Parakkikoulun hankinta Kortesjärven Kirkonkylän koulun käyttöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parakkikoulun hankinta Kortesjärven Kirkonkylän koulun käyttöön"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Parakkikoulun hankinta Kortesjärven Kirkonkylän koulun käyttöön Sivistyslautakunta Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kortesjärvellä on koulukeskuksen tuntumassa kaupungin omistama oma ko ti ta lo, jossa tällä hetkellä toimii Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ryh mä per he päi vä ko ti (ryhmis Poutapilvi). Poutapilvi on 12 -paikkainen kolmen hoitajan yksikkö. Kak si neu voi nen järjestää Kortesjärven Kirkonkylällä ostopalveluna myös esi kou lun. Koska Kortesjärven Kirkonkylän alakoulu ei ole tällä hetkellä käytössä, ovat kor vaa vat tilajärjestelyvaihtoehdot koko ajan pohdinnassa. Eräänä vaih to eh to na on nähty sekä em. Poutapilven ottaminen koulun käyttöön että esikoulun ot ta mi nen kaupungin toiminnaksi. Nämä asiat kytkeytyvät toisiinsa mm. siten, et tä Kaksineuvoinen voi luopua tiloista, jos se voi luopua myöskin esikoulusta. Kak si neu voi sen päivähoito keskitettäisiin Sateenkaarentuvan päiväkotiin. Poutapilvessä on tilaa noin 150 neliömetriä (= keittiö, olohuone/ryhmätila, kol me pienempää huonetta, eteinen ja väljät pesutilat). Tilat ovat siistit ja mukavat ja mm. pienryhmätoimintaan sopivat. Piha on pieni, mutta koulunpiha on lä hel lä. Autoille on tilaa niukasti, joten lasten tuominen ja hakeminen on välillä han ka laa. Myös Kortesjärven esikoulun keskittämisestä yhteen tilaan on keskusteltu. Pou ta pil vi sopisi tähän tarkoitukseen. Poutapilvi sopisi kuitenkin hyvin myös ala kou lun 1-2 luokille tilapäiskäyttöön. Poutapilven käytölle voidaan nähdä seu raa vat vaihtoehdot: A. vaihtoehto - Koulun 1-2 luokka menee Poutapilveen. Tällöin alakoululaisten kuljetus Rin ta lan koululle päättyisi ja Rintalaan keskitettäisiinkin esikoulu (19 lasta). Rin ta lan koulun yläkerrassa on kaksi isoa luokkatilaa ja nykyinen eskaritila. Uu si esikoulu tarvitsisi sieltä nykyistä isomman tilan. - Mikäli 1-2-luokka (23 oppilasta) siirtyisi Poutapilveen, sama pihapiiri hel pot tai si Kirkonkylän koulun arkea ja toiminnan järjestämistä. Kuljetuksista aiheutuva ope tus ai kapu la poistuisi. Samoin opettajansiirroista aiheutuvia huojennuksia ei syn tyi si. Tämä vaihtoehto helpottaisi Kirkonkylän koulun jakotuntien pitoa. Edel leen avustajan käyttö ja tukitoimien järjestäminen olisi helpompaa. - Koska koulu alkaa Rintalassa klo 8.30 ja Kirkonkylässä klo 8.55, puoltaisi se aa mu päivä hoi don järjestämistä Rintalassa. Iltapäivähoito voisi olla joko Rin ta las sa tai Poutapilven yhteydessä.

2 - Kirkonkylän koulun eskarikyyti lähtisi koulukeskuksesta, kuten nyt luok kien kuljetus. Purmojärven eskarit voisivat tulla Palojärven kautta. - Poutapilvestä tulisi kahden makuuhuoneen välinen seinä ja kaapisto pois taa, jolloin syntyisi yksi jakotuntitila. (Tiloihin tarvitaan mm. kaksi liitutaulua). -Rintalan koulun luokka tarvitsee syyslukukauden alussa isomman luo kan käyttöönsä. Lisäksi luokkatiloja tarvitaan jakotunteja varten. B. vaihtoehto - Esiopetus + ap/ip toiminta menee Poutapilveen. Kirkonkylä luok ka (21 lasta) menee Rintalaan. Tämä luokka ja opettaja ovat samat, jotka ovat kevään jo kulkeneet Rintalassa, ja ryhmä on saatu toimimaan. - Haasteena on koulupäivän pituus. Kuljetukset syövät opetusvelvollisuus- /opis ke lu aikaa. - Tässä vaihtoehdossa on suunniteltu, että 3. luokka on yhden pitkän päivän (klo 9-15) viikossa yläkoulun evakkotiloissa, jolloin sillä on mm. teknistä kä si työ tä. Muut aamupäivät ollaan Rintalassa. Ylimääräisiä kuljetuskustannuksia ei tu le. - Tämä vaihtoehto edellyttää kaikkien Kirkonkylään tulevien aa mu kul je tus lin jo jen aikaistamista minuutilla luokan opettajalle tulee huojennukset. Englannin ja erityisopettajan huo jen nuk sil ta vältytään, mikäli ne ovat Rintalan koulun tuntien kanssa samana päi vä nä. C. vaihtoehto - Eskarit jatkavat päiväkodilla ja ryhmis Poutapilvessä. - Poutapilveen eivät mahdu sekä esikoulu että luokka (n. 40 lasta). Toi min nal li sesti kaan sekä koululuokalle että esikoululle eivät tilat sovellu. Sinne ei voi muodostaa kahden opettajan kotiluokkia jatkuvaan käyttöön. Ongelmana on täälläkin happikato ja kulku toisten tilojen läpi. Kirkonkylän koulun oppilaille opetukseen soveltuvien tilojen löytäminen luo siis haas tei ta. Myös yläkoulun evakkotiloissa on ongelmia; luokan lisäksi yh des sä evakko-opetustilassa (= terveydenhoitajan tila), on huono sisäilma (vie mä rin haju ja hapen puute). Kaupungin sisäilmatyöryhmä käsittelee tätä asiaa Edellä käsitellyt vaihtoehdot eivät tarjoa ratkaisua em. ongelmaan. Esikoulun mahdollisesta siirrosta kaupungille tarvitsee Kaksineuvoinen tiedon huh tikuus sa. He voisivat päättää toimintansa Poutapilvessä kesäkuulla. Koska Kak si neu voinen vie kalusteita mukanaan, täytyy koulutoimen ka lus to mää rä ra has ta korvamerkitä Poutapilvelle noin Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää esittää Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle, että ryh mä per he päi väko ti siirtäisi toimintansa Poutapilven rakennuksesta Sa teen kaa ren tu van päiväkotiin,

3 jolloin koulutoimi voisi keskittää esiopetuksen sekä myös esi op pi lai den hoidon ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan Poutapilveen alkaen. Ryhdyttäessä keskustelemaan asiasta sivistysjohtaja täydensi esitystään seu raa vas ti: Rintalan koulun, Purmojärven koulun ja Kirkonkylän koulujen johtajat ovat kes kus tel leet vaihtoehdoista ja päätyneet siihen, että paras vaihtoehto on B, sillä ryh mä on saatu toimimaan Rintalan koulussa. Keskusteltaessa asiasta Inka Palojärvi esitti Poutapilven käytölle neljännen vaih to eh don (D. vaihtoehto), joka on seuraava: D. vaihtoehto - Kirkonkylän alakoulun luokat siirtyvät ryhmäperhepäiväkoti Poutapilven ti loi hin. Tällöin Kirkonkylän alakoulun koulukuljetus Rintalaan päättyisi. Edel leen avustajan käyttö ja tukitoimien järjestäminen onnistuisivat paremmin, kun luokat olisivat alakoulun läheisyydessä luokilla olisi mahdollisesti sa ma välituntialue luokkien kanssa. Ruokailu järjestyisi yläkoulun ruo ka las sa, kuten ennen muuttoa luokkalaiset jatkaisivat opiskelua yläkoulun ti lois sa, kuitenkin edellyttäen, että luokkatilat olisivat tarpeeksi tilavat, turvalliset ja terveelliset. - Kirkonkylän esikoululaisten (14 lasta) esikoulu järjestettäisiin Sa teen kaa ren tu van päiväkodilla. Kortesjärven Ylikylä esikoululaisten (2 lasta) esiopetus jär jes tyi si Rintalan koulun luokassa yhdistetyssä luokassa. Vas taa vas ti Purmojärven esikoululaisten (3 lasta) esiopetus järjestyisi Purmojärven kou lun luokassa. - Tässä vaihtoehdossa kuljetuskustannukset eivät lisäänny, koska Kirkonkylän ala kou lun oppilaita ei tarvitse kuljettaa Rintalan kouluun. Kaupungin ei myöskään tarvitse palkata erillistä esiopettajaa Purmojärven ja Rin ta lan kouluihin, koska em. vaihtoehdossa luokanopettaja hoitaisi esi ope tuk sen yhdysluokassa. Sivistyslautakunta päätti esittää Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle, että ryh mä per he päi väko ti siirtäisi toimintansa Poutapilven rakennuksesta Sa teen kaarentuvan päiväkotiin. Päätösesityksestä poiketen lautakunta päätti, että esitetyt vaihtoehdot jätetään pöydälle ja selvitetään vielä lisää kokouksessa esille tullutta vaihtoehtoa. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Eija Karhu, puh. (06) , Sivistyslautakunta Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Rintalan ja Purmojärven kouluilta on pyydetty lausunnot D. vaihtoehdosta. Lau sun not liitteessä. Vaihtoehdossa D. esioppilaiden määrä on virheellinen, Ylikylän esikoululaisten mää rä on

4 kolme (3) ja Purmojärven neljä (4). Esiopetuksen opetussuunnitelman mukaan esiopetus pohjautuu opetuksen eheyt tä miseen. Eheyttävä opetus muotoutuu kokonaisuuksista, jotka liittyvät toi saal ta lapsen elämänpiiriin ja toisaalta lapsen maailmankuvaa laajentaviin ja jä sen tä viin sisältöihin. Aikuisen tulee olla herkkä havaitsemaan lapsen lei keis tä, toiminnasta ja puheesta nousevat aiheet ja heille tärkeät asiat. Lausunnon mu kaan esiopetuksen yksityiskohtaiset tavoitteet ja sisällöt eivät toteudu laa duk kaas ti tai edes tyydyttävästi yhdistetyssä 0-2 -luokassa ilman esikoulun opet ta jaa. Mikäli esioppilaat olisivat Purmojärvellä ja Rintalassa koko ajan 1-2 -luokan yh tey des sä, molemmille kouluille tulee palkata koulunkäynnin ohjaaja. Tällöin kus tan nuk set olisivat samansuuruiset kuin nykyisessä järjestelmässä (yhteinen esi opet ta ja Rintalan ja Purmojärven kouluilla). Varhaiskasvatusjohtaja Mirja Kivikangas ja sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Top pari-pel to la ovat toimittaneet lausunnon ryhmis Poutapilven tilojen luo vut ta mi ses ta sivistystoimen käyttöön. Lausunto liitteessä. Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää järjestää esiopetuksen, koululaisten ap/ip-toiminnan Pou ta pilves sä. Kirkonkylän luokka jatkaa Rintalan koululla. Päätösesityksestä poiketen sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, et tä 1-4 -luokille hankitaan parakkikoulu luokat jatkavat yläkoulun tiloissa. Mi kä li parakkikoulu ei valmistu syyslukukauden alkuun mennessä, 1. lk aloittaa syys lu ku kauden Purmojärven koulun tiloissa, 2-3 -luokat Rintalan koulussa ja luokat yläkoulun tiloissa. Em. päätös ei lisää henkilöstön määrää. Esiopetuksen järjestäminen hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Eija Karhu, puh. (06) , Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Esittäessään parakkikoulun hankintaa Kortesjärven Kirkonkylän koulun käyt töön sivistyslautakunta ei ole esittänyt laskelmia parakkikoulun hankinta- ja yl lä pi to kus tannuk sis ta. Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne on selvittänyt karkealla tasolla pa rak ki kou lu-vaih to ehdon kustannuksia. Liitteenä on mallikuva 4-luokkaisesta koulusta, jon ka kerrosala on noin 300 m². Kustannukset olisivat seuraavat (hinnat alv 0 %): Kuukausivuokra on noin 3.600, minimivuokra-ajalla 18 kk, korotus 3 % vuo sittain. Kuljetus ja asennus tilaajan valmistelemille perustuksille noin Purku ja poiskuljetus vuokrakauden jälkeen noin

5 Perustuspalkisto tilaajan tasaamalle kantavalle maapohjalle n Lisäksi käyttöönotto edellyttää pohjan tasausta ja liittymien (sähkö, vesi, vie mä ri) rakentamista. Näiden kustannus on noin euroa. Em. kus tan nuk set huomioiden parakkikoulua ei kannata hankkia lyhyttä aikaa varten. Lisäksi pa rak ki kou lun käyttöönottoon menee kuukausia huomioiden hankinnan kil pai lut ta mi nen ja perustusten ym. rakentaminen. Parakkikoulun yl lä pi to kus tan nuk set ovat noin 5 euroa/m²/kk. Kuten sivistyslautakunnan käsittelystä ilmenee, on opetus Kortesjärvellä mah dol lis ta järjestää tilapäisesti usealla tavalla hyödyntäen olemassaolevia tiloja. Myös muita vaihtoehtoisia ratkaisuja voidaan vielä selvittää. Kortesjärven alakoulua koskevaa pysyvää ratkaisua varten on kau pun gin hal li tus nimennyt toimikunnan, jossa on myös sivistys- ja teknisen lautakunnan edus tus. Toimikunta on aloittanut työskentelynsä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää, että Kortesjärven alakoulun käyttöön ei hankita pa rak ki koulua ja palauttaa asian sivistyslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Asian käsittely päätettiin siirtää yksimielisesti. Sivistyslautakunta 66 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Terveystarkastaja Harri Varis on suorittanut tarkastuksen osoitteessa Man ni sen tie 3 olevan rivitalon sopivuutta Kortesjärven Kirkonkylän koulun väis tö ti loik si. Rivitalo on Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n omistama ja se on tarkoitus re mon toi da. Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ris ta nie men kanssa on neuvoteltu mahdollisuudesta remontoida osa rivitalon asun nois ta Kirkonkylän koulun väistötiloiksi. Rivitalo sijaitsee Kortesjärven Kir kon ky län koulun pihapiirissä, joten Kirkonkylän koulun kaikki oppilaat voisivat siir tyä opiskelemaan tilapäisesti rivitalon asunnoista remontoituihin opetustiloihin. Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Ristaniemeltä on pyydetty arviota kustannuksista rivitalon tilojen muuttamiseksi väliaikaisiksi ope tus ti loik si, mi ni mivuok ra-ai ka 1,5 vuotta, vastaavasta tilakokonaisuudesta kuin pa rak ki kou lu ja toi mit ta valta Cramo Finland Oy:ltä, jonka tekemä kustannusarvio on jo käytettävissä. Kosolan uuden koulun rakentamisen ajaksi Kosolan esioppilaille järjestettiin vä li ai kai set tilat Yrittäjäopiston asuntolasta saneeratuissa tiloissa. Tilat sa nee rat tiin Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n toimesta, joten tilapäisjärjestelyn toi mi vuu des ta opetustilana on hyvä kokemus. Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n kus tan nus ar vion mukainen rivitalon tilojen muuttaminen väliaikaisiksi ope tus ti loik si on halvempi ja aikataulullisesti parempi vaihtoehto kuin parakkikoulun hank ki mi nen. Kustannukset : -. Arvio tilojen muuttamisesta kuudeksi opetustilaksi on noin Käyttövuokra 2 234,10 /kk - Pääomavuokra 1,5 vuodelle 3 745, ,00 /kk (jos investointi mak se taan

6 pääomavuokrana takaisin). Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtajan toimittama kustannusarvio liit tees sä. Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle rivitalorakennuksen sa nee raamis ta väliaikaisiksi opetustiloiksi, joihin Kirkonkylän alakoulun kaikki op pi laat voidaan sijoittaa. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Eija Karhu, puh. (06) ,

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 17:30-20:00 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Lisäys Purmojärven koulun

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 101 15.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 93

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 93 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 93 Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.05.2015 AIKA 13.05.2015 klo 17:15-21:10 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Varhaiskasvatuksen perhepäivähoidon

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 19.05.2014 klo 18:00-21:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta Puheenjohtajiston työryhmä 4 03.03.2015 Kaupunginhallitus 4 30.03.2015 Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta 393/00.05.00/2014

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 78 17.10.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 90 21.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 03.04.2013 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23 19.06.2013 Kunnanhallitus 188 12.08.2013

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta

Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 57 16.09.2014 Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta 186/05.051/2014 KOULTK 57 Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja: Raami

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 12.05.2014 klo 17:00-20:52 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 17:00-20:52 kv:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Ilmarinen Pekka jäsen. Niemimaa Juha jäsen

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Ilmarinen Pekka jäsen. Niemimaa Juha jäsen PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 28.01.2015 AIKA 28.01.2015 klo 18:00-21:35 PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Wikberg Gunilla varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

KUNTALAISALOITE KALMARIN KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖKSEN PERUMISESTA

KUNTALAISALOITE KALMARIN KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖKSEN PERUMISESTA Kaupunginhallitus 41 16.02.2015 Sivistyslautakunta 26 08.04.2015 KUNTALAISALOITE KALMARIN KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖKSEN PERUMISESTA KH 41 Kylä- ja Urheiluseura Kalmarin Nahjus ry:n puheenjohtaja Pirjetta

Lisätiedot

Toimielinten on tullut jättää 10.10.2014 mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017.

Toimielinten on tullut jättää 10.10.2014 mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017. Kunnanhallitus 278 20.10.2014 Kunnanhallitus 309 17.11.2014 Kunnanhallitus 325 01.12.2014 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 571/02.02.00/2014 KHALL 20.10.2014 278 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hammashoitolaverkko. PALRYH 20.01.2015 25 1. Nykytila. 1.1. Palvelun lähtökohdat

Hammashoitolaverkko. PALRYH 20.01.2015 25 1. Nykytila. 1.1. Palvelun lähtökohdat Palveluverkko- ja 56 10.03.2015 organisaatiotyöryhmä Perusturvalautakunta 78 01.09.2015 Hammashoitolaverkko PALRYH 20.01.2015 25 1. Nykytila 1.1. Palvelun lähtökohdat Suun terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257 Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:17-18:58 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 Kortesjärven

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96 Kaupunginvaltuusto 14.06.2010 AIKA 14.06.2010 klo 19:00-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot