Urakoitsija noudattaa kohteen yhdessä Skanskan kanssa sovittua päivittäistä työaikaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "19.9.2013. Urakoitsija noudattaa kohteen yhdessä Skanskan kanssa sovittua päivittäistä työaikaa."

Transkriptio

1 SKANSKAN TÄSMENNYKSET YSE (5) Tarjous Jos tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa oltava poikkeuksesta nimenomainen yksilöity maininta, jotta poikkeukseen voidaan vedota. Mahdollisesta vaihtoehtotarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miten se poikkeaa tarjouspyynnön mukaisesta ratkaisusta. Jos urakkalaskenta-asiakirjoissa on epäselvyyksiä, niistä tulee ilmoittaa Skanskalle. 2 Sivuvelvollisuudet Skanska on määritellyt liiketoimintansa ohjenuoraksi yhtenevät eettiset periaatteet kaikkialla maailmassa. Urakoitsija vakuuttaa tutustuneensa Skanskan Code of Conductiin eli Eettiseen ohjeistoon ja sitoutuu noudattamaan Skanskan Code of Conduct -periaatteita omassa suorituksessaan. Urakoitsija vastaa lisäksi siitä, että sen työntekijät sekä urakan täyttämisessä mahdollisesti käyttämänsä muut osapuolet noudattavat Code of Conduct -periaatteita. Code of Conduct -periaatteiden rikkomisen johdosta Skanskalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, lopettaa tulevien palkkioiden maksu ja saada korvaus sopimuksen purkamisesta Skanskalle aiheutuvasta vahingosta. Urakoitsija noudattaa kohteen yhdessä Skanskan kanssa sovittua päivittäistä työaikaa. Urakoitsijan on maksettava työntekijöidensä palkka työntekijän osoittamalle pankkitilille Suomessa toimivan rahalaitoksen välityksellä. Maksaessaan palkan työnantajan on annettava työntekijälle euromääräinen kirjallinen laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Urakoitsijan tai työvoimaa vuokraavan yrityksen tulee ennen sopimuksen tekemistä esittää tilaajalle tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisesti: 1. Selvitys siitä, onko yritys merkitty a. ennakkoperintärekisteriin b. työnantajarekisteriin sekä c. arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 2. Kaupparekisteriote 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 4. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 6. Todistus tapaturmavakuutuksen järjestämisestä Jos sopimus on voimassa yli kaksitoista kuukautta, urakoitsijan tai työvoimaa vuokraavan yrityksen on toimitettava tilaajalle sopimussuhteen aikana kahdentoista kuukauden välein 3 ja 4 kohdissa tarkoitetut todistukset. Edellä mainitun lisäksi Skanska edellyttää, että urakoitsijan on esitettävä todistus työterveyshuollon järjestämisestä ja yrityksen vastuuvakuutuksesta tilaajan, rakennuttajan tai viranomaisen sitä pyytäessä.

2 SKANSKAN TÄSMENNYKSET YSE (5) Tiedot ja todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Vaadittaessa tulee myös antaa luotettava selvitys siitä, että urakoitsijan työntekijöiden työmaalla ansaitsemat palkat on kokonaisuudessaan asianmukaisesti maksettu. Skanskalla on oikeus pidättäytyä urakoitsijan laskujen maksamisesta kunnes mainitut todistukset ja selvitykset on toimitettu. Skanska ilmoittaa urakka- ja työntekijätiedot kuukausittain Verohallinnolle ilmoitusvelvollisuutta koskevien lakien (363/2013 ja 346/2013) mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan Skanskalle ilmoitusta varten tarvittavat tiedot ja huolehtimaan siitä, että urakoitsijan aliurakoitsijat toimittavat nämä tiedot. Mikäli urakoitsija käyttää omia aliurakoitsijoita tai työvoimaa vuokraavia yrityksiä, on Skanskan aliurakoitsija velvollinen toimittamaan etukäteen Skanskalle vastaavan selvityksen omista aliurakoitsijoistaan ja käyttämistään työvoimaa vuokraamista yrityksistä. Skanskalla on oikeus purkaa urakkasopimus välittömästi ja ennen purkamista edeltävää etukäteisreklamointia, mikäli aliurakoitsija tai työvoimaa vuokraava yritys tai sen urakan täyttämisessä mahdollisesti käyttämänsä muu osapuoli laiminlyö em. selvitysten toimittamisen Skanskalle tai mikäli kyseessä olevat tiedot toimitetaan Skanskalle myöhässä ja toimitetuista tiedoista ilmenee, että Skanskalla olisi ollut syy jättää sopimus tekemättä. Urakoitsija sitoutuu urakassa noudattamaan alansa yleissitovaa työehtosopimusta tai muuta työehtosopimusta, jota hän on velvollinen noudattamaan, sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Skanskalla on oikeus pidättää ja kuitata urakoitsijaa kuulematta urakkasummasta tai muusta saatavasta määrä, joka on syntynyt sopijakumppanin työntekijöiden työsuhteesta aiheutuneiden saatavien maksamisesta tai sopijakumppanin aiheuttaman muun vahingon korvaamisesta. Toimittaja/urakoitsija vastaa siitä, että rakennustuote täyttää Suomen lainsäädännön ja määräysten vaatimukset ja että se soveltuu tuotteelle suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Toimittaja/urakoitsija ei saa asentaa tai toimittaa rakennuskohteeseen tuotteita, joilla ei ole asianmukaista CE-merkintää, vaikka niitä koskien on voimassa EU:n rakennustuoteasetuksessa tarkoitettu harmonisoitu tuotestandardi tai eurooppalainen tekninen arviointi. Toimittajan/urakoitsijan on toimitettava Skanskalle CE-merkintää koskevat selvitykset kaupanteon yhteydessä tai muuna erikseen sovittuna ajankohtana, esimerkiksi ennen tuotteen työmaalle toimittamista tai asentamista. Mikäli toimittaja/urakoitsija ei noudata tätä velvollisuutta, viivästyksestä aiheutuvaa vahinkoa koskevia vastuunrajoituksia ei sovelleta vaan toimittaja/urakoitsija on velvollinen korvaamaan Skanskalle täysimääräisesti kaiken viivästyksestään aiheutuvan vahingon. Toimittaja/urakoitsija on myös velvollinen korvaamaan Skanskalle täysimääräisesti kaikki CE-merkinnän tai sitä koskevan selvityksen puutteellisuuden vuoksi aiheutuvat vahingot ja kustannukset.

3 SKANSKAN TÄSMENNYKSET YSE (5) Mikäli CE-merkintää koskevien selvityksien esittäminen viivästyy yli kaksi viikkoa sovitusta ajankohdasta, on Skanskalla oikeus purkaa sopimus välittömästi. Skanskalla on oikeus pidättyä hankintaa koskevan hinnan maksamisesta kunnes selvitys CE-merkinnästä on esitetty. 4 Työmaan johtovelvollisuudet Työmaapalveluista ja työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija on Skanska. 7 Yhteistoiminta 7 2 Urakoitsija on velvollinen noudattamaan työmaan aluesuunnitelmaa sekä materiaalin tilaamisesta, varastoinnista ja merkitsemisestä annettavia ohjeita. Mikäli urakoitsija ei kirjallisesta kehotuksesta huolimatta näistä asioista huolehdi, pidättää Skanska oikeuden palauttaa järjestys suunnitelmien mukaiseksi urakoitsijan kustannuksella. Samalla pidätetään oikeus kuitata ko. kustannukset mistä tahansa seuraavasta maksuerästä. 18 Viivästyssakko Viivästyssakko on kultakin työpäivältä 0,2 % arvolisäverottomasta urakkahinnasta (toteutuva urakkasumma ml. lisä- ja muutostöiden arvo), ellei muuta sovita. 28 Tuotevastuu Urakoitsija vastaa yksin suoritusvelvollisuuteensa kuuluvien tuotteiden tuotevastuusta. Mikäli tuotteet aiheuttavat tuotevastuulain mukaisen vahingon, jonka Skanska on velvollinen korvaamaan joko vahingon kärsineelle tai sopimuskumppanilleen, sitoutuu urakoitsija ilman eri sopimusta korvaamaan Skanskalle kaiken tällaisen vahingon sekä mahdolliset Skanskan suorittamat korvaukset oikeudenkäyntikuluista korkolain mukaisin koroin Skanskan suorittaman maksun päivästä lukien. 29 Vastuu takuuaikana Täsmennys 29 Takuuaika päättyy kahden vuoden kuluttua koko rakennuskohteen luovutuksesta Skanskan tilaajalle, ellei urakkasopimuksessa muuta mainita. Asuntorakennuskohteissa urakoitsija on mainitun takuuajan jälkeenkin vastuussa toimituksestaan asuntokauppalain 7 luvun 2 perusteella. 36 Urakoitsijan vakuudet Skanskalle 36 1 Vakuudeksi hyväksytään raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. 37 Tilaajan vakuudenantovelvollisuus Skanska ei anna vakuutta.

4 SKANSKAN TÄSMENNYKSET YSE (5) 40 Urakkahinnan maksaminen 40 Mikäli urakoitsija laatii maksuerätaulukon, niin ensimmäisen maksuerän tulee olla korkeintaan 5 % urakkasummasta ja se maksetaan, kun työt on aloitettu, työmaan aloituspalaveri on pidetty ja työaikainen vakuus on luovutettu Skanskalle. Viimeisen maksuerän tulee olla suuruudeltaan vähintään 10 % urakkasummasta ja se maksetaan, kun urakkasuoritus on valmis ja vastaanotettu, urakoitsijalle asetetut vastuut ja velvoitteet on täytetty, loppuselvitys on pidetty, mahdolliset puutteet ja virheet on korjattu sekä takuuaikainen vakuus on luovutettu Skanskalle. Laskussa tulee olla liitteenä Skanskan työnjohdon allekirjoittama ilmoitus laskun mukaisten työvaiheiden valmistumisesta. 42 Pidätykset Urakkakohteessa, jossa noudatetaan Rakennusalan työehtosopimusta ja jossa urakoitsija jättää työntekijöidensä palkkoja maksamatta, on tilaajalla tarvittaessa oikeus urakoitsijaa kuulematta pidättää maksamattomasta urakkasummasta tilaajan UTS kohdan neljä mukaisesti urakoitsijan puolesta maksamat palkat. 41 Viivästyskorko Tilaajan maksuaika on 30 vuorokautta. 57 Työsuojelu Finanssialan Keskusliiton julkaisemat Tulityöt suojeluohjeet 2014 ovat osa tätä urakkasopimusta. Urakoitsijan tulee tulitöitä tehtäessä noudattaa näitä suojeluohjeita. Lisäksi urakoitsija on velvollinen noudattamaan Skanskan tulitöiden valvontasuunnitelmaa. Urakoitsijan on nimettävä myös tulitöistä vastaavat henkilöt ennen tulitöiden aloittamista. Edellä mainittu koskee myös urakoitsijan omia aliurakoitsijoita. 58 Urakoitsijan henkilöstöä koskevat muut määräykset 58 3 Ennen työnteon aloittamista ko. työmaalla on on urakoitsijan työntekijän käytävä työmaatoimistossa ilmoittamassa työnantajatiedot sekä omat henkilötietonsa ja veronumeronsa sekä kuittaamassa työmaakohtainen kulkulupa. Urakoitsijan tulee huolehtia, että työntekijät pitävät työmaalla ollessaan kulkulupansa ja henkilökorttinsa näkyvillä. Urakoitsija on myös velvollinen huolehtimaan, että työntekijät on merkitty rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin. Henkilökortista on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Henkilökortissa tulee olla näkyvissä veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetussa laissa (1231/2011) tarkoitettu henkilökohtainen veronumerorekisteriin merkitty veronumero sekä työnantaja.

5 SKANSKAN TÄSMENNYKSET YSE (5) 69 Säädösten edellyttämät tarkastukset YSE:n mukaisten katselmusten ja tarkastusten lisäksi urakoitsija on velvollinen osallistumaan asuntokauppalain mukaisiin toimituksiin. Urakoitsijan tulee suorittaa käyttämilleen koneille, laitteille, telineille jne. määräysten ja normien edellyttämät käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset sekä toimittaa tarkastuspöytäkirjat tilaajalle. 92 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet, joista osapuolet eivät pääse neuvotteluteitse sovintoon, jätetään yksijäsenisen välimiesoikeuden ratkaistavaksi kulloinkin voimassa olevaa välimiesmenettelystä annettua lakia noudattaen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Tilaajan oikeus purkaa sopimus Jos rakennuttaja asetetaan konkurssiin tai ajautuu muuten sellaiseen tilaan, ettei kykene suoriutumaan maksuistaan Skanskalle, Skanskalla on oikeus tehtyään rakennuttajan maksukyvyttömyydestä kirjallisen ilmoituksen urakoitsijalle, keskeyttää ja purkaa urakka välittömästi. Keskeyttäessään tai purkaessaan urakan mainitulla tavalla Skanska on velvollinen korvaamaan urakoitsijalle suoritettua työtä vastaavan osuuden kokonaisurakkasummasta. Mikäli urakoitsija ei maksa työntekijöidensä palkkoja ajallaan, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus.

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. EHTOJEN TULKINTA... 3 2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 3 Sivuvelvollisuudet... 3 Skanskan Code of Conduct -eettinen ohjeisto...

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 Ehtojen tulkinta... 2 Tarjous... 2 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN VELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1611 URAKKAOHJELMA JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET HANKINTA- JA TOIMITUSEHDOT (RYHT 2000)

RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET HANKINTA- JA TOIMITUSEHDOT (RYHT 2000) Sivu 1/(7) RAKENNUSTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RTK RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS RTT RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET HANKINTA- JA TOIMITUSEHDOT (RYHT 2000) KORVAAVAT RYHT 1996 -EHDOT 1 SOVELTAMISALA 1.1 Hankinnoissa

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI

RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI Nämä sopimusehdot on mukailtu eri urakoitsijaliittojen yhdessä laatimista, kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot