Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 208

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 208"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 208 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Hannu Oikarinen PJ (vas) Antti Oikarinen (vas) Pekka Nyman VPJ (sit) Veli Humalalampi (sit) Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Eija Hietala (vas) Annika Kostamo (sit) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Hanne Suokanerva (sit) Raili Martin (sit) MUUT SAAPUVILLA Panu Leinonen kvalt pj (sit) pois 120 alkaen OLLEET Milja Pyhäjärvi kvalt:n I vpj. (kd) Heikki Honkanen kvalt:n II vpj. (kesk) Erkki Parkkinen kunnanjohtaja Anja Niemi kunnansihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hannu Oikarinen Anja Niemi PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Pirkko Hyötylä PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Hanne Suokanerva Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 108, 109 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 108 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 109 Kunnan hallintosäännön ( ) 16 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marko Poikelan ja Hanne Suokanervan, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pirkko Hyötylä ja Hanne Suokanerva. Hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 110 ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 110 Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siten, että lisäasiana käsitellään 120 Gps-laitteen ja mittausaineiston käsittelyohjelmiston hankinta (liitteet 12 ja 13). Lisäksi lisätään pykälään 114 liite 10 Rakennustarkastajan hakuilmoitus ja pykälään 117 liite 11 vuokrasopimusluonnos. Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 111 PELKOSENNIEMEN KUNNAN OSALLISTUMINEN LAAJAKAISTARAKENTAMISTA TOTEUTTAVAN KUNNALLISEN YHTIÖN PERUSTAMISSELVITYKSEEN Khall 111 Lapin liitto on järjestänyt Laajakaista kaikille hankkeeseen liittyen 5 hakukierrosta yli 40 hankealueelle. Hanke-ehdotuksia on saatu vain 6 hankealueelle. Viimeisessä helmikuun lopussa päättyneessä laajakaistahaussa ei saatu tarjouksia lainkaan. Tämän johdosta Lapin liitto on käynnistänyt esiselvityksen, jossa on haettu toimijoita verkon rakentajaksi alueellisesti tai maakunnallisesti. Lapissa selvityksen on toteuttanut Jukka-Pekka Joensuu PwC:stä. Esiselvityksen, keskeinen tulos on seuraava: Mikäli laajakaistaverkon rakentamiseen päädytään operaattorin eli perinteisen teleyrityksen kautta, suurin osa tarpeellisesta verkosta jäisi rakentamatta. Tämän johdosta suositellaan toimenpiteiden aloittamista uuden osakeyhtiön, "Lapin Seutuverkot Oy:n", perustamiseksi laajakaistahankkeen toteuttamista ja verkon ra kentamista varten sekä hankkeen jatkovalmistelua sekä konkreettisia rahoitusneuvotteluja valittavien rahoituskumppaneiden kanssa. Esiselvityksessä on tehty karkeat laskelmat yhtiön liiketoiminnasta ja niiden perusteella näyttäisi, että Lappiin on löydettävissä pitkällä aikavälillä kannattava kuntayhtiömalli. Esiselvityksen tiivistelmä liitteenä nro. 1. Laajakaistahankkeiden toteutus on edennyt eri puolella Suomea vaihtelevasti. Osassa maakuntia hankkeita on toteutumassa niin paljon, että maakuntakohtaiset valtion rahoituskiintiöt ovat ylittyneet. Valmisteilla olevassa Laajakaista kaikille -hankkeen välitarkastelussa tultaneen esittämään, että rahoituksen maakuntakiintiöistä luovuttaisiin. Tämän johdosta Lapin vielä käyttämätön kiintiö voidaan vapauttaa muiden maakuntien käyttöön. Lapissa tarvitaan uusia toimenpiteitä hankkeen toteuttamiseksi, jotta saisimme käytettyä Lapille varatun n. 17 ME:n rahoitusosuuden laajakaistarakentamiseen kuntien suunnittelemalla tavalla. Yhtiömallin rakentaminen vaatii jatkotyöstämistä ja käytännön toimenpiteitä mm. tarkennetun liiketoimintasuunnitelman laatimisen, sopimusmallien valmistelun, yhtiöjärjestyksen laatimisen ja erilaisten osakesarjojen suunnittelun. Mikäli riittävä määrä kuntia haluaa jatkaa yhtiömallin rakentamista, Lapin liitto jatkaa selvityksen tekemistä osana Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomihanketta, johon on saatu rahoitus Euroopan maaseudun kehit-

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 111 tämisen maatalousrahastosta. Kunnilta ei tässä vaiheessa tarvita rahoitusta jatkotyön tekemiseen. Kuntia pyydetään ilmoittamaan halukkuutensa osallistua jatko valmisteluun mennessä. Pelkosenniemen kunnanhallitus päättää osallistua laajakaistarakentamista toteuttavan kunnallisen yhtiön perustamisselvitykseen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 112 ESITYKSET LAPIN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN Khall 112 Lapin liitto valmistelee maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa vuosille Toteuttamissuunnitelmassa esitellään Lapin keskeisimmät maakuntaohjelmaa kahtena seuraavana vuonna toteuttavat hankkeet sekä näiden edellyttämät rahoitustarpeet. Lapin liitto pyytää kuntia syksyllä 2011 toteutettavaa kuntakierrosta varten (Pelkosenniemi/Pyhä klo 12.00) tarkastamaan maakuntaohjelman hanke-esityksiä mennessä (sovittu palautus KH jälkeen). Kirje esitysten pyytämisestä, liite nro 2. Pelkosenniemen kunta esittää Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan oheisesta liitteestä nro 3 ilmenevät hanke-esitykset. Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siten, että hänet valtuutetaan tekemään esityksiin pieniä tarkennuksia / korjauksia elinkeinoosaston kommenttien perusteella. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 113 RAKENNUSTARKASTAJA MARKKU KANKAANRANNAN IRTISANOUTUMINEN Khall 113 Rakennustarkastaja Markku Kankaanranta on päivätyllä kirjeellään irtisanoutunut rakennustarkastajan virasta alkaen. Kirje liite nro 4. Irtisanomisaika on virkasuhteen keston perusteella kaksi kuukautta. Uuden viranhaltijan palkkausprosessin ja muutoin siirtymäajan keskeneräisten töiden järjestelyjen ja loppuunsaattamisen vuoksi on neuvoteltu Kankaanrannan ja hänen uuden työnantajan edustajan kanssa työtehtävien hankkimisesta tarvittaessa palvelujen ostona tuntilaskutusperiaatteella. Kunnanhallitus merkitsee Markku Kankaanrannan irtisanoutumisen rakennustarkastajan virasta alkaen tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 114 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Khall 114 Pelkosenniemen kunnan rakennustarkastajan virka tulee avoimeksi Teknisen toimen tehtävien hoito, lakimääräinen rakennustarkastus ja -valvonta sekä osastonjohtajuus vaativat nopeaa rekrytointia tai muita järjestelyjä. Tavoitteena on uuden viranhaltijan saanti parhaassa tapauksessa jo alkaen. Rakennustarkastuksen ja -valvonnan lakimääräinen hoito vaatii tietyn pätevyyden, mikä rajaa hakukriteerejä ja on hoidettavana tehtävänä otettava rekrytoinnissa huomioon. Samoin kunnan teknisen toimen nykyinen jäljelle jäävä johtotason organisaatio vaatii mielellään vahvempaa osaamista rakentamisesta ja rakennuttamisesta joko omasta organisaatiosta taikka ostopalveluna. Osaston johtajuus voidaan järjestää eri vaihtoehtoina. Uuden haettavan henkilön toimenkuva tulee harkita kokonaisuutena rakennustarkastuksen vaateet huomioon ottaen ja muutoin suhteutettuna olemassa olevaan jäljelle jäävään organisaatioon sekä arvioiden, miten parhaiten, tehokkaimmin ja taloudellisimmin saadaan uusi viranhaltija rekrytoitua. Kunnalla ja toimielimenä valtuustolla tulee olla tarvittaessa valmius muuttaa hallintosääntöä, organisaation toimenkuvia ja johtosuhteita tässä tilanteessa kun teknisen toimen keskeisin viranhalija siirtyy pois kunnan organisaatiosta. Kunnanvaltuuston päätöksen perusteella tulee joka tapauksessa tarkastella teknisen toimen organisaatiota ja sen muutostarvetta esim. viranomaistoimintojen ja muiden toimintojen eriyttäminen. Tässä yhteydessä keskeisen henkilön irtisanoutuessa on helpompi tarkastella koko organisaation ohella myös yksittäisten viran- ja toimenhaltijoiden toimenkuvia ja muuttaa niitä tarvittaessa. Rekrytointiprosessin kestosta ja uuden viranhaltijan aloittamisajankohdasta riippuen on neuvoteltu nykyisen viranhaltijan palvelujen ostosta tietyiltä kriittisiltä osin tarvittaessa uudelta työnantajalta. Ensisijaisesti tulee kyseeseen viranomaistoimintojen määräaikainen ostaminen ja muutaman keskeisen investoinnin lopputoimien suorittaminen.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 114 Järjestelyssä tulee huolehtia myös Savukosken kunnan kanssa olevan sopimuksen velvoitteiden hoidosta. Osastonjohtajuuden osalta tulee sijaisjärjestely (rakennusmestari) tarvittaessa ja tarvittavilta osin noudatettavaksi nykyisen viranhaltijan loppuviranhoidon ajaksi, mihin ajoittuu pääosin lomien ja säästövapaiden pitämistä sekä uuden rekrytointiin saakka. Yksi keskeinen työtehtävä on vuoden 2012 talousarvion valmisteluvastuu. Määräysten antaminen ja palkkaus tulee siltä osin sopia erikseen ja jää kunnanjohtajan päätettäväksi. Kunnan hallintosäännön 66 :n mukaan viran tai toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viran-/toimenhaltija avoinna olevaan virkaan tai toimeen. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Hakuaika on vähintään 14 päivää hakuilmoituksen julkistamispäivästä lukien. Virkasuhteeseen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa, minkä aikana se voidaan purkaa molemmin puolin välittömästi. Hakuilmoitus valmistellaan hallituksen kokoukseen. Asiaa valmistellaan kokonaisuuden osalta myös vielä ennen kokousta virkamiesjohdon, teknisen viranhaltijoiden ja ylimmän luottamusmiesjohdon kanssa sekä käydään tarvittavilta osin ja laajuudessa läpi kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä. Kunnanhallitus päättää julistaa rakennustarkastajan viran haettavaksi klo mennessä. Viranhakuilmoitus julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla kuntalain mukaisesti sekä lisäksi Lapin Kansassa, Kalevassa, työhallinnon tiedoissa, kuntalehden internet sivuilla ja kunnan internet-sivuilla.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 114 Rekrytointiprosessin suunniteltu kulku: - kunnanhallitus haastateltaviksi kutsuttavat - haastattelut kunnanhallitus kunnanvaltuusto Kokouksessa jaettiin esitys hakuilmoitukseksi, liite 10. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 115 MAANOSTOTARJOUS RAIMO HAIKONEN KY/PYHÄSAFARIS, TILASTA KARHUNHAASKA Khall 115 Liite 5, Ostotarjous ja ote kiinteistötietojärjestelmästä sekä kartta alueesta. Pelkosenniemen kunnan omistama maa-alue Karhunhaaska rno: on ollut vuokralla Raimo Haikonen Ky/Pyhäsafaris yhtiöllä, 100 vuosivuokralla. Hän on käyttänyt aluetta matkailutoimintaan talviaikana. Alueen pinta-ala on 3 hehtaaria. Maa-alueella sijaitsevat entiset jäteveden pudistusaltaat. Raimo Haikonen Ky/Pyhäsafaris on päivätyllä kirjeellä tarjoutunut ostamaan alueen omistukseen hintaan Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää maanmyynnistä saakka. Kunnanhallitus hyväksyy Raimo Haikonen Ky/Pyhä Safariksen maanostotarjouksen ja valtuuttaa teknisen toimen laatimaan kauppakirjan ja sopimaan kaupanteosta. Kunnan puolesta allekirjoittajina kunnanjohtaja ja rakennustarkastaja tai rakennusmestari. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 116 MÄÄRÄALAKAUPPA VANHA-NINIVE-TILASTA 26:52 Liite 6. Kauppakirjaluonnos Liite 7. Kartta Liite 8. Ostotarjous Khall 116 Arvo Pyhäjärvi on tehnyt ostotarjouksen noin 1580m2:n määräalasta Vanha-Ninive-tilasta 26:52 Tarjoaja omistaa määräalan viereisen kiinteistön ja nyt hän haluaa ostaa lisäalueen liitettäväksi omistamaansa kiinteistöön Mäntymetsä 304:0. Tarjoaja esittää 1 :n neliöhintaa, mikä vastaa alueen hinnoittelua. Kunnanhallitus hyväksyy määräalakaupan liitteen 6 mukaisen kauppakirjan mukaisesti. Kauppakirjan voi allekirjoittaa kunnan puolesta hallintosäännössä mainittujen viranhaltijoiden lisäksi maankäyttöinsinööri. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 117 KUUSIRANTA, VUOKRASOPIMUS, REMONTIN LISÄMÄÄRÄRAHA JA MYYNTISITOUMUS Khall 117 Hotelli Luostotunturi Oy on kiinnostunut vuokraamaan ja jatkossa mahdollisesti ostamaan Pelkosenniemen kunnan omistaman Kuusirannan tilan ja siellä olevat ravintola rakennuksen, saunan ja kotarakennuksen. Kunnanjohtaja Erkki Parkkinen, rakennustarkastaja Markku Kankaanranta ja Hotelli Luostotunturin toimitusjohtaja Juha- Pekka Tuominen ovat neuvotelleet vuokrasopimuksesta, joka esitellään kokouksessa. Vuokrasopimuksen edellytyksenä on että nykyinen savusauna muutetaan rakenteiltaan ja varusteiltaan normaali saunaksi jossa on tavallinen kiuas, suihku, lämminvesi yms.. Investointi on joka tapauksessa tarpeellinen ja myönteinen po. kiinteistölle. Arvio remonttitöiden kustannuksista on Vuokrasopimus on määräaikainen ja aluksi vuokra on ensimmäisen vuoden alhaisempi johtuen konseptin testaamisesta ja markkinointi- ja myyntityön vaatiman ajan puuttumisesta tulevalle kaudelle. Tilan saaminen liiketoimintakäyttöön on ehdottoman myönteistä sekä kunnan että Pyhätunturin ja koko Pyhä-Luosto matkailualueen näkökulmasta. Vuokrasopimusluonnoksessa ensimmäisen vuoden vuokraksi on esitetty lähtien 650 /kk (2,95 /m2) ja väliselle ajalle 1050 /kk (4,77 /m2). Vuokrasopimusluonnoksen liitteessä 2 vuokranantaja antaa vuokralaiselle etuosto-oikeuden kiinteistöön hintaan. Etuosto-oikeus on käytettävissä saakka. Kuusiranta on ollut käyttämättä vuosikausia ja sen ylläpitokulut, lämmitys ym. kulut ovat noin vuodessa. Liite 9, Arvio remonttitöistä ja vuokralaskelma Kokouksessa jaettiin vuokrasopimusluonnos, liite 11

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 117 Kunnanhallitus 1. hyväksyy Kuusiranta kiinteistön vuokraamisen Hotelli Luostotunturi Oy:lle em. neuvottelutuloksen ja vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti sekä valtuuttaa teknisen toimen allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Pelkosenniemen kunnan puolesta. 2. Esittää valtuustolle lisämäärärahan hyväksymistä talousarvion investointeihin, kustannuspaikkaan 9714 Tehdas ja tuotantorakennukset, tunnisteeseen 1209 Kuusiranta. 3. esittää valtuustolle vuokrasopimusluonnoksen liitteen 2 mukaisen etuosto-oikeuden hyväksymisen kiinteistöön hintaan. Etuosto-oikeus on voimassa vuokrasopimuksen päättymiseen saakka. Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa päätetyin teknisin tarkennuksin vuokrasopimukseen. Pidettiin tauko

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 118 ILMOITUSASIAT Khall 118 PELKOSENNIEMEN KUNTA 1. Teknisen lautakunnan pöytäkirjajäljennös Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta 2010 Pelkosenniemen kunnanhallitukselle 3. Suvannon rakennusten vauriokartoitushanke loppuraportti PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 4. Hallituksen pöytäkirja jäljennös LAPIN LIITTO 5. Valtuuston pöytäkirja jäljennös Hallitus pöytäkirja jäljennös Pelastuslautakunta pöytäkirja jäljennös KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ 8. Hallituksen pöytäkirjajäljennös Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi Hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin tauko

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 ITÄ-LAPIN VESISTÖMATKAILUN TUOTTEISTUS- JA MARKKINOINTIHANKEEN (TUMA) HANKEPÄÄLLIKÖN VALINTA Khall 58 Itä-Lapin vesistömatkailun tuotteistus- ja markkinointihanke (TUMA) on suunniteltu toteuttamaan omalta osaltaan vuonna 2008 Lapin ympäristökeskuksessa laadittua Itä-Lapin vesistömatkailun kehittämisohjelmaa. Ohjelmaa on toteutettu eri hankkeissa mm. palveluvarustusta kehittämällä. TUMA -hankkeen avulla pyritään saamaan vesistöt ja rakennettu varustus matkailun käyttöön. Tämä tapahtuu luomalla tuotteita, palveluita ja vierailukohteita vesiluontoon, vesistöjen läheisiin kyliin ja yrityksiin. Kehitettävät tuotteet liittyvät melontaan, veneilyyn ja muuhun vesiretkeilyyn, lintumatkailuun, virkistyskalastukseen sekä kaikkeen vesiympäristöön tukeutuvaan luontomatkailuun. Hankkeen toiminta-alueena on Itä-Lappi, mukaan lukien Sodankylä ja se on suunnattu yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville sekä kyläyhdistysten ja muiden yhteisöjen kautta paikalliselle väestölle. Hankkeen aikana luodaan uusi vesiretkeilyreitti Kemijoelle, tehdään rakennetun tuli- ja rantautumispaikkojen verkoston rakenteiden kunto, päivitetään vesireittien kartoitukset sekä selvitetään yritysten koulutustarve. Hankkeessa tuotetaan vesiretkeilyreitti Kemijoki, Vanha Jokireitti, kartoitetaan melontajokia, selvitetään vesistöjen palvelurakenteiden kuntoa ja kehitetään lintumatkailua. Uusia vesistömatkailutuotteita otetaan käyttöön ja testataan. Verkostoitumisen avulla yhdistetään matkailun eri tahot ja vesistöjen läheisten kylien palveluntarjoajat. Lintu- ja kalastusaktiviteettien opastoimintaa kehitetään yhdessä eri harrastajaseurojen ja -järjestöjen kanssa. Markkinoinnissa keskitytään nykyaikaiseen sähköisiä viestimiä käyttävään tapaan olemassa olevia kuntien ja matkailun internet -sivustoja hyödyntäen. Uusia palveluita käyttöön ottavien yritysten koulutustarve selvitään ja edesautetaan koulutusten järjestämistä. Lapin ympäristökeskuksen ja Itä-Lapin alueen toimijoiden yhteistyössä on laadittu Itä-Lapin vesistömatkailun kehittämisohjelma Itä-Lapin vesistömatkailun tuotteistus- ja markkinointihanke (TUMA) toteuttaa osaltaan tätä kehittämisohjelmaa vesistömatkailun kehittämiseen suunnattujen osa- ja rinnakkaishankkeiden tukemana.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Hanketta hallinnoi Pelkosenniemen kunta. Hankkeeseen palkataan yksi kokoaikainen hankevetäjä ja kustannusarviossa varaudutaan lisähenkilöstön palkkauksiin asiantuntijatehtäviin ostopalveluna em. toimenpiteiden toteuttamiseksi. Hanke rahoitetaan Lapin ELY -keskuksen kautta EU:n maaseudun kehittämisrahaston tuella. Kehittämis- ja koulutusosioille haetaan rahoitus erillisillä hakemuksilla. Kustannusarvio Vuosi Yhteensä Palkkauskulut Ostopalvelut ja palkkiot Vuokrat (tsto,kokoustilat) Kotimaan matkakulut Ulkomaan matkakulut Muut kulut Kokonaiskustannukset yhteensä Hankkeen tulot Kustannusarvio yhteensä Rahoitus Julkinen rahoitus 90 % EU ja valtio 94 % Kunnat 6 % Yksityinen rahoitus 10 % Yhteensä: Hankkeeseen osallistuvia yrityksiä on noin 40, jolloin yksittäisen osallistujan keskimääräinen rahoitusosuus 2,5 vuoden aikana 625. Hankkeen toteutusaika Liitteenä nro 1 Hankesuunnitelma ja hanketukihakemus (elinkeinojohtaja Jari Luoma-aho, )

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Pelkosenniemen kunta käynnistää Itä-Lapin vesistömatkailun tuotteistus- ja markkinointihankkeen (TUMA) rahoitusten varmistuttua. Pelkosenniemen kuntarahoitusosuus on vuosina yhteensä enintään 6750 eli enintään 50 % hankkeen kuntarahoitusosuudesta. Kemijärven kaupungin osuus kuntarahoitusosuudesta on myös enintään sama kuin Pelkosenniemen kunnan. Muiden kuntien osalta rahoitusosuudet määräytyvät erikseen myöhemmin toteutumisen mukaisesti pienentäen vastaavasti Pelkosenniemen kunnan ja Kemijärven kaupungin rahoitusosuuksia. Rahoitus katetaan elinkeinojen kehittämiseen varatuista määrärahoista. Hyväksyttiin yksimielisesti. * * * Khall 103 Lapin Ely-keskukseen on toimitettu TUMA-hankkeen rahoitushakemus. Hakemuksen jätön jälkeen kunnan edustajat ovat käyneet neuvottelun rahoittajan kanssa, jonka jälkeen on päädytty rahoittajan pyynnöstä muokkaamaan hankesuunnitelmaa. Muokkaamisen tarkoituksena on tiivistää hankkeen sisältöä sekä varmistaa sen yleishyödyllisyys. Rahoittajan mukaan ko. muutoksilla hankeen rahoitus varmistuu. Muutettu hankesuunnitelma toimitetaan rahoittajalle kuluvan viikon aikana, jotta rahoituspäätös saataisiin vielä ennen kesäkuun loppua. Ennen kuin Ely-keskus voi tehdä rahoituspäätöksen, hankkeen hallinnoijan on todettava myös ohjausryhmän kokoonpano. Viimeistään ensimmäisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen Ely-keskukselle on toimitettava ohjausryhmän jäsenten kirjalliset suostumukset tehtävään. Pelkosenniemen kunta on hakemus hankkeeseen hankepäällikköä, siten että hakuaika päättyi klo Määräaikaan mennessä tuli 13 hakemusta. Tiivistelmä hakijoista liite 9.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Pelkosenniemen kunnanhallitus: 1. nimeää rakennusmestari Panu Leinosen hankkeen vastuuhenkilöksi. 2. päättää, että Pelkosenniemen kunnan edustaja hankkeen ohjausryhmässä on rakennusmestari Panu Leinonen. 3. toteaa ohjausryhmän kokoonpanoksi muilta osin seuraavaa: Kemijärven kaupunki, Auli Narkilahti Sodankylän kunta, Marjo Helenius Pyhä-Luosto yrittäjät, edustaja Kemijärven yrittäjät, edustaja Lapin Ely-keskus, Anna-Kaisa Teurajärvi. Lisäksi ohjausryhmän kokoonpanoon voidaan tehdä vähäisessä määrin lisäyksiä tarpeen vaatiessa. 4. valitsee hankkeelle hankepäällikön kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen sillä edellytyksellä, että hanke on saanut myönteisen päätöksen. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja rakennusmestarin päättämään hankepäällikön työsuhteen jatkosta alkaen hankesuunnitelman mukaisesti, jos hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ja sen toteutuminen on varmistunut myös muun rahoituksen osalta. Kunnanjohtaja tarkensi esitystään kohdan 4. osalta seuraavasti: hankepäälliköksi valitaan Tapio Rautiainen. Pidettiin tauko Hyväksyttiin yksimielisesti käsittelyjärjestykseksi, että käydään esitys kohta kohdalta läpi. 1) Hyväksyttiin yksimielisesti. 2) Hyväksyttiin yksimielisesti. 3) Hyväksyttiin yksimielisesti. 4) Hannu Oikarinen esitti asian pöydälle jättämistä.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Jutta Pasma kannatti Oikarisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestysmenettelyksi kunnanjohtajaa JAA, Oikarinen EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA yksi (Tervo), EI kolme (Oikarinen, Pasma, Hietala). Päätökseksi tuli Oikarisen esitys. Päätettiin lisäksi kutsua seuraavan kunnanhallituksen kokouksen yhteyteen seuraavat haastateltavat: Hyttinen Reeta Multamäki Tiinaliisa Niemelä Markus Nikka Hannu Rautiainen Tapio. * * * Khall 119 Mm. henkilökunnan kesälomien vuoksi Lapin Ely-keskukselta ei ole vielä saatu päätöstä TUMA -hankkeen hanketukihakemukselle. Puhelintiedustelun perusteella hanke otetaan Ely:ssä käsittelyyn nyt ensimmäisten joukossa, mutta ajankohtaa, jolloin päätös annetaan, ei osattu arvioida. Kunnanhallituksen valitseman hankepäällikön työsuhteeseen ottaminen on siis edelleen perusteltua kytkeä myönteisen hanketukipäätöksen saamiseen Ely-keskukselta. Lisäksi tässä yhteydessä on perusteltua odottaa myös hankepäällikön valinnan lainvoimaisuus. Hankkeen toteutumisessa myös yksityisen rahoitusosuuden kertymisellä hankesuunnitelman mukaisesti on ratkaiseva merkitys. Tästä syystä hankepäällikön työsuhde on perusteltua tehdä hanketuen varmistumisen jälkeen aluksi lyhyenä määräaikaisena, ja määrittää hänelle ensisijaiseksi työtehtäväksi yksityisen rahoituksen varmistaminen hankesuunnitelmaa mukaillen.

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Kunnanhallitukseen kokoukseen kutsutut ovat ennen kokouksen alkua haastatelleet khall :n 103 mukaisesti valitut hankepäällikön tehtävää hakeneet. Hankepäällikön hakuajan päätyttyä on saapunut yksi hakemus, joka on postissa päivätty päivämäärälle Ko. hakemus jätetään myöhästyneenä huomioimatta hakuprosessissa. Hakemus on pyynnöstä nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus valitsee hankepäällikön haastateltujen joukosta ajalle kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen sillä edellytyksellä, että hanke on saanut myönteisen päätöksen. Mikäli myönteinen päätös hanketuelle saadaan jälkeen tai muuten järjestelyt sitä edellyttävät, kunnanjohtaja, rakennusmestari ja kunnanhallituksen tehtävään valitsema hankepäällikkö sopivat työsuhteen aloitus- ja päättymisajankohdasta erikseen. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja rakennusmestarin päättämään hankepäällikön työsuhteen jatkosta ensimmäisen n. 3 kuukauden määräaikaisen työsuhteen jälkeen hankesuunnitelman mukaisesti, mikäli hankkeen toteutuminen on varmistunut myös yksityisen rahoituksen osalta. Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siltä osin, että hankkeeseen valitaan hankepäälliköksi Tapio Rautiainen. Hanne Suokanerva esitti Reeta Hyttistä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava esitys, joten on tarpeen suorittaa vaali. Menettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti: Tapio Rautiainen, neljä (4) Reeta Hyttinen, kolme (3) Hankepäälliköksi tuli annettujen äänien perusteella Tapio Rautiainen.

22 Kunnanhallitus Panu Leinonen poistui kokouksesta klo Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 120 GPS-LAITTEEN JA MITTAUSAINEISTON KÄSITTELY OHJELMISTON HANKINTA Tekn.ltk 71 Liite 8 tarjoukset Liite 9. tarjousvertailu GPS-laitteen ja mittausaineiston käsittely ohjelmiston hankinta on tarpeellinen rakennusvalvonnan, suunnittelun ja kaavoituksen tarpeisiin. Laitteen käyttö tulee olemaan rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja pohjakartan ylläpidon tarvitsemia merkintä- ja kartoitusmittauksia. Laitteiden hankinta on Pelkosenniemen kunnanvaltuuston linjausten mukainen teknisen toimen järjestelyjen osalta ja on kuntaan palkatun maankäyttöinsinöörin olennainen työkalu tulevissa kaavoitus- ja kartoitustöissä. Lisäksi oma laitteisto vähentää jatkossa ostopalveluita mittaus- ja kartoitustöissä sekä resursseista riippuen mahdollistaa palveluiden myynnin ulkopuolelle muun muassa osuuskunnille ja Savukosken kunnalle. 1. GPS-laite Tekninen toimisto on pyytänyt tarjouksia GPS-laitteista. Tarjouspyyntö on ollut nähtävillä HILMA:ssa Tarjouksen määräaikaan mennessä on jättänyt: - Geotrim Oy - Nordic Geo Center Oy Tekninen toimisto on tehnyt tarjotuille laitteille liitteen mukaisen pisteytyksen. Vertailun tuloksena parhaan pistemäärän sai Geotrim Oy:n tarjoama R8-3 GNSS/R6-2GNSS + Trimble TSC3 kokonaisuus. 2. Ohjelmisto Tarjous ohjelmistosta on pyydetty 3D-system Oy:ltä Tarjoushinta tarvittavalle ohjelmistopaketille on 8800 alv 0% 3. Tukiasemapalvelun tarjoaa Geotrim Oy, vuosittainen kustannus 3100 alv 0%. Tukiasemapalvelusopimus kesto on viisi vuotta.

23 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 120 Vs. Rak.tarkastaja: 1. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahan varaamista teknisen toimen investointeihin, mittauslaitteiston hankintaan. 2. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että se hyväksyy hankinnan tarjousvertailun mukaisesti ja valtuuttaa teknisen toimiston henkilöstön neuvottelemaan Geotrim Oy:n kanssa Trimble R8-3 GNSS vastaanottimen ja Trimble TSC3 tallentimen hankinnasta ja tekemään hankintapäätöksen, hintaan alv 0%. 3. Tekninen lautakunta hyväksyy 3D-Win ohjelmistopaketin hankinnan hintaan 8800 alv 0%. 4. Tekninen lautakunta hyväksyy tukiasemapalvelusopimuksen tekemisen Geotrim Oy:n kanssa hintaan 3100 alv 0%, kustannus on vuosittainen. Tukiasemapalvelusopimus kesto on viisi vuotta. Tekn.ltk: Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo väliseksi ajaksi, jolloin maankäyttöinsinööri esitteli laitetarjouksia. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. * * * Khall 120 Liite 12 tarjouksen ja liite 13 tarjousvertailu Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin kokous klo

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 160 No 7/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 14.12.2006 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen yläkoulu, ruokasali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 7/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 24.04.2007 kello 16.06-17.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 15.08.2011 klo 18.05 19.22 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 65 110 66 110 67

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 2/2008 KOKOUSAIKA Maanantaina 04.02.2008 kello 16.35-18.28 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Perjantai 26.03.2010 klo 09.00 16.20 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 30 42 31 42 32 43

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.03.2007 kello 17.06-18.04 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen paloasema SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 28.02.2011 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 8 18 9 18 10 18

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 06.03.2008 kello 16.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 250. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 10/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 250. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 10/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 250 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2011 KOKOUSAIKA Maanantaina 19.09.2011 kello 16.00 17.37 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 17.06 19.15 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 9 14 10 14 11 14

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 20 3/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 13.03.2008 kello 15.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulukeskuksessa SAAPUVILLA Honkanen Heikki

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (10) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-15:00 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 18.00 21.35 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 80 129 81 129 82

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 8 04.08.2016 80 Kokousaika Torstai 04.08.2016 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

lisäksi varmistetaan, että kaikista poliittisista ryhmittymistä on edustus

lisäksi varmistetaan, että kaikista poliittisista ryhmittymistä on edustus Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanhallitus 120 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 31 20.06.2016 Kunnanhallitus 242 28.11.2016 PELKOSENNIEMEN JA SAVUKOSKEN KUNTIEN KUNTALIITOSSELVITYS-KILPAILUTUS Khall 18.01.2016

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tekninen lautakunta 23.01.2017 AIKA 23.01.2017 klo 17:05-17:45 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.8.2007 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA 58 KÄRKISTEN VESIOSUUSKUNNAN

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 117 Kunnanvaltuusto 27.10.2016 AIKA 27.10.2016 klo 18:05-18:16 PAIKKA Valtuustosali, Sodankyläntie 16 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran.

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran. Kunnanhallitus 198 05.10.2015 Kunnanhallitus 213 26.10.2015 Kunnanhallitus 249 30.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 14.12.2015 Kehityspäällikön virka - virkavaali (ohm. 27) Khall 05.10.2015 198 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 20.02.2015 klo 09.00-13.05 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistaina 23.02.2010 kello 16.00 17.04

KOKOUSAIKA Tiistaina 23.02.2010 kello 16.00 17.04 PELKOSENNIEMEN KUNTA KUNNANHALLITUS KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Tiistaina 23.02.2010 kello 16.00 17.04 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 19 32 Kokouksen

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot