Ari Ali-Keskikylä, p Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä"

Transkriptio

1 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut optio ajalle Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy Ari Ali-Keskikylä, p Palvelujen sisältö ja ehdot Palveluun kuuluvat työt Toiminta-alue Työkonepalvelut jäljempänä esitetyn mukaisesti Turku/Turun lähialue Maksuperuste Sopimusaika Tuntiveloitushinta Esitetty jäljempänä Esitetty jäljempänä Laskutusjaksot Maksuehto Sopimusehdot Kahden viikon välein 30 pv netto Esitetty jäljempänä Työt / tehtävät Esitetty jäljempänä Pyydämme tarjoustanne työkonepalveluista ajalle , minkä jälkeen sopimuskautta voidaan Tilaajan niin halutessa jatkaa alkuperäisin ehdoin yhdellä vuodella, ajalle seuraavien tietojen mukaisesti: 1. Hankinnan kohde ja palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset. Tilaaja tilaa vaihtelevan tarpeen mukaan sopimuskauden aikana suoritettavia työkonepalveluita. Hankinta koskee kuljettajan ja koneen toimittamista tilaajan käyttöön tuntityöhön mahdollisine lisälaitteineen. Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan koneen vain, mikäli se on kysyttäessä vapaana. Töitä tullaan teettämään Tilaajan vaihtelevan tarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden pyytää erillisiä tarjouksia mm. selkeästi rajattavista kokonaisuuksista (esim. urakat) Lisäksi mm. lyhytaikaisissa ruuhkahuipuissa voi Tilaaja ottaa koneita töihin esim. neuvotteluperusteisesti tämän tarjouskilpailun ulkopuolelta. 1.1 Kalusto Palveluun kuuluu työmaiden ja laitosten työkonepalvelut tilaajan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Kaluston tulee soveltua rakennus- ja kunnossapitotöiden tarpeisiin.

2 2 / 11 Koneen omistajasta/haltijasta ja koneista lisälaitteineen tulee ilmoittaa tarjouslomakkeessa pyydetyt tiedot. Konelaji/Painoluokka/muu luokitusperuste: Telapuskutraktorit PT 08, 12, 15 Pyöräkuormaajat KUP 00 liukuohjatut, KUP 03 liukuohjatut KUP 60-75, , 130, 150 Hydr. kaivukoneet, tela-alustaiset KKHt 05, 08, 14, 17, 21, 25, 30, 35 Hydr. kaivukoneet, pyöräalustaiset KKHp 08, 10, 13, 16, 19, 21 Kaivurikuormaajat KKT 04, KKT 04 R, KKT 04 N, KKT 05, KKT 05 R, KKT 05 N, KKT 06 R Pyörätraktorit TR 70, TR 100, TR 130 Eniten käyttämämme konetyypit ovat KKHp 13, KKHp 16 ja KKHt 21. Tarjottavat koneet on jaoteltavan Infra ry:n maarakennuskoneiden ryhmittelytaulukoiden mukaan. Joissakin koneissa tarvitaan tiettyä varustusta, kuten sujutusvinssi, hydraulinen iskukone. Tarjottavan kaluston tulee olla otettu käyttöön vuonna 2003 tai myöhemmin. (puskutraktorit ja pyöräkuormaajat voivat olla vanhempia). Lisäksi voidaan tarjota kalustoa, joka on otettu käyttöön vuosina Tätä kalustoa tilataan vain, mikäli uudempaa vastaavaa kalustoa ei ole tilattaessa saatavissa. Tätä kalustoa ei uudemmaksi vaihdettuna oteta mukaan vuonna 2003 tai myöhemmin käyttöön otettuun kalustoryhmään. Mikäli konetta ei ole luokiteltu mihinkään ryhmään, pidättää Tilaaja itsellään oikeuden suorittaa luokittelun jälkeen (EU-alueelle) maahantuodun koneen tulee olla CE-merkitty ja siitä tulee pyydettäessä esittää vaatimustenmukaisuusvakuutus. Koneiden tulee täyttää työtehtävissä vaadittavat Suomessa voimassaolevat työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset. Kalustossa tulee käyttää ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavia yleisessä käytössä olevia polttoainelaatuja ja kaluston polttoaine- ja pakokaasujen poistolaitteiden tulee olla kunnossa.

3 3 / 11 Tarjottavassa koneessa tulee olla tilaajan kulloiseenkin työtehtävään edellyttämä varustus. Koneen varustukseen tulee kuulua yleisessä puhelinverkossa toimiva puhelin. Puhelumaksuja ei korvata erikseen, vaan ne katsotaan kuuluvan koneen perushintaan. Lisälaitteet: Koneen tuntiveloitushintaan sisältyvät tilaajan edellyttämät ja muut perusvarusteet ja lisälaitteet ilmoitetaan tarjouslomakkeen, liite 2, kohdassa 2. Tilaaja edellyttää, että perustuntiveloitushintaan sisältyy mahdollisimman kattavasti kone lisälaitteineen Tarjouspyynnön liitteessä 1 on ilmoitettu maksettavat poikkeuksellisen työajan korvaukset, koneen perushintaan kuuluvaksi edellytetyt lisälaitteet ja varusteet ja lueteltu eräitä muita lisälaitteita ja niiden käyttötunneilta maksettavat lisähinnat. Nämä lisälaitteet ilmoitetaan tarjouslomakkeen kohdassa 3. Muut harvinaisemmat lisälaitteet (pontiniskijät, sujutusvinssit, traktorikompressorit ym.) ja niistä käyttötunneilta vaadittavat lisähinnat ilmoitetaan tarjouslomakkeen kohdassa 4. Lisälaitteita ja -varusteita voi vaihtaa ja lisätä tarjoukseen tarjouskauden aikana. Ilmoitukset muutoksista on tehtävä kirjallisesti tilaajalle. Kuljettajan tulee olla työhön osallistuva, ammattitaitoinen kuljettaja, jolla on Suomessa hyväksytty, voimassa oleva ajokortti (mikäli laki sitä edellyttää ko. koneen kuljettajalta) ja riittävä paikallistuntemus. Kuljettajalla tulee olla käytössämme olevan työvaihejaottelun mukainen työajan seuranta (Työmaakohtainen litteraluettelo). 1.2 Vuokrausjaksot Vuokrausjaksot jakautuvat sitoumuksetta suunnilleen seuraavasti neljään tyyppiin: kertaluonteiset, lyhytaikaiset, 4-8 kk kestävät, toistaiseksi kestävät. Vuokrauksen päättymisestä pyritään antamaan ilmoitus vuokralle antajalle viimeistään yksi työpäivä ennen työn päättymistä. Työmaan lomien, lyhytaikaisten työmaakatkosten, työmaasiirtojen ja lyhytaikaisten kalustovähennysten (alle 3 vko) tms. osalta kalusto voidaan lomauttaa kyseiseltä työmaalta ilman korvausta ja ilman em. irtisanomisilmoitusta. (Poikkeus KE 08:sta) 1.3 Noudatettavat ohjeet ja määräykset sekä työsuojelu ja turvallisuus Palveluntuottajan tulee noudattaa työssään Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä yleisesti alalla käytettyjä määräyksiä ja ohjeita (työturvallisuus, ympäristö jne.). Palveluntuottaja vastaa kaikista työturvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä kustannuksineen.

4 4 / 11 Työntekijällä tulee olla voimassa oleva työterveyskortti tai muu selvitys siitä, että lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty. Kortti tai selvitys on esitettävä pyydettäessä. 1.4 Työaika Työssä noudatetaan kunnallisen alan tuntipalkkaisten työntekijöiden työehtosopimuksen mukaisia työaikoja. Työaika on 38 h 15 min/viikko (mm. arkipyhäviikoilla poikkeava aika), mikäli ei tapauskohtaisesti muuta sovita. Korvattava aika on sama kuin työaika. Työajan lyhennys kohdistuu yleensä viikon viimeiseen työpäivään. Poikkeuksellisesta työajasta maksettavat korvaukset on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteessä. Ylityökorvausten edellytyksenä on, että kone on ollut tilaajan työssä säännöllisen vuorokautisen/viikoittaisen työajan, ellei työnjohdon kanssa ole muuta sovittu. 1.5 Vakuutukset Palveluntuottaja vastaa kaikista työhön liittyvistä vakuutuksista (tapaturma-, sosiaali- ym. vakuutuksista, työn edellyttämistä vastuuvakuutuksista, jne.). 1.6 Ympäristövaatimukset Tarjouslomakkeella, liite 2, tulee antaa lyhyt selvitys ympäristöasioiden huomioimisesta tai tarjoukseen tulee liittää lyhyt selvitys ympäristöasioiden huomioimisesta. Esim. toimintasuunnitelma, joka sisältää laatu-, ympäristöhallinta- ja turvallisuusnäkökohdat. 1.7 Ammattitaito Työsuoritukset on tehtävä huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Palveluntuottaja vastaa siitä, että työntekijällä on ko. työhön vaadittava ammattitaito. Vastuu työsuorituksesta ja työn lopputuloksesta on Palveluntuottajalla. Ennen työhön ryhtymistä Palveluntuottajan on otettava yhteys työn tilaajaan, joka selvittää työn erityispiirteet. Työntekijöillä tulee olla voimassa olevat Tieturva 1 tai Katuturva 1 koulutus ja Suomessa suoritettu työturvallisuuskortti. 1.8 Vasteaika Palveluntuottajan työntekijän tulee olla Tilaajan käytettävissä sovittuna aikana. Mikäli palveluntuottaja ei pysty hoitamaan tilausta sovitussa ajassa, on siitä välittömästi ilmoitettava Tilaajalle. 1.9 Henkilökohtaiset suojavarusteet Työntekijällä tulee olla omat työn vaatimat suojavarusteet kuten standardin SFS-EN luokan mukainen huomioliivi tai pusero ja kypärä ja niitä on työmaalla koneesta poistuttaessa käytettävä Kulkuluvat, tunnisteet

5 5 / 11 Työntekijällä/työmaalla työskentelevällä tulee olla näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen veronumerokortti, jossa on myös työnantajan nimi. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko henkilö työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Tilaajan vaatiessa palveluntuottajan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat Tilaajan edustajalle (esim. työmaapäällikölle) työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi Kielitaito Työntekijällä tulee olla ko. työtehtävien edellyttämä hyvä suomenkielen taito Työntekijälle annettava opastus Palveluntuottajan vastuulla on työntekijänsä perehdyttäminen mahdollisimman hyvin Tilaajan töihin ja työmenetelmiin sekä työturvallisuuteen. 2. Hankintamenettely 3. Osatarjoukset otetaan huomioon konekohtaisesti. 4. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. 5. Palveluntuottajalle asetettavat vähimmäisvaatimukset Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Palveluntuottaja vastaa työntekijän puolesta Tilaajalle aiheutetuista vahingoista, jotka johtuvat Palveluntuottajan työntekijän työnjohdon ohjeiden ja määräysten tai työnopastuksen noudattamatta jättämisestä 5.1 Rahoituksellisen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tarjoajalla tulee olla Y-tunnus. Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset sekä liitettävä tarjoukseensa tai pyydettäessä toimitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä myös mahdollisten alihankkijoiden osalta. Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden toimituspäivästä laskettuna.

6 6 / 11 Vaatimus 1 Tarjoajan ja hänen aliurakoitsijansa tulee täyttää Tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: - veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että veroviranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty - työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. - todistus työntekijäin tapaturmavakuutuksen ottamisesta - tai muu vastaava selvitys esim. Rakentamisen Laatu RALA ry:n toteama pätevyys tai Tilaajavastuu.fi/luotettava kumppani. Yksityisenä elinkeinoharjoittajana toimiva huolehtii, että Tilaajalla on tieto palveluntuottajan voimassa olevasta yrittäjien eläkelain mukaisesta YEL-vakuutuksesta. Valitun palveluntuottajan tulee vuosittain toimittaa kopio vakuutustodistuksesta Turun kaupungin talouspalvelukeskukseen, ellei toisin ilmoiteta. Vaatimus 2 Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, aineellisissa ja henkilövahingoissa , joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Tarjoukseen liitettävä selvitys: Vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista Vaatimus 3 Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tilaaja voi tarkistaa tarjoajan kelpoisuuteen liittyvät tiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Palveluntuottajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottajan tulee noudattaa kaikkien työntekijöiden työsuhteissa voimassaolevaa alan valtakunnallista työehtosopimusta. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: - kaupparekisteriote tai vastaavat luotettavat kaupparekisteritiedot - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. - selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. Lisäksi toimittaja velvoitetaan toimittamaan todistukset. Mikäli selvityksiä ei toimiteta tilaajalle määräajassa, voidaan sitä katsoa sopimuksen purkamisen perusteena.

7 7 / 11 Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset todistukset ja selvitykset sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Tarjoaja vastaa kaikista työnantajavelvoitteista. 5.2 Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Tarjoajan on täytettävä hankintaan nähden riittävät suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Vaatimus 4 Tarjoajalla tulee olla tähän työhön käytettävissä oleva ammattitaitoinen henkilöstö. Kuljettajalla tulee olla ajoneuvoluokkaa vastaava ajo-oikeus. Kuljettajilla tulee olla voimassa olevat Tieturva 1 tai Katuturva 1 koulutus ja Suomessa suoritettu työturvallisuuskortti. Todistukset kuljettajien koulutuksista on toimitettava tilaajalle aina ennen kuin uusi kuljettaja aloittaa tilaajan töissä. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: - selvitys kokemuksesta työkonepalveluissa - todistukset kuljettajien Tieturva 1 tai Katuturva 1 koulutuksista - kopio työturvallisuuskortista Vaatimus 5 Tarjoajalla tulee olla asianmukainen tähän työhön käytettävissä oleva kalusto (tai tarjoushetkellä kauppasopimus kalustosta). Tarjoukseen liitettävät selvitykset: - selvitys tarjottavasta kalustosta tarjouslomakkeella ja tarvittaessa kopio kauppasopimuksesta 6. Tarjoukselle asetettavat vähimmäisvaatimukset Tarjous tulee antaa oheisella tarjouslomakkeella liite 2. Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä. Tarjotun palvelun ja tarjouksen sisällön tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 ja Kone-

8 8 / 11 ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE08) tarjouspyynnössä ja liitelomakkeissa olevin poikkeuksin, mikäli tarjouspyynnössä tai sopimuksessa ei muuta edellytetä. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Tarjousten sitomista muiden tarjouksiin ei hyväksytä. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään asti. Tarjous voidaan hylätä, jos tarjousasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä. 7. Alihankkijoita koskevat ehdot Mikäli Palveluntuottaja aikoo käyttää alihankkijoita, on siitä ilmoitettava tarjouksessa. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan ja alihankkijoiden työn tulee olla tässä tarjouspyynnössä kuvatun laatutason mukaista. Alihankkijoita koskevat samat tässä tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset kuin Palveluntuottajaa. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi-kohdassa pyydetyt selvitykset tulee toimittaa myös mahdollisen alihankkijan osalta ja alihankkijat tulee hyväksyttää Tilaajalla. Tilaaja voi perustellusta syystä kieltää palveluntuottajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa. 8. Tarjoushinnat Tarjoushinnat tulee ilmoittaa verottomina kiinteinä yksikköhintoina tarjouslomakkeella (liite 2). Tullakseen huomioiduksi vertailussa kaikki pyydetyt tiedot tulee ilmoittaa tarjouksessa. Jokaisesta tarjottavasta koneesta täytetään oma lomake. Työsuoritteesta riippuen työ voi olla käännetyn verovelvollisuuden alaista tai hinta ilmoitetaan alv 0 %. Hintojen tulee sisältää kaikki työhön liittyvät kulut. Tarjoushintojen tulee olla voimassa kiinteinä koko sopimuskauden ajan seuraavin poikkeuksin: Mahdollinen tilaajan toteama alan kustannustason muutos lähtötilanteesta (toukokuu 2013) yli 2 % huomioidaan peruskoneen tarjoushinnassa täysimääräisenä seuraavasti: Tilanne tarkistetaan ensimmäisen kerran vuoden 2014 helmikuun tilanteen mukaan ja mahdollisesti muuttuneet hinnat otetaan käyttöön ensimmäisellä uudella (2 viikon) laskutuskaudella jälkeen. Mahdollisen optiokauden osalta tilanne tarkistetaan vuoden 2014 joulukuun tilanteen mukaan ja mahdollinen käyttöönotto ensimmäisellä uudella laskutuskaudella jälkeen. Tarjoaja voi vaihtaa konetta uudemmaksi kesken tarjouskauden samaan kokoluokkaan tai suuremmaksi, mutta korvattava hinta ei muutu. Koneen vaihdosta ja varusteiden muutoksista on välittömästi ilmoitettava tilaajalle toimittamalla uusi

9 9 / 11 työkonetarjouslomake ja koneen käyttöönottovuodesta on esitettävä luotettava todiste. Hinnan varaumia ei hyväksytä. 9. Maksuehto Maksuaika on 30 pv netto hyväksyttävän laskun saapumisesta tilaajalle, kun työ on hyväksytysti vastaanotettu. Viivästyskorko on enintään korkolain 4 :n 1 mom. mukainen. 10. Laskutus Otamme pääsääntöisesti vastaan vain verkkolaskuja. Laskusta on käytävä ilmi laskutuksen perusteet ja lasku tulee kohdistaa palvelun tilanneeseen yksikköön. Laskussa on mainittava työkohde ja tilaajan nimi. Laskutusosoitetiedot annetaan tilauksen yhteydessä. Laskutusperusteena on aika, jonka kone ja kuljettaja ovat tilaajan käytettävissä. Laskutus suoritetaan kahden viikon välein. Palvelut tulee laskuttaa välittömästi. Tilaajan vaatimuksesta laskuun on liitettävä työn tilanneen työkohteen edustajan ja työntekijän allekirjoituksella viikoittain hyväksytty tuntilista. Työt laskutetaan työmaittain. Mikäli samassa laskussa on useampia työmaita, tulee laskussa olla välisummat työmaittain. Alkuperäinen kuitti tulee liittää laskuun. Laskutus-, toimitus-, yleiskulu- yms. lisiä ei hyväksytä. 11. Palveluntuottajan oman alan ehdot Omia sopimusehtoja ei voi esittää tarjouksessa. 12. Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus ja tarjousten vertailu 12.1 Tarjousten käsittely 12.2 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tätä arvioidaan lakisääteisillä, taloudellisilla ja toiminnallisilla vaatimuksilla. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu poissulkemisperuste Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

10 10 / 11 Tarjouksia tarkistetaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavilta palveluilta edellytetään. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset voidaan hylätä Tarjousten vertailu ja tarjouksien valinta Tilaajalle edullisinta tilattavaa kalustoa arvioitaessa huomioidaan seuraavaa: - tarjoushinnat - tarjottu kalusto, huomioiden ikä/päästöluokitukset ja varusteet - kuljettajan ammattitaito - yrityksen aiempi toiminta - tilaajan kokemukset yrityksestä ja kuljettajasta Kalustovalinnasta käydään tarvittaessa tarkennusneuvottelut tilaajan ja tarjoajan kesken. Valittujen toimittajien kanssa solmitaan tilaussopimus. Tilaajalla on oikeus lähettää kone/kuljettaja pois työmaalta, mikäli toimitetun kaluston kunto ei vastaa edellytettyä tai tilaajan todetessa, että kuljettajan ammattitaito tai työsuorite on puutteellista, eikä tarjoajalla ole antaa toista kuljettajaa. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta laskuttaa tilaajaa ko. tapauksessa. Tilaaja voi irtisanoa tilaussopimuksen päättymään välittömästi, osoittaessaan ettei olisi tehnyt tilaussopimusta tarjoajan kanssa, jos Tilaaja olisi ollut päätöshetkellä tietoinen tarjoajaa koskevista todellisista olosuhteista. Tilaaja voi irtisanoa tilaussopimuksen päättymään välittömästi jos tarjoajan taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen niin, ettei voida olettaa tarjoajan täyttävän tilaussopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan. 13. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot 2008 (KE08) 5. Tarjous liitteineen 14. Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. 15. Optio tulee voimaan valitun Palvelutuottajan kanssa, mikäli Tilaaja päättää jatkaa sopimuskautta. Päätös sopimuksen jatkamisesta (optio) pyritään tekemään kahta kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, riitaisuudet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

11

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018

MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018 SUOMUSSALMEN KUNTA Tekniset palvelut PUITESOPIMUS MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018 1. Sopimus Tähän sopimukseen sopijapuolet ovat kirjanneet ne periaatteet ja menettelytavat,

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA Taustatietoja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy on Akaan, Urjalan

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot