SAVONLINNAN KAUPUNGIN VAKUUTTAMISPOLITIIKKA. Käsitelty viimeksi Riskienhallintapolitiikan liitteenä Kh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONLINNAN KAUPUNGIN VAKUUTTAMISPOLITIIKKA. Käsitelty viimeksi Riskienhallintapolitiikan liitteenä Kh 1.10.2007 448"

Transkriptio

1 SAVONLINNAN KAUPUNGIN VAKUUTTAMISPOLITIIKKA Käsitelty viimeksi Riskienhallintapolitiikan liitteenä Kh

2 Sisällysluettelo 1. Vahinkoriskit kaupungin toiminnassa Vahinkoriskienhallinta Kaupungin riskinkantokyky ja riskien rahoittaminen vakuuttamalla Käytettävät omavastuut ja vakuutusturvat Henkilövakuutukset Omaisuusvakuutukset Keskeytysvakuutus Vastuuvakuutus Sopimus- ja riippuvuusriskien vakuuttaminen Toimenpiteet vahingon tapahduttua Kunnan vakuuttamistoiminnasta vastaavat

3 1. Vahinkoriskit kaupungin toiminnassa Savonlinnan kaupungin toimintaan kohdistuu erilaisia vahinkoriskejä. Vahinkoriskit jaotellaan seuraavasti: henkilöriskit omaisuusriskit toiminnan riskit: - vastuuriskit - keskeytysriskit - sopimusriskit - riippuvuusriskit Henkilöriskit kohdistuvat kaupungin työntekijöihin, asiakkaisiin, kaupungin asukkaisiin sekä ulkopaikkakuntalaisiin. Yleisimpiä henkilöriskejä ovat työtapaturmat, muut tapaturmat, sairastuminen, työkyvyttömyys ja kuolema. Omaisuusriskit kohdistuvat kaupungin omaisuuteen kuten kiinteistöihin, irtaimistoon, ajoneuvoihin ja kaupungin vastuulla olevaan muuhun omaisuuteen. Riskejä ovat mm. tulipalo, rikos, lvis, luonnonilmiö, äkillinen rikkoontuminen. Toiminnan riskit kohdistuvat kaupungin toimintaan. Omaisuusvahingon yhteydessä kaupungin toiminta voi häiriintyä, jopa keskeytyä osittain, jolloin riskeinä voivat olla vahingosta aiheutuvat mahdolliset lisäkulut, vuokratulokeskeytykset yms. Kaupungin toiminta voi aiheuttaa vahinkoa myös ulkopuolisille, jolloin syntyy vahingonkorvausvastuu. Kaupungin viranhaltija tai työntekijä voi aiheuttaa vahinkoa myös työnantajalle, kaupungille. Lisäksi, kun kaupunki tekee ulkopuolisten toimijoiden kanssa sopimuksia, on aina olemassa riski, että sopimuksissa ei ole huomioitu kaikkia toimintaan liittyviä riskejä. Riippuvuusriskit ovat kaupungin ostopalveluiden tuottajiin kohdistuneista vahingoista kaupungille aiheutuvia riskejä. Palveluntuottajalle tapahtuvan vahingon riskit on otettava huomioon, koska kaupungilla on palvelunjärjestäjänä vastuu palvelun toteuttamisesta. 2. Vahinkoriskienhallinta Peruslähtökohta on se, että kaupungin omassa toiminnassa vastuuviranhaltijat ja muut vastuutahot jatkuvasti pyrkivät ennaltaehkäisemään vahinkoriskejä ja vaikuttamaan niihin. Riskienhallinta johtamisen osa-alueena käsittää mm. riskinkantokyvyn ja vakuutustarpeen arvioinnin. Riskienkartoituksella kaupunki voi selvittää toimintaansa kohdistuvat vahinkoriskit. Kartoituksella tulee selvittää vahinkoriskit, niiden todennäköisyys, suuruus ja vaikutus kaupungin toimintaan. Kartoituksen pohjalta kaupunki voi tarvittaessa laatia riskienrahoitus-suunnitelman. Keskeinen riskienhallintakeino on siirtää riskien toteutumisesta aiheutuva taloudellinen vastuu vakuutusyhtiölle. 3

4 3. Kaupungin riskinkantokyky ja riskien rahoittaminen vakuuttamalla Vahinkoriskeihin kaupunki varautuu siirtämällä riskien taloudellisen vastuun vakuutussopimuksella vakuutusyhtiön kannettavaksi. Kaikkia vahinkoriskejä kaupungin ei kuitenkaan kannata vakuuttaa. Kaikkien riskien osalta tulee selvittää, voidaanko niitä poistaa, siirtää, pienentää jne. Vasta selvityksen jälkeen riskit tarvittaessa vakuutetaan. Arvoltaan vähäistä omaisuuserää ei vakuuteta. Kaupungin täytyy määritellä oma riskinkantokykynsä eli minkä suuruiset vahingot kaupunki voi jättää omalle vastuulle. Määrittely tehdään niin, että käydään eri vahinkoriskialueet läpi ja pohditaan vahinkolajeittain vahinkojen todennäköisyys, mahdollinen suuruus, vahinkojen sattumistiheys ja vaikutus kaupungin toimintaan. Omalla vastuulla pitämiseen liittyy kuitenkin ongelmia, sillä vahingon mahdollisuudet olisi voitava arvioida ennakolta riittävän luotettavasti. Aina voi esiintyä kuitenkin arvaamattomia tekijöitä ja vahingosta voi tulla odotettua suurempi. 4. Käytettävät omavastuut ja vakuutusturvat Vakuuttamisperiaatteiden mukaan: mitä pienempi omavastuu, sitä suurempi on vakuutusmaksu. Kaikissa tapauksissa omavastuuosuuden tulee olla kohtuullinen. Isommissa vahingoissa omavastuuosuus voi olla suurempi, mutta omavastuuosuuden toteutuminen ei saa aiheuttaa kaupungille taloudellisia ongelmia. Omavastuun valitsemiseksi käytettävät pariaatteet: Omalle vastuulle jätetään vahinko, joka on todennäköinen ja aiheuttaa vähäisiä menetyksiä ja tappioita. Omalle vastuulle jätetään isompi, vähemmän todennäköinen vahinko, mutta vain jos tästä vahingosta aiheutuvat taloudelliset seuraamukset ovat vähäisiä tai keskisuuria. Omalle vastuulle ei jätetä vahinkoa, jolla on vakavat taloudelliset seuraamukset. Samalla periaatteella tulee määritellä myös vakuutusturva. Määrittelyssä otetaan huomioon riskin todennäköisyys ja kaupungille aiheutuvien taloudellisten seuraamusten suuruus. Riski voidaan jättää vakuuttamatta, jos riskin todennäköisyys on pieni ja aiheutuva vahinko vähäinen riskin todennäköisyys on pieni ja vahingon suuruus vähäistä suurempi riskin todennäköisyys on isompi, mutta vahinko vähäinen. Tässä tekstissä käytetyt omavastuuosuudet perustuvat v vakuutussopimuksiin. Omavastuuosuuksien ja vakuutusturvien euro- ja henkilömäärät voivat muuttua sopimuksia tarkistettaessa. 4

5 4.1 Henkilövakuutukset Lakisääteinen tapaturmavakuutus Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tarkoituksena on korvata työssä sattuneista tapaturmista ja ammattitaudeista työntekijöille tai heidän omaisilleen aiheutuneet menetykset ja vahingot. Lakisääteinen tapaturmavakuutus perustuu tapaturmavakuutuslakiin ja se koskee kaikkia kaupungin palveluksessa olevia työntekijöitä. Myös kaupungin palvelukseen uusina työntekijöinä tulevat henkilöt kuuluvat ilman erityisiä toimenpiteitä vakuutukseen. Työtapaturma on tapaturma, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden ja joka tapahtuu - työssä - työstä johtuvissa olosuhteissa (työpaikalla, työmatkalla, työnantajan asialla) - varjeltaessa tai pelastettaessa työnantajan omaisuutta tai työtoiminnan yhteydessä ihmishenkeä - edellä mainituissa olosuhteissa sodan tai aseellisen selkkauksen seurauksena. Vakuutuksessa ei ole tapaturmavakuutuslain 12 :n mukaista työnantajan omavastuuta, vaan vakuutusyhtiö maksaa korvaukset täysimääräisinä vahingoittuneelle tai muulle korvauksensaajalle. Vakuutuksessa käytetään yksilöllistä maksujärjestelmää ja vahinkokohtainen katkaisuraja on euroa. Vakuutettuina ovat edellä mainittujen työ- ja virkasuhteessa olevien työntekijöiden lisäksi: - peruskoulun yläasteen oppilaat ja lukion oppilaat - vammaisten henkilöiden työtoimintaan osallistuvat henkilöt - kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat henkilöt - kunnan kanssa omaishoidon tuesta sopineet omaishoitajat Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Kuntien ja kaupunkien ryhmätapaturma Vakuutettuina ovat: - kaupungin kaikki asukkaat - kaupungin peruskouluissa opiskelevat muiden kuntien oppilaat peruskoulun opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa - kaupungin muissa kuin peruskouluissa opiskelevat oppilaat opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa - kaupungin muissa kuin peruskouluissa opiskelevat muiden kuntien oppilaat opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa 5

6 Vakuutus on voimassa alla mainituissa toiminnoissa silloin, kun kunta on niiden pääjärjestäjä: - esi- ja peruskoulun opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, mukaan lukien käytännön harjoittelutyö, leirikoulut ja luokkaretket - aamu- ja iltapäivähoidossa - päivähoidossa - nuoriso- ja kerhotoiminnassa - kaupungin luottamushenkilöiden osalta luottamustoimeen kuuluvia tehtäviä suorittaessa - leireillä ja retkillä. Edellä mainituissa tapauksissa vakuutus on voimassa myös niihin liittyvien välittömien matkojen aikana. Vakuutus kattaa myös peruskoulun ja lukion ulkopaikkakuntalaiset oppilaat. Vakuutus on voimassa myös talkootyön sekä muun palkattoman työn ja siihen liittyvien välittömien matkojen aikana. Palkattomaksi ei katsota työllistämis- tai kuntouttamistoimenpiteitä, suojatyötä, työharjoittelua, palvelukeskustoimintaa tai muuta vastaavaa toimintaa. Vakuutus ei ole voimassa sellaisessa toiminnassa, johon lain mukaan on otettava tapaturmavakuutuslain mukainen vakuutusturva. Vakuutus on voimassa myös tilaisuuksien aikana, kun kunta on niiden pääjärjestäjänä. Vakuutus korvaa alla olevan mukaisesti: - hoitokulut tapaturmaa kohti enintään eur - omavastuu 0 eur - korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta eur - korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta eur Täysajan tapaturma Vakuutettuina ovat: - sijaiskotihoidossa, lastenkodissa, lastenhuollon laitoksissa ja kehitysvammaisten perhehoidossa olevat lapset - sosiaalisen lomatoiminnan piirissä olevat lapset - tukihenkilön/tukiperheen hoidossa olevat lapset - lastenkodin ja perhetyön lapset - Mäntykodin asukkaat Vakuutus on voimassa ympäri vuorokauden sekä työssä että vapaa-aikana. Vakuutus korvaa alla olevan mukaisesti: - hoitokulut tapaturmaa kohti enintään eur - omavastuu 0 eur - päiväraha tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä 0 eur - korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta eur - korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta eur 6

7 Palkattomassa/talkootyössä olevien tapaturmavakuutus Vakuutettuina ovat: - Sosiaalikeskuksen järjestämässä työtoiminnassa olevat henkilöt (14 henk.) Vakuutus korvaa alla olevan mukaisesti: - hoitokulut tapaturmaa kohti enintään eur - omavastuu 0 eur - päiväraha tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä 0 eur - korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta eur - korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta eur Vakuutettuina ovat: - kehitysvammaisten työtoimintaan osallistuvat henkilöt (30 henk.) Vakuutus korvaa alla olevan mukaisesti: - hoitokulut tapaturmaa kohti enintään eur - omavastuu 0 eur - päiväraha tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä 0 eur - korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta eur - korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta eur Vakuutettuina ovat: - museolaivojen korjauksiin osallistuvat talkoohenkilöt (5 henk.) Vakuutus korvaa alla olevan mukaisesti: - hoitokulut tapaturmaa kohti enintään eur - omavastuu 0 eur - päiväraha tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä 0 eur - korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta eur - korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta eur Vakuutus on voimassa talkootyön sekä muun palkattoman työn ja siihen liittyvien välittömien matkojen aikana. 4.2 Omaisuusvakuutukset Kiinteistöt ja irtaimistot Kaupunki on vakuuttanut kiinteistöt rakennuksen kuution tai vakuutusmäärän mukaan täysturvalla joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Omavastuu on eur jokaisessa vahingossa. Vakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon. Kaupungintalon (Äkkiväärä) palo-osuudesta euroa on ainaispalovakuutettu If Vahinkovakuutusyhtiössä. Kaupunki on vakuuttanut kaupungin omana työnä tehtävät rakennus-, laajennus- ja asennustyöt. Vakuutusmäärä on euroa. 7

8 Eri paikoissa oleva omaisuus on vakuutettu euron (vuoden 2014 arvo, vuosittain indeksitarkistus) vakuutusmäärästä. Vakuutusturva ei ole voimassa kuljetuksen aikana. Kaupunki on vakuuttanut vuotovahingon omistamalleen tai vuokraamalleen maaperälle euron vakuutusarvosta. Vakuutusturva kattaa korvattavan vahinkotapahtuman seurauksena annetusta viranomaisen vaatimuksesta tapahtuvan maaperän puhdistamisen tai vaihtamisen aiheuttamat kustannukset. Irtaimisto on vakuutettu neliöiden mukaan täysarvona. Vakuutukseen kuuluvat yksittäiset esineet, joiden arvo on alle euroa. Yli euron yksittäiset koneet ja laitteet ilmoitetaan erikseen ja vakuutusmäärä euroina. Omavastuu irtaimiston vakuutuksella on euroa. Vakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon (täysturva). Lisäksi kaupunki on vakuuttanut: - Piirustukset ja paperimuodossa olevat arkistot eri paikoissa euron (vuoden 2014 arvo, vuosittainen indeksitarkistus) vakuutusarvosta. Omavastuu euroa. - Vakuutuskauden aikana hankitun omaisuuden euron (vuoden 2014 arvo, vuosittainen indeksitarkistus) vakuutusarvosta. Omavastuu euroa. Vakuutus kattaa vakuutuskauden aikana tehtävät kone-, laite- ja kalustoinvestoinnit ilman asennus- ja koekäyttövaiheen turvaa. - Ulkoalueiden varusteet, aidat ja päällysteet euron (vuoden 2014 arvo, vuosittainen indeksitarkistus) vakuutusarvosta. Omavastuu euroa. - Rahat ja arvopaperit kassakaapissa euron (vuoden 2014 arvo, vuosittainen indeksitarkistus) vakuutusarvosta. Omavastuu euroa. Metsät Kaupungin talousmetsää on vakuutettu hehtaaria. Vakuutusturvan täysturva: taimikko eur/ha. Puusto ja puutavara: palovahingot 20 eur/m 3, muut vahingot 15 eur/ m 3. Omavastuu on euroa. Ajoneuvovakuutukset Liikennevakuutus Liikennevakuutusturva korvaa moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuvat henkilö- ja omaisuusvahingot sen mukaan kuin liikennevakuutuslaissa säädetään. Kaupungin ajoneuvot ovat vakuutettu ryhmävakuutussopimuksella (ryhmäliikenne ja ryhmäkasko), joilla katetaan kaupungin liikenne- ja moottoriajoneuvo-omaisuuden riskit. Ryhmän muodostavat samantyyppiset ajoneuvot, joilla on sama tehtävä, kotikunta, vakuutusturva ja omavastuu. Ryhmässä ajoneuvot yksilöidään rekisteritunnuksella. Omavastuu liikennevakuutuksessa on euroa. 8

9 Vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus (Kasko) Kaupungin ajoneuvoissa on käytetty täyskaskoa ja osakaskoa ajoneuvon ja harkinnan mukaan. Omavastuu vaihtelee 200 eur eur. Täyskasko korvaa ajoneuvolle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon, jonka syynä on yhteentörmäys, tieltä suistuminen, ajoneuvon kaatuminen, tien sortuminen, muu ajoneuvoon ulkopuolelta kohdistuva vahinkotapahtuma, palovahingot, rikosvahingot, törmäys hirvieläimen kanssa tai ajoneuvon kuljettaminen muulla ajoneuvolla. Osakasko korvaa ajoneuvolle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon, jonka syynä on hirvi-, palo- ja rikosvahingot. Alusvakuutus Kaupungilla on perämoottorivene Master 500, jossa on täysturva. Vakuutusarvo on euroa. Täysturva sisältää veneilyturvan, varkaus- ja ilkivaltaturvan, paloturvan, kuljetus- ja säilytysturvan maissa sekä venevastuuturvan. Vakuutusturva korvaa veneen käytöstä toiselle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman henkilö- ja esinevahingon. Venevastuuvakuutuksen enimmäiskorvausmäärät ovat henkilövahingoissa euroa ja esinevahingoissa euroa. Omavastuu on 200 euroa. Vakuutusturva on voimassa Pohjoismaissa sekä Itämerellä ja sen lahdissa. Riihisaaren maakuntamuseo on vakuuttanut erikseen museolaiva Salaman. Vakuutusarvo on euroa. Vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon, jonka syynä on palo tai noki, paloräjähdys tai sprinklerivuoto. Omavastuu euroa. Riihisaaren maakuntamuseo on vakuuttanut erikseen pienalukset s/s Savonlinnan ja m/s Mikon. Molemmissa pienaluksissa vakuutusarvo on euroa. Vakuutus on kaskovakuutus, joka kattaa kokonaishäviön, yhteisen haverin, yhteentörmäysvastuun, palovaaran, varkauden ja ilkivallan. Omavastuu on osavahingossa euroa ja varkaus/ ilkivaltavahingossa euroa. Satamalaitos on vakuuttanut erikseen Kyrönsalmi lossin. Vakuutus on kaskovakuutus, joka kattaa kokonaishäviön, yhteisen haverin, yhteentörmäysvastuun, palovaaran, varkauden ja ilkivallan. Vakuutusarvo on euroa. Omavastuu osavahingon osalta on euroa ja varkaus/ ilkivaltavahingon osalta 900 euroa. 4.3 Keskeytysvakuutus Kaupungilla ei ole vakuutusturvaa toiminnan keskeytysten aiheuttamille tulonmenetyksille tai vahingon aiheuttamille lisäkuluille. Lisäkuluja syntyy esim. palovahingon aiheuttamista väliaikaisista järjestelyistä ja ostopalveluiden käytöstä. 9

10 4.4 Vastuuvakuutus Julkisyhteisönvastuu Vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sekä julkista valtaa käytettäessä aiheutetun varallisuusvahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutusturva korvaa edellä mainituin perustein myös henkilötietolain 47 pykälässä tai vastaavassa ulkomaisessa laissa tarkoitetun taloudellisen vahingon. Vakuutusturva korvaa lisäksi henkilö- ja esinevahingon, jonka peruskoulun oppilas aiheuttaa ollessaan opetusohjelman mukaisesti tutustumassa työpaikkaan edellyttäen, että hän on vahingosta korvausvelvollinen. Samoin edellytyksin korvataan työkokeiluun osallistuvan henkilön aiheuttama vahinko. Vakuutusmäärä henkilö- ja esinevahingossa on euroa. Vakuutusmäärä taloudellisessa vahingossa on euroa. Vakuutuksen omavastuu on euroa. Hallinnonvastuu Vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevalle julkisyhteisölle tai sivulliselle aiheutuneen taloudellisen vahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka on syntynyt vakuutuskauden aikana tapahtuneen teon tai laiminlyönnin seurauksena ja vahinkoa koskeva kirjallinen korvausvaatimus on esitetty vakuutetulle vakuutuksen voimassaoloaikana tai viimeistään yhden vuoden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Taloudellisella vahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Vakuutettuina ovat: kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, lautakuntien ja aluejohtokuntien puheenjohtajat, esittelijät, kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö, kehitysjohtaja, talousjohtaja, kaupunginlakimies, henkilöstöpäällikkö, työsuojelupäällikkö, perusturvajohtaja, sivistystoimenjohtaja, teknisen toimen johtaja, ruoka- ja siivouspalvelujen päällikkö, rakennuspäällikkö, työpäällikkö, kaupungingeodeetti, kiinteistöinsinööri, kaavoituspäällikkö, ympäristöpäällikkö, rakennustarkastaja, tarkastusinsinöörit, toimitilapäällikkö, putkimestari, käyttömestari, rakennuttajainsinööri ja toimistoinsinööri. Vakuutusmäärä taloudellisissa vahingoissa on euroa. Vakuutuksen omavastuu on euroa Sopimus- ja riippuvuusriskien vakuuttaminen Sopimuksiin liittyvä riskien vakuuttaminen yleisten sopimusehtojen mukaan. Kaupungilla ei ole vakuutusta riippuvuusriskien varalta. 10

11 5. Toimenpiteet vahingon tapahduttua Vahinkotapahtumasta on heti ilmoitettava vakuutusyhtiöön vahingon tarkastus- ja muita toimenpiteitä varten. Jos kysymyksessä on rikos, on ilmoitus tehtävä myös poliisille. Tehdystä rikoksesta pitää vakuutuksenottajan vaatia korvauksen lisäksi rangaistus. Vakuutuksenottajan ja muun korvaukseen oikeutetun tulee ryhtyä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja rajoittamiseksi sekä osallistua mahdollisuuksiensa mukaan vahingon syyn selvittämiseen. Vahinkoilmoitus Kaupungilla on käytössä sähköinen vakuutuspalvelu. Sähköisen vakuutuspalvelun kautta hoidetaan kaikki vakuutusasiat kuten esim. vahinkoilmoitus. Korvauksen maksamisen perusteena on kirjallinen vahinkoilmoitus, johon tulee sisältyä tiedot - vakuutuksesta ja korvauksen hakijasta osoitteineen; hakijan on tarvittaessa esitettävä selvitys oikeudestaan korvaukseen - vahinkotapahtumasta: mitä, miten, missä ja milloin sattui tai todettiin; lisäselvityksenä on ilmoitukseen tarvittaessa liitettävä poliisitutkintapöytäkirja - vahingon määrästä tai arvio siitä - vakuutuksenottajan allekirjoitus. Toimintaohje omavastuun rajan alle jäävistä vastuuvahingoista Vahingosta on tehtävä kirjallinen korvaushakemus, johon tulee sisältyä - korvauksen hakijan yhteystiedot - vahinkotapahtuma: mitä, miten, missä ja milloin sattui tai todettiin - mahdolliset todistajat - vahingon määrä tai arvio siitä - selvitys hakijan oikeudesta korvaukseen ja korvausperuste - vakuutuksenottajan allekirjoitus. Viranhaltijan on tehtävä päätös vahingon korvaamisesta (myönteinen tai kielteinen). 6. Kunnan vakuuttamistoiminnasta vastaavat Hallintosäännön (3 kohta 16) mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin vakuuttamispolitiikasta. Lautakunnat vastaavat hallintosäännön (5 kohta 5) mukaan omaisuuden hoitamisesta ja vakuuttamisesta tehtäväalueellaan ja talousjohtaja päättää ( 53 kohta 13) vakuutusten ottamisesta kaupunginhallituksen hyväksymän vakuuttamispolitiikan mukaisesti. 11

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen.

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Yritysykkönen Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan ja palvelualan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 24.5.2013

TARJOUSPYYNTÖ 24.5.2013 TARJOUSPYYNTÖ 24.5.2013 Pyydämme bruttohintaista vakuutustarjoustanne 1.1.2014 alkaen. Tarjouksen pyytäjä Jakelulista Kunta/Kaupunki: Raision kaupunki Osoite: Nallinkatu 2 Postinumero: PL 100, 21201 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2014... 3 1 ERÄIDEN VAKUUTUSSOPIMUKSESSA KÄYTETTYJEN TERMIEN MERKITYS... 3 2 SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA VOIMASSA PITÄMINEN... 5 3 VAKUUTUSSOPIMUKSEN LAKKAAMINEN...

Lisätiedot

Yrityksen perusvakuutus

Yrityksen perusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Yrityksen perusvakuutus Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo Yleiset Sopimusehdot ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1 www.if.fi Sisällysluettelo 1 Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys............................ 2 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa

Lisätiedot

Luonnos TARJOUSPYYNTÖ. Loviisan kaupunki 2010. 4.3.2009 John Nieminen Vakuutusmeklari

Luonnos TARJOUSPYYNTÖ. Loviisan kaupunki 2010. 4.3.2009 John Nieminen Vakuutusmeklari Luonnos TARJOUSPYYNTÖ 2010 4.3.2009 John Nieminen Vakuutusmeklari Vastaanottaja Vakuutusyhtiö XXX Tarjouspyyntö Uusi perustettava aloittaa toimintansa 1.1.2010. Kaupunki muodostuu nykyisestä Loviisan kaupungista

Lisätiedot

Esinevakuutus. Sisältö. lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Esinevakuutus. Sisältö. lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus. Voimassa 1.1.2008 alkaen lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus Voimassa 1.1.2008 alkaen Sisältö 1 Vakuutuksen sisältö......................... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue................ 2 3 Vahinkotapahtuma..........................

Lisätiedot

Yrittäjän Oikea Turva

Yrittäjän Oikea Turva Yrittäjän Oikea Turva vakuutusopas voimassa 1.1.2009 alkaen. Yrittäjän on tärkeää kyetä keskittymään omaan liiketoimintaansa. Toimintahäiriöitä ja yllättäviä kustannuseriä ei kaivata. Tarkoituksenmukaiseen

Lisätiedot

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT YH12 JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT 1 Voimassa 1.1.2003 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola,

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 05 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2011 alkaen. pohjantahti.fi

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2011 alkaen. pohjantahti.fi HEVOSVAKUUTUS Vakuutusehdot voimassa 1.7.2011 alkaen pohjantahti.fi SISÄLLYSLUETTELO HEVOSVAKUUTUS 5 1 Vakuutuksen kohde 5 2 Vakuutuksen voimassaolo 5 3 Vakuutusmäärän peruste ja eläimen arvo 5 4 Vakuutusturvan

Lisätiedot

VAHINKOVAKUUTUS, YRITYKSET: EHDOT JA OHJEET

VAHINKOVAKUUTUS, YRITYKSET: EHDOT JA OHJEET 3545 VAHINKOVAKUUTUS, YRITYKSET: EHDOT JA OHJEET SISÄLLYSLUETTELO Yleiset sopimusehdot Vakuuttamisalue ehdot Vakuutusturvaehdot Erityisehdot Suojeluohjeet 3546 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen. pohjantahti.fi

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen. pohjantahti.fi HEVOSVAKUUTUS Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen pohjantahti.fi SISÄLLYSLUETTELO HEVOSVAKUUTUS 5 1 Vakuutuksen kohde 5 2 Vakuutuksen voimassaolo 5 3 Vakuutusmäärän peruste ja eläimen arvo 5 4 Vakuutusturvan

Lisätiedot

If Venevakuutus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2012 alkaen. Ilmoita vahingosta osoitteessa if.fi tai soita 010 19 18 18.

If Venevakuutus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2012 alkaen. Ilmoita vahingosta osoitteessa if.fi tai soita 010 19 18 18. If Venevakuutus vakuutusopas voimassa 1.1.2012 alkaen Vuodenaikahinnoiteltu venevakuutus on huoleton veneile silloin kun sinulle sopii. if.fi 010 19 19 19 Ilmoita vahingosta osoitteessa if.fi tai soita

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT YH 05 AY 05 YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.3.2007 alkaen ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen kohde... 3 2.2 Kohteena

Lisätiedot

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen TYÖTAPATURMAVAKUUTUKSET JA -KORVAUKSET Sisällys Lukijalle... 3 Sähköinen

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2008 alkaen. Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta lakisääteisellä

Lisätiedot

Yritysvakuutus Tuoteseloste

Yritysvakuutus Tuoteseloste Yritysvakuutus Tuoteseloste Omaisuusvakuutus, keskeytysvakuutus, vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus Voimassa 1.4.2012 alkaen Tämä tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

Vakuutusten kuvaukset

Vakuutusten kuvaukset Vakuutusten kuvaukset 1 LAKISÄÄTEISET HENKILÖVAKUUTUKSET:... 3 1.1 YLEINEN SOSIAALIVAKUUTUS... 3 1.1.1 SAIRAUSVAKUUTUS... 3 1.1.2 KANSANELÄKE... 3 1.1.3 YLEINEN PERHE-ELÄKE... 3 1.2 LAKISÄÄTEISET ELÄKEVAKUUTUKSET...

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KIINTEISTÖLLE

POHJANTÄHTITURVA KIINTEISTÖLLE POHJANTÄHTITURVA KIINTEISTÖLLE Vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS OM200 OMAISUUSVAKUUTUKSEN KOHDE 4 1 Kohteen voimassaolo 4 2 Omaisuuden arvo 4 3 Vakuutusmäärän peruste

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KIINTEISTÖLLE

POHJANTÄHTITURVA KIINTEISTÖLLE POHJANTÄHTITURVA KIINTEISTÖLLE Vakuutusehdot voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS OM200 OMAISUUSVAKUUTUKSEN KOHDE 4 1 Kohteen voimassaolo 4 2 Omaisuuden arvo 4 3 Vakuutusmäärän peruste

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 05 YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS...3 VAKUUTUKSEN RAKENNE...3 ES ESINEVAKUUTUS...3 ES1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 ES2 VAKUUTUKSEN KOHDE...3

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN RISKIPOLITIIKKA

TAMPEREEN KAUPUNGIN RISKIPOLITIIKKA 1...2 1 RISKIPOLITIIKAN PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET...2 2 RISKIENHALLINTAMENETELMÄT...3 3 RISKIEN RAHOITTAMINEN VAKUUTUKSILLA...5 4 KAUPUNGIN RISKIRAHASTOT OMAVASTUUN KATTAMISESSA...6 5 RISKIENHALLINNAN VASTUUTUS...8

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE Esite voimassa 1.4.2011 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI 4 Mikä on Pohjantähtiturva? 4 Yksilöllistä vakuutusturvaa ja parempaa palvelua 4 Mitä

Lisätiedot