OPETUSSUUNNITELMA YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT (20 ov)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT 2004-2005 (20 ov)"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT (20 ov) Yleinen osa Koulutuksen kuvaus on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun lukuvuonna toteuttama johtamisen erikoistumisopintokokonaisuus. Koulutuksen tavoite Erikoistumisopinnot antavat erityisesti pk-yritysten johtotehtävissä työskenteleville tai niihin tähtääville henkilöille johtamistaitojen sekä organisaation osaamisen kasvattamismahdollisuuden. Koulutuksen jälkeen henkilö ymmärtää yrityksen johtamisen monimuotoisen kokonaisuuden, on parantanut henkilökohtaisia johtamisvalmiuksiaan ja osaa hyödyntää opinnoissa saamiaan työkaluja tuottaakseen organisaatiolleen lisäarvoa. Lisäksi koulutus antaa konkreettiset valmiudet ja mahdollisuudet kehittää yritystoimintaa kehittämistehtävän (5 ov) muodossa. Kohderyhmä Koulutus sopii erityisesti pk-sektorin yrityksissä parhaillaan johtotehtävissä toimiville tai niihin tähtääville henkilöille. Pääsyvaatimuksena on ammattikorkeakoulu- tai muu korkeakoulututkinto. Koulutukseen voi tulla valituksi myös henkilö, jolla on muutoin hankitut riittävät opiskeluvalmiudet. Koulutukseen valitaan enintään 20 opiskelijaa opiskelu- ja työtodistusten sekä henkilökohtaisen haastattelun perusteella. Koulutuksen kesto Koulutuksen laajuus on 20 opintoviikkoa ja koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena 1,5 vuoden aikana. Ajoitus Sisältö Koulutusaika on Koulutus koostuu seuraavista moduuleista (yhteensä 20 opintoviikkoa) MODUULI 1: Orientoituminen oppimiseen, osaamiseen sekä itsetuntemukseen (2 ov) MODUULI 2: Muuttuvan liiketoiminnan hahmottaminen strategiatyöskentelyn ja arvojohtamisen avulla (5 ov) MODUULI 3: Lisäarvoa tuottava asiakkuuksien ja talouden johtaminen (4 ov) MODUULI 4: Voimavaroja vapauttava ihmisten johtaminen (4 ov) MODUULI 5: Kehittämistehtävä (5 ov) Koulutuksen kuuluvan 5 opintoviikon kehittämistehtävän opiskelija toteuttaa omalla työpaikallaan. Lisäksi opiskelija esittelee toteuttamansa kehityshankkeen tulokset opiskelijaryhmälle. Opiskelijalla on mahdollisuus aiemmilla vastaavilla suorituksillaan korvata enintään 20% moduuleista 2-4. Toteutus Koulutuksen lähiopetusjaksot toteutetaan perjantaisin klo ja lauantaisin klo Yksi lähiopetusjakso (pe-la, 12 h) ja siihen liittyvä itsenäinen työskentely vastaa yhtä opintoviikkoa (40 h) Kts. Aikataulu. Lähiopetusjaksoihin liittyvä itsenäinen työskentely koostuu kirjallisuuden lukemisesta, harjoitustöistä ja oppimistehtävistä sekä kehittämistehtävän suunnittelusta ja toteutuksesta.

2 Arviointi Hinta Opettaja arvioi opiskelijan opintosuoritukset (harjoitustyöt, tentit ja muut vastaavat) arvosanoin 0 (hylätty), 1-2 (tyydyttävä), 3-4 (hyvä) ja 5 (kiitettävä). Koulutuksen hinta on 168 euroa. (alv. 0 %, arvonlisäveroton koulutuspalvelu) Maksu suoritetaan koulutuksen alkaessa yhdessä erässä. Opintojaksokuvaukset MODUULI 1: ORIENTOITUMINEN OPPIMISEEN, OSAAMISEEN SEKÄ ITSETUNTEMUKSEEN (2 ov) Tavoitteena antaa opiskelijalle työkalut koulutuksen hyödyntämiseen omassa johtamistyössään Orientoituminen oppimiseen ja osaamiseen 1 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Opiskelija saa kuvan opintojen rakenteesta ja toteutuksesta sekä tavoitteista. Opiskelija asettaa omat oppimistavoitteensa ja niveltää ne ryhmän tavoitteisiin. Hän tutustuu erilaisiin oppimiskäsityksiin ja siihen, mitkä periaatteet ohjaavat oppimisprosessin ohjausta yritysjohtamisen erikoistumisopinnoissa. Lisäksi opiskelija tutustuu ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluihin ja opintoja tukevaan verkko-oppimisympäristöön. Opiskelija alkaa rajaamaan omaa kehittämistehtäväänsä. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen Toteutus: Orientaatio ja päätöskeskustelu Oppimateriaali: Ilmoitetaan opiskelijavalinnan yhteydessä Opettajat: Ari Lindeman, Leena Karvonen Henkilökohtainen valmennus 1 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Yritysjohtamisen erikoistumisopintoihin sisältyy henkilökohtainen komponentti, joka kulkee nimellä Henkilökohtainen valmennus Integrated Development. Henkilökohtaisen valmennuksen tavoitteena on kehittää osallistujan kykyä viedä oma kehittämishanke läpi aikataulussa ja tukea osallistujan kasvua ja onnistumista itsensä näköisenä johtajana. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen Toteutus: Opintojen kuluessa toteutetaan kolme valmennustuokiota: (1) tunneälyn itsearviointi, kehittämishankkeen tavoitteet -> omat kehittymistarpeet, (2) omasta toiminnasta oppiminen, kehittämishankkeen suuntaus -> tavoitetason tarkennus, (3) Johtamisnäyte, palaute ja arviointikeskustelu, kehittämishankkeen raportointi. Kahdessa ensimmäisessä valmentaja ja valmennettava tapaavan kasvokkain 1,5 tuntia/krt. Kolmas valmennustuokio toteutetaan valmennettavan aidossa johtamistilanteessa esimerkiksi oman tiimin toiminnan puitteissa. Tällöin valmentaja tekee havaintoja valmennettavan toiminnasta, minkä jälkeen tilannetta tarkastellaan palauteja ohjauskeskustelussa, kesto yhteensä 3 tuntia. Henkilökohtainen valmennus pyrkii integroimaan osallistujan kokonaisvaltaisen kehittymisen inhimilliseen toimintaan liittyvillä eri alueilla: Valmennuksessa kiinnitetään huomiota käyttäytymiseen ja sen muutoksiin, ajattelun ja tilanteiden analysointikyvyn kehittymiseen sekä persoonallisten ominaisuuksien tunnistamiseen ja tietoiseen käyttöön johtamisessa. Valmennusta ohjaa oletus, jonka mukaan ammattilaisen onnistuminen edellyttää taidon, tiedon ja asennoitumisen integroimista eli osaamisen synteesiä. (Ojanen, 1990). Henkilökohtainen valmennus on luonteeltaan konsultatiivista ja se perustuu (a) luottamuksellisuuteen ja yksilön ainutlaatuisuuden kunnioittamiseen, (b) ajatukseen oppimisesta ja kasvusta ongelmalähtöisenä prosessina, joka liittyy johonkin tilanteeseen, (c) asiakaskeskeisen konsultoinnin periaatteille: (i) konsultointiprosessin vaiheet (sopiminen irtautuminen) ja (ii) interventiotyylit (hyväksyvä, kyselevä, peilaava, neuvova), ja (d) tunneälyn teoriaan (itsetuntemus, itsehallinta, motivoituminen, empatia, viestintä- ja vaikuttamistaidot). Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alkaessa Opettajat: Ari Lindeman

3 MODUULI 2: MUUTTUVAN LIIKETOIMINNAN HAHMOTTAMINEN STRATEGIATYÖSKENTELYN JA ARVOJOHTAMISEN AVULLA (5 ov) Tavoitteena oppia ennakoimaan muuttuvassa toimintaympäristössä ja rakentaa kokonaiskuva strategisesta johtamisesta, jossa luova suunnittelu ja oivaltava toteutus muovaavat jatkuvasti kehkeytyvää tarinaa. Yritysjohtamisen raamit 1 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Tämän (strategiseen) johtamiseen orientoivan osion tavoitteena on innostaa opiskelijaa ajattelemaan, mitä yritysjohtaminen oikeastaan on. Tavoitteena on perehtyä yritystoiminnan tarkoitukseen asiakkuuksien luominen ja selvittää, miten keskittyminen yrityksen perustehtäviin innovointi ja markkinointi auttaa yritysjohtajaa onnistumaan. Osion aikana osallistuja muodostaa kuvan kasvuhakuisen yrityksen raameista, joita ovat kilpailu, riskinotto, voitonteko, jatkuvuus ja yhteiskuntavastuu. Lisäksi osallistuja päivittää käsityksensä yritystoiminnan makroympäristöstä ja sen trendeistä. Suoritustapa: Referaatti Toteutus: Luennot, keskustelut, Oppimateriaali: Peter F. Drucker, Druckerin parhaat, WSOY, Opettaja: Ari Lindeman Strateginen johtaminen 2 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Oppia ottamaan etäisyyttä omaan toimintaan ja analysoimaan luovasti liiketoiminnan mahdollisuuksia ja uhkia. Muodostaa näkemys oman toimialan kehityksestä käyttäen skenaarioita strategiatyön apuvälineenä. Oivaltaa perusstrategian ja kilpailustrategian merkitys yritystoiminnassa. Muodostaa käsitys vision käytännön vaikutuksista. Ymmärtää strategisen johtamisen arjen haasteet eli se, miten yhdistää shakinpelaajan, prosessin ohjaajan ja jämäkän johtajan roolit. Muodostaa käsitys strategiaoppien kehityksestä 1960-luvulta 2000-luvulle sekä luoda oman yrityksen (johtamistyön) osalta kokonaiskuva siitä, miten strategiaopit näkyvät käytännössä eli, miten suunnittelusta ja toteutuksesta edetään hyvään, menestyksekkääseen tarinaan. Suoritustapa: Luennot, harjoitustyöt, tentti (strategiaoppien kehitys) Toteutus: Luennot ja harjoitukset, Harj.1: Lähtökohtatiedot ja oletukset sekä pelikentän analyysi; Harj. 2: Strategiaprosessin simulointi; Harj. 3.: Strategisen johtajuuden itsearviointi Oppimateriaali: Bengt Karlöf, Strategia - suunnittelusta toteutukseen, WSOY, Opettajan suosittelema oheislukemisto. Opettaja: Ari Lindeman + (vierailija tai vierailu) Liiketoimintasuunnitelma 1 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Ymmärtää, millainen on nykyaikainen liiketoimintasuunnitelma ja sen strategiset lähtökohdat. Oppia laatimaan uskottava liiketoimintasuunnitelma. Kehittää taitoa esittää liiketoimintasuunnitelma vakuuttavasti. Suoritustapa: Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja esittäminen Toteutus: Luennot, esitykset, vierailija Oppimateriaali: McKinsey & Company, Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, WSOY, Opettaja: Ari Lindeman + vierailija Yritystarina, arvot ja kulttuuri 1 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Oppia tutkimaan ja tunnistamaan yrityskulttuuria. Tutustua siihen, miten yrityskulttuuri vaikuttaa yrityksen kehittymiseen, kasvuun ja menestymiseen. Tunnistaa johtajan oma vaikutus yrityskulttuuriin ja yritystarinaan. Pohtia arvojen merkitystä yritysjohtamisessa. Kehittää

4 omaa arvopohjaista johtamisotetta ja sitä, miten valitun linjan voi pitää kovassakin paikassa, paineiden alla. Suoritustapa: Harjoitustyö: Yrityskulttuurin tutkiminen itsearviointina ja vertaispareittain Toteutus: Luennot, keskustelut, pienryhmät, vertaisparityökentely Oppimateriaali: Edgar H. Schein, Organisaatiokulttuuri ja johtaminen, Weilin+Göös, 1987 tai uudempi. Opettaja: Ari Lindeman MODUULI 3: LISÄARVOA TUOTTAVA ASIAKKUUKSIEN JA TALOUDEN JOHTAMINEN (4 ov) Tavoitteena asiakkuuksien hallinnan ja tuloksellisen liiketoiminnan yhdistäminen Lisäarvoa tuottavien asiakkuuksien johtaminen 2 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Asiakkuusajattelu ja verkostot, lisäarvon tuottaminen asiakkaalle brändin luomisen pohjana, CRM asiakassuhteen arvon hallinta, sisäisten toimintaprosessien ja tuottavuuden kehittäminen ( Suoritustapa: Harjoitustyöt Toteutus: Luennot, keskustelut Oppimateriaali: Rope Timo (2003) Johdon markkinointiratkaisut Strateginen markkinointi. WSOY. Kotler Philip (1999) Muuttuva markkinointi luo, voita ja hallitse markkinoita. WSOY. Opettaja: Kai Koski Talouden johtaminen 2 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Opiskelija oppii tuntemaan nykyaikaisia johtamismalleja, joiden avulla yritystä voidaan johtaa kannattavasti eri sidosryhmien tasapainoisella huomioon ottamisella. Toimintojohtaminen ja/tai Balanced Scorecard menetelmä johtamis- ja mittausvälineenä. Johtamisen keskeiset tunnusluvut. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöharjoituksiin Toteutus: Luennot ja harjoitukset Oppimateriaali: Opettajan ilmoittama kirjallisuus + luentomonisteet ja harjoitusmateriaali Opettaja: Saara Heikkonen MODUULI 4: VOIMAVAROJA VAPAUTTAVA IHMISTEN JOHTAMINEN (4 ov) Tavoitteena henkilökohtaisten johtamistaitojen kehittäminen Yritysjohtamisen oikeudelliset puitteet 1 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Opiskelija tuntee työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet sekä yritysjohtajan yhtiö- ja työoikeudellisen aseman. Käydään läpi esimiesasemassa yleisimmin esille tulevia ongelmia. Suoritustapa: Oppimistehtävät. Toteutus: Luennot Oppimateriaali: Kairinen, Matti: Työoikeus perusteineen 2001, Työelämän tietopalvelu, Masku Opettaja: Päivi Ollila Muutosjohtaminen, oppiva organisaatio 1,5 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Osallistuja ymmärtää organisaation muutoksen/kehittämisen edellyttävän sekä yksilötason että organisaatiotason oppimista ja osaa soveltaa oppivan organisaation

5 oppeja omaan työyhteisöönsä parantaakseen organisaationsa kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Osallistuja tunnistaa esimiesroolin vaatimukset onnistuneen muutos- /kehittämisprosessin ohjauksessa ja kehittää valmiuksiaan ohjata em. prosesseja eri vaiheissaan. Suoritustapa: 1.Työkonferenssi (aiheena osallistujien organisaatioiden kehittäminen), 2. harjoitustyö, jonka aiheena joko a) kuvata ja analysoida jokin omassa organisaatiossa toteutettu muutosprosessi tai b) laatia toimintasuunnitelma omassa organisaatiossa kaavaillun muutosprosessin toteuttamiseksi. Toteutus: Luennot, keskustelut, oppimistehtävät Oppimateriaali: Kosonen Karri et al., Muutoksen etulinjassa, Karisto Oy 2002, Otala Leenamaija, Oppimisen etu kilpailukykyä muutoksessa, WSOY 2002, Schein Edgar H., Yrityskulttuuri selviytymisopas Tietoa ja luuloja kulttuurimuutoksesta, Laatukeskus 2001 Opettaja: Päivi Parkko Johtaja työhyvinvoinnin edistäjänä 1,5 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Opiskelija ymmärtää ihmisen työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja tunnistaa mikä merkitys johtamistavalla ja esimiestyöllä on työyhteisön kehittämiseeen. Opiskelija kehittää valmiuksiaan mitata tutkia ja analysoida työyhteisön ja yksilön työhyvinvointia.. Käytännön harjoitustilanteissa opiskelija saa kokemusta ja varmuutta esimiestyössä vastaantulevien tilanteiden hallitsemiseen ja osaa arvioida eri työvälineiden soveltuvuutta ja vaikutusta työyhteisön toimintaan. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöharjoituksiin. Toteutus: Luennot, harjoitukset, ryhmätehtävät Oppimateriaali: Opettajan ilmoittama kirjallisuus + luentomonisteet ja harjoitusmateriaali Opettaja: Seppo Harmaala MODUULI 5: KEHITTÄMISTEHTÄVÄ (5 ov) tavoitteena toteuttaa opittuja työkaluja hyödyntävä projekti, joka parantaa ja kehittää oman organisaation toimintaa Kehittämistehtävä 5 ov Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Opiskelijan työpaikalla (tai muussa yrityksessä/yhteisössä) toteutettu yritysjohtamiseen liittyvä yrityksen tarpeista lähtevä kehitysprojekti, joka raportoidaan kirjallisesti. Kehittämistehtävässään opiskelija määrittelee kehityskohteen, valitsee kehityskohteeseen sopivat menetelmät ja valitsemiaan menetelmiä käyttäen rakentaa ratkaisumallin, jonka toteuttaa. Kehittämistehtävän tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä viedä opinnoissaan hankkimiaan taitoja ja tietoja käytännön tasolle sekä tarjota yritykselle mahdollisuus kehittää toimintojaan opiskelijan oppimisprosessin kautta. Kehittämistehtävän ohjaajina toimivat koulutuksen järjestäjän nimeämä opettaja ja yrityksen nimeämä yhteyshenkilö, joiden kanssa opiskelija tapaa tarvittaessa kehittämistehtävän aikana. Kehittämistehtävän teko nivoutuu henkilökohtainen valmennus osioon (ks. 1. moduuli) Opiskelija kertoo kehittämistehtävänsä tuloksista ryhmälle koulutuksen loppuun sijoittuvassa tilaisuudessa. Suoritustapa: Pitkäjänteinen, itsenäinen työskentely käytännön ongelman ratkaisemiseksi. Tulokset julkaistaan kehitysprojektin raporttina. Lisäksi kehittämistehtävien tulokset esitellään muille opiskelijoille. Opiskelijan onnistuminen projektissa arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointi suoritetaan arviointiryhmässä, jossa on mukana yrityksen edustaja, koulutuksen järjestäjän edustajia ja erikoistumisopintojen arviointiraadin jäseniä. Toteutus: Opas ja ohjeet kehittämistehtävän suorittamiseen annetaan opintojen alussa. Oppimateriaali: Ilmoitetaan kehittämistehtävän esittelyn yhteydessä. Opettaja: Ari Lindeman ja muut henkilön kehittämistehtävän tavoitteiden mukaan valittavat liiketalouden toimialan ja yhteistyökumppaneiden ohjaajat

6 Aikataulu Päivä Viikonpäivä Opintojaksot pe Tutustuminen, tavoitteet, kurssin rakenne la Oppiminen, henkilökohtainen ohjaus pe Kehittämistehtävä la Yritysjohtamisen raamit pe Maailma, skenaariot, toimialan kehitys la Vision merkitys, strategian perusteet pe Strategiaoppien kehitys la Strateginen johtaminen käytännössä pe Uskottava liiketoimintasuunnitelma la Liiketoimintasuunnitelman esittäminen pe Yrityskulttuuri strategisena voimavarana la Johtajan arvopohja pe Asiakkuusajattelu la Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle ja brändi pe CRM ja sisäiset toimintaprosessit la CRM ja sisäiset toimintaprosessit pe Talouden johtamis- ja mittausvälineet la Talouden johtamis- ja mittausvälineet pe Johtamisen keskeiset tunnusluvut la Johtamisen keskeiset tunnusluvut pe Yritysjohtamisen oikeudelliset puitteet la Yritysjohtamisen oikeudelliset puitteet pe Muutosjohtaminen, oppiva organisaatio la Muutosjohtaminen, oppiva organisaatio pe Muutosjohtaminen, oppiva organisaatio la Johtaja työhyvinvoinnin edistäjänä pe Johtaja työhyvinvoinnin edistäjänä la Johtaja työhyvinvoinnin edistäjänä pe Keskustelu: kehittämistehtävä ja johtajana kasvu la Opintojen arviointi

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Johtajuus ja asiantuntijaviestintä

Johtajuus ja asiantuntijaviestintä Johtajuus ja asiantuntijaviestintä Leif Åberg syyslukukausi 2010 12.11. - 17.12.2009 perjantaisin kello 9-13 Unioninkatu 40, sali 6 Kurssi on viestinnän erikoiskurssi (5 op), tai osa Johtamisen sivuainekokonaisuutta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke)

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Savotta -pilotti Opetuksen toteutus NRO I - kevät syksy 2012 (Voitto Kuosmanen) Sosiaalialan koulutusohjelma (Kemi-Tornion AMK)

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Johtajuus ja asiantuntijaviestintä

Johtajuus ja asiantuntijaviestintä Uusittu 16.11.2010 Johtajuus ja asiantuntijaviestintä Leif Åberg syyslukukausi 2010 12.11. - 17.12.2009 perjantaisin kello 9-13 Unioninkatu 40, sali 6 Kurssi on viestinnän erikoiskurssi (5 op), tai osa

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

Innovatiivisuus valmennustoiminnassa

Innovatiivisuus valmennustoiminnassa Innovatiivisuus valmennustoiminnassa Tunnus: TKI2SV002 Laajuus: 5 OP Ajoitus: Lukukaudet 1-4 Opintojakson taso: Kaikille yhteiset opinnot Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy omalla toiminnallaan kehittämään

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Opetussuunnitelma Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi LUOVIEN TYÖMENETELMIEN

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ

ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ Miksi tarvitaan ohjausta? Ohjaus käsitteenä mainitaan kaikissa uusissa opetussuunnitelmien perusteissa Käsitys oppimisesta (learning) ja opettamisesta (teaching) sekä muutokset

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

OSA I Strategia miksi ja miten

OSA I Strategia miksi ja miten SISÄLLYS ESIPUHE...11 SAATESANAT KOLMANTEEN PAINOKSEEN...14 OSA I Strategia miksi ja miten 1. STRATEGIAN TAUSTATEKIJÄT...17 Organisaatiot ovat olemassa asiakkaitaan varten...17 Hinta määräytyy markkinoilla...18

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke)

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Opetuksen toteutus työelämäyhteydessä II (11/2012 12/2014) Sosiaalialan koulutusohjelma (Kemi-Tornion AMK) Ryhmä: YPT/SOK21 Sisältö

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Joko tiedät, mikä on SeAMK FramiPro Opiskelijainfot syksy 2013

Joko tiedät, mikä on SeAMK FramiPro Opiskelijainfot syksy 2013 Joko tiedät, mikä on SeAMK FramiPro Opiskelijainfot syksy 2013 Mikä on FramiPro? SeAMKin moniammatillinen, työelämälähtöinen, projektioppimiseen perustuva yhteinen oppimisympäristö eri alojen opiskelijoille

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Karstulan kunta/sivistystoimi 8.4.2008 1. TAVOITTEET Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, osallistuvia, vastuuta kantavia

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op Koulutuksen sisältösuunnitelma Maanantai 22.11.2010 Klo 9-11.30 Koulutukseen osallistujat Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt Ennakkotehtävä; mitä tiedän henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen

Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen Vuoropäällikkövalmennus Jollas Instituutti Niko Vastamäki Mistä on hyvä vuoropäällikkö tehty? Jotta vuoropäälliköt pystyvät varmistamaan omalta osaltaan toimipaikkansa

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

YLIOPISTOARVOSANOJEN LINJA. Opetussuunnitelma 2010-2011

YLIOPISTOARVOSANOJEN LINJA. Opetussuunnitelma 2010-2011 YLIOPISTOARVOSANOJEN LINJA 2010-2011 Sisältö Esimerkki linjan opinnoista Tavoitteet Opetusmenetelmät Opintojen sisältö. tavoitteet ja vaadittavat suoritukset Kasvatustieteen perusopinnot Erityispedagogiikan

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 - Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT Tervetuloa

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

TEKLiideri Teknisen Kaupan johtamisohjelma syksy yhteistyössä

TEKLiideri Teknisen Kaupan johtamisohjelma syksy yhteistyössä TEK Teknisen Kaupan johtamisohjelma syksy 2016 TEKn tavoitteet TEK on kohdennettu johtajille ja esimiehille, jotka haluavat uudistua ja kehittää johtamistaan uudelle tasolle. valmentaa esimiehiä tehokkaasti

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖT III Aikuissosiaalityön käytäntötutkimus ja asiantun1jatyö (syventävät opinnot, 10 op)

KÄYTÄNNÖT III Aikuissosiaalityön käytäntötutkimus ja asiantun1jatyö (syventävät opinnot, 10 op) KÄYTÄNNÖT III Aikuissosiaalityön käytäntötutkimus ja asiantun1jatyö (syventävät opinnot, 10 op) Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Vaasan seudun sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikka Kevät 2015 TavoiCeet

Lisätiedot

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa?

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Laadunhallinta ja tuloksellisuus lukiokoulutuksessa Lukioseminaari 11.4.2012, Kuntatalo Juha Karvonen, kehittämispäällikkö Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Lukioseminaari 11.4.2012 Lukion

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot