OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005"

Transkriptio

1 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus OP-ryhmän liiketoiminnan kasvu jatkui voimakkaana. Vakuutussäästöt kasvoivat viime vuoden syyskuusta 25 prosenttia ja sijoitusrahastojen pääomat 78 prosenttia. Luottokanta kasvoi 13 prosenttia ja talletuskanta 7 prosenttia. Markkinaosuus vahvistui erityisesti rahastoissa ja vakuutuksissa. Markkinaosuus sijoitusrahastojen pääomista kasvoi viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 2,7 prosenttiyksikköä. Osuus henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta oli tammi syyskuussa 4,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Osuus talletuksista kasvoi viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun 1,3 prosenttiyksikköä. Markkinaosuus luotoista pysyi ennallaan. Osuus yritysluotoista kasvoi, mutta osuus asuntoluotoista supistui. Pankkiryhmän tulos kasvoi. Tulos ennen veroja oli 452 miljoonaa euroa, eli 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin (404). Paranemiseen vaikutti korkokatteen 5 prosentin ja muiden tuottojen 9 prosentin kasvu. Kulut kasvoivat vajaat 2 prosenttia. Riskinkantokyky on vahva. Vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla laskettuna oli 13,5 prosenttia. Riskiasema säilyi vakaana. Järjestämättömien saamisten määrä supistui edelleen vuodentakaisesta. OP-ryhmän keskuspankki OKO hankki syyskuussa enemmistön Pohjola-Yhtymän osakkeista ja äänivallasta. Kauppa sai tarvittavat viranomaishyväksynnät lokakuussa. Kauppa laajentaa OPryhmän toiminnan vahinkovakuutukseen ja vahvistaa ryhmän asemaa varallisuudenhoidossa, rahastoissa ja henkivakuutuksissa. Pohjola-kauppojen jälkeen OP-ryhmä on johtava finanssiryhmä Suomessa. OP-ryhmän tavoitteena on vahvistaa edelleen markkina-asemaansa. Kuluvan vuoden tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin vuonna OP-ryhmän avainlukuja 1 9/ /2004 Muutos Pitkän aikavälin tavoite Tulos ennen veroja, milj ,8* Kulujen suhde tuottoihin, % ,4 Enintään 55 % Arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,01 0,00 0,01 Enintään 0,25 % ROE, % 12,5 12,8-0,3 Yli 10 % Muutos vuoden alusta 12 kk:n muutos Tase, mrd. ( ) 46,6 12,4* 15,2* Markkinaosuus, % Luotoista ( ) 30,3-0,1 0,0 Talletuksista ( ) 33,3 1,0 1,3 Rahastoista ( ) 16,5 0,0 2,7 Vakuutussäästöistä ( ) 11,6 0,6 1,1 Vakavaraisuus ensisijaisin omin varoin, % ( ) 13,5-0,6-0,7 * Prosenttia. Muut muutosluvut prosenttiyksikköä. 1

2 Toimintaympäristö Tuotannon kasvu on vaimentunut kuluvana vuonna läntisissä teollisuusmaissa. USA:ssa hurrikaanien tuhot ja kallistunut energia hidastavat tilapäisesti kysyntää ennen jälleenrakennuksen käyntiin lähtöä. Euroalueen vaatimatonta kasvua ylläpitää lähinnä vienti, jonka kilpailukykyä on hieman parantanut euron lievä heikkeneminen dollariin nähden. USA:n keskuspankki on jatkanut asteittaisia ohjauskoron nostojaan. Markkinoilla odotetaan loppuvuonna vielä ainakin yhtä koron nostoa, sillä kuluttajahintojen nousu on nopeutunut. Euroalueellakin inflaatio ylittää keskuspankin tavoitetason. Heikko suhdannetilanne ei kuitenkaan puolla koron nostoa, joten matalien korkojen vaihe euroalueella jatkuu. Suomessa tuotannon kasvu on palautunut paperiteollisuuden alkukesän työkiistan jälkeen normaaliksi. Koko vuoden talouskasvu jää silti vain noin 2 prosenttiin. Yritysten näkymät loppuvuodelle ovat kuitenkin suotuisat. Teollisuudessa ja rakentamisessa luottamus on säilynyt vahvana. Myös palveluyritykset odottavat kasvun jatkuvan kohtalaisena. Kotitalouksien taloudellista tilaa on parantanut työllisyyden kohentuminen. Samalla palkkasumman kasvu on jatkunut, joskin viimevuotista hitaampana. Kotitalouksien luottamus oman taloutensa kehitykseen on säilynyt vahvana. Tämä on näkynyt vilkkaana luottojen kysyntänä ja pitkäaikaissäästämisen kasvuna. Matala korkotaso ja laina-aikojen pidentyminen ovat kiihdyttäneet jo ennestään tuntuvaa asuntolainakannan kasvua. Osakemarkkinoiden myönteinen vire yhdessä tulojen kasvun kanssa on lisännyt pankkien varallisuudenhoitopalveluiden kysyntää. Matalista koroista huolimatta pankkien korkokate ei ole heikentynyt, koska luottojen ja talletusten kasvu on ollut ripeää. OP-ryhmän tulos OP-ryhmän tammi syyskuun tulos ennen veroja oli 452 miljoonaa euroa, eli 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin (404) 1. Kasvu johtui tuottojen lisääntymisestä. Eniten kasvoivat korkokate ja palkkiotuotot, edellinen 28 miljoonaa ja jälkimmäinen 21 miljoonaa euroa. Kulut olivat 10 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Pohjola-Yhtymä Oyj:n konsernin tammi syyskuun 2005 lukuja ei ole yhdistely miltään osin OPryhmän tammi syyskuun tuloslaskelmaan tai syyskuun lopun taseeseen. OP-ryhmän tekemiä sijoituksia Pohjolan osakkeisiin on käsitelty sekä kirjanpidossa että vakavaraisuuslaskennassa finanssisijoituksena, koska syyskuun 12. päivänä tehdyn kaupan lopullisen toteutumisen ehdot eivät olleet syyskuun loppuun mennessä täyttyneet. Kaupan ehtona olleet viranomaishyväksynnät saatiin ja OKOn yhtiökokouksen päätökset tehtiin lokakuussa. Pohjola-konsernin luvut yhdistellään OP-ryhmään vasta vuoden 2005 tilinpäätöksessä. Pohjolan osakkeiden hankinnasta ja siihen liittyvistä järjestelyistä tehdään yksityiskohtaisemmin selkoa tämän osavuosikatsauksen sivuilla Korkokate kasvoi 5 prosenttia Korkokate kasvoi 5,0 prosenttia 589 miljoonaan euroon (561). Kolmannella vuosineljänneksellä korkokate oli 2,4 prosenttia pienempi kuin toisella neljänneksellä, mutta 3,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä. Korkokate kasvoi luotto- ja talletuskannan sekä omien pääomien kasvun ansiosta, vaikka sijoituksen ja varainhankinnan välinen korkoero supistui edelleen. Tammi syyskuun aikana luottoja talletuskannan nimellinen korkoero supistui 0,1 prosenttiyksikköä. Keskitaseeseen suhteutettu korkokate oli katsauskaudella 1,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 1,9 prosenttia. 1 Suluissa on vertailuluku vuodelta Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi-syyskuun 2004 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen tilinpäätösajankohdan ( ) luku. 2

3 Tulosanalyysi Tulos ennen veroja ,8 511 ROE, % 12,5 12,8-0,3* 12,0 Tuotot Korkokate ,0 758 Palkkiotuotot, netto ,3 314 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot ,2 100 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,9 51 Liiketoiminnan muut tuotot ,0 46 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ,1 5 Muut tuotot yhteensä ,2 516 Yhteensä , Kulut Henkilöstökulut ,4 354 Muut hallintokulut ,3 197 Liiketoiminnan muut kulut ,9 155 Yhteensä ,9 706 Kulujen suhde tuottoihin, % ,4* 55 Arvonalentumiset Saamisista Konserniliikearvosta Yhteensä Palautukset omistajajäsenille Bonukset ,3 33 Osuuspääoman korot ,3 15 Yhteensä ,9 48 * Prosenttiyksikköä. Palkkiotuotot kasvoivat Muut tuotot yhteensä kasvoivat 9,2 prosenttia 420 miljoonaan euroon (384). Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 9,3 prosenttia. Erityisesti kasvoivat sijoitusrahastoista, vakuutustoiminnasta ja antolainauksesta saadut palkkiot. Kaupankäynnin nettotuotot kasvoivat lähes 60 prosenttia vuotta aiemmista. Myös henkivakuutustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat. Kulut kasvoivat alle 2 prosenttia Kulujen yhteismäärä kasvoi vertailuajankohdasta 1,9 prosenttia 515 miljoonaan euroon (505). Henkilöstökulut kasvoivat 3,4 prosenttia. Niitä kasvattivat palkkatason nousun lisäksi uudet henkilöstön pitkän aikavälin kannustejärjestelmät. Muut hallintokulut kasvoivat 1,3 prosenttia. Liiketoiminnan muut kulut sen sijaan supistuivat lähinnä kiinteistökulujen pienenemisen ansiosta 0,9 prosenttia. Kulujen suhde tuottoihin laski 51 prosenttiin. Saamisten arvonalentumisia edelleen vähän Saamisista kirjatut arvonalentumiset olivat 2,7 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Kasvuun vaikuttivat käyttöön otetut uudet ryhmäkohtaiset arvonalentumiskirjaukset. Niitä kirjattiin tammi syyskuun tuloslaskelmaan 7,8 miljoonaa euroa. 3

4 Kolmannen vuosineljänneksen tulosanalyysi Milj. 7 9/05 7 9/04 Muutos, % 4 6/05 Muutos, % Tulos ennen veroja , ,9 ROE, % 12,2 11,3 0,9* 11,5 0,7* Tuotot Korkokate , ,4 Palkkiotuotot, netto ,0 79 2,7 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot ,0 26-1,5 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot , ,9 Liiketoiminnan muut tuotot , ,8 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Muut tuotot yhteensä , ,5 Yhteensä , ,4 Kulut Henkilöstökulut ,3 88-7,0 Muut hallintokulut , ,2 Liiketoiminnan muut kulut ,5 33 5,5 Yhteensä , ,6 Kulujen suhde tuottoihin, % ,7* 52-4,1* Arvonalentumiset Saamisista Konserniliikearvosta Yhteensä Palautukset omistajajäsenille Bonukset ,0 9 3,7 Osuuspääoman korot 4 4 3,6 4 9,3 Yhteensä ,1 13 5,3 * Prosenttiyksikköä. Kolmannen neljänneksen tulos 158 miljoonaa euroa OP-ryhmän tulos ennen veroja kolmannelta vuosineljännekseltä oli 158 miljoona euroa, mikä on suurin yhden vuosineljänneksen tulos sitten vuoden 2004 alun, josta lähtien on käytettävissä IFRS-periaatteiden mukaan laskettuja vertailutietoja. Kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja kasvoi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 29 miljoonaa euroa. Kasvu johtui siitä, että tuotot lisääntyivät 33 miljoonaa euroa eli 11 prosenttia. Korkokatteen ja palkkiotuottojen yhteenlaskettu kasvu vastasi noin puolta tuottojen kokonaislisäyksestä. Kulut kasvoivat 2 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Arvonalentumisia saamisista kirjattiin kolmannella neljänneksellä miljoona euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 10 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen tulos. Tuloksen kasvu johtui kulujen 13 miljoonan euron supistumisesta ja tuottojen pienestä, miljoonan euron, kasvusta. Tuloksen kasvua leikkasivat saamisten arvonalentumiset, joita kirjattiin nettomääräisesti 3,4 miljoonaa euroa enemmän kuin toisella vuosineljänneksellä. Tase ja taseen ulkopuoliset erät OP-ryhmän tase oli syyskuun lopussa 46,6 miljardia euroa, eli 5,1 miljardia euroa suurempi kuin vuoden 2004 lopussa. Katsauskaudella luottokanta kasvoi 2,7 miljardia euroa ja vakuutustoiminnan varat 0,5 miljardia euroa. Sijoitusomaisuus kasvoi Pohjola-kauppojen vuoksi 1,3 miljardia euroa. Yleiseen liikkeeseen laskettujen velkakirjojen määrä kasvoi katsauskaudella 2,6 miljardia ja velat luottolaitoksille 0,9 miljardia euroa. Omaa pääomaa kasvattivat kauden 333 miljoonan euron voitto sekä myytävissä olevien rahoitusvarojen hankintamenon ja käyvän arvon 4

5 erotuksen kirjaaminen IFRS:n mukaisesti käyvän arvon rahastoon. Syyskuun lopussa oma pääoma oli 0,5 miljardia euroa suurempi kuin vuoden 2004 lopussa. Keskeisiä tase- ja sitoumuseriä Mrd Muutos vuoden alusta, % 12 kk:n muutos, % Tase 46,6 12,4 15,2 Luottokanta 33,7 8,7 12,5 Talletukset 23,7 4,1 6,9 Oma pääoma 3,8 13,6 16,1 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 7,7 23,5 24,6 Johdannaissopimukset 35,0 83,9 83,0 Osuuspankkien jäsenten osuuspääoma- ja lisäosuuspääomasijoitukset olivat syyskuun lopussa 702 miljoonaa euroa (717). Osuuspankit maksoivat osuuspääoman korkoja tilikaudelta 2004 yhteensä 16 miljoonaa euroa. OKOn osakkeille maksettiin osinkoja tilikaudelta 2004 yhteensä 52 miljoonaa euroa, josta A-sarjan osakkeille 0,53 euroa osakkeelta ja K-sarjan osakkeille 0,50 euroa osakkeelta. OP-ryhmän tilinpäätökseen yhdistellään 238 osuuspankkia, OPK-konserni ja Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö sekä 4 osuuspankkien tytäryhtiötä. Riskinkantokyky ja riskienhallinta Vakavaraisuus vahva Syyskuun lopussa OP-ryhmän vakavaraisuussuhde oli 14,6 prosenttia, eli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2004 lopussa (15,5). Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin ja sitoumuksiin laski 0,6 prosenttiyksikköä 13,5 prosenttiin (14,1). Pohjolajärjestely lisäsi OP-ryhmän riskipainotettujen sitoumusten määrää sekä ensisijaisten ja toissijaisten omien varojen yhteismäärästä tehtävää vähennyserää. Järjestelyn vaikutuksesta OPryhmän vakavaraisuus laski 1,1 prosenttiyksikköä ja vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla 0,6 prosenttiyksikköä. Tästä huolimatta pankkiryhmän vakavaraisuus on edelleen vahva. Ensisijaiset omat varat kasvoivat vuodenvaihteesta 11,0 prosenttia 4,0 miljardiin euroon. Niihin sisältyi osuuspankkien omistajajäsenten irtisanomia osuusmaksuja 43 miljoonaa euroa (90). OKOn helmikuussa toteuttaman pääomalainaemission johdosta ensisijaisiin omiin varoihin luettavat pääomalainat kasvoivat 124 miljoonaan euroon. Katsauskauden 333 miljoonan euron tulos arvioidulla voitonjaolla vähennettynä on luettu ensisijaisiin omiin varoihin. Omiin varoihin ei ole luettu sitä omien pääomien kasvua, joka on aiheutunut IFRS:n mukaisesta eläkevastuiden ja niiden katteena olevien omaisuuserien arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Omat varat ja vakavaraisuus Milj Muutos, % Omat varat Ensisijaiset , josta pääomalainat ,9 74 Toissijaiset ,6 455 Vähennykset Yhteensä , Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset , Vakavaraisuussuhde, % 14,6 15,3-0,7* 15,5 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 13,5 14,2-0,7* 14,1 * Prosenttiyksikköä. 5

6 Riskiasema vakaa Pankkiryhmän riskiasema on vakaa. Riskiasemaa kuvaavat tunnusluvut olivat selvästi ryhmän asettamia riskirajoja paremmat. Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset olivat syyskuun lopussa 183 miljoonaa euroa, eli 8,9 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin. Järjestämättömistä ja nollakorkoisista saamisista on vähennetty niihin kohdistuvat arvonalentumiset, joiden määrä oli syyskuun lopussa 101 miljoonaa euroa (91). Myös muiden luottoriskiä kuvaavien mittareiden mukaan pankkiryhmän riskiasema on vakaa. Pankkiryhmän rahoitusriskiä kuvaava tunnusluku parantui katsauskauden aikana 0,7 prosenttiyksikköä 0,0 prosenttiin. Rahoitusriskille määritelty riskiraja on -3 prosenttia. Korkoriskin tunnusluku oli 1,0 prosenttia. Korkoriskille on määritelty riskirajoiksi ± 2 prosenttia omista varoista. OP-ryhmän riskimittareita Milj Muutos vuoden alusta, % 12 kk:n muutos, % Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Kotitaloudet 102 9,1-21,0 Yritykset 77 38,7 10,9 Asuntoyhteisöt ja muut 4 73,6 Yhteensä ,9-8,9 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,5 0,1* -0,1* 1 9/2005 Muutos vuotta aiemmasta Arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,01 0,01* * Prosenttiyksikköä. Luottoluokitukset hyvällä tasolla Kansainvälisistä luokituslaitoksista Fitch Ratings antaa Iuokituksen sekä OP-ryhmälle että sen keskuspankille OKOlle. Pankkiryhmän taloudellisella asemalla on huomattava vaikutus myös pelkästään OKOlle annettaviin luottoluokituksiin. Heinäkuussa Standard & Poor's korotti OKOn luokituksia. Korotus perustui OKOn tuottojen ja tuloksen vakaaseen kehitykseen ja koko OP-ryhmän vahvistuneeseen markkina-asemaan sekä siihen, että myönteinen kannattavuuskehitys on saavutettu vaarantamatta OKOn tai OP-ryhmän maltillista riskiasemaa ja vahvaa vakavaraisuutta. Luokitukset ovat tällä hetkellä seuraavat: Luokituslaitos Lyhytaikainen varainhankinta Pitkäaikainen varainhankinta Fitch Ratings (OP-ryhmä ja OKO) F1+ AA- Standard & Poor's (OKO) A-1+ AA- Moody's (OKO) P-1 Aa2 Pohjola-järjestelyjen vuoksi Moody's ja Standard & Poor's asettivat syyskuussa OKOn luottokelpoisuuden tarkkailuun ja muuttivat luottokelpoisuusnäkymät vakaista negatiivisiksi. Omistajajäsenet ja asiakkaat Osuuspankkien omistajajäsenten määrä kasvoi viime vuoden syyskuusta :lla :een. Pääkaupunkiseudulla toimivalla Okopankki Oyj:llä on lisäksi etuasiakasta. Omistajajäsenille ja Okopankin etuasiakkaille pankkipalvelujen käytön keskittämisestä kertyneiden bonusten arvo oli 32 miljoonaa euroa, eli 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin (29). 6

7 Omistajajäsenille kertyneet bonukset on kirjattu pankkiryhmän tuloslaskelmassa erään "Palautukset omistajajäsenille". Omistajajäsenet ja etuasiakkaat käyttivät bonuksia pankkipalveluihin yhteensä 26 miljoonaa euroa (20), ja heille maksettiin aiempina vuosina kertyneitä bonuksia rahana yhteensä 8 miljoonaa euroa (7). OP-ryhmällä oli syyskuun lopussa 3,1 miljoonaa asiakasta, eli enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotitalouksien osuus oli 84 prosenttia, yritysten ja yhteisöjen 12 prosenttia ja maa- ja metsätalousasiakkaiden 4 prosenttia. Markkinaosuudet OP-ryhmän liiketoiminta kasvoi edelleen vahvasti. Sijoitusrahastot kasvoivat syyskuusta 2004 syyskuuhun 2005 selvästi nopeammin kuin koko toimialalla. Talletuskanta kasvoi (elokuusta 2004 elokuuhun 2005) enemmän ja luottokanta yhtä paljon kuin toimialalla keskimäärin. OP-ryhmän markkinaosuus luotoista pysyi 12 kuukaudessa ennallaan, ja osuus talletuksista kasvoi 1,3 prosenttiyksikköä. Yritysluottojen markkinaosuus kasvoi, mutta asuntoluottojen osuus supistui. Asuntoluottojen markkinaosuuden supistuminen kuitenkin pysähtyi kolmannella neljänneksellä. Markkinaosuus sijoitusrahastojen pääomista kasvoi 12 kuukaudessa 2,7 prosenttiyksikköä. Markkinaosuus henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta oli tammi syyskuussa 4,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Markkinaosuudet Ajankohta Markkinaosuus, % Muutos vuoden alusta 12 kk:n muutos Luottokannasta ,3-0,1 0,0 Asuntoluotoista ,1-0,4-0,6 Yritysluotoista ,6-0,2 1,1 Talletuskannasta ,3 1,0 1,3 Sijoitusrahastoista ,5 0,0 2,7 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä * 11,6 0,6 1,1 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 1 9/ ,9 4,6** * Tuorein saatavissa oleva tieto. Muutosluvut prosenttiyksikköä. ** Muutos vuotta aiemmasta. Palveluverkko OP-ryhmän monikanavainen palveluverkko muodostuu toimipaikoista, verkkopalveluista ja yhteyskeskustoiminnasta. Toimipaikkojen ja maksuautomaattien määrä supistui katsauskaudella. Verkkopalvelusopimukset sen sijaan lisääntyivät, samoin Internet-asiakaspäätteet. Verkkopalvelusopimusasiakkaista yli 80 prosenttia käyttää palvelua aktiivisesti kuukausittain. Katsauskaudella maksettiin Internetin kautta laskuja 17 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista OP-ryhmän asiakkaiden laskuista maksettiin Internetin kautta lähes 67 prosenttia. Enää noin 5 prosenttia laskunmaksuista tapahtui välittömänä asiakaspalveluna konttoreissa. Vuotta aikaisemmin osuus oli 6 prosenttia. Yhteyskeskus on OP-ryhmän keskitetty palvelukanava, joka tarjoaa henkilökohtaista palvelua asiakkaille ja myynnin tukea osuuspankeille. Yhteyskeskuksen puhelimitse tai sähköisten kanavien kautta hoitamien asiakaskontaktien määrä kasvoi vuodentakaisesta kolmanneksen :een. 7

8 OP-ryhmän palveluverkko Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Toimipaikat Maksuautomaatit Internet-asiakaspäätteet Otto.-käteisautomaatit Verkkopalvelusopimukset Henkilöstö OP-ryhmän palveluksessa oli syyskuun lopussa (ilman kausiapulaisia) henkilöä, eli 89 enemmän kuin vuoden 2004 lopussa. Osuuspankeissa työskenteli syyskuun lopussa henkilöä (6 592). OKO-konsernissa työskenteli (1 242) ja muussa OP-keskuksessa henkilöä (1 317). OP-Eläkekassan 34 henkilöä (33) sisältyvät "muuhun OP-keskukseen", mutta eivät OP-ryhmän kokonaislukuun, koska OP-Eläkekassaa ei yhdistellä OP-ryhmän tilinpäätökseen. Vuoden 2005 alusta toimintansa aloittaneessa OP-ryhmän henkilöstörahastossa oli syyskuun lopussa mukana 259 OP-ryhmän yritystä ja jäsentä eli lähes 95 prosenttia OP-ryhmän henkilöstöstä. Samaan aikaan käyttöön otettu johdon palkitsemisjärjestelmä oli syyskuun lopussa käytössä 132 OP-ryhmän yrityksessä. Yhteisvastuu ja yhteisturva Osuuspankkilain mukaan OP-ryhmää (osuuspankkien yhteenliittymää) valvotaan konsolidoidusti, ja ryhmän keskusyhteisö Osuuspankkikeskus Osk ja sen 242 jäsenpankkia vastaavat viime kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista. OPK:n jäseniä olivat syyskuun lopussa OP-ryhmän 238 osuuspankkia sekä OKO, Okopankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP-Kotipankki Oyj. Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan talletuspankkien on kuuluttava talletussuojarahastoon. OP-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Talletussuojarahastosta korvataan tallettajien saamiset OP-ryhmän talletuspankeilta enintään euroon asti. OP-ryhmässä talletuspankkeja ovat osuuspankit, OKO, Okopankki Oyj ja OP-Kotipankki Oyj. Pohjola-kauppa: OP-ryhmästä johtava finanssiryhmä Suomessa OP-ryhmän keskuspankki OKO hankki syyskuussa enemmistön Pohjola-Yhtymä Oyj:n osakkeista. Kauppa laajentaa OP-ryhmän toiminnan vahinkovakuutusmarkkinoille ja vahvistaa ryhmän asemaa varallisuudenhoidossa, rahastoissa ja henki- ja eläkevakuutuksessa. Pohjola on Suomen toiseksi suurin vahinkovakuuttaja. Se on kasvattanut markkinaosuuttaan usean vuoden ajan, ja se oli yhdistetyltä kulusuhteeltaan yksi kannattavimmista vahinkovakuuttajista Pohjoismaissa vuonna Pohjolan toinen liiketoiminta-alue on varainhoitopalvelut, joka koostuu henkivakuutuksesta, rahastoista ja omaisuudenhoidosta. Pohjolan hankinta laajentaa myös OP-ryhmän asiakaskuntaa. Ryhmä vahvistuu erityisesti yrityssektorilla, joka on perinteisesti ollut Pohjolan vahva alue vahinkovakuutuksessa. OP-ryhmän merkittävin liiketoiminta-alue on edelleen vähittäispankkitoiminta, ja vahinkovakuutusliiketoiminta on toiseksi tärkein. Laajentuneella ryhmällä on vahva ja monipuolinen liiketoimintakokonaisuus. OP-ryhmä on näiden järjestelyjen jälkeen johtava finanssiryhmä Suomessa. Sillä on vahva markkina-asema kaikilla keskeisillä liiketoiminta-alueillaan, se on henkilöstömäärältään selvästi suurin, ja sillä on kattava valtakunnallinen palveluverkosto. OP-ryhmä, Suomi-yhtiö ja Ilmarinen ovat lisäksi sopineet syventävänsä keskinäistä yhteistoimintaansa, mikä tarkoittaa merkittävän yhteistyöryhmän muodostumista Suomen finanssimarkkinoille. 8

9 Kaupan toteutus Kauppa toteutettiin niin, että OKO osti Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomelta ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta kaikki niiden omistamat Pohjola-Yhtymä Oyj:n osakkeet noin 1,2 miljardin euron käteishintaan. Kaupan jälkeen OKO omisti noin 58,5 prosenttia Pohjolan osakkeista ja äänimäärästä. Kaupan lopullisen toteutumisen ehtona oli, että OKOn ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy siihen liittyvän OKOn osakeannin ehdot ja tarvittavan muutoksen yhtiöjärjestykseen ja että kaupalle saadaan tarvittavat viranomaishyväksynnät. Kaupan yhteydessä OKO ilmoitti tekevänsä muille Pohjolan omistajille julkisen ostotarjouksen jäljellä olevista Pohjolan osakkeista. Seuraavana päivänä, , OKO nosti Helsingin Pörssissä tehdyillä kaupoilla osuutensa Pohjolan osakkeista ja äänivallasta 64,5 prosenttiin. Järjestelyssä Pohjolan koko osakekannan arvoksi täysi laimennusvaikutus huomioon otettuna on laskettu noin miljoonaa euroa. Tarkoituksena on, että Pohjola myy Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjolan, Pohjola Rahastoyhtiö Oy:n ja Pohjolan Systeemipalvelu Oy:n OPK:lle. Suunnitelmien mukaan ko. yhtiöt yhdistetään vastaavaa liiketoimintaa OP-ryhmässä jo ennestään harjoittaviin yhtiöihin. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola säilyy OKOlla, ja siitä tulee keskeinen liiketoiminta-alue OKOon. OP-ryhmän liiketoimintojen järjestelyihin kuuluu myös pääkaupunkiseudulla vähittäispankkitoimintaa harjoittavan Okopankki Oyj:n siirtyminen OPK:n omistukseen. Tavoitteena on yhdistää Okopankin ja OPK:n täysin omistaman Optum Oy:n liiketoiminnot kuluvan vuoden loppuun mennessä. Koko OP-ryhmä osallistuu Pohjola-kaupan rahoitukseen. OKO ilmoitti rahoittavansa kaupan ensisijaisesti vanhoille osakkeenomistajilleen tarkoitetulla osakeannilla, omaisuuseriensä myynnillä, velkaemissioilla ja sisäisillä likvideillä varoilla. Suunnitelmien mukaan OPK rahoittaa oman osuutensa järjestelystä korottamalla varsinaista osuuspääomaansa noin 300 miljoonalla eurolla ja laskemalla liikkeeseen lisäosuuksia niin ikään noin 300 miljoonan euron arvosta. Lisäksi OPK laskee liikkeeseen kaksi 70 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat OPK:n pidetty ylimääräinen osuuskunnan kokous hyväksyi johtokunnan ehdotukset sääntömuutoksista, jotka mahdollistivat Pohjolan osakkeiden hankintaan liittyvät pääomajärjestelyt. OKOn pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi johtokunnan ehdotukset Pohjola- Yhtymä Oyj:n osakkeiden hankintaan liittyvästä OKOn osakepääoman korottamisesta ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. OKOn johtokunta päätti samana päivänä osakeannin merkintähinnan ja muut osakeannin yksityiskohtaiset ehdot. Uusien osakkeiden merkintähinta on 7,20 euroa osakkeelta. Merkintäaika alkoi , ja se päättyy OKOn johtokunta päätti samana päivänä myös Pohjolan osakkeita koskevan julkisen ostotarjouksen sisällöstä ja ehdoista. OKOn tarjoama käteisvastike on 13,35 euroa Pohjolan osakkeelta. Tarjous alkoi , ja se päättyy OPK myi Suomi-yhtiölle ja Ilmariselle OKOn A-sarjan osakkeita määrän, joka nosti kummankin ostajan omistusosuuden 5,27 prosenttiin osakkeista ja 2,81 prosenttiin äänistä. Kaupalle saatiin viranomaishyväksynnät , joten kaupan toteutuminen vahvistui ja Pohjolasta tuli OKOn tytäryhtiö. OKOn omistusosuus Pohjolan osakkeista ja äänistä nousi yli kahden kolmasosan. Kaupan vaikutukset OP-ryhmän taloudelliseen asemaan Pohjola-järjestelyjen vuoksi OP-ryhmän vakavaraisuussuhteen arvioidaan laskevan hieman, mutta säilyvän edelleen hyvällä tasolla. Pohjolan hankinta synnyttää liikearvon, joka pienentää pankkiryhmän ensisijaisia omia varoja. Lisäksi OP-ryhmän ensisijaisten ja toissijaisten omien 9

10 varojen yhteismäärästä vähennetään hankitun vahinko- ja henkivakuutustoiminnan vakuutusyhtiölain mukaan laskettu toimintapääoman vähimmäismäärä. Näitä omia varoja pienentäviä tekijöitä kompensoivat OKOn osakeanti sekä pääomalainaemissio ja toissijaisiin omiin varoihin luettavan lainan emissio. Lisäksi riskipainotetut sitoumukset kasvavat Pohjola-järjestelyn takia. OPryhmän vakavaraisuus rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain säännösten mukaan laskettuna raportoidaan ensimmäisen kerran joulukuun 2005 lopun tilanteesta. Pohjola-konsernin tuloksen loka joulukuulta arvioidaan parantavan OP-ryhmän tulosta vuodelta Pohjola-järjestelyn johdosta omaan pääoman ja taseeseen suhteutettujen kannattavuuden tunnuslukujen arvioidaan kuitenkin laskevan jonkin verran. Pohjola-järjestelyn odotetaan tuovan OKOlle ja OP-ryhmälle merkittäviä synergiaetuja. OPryhmän kulu- ja tuottosynergiat arvioidaan vuositasolla noin 91 miljoonaksi euroksi (ennen veroja), josta OKOn osuudeksi arvioidaan noin 52 miljoonaa euroa. Kokonaissynergiat arvioidaan saavutettavan täysimääräisinä viidessä vuodessa. Vuoden 2005 näkymät OP-ryhmän markkina-asema on vahvistunut usean vuoden ajan. Ryhmän tavoitteena on vahvistaa markkina-asemaansa edelleen. OP-ryhmän tulos ennen veroja oli tammi syyskuussa 2005 parempi kuin vuotta aiemmin. Myös koko vuoden 2005 tuloksen arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin vuoden 2004 tuloksen. Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen OP-ryhmän ja sen eri toimintojen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset. 10

11 Liiketoiminta-alueet OP-ryhmän liiketoiminta-alueet olivat syyskuun lopussa vähittäispankki, varallisuudenhoito, yrityspankki ja varainhallinta. Vähittäispankkitoiminta muodostuu osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n muusta asiakasliiketoiminnasta (rahoitus-, maksuliike- ja kassanhallintapalvelut) kuin varallisuudenhoitopalveluista. Vähittäispankkitoimintaan sisältyy myös OP-Kotipankki Oyj:n, OP- Asuntoluottopankki Oyj:n ja Osuuspankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön toiminta kokonaisuudessaan sekä Optum Oy:n perintäpalvelut. Varallisuudenhoitoon sisältyy OP-Henkivakuutus Oy:n ja OP-Rahastoyhtiön toiminta kokonaisuudessaan, Opstock Oy:n omaisuudenhoitopalvelut sekä osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n varallisuudenhoitopalvelut. Yrityspankkitoimintaan sisältyy OKO-konsernin yrityspankkitoiminta sekä Opstock Oy:n corporate finance -palvelut. Yrityspankkitoimintaan kuuluvat käytännössä OP-ryhmän suurimpien yritysja yhteisöasiakkaiden palvelut sekä kohde- ja saatavavakuudellinen rahoitus. Varainhallinta sisältää OPK:n, OKOn, osuuspankkien ja Optum Oy:n oman sijoitustoiminnan sekä toiminnan pääoma- ja rahamarkkinoilla. Varainhallinta kattaa OKOn liiketoiminta-alueista keskuspankkitoiminnan ja varainhallinnan. Liiketoiminta-alueiden ulkopuolelle jää valtaosa OPK:n toiminnoista, FD Finanssidata Oy kokonaisuudessaan, OKO-konsernin konsernihallinto sekä osuuspankkien liiketoiminta-alueille kohdistamattomat, lähinnä pankin hallintoon ja liiketoiminnan tukitoimintoihin kohdistuvat erät. OPK:n ja FD:n liiketoiminta-alueita tukevien palveluiden kustannukset kohdistuvat liiketoimintaalueille sisäisinä palveluveloituksina. Liiketoiminta-alueille kohdistetaan omaa pääomaa 11 prosenttia luottolaitoslain mukaisista riskipainotetuista sitoumuksista. Allokoimaton oma pääoma kohdistuu liiketoiminta-alueiden ulkopuoliselle alueelle "muu toiminta". Liiketoiminta-alueet, tiivistelmä Milj. Tuotot Kulut Arvonalentumiset Muut erät Vähittäispankki Varallisuudenhoito josta henki- ja eläkevakuutus Yrityspankki Varainhallinta Muu, ml. eliminoinnit Yhteensä Tulos ennen veroja, milj. 1 9/ /2004 Muutos, % 1 12/2004 Vähittäispankki ,5 442 Varallisuudenhoito ,0 31 josta henki- ja eläkevakuutus ,0 26 Yrityspankki ,3 70 Varainhallinta ,3 65 Muu, ml. eliminoinnit ,3-97 Yhteensä ,8 511 Vähittäispankkitoiminta kasvoi OP-ryhmän kotitalousasiakkaat nostivat katsauskaudella asuntoluottoja ennätykselliset 4,8 miljardia euroa, eli 24 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kolmannella vuosineljänneksellä nostettujen asuntoluottojen määrä oli 6,9 prosenttia pienempi kuin toisella neljänneksellä, mutta lähes kolmanneksen suurempi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Uusien asuntoluottojen keskimarginaali laski edelleen ja oli katsauskaudella keskimäärin vajaat 0,2 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Vuoden alusta asuntoluottokanta kasvoi 11 prosenttia ja viime vuoden syyskuusta 15 prosenttia. Tammi syyskuussa OP-Kiinteistökeskusten välit- 11

12 tämien kauppojen määrä oli 17 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kotitalouksien kulutusluotot kasvoivat viime vuoden syyskuun lopusta 12 prosenttia. Kotitalouksien käyttely- ja maksuliiketalletukset kasvoivat viime vuoden syyskuusta 2,7 prosenttia 10,7 miljardiin euroon. Asiakkaiden korttien määrä oli syyskuun lopussa 2 miljoonaa. Maksamiseen soveltuvien korttien osuus kaikista korteista oli 91 prosenttia. Kansainvälisten korttien osuus oli 57 prosenttia. Vähittäispankkitoimintaan sisältyvä yritysten luottokanta oli syyskuun lopussa 3,5 miljardia euroa, eli 5,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Vähittäispankin yritysasiakkaat nostivat uusia euromääräisiä luottoja 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yritysten maksuliiketalletukset kasvoivat 12 kuukaudessa 11 prosenttia ja olivat syyskuun lopussa 2,3 miljardia euroa. Vähittäispankkitoiminnan tulos ennen veroja oli tammi syyskuussa 371 miljoonaa euroa, eli 9,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tuotot olivat 660 miljoonaa euroa, eli 4,7 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Kulut pienenivät 0,6 prosenttia. Pääosa osuuspankkien tuloksesta kohdistuu vähittäispankki-liiketoiminta-alueeseen. Kaikki OPryhmän tilinpäätökseen yhdisteltävät 238 osuuspankkia tekivät tammi syyskuussa positiivisen liiketuloksen. Niiden yhteenlaskettu suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaan laskettu liikevoitto oli 284 miljoonaa euroa (261). Korkokate oli 463 miljoonaa euroa (449) ja muut tuotot 234 miljoonaa euroa (222). Kulut yhteensä olivat 412 miljoonaa euroa (410). Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat 2,1 miljoonaa euroa. Syyskuun lopussa Strömfors Andelsbank sulautui Elimäen Osuuspankkiin. Vähittäispankki Milj. 1 9/2005 Muutos vuotta aiemmasta, % 7 9/2005 Tulos ennen veroja 371 9,5 124 Nostetut asuntoluotot , Nostetut yritysluotot ,1 333 Välitetyt kiinteistökaupat, kpl , Mrd Muutos vuoden alusta, % 12 kk:n muutos, % Luottokanta Asuntoluotot 15,9 11,5 14,9 Muut kotitalouksien luotot 7,0 7,0 8,5 Yritysten luotot 3,5 4,2 5,1 Muut luotot 1,0 17,8 26,9 Yhteensä 27,3 9,5 12,3 Takauskanta 0,4-0,9-4,6 Käyttely- ja maksuliiketalletukset Kotitalouksien 10,7 4,0 2,7 Yritysten 2,3 4,9 11,4 Muiden 1,1 5,7 5,6 Yhteensä 14,1 4,3 4,2 Varallisuudenhoidon volyymi lisääntyi OP-ryhmän henki- ja eläkevakuutuksen maksutulo oli katsauskaudella 435 miljoonaa euroa, eli 42 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin (306). OP-ryhmässä maksutulon kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko toimialalla keskimäärin. OP-ryhmän markkinaosuus henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta oli tammi syyskuussa 4,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Sijoitussidonnaisen vakuutuksen maksutulo kasvoi 89 prosenttia. Sen osuus kuukausittaisesta kokonaismaksutulosta on elokuusta lähtien ollut suurempi kuin 50 prosenttia. Koko katsauskauden ajalta sen osuus kokonaismaksutulosta oli 44 prosenttia, eli 11 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Kappalemääräisesti uusia eläkevakuutuksia myytiin OPryhmässä tammi syyskuussa (5 500). Pankkiryhmän markkinaosuus kaikista Suomessa tammi elokuussa myydyistä eläkevakuutuksista nousi 28 prosenttiin. Katsauskauden aikana 12

13 vakuutussäästöt ylittävät 3 miljardin euron rajan ja olivat syyskuun lopussa 3,1 miljardia euroa. Vakuutussäästöt kasvoivat 25 prosenttia vuoden 2004 syyskuun lopusta. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat tammi syyskuussa miljoonaa euroa, eli lähes 2,5-kertaiset vuotta aiempaan nähden. Kolmannen vuosineljänneksen nettomerkinnät olivat 415 miljoonaa euroa, eli 32 prosenttia pienemmät kuin toisella vuosineljänneksellä, mutta kaksinkertaiset verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lyhyen koron rahastojen osuus katsauskauden nettomerkinnöistä oli 23 prosenttia ja osakerahastojen 17 prosenttia. Rahastojen pääoma kasvoi vuoden alusta 41 prosenttia ja viime vuoden syyskuusta 78 prosenttia. Voimakkaan kasvun johdosta rahastojen pääoma ylitti kolmannella vuosineljänneksellä 7 miljardin euron rajan. OP-ryhmän osuus sijoitusrahastoasiakkaista oli 19,4 prosenttia. OP-ryhmän hallinnoimia sijoitusrahastoja oli syyskuun lopussa 39, eli 2 enemmän kuin vuodenvaihteessa. Varallisuudenhoidon tulos ennen veroja oli tammi syyskuussa 15 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 22 miljoonaa euroa. Tuotot olivat 128 miljoonaa euroa, eli 10 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Kulut kasvoivat 13,7 prosenttia. Liiketoiminta-alueeseen sisältyvän OP-Henkivakuutus Oy:n OP-ryhmän IFRS-tilinpäätökseen yhdistelty tulos ennen veroja oli 21 miljoonaa euroa (21). Vakuutusmaksutulo kasvoi 42 prosenttia, ja sijoitustoiminnan nettotuotot yli kaksinkertaistuivat viime vuoden tammi syyskuusta. Sijoitusomaisuus on luokiteltu lähes kokonaisuudessaan myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi. Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumaton arvonmuutos on kirjattu oman pääoman käyvän arvon rahastoon. Katsauskauden aikana myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kohdistuva realisoitumaton arvonnousu on ollut nettomääräisesti 88 miljoonaa euroa. Verovelan huomioon ottamisen jälkeen käyvän arvon rahasto on arvonnousun vuoksi kasvanut vuoden alusta 65 miljoonaa euroa. OP-Henkivakuutus Oy:n vastuuvelka oli syyskuun lopussa 3,1 miljardia euroa (2,7), eli 18 prosenttia suurempi kuin vuoden 2004 lopussa. Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus vastuuvelasta oli 29 prosenttia (23). Yhtiön sijoitusomaisuus ilman sijoitussidonnaisen vakuutuksen katteena olevaa omaisuutta oli 2,6 miljardia euroa (2,3), josta korkosijoitusten osuus oli katsauskauden lopussa 76 prosenttia (78), osakkeiden ja osakerahastojen 12 prosenttia (11), kiinteistösijoitusten 4 prosenttia (3) ja vaihtoehtoisten sijoitusten osuus 9 prosenttia (8). Yhtiön toimintapääoma oli syyskuun lopussa lähes nelinkertainen vakuutusyhtiölain toimintapääoman vähimmäismäärään nähden. OP-Henkivakuutuksen tulosanalyysi (IFRS) Vakuutusmaksutulo ,1 478 Sijoitustoiminnan nettotuotto Maksetut korvaukset ,7 161 Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja ,0 410 Lisäedut ,1 25 Liikekulut ,9 22 Tulos ennen veroja ,0 27 Pankkiryhmän investointipankin, Opstock Oy:n, hallinnoimat yksityis- ja yhteisöasiakkaiden varat kasvoivat 42 prosenttia 13,6 miljardiin euroon (9,4). Näistä varoista 9,3 miljardia euroa (5,9) koostuu OP-sijoitusrahastojen, OP-Henkivakuutus Oy:n ja OKOn sijoitusvaroista. Välitettyjen osakekauppojen määrä kasvoi vuodentakaisesta 35 prosenttia :een. Kauppojen euromääräinen vaihto kasvoi syyskuussa huomattavasti OKOn Pohjola-kauppojen takia. Ilman niitä euromääräinen vaihto kasvoi koko katsauskaudella 8 prosenttia vuodentakaisesta. Internetin kautta välitettyjen toimeksiantojen osuus oli 72 prosenttia (68). 13

14 Varallisuudenhoito Milj. 1 9/2005 Muutos vuotta aiemmasta, % 7 9/2005 Tulos ennen veroja 15-32,0 5 Vakuutusmaksutulo ,1 138 Sijoitusrahastojen nettomerkinnät Mrd Muutos vuoden alusta, % 12 kk:n muutos, % Sijoitustalletukset 9,1 5,4 10,1 Säästöhenkivakuutus 2,6 17,1 23,6 Eläkevakuutus 0,4 23,7 42,3 Kapitalisaatiosopimukset 0,1 4,0 7,1 Vakuutussäästöt yhteensä 3,1 17,5 25,1 josta sijoitussidonnaiset 0,9 50,1 71,7 Osake- ja hedgerahastot 2,5 42,3 92,6 Yhdistelmärahastot 1,1 46,3 68,1 Pitkän koron rahastot 1,5 74,5 204,9 Lyhyen koron rahastot 2,1 19,8 32,1 Sijoitusrahastojen arvo yhteensä 7,2 40,6 78,4 Hallinnoidut asiakasvarat (pl. OP-sijoitusrahastojen, OP-Henkivakuutuksen ja OKOn sijoitusvarat) 4,3 14,6 25,5 Yrityspankkitoiminta vahvistui Yrityspankkitoiminnan luotto- ja takauskanta kasvoi viime vuoden syyskuun lopusta 13,8 prosenttia ja oli katsauskauden lopussa vajaat 7,5 miljardia euroa. Yritysten ja yhteisöjen luotot ja takaukset kasvoivat 15 prosenttia ja saatava- ja kohdevakuudellinen rahoitus runsaat 12 prosenttia. Yrityksille ja yhteisöille järjestettiin uutta pitkäaikaista rahoitusta katsauskaudella vajaat 1,9 miljardia euroa ja kohdevakuudellista rahoitusta 0,85 miljardia euroa. OP-ryhmä toimi pääjärjestäjänä neljässä syndikoidussa luotossa ja osallistui eräiden merkittävien yritysjärjestelyjen rahoitukseen. OKO on perustanut corporate finance -palveluita tuottavan tytäryhtiön Venäjälle. Yrityspankkitoiminnan tulos ennen veroja oli tammi syyskuussa 66 miljoonaa euroa, eli 19,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tuotot olivat 109 miljoonaa euroa, eli 21,3 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Kulut kasvoivat 19,3 prosenttia. Yrityspankki Milj. 1 9/2005 Muutos vuotta aiemmasta, % 7 9/2005 Tulos ennen veroja 66 19,3 28 Mrd Muutos vuoden alusta, % 12 kk:n muutos, % Luottokanta 6,2 5,2 14,3 Takauskanta 1,2-1,2 12,3 Talletuskanta 0,2-14,6 34,9 Varainhallinnan tulos kasvoi OKO järjesti maaliskuussa kansainvälisille pääomamarkkinoille suunnatun miljardin euron velkaemission. Lainan laina-aika on kolme vuotta. Varainhallintaan kohdistettujen yleiseen liikkeeseen laskettujen velkakirjojen määrä oli 8,8 miljardia euroa, eli 32 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Yleiseen liikkeeseen laskettujen velkakirjojen määrää lisäsi Pohjolan osakkeiden hankinta. 14

15 Sijoituskiinteistöjen arvo oli syyskuun lopussa 525 miljoonaa euroa, eli 14 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Sijoituskiinteistöihin sitoutuneen pääoman nettotuotto oli 7,4 prosenttia ja kiinteistöjen vuokrausaste 89 prosenttia. Varainhallintaan kohdistetut saamistodistukset olivat syyskuun lopussa 2,4 miljardia euroa (2,3) ja osakeomistukset 0,06 miljardia euroa (0,05). Varainhallinnan tulos ennen veroja oli tammi syyskuussa 67 miljoonaa euroa eli 30,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tuotot kasvoivat 5,3 prosenttia 78 miljoonaan euroon. Kulut supistuivat 48 prosenttia. OPK-konserni OPK-konsernin IFRS-periaatteiden mukaisesti laadittu tulos ennen veroja oli 168 miljoonaa euroa (205). Tuloksen pienentymiseen vaikuttivat erityisesti liiketoiminnan muihin tuottoihin vertailukaudella sisältyneet kertaluonteiset erät. Konsernin korkokate kasvoi erityisesti yrityspankkitoiminnan korkokatteen kasvun ansiosta. Palkkiotuotoissa kasvoivat erityisesti antolainauksesta, rahastotoiminnasta ja arvopapereiden välityksestä saadut palkkiot. Kaupankäynnin nettotuotot olivat selvästi suuremmat kuin vertailukaudella. Sijoitustoiminnan nettotuotot sen sijaan supistuivat 42 prosenttia pääasiassa myytävissä olevien osakkeiden nettotuottojen pienentymisen takia. Henkivakuutustoiminnan nettotuotot olivat hieman suuremmat kuin vuotta aiemmin. Liiketoiminnan muut tuotot pienentyivät 23 prosenttia, mikä johtui OPK:n vuotta aiemmin Osuuspankkien Vakuusrahaston purkamisesta saamasta 49 miljoonan euron purkutuloksesta. Konsernin kulut yhteensä kasvoivat 4,0 prosenttia 249 miljoonaan euroon. Henkilöstökulujen kasvu johtui henkilökunnan kasvusta, palkkatason noususta ja uusista henkilöstön kannustinjärjestelmistä. Konsernin henkilömäärä oli syyskuun lopussa 2 627, eli 4,8 prosenttia suurempi kuin vuodenvaihteessa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 8,8 prosenttia. Nettomääräiset arvonalentumiset saamisista olivat 2,6 miljoonaa euroa. Konsernin tase kasvoi vuodenvaihteesta 20 prosenttia 23,7 miljardiin euroon. Luottokanta oli 9,7 miljardia euroa (9,1). Konsernin sijoitusomaisuusosakkeiden määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla OKOn hankittua syyskuun loppuun mennessä 65 prosentin omistusosuuden Pohjola- Yhtymän osakekannasta. Talletuskanta oli 2,3 miljardia euroa (2,4) ja yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 8,8 miljardia euroa (6,2). Oma pääoma kasvoi 1,3 miljardiin euroon (1,0). OPK:n osuuspääoma luetaan toistaiseksi vieraaksi pääomaksi. OPK-konsernin tuloslaskelma Korkotuotot ,4 436 Korkokulut Korkokate ,7 158 Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen ,9 156 Palkkiotuotot, netto ,4 88 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot ,1 34 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,6 43 Liiketoiminnan muut tuotot ,5 252 Henkilöstökulut ,6 125 Muut hallintokulut ,8 124 Liiketoiminnan muut kulut ,8 82 Palautukset omistajajäsenille Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ,1 5 Tulos ennen veroja ,9 250 Konsernin vakavaraisuus oli kauden lopussa 10,3 prosenttia (11,5) ja omat varat 1,3 miljardia euroa (1,2). Katsauskauden tulos arvioidulla voitonjaolla vähennettynä on rinnastettu omiin varoihin. OPK:n osuuspääomaan ja konsolidointiryhmän omiin varoihin ei sisälly irtisanottuja osuusmaksuja. Konsernin riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset erät kasvoivat 24 prosenttia 13,0 miljardiin euroon. 15

16 OPK-konsernin tilinpäätökseen yhdistellään emoyhteisö OPK:n (Osuuspankkikeskus Osk) tilinpäätöksen lisäksi OKO-konsernin, OP-Henkivakuutus Oy:n, OP-Kotipankki Oyj:n, OP- Rahastoyhtiö Oy:n, FD Finanssidata Oy:n, OP-Asuntoluottopankki Oyj:n ja Optum Oy:n tilinpäätökset. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä kiinteistösijoitusyhtiö Oy Realinvest Ab:n ja Automatia Pankkiautomaatit Oy:n tilinpäätökset. Osuuspankkikeskus Osk OPK-konsernin emoyhteisön Osuuspankkikeskus Osk:n (OPK) liikevoitto oli 58 miljoonaa euroa (97). Liikevoiton pienentymiseen vaikutti ennen kaikkea OPK:n vertailukaudella saama Osuuspankkien Vakuusrahaston purkamisesta syntynyt 49 miljoonan euron purkutulos. Toisaalta katsauskauden liikevoittoa paransivat osinkotuotot, jotka olivat suuremmat kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulut kasvoivat muun muassa ICT-toimintojen uudelleenjärjestelyn takia. Sen myötä FD Finanssidatasta siirtyi OPK:n palvelukseen 216 henkilöä. Järjestelyn johdosta OPK:n IT-kulut pienenivät viime vuoden tammi syyskuusta. OPK:n osuuskunnan kokous pidettiin Hallintoneuvostoon valittiin erovuorossa olleista jäsenistä uudelleen toimitusjohtaja Jari Laaksonen, professori Erkki Laatikainen, toimitusjohtaja Juhani Leminen, toimitusjohtaja Jorma Pere, puheenjohtaja Esa Härmälä ja puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori. Uudeksi jäseneksi valittiin toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen. Hallintoneuvostossa on kaikkiaan 36 jäsentä. Hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen uudelleen professori Seppo Penttisen. Varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen sairaalafyysikko Pertti Ruotsalainen ja toimitusjohtaja Simo Kauppi. OPK:n tilintarkastajaksi tilivuodeksi 2005 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. OKO-konserni OPK:n merkittävin tytäryhtiö on OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, joka tytäryhtiöineen muodostaa OKO-konsernin. OKO-konsernin IFRS-periaatteiden mukaan laskettu tulos ennen veroja kasvoi 14 prosenttia 115 miljoonaan euroon (100). Osakekohtainen tulos oli 0,87 euroa osakkeelta (0,81). Konsernin vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla oli syyskuun lopussa 6,9 prosenttia ja kulujen suhde tuottoihin 49 prosenttia (51). OKO on julkistanut oman osavuosikatsauksen tammi syyskuulta

17 Siirtyminen IFRS-tilinpäätökseen OP-ryhmä siirtyi IFRS-tilinpäätöskäytäntöön vuoden 2005 alusta lukien. Vuoden 2005 taloudellisen informaation vertailutiedot vuodelta 2004 on muutettu vastaamaan IFRS-periaattein laadittuja tietoja. OP-ryhmä julkaisi pörssitiedotteen IFRS-raportointiin siirtymisestä. Tiedotteessa kerrottiin IFRS-tilinpäätökseen siirtymisen keskeisistä vaikutuksista pankkiryhmän vuoden 2004 taloudelliseen informaatioon ja esitettiin täsmäytyslaskelmat suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) ja IFRS-periaattein laadittujen tilinpäätöstietojen välillä. Tämän osavuosikatsauksen taulukko-osassa esitetään päivitetyt täsmäytyslaskelmat katsauskauden vertailutietojen osalta. Keväällä julkistetussa pörssitiedotteessa kerrottiin myös siirtymisestä johtuneet keskeiset muutokset tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin. IFRS-siirtymässä käytetyn helpotuksen mukaisesti rahoitusinstrumentteja käsittelevän IAS 39 -standardin osalta vuotta 2004 koskevia vertailutietoja ei muutettu IFRS:n mukaisiksi. IAS 39 -standardin käyttöönoton vaikutukset otettiin huomioon avaavan taseen omissa pääomissa. IAS 39:n vaikutukset OP-ryhmän omiin pääomiin Siirtymän euromääräinen kokonaisvaikutus ajankohdan omiin pääomiin oli 77 miljoonaa euroa positiivinen. Saamisista kirjattujen ryhmäkohtaisten arvonalentumisten vaikutus oli 8 miljoonaa euroa negatiivinen. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käypään arvoon arvostamisen vaikutus oli 80 miljoonaa euroa positiivinen. Siirtymän yhteydessä eräitä rahoitusvaroja luokitettiin kertaluonteisesti kaupankäynnin rahoitusvaroiksi. Tämän uudelleenluokituksen vaikutus omiin pääomiin oli vähäinen. Ryhmäkohtaisia arvonalentumisia kirjataan saamisryhmistä, joihin on kerätty luottoriskiltään samankaltaiset saamiset ja joihin liittyy objektiivisia viitteitä arvonalentumisesta. Saamisryhmistä kirjattavan arvonalentumisen suuruus perustuu kokemusperäiseen prosenttiosuuteen kunkin ryhmän pääomasta. Pääsäännön mukaan saamisten arvonalentumiset kirjataan edelleen saamiskohtaisesti ja ryhmäkohtaisia arvonalentumisia kirjataan saamista, jotka ovat joko liian pieniä tai jotka eivät muutoin ole ohjautuneet saamiskohtaiseen arvonalentumistarkasteluun. IAS 39 - siirtymän yhteydessä kirjattiin omien pääomien vähennykseksi ne saamisryhmäkohtaiset arvonalentumiset, jotka olisi nyt käytössä olevien periaatteiden mukaan kirjattu kuluksi ennen tilikauden alkua. Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat muita kuin kaupankäynnin rahoitusvaroja, lainoja ja saamisia tai eräpäivään saakka pidettäviä sijoituksia. IFRS-periaatteiden mukaisesti ne arvostetaan käypään arvoon. Myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi luokitellut osakkeet, osuudet ja saamistodistukset arvostettiin suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen tai jaksotettuun hankintamenoon. Siirtymähetkellä käyvän arvon ja aiemman suomalaisen arvostuskäytännön mukaisten arvojen positiivinen erotus kirjattiin omiin pääomiin sisältyvään Käyvän arvon rahastoon. 17

18 OP-ryhmän tuloslaskelma Korkotuotot Korkokulut Korkokate (Liite 1) Saamisten arvonalentumiset (Liite 2) Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot, netto (Liite 3) Kaupankäynnin nettotuotot (Liite 4) Sijoitustoiminnan nettotuotot (Liite 5) Henkivakuutustoiminnan nettotuotot (Liite 6) Liiketoiminnan muut tuotot (Liite 7) Henkilöstökulut (Liite 8) Muut hallintokulut (Liite 9) Liiketoiminnan muut kulut (Liite 10) Palautukset omistajajäsenille (Liite 11) Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja Tuloverot Kauden voitto OP-ryhmän omistajien osuus kauden tuloksesta Vähemmistön osuus kauden tuloksesta Yhteensä Tunnusluvut 1 9/ / /2004 Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,5 12,8 12,0 Koko pääoman tuotto (ROA), % 1,01 1,02 0,96 Kulujen osuus tuotoista, % Henkilöstö keskimäärin Oman pääoman tuotto (ROE) = Vuositasoiseksi muutettu kauden voitto / Oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Koko pääoman tuotto (ROA) = Vuositasoiseksi muutettu kauden voitto / Taseen loppusumma keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Kulujen osuus tuotoista, % = Henkilöstökulut + muut hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut / Korkokate + nettopalkkiotuotot + kaupankäynnin nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + henkivakuutustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot + osuus osakkuusyritysten tuloksesta x 100 OP-ryhmän tuloskehitys vuosineljänneksittäin Milj. 7 9/ /04 1 3/05 4 6/05 7 9/05 Korkotuotot Korkokulut Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Palautukset omistajajäsenille Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja Tuloverot Kauden voitto

19 Tuloksen FAS/IFRS-täsmäytyslaskelma vertailuajanjaksoilta Milj. 1 9/ /2004 Kauden voitto, FAS Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden kirjaus IFRS-periaattein 23 7 Kiinteistöt 7 2 Takaisinmaksuturvavakuutuspalkkioiden jaksotus IFRS-periaattein -7-2 Laskennalliset verot -9 5 Muut muutokset Kauden voitto, IFRS OP-ryhmän tase Milj. e Muutos, % Käteiset varat Saamiset luottolaitoksilta Kaupankäynnin rahoitusvarat (Liite 12) Johdannaissopimukset Saamiset asiakkailta Sijoitusomaisuus (Liite 13) Sijoitukset osakkuusyrityksissä Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut varat Vakuutustoiminnan varat (Liite 14) Verosaamiset Varat yhteensä Velat luottolaitoksille Kaupankäynnin rahoitusvelat Johdannaissopimukset Velat asiakkaille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat (Liite 15) Varaukset ja muut velat Vakuutustoiminnan velat (Liite 16) Verovelat Osuuspääoma Velat, joilla on huonompi etuoikeus (Liite 17) Velat yhteensä Oma pääoma OP-ryhmän omistajien osuus Osakepääoma Osakeanti Rahastot Kertyneet voittovarat Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Velat ja oma pääoma yhteensä Oman pääoman muutoslaskelma Milj. Osakepääoma Rahastot Kertyneet voittovarat Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Osakepääoman korotus Käyvän arvon rahasto Rahastosiirrot Voitonjako Tilikauden voitto Muut Oma pääoma

20 Oma pääoma Laskentaperiaatteiden muutokset Osakepääoman korotus Käyvän arvon rahasto Rahastosiirrot Voitonjako Tilikauden voitto Muut Oma pääoma Oman pääoman FAS/IFRS-täsmäytyslaskelma vertailuajankohdalta Milj Oma pääoma, FAS Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden kirjaus IFRS-periaattein 346 Kiinteistöt 54 Takaisinmaksuturvavakuutuspalkkioiden jaksotus IFRS-periaattein -92 Laskennalliset verot -39 Pääomalainojen siirto velkoihin -73 Osuuspääoman siirto velkoihin -694 Muut muutokset -8 Oma pääoma, IFRS Rahavirtalaskelma Milj. 1 9/ /2004 Rahavarat Liiketoiminnan rahavirrat Investointien rahavirrat Rahoituksen rahavirrat Rahavarat Rahavirtalaskelmalla esitetään kauden kassaperusteiset rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoihin. Liiketoiminnan rahavirta sisältää juoksevasta toiminnasta syntyvät rahavirrat. Investointien rahavirta sisältää maksut, jotka liittyvät aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin sekä osakkeisiin, joiden ei katsota kuuluvan liiketoiminnan rahavirtaan. Rahoituksen rahavirta sisältää rahavirrat, jotka syntyvät toiminnan rahoittamisesta joko oman tai vieraan pääoman ehdoin raha- tai pääomamarkkinoilta. Rahavarat sisältävät käteiset varat ja vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta. Laskelma on laadittu soveltaen epäsuoraa esittämistapaa. Liitteet Liite 1 Korkokate Korkotuotot Saamisista luottolaitoksilta Saamisista asiakkailta Muut Yhteensä Korkokulut Veloista luottolaitoksille Veloista asiakkaille Muut Yhteensä Korkokate Korkotuottojen ja -kulujen kirjaus- ja esittämistapamuutosten takia vuosien 2004 ja 2005 korkotuottojen ja -kulujen erittelyt eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Liite 2 Saamisten arvonalentumiset Saamisten arvonalentumiset Saamisten arvonalentumisten peruutukset

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005

OP-RYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 OP-RYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 05 SISÄLTÖ OP-ryhmän toimintakertomus 4 Vuosi 2005 tiivistetysti 5 Toimintaympäristö 5 OP-ryhmän tulos 8 Tase ja taseen ulkopuoliset erät 9 Vakavaraisuus

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat, omistaja-asiakkaat ym 8. 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5-vuotistarkastelu OP Ryhmä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Tammi-elokuussa ryhmän markkinaosuus kasvoi talletuksissa ja luotoissa, mutta supistui rahastoissa sekä henki- ja eläkevakuutuksen maksutulossa. Markkinaosuudet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 17.8.2005 TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Liikevoitto 8,3 miljoonaa euroa Tampereen Seudun Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 8,3

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Päijät-Hämeen Osuuspankin konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Päijät- Hämeen Osuuspankin ja Kiinteistö

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004

OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004 OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004 2 SISÄLTÖ Toimintakertomus OP-ryhmän tulos 4 Tase ja taseen ulkopuoliset erät 6 Vakavaraisuus 7 Omistajajäsenet ja asiakkaat 7 Liiketoiminta 8 Muu toiminta ja merkittävät tapahtumat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004 2 SISÄLTÖ Toimintakertomus OP-ryhmän tulos 4 Tase ja taseen ulkopuoliset erät 6 Vakavaraisuus 7 Omistajajäsenet ja asiakkaat 7 Liiketoiminta 8 Muu toiminta ja merkittävät tapahtumat

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym. 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007 Tammi-syyskuu 2007 Avainlukuja 1-9/2007 1-9/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, milj. e 757 598 27 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 545 474 15 643, josta vahinkovakuutus 125 58 114 78,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 31.8.2005 VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Konsernin liikevoitto 0,81 miljoonaa euroa Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Studia Monetaria luentosarja 13.4.2010, Suomen Pankin rahamuseo pääanalyytikko Sampo Alhonsuo 13.4.2010

Lisätiedot

OSUUSPANKKIRYHMÄ TULOSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002

OSUUSPANKKIRYHMÄ TULOSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 OSUUSPANKKIRYHMÄ TULOSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 Vuonna 2002 Osuuspankkiryhmän markkina-asema vahvistui, liikevoitto supistui ja vakavaraisuus parani. Asiakasvarat eli talletukset, vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2004

OP-RYHMÄ TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2004 OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2003 Osuuspankkikeskus PL 308, 00101 Helsinki Teollisuuskatu 1b, Helsinki Vaihde: (09) 4041, telekopio (09) 404 3703 www.osuuspankki.fi tai www.oko.fi etunimi.sukunimi@osuuspankki.fi

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2008 Tammi-syyskuu 2008 Avainlukuja 1-9/2008 1-9/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 466 757-38 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 473 536-12 706 Vahinkovakuutus 73 125-42 181 Henkivakuutus

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote

OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2006 Tammi-joulukuu 2006 Avainlukuja 2006 2005 Muutos * Tulos ennen veroja, m ilj. e 800 579 38 Kulujen suhde tuottoihin, % 55,4 55,3 0,1 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,02 0,02 0,0 Om an pääom

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ TIIVISTETTYNÄ Suomen vanhimmassa pankkiryhmässä on 23 itsenäistä Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki, Säästöpankkiliitto, Sp-Rahastoyhtiö,

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 Asiakkaita: 45 368 (45 902), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 17,01 % (16,88 %) Liikevoitto

Lisätiedot

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Asiakkaita: 64 185 (44 667) Vakavaraisuussuhde, %: 16,54 % (17,03 %) Liikevoitto (milj. eur): 5,5 (1,7) Varainhankinta (milj. eur): 892,4 (619,9) Koko

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän tammi joulukuu 2009. Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit

OP-Pohjola-ryhmän tammi joulukuu 2009. Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit OP-Pohjola-ryhmän tulostiedote 1.1. 31.12. 1 OP-Keskus osk Yhtiötiedote 11.2.2010 klo 08.00 1(45) Tiedoteluokka: Tilinpäätöstiedote OP-Pohjola-ryhmän tammi joulukuu Tulos ennen veroja parani 25 % 464 miljoonaan

Lisätiedot

TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 11.8.2005 TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Osuuspankin liikevoitto 7,5 miljoonaa euroa Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0).

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0). 1 SAMPO PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 9.8.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2007 Konsernirakenteen muutokset Danske Bank A/S osti 1.2.2007 Sampo Pankin koko osakekannan. Tässä

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Pohjola-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 12.9.2005 klo 13.10 OKO HANKKI ENEMMISTÖN POHJOLASTA

Pohjola-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 12.9.2005 klo 13.10 OKO HANKKI ENEMMISTÖN POHJOLASTA Pohjola-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 12.9.2005 klo 13.10 OKO HANKKI ENEMMISTÖN POHJOLASTA Pohjola-Yhtymä Oyj on tänään vastaanottanut oheisen tiedotteen muutoksista yhtiön omistussuhteissa: Osuuspankkikeskus

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 44 724 (45 051), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 18,5 % (18,1%), katsauskauden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2007 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 Tilikauden voitto oli 8,8 miljoonaa euroa Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 1,4 miljardin euron

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus SYYSKUU 2003

OKO osavuosikatsaus SYYSKUU 2003 osavuosikatsaus SYYSKUU 2003 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia perustettiin kanavoimaan lainoja osuuskassoille maaseutuväen elinolojen parantamiseksi. OKOn historia 1920 OKO otti ensimmäisen

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2012 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2012 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2012 Liikevoitto nousi 48,6 milj. euroa 86,5 milj. euroon (37,9 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

OSUUSPANKKIRYHMÄ OSAVUOSIKATSAUS

OSUUSPANKKIRYHMÄ OSAVUOSIKATSAUS OSUUSPANKKIRYHMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Osuuspankkiryhmän markkina-asema vahvistui edelleen alkuvuonna 2003. - Markkinaosuus euromääräisistä talletuksista oli helmikuun lopussa 33,7 prosenttia

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2004

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2004 osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2004 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Taaleritehdas Oyj Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

OP-Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote taustamateriaali. OP-Pohjola

OP-Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote taustamateriaali. OP-Pohjola OP-Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 taustamateriaali Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006. Aktia

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006. Aktia Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 Aktia 1 2 Sisällys Osavuosikatsaus...... 4 Tuloslaskelma... 8 Tase.... 9 Tunnuslukujen laskentaperusteet... 11 Vuoden 2006 taseen liitetiedot...

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj).

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj). OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Vakavaraisuussuhde, %: 21,02 % (16,54 %) Liikevoitto (milj. eur): 10,2 (10,7) Varainhankinta (milj. eur): 1 480,7 (1 371,5) Koko luotonanto (milj.

Lisätiedot

OKOn hallintoneuvoston puheenjohtaja. Seppo Penttinen

OKOn hallintoneuvoston puheenjohtaja. Seppo Penttinen Ylimääräinen yhtiökokous 14.10.2005 OKOn hallintoneuvoston puheenjohtaja Seppo Penttinen Ylimääräinen yhtiökokous 14.10.2005 Henkivakuutus Vahinkovakuutus Pohjola lyhyesti Pohjola ähde: Yrityksen julkistamat

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

tilinpäätöksen laadintaperiaatteet O S U U S P A N K K I R Y H M Ä TILINPÄÄTÖS 2000 Osuuspankkikeskus Postiosoite: PL 308, 00101 Helsinki Käyntiosoite: Teollisuuskatu 1b, 00510 Helsinki Puhelinvaihde: (09) 4041, telekopio: (09) 404 3703

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot