Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 208

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 208"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 208 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Hannu Oikarinen PJ (vas) Antti Oikarinen (vas) Pekka Nyman VPJ (sit) Veli Humalalampi (sit) Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Eija Hietala (vas) Annika Kostamo (sit) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Hanne Suokanerva (sit) Raili Martin (sit) MUUT SAAPUVILLA Panu Leinonen kvalt pj (sit) pois 120 alkaen OLLEET Milja Pyhäjärvi kvalt:n I vpj. (kd) Heikki Honkanen kvalt:n II vpj. (kesk) Erkki Parkkinen kunnanjohtaja Anja Niemi kunnansihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hannu Oikarinen Anja Niemi PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Pirkko Hyötylä PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Hanne Suokanerva Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 108, 109 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 108 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 109 Kunnan hallintosäännön ( ) 16 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marko Poikelan ja Hanne Suokanervan, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pirkko Hyötylä ja Hanne Suokanerva. Hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 110 ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 110 Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siten, että lisäasiana käsitellään 120 Gps-laitteen ja mittausaineiston käsittelyohjelmiston hankinta (liitteet 12 ja 13). Lisäksi lisätään pykälään 114 liite 10 Rakennustarkastajan hakuilmoitus ja pykälään 117 liite 11 vuokrasopimusluonnos. Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 111 PELKOSENNIEMEN KUNNAN OSALLISTUMINEN LAAJAKAISTARAKENTAMISTA TOTEUTTAVAN KUNNALLISEN YHTIÖN PERUSTAMISSELVITYKSEEN Khall 111 Lapin liitto on järjestänyt Laajakaista kaikille hankkeeseen liittyen 5 hakukierrosta yli 40 hankealueelle. Hanke-ehdotuksia on saatu vain 6 hankealueelle. Viimeisessä helmikuun lopussa päättyneessä laajakaistahaussa ei saatu tarjouksia lainkaan. Tämän johdosta Lapin liitto on käynnistänyt esiselvityksen, jossa on haettu toimijoita verkon rakentajaksi alueellisesti tai maakunnallisesti. Lapissa selvityksen on toteuttanut Jukka-Pekka Joensuu PwC:stä. Esiselvityksen, keskeinen tulos on seuraava: Mikäli laajakaistaverkon rakentamiseen päädytään operaattorin eli perinteisen teleyrityksen kautta, suurin osa tarpeellisesta verkosta jäisi rakentamatta. Tämän johdosta suositellaan toimenpiteiden aloittamista uuden osakeyhtiön, "Lapin Seutuverkot Oy:n", perustamiseksi laajakaistahankkeen toteuttamista ja verkon ra kentamista varten sekä hankkeen jatkovalmistelua sekä konkreettisia rahoitusneuvotteluja valittavien rahoituskumppaneiden kanssa. Esiselvityksessä on tehty karkeat laskelmat yhtiön liiketoiminnasta ja niiden perusteella näyttäisi, että Lappiin on löydettävissä pitkällä aikavälillä kannattava kuntayhtiömalli. Esiselvityksen tiivistelmä liitteenä nro. 1. Laajakaistahankkeiden toteutus on edennyt eri puolella Suomea vaihtelevasti. Osassa maakuntia hankkeita on toteutumassa niin paljon, että maakuntakohtaiset valtion rahoituskiintiöt ovat ylittyneet. Valmisteilla olevassa Laajakaista kaikille -hankkeen välitarkastelussa tultaneen esittämään, että rahoituksen maakuntakiintiöistä luovuttaisiin. Tämän johdosta Lapin vielä käyttämätön kiintiö voidaan vapauttaa muiden maakuntien käyttöön. Lapissa tarvitaan uusia toimenpiteitä hankkeen toteuttamiseksi, jotta saisimme käytettyä Lapille varatun n. 17 ME:n rahoitusosuuden laajakaistarakentamiseen kuntien suunnittelemalla tavalla. Yhtiömallin rakentaminen vaatii jatkotyöstämistä ja käytännön toimenpiteitä mm. tarkennetun liiketoimintasuunnitelman laatimisen, sopimusmallien valmistelun, yhtiöjärjestyksen laatimisen ja erilaisten osakesarjojen suunnittelun. Mikäli riittävä määrä kuntia haluaa jatkaa yhtiömallin rakentamista, Lapin liitto jatkaa selvityksen tekemistä osana Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomihanketta, johon on saatu rahoitus Euroopan maaseudun kehit-

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 111 tämisen maatalousrahastosta. Kunnilta ei tässä vaiheessa tarvita rahoitusta jatkotyön tekemiseen. Kuntia pyydetään ilmoittamaan halukkuutensa osallistua jatko valmisteluun mennessä. Pelkosenniemen kunnanhallitus päättää osallistua laajakaistarakentamista toteuttavan kunnallisen yhtiön perustamisselvitykseen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 112 ESITYKSET LAPIN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN Khall 112 Lapin liitto valmistelee maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa vuosille Toteuttamissuunnitelmassa esitellään Lapin keskeisimmät maakuntaohjelmaa kahtena seuraavana vuonna toteuttavat hankkeet sekä näiden edellyttämät rahoitustarpeet. Lapin liitto pyytää kuntia syksyllä 2011 toteutettavaa kuntakierrosta varten (Pelkosenniemi/Pyhä klo 12.00) tarkastamaan maakuntaohjelman hanke-esityksiä mennessä (sovittu palautus KH jälkeen). Kirje esitysten pyytämisestä, liite nro 2. Pelkosenniemen kunta esittää Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan oheisesta liitteestä nro 3 ilmenevät hanke-esitykset. Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siten, että hänet valtuutetaan tekemään esityksiin pieniä tarkennuksia / korjauksia elinkeinoosaston kommenttien perusteella. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 113 RAKENNUSTARKASTAJA MARKKU KANKAANRANNAN IRTISANOUTUMINEN Khall 113 Rakennustarkastaja Markku Kankaanranta on päivätyllä kirjeellään irtisanoutunut rakennustarkastajan virasta alkaen. Kirje liite nro 4. Irtisanomisaika on virkasuhteen keston perusteella kaksi kuukautta. Uuden viranhaltijan palkkausprosessin ja muutoin siirtymäajan keskeneräisten töiden järjestelyjen ja loppuunsaattamisen vuoksi on neuvoteltu Kankaanrannan ja hänen uuden työnantajan edustajan kanssa työtehtävien hankkimisesta tarvittaessa palvelujen ostona tuntilaskutusperiaatteella. Kunnanhallitus merkitsee Markku Kankaanrannan irtisanoutumisen rakennustarkastajan virasta alkaen tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 114 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Khall 114 Pelkosenniemen kunnan rakennustarkastajan virka tulee avoimeksi Teknisen toimen tehtävien hoito, lakimääräinen rakennustarkastus ja -valvonta sekä osastonjohtajuus vaativat nopeaa rekrytointia tai muita järjestelyjä. Tavoitteena on uuden viranhaltijan saanti parhaassa tapauksessa jo alkaen. Rakennustarkastuksen ja -valvonnan lakimääräinen hoito vaatii tietyn pätevyyden, mikä rajaa hakukriteerejä ja on hoidettavana tehtävänä otettava rekrytoinnissa huomioon. Samoin kunnan teknisen toimen nykyinen jäljelle jäävä johtotason organisaatio vaatii mielellään vahvempaa osaamista rakentamisesta ja rakennuttamisesta joko omasta organisaatiosta taikka ostopalveluna. Osaston johtajuus voidaan järjestää eri vaihtoehtoina. Uuden haettavan henkilön toimenkuva tulee harkita kokonaisuutena rakennustarkastuksen vaateet huomioon ottaen ja muutoin suhteutettuna olemassa olevaan jäljelle jäävään organisaatioon sekä arvioiden, miten parhaiten, tehokkaimmin ja taloudellisimmin saadaan uusi viranhaltija rekrytoitua. Kunnalla ja toimielimenä valtuustolla tulee olla tarvittaessa valmius muuttaa hallintosääntöä, organisaation toimenkuvia ja johtosuhteita tässä tilanteessa kun teknisen toimen keskeisin viranhalija siirtyy pois kunnan organisaatiosta. Kunnanvaltuuston päätöksen perusteella tulee joka tapauksessa tarkastella teknisen toimen organisaatiota ja sen muutostarvetta esim. viranomaistoimintojen ja muiden toimintojen eriyttäminen. Tässä yhteydessä keskeisen henkilön irtisanoutuessa on helpompi tarkastella koko organisaation ohella myös yksittäisten viran- ja toimenhaltijoiden toimenkuvia ja muuttaa niitä tarvittaessa. Rekrytointiprosessin kestosta ja uuden viranhaltijan aloittamisajankohdasta riippuen on neuvoteltu nykyisen viranhaltijan palvelujen ostosta tietyiltä kriittisiltä osin tarvittaessa uudelta työnantajalta. Ensisijaisesti tulee kyseeseen viranomaistoimintojen määräaikainen ostaminen ja muutaman keskeisen investoinnin lopputoimien suorittaminen.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 114 Järjestelyssä tulee huolehtia myös Savukosken kunnan kanssa olevan sopimuksen velvoitteiden hoidosta. Osastonjohtajuuden osalta tulee sijaisjärjestely (rakennusmestari) tarvittaessa ja tarvittavilta osin noudatettavaksi nykyisen viranhaltijan loppuviranhoidon ajaksi, mihin ajoittuu pääosin lomien ja säästövapaiden pitämistä sekä uuden rekrytointiin saakka. Yksi keskeinen työtehtävä on vuoden 2012 talousarvion valmisteluvastuu. Määräysten antaminen ja palkkaus tulee siltä osin sopia erikseen ja jää kunnanjohtajan päätettäväksi. Kunnan hallintosäännön 66 :n mukaan viran tai toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viran-/toimenhaltija avoinna olevaan virkaan tai toimeen. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Hakuaika on vähintään 14 päivää hakuilmoituksen julkistamispäivästä lukien. Virkasuhteeseen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa, minkä aikana se voidaan purkaa molemmin puolin välittömästi. Hakuilmoitus valmistellaan hallituksen kokoukseen. Asiaa valmistellaan kokonaisuuden osalta myös vielä ennen kokousta virkamiesjohdon, teknisen viranhaltijoiden ja ylimmän luottamusmiesjohdon kanssa sekä käydään tarvittavilta osin ja laajuudessa läpi kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä. Kunnanhallitus päättää julistaa rakennustarkastajan viran haettavaksi klo mennessä. Viranhakuilmoitus julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla kuntalain mukaisesti sekä lisäksi Lapin Kansassa, Kalevassa, työhallinnon tiedoissa, kuntalehden internet sivuilla ja kunnan internet-sivuilla.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 114 Rekrytointiprosessin suunniteltu kulku: - kunnanhallitus haastateltaviksi kutsuttavat - haastattelut kunnanhallitus kunnanvaltuusto Kokouksessa jaettiin esitys hakuilmoitukseksi, liite 10. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 115 MAANOSTOTARJOUS RAIMO HAIKONEN KY/PYHÄSAFARIS, TILASTA KARHUNHAASKA Khall 115 Liite 5, Ostotarjous ja ote kiinteistötietojärjestelmästä sekä kartta alueesta. Pelkosenniemen kunnan omistama maa-alue Karhunhaaska rno: on ollut vuokralla Raimo Haikonen Ky/Pyhäsafaris yhtiöllä, 100 vuosivuokralla. Hän on käyttänyt aluetta matkailutoimintaan talviaikana. Alueen pinta-ala on 3 hehtaaria. Maa-alueella sijaitsevat entiset jäteveden pudistusaltaat. Raimo Haikonen Ky/Pyhäsafaris on päivätyllä kirjeellä tarjoutunut ostamaan alueen omistukseen hintaan Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää maanmyynnistä saakka. Kunnanhallitus hyväksyy Raimo Haikonen Ky/Pyhä Safariksen maanostotarjouksen ja valtuuttaa teknisen toimen laatimaan kauppakirjan ja sopimaan kaupanteosta. Kunnan puolesta allekirjoittajina kunnanjohtaja ja rakennustarkastaja tai rakennusmestari. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 116 MÄÄRÄALAKAUPPA VANHA-NINIVE-TILASTA 26:52 Liite 6. Kauppakirjaluonnos Liite 7. Kartta Liite 8. Ostotarjous Khall 116 Arvo Pyhäjärvi on tehnyt ostotarjouksen noin 1580m2:n määräalasta Vanha-Ninive-tilasta 26:52 Tarjoaja omistaa määräalan viereisen kiinteistön ja nyt hän haluaa ostaa lisäalueen liitettäväksi omistamaansa kiinteistöön Mäntymetsä 304:0. Tarjoaja esittää 1 :n neliöhintaa, mikä vastaa alueen hinnoittelua. Kunnanhallitus hyväksyy määräalakaupan liitteen 6 mukaisen kauppakirjan mukaisesti. Kauppakirjan voi allekirjoittaa kunnan puolesta hallintosäännössä mainittujen viranhaltijoiden lisäksi maankäyttöinsinööri. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 117 KUUSIRANTA, VUOKRASOPIMUS, REMONTIN LISÄMÄÄRÄRAHA JA MYYNTISITOUMUS Khall 117 Hotelli Luostotunturi Oy on kiinnostunut vuokraamaan ja jatkossa mahdollisesti ostamaan Pelkosenniemen kunnan omistaman Kuusirannan tilan ja siellä olevat ravintola rakennuksen, saunan ja kotarakennuksen. Kunnanjohtaja Erkki Parkkinen, rakennustarkastaja Markku Kankaanranta ja Hotelli Luostotunturin toimitusjohtaja Juha- Pekka Tuominen ovat neuvotelleet vuokrasopimuksesta, joka esitellään kokouksessa. Vuokrasopimuksen edellytyksenä on että nykyinen savusauna muutetaan rakenteiltaan ja varusteiltaan normaali saunaksi jossa on tavallinen kiuas, suihku, lämminvesi yms.. Investointi on joka tapauksessa tarpeellinen ja myönteinen po. kiinteistölle. Arvio remonttitöiden kustannuksista on Vuokrasopimus on määräaikainen ja aluksi vuokra on ensimmäisen vuoden alhaisempi johtuen konseptin testaamisesta ja markkinointi- ja myyntityön vaatiman ajan puuttumisesta tulevalle kaudelle. Tilan saaminen liiketoimintakäyttöön on ehdottoman myönteistä sekä kunnan että Pyhätunturin ja koko Pyhä-Luosto matkailualueen näkökulmasta. Vuokrasopimusluonnoksessa ensimmäisen vuoden vuokraksi on esitetty lähtien 650 /kk (2,95 /m2) ja väliselle ajalle 1050 /kk (4,77 /m2). Vuokrasopimusluonnoksen liitteessä 2 vuokranantaja antaa vuokralaiselle etuosto-oikeuden kiinteistöön hintaan. Etuosto-oikeus on käytettävissä saakka. Kuusiranta on ollut käyttämättä vuosikausia ja sen ylläpitokulut, lämmitys ym. kulut ovat noin vuodessa. Liite 9, Arvio remonttitöistä ja vuokralaskelma Kokouksessa jaettiin vuokrasopimusluonnos, liite 11

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 117 Kunnanhallitus 1. hyväksyy Kuusiranta kiinteistön vuokraamisen Hotelli Luostotunturi Oy:lle em. neuvottelutuloksen ja vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti sekä valtuuttaa teknisen toimen allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Pelkosenniemen kunnan puolesta. 2. Esittää valtuustolle lisämäärärahan hyväksymistä talousarvion investointeihin, kustannuspaikkaan 9714 Tehdas ja tuotantorakennukset, tunnisteeseen 1209 Kuusiranta. 3. esittää valtuustolle vuokrasopimusluonnoksen liitteen 2 mukaisen etuosto-oikeuden hyväksymisen kiinteistöön hintaan. Etuosto-oikeus on voimassa vuokrasopimuksen päättymiseen saakka. Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa päätetyin teknisin tarkennuksin vuokrasopimukseen. Pidettiin tauko

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 118 ILMOITUSASIAT Khall 118 PELKOSENNIEMEN KUNTA 1. Teknisen lautakunnan pöytäkirjajäljennös Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta 2010 Pelkosenniemen kunnanhallitukselle 3. Suvannon rakennusten vauriokartoitushanke loppuraportti PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 4. Hallituksen pöytäkirja jäljennös LAPIN LIITTO 5. Valtuuston pöytäkirja jäljennös Hallitus pöytäkirja jäljennös Pelastuslautakunta pöytäkirja jäljennös KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ 8. Hallituksen pöytäkirjajäljennös Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi Hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin tauko

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 ITÄ-LAPIN VESISTÖMATKAILUN TUOTTEISTUS- JA MARKKINOINTIHANKEEN (TUMA) HANKEPÄÄLLIKÖN VALINTA Khall 58 Itä-Lapin vesistömatkailun tuotteistus- ja markkinointihanke (TUMA) on suunniteltu toteuttamaan omalta osaltaan vuonna 2008 Lapin ympäristökeskuksessa laadittua Itä-Lapin vesistömatkailun kehittämisohjelmaa. Ohjelmaa on toteutettu eri hankkeissa mm. palveluvarustusta kehittämällä. TUMA -hankkeen avulla pyritään saamaan vesistöt ja rakennettu varustus matkailun käyttöön. Tämä tapahtuu luomalla tuotteita, palveluita ja vierailukohteita vesiluontoon, vesistöjen läheisiin kyliin ja yrityksiin. Kehitettävät tuotteet liittyvät melontaan, veneilyyn ja muuhun vesiretkeilyyn, lintumatkailuun, virkistyskalastukseen sekä kaikkeen vesiympäristöön tukeutuvaan luontomatkailuun. Hankkeen toiminta-alueena on Itä-Lappi, mukaan lukien Sodankylä ja se on suunnattu yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville sekä kyläyhdistysten ja muiden yhteisöjen kautta paikalliselle väestölle. Hankkeen aikana luodaan uusi vesiretkeilyreitti Kemijoelle, tehdään rakennetun tuli- ja rantautumispaikkojen verkoston rakenteiden kunto, päivitetään vesireittien kartoitukset sekä selvitetään yritysten koulutustarve. Hankkeessa tuotetaan vesiretkeilyreitti Kemijoki, Vanha Jokireitti, kartoitetaan melontajokia, selvitetään vesistöjen palvelurakenteiden kuntoa ja kehitetään lintumatkailua. Uusia vesistömatkailutuotteita otetaan käyttöön ja testataan. Verkostoitumisen avulla yhdistetään matkailun eri tahot ja vesistöjen läheisten kylien palveluntarjoajat. Lintu- ja kalastusaktiviteettien opastoimintaa kehitetään yhdessä eri harrastajaseurojen ja -järjestöjen kanssa. Markkinoinnissa keskitytään nykyaikaiseen sähköisiä viestimiä käyttävään tapaan olemassa olevia kuntien ja matkailun internet -sivustoja hyödyntäen. Uusia palveluita käyttöön ottavien yritysten koulutustarve selvitään ja edesautetaan koulutusten järjestämistä. Lapin ympäristökeskuksen ja Itä-Lapin alueen toimijoiden yhteistyössä on laadittu Itä-Lapin vesistömatkailun kehittämisohjelma Itä-Lapin vesistömatkailun tuotteistus- ja markkinointihanke (TUMA) toteuttaa osaltaan tätä kehittämisohjelmaa vesistömatkailun kehittämiseen suunnattujen osa- ja rinnakkaishankkeiden tukemana.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Hanketta hallinnoi Pelkosenniemen kunta. Hankkeeseen palkataan yksi kokoaikainen hankevetäjä ja kustannusarviossa varaudutaan lisähenkilöstön palkkauksiin asiantuntijatehtäviin ostopalveluna em. toimenpiteiden toteuttamiseksi. Hanke rahoitetaan Lapin ELY -keskuksen kautta EU:n maaseudun kehittämisrahaston tuella. Kehittämis- ja koulutusosioille haetaan rahoitus erillisillä hakemuksilla. Kustannusarvio Vuosi Yhteensä Palkkauskulut Ostopalvelut ja palkkiot Vuokrat (tsto,kokoustilat) Kotimaan matkakulut Ulkomaan matkakulut Muut kulut Kokonaiskustannukset yhteensä Hankkeen tulot Kustannusarvio yhteensä Rahoitus Julkinen rahoitus 90 % EU ja valtio 94 % Kunnat 6 % Yksityinen rahoitus 10 % Yhteensä: Hankkeeseen osallistuvia yrityksiä on noin 40, jolloin yksittäisen osallistujan keskimääräinen rahoitusosuus 2,5 vuoden aikana 625. Hankkeen toteutusaika Liitteenä nro 1 Hankesuunnitelma ja hanketukihakemus (elinkeinojohtaja Jari Luoma-aho, )

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Pelkosenniemen kunta käynnistää Itä-Lapin vesistömatkailun tuotteistus- ja markkinointihankkeen (TUMA) rahoitusten varmistuttua. Pelkosenniemen kuntarahoitusosuus on vuosina yhteensä enintään 6750 eli enintään 50 % hankkeen kuntarahoitusosuudesta. Kemijärven kaupungin osuus kuntarahoitusosuudesta on myös enintään sama kuin Pelkosenniemen kunnan. Muiden kuntien osalta rahoitusosuudet määräytyvät erikseen myöhemmin toteutumisen mukaisesti pienentäen vastaavasti Pelkosenniemen kunnan ja Kemijärven kaupungin rahoitusosuuksia. Rahoitus katetaan elinkeinojen kehittämiseen varatuista määrärahoista. Hyväksyttiin yksimielisesti. * * * Khall 103 Lapin Ely-keskukseen on toimitettu TUMA-hankkeen rahoitushakemus. Hakemuksen jätön jälkeen kunnan edustajat ovat käyneet neuvottelun rahoittajan kanssa, jonka jälkeen on päädytty rahoittajan pyynnöstä muokkaamaan hankesuunnitelmaa. Muokkaamisen tarkoituksena on tiivistää hankkeen sisältöä sekä varmistaa sen yleishyödyllisyys. Rahoittajan mukaan ko. muutoksilla hankeen rahoitus varmistuu. Muutettu hankesuunnitelma toimitetaan rahoittajalle kuluvan viikon aikana, jotta rahoituspäätös saataisiin vielä ennen kesäkuun loppua. Ennen kuin Ely-keskus voi tehdä rahoituspäätöksen, hankkeen hallinnoijan on todettava myös ohjausryhmän kokoonpano. Viimeistään ensimmäisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen Ely-keskukselle on toimitettava ohjausryhmän jäsenten kirjalliset suostumukset tehtävään. Pelkosenniemen kunta on hakemus hankkeeseen hankepäällikköä, siten että hakuaika päättyi klo Määräaikaan mennessä tuli 13 hakemusta. Tiivistelmä hakijoista liite 9.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Pelkosenniemen kunnanhallitus: 1. nimeää rakennusmestari Panu Leinosen hankkeen vastuuhenkilöksi. 2. päättää, että Pelkosenniemen kunnan edustaja hankkeen ohjausryhmässä on rakennusmestari Panu Leinonen. 3. toteaa ohjausryhmän kokoonpanoksi muilta osin seuraavaa: Kemijärven kaupunki, Auli Narkilahti Sodankylän kunta, Marjo Helenius Pyhä-Luosto yrittäjät, edustaja Kemijärven yrittäjät, edustaja Lapin Ely-keskus, Anna-Kaisa Teurajärvi. Lisäksi ohjausryhmän kokoonpanoon voidaan tehdä vähäisessä määrin lisäyksiä tarpeen vaatiessa. 4. valitsee hankkeelle hankepäällikön kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen sillä edellytyksellä, että hanke on saanut myönteisen päätöksen. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja rakennusmestarin päättämään hankepäällikön työsuhteen jatkosta alkaen hankesuunnitelman mukaisesti, jos hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ja sen toteutuminen on varmistunut myös muun rahoituksen osalta. Kunnanjohtaja tarkensi esitystään kohdan 4. osalta seuraavasti: hankepäälliköksi valitaan Tapio Rautiainen. Pidettiin tauko Hyväksyttiin yksimielisesti käsittelyjärjestykseksi, että käydään esitys kohta kohdalta läpi. 1) Hyväksyttiin yksimielisesti. 2) Hyväksyttiin yksimielisesti. 3) Hyväksyttiin yksimielisesti. 4) Hannu Oikarinen esitti asian pöydälle jättämistä.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Jutta Pasma kannatti Oikarisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestysmenettelyksi kunnanjohtajaa JAA, Oikarinen EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA yksi (Tervo), EI kolme (Oikarinen, Pasma, Hietala). Päätökseksi tuli Oikarisen esitys. Päätettiin lisäksi kutsua seuraavan kunnanhallituksen kokouksen yhteyteen seuraavat haastateltavat: Hyttinen Reeta Multamäki Tiinaliisa Niemelä Markus Nikka Hannu Rautiainen Tapio. * * * Khall 119 Mm. henkilökunnan kesälomien vuoksi Lapin Ely-keskukselta ei ole vielä saatu päätöstä TUMA -hankkeen hanketukihakemukselle. Puhelintiedustelun perusteella hanke otetaan Ely:ssä käsittelyyn nyt ensimmäisten joukossa, mutta ajankohtaa, jolloin päätös annetaan, ei osattu arvioida. Kunnanhallituksen valitseman hankepäällikön työsuhteeseen ottaminen on siis edelleen perusteltua kytkeä myönteisen hanketukipäätöksen saamiseen Ely-keskukselta. Lisäksi tässä yhteydessä on perusteltua odottaa myös hankepäällikön valinnan lainvoimaisuus. Hankkeen toteutumisessa myös yksityisen rahoitusosuuden kertymisellä hankesuunnitelman mukaisesti on ratkaiseva merkitys. Tästä syystä hankepäällikön työsuhde on perusteltua tehdä hanketuen varmistumisen jälkeen aluksi lyhyenä määräaikaisena, ja määrittää hänelle ensisijaiseksi työtehtäväksi yksityisen rahoituksen varmistaminen hankesuunnitelmaa mukaillen.

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Kunnanhallitukseen kokoukseen kutsutut ovat ennen kokouksen alkua haastatelleet khall :n 103 mukaisesti valitut hankepäällikön tehtävää hakeneet. Hankepäällikön hakuajan päätyttyä on saapunut yksi hakemus, joka on postissa päivätty päivämäärälle Ko. hakemus jätetään myöhästyneenä huomioimatta hakuprosessissa. Hakemus on pyynnöstä nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus valitsee hankepäällikön haastateltujen joukosta ajalle kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen sillä edellytyksellä, että hanke on saanut myönteisen päätöksen. Mikäli myönteinen päätös hanketuelle saadaan jälkeen tai muuten järjestelyt sitä edellyttävät, kunnanjohtaja, rakennusmestari ja kunnanhallituksen tehtävään valitsema hankepäällikkö sopivat työsuhteen aloitus- ja päättymisajankohdasta erikseen. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja rakennusmestarin päättämään hankepäällikön työsuhteen jatkosta ensimmäisen n. 3 kuukauden määräaikaisen työsuhteen jälkeen hankesuunnitelman mukaisesti, mikäli hankkeen toteutuminen on varmistunut myös yksityisen rahoituksen osalta. Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siltä osin, että hankkeeseen valitaan hankepäälliköksi Tapio Rautiainen. Hanne Suokanerva esitti Reeta Hyttistä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava esitys, joten on tarpeen suorittaa vaali. Menettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti: Tapio Rautiainen, neljä (4) Reeta Hyttinen, kolme (3) Hankepäälliköksi tuli annettujen äänien perusteella Tapio Rautiainen.

22 Kunnanhallitus Panu Leinonen poistui kokouksesta klo Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 120 GPS-LAITTEEN JA MITTAUSAINEISTON KÄSITTELY OHJELMISTON HANKINTA Tekn.ltk 71 Liite 8 tarjoukset Liite 9. tarjousvertailu GPS-laitteen ja mittausaineiston käsittely ohjelmiston hankinta on tarpeellinen rakennusvalvonnan, suunnittelun ja kaavoituksen tarpeisiin. Laitteen käyttö tulee olemaan rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja pohjakartan ylläpidon tarvitsemia merkintä- ja kartoitusmittauksia. Laitteiden hankinta on Pelkosenniemen kunnanvaltuuston linjausten mukainen teknisen toimen järjestelyjen osalta ja on kuntaan palkatun maankäyttöinsinöörin olennainen työkalu tulevissa kaavoitus- ja kartoitustöissä. Lisäksi oma laitteisto vähentää jatkossa ostopalveluita mittaus- ja kartoitustöissä sekä resursseista riippuen mahdollistaa palveluiden myynnin ulkopuolelle muun muassa osuuskunnille ja Savukosken kunnalle. 1. GPS-laite Tekninen toimisto on pyytänyt tarjouksia GPS-laitteista. Tarjouspyyntö on ollut nähtävillä HILMA:ssa Tarjouksen määräaikaan mennessä on jättänyt: - Geotrim Oy - Nordic Geo Center Oy Tekninen toimisto on tehnyt tarjotuille laitteille liitteen mukaisen pisteytyksen. Vertailun tuloksena parhaan pistemäärän sai Geotrim Oy:n tarjoama R8-3 GNSS/R6-2GNSS + Trimble TSC3 kokonaisuus. 2. Ohjelmisto Tarjous ohjelmistosta on pyydetty 3D-system Oy:ltä Tarjoushinta tarvittavalle ohjelmistopaketille on 8800 alv 0% 3. Tukiasemapalvelun tarjoaa Geotrim Oy, vuosittainen kustannus 3100 alv 0%. Tukiasemapalvelusopimus kesto on viisi vuotta.

23 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 120 Vs. Rak.tarkastaja: 1. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahan varaamista teknisen toimen investointeihin, mittauslaitteiston hankintaan. 2. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että se hyväksyy hankinnan tarjousvertailun mukaisesti ja valtuuttaa teknisen toimiston henkilöstön neuvottelemaan Geotrim Oy:n kanssa Trimble R8-3 GNSS vastaanottimen ja Trimble TSC3 tallentimen hankinnasta ja tekemään hankintapäätöksen, hintaan alv 0%. 3. Tekninen lautakunta hyväksyy 3D-Win ohjelmistopaketin hankinnan hintaan 8800 alv 0%. 4. Tekninen lautakunta hyväksyy tukiasemapalvelusopimuksen tekemisen Geotrim Oy:n kanssa hintaan 3100 alv 0%, kustannus on vuosittainen. Tukiasemapalvelusopimus kesto on viisi vuotta. Tekn.ltk: Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo väliseksi ajaksi, jolloin maankäyttöinsinööri esitteli laitetarjouksia. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. * * * Khall 120 Liite 12 tarjouksen ja liite 13 tarjousvertailu Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin kokous klo

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hanne Suokanerva Pirkko Hyötylä Eija Hietala ( 154-168) ( 169, 170)

Hanne Suokanerva Pirkko Hyötylä Eija Hietala ( 154-168) ( 169, 170) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 215 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2008 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.10.2008 klo 16.00-18.37 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 05.06.2007 kello 16.00-17.29 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 228 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kulpakko Aino vpj. (sit) saap. 14.05 Mettiäinen Seija (sit)

Kulpakko Aino vpj. (sit) saap. 14.05 Mettiäinen Seija (sit) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 220 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.09.2007 kello 14.00-16.12 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327 7/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.06.2005 kello 15.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 191 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 12.8.2013 kello 17.00-18:19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 394. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 394. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 394 11/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 16.11.2004 kello 17.00-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 22, 23, 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 22 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 No 2/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 21.04.2005 kello 12.00-15.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Tervo Jari (kesk) Hyötylä Pirkko (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 1/2009

Arvola Anneli (kesk) Tervo Jari (kesk) Hyötylä Pirkko (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 1/2009 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 1/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.01.2009 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 20.5.2013 126

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 20.5.2013 126 Kunnanhallitus 20.5.2013 126 Kunnanhallitus 83, 84, 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 83 Valtuuston 21.6.2012 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 06.09.2005 kello 15.00-17.34 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 25, 26, 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 25 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot