Toiminnan kehittämisen käytännön haasteet terveydenhuollossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan kehittämisen käytännön haasteet terveydenhuollossa"

Transkriptio

1 Toiminnan kehittämisen käytännön haasteet terveydenhuollossa MOSAIC-työpaja

2 Lean is 1. An attitude of continuous improvement 2. Value-creating 3. Unity of purpose 4. Respect for the people who do the work 5. Visual 6. Flexible regimentation It requires a major shift in roles: managers and leaders must become facilitators, mentors and teachers and allow frontline workers to make improvements. The Promise of Lean in Health Care 2 MOSAIC-työpaja

3 Mitä Lean-kehittäminen tarkoittaa? Tavoitteena arvon tuottaminen potilaalle (asiakkaalle) mahdollisimman pienellä hukalla. Arvo tarkoittaa parempaa ja turvallisempaa hoitoa, ilman tarpeettomia viiveitä pienemmillä kustannuksilla. ARVO TARPEELLISTA HUKKAA Tavoite on parantaa systeemiä ei lisätä työtahtia Saadaan samoilla resursseilla aikaan enemmän! 3 MOSAIC-työpaja

4 Arvovirtauksen parantaminen ja hukan poistaminen Määrittele arvo potilaan näkökulmasta. Tunnista kaikki arvoa lisäävät vaiheet prosessissa, poista arvoa tuottamattomat vaiheet. Pidä yllä tasaista virtausta poistamalla viiveiden syyt. Vältä työntämästä työtä prosessin seuraavalle vaiheelle; tavoittele imuohjausta. Tavoittele täydellisyyttä jatkuvan parantamisen avulla. 4 MOSAIC-työpaja

5 Suunniteltu vs. suunnittelematon Paljonko työtehtävistä on suunnittelemattomia? Voidaanko niiden ilmestymistä ennustaa? Milloin palvelun kysyntä ylittää kapasiteetin? Voidaanko tekemistä tasoittaa pidemmälle ajalle? Erissä tekeminen vai one-piece-flow? 5 MOSAIC-työpaja

6 Potilaalle arvoa tuottamatonta on Viallinen palvelu/tekeminen (defects, rework & inspection) Ylituotanto (overproduction) Kuljetukset (transport & handling) Odotusaika (waiting) Varastot (inventory) Liike (motion) Yliprosessointi (over processing) Käyttämätön osaaminen (wasted intelligence, human resources) Käytetään aikaa väärään tekemiseen, virheiden selvittelyyn ja korjaamiseen Tehdään enemmän kuin mitä potilas tarvitsee tai liian nopeasti tarpeeseen nähden Potilaiden, materiaalien näytteiden yms. tarpeeton siirtäminen paikasta toiseen Potilas odottaa seuraavaa tutkimus- tai hoitotapahtumaa. Henkilökunta odottaa seuraavaa tehtävää Turhat varastointikustannukset (ylisuuri varasto tarpeeseen nähden, siirtokustannukset, vanheneminen) Työntekijöiden tarpeeton liikkuminen. Tehdään potilaalle arvoa tuottamatonta työtä (esim. tarpeeton tietojen kirjaaminen) Työntekijöille ei anneta mahdollisuutta osallistua, eikä kuunnella kehitysideoita. 6 MOSAIC-työpaja

7 VSM-työpajan tavoitteet (Value Stream Mapping) Selvittää potilaan kyseisen hoitolinjan toiminnot ja niiden väliset linkit, potilaiden virtauksen, tietovirrat, toimintojen väliset häiriöt/ongelmat ja läpimenoajat Tunnistaa tarkemmin kontaktipisteet ja palvelutuokiot Auttaa tunnistamaan ko. hoitolinjan toiminnassa syntyvän hukan eri muodot Auttaa kehitystoimenpiteiden luokittelussa ja kehittämisen painopisteiden etsimisessä Työpajassa tulee olla edustettuna kaikki hoitolinjan toiminnot => ongelmat yleensä toimintojen rajapinnoissa => sisäänrakennettuna tiedon siirtyminen eri osapuolille Selkäpotilaan työpaja Päätoimintojen ja lähetevirran ongelmien määrittäminen 7 MOSAIC-työpaja

8 Lonkkamurtumapotilaan VSM Päätoiminnoiksi määritettiin seuraavat 10 toimintoa: Acuta 2. PTH:n päivystys 3. Radiologia (preoperat.) 4. Laboratorio (preoperat.) 5. Ortopedian osasto (preoperat.) 6. Leikkausosasto 7. Ortopedian osasto (postoperat.) 8. Radiologia (postoperat.) 9. Laboratorio (postoperat.) 10. Jatkohoito 8 MOSAIC-työpaja

9 Lonkkamurtumapotilaan ideaalivirtaus? leikkaus lähete 4vrk 2vrk? 9 MOSAIC-työpaja

10 NYKYTILA Täytyy olla ymmärretty ja mitattavissa ONGELMAT ESTEET TAVOITETILA Täytyy olla kuvaileva, selkeä, mitattavissa ja kiinteä sisällön ja ajoituksen suhteen Mitä tehdään seuraavaksi? 10 MOSAIC-työpaja

11 Mitä yritämme saada aikaan? Miten tiedämme, että muutos on parannus? Mitä muutoksia voimme tehdä, jotta tulos olisi parannus? JATKUVA PARANTAMINEN 1. Muodosta ryhmä 2. Aseta tavoitteet 3. Määrittele mittarit 4. Valitse parantamisen kohteet 5. Kokeile ratkaisua tai muutosta 6. Ota ratkaisu tai muutos käyttöön 7. Levitä hyvää käytännön ideaa Toimi Tarkista Suunnittele Toteuta Lähde: Langley GL, Nolan KM, Nolan TW, Norman CL, Provost LP. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance (2nd edition) MOSAIC-työpaja

12 Miten potilaan hoidon sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan? Organisaation arvot Kehittämisen tavoitteet: turvallisuus laatu aika kustannustehokkuus - moraali Potilaan hoidon sujuminen (virtaus) Ehkäise viiveitä Paranna arvovirtaa Imuohjaus Oikea hoito Oikeassa paikassa Oikeaan aikaan Oikealle potilaalle Henkilöstön kehittäminen Tehdään kerralla oikein (laatu ja turvallisuus) Tunnista juurisyy Ehkäise virheet ja haittatapahtumat Johto lähellä arkea ja työntekijöitä Ei syyllistetä Tasoitettu työkuorma Standardoitu työ Jatkuva parantaminen 12 MOSAIC-työpaja

13 Case: Sarkoomapotilaan hoidon palvelumuotoilu Pilottikohteeksi valikoitui sarkoomapotilas Hoidon keskittäminen Tutkimusten tiivistäminen Henkilökunnan valmius ja aito halu kehittää 13 MOSAIC-työpaja

14 Palvelupolun mallinnus/taustojen keruu Henkilökunnan haastattelut, tiloihin ja palvelutuokioihin tutustuminen ortopedian erikoislääkäri Tule-poliklinikan osastonhoitaja ja sairaanhoitaja Tule-vuodeosaston apulaisosastonhoitaja ja sairaanhoitaja sarkoomasihteeri onkologian erikoislääkäri sädehoidon osastonhoitaja röntgenhoitaja 14 MOSAIC-työpaja

15 Palvelupolun mallinnus/taustojen keruu Havainnointi/varjostus Sarkoomapotilaista vastaavan lääkärin työn seuraaminen yhden päivän ajan Artefaktien kerääminen ja palvelutuokioiden tunnistaminen 15 MOSAIC-työpaja

16 Kehitettiin palveluvirtakaavio taustatietojen pohjalta Kuvaa sairaalan prosesseja potilaan näkökulmasta Kaaviota hyödynnetään palvelukokemusta parantavien ideoiden implementoinnissa Kaavio selkeyttää myös henkilökunnan näkemystä potilaan palvelupolusta Palveluvirtakaavio 16 MOSAIC-työpaja

17 Pelilauta Palveluvirtakaavion pohjalta kehitettiin yksinkertaistettu palvelupolku pelilaudan muotoon Toimii tukena haastatteluissa Kuvat muistuttavat palvelutuokioista 17 MOSAIC-työpaja

18 Pelilaudan käyttö Tärkeiden kokemusten ja henkilöiden identifoimiseksi potilaita pyydettiin sijoittamaan laudalle kolme henkilöitä merkitsevää pelihahmoa sekä kokemuksia merkitsevää puunappia. Näiden avulla keskusteltiin palvelupolun tapahtumista ja pyrittiin löytämään oleelliset kokemukset. Haastattelujen tavoitteena on selvittää erilaiset potilaspersoonat ja heidän tarpeet, potilaan valmiudet ottaa vastaan sairauttaan koskevaa tietoa ja kehittämiskohteet sarkoomapotilaan palvelupolulla. 18 MOSAIC-työpaja

19 Työpaja potilaille Potilaille järjestettiin työpaja, jossa heillä oli mahdollisuus kommentoida löydöksiä ja jatkoideoida konsepteja 19 MOSAIC-työpaja

20 Tuotokset 20 MOSAIC-työpaja

21 Suunnittelua ohjaavat tekijät 21 MOSAIC-työpaja

22 LEGO-peli Työkalu potilasvirta-ajattelun demonstroimiseen

23 Johdanto Pelin ideana on demonstroida potilasvirta-ajattelua. Potilasvirta-ajattelussa keskeinen termi on läpimenoaika läpimenoaika = se aika, mikä kuluu potilaan sairaalaan tulosta siihen kun hän kotiutuu läpimenoaika on keskeinen hoidon laatua kuvaava mittari hoidon laadun parantamiseksi läpimenoaika pyritään saamaan mahdollisimman lyhyeksi läpimenoaika riippuu mm. koko hoitoketjun henkilöstön yhteistyön toimivuudesta läpimenoajan lyhentäminen edellyttää ymmärrystä nähdä potilaan hoito kokonaisuutena (eri yksiköillä on oma roolinsa kokonaisuuden palvelijana) henkilöstön tulisi nähdä itsensä tiimin jäsenenä, jossa mietitään työn organisointia kokonaisuuden kannalta, ei yksittäisten työpisteiden näkökulmasta osaoptimointi (oman työpisteen toimivuus) ei muuta mitään, jos potilasvirtaa ei mietitä kokonaisuutena => potilaan kannalta on samantekevää, toimiiko jokin osa hoitoketjusta hyvin, jos hän kuitenkin jossain vaiheessa joutuu odottamaan = läpimenoaika on pitkä! 23 MOSAIC-työpaja

24 Pelaaminen Valmistele neljä (4) pelipaikkaa ensimmäisen ja toisen paikan välillä on matkaa pelaajien lisäksi tarvitaan alussa lähetti -> siirtää tuotteen pelaajan pyynnöstä seuraavalle pelipaikalle eko-henkilö tarvitaan mm. purkamaan lopuksi tuotteet (kaikki osallistuvat purkamiseen, nopeuttaa pelin etenemistä) - Kannusta pelaajia ja mahdollisia muita osallistujia kommentoimaan ja tuomaan esille omia tuntemuksiaan/havaintojaan pelin kaikissa vaiheissa Ajan mittaaminen - pelataan 4 kierrosta, kaikilla kierroksilla mitataan kulunut aika (kokonaisaika ja läpimenoaika) - kuvataan sitä, mikä vaikutus eri kierroksilla tehdyillä muutoksilla on kokonaisaikaan ja läpimenoaikaan 24 MOSAIC-työpaja

25 1. Kierros Kuvaa nykytilannetta, jossa kaikki hoitavat oman tehtävänsä kokonaisuudesta välittämättä. Asiat hoidetaan silloin, kun omiin/oman työpisteen aikatauluihin sopii. Ei ymmärretä, että omilla tekemisillä on suuri merkitys muiden työpisteiden toimintojen sujuvuuteen. Lähetti siirtää 3 osakokoonpanoa samanaikaisesti seuraavalle pelaajalle. Tärkeää koko pelin ajan, että järjestys pysyy, jotta erikoisvalmisteisen auton valmistuttua saadaan selville läpimenoaika. 25 MOSAIC-työpaja

26 2. Kierros Työpisteet siirretään lähelle toisiaan, lähetti siirretään pois pelistä. Työntekijä siirtää valmiiksi saamansa yksikön heti seuraavaan työpisteeseen ja alkaa valmistaa uutta. Havaintoja: Huomataan, että läpimenoaika puolittuu, vaikka henkilöstö vähenee (henkilöstön lisäys ei aina ole tae onnesta!) Kukaan ei ohjaa kokonaisuutta, vaan kaikki tekevät sen verran kuin omaan yksikköön sopii Edelleen fokus on omassa työpisteessä/yksikössä. 26 MOSAIC-työpaja

27 3. kierros Pelaaja siirtää valmistuneen yksikön seuraavaan työpisteeseen vasta, kun työpiste on vapaana. Seuraavaa yksikköä aletaan valmistaa vasta, kun oma pöytä on tyhjä. Nyt toimintaa ohjataan kokonaisuutena. Käytössä ovat yhteisesti sovitut toimintatavat. Tämän kierroksen jälkeen pitäisi olla selvää, miksi hukan poistaminen on järkevää (1 siirto kahden sijaan). Vaiheiden välissä aiemmin olleet välivarastot jäävät pois => eliminoi turhat varastosiirrot 27 MOSAIC-työpaja

28 4. kierros Pelataan samalla tavalla kuin kierroksella 3, mutta tasataan ensimmäisen ja toisen työpisteen töiden kuormitusta. Tähän mennessä pelattua: - TULE: syksy kevät 2014; noin 100 osallistujaa, ryhmän koko 6 (max 7) - LEKA: syksy kevät 2014; 40 osallistujaa, erikoistuvia anelääkäreitä 10 - UJO, TOPPA, SAPA jory, TA4/Kehto, Lapsy, POTKU; 60 osallistujaa Lego-pelin voi tilata täältä Sieltä löytyy myös kaikenlaista muutakin tavaraa 28 MOSAIC-työpaja

29 Innostuksen johtaminen ja tukeminen Johtaminen potilasturvallisuuskoordinaattorit vaaratapahtumien käsittelijät turvallisuusyhdyshenkilöt hygieniayhdyshenkilöt lääkevastaavat SITOUTUMINEN YMMÄRRYS TIETOISUUS SITOUTUMINEN HYVÄKSYNTÄ EPÄTIETOISUUS AIKA 29 MOSAIC-työpaja

30 Palvelukokemus + - Keinot TARJOA TUNNEÄLYKÄSTÄ TIETOA RAUHOITA TILOJA POTILAILLE SUUNNITTELE AKTIIVISELLE POTILAALLE INHIMILLINEN KONTAKTI OSANA HOITOA OTA PALVELUPOLKU KÄYTTÖÖN Palvelupolku PIENET KEHITYSTOIMET JA NIIDEN SEURANTA Keinot Arjen ongelmien ja juurisyiden tunnistaminen Potilaspalaute Vaaratapahtumailmoitukset Mustutukset, kantelut Potilasvahinkoilmoitukset Kriittisten tekemisten hallinnan riittävyyden arviointi Riskien tunnistaminen Arvoa tuottamattoman tekemisen poistaminen Hukan tunnistaminen - potilas odottaa (viiveet) - ei tehdä kerralla oikein Dokumentointi - menettelytavat - seurantatiedot - toimenpiteet ja niiden seuranta Osaaminen Vastuut ja roolit Johtaminen Strategia Riskienhallintapolitiikka Turvallisuuskulttuuria tukevat arvot ja menettelytavat Johdon luomat edellytykset ja voimavarat Henkilöstöjohtamisen periaatteet ja käytännöt 30 MOSAIC-työpaja

LEAN. 29.10.2014 Esko Korhonen. Tehdään oikeat työt helpommaksi tehdä

LEAN. 29.10.2014 Esko Korhonen. Tehdään oikeat työt helpommaksi tehdä LEAN 29.10.2014 Esko Korhonen Tehdään oikeat työt helpommaksi tehdä Lean Jatkuvaa parantamista koko henkilöstön voimin LEAN TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lean on johtamistapa, jossa identifioidaan vähiten hukkaa

Lisätiedot

Tuotannon johtaminen muutoksessa, menetelmien kehitys

Tuotannon johtaminen muutoksessa, menetelmien kehitys Tuotannon johtaminen muutoksessa, menetelmien kehitys Arto Minkkinen Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Teknologiaosaamisen johtaminen Tekniikan ja liikenteen ala Kuvailulehti Tekijä(t) Minkkinen, Arto Työn nimi

Lisätiedot

PROSESSIJOHTAMINEN LAADUNHALLINNAN TYÖVÄLINEENÄ

PROSESSIJOHTAMINEN LAADUNHALLINNAN TYÖVÄLINEENÄ PROSESSIJOHTAMINEN LAADUNHALLINNAN TYÖVÄLINEENÄ Case: Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalous Taloudenhallinta Opinnäytetyö Syksy 2011 Marianna

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta. Professori Vesa Harmaakorpi Tutkija Tuuli Jylhä, Aalto-yliopisto

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta. Professori Vesa Harmaakorpi Tutkija Tuuli Jylhä, Aalto-yliopisto LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITOPROSESSIN UUDISTAMINEN LEAN- AJATTELUN MUKAISESTI DIPLOMITYÖ Työn tarkastajat: Työn ohjaaja: Professori Tuomo Uotila

Lisätiedot

PETRI NYYSSÖLÄ LEAN-KÄSIKIRJA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN YRITYKSELLE. Diplomityö

PETRI NYYSSÖLÄ LEAN-KÄSIKIRJA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN YRITYKSELLE. Diplomityö PETRI NYYSSÖLÄ LEAN-KÄSIKIRJA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN YRITYKSELLE Diplomityö Tarkastaja: professori Lauri Sydänheimo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

LEAN ammatillisessa koulutuksessa

LEAN ammatillisessa koulutuksessa KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. LEAN ammatillisessa koulutuksessa Sisältö Mitä LEAN on? Mihin LEANiä käytetään? LEANin lähtökohtia LEAN-menetelmiä LEANin hyödyt Harjoitustehtävät 2 MITÄ LEAN ON? VAKK 10.112014 Vakk

Lisätiedot

LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa

LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa 1 Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -tutkielma Tampereen yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa Markku Mäkijärvi Sosiaali-

Lisätiedot

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Yhtymähallitus 1.3. 2013 Päivitetty 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 4 2. Hyvinvointi- ja Terveyspalveluiden Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

Lean-filosofian ja menetelmien soveltaminen Suomessa

Lean-filosofian ja menetelmien soveltaminen Suomessa Lean-filosofian ja menetelmien soveltaminen Suomessa Harri Haapasalo TkT, KTM Tuotantotalouden professori, Oulun yliopisto harri.haapasalo@oulu.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille

Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille Lean -ajattelu, Lean Management, Lean -tuotanto ja Lean -työkalut Sibeliustalo, Lahti Ouluphotos.com Kuvaaja: Jenni Kiukas - 2 - LEAN asiantuntija & projektijohtaja-koulutus

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

PROSESSIEN KUVAAMISEN SUUNNITTELU

PROSESSIEN KUVAAMISEN SUUNNITTELU PROSESSIEN KUVAAMISEN SUUNNITTELU Case: Päijät-Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Julkisten palveluiden johtaminen Opinnäytetyö Syksy 2009 Maarit Ahomäki Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kerkko Maukonen KOHTI LEANIN MUKAISTA OHJELMISTOTUOTANTOA

Kerkko Maukonen KOHTI LEANIN MUKAISTA OHJELMISTOTUOTANTOA Kerkko Maukonen KOHTI LEANIN MUKAISTA OHJELMISTOTUOTANTOA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2015 TIIVISTELMÄ Maukonen, Kerkko Kohti Leanin mukaista ohjelmistotuotantoa Jyväskylä: Jyväskylän

Lisätiedot

Kunnossapidon materiaalivirtausten hukkien tunnistaminen ja poistaminen

Kunnossapidon materiaalivirtausten hukkien tunnistaminen ja poistaminen OULUN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Kunnossapidon materiaalivirtausten hukkien tunnistaminen ja poistaminen Työn tekijä Essi Nevasaari Ohjaaja Harri Haapasalo Tarkastaja Aki

Lisätiedot

JANNE VAKSILA TERÄKSEN ESIKÄSITTELYN TUOTANTOTEKNISEN SUUNNIT- TELUN KEHITTÄMINEN

JANNE VAKSILA TERÄKSEN ESIKÄSITTELYN TUOTANTOTEKNISEN SUUNNIT- TELUN KEHITTÄMINEN JANNE VAKSILA TERÄKSEN ESIKÄSITTELYN TUOTANTOTEKNISEN SUUNNIT- TELUN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Paul H. Andersson Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

Katja Lintunen JULKAISU KILPAILUETUA PALVELUMUOTOILUN KEINOIN HANKKEESTA

Katja Lintunen JULKAISU KILPAILUETUA PALVELUMUOTOILUN KEINOIN HANKKEESTA Katja Lintunen JULKAISU KILPAILUETUA PALVELUMUOTOILUN KEINOIN HANKKEESTA JULKAISU KILPAILUETUA PALVELUMUOTOILUN KEINOIN HANKKEESTA Katja Lintunen Opinnäytetyö Kevät 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suorituskyvyn analysointijärjestelmä kokemuksia suunnittelusta ja käyttöönotosta

Suorituskyvyn analysointijärjestelmä kokemuksia suunnittelusta ja käyttöönotosta Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Lahden yksikkö LIITU Liiketoiminnan tutkimusyksikkö Lappeenranta University of Technology Lahti Unit LIITU Unit of Business Research Tutkimusraportti Research Report

Lisätiedot

Leanistäkö lisää virtaa pääsuunnitteluprosessin

Leanistäkö lisää virtaa pääsuunnitteluprosessin Leanistäkö lisää virtaa pääsuunnitteluprosessin läpiviemiselle? PS PRO Tutkielma Nina Väistö arkkitehti SAFA KVA Arkkitehdit Oy Helsinki 28.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon menot ja menojen syyt?

Erikoissairaanhoidon menot ja menojen syyt? Erikoissairaanhoidon menot ja menojen syyt? BM-seminaari 16.10.2014 Markku Pekurinen, vs. ylijohtaja 30.10.2014 1 ESH:n laskennalliset menot vuonna 2013 Poikkeama koko maan keskitasosta, m HELSINKI TAMPERE

Lisätiedot

AJANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN OSANA ORGANISAATION KEHITYSTÄ

AJANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN OSANA ORGANISAATION KEHITYSTÄ AJANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN OSANA ORGANISAATION KEHITYSTÄ Case: Tiimari Oyj LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Syksy 2006 Lotta Honkanen Jaana

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen Anni Aho Diplomityö Prosessitekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma Prosessitekniikan

Lisätiedot

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun ko. Syksy 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KERAVAN TERVEYSKESKUKSEN PITKÄAIKAIS- JA KUNTOUTTAVAN HOIDON OSASTON PEREHDYTYSOHJELMA

KERAVAN TERVEYSKESKUKSEN PITKÄAIKAIS- JA KUNTOUTTAVAN HOIDON OSASTON PEREHDYTYSOHJELMA KERAVAN TERVEYSKESKUKSEN PITKÄAIKAIS- JA KUNTOUTTAVAN HOIDON OSASTON PEREHDYTYSOHJELMA Arja Hannula Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveysja

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU KOULUTUSMESSUJEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA TOTEUTUS PROJEKTITYÖNÄ

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU KOULUTUSMESSUJEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA TOTEUTUS PROJEKTITYÖNÄ Eeva Ylitalo KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSMESSUJEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA TOTEUTUS PROJEKTITYÖNÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Huhtikuu

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot