Ari Ali-Keskikylä, p Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä"

Transkriptio

1 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Kuljetuspalvelut optio ajalle Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy Ari Ali-Keskikylä, p Palvelujen sisältö ja ehdot Palveluun kuuluvat työt Toiminta-alue Materiaalinkuljetuspalvelut jäljempänä esitetyn mukaisesti Turku/Turun lähialue Maksuperuste Sopimusaika Tuntiveloitushinta Esitetty jäljempänä Esitetty jäljempänä Laskutusjaksot Maksuehto Sopimusehdot Kahden viikon välein 30 pv netto Esitetty jäljempänä Työt / tehtävät Esitetty jäljempänä Pyydämme tarjoustanne materiaalikuljetuspalveluista ajalle , minkä jälkeen sopimuskautta voidaan Tilaajan niin halutessa jatkaa alkuperäisin ehdoin yhdellä vuodella, ajalle seuraavien tietojen mukaisesti: 1. Hankinnan kohde ja palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset. Tilaaja tilaa vaihtelevan tarpeen mukaan sopimuskauden aikana suoritettavia materiaalinkuljetuspalveluita. Hankinta koskee kuljettajan ja auton toimittamista tilaajan käyttöön tuntiajoon mahdollisine lisälaitteineen. Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan auton vain, mikäli se on kysyttäessä vapaana. Töitä tullaan teettämään Tilaajan vaihtelevan tarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankinta-/ kuljetusmäärään. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden pyytää erillisiä tarjouksia mm. nostolava- ym. autopalveluista, kiviainestoimituksista sekä selkeästi rajattavista kokonaisuuksista (esim. urakat). Lisäksi mm. lyhytaikaisissa ruuhkahuipuissa voi Tilaaja ottaa autoja ajoon esim. neuvotteluperusteisesti tämän tarjouskilpailun ulkopuolelta. 1.1 Kalusto Palveluun kuuluu työmaiden ja laitosten kuljetus- asiointi ym. työtehtävät työn tilaajan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Maanrakennuksessa käytettävän kuljetuskaluston tulee soveltua rakennus- ja kunnossapitotöiden

2 2 / 11 tarpeisiin. Auton omistajasta/haltijasta ja autoista lisälaitteineen tulee ilmoittaa tarjouslomakkeessa pyydetyt tiedot. Pakettiautot kokonaispainoluokassa (umpi ja avolava): A1 alle kg A2 vähintään kg Kuorma-autot kokonaispainoluokissa: B1 enintään kg (umpi ja avolava) B kg B kg B kg B kg B kg B kg B8 autot maansiirtopuoliperävaunulla Eniten käyttämämme autoluokat ovat B5 ja B6. Joissakin autoissa tarvitaan lisäksi harvemmin käytettyjä varusteita kuten perälautanosturia tms. Jos autossa on esim. nosturi kiinni lavassa voi kyseistä autoa tarjota maansiirtoautona ilman nosturia tai nosturiautona. Tällaisessa tapauksessa tarjotaan samaa autoa kahdella eri tarjouslomakkeella. Tarjottavan kaluston tulee olla otettu käyttöön vuonna 2003 tai myöhemmin. Lisäksi voidaan tarjota kalustoa, joka on otettu käyttöön vuosina Tätä kalustoa tilataan vain, mikäli uudempaa vastaavaa kalustoa ei ole tilattaessa saatavissa. Tätä kalustoa ei uudemmaksi vaihdettuna oteta mukaan vuonna 2003 tai myöhemmin käyttöön otettuun kalustoryhmään. Mikäli autoa ei ole luokiteltu mihinkään ryhmään, pidättää Tilaaja itsellään oikeuden suorittaa luokittelun. Kaluston tulee täyttää työtehtävissä vaadittavat Suomessa voimassaolevat työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset. Kalustossa tulee käyttää ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavia yleisessä käytössä olevia polttoainelaatuja ja kaluston polttoaine- ja pakokaasujen poistolaitteiden tulee olla kunnossa. Tarjottavassa autossa tulee olla tilaajan kulloiseenkin työtehtävään edellyttämä varustus, esim. tilattavaan työhön soveltuva ja myös tilavuudeltaan auton kantavuutta vastaava maansiirtolava (lämpölava). Nosturin ominaisuuksien tulee myös olla auton kokoluokkaa vastaava. Auton varustukseen tulee kuulua yleisessä puhelinverkossa toimiva puhelin. Puhelumaksuja ei korvata erikseen, vaan ne katsotaan kuuluvan auton perushintaan. Tarjouspyynnön liitteessä 1 on ilmoitettu maksettavat poikkeuksellisen työajan korvaukset ja auton

3 3 / 11 perushintaan kuuluvaksi edellytetyt lisälaitteet ja varusteet. Lisälaitteet: - Auton tuntiveloitushintaan sisältyvät tilaajan edellyttämät ja muut perusvarusteet ja lisälaitteet ilmoitetaan tarjouslomakkeen, liite 2, kohdassa 2. Tilaaja edellyttää, että perustuntivelotushintaan sisältyy mahdollisimman kattavasti auto lisälaitteineen (mm. nosturit varusteineen) - Muut, harvinaisemmat lisälaitteet (esim. nosturin nostokori, lisälavat ( /päivä, /viikko)) ja niistä käyttötunneilta vaadittavat lisähinnat ilmoitetaan tarjouslomakkeen kohdassa 3. Lisälaitteita ja -varusteita voi vaihtaa ja lisätä tarjoukseen tarjouskauden aikana. Ilmoitukset muutoksista on tehtävä kirjallisesti tilaajalle. Kuljettajan tulee olla työhön osallistuva, ammattitaitoinen kuljettaja, jolla on Suomessa hyväksytty, voimassa oleva ajokortti ja riittävä paikallistuntemus. Kuljettajalla tulee olla käytössämme olevan työvaihejaottelun mukainen työajan seuranta (Työmaakohtainen litteraluettelo). Jos kuljettaja joutuu kuormaamista ja/tai purkamista varten pysäköimään auton maksulliselle pysäköintipaikalle tai viemään kuorman kaatopaikalle, jossa peritään jätteenkäsittely- tai muu vastaava maksu, tarjoajalla on oikeus periä tällaiset maksut kuljetuksen tilaajalta. 1.2 Vuokrausjaksot Vuokrausjaksot jakautuvat sitoumuksetta suunnilleen seuraavasti neljään tyyppiin: kertaluonteiset, lyhytaikaiset, 4-8 kk kestävät, toistaiseksi kestävät. Vuokrauksen päättymisestä pyritään antamaan ilmoitus vuokralle antajalle viimeistään yksi työpäivä ennen työn päättymistä. Työmaan lomien, lyhytaikaisten työmaakatkosten, työmaasiirtojen ja lyhytaikaisten kalustovähennysten (alle 3 vko) tms. osalta kalusto voidaan lomauttaa kyseiseltä työmaalta ilman korvausta ja ilman em. irtisanomisilmoitusta. (Poikkeus KE 08:sta) 1.3 Noudatettavat ohjeet ja määräykset sekä työsuojelu ja turvallisuus Palveluntuottajan tulee noudattaa työssään Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä yleisesti alalla käytettyjä määräyksiä ja ohjeita (työturvallisuus, ympäristö jne.). Palveluntuottaja vastaa kaikista työturvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä kustannuksineen. Työntekijällä tulee olla voimassa oleva työterveyskortti tai muu selvitys siitä, että lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty. Kortti tai selvitys on esitettävä pyydettäessä. 1.4 Työaika Työssä noudatetaan kunnallisen alan tuntipalkkaisten työntekijöiden työehtosopimuksen mukaisia työaikoja. Työaika on 38 h 15 min/viikko (mm. arkipyhäviikoilla poikkeava aika), mikäli ei tapauskohtaisesti muuta sovita. Korvattava aika on sama kuin työaika.

4 4 / 11 Työajan lyhennys kohdistuu yleensä viikon viimeiseen työpäivään. Poikkeuksellisesta työajasta maksettavat korvaukset on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteessä. Ylityökorvausten edellytyksenä on, että auto on ollut tilaajan työssä säännöllisen vuorokautisen/viikoittaisen työajan, ellei työnjohdon kanssa ole muuta sovittu. 1.5 Vakuutukset Palveluntuottaja vastaa kaikista työhön liittyvistä vakuutuksista (tapaturma-, sosiaali- ym. vakuutuksista, työn edellyttämistä vastuuvakuutuksista, jne.). 1.6 Ympäristövaatimukset Tarjouslomakkeella, liite 2, tulee antaa lyhyt selvitys ympäristöasioiden huomioimisesta tai tarjoukseen tulee liittää lyhyt selvitys ympäristöasioiden huomioimisesta. Esim. toimintasuunnitelma, joka sisältää laatu-, ympäristöhallinta- ja turvallisuusnäkökohdat. 1.7 Ammattitaito Työsuoritukset on tehtävä huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Palveluntuottaja vastaa siitä, että työntekijällä on ko. työhön vaadittava ammattitaito. Vastuu työsuorituksesta ja työn lopputuloksesta on Palveluntuottajalla. Ennen työhön ryhtymistä Palveluntuottajan on otettava yhteys työn tilaajaan, joka selvittää työn erityispiirteet. Työntekijöillä tulee olla voimassa olevat Tieturva 1 tai Katuturva 1 koulutus ja Suomessa suoritettu työturvallisuuskortti. 1.8 Vasteaika Palveluntuottajan työntekijän tulee olla Tilaajan käytettävissä sovittuna aikana. Mikäli palveluntuottaja ei pysty hoitamaan tilausta sovitussa ajassa, on siitä välittömästi ilmoitettava Tilaajalle. 1.9 Henkilökohtaiset suojavarusteet Työntekijällä tulee olla omat työn vaatimat suojavarusteet kuten standardin SFS-EN luokan mukainen huomioliivi tai pusero ja kypärä ja niitä on työmaalla autosta poistuttaessa käytettävä Kulkuluvat, tunnisteet Työntekijällä/työmaalla työskentelevällä tulee olla näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen veronumerokortti, jossa on myös työnantajan nimi. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko henkilö työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Tilaajan vaatiessa palveluntuottajan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat Tilaajan edustajalle (esim. työmaapäällikölle) työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi Kielitaito

5 5 / 11 Työntekijällä tulee olla ko. työtehtävien edellyttämä hyvä suomenkielen taito Työntekijälle annettava opastus Palveluntuottajan vastuulla on työntekijänsä perehdyttäminen mahdollisimman hyvin Tilaajan töihin ja työmenetelmiin sekä työturvallisuuteen. 2. Hankintamenettely 3. Osatarjoukset otetaan huomioon autokohtaisesti. 4. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. 5. Palveluntuottajalle asetettavat vähimmäisvaatimukset Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Palveluntuottaja vastaa työntekijän puolesta Tilaajalle aiheutetuista vahingoista, jotka johtuvat Palveluntuottajan työntekijän työnjohdon ohjeiden ja määräysten tai työnopastuksen noudattamatta jättämisestä 5.1 Rahoituksellisen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tarjoajalla tulee olla Y-tunnus. Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset sekä liitettävä tarjoukseensa tai pyydettäessä toimitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä myös mahdollisten alihankkijoiden osalta. Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden toimituspäivästä laskettuna. Vaatimus 1 Tarjoajan ja hänen aliurakoitsijansa tulee täyttää Tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: - veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että veroviranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty - työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja

6 6 / 11 eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. - todistus työntekijäin tapaturmavakuutuksen ottamisesta - tai muu vastaava selvitys esim. Rakentamisen Laatu RALA ry:n toteama pätevyys tai Tilaajavastuu.fi/luotettava kumppani. Yksityisenä elinkeinoharjoittajana toimiva huolehtii, että Tilaajalla on tieto palveluntuottajan voimassa olevasta yrittäjien eläkelain mukaisesta YEL-vakuutuksesta. Valitun palveluntuottajan tulee vuosittain toimittaa kopio vakuutustodistuksesta Turun kaupungin talouspalvelukeskukseen, ellei toisin ilmoiteta. Vaatimus 2 Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, aineellisissa ja henkilövahingoissa , joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Tarjoukseen liitettävä selvitys: Vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista Vaatimus 3 Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tilaaja voi tarkistaa tarjoajan kelpoisuuteen liittyvät tiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Palveluntuottajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottajan tulee noudattaa kaikkien työntekijöiden työsuhteissa voimassaolevaa alan valtakunnallista työehtosopimusta. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: - kaupparekisteriote tai vastaavat luotettavat kaupparekisteritiedot - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. - selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. Lisäksi toimittaja velvoitetaan toimittamaan todistukset 12 kk välein. Mikäli selvityksiä ei toimiteta tilaajalle määräajassa, voidaan sitä katsoa sopimuksen purkamisen perusteena. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset todistukset ja selvitykset sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Tarjoaja vastaa kaikista työnantajavelvoitteista. 5.2 Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Tarjoajan on täytettävä hankintaan nähden riittävät suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä

7 7 / 11 koskevat vaatimukset. Vaatimus 4 Tarjoajalla tulee olla tähän työhön käytettävissä oleva ammattitaitoinen henkilöstö. Kuljettajalla tulee olla ajoneuvoluokkaa vastaava ajo-oikeus. Kuljettajilla tulee olla voimassa olevat Tieturva 1 tai Katuturva 1 koulutus ja Suomessa suoritettu työturvallisuuskortti. Todistukset kuljettajien koulutuksista on toimitettava tilaajalle aina ennen kuin uusi kuljettaja aloittaa tilaajan töissä. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: - selvitys kokemuksesta kuljetuspalveluissa - todistukset kuljettajien Tieturva 1 tai Katuturva 1 koulutuksista - kopio työturvallisuuskortista Vaatimus 5 Tarjoajalla tulee olla asianmukainen tähän työhön käytettävissä oleva kalusto (tai tarjoushetkellä kauppasopimus kalustosta) ja tarjottavaa kalustoa koskeva sopimuskauden alkaessa voimassaoleva lain kaupallisista tavarakuljetuksista tiellä mukainen kotimaan liikennelupa tai yhteisölupa. Toisinaan joudumme kuljettamaan myös jätteeksi luokitettavaa materiaalia ja ne tarjoajat, joilla on ao. ote jätehuoltorekisteristä voivat siitä liittää kopion tarjoukseen. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: - kopio yllämainitusta luvasta tai selvitys sen saamisesta määräaikaan mennessä, luvan saamisen toteennäyttövelvollisuus on tarjoajalla - selvitys tarjottavasta kalustosta tarjouslomakkeella ja tarvittaessa kopio kauppasopimuksesta - kopio jätehuoltorekisteriotteesta mikäli sellainen on 6. Tarjoukselle asetettavat vähimmäisvaatimukset Tarjous tulee antaa oheisella tarjouslomakkeella liite 2. Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä. Tarjotun palvelun ja tarjouksen sisällön tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 ja Koneja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE08) tarjouspyynnössä ja liitelomakkeissa olevin poikkeuksin, mikäli tarjouspyynnössä tai sopimuksessa ei muuta edellytetä. Tarjous ei saa olla ehdollinen.

8 8 / 11 Tarjousten sitomista muiden tarjouksiin ei hyväksytä. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään asti. Tarjous voidaan hylätä, jos tarjousasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä. 7. Alihankkijoita koskevat ehdot Mikäli Palveluntuottaja aikoo käyttää alihankkijoita, on siitä ilmoitettava tarjouksessa. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan ja alihankkijoiden työn tulee olla tässä tarjouspyynnössä kuvatun laatutason mukaista. Alihankkijoita koskevat samat tässä tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset kuin Palveluntuottajaa. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi-kohdassa pyydetyt selvitykset tulee toimittaa myös mahdollisen alihankkijan osalta ja alihankkijat tulee hyväksyttää Tilaajalla. Tilaaja voi perustellusta syystä kieltää palveluntuottajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa. 8. Tarjoushinnat Tarjoushinnat tulee ilmoittaa verottomina kiinteinä yksikköhintoina tarjouslomakkeella (liite 2). Tullakseen huomioiduksi vertailussa kaikki pyydetyt tiedot tulee ilmoittaa tarjouksessa. Jokaisesta tarjottavasta autosta täytetään oma lomake. Työsuoritteesta riippuen työ voi olla käännetyn verovelvollisuuden alaista tai hinta ilmoitetaan alv 0 %. Hintojen tulee sisältää kaikki työhön liittyvät kulut. Tarjoushintojen tulee olla voimassa kiinteinä koko sopimuskauden ajan seuraavin poikkeuksin: Mahdollinen tilaajan toteama alan kustannustason muutos lähtötilanteesta (toukokuu 2013) yli 2 % huomioidaan perusauton tarjoushinnassa täysimääräisenä seuraavasti: Tilanne tarkistetaan ensimmäisen kerran vuoden 2014 helmikuun tilanteen mukaan ja mahdollisesti muuttuneet hinnat otetaan käyttöön ensimmäisellä uudella (2 viikon) laskutuskaudella jälkeen. Mahdollisen optiokauden osalta tilanne tarkistetaan vuoden 2014 joulukuun tilanteen mukaan ja mahdollinen käyttöönotto ensimmäisellä uudella laskutuskaudella jälkeen. Tarjoaja voi vaihtaa autoa uudemmaksi kesken tarjouskauden samaan kokoluokkaan tai suuremmaksi, mutta korvattava hinta ei muutu. Auton vaihdosta ja varusteiden muutoksista on välittömästi ilmoitettava tilaajalle toimittamalla uusi kuljetustarjouslomake ja auton käyttöönottovuodesta on esitettävä luotettava todiste. Hinnan varaumia ei hyväksytä. 9. Maksuehto

9 9 / 11 Maksuaika on 30 pv netto hyväksyttävän laskun saapumisesta tilaajalle, kun työ on hyväksytysti vastaanotettu. Viivästyskorko on enintään korkolain 4 :n 1 mom. mukainen. 10. Laskutus Otamme pääsääntöisesti vastaan vain verkkolaskuja. Laskusta on käytävä ilmi laskutuksen perusteet ja lasku tulee kohdistaa palvelun tilanneeseen yksikköön. Laskussa on mainittava työkohde ja tilaajan nimi. Laskutusosoitetiedot annetaan tilauksen yhteydessä. Laskutusperusteena on aika, jonka auto ja kuljettaja ovat tilaajan käytettävissä. Laskutus suoritetaan kahden viikon välein. Palvelut tulee laskuttaa välittömästi. Tilaajan vaatimuksesta laskuun on liitettävä työn tilanneen työkohteen edustajan ja työntekijän allekirjoituksella viikoittain hyväksytty tuntilista. Kuljetukset laskutetaan työmaittain. Mikäli samassa laskussa on useampia työmaita, tulee laskussa olla välisummat työmaittain. Alkuperäinen kuitti tulee liittää laskuun. Laskutus-, toimitus-, yleiskulu yms. lisiä ei hyväksytä. 11. Palveluntuottajan oman alan ehdot Omia sopimusehtoja ei voi esittää tarjouksessa. 12. Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus ja tarjousten vertailu 12.1 Tarjousten käsittely 12.2 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tätä arvioidaan lakisääteisillä, taloudellisilla ja toiminnallisilla vaatimuksilla. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu poissulkemisperuste Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjouksia tarkistetaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavilta palveluilta edellytetään. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset voidaan hylätä.

10 10 / Tarjousten vertailu ja tarjouksien valinta Tilaajalle edullisinta tilattavaa kalustoa arvioitaessa huomioidaan seuraavaa: - tarjoushinnat - tarjottu kalusto, huomioiden ikä/päästöluokitukset, varusteet, kantavuus - kuljettajan ammattitaito - yrityksen aiempi toiminta - tilaajan kokemukset yrityksestä ja kuljettajasta Kalustovalinnasta käydään tarvittaessa tarkennusneuvottelut tilaajan ja tarjoajan kesken. Valittujen toimittajien kanssa solmitaan tilaussopimus. Tilaajalla on oikeus lähettää auto/autonkuljettaja pois työmaalta, mikäli toimitetun kaluston kunto ei vastaa edellytettyä tai tilaajan todetessa, että kuljettajan ammattitaito tai työsuorite on puutteellista, eikä tarjoajalla ole antaa toista kuljettajaa. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta laskuttaa tilaajaa ko. tapauksessa. Tilaaja voi irtisanoa tilaussopimuksen päättymään välittömästi, osoittaessaan ettei olisi tehnyt tilaussopimusta tarjoajan kanssa, jos Tilaaja olisi ollut päätöshetkellä tietoinen tarjoajaa koskevista todellisista olosuhteista. Tilaaja voi irtisanoa tilaussopimuksen päättymään välittömästi jos tarjoajan taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen niin, ettei voida olettaa tarjoajan täyttävän tilaussopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan. 13. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot 2008 (KE08) 5. Tarjous liitteineen 14. Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. 15. Optio tulee voimaan valitun Palvelutuottajan kanssa, mikäli Tilaaja päättää jatkaa sopimuskautta. Päätös sopimuksen jatkamisesta (optio) pyritään tekemään kahta kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, riitaisuudet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat Tilaajaa sitovia.

11

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 10067-2014 Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Yhteyspiste(et): Hankinta- ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 11553-2014 Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE 28.5.2015 Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Kiinteistoliikelaitos MVi/TG Hanke: Aikaveloituksella tehtävät talotekniikan sähkötekniset työt AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta.

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (2) Vapaa-aikalautakunta 13.05.2014 34 Jäänhoitokoneen hankinta Asianro 304/02.08.00/2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti 10.4.2014: Hankinnasta lähetettiin ilmoitus 20.2.2014

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (=KUNTAYHTYMÄ) pyytää tarjouksia ammattiopiston käyttöön tulevista kahdesta uudesta tai käytetystä minibussista/henkilöautosta

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Siirrettävä päiväkoti, Kaustari Kaskitie 5 67600 KOKKOLA. Hankintailmoitus on jätetty julkaistavksi osoitteessa www.hankintailmoitukset.

Siirrettävä päiväkoti, Kaustari Kaskitie 5 67600 KOKKOLA. Hankintailmoitus on jätetty julkaistavksi osoitteessa www.hankintailmoitukset. KOKKOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTO 1 (8) KARLEBY STAD Projekti-insinööri Olli Lindell 22.3.2012 SIIRRETTÄVÄ PÄIVÄKOTIRAKENNUS TILAELEMENTEISTÄ Kokkolan kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5)

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ 21.5.2014 Tilaelementtitoimittajat EHNROOSIN KOULUN TILAPÄISET LISÄLUOKAT 1. Sijoituspaikka Ehnroosin koululla Mäntsälässä

Lisätiedot

7.11.2011. Hankinnasta tehdään sopimus yhden Palveluntuottajan kanssa.

7.11.2011. Hankinnasta tehdään sopimus yhden Palveluntuottajan kanssa. 1 (11) Myrskylän kunta Tarjouspyyntö 7.11.2011 Vastaanottaja Viite: 7.11.2011 hankintailmoitus sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa Myrskylän kunnan Kirkonkylän koulun siivouspalvelujen hankinta Myrskylän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN

PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN KIRKKONUMMEN KUNTA Tilahallinto 22.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN Hankinnan kohde Kirkkonummen kunta pyytää

Lisätiedot

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Vihdin kunnan ja Yritys Oy:n välinen, Maanrakennuskonepalveluja vuosille 2014-2017 koskeva PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Sisällysluettelo 1. PUITESOPIMUS 3 2. PALVELUTILAUS 3 2.1 Palvelutilaus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

korit käsitellään omina tarjouksinaan.

korit käsitellään omina tarjouksinaan. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TYÖKONE- JA KULJETUSPALVELUT 2015 Forssan vesihuoltoliikelaitos pyytää tarjouksia tuntitöinä tehtäviin kunnallisteknisiin rakennus-, käyttö- ja kunnossapitotöihin

Lisätiedot

17.2.2014. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

17.2.2014. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 1 ( 15 ) Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta Haapajärven kaupunki pyytää tarjouksia rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn hankinnasta

Lisätiedot

Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008

Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 TEKIJÄ Työryhmä KANNEN KUVA Suomen Kuntaliitto 1. painos ISBN 978-952-213-355-7 (painettu) Suomen Kuntaliitto Painopaikka: Kuntatalon paino, Helsinki Helsinki

Lisätiedot