta työstä sekä sopii hankevastuuhenkilön kanssa ko. työn valvontaan liittyvistä yksityiskohdista kuten pistokokeista. 6. Rakennuttajakonsultti informoi kaikesta havaitsemastaan ohjeen vastaisesta toiminnasta välittömästi hankevastuuhenkilöä ja esittää mahdollisten sanktioiden (laiminlyöntimaksujen) toimeenpanoa. 7. Rakennuttajakonsultti tallentaa tilaajavastuulain mukaiset alihankintoihin liittyvät selvitykset projektipankkiin. 3.4 Vastaanotto ja takuuvaihe Vastaanotto- ja takuuvaiheen aikana hankkeeseen tulee mukaan enää satunnaisesti uusia yrityksiä. Mikäli uusia hankkeeseen liittyviä yrityksiä tulee mukaan, niin niiden osalta toimitaan vastaavalla tavalla kuin mitä aiemmin on esitetty. Ylläpitotöihin liittyvien yrityksien tilaajavastuunlain mukaisuudesta vastaa kiinteistöpäällikkö. 3.5 Sopimusehdot Perusteet, jolloin urakoitsijan esittämä alihankkija/-urakoitsija voidaan hylätä Sopimussuhteessa Senaattiin olevan urakoitsijan aliurakoitsijan ja toimittaja voidaan hylätä tilaajavastuulain ja Senaatin ja urakoitsijan välisen sopimuksen perusteella seuraavista syistä:

12 1. Senaatti-kiinteistöillä on oikeus olla hyväksymättä niitä urakoitsijan kotimaisia tai ulkomaisia aliurakoitsijoita, joiden tilaajavastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida saada varmuutta ja/tai todistuksia ei olennaisilta osin ole käännetty suomeksi (auktorisoidut käännökset) tai on syytä epäillä aliurakoitsijan kiertävän veroja, suomalaisia sopimuspalkkoja tai muita yhteiskuntavastuita, tai on selvää, ettei aliurakoitsija aiokaan huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteistaan, ja urakoitsija ei Senaatti-kiinteistöjen sitä pyydettyäkään toimita hyväksyttäviä lisäselvityksiä. (Näitä lisäselvityksiä voivat olla esim. selvitys aliurakoitsijan työntekijöille maksamasta palkasta, mahdollisesta yhteismajoituksesta ja työnantajan siitä perimästä vuokrasta, työnantajan järjestämistä lomamatkakuljetuksista ja näistä työntekijöiltä perittävistä kustannuksista). 2. Urakoitsijan tulee valvoa, ettei häneen sopimussuhteisissa tai aliurakointiketjussaan toimivissa yrityksissä em. mukaisesti toimi johto- ja hallintotehtävissä tai suoraan tai epäsuorasti käytä määräysvaltaa henkilöitä, jotka ovat liiketoimintakiellossa. Mikäli alihankintaketjussa havaitaan yrityksiä, joita em. tavalla edustaa liiketoimintakiellossa oleva henkilö, poistetaan yritykset edustajineen välittömästi työkohteesta. 3. Urakoiden ketjuttaminen: Senaattiin sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana ja tämä edelleen kolmannelle urakoitsijalle aliurakkana. Urakoiden ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua ilman Senaatin etukäteen hyväksymää erityistä syytä. Aliurakoitsijoina ei saa käyttää väliyhtiöitä. 4. Kaikki aliurakoitsijat tulee aina hyväksyttää kirjallisesti Senaatilla. Senaatti antaa urakoitsijalle kirjallisen hyväksymisilmoituksen kahden päivän sisällä siitä kuin tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset on annettu Senaatille. 5. Senaatilla on oikeus keskeyttää työt, mikäli urakkasuorituksia on ketjutettu edellä sanotun vastaisesti ilman Senaatin nimenomaista hyväksyntää. Urakoitsijan tulee purkaa ketjutettu aliurakkasopimus välittömästi ja vastata rikkomuksestaan aiheutuvasta haitasta ja lisäkustannuksista Senaatille Perusteet, joilla yksittäinen työntekijä voidaan poistaa työmaalta Sopimussuhteessa Senaattiin olevan urakoitsijan tai aliurakoitsijan yksittäinen työntekijä voidaan poistaa työmaalta tilaajavastuulain ja Senaatin ja urakoitsijan välisen sopimuksen perusteella seuraavista syistä: 1. Mikäli urakoitsija käyttää aliurakoitsijana ulkomaalaista yritystä tai hyödyntää lähetettyä työvoimaa ja näihin liittyen joko Senaatti itse tai viranomainen toteaa laiminlyöntejä tai

13 rikkomuksia tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hoitamisessa, on urakoitsijan poistettava ko. yrityksen ja/tai lähetetyt työntekijät välittömästi työmaalta. 2. Senaatti edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä työmaalla. Senaatti velvoittaa päätoteuttajana toimivan urakoitsijan tai konsultin huolehtimaan hankekohtaisten kulkulupien aliurakoitsija- ja henkilötunnistehallinnoinnista sekä kulkulupien myöntämisestä ja käytön valvonnasta työmaalla. Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Senaatti seuraa kuvallisten henkilötunnisteiden ja kulkulupien käyttöä muun muassa satunnaisilla tarkastuksilla. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten tunnisteiden ja kulkulupien käytöstä, poistetaan työmaalta Sopimusrikkomuksista aiheutuvat sopimussakot Senaatin ja urakoitsijan välisen sopimuksen rikkomisesta määrätään urakoitsijalle sopimussakkoa seuraavista syistä: 1. Ulkomaalaisen aliurakoitsijan tai ulkomaalaisien työntekijöiden käyttöön työmaalla liittyvät rikkomukset: Mikäli em. laiminlyönti tai rikkomus voidaan Senaatin toimesta todeta tilaajavastuulain vastaiseksi tai viranomainen asian toteaa ja säätää urakoitsijalle laiminlyöntimaksun, on Senaatilla oikeus periä urakoitsijalta sopimussakkoa euroa per laiminlyönti tai rikkomus. Senaatin sopimussakkoa ei vähennä mahdollinen viranomaisen Sopijapuolelle määräämä laiminlyöntimaksu tilaajavastuulain selvitysten laiminlyönnistä tai rikkomisesta. 2. Työsopimusten vähimmäisehdot: Urakoitsija on velvollinen edellyttämään omilta urakkasopimuskumppaneiltaan, että urakkasopimuksiin liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Senaatilla on oikeus periä urakoitsijalta sopimussakkoa euroa per työsuhde per kuukausi, jonka aikana sopimuksenvastainen aliurakoitsija on työskennellyt työmaalla. 3. Sopimuksen vastainen ketjuttaminen: Senaatilla on oikeus periä urakoitsijalta sopimussakkoa euroa kultakin työpäivältä, jonka aikana sopimuksenvastainen aliurakoitsija on työskennellyt työmaalla.

14 4. Puuttuvat kuvalliset henkilötunnisteet: Senaatilla on oikeus periä sopijapuolelta 500 euroa sopimussakkoa jokaisen puuttuvan tunnisteen, kulkuluvan tai julkisesta veronumerorekisteristä puuttuvan veronumeron osalta. Senaatilla on automaattisesti oikeus pidättää sopimussakot seuraavista maksamatta olevista urakkaeristä. 5. Työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin: Senaatilla on oikeus periä sopimussakkoa euroa per normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin tapahtunut työskentely, jota ei ole Senaatilla erikseen kirjallisesti etukäteen hyväksytetty. 6. Rakennustyömaan häiriintyminen: Mikäli Sopijapuolen tai tämän alihankintaketjuun kuuluvan yrityksen tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuksien laiminlyönnistä tai rikkomuksesta johtuen työmaa saarretaan tai joutuu lakon kohteeksi ja työt häiriintyvät tai tulevat pysäytetyksi, pätee YSE 20.3 lisäksi seuraava: Sopijapuoli korvaa ne lisäkustannukset, mitkä Senaatille ja tämän muille sopijakumppaneille aiheutuvat (jos häiriö aiheutuu Senaatin laiminlyönnistä, niin Senaatti on vastaavasti korjausvelvollinen). 7. Urakoitsija syyllistyy tietoisesti harmaan talouden edistämiseen: Mikäli urakoitsija tekee sopimuksen aliurakasta liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tietoisena siitä, että sopimuskumppani ei aio täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan, on Senaatilla oikeus periä urakoitsijalta sopimussakkoa euroa per rikkomus sekä purkaa sopimus. 8. Kartellit, määräävän markkina-aseman väärinkäyttö, yms.: Mikäli urakoitsijan todetaan osallistuneen laeissa määriteltyyn vahingolliseen kilpailua rajoittavaan, estävään tai vääristävään toimintaan ja Kilpailuvirasto määrää urakoitsijan lopettamaan kielletyn menettelyn tai markkinaoikeus määrää urakoitsijalle seuraamusmaksun, on urakoitsija velvollinen suorittamaan Senaatille sopimussakon, jonka suuruus on euroa per rikkomus Yhteenveto sopimussakoista: 500 euroa / kerta kulkuluvan puuttuminen, puutteelliset tai virheelliset tiedot 500 euroa / kerta kuvallisen henkilötunnisteen puuttuminen, puutteelliset tai virheelliset tiedot 500 euroa / kerta veronumeron puuttuminen julkisesta veronumerorekisteristä euroa / päivä aliurakoinnin sopimuksenvastainen ketjuttaminen, hyväksyttämisen puuttuminen

15 5 000 euroa / päivä vähimmäistyöehtojen vastainen työsopimussuhde euroa / päivä työskentely normaalin työajan ulkopuolella ilman kirjallista lupaa euroa / kerta ulkomaisen yrityksen tilaajavastuutietojen puutteellisuus euroa / kerta liiketoimintakiellossa oleva henkilö yrityksen määräysvaltaa käyttävänä euroa / kerta kiellettyyn kilpailunrajoitukseen osallistuminen Liitteet: Senaatin hankintaohje Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa Senaatti-kiinteistöjen urakkasopimusehdot talousrikollisuuden torjuntaan

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta, joiden kokonaispinta-ala

Lisätiedot

Rakennuttajakonsultin toimintaohje. 1 Yleistä TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Rakennuttajakonsultin toimintaohje. 1 Yleistä TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta, joiden kokonaispinta-ala

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy

Suomen Tilaajavastuu Oy Riskienhallintaa ja lakivelvoitteita TALOYHTIÖN PUTKIREMONTTI-ILTA Mika Huhtamäki 4.10.2016 varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy 00358400 616 253 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi www.tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA

OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA 1 OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA Kaupunginhallituksen hyväksymä marraskuun 17 p:nä 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU... 2 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta SATOssa

Harmaan talouden torjunta SATOssa Harmaan talouden torjunta SATOssa Harmaan talouden torjunta SATOssa 2016 1(12) Sisällys 1 Miksi tätä tarvitaan? 3 2 Missä ja milloin käytetään? 3 3 Asiakirjojen arkistointi 4 4 Tilaajavastuulaki 4 5 Työturvallisuus

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

"SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN 1/6 INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 8.1.2015 "SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) Tarjouspyyntö 1 (7) Hankintailmoitus 12.10.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) 1. Hankinnan kohde Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

TIETOLOMAKE KEVÄTPUHDISTUS 2016, ALUEURAKKA, JOUTSENO

TIETOLOMAKE KEVÄTPUHDISTUS 2016, ALUEURAKKA, JOUTSENO SOVELTUVUUS - 1 (6) TIETOLOMAKE 10.2.2016 Dnro 51/10.03.01.03/2016 Tämä soveltuvuustietolomake palautetaan tarjouskuoressa täytettynä vaadittujen liitteiden mukana! Tarjouksen kohde: KATUJEN HIEKOITUSHIEKAN

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue ylitarkastaja Mikko Vanninen 27.5.2015 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Sipoon kunta. - Asfalttiurakan asiakirjat 2012, arvonmuutosperusteet, Suomen Kuntaliitto / PANK ry 1) +358 923531. Puhelin Telefax Internet

Sipoon kunta. - Asfalttiurakan asiakirjat 2012, arvonmuutosperusteet, Suomen Kuntaliitto / PANK ry 1) +358 923531. Puhelin Telefax  Internet 59983 1/7 KaVi 59983 1. : Katja Jaranne Suomi puh. +358 923536993 katja.jaranne@sipoo.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: KaVi 59983 Hankinnan kuvaus: Kaupalliset

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta 1/11 hankintasopimukset - 1786/02.08.00.00.00/2016 (71986) I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Salo Postinumero 24101

Lisätiedot

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn?

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Suomen Tilaajavastuu Oy Lakivelvoitteet kunnialla kuntoon! Tarjoamme tarvittavat palvelut sekä tilaajavastuulain että veronumerolain noudattamista varten.

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta

Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta Tilaaja Nokian kaupunki Tilapalvelut Harjukatu 21 37100 Nokia Aihe Tarjouspyyntö Hanke Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta Hankkeen sisältö ja laajuus

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot Lisätietoa

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa Urakkatiedot Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla myös ilman erillistä sopimista.

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot

1 Tarjouspyyntöaineisto

1 Tarjouspyyntöaineisto HELSINGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 1/(10) Hankintailmoitus 8.7.2013 ja osallistumishakemuksenne Urakan nimi: Isoisänsillan rakentaminen 1 Tarjouspyyntöaineisto Helsingin kaupungin katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

DT-Finland Oy. Paipis Centralbod Öppet Bolag

DT-Finland Oy. Paipis Centralbod Öppet Bolag 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO ToTi 47665 / Rautakauppa-alan tuotteiden hankinta (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia : 7 Kelvollisia tarjouksia : 7 Ryhmien yhteiset kriteerit Ab /Rautia

Lisätiedot