OPETUSSUUNNITELMA YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT (20 ov)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT 2004-2005 (20 ov)"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT (20 ov) Yleinen osa Koulutuksen kuvaus on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun lukuvuonna toteuttama johtamisen erikoistumisopintokokonaisuus. Koulutuksen tavoite Erikoistumisopinnot antavat erityisesti pk-yritysten johtotehtävissä työskenteleville tai niihin tähtääville henkilöille johtamistaitojen sekä organisaation osaamisen kasvattamismahdollisuuden. Koulutuksen jälkeen henkilö ymmärtää yrityksen johtamisen monimuotoisen kokonaisuuden, on parantanut henkilökohtaisia johtamisvalmiuksiaan ja osaa hyödyntää opinnoissa saamiaan työkaluja tuottaakseen organisaatiolleen lisäarvoa. Lisäksi koulutus antaa konkreettiset valmiudet ja mahdollisuudet kehittää yritystoimintaa kehittämistehtävän (5 ov) muodossa. Kohderyhmä Koulutus sopii erityisesti pk-sektorin yrityksissä parhaillaan johtotehtävissä toimiville tai niihin tähtääville henkilöille. Pääsyvaatimuksena on ammattikorkeakoulu- tai muu korkeakoulututkinto. Koulutukseen voi tulla valituksi myös henkilö, jolla on muutoin hankitut riittävät opiskeluvalmiudet. Koulutukseen valitaan enintään 20 opiskelijaa opiskelu- ja työtodistusten sekä henkilökohtaisen haastattelun perusteella. Koulutuksen kesto Koulutuksen laajuus on 20 opintoviikkoa ja koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena 1,5 vuoden aikana. Ajoitus Sisältö Koulutusaika on Koulutus koostuu seuraavista moduuleista (yhteensä 20 opintoviikkoa) MODUULI 1: Orientoituminen oppimiseen, osaamiseen sekä itsetuntemukseen (2 ov) MODUULI 2: Muuttuvan liiketoiminnan hahmottaminen strategiatyöskentelyn ja arvojohtamisen avulla (5 ov) MODUULI 3: Lisäarvoa tuottava asiakkuuksien ja talouden johtaminen (4 ov) MODUULI 4: Voimavaroja vapauttava ihmisten johtaminen (4 ov) MODUULI 5: Kehittämistehtävä (5 ov) Koulutuksen kuuluvan 5 opintoviikon kehittämistehtävän opiskelija toteuttaa omalla työpaikallaan. Lisäksi opiskelija esittelee toteuttamansa kehityshankkeen tulokset opiskelijaryhmälle. Opiskelijalla on mahdollisuus aiemmilla vastaavilla suorituksillaan korvata enintään 20% moduuleista 2-4. Toteutus Koulutuksen lähiopetusjaksot toteutetaan perjantaisin klo ja lauantaisin klo Yksi lähiopetusjakso (pe-la, 12 h) ja siihen liittyvä itsenäinen työskentely vastaa yhtä opintoviikkoa (40 h) Kts. Aikataulu. Lähiopetusjaksoihin liittyvä itsenäinen työskentely koostuu kirjallisuuden lukemisesta, harjoitustöistä ja oppimistehtävistä sekä kehittämistehtävän suunnittelusta ja toteutuksesta.

2 Arviointi Hinta Opettaja arvioi opiskelijan opintosuoritukset (harjoitustyöt, tentit ja muut vastaavat) arvosanoin 0 (hylätty), 1-2 (tyydyttävä), 3-4 (hyvä) ja 5 (kiitettävä). Koulutuksen hinta on 168 euroa. (alv. 0 %, arvonlisäveroton koulutuspalvelu) Maksu suoritetaan koulutuksen alkaessa yhdessä erässä. Opintojaksokuvaukset MODUULI 1: ORIENTOITUMINEN OPPIMISEEN, OSAAMISEEN SEKÄ ITSETUNTEMUKSEEN (2 ov) Tavoitteena antaa opiskelijalle työkalut koulutuksen hyödyntämiseen omassa johtamistyössään Orientoituminen oppimiseen ja osaamiseen 1 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Opiskelija saa kuvan opintojen rakenteesta ja toteutuksesta sekä tavoitteista. Opiskelija asettaa omat oppimistavoitteensa ja niveltää ne ryhmän tavoitteisiin. Hän tutustuu erilaisiin oppimiskäsityksiin ja siihen, mitkä periaatteet ohjaavat oppimisprosessin ohjausta yritysjohtamisen erikoistumisopinnoissa. Lisäksi opiskelija tutustuu ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluihin ja opintoja tukevaan verkko-oppimisympäristöön. Opiskelija alkaa rajaamaan omaa kehittämistehtäväänsä. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen Toteutus: Orientaatio ja päätöskeskustelu Oppimateriaali: Ilmoitetaan opiskelijavalinnan yhteydessä Opettajat: Ari Lindeman, Leena Karvonen Henkilökohtainen valmennus 1 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Yritysjohtamisen erikoistumisopintoihin sisältyy henkilökohtainen komponentti, joka kulkee nimellä Henkilökohtainen valmennus Integrated Development. Henkilökohtaisen valmennuksen tavoitteena on kehittää osallistujan kykyä viedä oma kehittämishanke läpi aikataulussa ja tukea osallistujan kasvua ja onnistumista itsensä näköisenä johtajana. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen Toteutus: Opintojen kuluessa toteutetaan kolme valmennustuokiota: (1) tunneälyn itsearviointi, kehittämishankkeen tavoitteet -> omat kehittymistarpeet, (2) omasta toiminnasta oppiminen, kehittämishankkeen suuntaus -> tavoitetason tarkennus, (3) Johtamisnäyte, palaute ja arviointikeskustelu, kehittämishankkeen raportointi. Kahdessa ensimmäisessä valmentaja ja valmennettava tapaavan kasvokkain 1,5 tuntia/krt. Kolmas valmennustuokio toteutetaan valmennettavan aidossa johtamistilanteessa esimerkiksi oman tiimin toiminnan puitteissa. Tällöin valmentaja tekee havaintoja valmennettavan toiminnasta, minkä jälkeen tilannetta tarkastellaan palauteja ohjauskeskustelussa, kesto yhteensä 3 tuntia. Henkilökohtainen valmennus pyrkii integroimaan osallistujan kokonaisvaltaisen kehittymisen inhimilliseen toimintaan liittyvillä eri alueilla: Valmennuksessa kiinnitetään huomiota käyttäytymiseen ja sen muutoksiin, ajattelun ja tilanteiden analysointikyvyn kehittymiseen sekä persoonallisten ominaisuuksien tunnistamiseen ja tietoiseen käyttöön johtamisessa. Valmennusta ohjaa oletus, jonka mukaan ammattilaisen onnistuminen edellyttää taidon, tiedon ja asennoitumisen integroimista eli osaamisen synteesiä. (Ojanen, 1990). Henkilökohtainen valmennus on luonteeltaan konsultatiivista ja se perustuu (a) luottamuksellisuuteen ja yksilön ainutlaatuisuuden kunnioittamiseen, (b) ajatukseen oppimisesta ja kasvusta ongelmalähtöisenä prosessina, joka liittyy johonkin tilanteeseen, (c) asiakaskeskeisen konsultoinnin periaatteille: (i) konsultointiprosessin vaiheet (sopiminen irtautuminen) ja (ii) interventiotyylit (hyväksyvä, kyselevä, peilaava, neuvova), ja (d) tunneälyn teoriaan (itsetuntemus, itsehallinta, motivoituminen, empatia, viestintä- ja vaikuttamistaidot). Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alkaessa Opettajat: Ari Lindeman

3 MODUULI 2: MUUTTUVAN LIIKETOIMINNAN HAHMOTTAMINEN STRATEGIATYÖSKENTELYN JA ARVOJOHTAMISEN AVULLA (5 ov) Tavoitteena oppia ennakoimaan muuttuvassa toimintaympäristössä ja rakentaa kokonaiskuva strategisesta johtamisesta, jossa luova suunnittelu ja oivaltava toteutus muovaavat jatkuvasti kehkeytyvää tarinaa. Yritysjohtamisen raamit 1 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Tämän (strategiseen) johtamiseen orientoivan osion tavoitteena on innostaa opiskelijaa ajattelemaan, mitä yritysjohtaminen oikeastaan on. Tavoitteena on perehtyä yritystoiminnan tarkoitukseen asiakkuuksien luominen ja selvittää, miten keskittyminen yrityksen perustehtäviin innovointi ja markkinointi auttaa yritysjohtajaa onnistumaan. Osion aikana osallistuja muodostaa kuvan kasvuhakuisen yrityksen raameista, joita ovat kilpailu, riskinotto, voitonteko, jatkuvuus ja yhteiskuntavastuu. Lisäksi osallistuja päivittää käsityksensä yritystoiminnan makroympäristöstä ja sen trendeistä. Suoritustapa: Referaatti Toteutus: Luennot, keskustelut, Oppimateriaali: Peter F. Drucker, Druckerin parhaat, WSOY, Opettaja: Ari Lindeman Strateginen johtaminen 2 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Oppia ottamaan etäisyyttä omaan toimintaan ja analysoimaan luovasti liiketoiminnan mahdollisuuksia ja uhkia. Muodostaa näkemys oman toimialan kehityksestä käyttäen skenaarioita strategiatyön apuvälineenä. Oivaltaa perusstrategian ja kilpailustrategian merkitys yritystoiminnassa. Muodostaa käsitys vision käytännön vaikutuksista. Ymmärtää strategisen johtamisen arjen haasteet eli se, miten yhdistää shakinpelaajan, prosessin ohjaajan ja jämäkän johtajan roolit. Muodostaa käsitys strategiaoppien kehityksestä 1960-luvulta 2000-luvulle sekä luoda oman yrityksen (johtamistyön) osalta kokonaiskuva siitä, miten strategiaopit näkyvät käytännössä eli, miten suunnittelusta ja toteutuksesta edetään hyvään, menestyksekkääseen tarinaan. Suoritustapa: Luennot, harjoitustyöt, tentti (strategiaoppien kehitys) Toteutus: Luennot ja harjoitukset, Harj.1: Lähtökohtatiedot ja oletukset sekä pelikentän analyysi; Harj. 2: Strategiaprosessin simulointi; Harj. 3.: Strategisen johtajuuden itsearviointi Oppimateriaali: Bengt Karlöf, Strategia - suunnittelusta toteutukseen, WSOY, Opettajan suosittelema oheislukemisto. Opettaja: Ari Lindeman + (vierailija tai vierailu) Liiketoimintasuunnitelma 1 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Ymmärtää, millainen on nykyaikainen liiketoimintasuunnitelma ja sen strategiset lähtökohdat. Oppia laatimaan uskottava liiketoimintasuunnitelma. Kehittää taitoa esittää liiketoimintasuunnitelma vakuuttavasti. Suoritustapa: Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja esittäminen Toteutus: Luennot, esitykset, vierailija Oppimateriaali: McKinsey & Company, Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, WSOY, Opettaja: Ari Lindeman + vierailija Yritystarina, arvot ja kulttuuri 1 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Oppia tutkimaan ja tunnistamaan yrityskulttuuria. Tutustua siihen, miten yrityskulttuuri vaikuttaa yrityksen kehittymiseen, kasvuun ja menestymiseen. Tunnistaa johtajan oma vaikutus yrityskulttuuriin ja yritystarinaan. Pohtia arvojen merkitystä yritysjohtamisessa. Kehittää

4 omaa arvopohjaista johtamisotetta ja sitä, miten valitun linjan voi pitää kovassakin paikassa, paineiden alla. Suoritustapa: Harjoitustyö: Yrityskulttuurin tutkiminen itsearviointina ja vertaispareittain Toteutus: Luennot, keskustelut, pienryhmät, vertaisparityökentely Oppimateriaali: Edgar H. Schein, Organisaatiokulttuuri ja johtaminen, Weilin+Göös, 1987 tai uudempi. Opettaja: Ari Lindeman MODUULI 3: LISÄARVOA TUOTTAVA ASIAKKUUKSIEN JA TALOUDEN JOHTAMINEN (4 ov) Tavoitteena asiakkuuksien hallinnan ja tuloksellisen liiketoiminnan yhdistäminen Lisäarvoa tuottavien asiakkuuksien johtaminen 2 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Asiakkuusajattelu ja verkostot, lisäarvon tuottaminen asiakkaalle brändin luomisen pohjana, CRM asiakassuhteen arvon hallinta, sisäisten toimintaprosessien ja tuottavuuden kehittäminen ( Suoritustapa: Harjoitustyöt Toteutus: Luennot, keskustelut Oppimateriaali: Rope Timo (2003) Johdon markkinointiratkaisut Strateginen markkinointi. WSOY. Kotler Philip (1999) Muuttuva markkinointi luo, voita ja hallitse markkinoita. WSOY. Opettaja: Kai Koski Talouden johtaminen 2 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Opiskelija oppii tuntemaan nykyaikaisia johtamismalleja, joiden avulla yritystä voidaan johtaa kannattavasti eri sidosryhmien tasapainoisella huomioon ottamisella. Toimintojohtaminen ja/tai Balanced Scorecard menetelmä johtamis- ja mittausvälineenä. Johtamisen keskeiset tunnusluvut. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöharjoituksiin Toteutus: Luennot ja harjoitukset Oppimateriaali: Opettajan ilmoittama kirjallisuus + luentomonisteet ja harjoitusmateriaali Opettaja: Saara Heikkonen MODUULI 4: VOIMAVAROJA VAPAUTTAVA IHMISTEN JOHTAMINEN (4 ov) Tavoitteena henkilökohtaisten johtamistaitojen kehittäminen Yritysjohtamisen oikeudelliset puitteet 1 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Opiskelija tuntee työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet sekä yritysjohtajan yhtiö- ja työoikeudellisen aseman. Käydään läpi esimiesasemassa yleisimmin esille tulevia ongelmia. Suoritustapa: Oppimistehtävät. Toteutus: Luennot Oppimateriaali: Kairinen, Matti: Työoikeus perusteineen 2001, Työelämän tietopalvelu, Masku Opettaja: Päivi Ollila Muutosjohtaminen, oppiva organisaatio 1,5 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Osallistuja ymmärtää organisaation muutoksen/kehittämisen edellyttävän sekä yksilötason että organisaatiotason oppimista ja osaa soveltaa oppivan organisaation

5 oppeja omaan työyhteisöönsä parantaakseen organisaationsa kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Osallistuja tunnistaa esimiesroolin vaatimukset onnistuneen muutos- /kehittämisprosessin ohjauksessa ja kehittää valmiuksiaan ohjata em. prosesseja eri vaiheissaan. Suoritustapa: 1.Työkonferenssi (aiheena osallistujien organisaatioiden kehittäminen), 2. harjoitustyö, jonka aiheena joko a) kuvata ja analysoida jokin omassa organisaatiossa toteutettu muutosprosessi tai b) laatia toimintasuunnitelma omassa organisaatiossa kaavaillun muutosprosessin toteuttamiseksi. Toteutus: Luennot, keskustelut, oppimistehtävät Oppimateriaali: Kosonen Karri et al., Muutoksen etulinjassa, Karisto Oy 2002, Otala Leenamaija, Oppimisen etu kilpailukykyä muutoksessa, WSOY 2002, Schein Edgar H., Yrityskulttuuri selviytymisopas Tietoa ja luuloja kulttuurimuutoksesta, Laatukeskus 2001 Opettaja: Päivi Parkko Johtaja työhyvinvoinnin edistäjänä 1,5 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Opiskelija ymmärtää ihmisen työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja tunnistaa mikä merkitys johtamistavalla ja esimiestyöllä on työyhteisön kehittämiseeen. Opiskelija kehittää valmiuksiaan mitata tutkia ja analysoida työyhteisön ja yksilön työhyvinvointia.. Käytännön harjoitustilanteissa opiskelija saa kokemusta ja varmuutta esimiestyössä vastaantulevien tilanteiden hallitsemiseen ja osaa arvioida eri työvälineiden soveltuvuutta ja vaikutusta työyhteisön toimintaan. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöharjoituksiin. Toteutus: Luennot, harjoitukset, ryhmätehtävät Oppimateriaali: Opettajan ilmoittama kirjallisuus + luentomonisteet ja harjoitusmateriaali Opettaja: Seppo Harmaala MODUULI 5: KEHITTÄMISTEHTÄVÄ (5 ov) tavoitteena toteuttaa opittuja työkaluja hyödyntävä projekti, joka parantaa ja kehittää oman organisaation toimintaa Kehittämistehtävä 5 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Opiskelijan työpaikalla (tai muussa yrityksessä/yhteisössä) toteutettu yritysjohtamiseen liittyvä yrityksen tarpeista lähtevä kehitysprojekti, joka raportoidaan kirjallisesti. Kehittämistehtävässään opiskelija määrittelee kehityskohteen, valitsee kehityskohteeseen sopivat menetelmät ja valitsemiaan menetelmiä käyttäen rakentaa ratkaisumallin, jonka toteuttaa. Kehittämistehtävän tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä viedä opinnoissaan hankkimiaan taitoja ja tietoja käytännön tasolle sekä tarjota yritykselle mahdollisuus kehittää toimintojaan opiskelijan oppimisprosessin kautta. Kehittämistehtävän ohjaajina toimivat koulutuksen järjestäjän nimeämä opettaja ja yrityksen nimeämä yhteyshenkilö, joiden kanssa opiskelija tapaa tarvittaessa kehittämistehtävän aikana. Kehittämistehtävän teko nivoutuu henkilökohtainen valmennus osioon (ks. 1. moduuli) Opiskelija kertoo kehittämistehtävänsä tuloksista ryhmälle koulutuksen loppuun sijoittuvassa tilaisuudessa. Suoritustapa: Pitkäjänteinen, itsenäinen työskentely käytännön ongelman ratkaisemiseksi. Tulokset julkaistaan kehitysprojektin raporttina. Lisäksi kehittämistehtävien tulokset esitellään muille opiskelijoille. Opiskelijan onnistuminen projektissa arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointi suoritetaan arviointiryhmässä, jossa on mukana yrityksen edustaja, koulutuksen järjestäjän edustajia ja erikoistumisopintojen arviointiraadin jäseniä. Toteutus: Opas ja ohjeet kehittämistehtävän suorittamiseen annetaan opintojen alussa. Oppimateriaali: Ilmoitetaan kehittämistehtävän esittelyn yhteydessä. Opettaja: Ari Lindeman ja muut henkilön kehittämistehtävän tavoitteiden mukaan valittavat liiketalouden toimialan ja yhteistyökumppaneiden ohjaajat

6 Aikataulu Päivä Viikonpäivä Opintojaksot pe Tutustuminen, tavoitteet, kurssin rakenne la Oppiminen, henkilökohtainen ohjaus pe Kehittämistehtävä la Yritysjohtamisen raamit pe Maailma, skenaariot, toimialan kehitys la Vision merkitys, strategian perusteet pe Strategiaoppien kehitys la Strateginen johtaminen käytännössä pe Uskottava liiketoimintasuunnitelma la Liiketoimintasuunnitelman esittäminen pe Yrityskulttuuri strategisena voimavarana la Johtajan arvopohja pe Asiakkuusajattelu la Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle ja brändi pe CRM ja sisäiset toimintaprosessit la CRM ja sisäiset toimintaprosessit pe Talouden johtamis- ja mittausvälineet la Talouden johtamis- ja mittausvälineet pe Johtamisen keskeiset tunnusluvut la Johtamisen keskeiset tunnusluvut pe Yritysjohtamisen oikeudelliset puitteet la Yritysjohtamisen oikeudelliset puitteet pe Muutosjohtaminen, oppiva organisaatio la Muutosjohtaminen, oppiva organisaatio pe Muutosjohtaminen, oppiva organisaatio la Johtaja työhyvinvoinnin edistäjänä pe Johtaja työhyvinvoinnin edistäjänä la Johtaja työhyvinvoinnin edistäjänä pe Keskustelu: kehittämistehtävä ja johtajana kasvu la Opintojen arviointi

OPETUSSUUNNITELMA YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT 2005-2006 (30 op)

OPETUSSUUNNITELMA YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT 2005-2006 (30 op) Yritysjohtamisen erikoistumisopinnot 1 OPETUSSUUNNITELMA YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT 2005-2006 (30 op) Sisällys sivu I Yleinen osa 1 II Opintojaksokuvaukset 2 III Aikataulu 6 I Yleinen osa Koulutuksen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET06 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos 1 OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YRITTÄJYYDEN ERIKOISTUMISOPINNOT 2 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus antaa johtamiselle?

Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus antaa johtamiselle? Kilpailuylivoimaa johtamisen avulla 1.6.2010 Mitkä ovat oikeita kysymyksiä? Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus j antaa johtamiselle? Väitöstutkimuksen tarkoitus TUTKIMUSKYSYMYS: Onko löydettävissä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op

OPETUSSUUNNITELMA. Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op sivu 1 (9) Amk:n hallitus 10.4.2013 Liite 3 OPETUSSUUNNITELMA Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op Kehitä ammattitaitoasi ja alaasi ennakoi tulevaisuutta

Lisätiedot

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Fysioterapian osasto Osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnittelua Varkauden kaupunki 2012 Suunnittelu ja tarpeiden kartoitus/

Lisätiedot

Yrittäjästä johtajaksi

Yrittäjästä johtajaksi Yrittäjästä johtajaksi Valmennusohjelma yrittäjille, jotka haluavat kehittää omia johtamisen valmiuksia uusien oppien ja ideoiden avulla. Kun yrittäjä mietti omaa ja yrityksensä tulevaisuutta, joudutaan

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Nuoret naiset johtamisurille. Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi

Nuoret naiset johtamisurille. Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi Nuoret naiset johtamisurille Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi Johtajuus on Tehtäväkokonaisuus, johon liittyy odotuksia, vastuita ja velvollisuuksia Suhde, jossa on määritelty

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Johtajuus ja asiantuntijaviestintä

Johtajuus ja asiantuntijaviestintä Johtajuus ja asiantuntijaviestintä Leif Åberg syyslukukausi 2010 12.11. - 17.12.2009 perjantaisin kello 9-13 Unioninkatu 40, sali 6 Kurssi on viestinnän erikoiskurssi (5 op), tai osa Johtamisen sivuainekokonaisuutta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS

AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS KULTTUURITAPAHTUMIEN VAPAAEHTOISTYÖN JOHTAMINEN Erikoistumisopinnot 30 op 19.1.2012-30.11.2012 KULTTUURITAPAHTUMIEN VAPAAEHTOISTYÖN JOHTAMINEN Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutus 30 op

Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutus 30 op Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutus 30 op 8.10.2009 Kehittämispäällikkö, HM Sari Hanka Suunnittelija, KTM Tuula Vehmas HY, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Organisaation strategiset tavoitteet

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen JOHTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Opintojen tavoitteena on selkeyttää ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ 9 MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt.

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Koulutuksen tavoitteet: Saada kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Opitaan yhdessä; kokemuksia osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämisestä HAAGA-HELIAN ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaaajan koulutusohjelmaan Tiina Laiho ja Teppo Rantala 11.11.2014 Lahden

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala OPINTO-OPAS 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot 30 op Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Fysioterapian,

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Johtajuus ja asiantuntijaviestintä

Johtajuus ja asiantuntijaviestintä Uusittu 16.11.2010 Johtajuus ja asiantuntijaviestintä Leif Åberg syyslukukausi 2010 12.11. - 17.12.2009 perjantaisin kello 9-13 Unioninkatu 40, sali 6 Kurssi on viestinnän erikoiskurssi (5 op), tai osa

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara!

Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! 1 Esimiesvalmennus entistä tietoisempaan johtajuuteen Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! Hyvä johtaja ja esimies! Tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

GOLF- johdon valmennusohjelma Johtamisen erikoisammattitutkinto

GOLF- johdon valmennusohjelma Johtamisen erikoisammattitutkinto GOLF- johdon valmennusohjelma Johtamisen erikoisammattitutkinto Perho PROn, FGMA:n ja SGK:n yhteistyössä toteutettava valmennusohjelma on tarkoitettu Golf-yhteisöjen toimitusjohtajille ja tulosvastuullisille,

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (90 op) Tradenomi (ylempi AMK) 2.3.2011 Liiketalous Kuopio 2 Koulutuksen lähtökohdat Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Osaamispääoman johtaminen

Osaamispääoman johtaminen johtaminen Leenamaija Otala, ProCompetence Oy, Inc Leenamaija Otala DIGITAL COMPETENCE AND LEARNING DCL-KONFERENSSI. 3. 4.11.2009 Hämeenlinna Esityksen sisältö Osaamisesta osaamispääomaa hallinta, kehittäminen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Vieritutkimuskoulutus verkossa Työn tilaajana oli Labquality Oy Marja Heikkinen Päivi Rauvo Työssäni loin asiasisällön vieritutkimuksia käsittelevään verkkokoulutukseen

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op 2 (8) Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke)

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Savotta -pilotti Opetuksen toteutus NRO I - kevät syksy 2012 (Voitto Kuosmanen) Sosiaalialan koulutusohjelma (Kemi-Tornion AMK)

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Innovatiivisuus valmennustoiminnassa

Innovatiivisuus valmennustoiminnassa Innovatiivisuus valmennustoiminnassa Tunnus: TKI2SV002 Laajuus: 5 OP Ajoitus: Lukukaudet 1-4 Opintojakson taso: Kaikille yhteiset opinnot Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy omalla toiminnallaan kehittämään

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI

KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI Nimi Opetuspiste OSAAMISPASSI Kansainvälisyystutor -opinnot kuuluvat etiikan opintoihin. Saamasi opintoviikkomäärän laajuus riippuu siitä, miten paljon syvennät osaamistasi

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Muutoksen arkkitehtuuri! "

Muutoksen arkkitehtuuri! Muutoksen arkkitehtuuri! Organisaatioiden kehittäminen ja muutos 2015! Haaga-Helia 17.3.2011 Ari Tikka! Ari Tikka Kaikki mallit ovat vääriä, jotkut ovat hyödyllisiä.! - (GPE Box, matemaatikko)! DI 1986,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot