Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu /2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Hannu Oikarinen PJ (vas) Antti Oikarinen (vas) Pekka Nyman VPJ (sit) Veli Humalalampi (sit) Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Eija Hietala (vas) Annika Kostamo (sit) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Hanne Suokanerva (sit) Raili Martin (sit) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Milja Pyhäjärvi kvalt:n I vpj. (kd) Heikki Honkanen kvalt:n II vpj. (kesk) Erkki Parkkinen kunnanjohtaja Nina Peronius sosiaalisihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hannu Oikarinen Nina Peronius PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Marko Poikela Eija Hietala PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 192, 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 192 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Esitys hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 193 Kunnan hallintosäännön ( ) 16 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marko Poikelan ja Eija Hietalan, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Esitys hyväksyttiin.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 194 ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 194 Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. Kunnanjohtaja esitti lisäasiaksi 199: As.Oy Veterin velkojen järjestely, joka hyväksyttiin. Esitys hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 195 PELKOSENNIEMEN KUNNAN OSALLISTUMINEN ARJEN TURVAA KUNNISSA - HANKKEESEEN Khall 195 Lapin aluehallintovirastolta on tullut esitys Pelkosenniemen kunnalle osallistua Arjen turvaa kunnissa hankkeeseen. Hankesuunnitelma ja -hakemus liitteenä nro 1. Lapissa turvallisuuden merkitys hyvinvoinnin keskeisenä osatekijänä on kirjattu Lapin hyvinvointiohjelmaan seuraavasti: Turvallisuus ja turvallisuuden tunne on yksi hyvinvoinnin perustekijöistä. Arjen turvallisuuden kannalta keskeistä ovat turvallinen koti-, asuin- ja työympäristö, turvalliset koulut, liikkumisen turvallisuus, toimivat peruspalvelut ja nopean avun saanti tarvittaessa. Arjen turvallisuuden kannalta tärkeää on ihmisten kokema turvallisuuden tunne. Turvallisuuden ylläpitäminen edellyttää eri toimijoiden välistä yhteistyötä yhteisen päämäärän hyväksi, sitä ei voida ylläpitää vain turvallisuusviranomaisten (palo- ja pelastustoimi/väestönsuojelu, poliisitoimi, raja-vartiotoimi, puolustusvoimat sekä tietyin osin myös sosiaali- ja terveysviranomaiset) toimin. Alueellisen yhteistyön toimintamallin toimivuuden kannalta on välttämätöntä, että malli suunnitellaan ja pilotoidaan myös kuntatasolle. Hankkeen pilottikunnissa eri sektoreiden toimijat tekevät yhteistyötä tiiviisti keskenään. Yhteistyöhön rekrytoidaan myös kolmannen sektorin kuntatason ja kylätason toimijajoukot. Samalla kun rakennetaan kuntatason toimintamalli, asetetaan tavoitteeksi luoda kuntakohtaisesti sellainen toimintatapa, jolla tavoitetaan tehokkaasti harvaanasutun alueen kylätasolla erityyppisien hyvinvointi- ja turvallisuuspalvelujen tarvitsijat. Paikallisen toimintamallin rakentaminen tuo harvaan asutulle alueelle hyötyä hyvin monialaisesti. Tärkeimpiä etuja ovat esimerkiksi: - alueen ihmisten kuuleminen arjen turvan rakentamisessa. - lähellä tuotettujen palveluiden mahdollistaminen. - kustannustehokkuus ja sitä kautta varojen parempi kohdentaminen paikallisiin tarpeisiin. Poikkihallinnollisen ja sektorirajat ylittävän toiminnan kehittämisen sekä paikallisen resurssin parempi hyödyntäminen edellyttävät hyvinvoinnin- ja turvallisuuden suunnittelukäytännön muuttamista sektorikohtaisesta suunnittelusta kokonaisvaltaiseksi sektoreiden väliseksi yhteistyöksi monella tasolla. Keskushallinto on

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 195 velvoittanut kuntia laatimaan lukuisia sektorikohtaista hyvinvointia ja turvallisuutta koskevia suunnitelmia. Hankkeen ydintavoite: Kehittää kuntiin laaja-alainen hyvinvoinnin ja turvallisuusyhteistyön toimintamalli arjen turvan lisäämiseksi sekä palvelutuotannon monipuolistamiseksi harvaan asutulla maaseudulla. Alatavoitteet: 1. Laatia yhdessä pilotti kuntien kanssa, joustava, kuntakohtainen sekä laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön toimintamalli 2. Edistää uusien ja innovatiivisten hyvinvointia ja turvallisuutta lisäävien palvelujen syntymistä harvaanasutuille alueille 3. Liittää hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma osaksi kunnan toiminnan- ja talouden suunnittelua 4. Perustaa kuntiin hyvinvoinnin ja turvallisuuden monialainen työryhmä tukemaan ja koordinoimaan laaja-alaista yhteistyötä sekä toiminnan kehittämistä 5. Tukea kunnissa jo toimivia ja tarvittaessa perustaa kuntiin uusia, hyvinvoinnin ja turvallisuuden operatiivisia, monialaisia työryhmiä tarjoamaan apua ja osaamista yksittäisen ihmisen, perheen tai yhteisön kokemiin akuutteihin kriisi- tai ongelmatilanteisiin (Esim. perhe-väkivalta, koulupudokkaat, nuoret rikoksentekijät, ) 6. Mahdollistaa suunnitteluvaiheesta lähtien elinkeinoelämän ja järjestöjen mukaan tuleminen hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentamiseen Hankkeen toteutusaika on Hanketta hallinnoi aluehallintovirasto ja hankkeessa ovat mukana Tornio, Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio ja Pudasjärvi. Hankkeen projektipäällikkö työskentelee Lapin aluehallintoviraston tiloissa Rovaniemellä ja 4 projektityöntekijää siten, että Pelkosenniemen ja Kemijärven yhteisen projektityöntekijän sijoituspaikka on Kemijärvi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio kolmen vuoden ajalta on , josta kuntarahoitusosuus 10 %. Tarkempi kuntarahoitusosuuksien jako on liitteenä nro 2 olevassa taulukossa. Pelkosenniemen kunta päättää lähteä mukaan Arjen turvaa kunnissa hankkeeseen projektisuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Kuntarahoitusosuus 1.448,34 /vuosi katetaan vuoden 2012 osalta uusiin hankkeisiin varatusta määrärahasta.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 195 Vuosien 2013ja 2014 osalta kuntarahoitusosuus varataan ko. vuosien talousarvioon. Esitys hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 196 LAUSUNTO ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDELLE VESA LAITISEN JA EILA KILPELÄN VALITUKSEEN Khall 196 Vesa Laitinen ja Eila Kilpelä ovat valittaneet Rovaniemen hallinto-oikeuteen kunnanhallituksen päätöksestä , joka koski oikaisuvaatimusta määräalankauppaa koskevassa asiassa KH Rovaniemen hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitukselta lausuntoa valitukseen. Valitus ja muut asiakirjat, liite nro 3. Kunnanhallitus antaa lausunnon valitukseen. Pekka Nyman esitti, että kunnanhallitus lausuu viitaten edelliseen kunnanhallituksen päätökseen, että määräalakaupan alue on Kirkonkylän pohjoisosan osayleiskaavassa varattu yhdyskuntateknisiin tarkoituksiin. Kunta ratkaisee alueen käytön yleiskaavaa muuttamalla tai asemakaavalla. Kunta ei ole aiemminkaan myynyt kunnallisiin tarkoituksiin varattuja alueita, eli kunta ei kohtele asukkaitaan epätasa-arvoisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 197 POHJOLAN OSUUSPANKIN PELKOSENNIEMEN KONTTORIN LAKKAUTTAMINEN Khall 197 Pohjolan Osuuspankin hallitus on päättänyt lakkauttaa Pelkosenniemen konttorin lukien. Asiasta tiedotettiin kunnalle ja muille asiakkaille viikolla 48. Pelkosenniemen kunnanvaltuusto otti kokouksessaan pankin konttorin lakkauttamisasian kiireellisenä käsiteltäväkseen ja päätti nimetä asiaan kunnan puolesta pankin kanssa neuvottelemaan erillisen neuvottelukunnan (kunnanjohtaja, kunnansihteeri, Jari Tervo, Hannu Oikarinen ja Milja Pyhäjärvi). Valtuusto velvoitti neuvottelukuntaa seuraavasti: Neuvotteluissa on pyydettävä selvitys mitkä syyt ovat johtaneet lopettamispäätökseen ja selvitettävä asiaan liittyvät vaihtoehdot ja että miten pankkipalvelut saadaan Pelkosenniemellä turvattua. Lisäksi päätettiin, että pankin on perusteltava lopettamispäätös. Neuvotteluihin on pyydetty mukaan Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän johtava lääkäri Heikki Kouri, edustamaan po. kuntayhtymää ja sen asiakkaiden näkökulmaa. Asiassa on sovittu pankin edustajien kanssa neuvottelu tiistaina klo 14 Pelkosenniemellä. Neuvottelujen tuloksesta ja asian etenemisestä tiedotetaan hallitukselle. Neuvottelujen tilanteesta ja tuloksista tiedotetaan kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus tekee tarvittavat päätökset jatkotoimien osalta. Kunnanjohtaja selosti käytyjä neuvotteluja ja totesi, että niissä oli saatu pankin toiminta-aikaa jatkettua helmikuun 2012 loppuun asti nykyisillä aukioloajoilla. Pankin, kunnan ja muiden toimijoiden (asiakkaat, yrittäjät ja Eläkeliiton Pelkosenniemen yhdistys jne.) kesken selvitetään tarpeet ja erilaiset mahdollisuudet turvata pankkipalvelut Pelkosenniemellä.

9 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja esittää hallitukselle, että em. palveluiden tarve- ja turvaamisvaihtoehtoselvitysten jälkeen esitetään pankin edustajille uutta neuvottelua, jossa päätetään toimintavaihtoehdoista.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 198 ILMOITUSASIAT Khall 198 PELKOSENNIEMEN KUNTA 1. Teknisen lautakunnan pöytäkirja jäljennös a. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja jäljennös KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ 2. Hallituksen ja valtuuston pöytäkirja jäljennökset ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ 3. Hallituksen pöytäkirja jäljennökset ja PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 4. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja jäljennös LAPIN LIITTO 5. Seutukuntajako vuonna 2011; Pelkosenniemen kunta ilmoittaa kantanaan, että nykyiseen seutukuntajakoon ei ole huomautettavaa. LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 6. Yhtymävaltuuston pöytäkirjanote ; Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen. Viranhaltijapäätökset 8. Kunnansihteeri 35, 36, 37, 37b, 39 henkilöstöhallinnon päätöksiä 38 avustus Lapin näkövammaiset ry:lle Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot