Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi)"

Transkriptio

1 Sivu 1 (10) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810 Teräksinen holvisilta Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 12,75 Vapaa-aukko (m) 4,6 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus (m) 7,96 Kannen pituus (m) Suunnittelukuorma Lk-I, Ek-I, Tiel-99 Yleiset laatuvaatimukset Versiotarkenteet Sijaintikoodit 000 Koko silta 100 Maatuki 400 Päällysrakenne 600 Varusteet ja laitteet 900 Muut siltapaikan rakennusosat Suunnittelutoimisto SUUNNITTELIJA Laati: Martti Hassinen Tarkasti: Hanna-Maija Innanen TILAAJA Tarkastus Hyväksyntä

2 Sivu 2 (10) 1600 MAALEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT Laatuvaatimus InfraRYLin kaivu- ja louhintatöiden vaatimusten soveltamisalue. Soveltamisalue vrt. viite. InfraRYLin lisäksi työssä noudatetaan: Rakennuskaivanto-ohjetta RIL Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Tekninen työsuunnitelma. Kaikista yli 2 m syvistä kaivannoista ja kaikista louhintatöistä on laadittava tekninen työsuunnitelma, joka toimitetaan tilaajan edustajalle viimeistään viikkoa ennen työn aloittamista. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Teknisen työsuunnitelman sisältö. Suunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: kaivannon luiskakaltevuudet ja tukemistavat & kaivannon luiskien ja tukiseinien geotekninen mitoitus & tukiseinärakenteiden rakennemitoitus & rakennepiirustukset & kaivannon kuivana pitäminen & pohjaveden alentamissuunnitelma & yli kuukauden kestävissä pumppauksissa ympäristön pohjavedenpintojen havainnointi ja varottavien rakennusten siirtymisen tarkkailutoimenpiteet, kaivumassojen sijoitus & turvallisuus- ja ympäristöasiat. Nro 30 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Peruskuopan pohjan korkeusasema. Nro 80 Vaat. Ala -300 Ylä 50 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Maanvaraisen perustuksen pohja: irtokivet ja lohkareet. Maanvaraisen perustuksen pohjassa kallion särmät ja suuret irtokivet louhitaan tai poistetaan vähintään 300 mm perustamistason alapuolelle. Nro 100Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaivutyöt: peruskuopan luiskaaminen avokaivannosta kaivettaessa. Avokaivannosta kaivettaessa peruskuoppa on luiskattava suunnitelman mukaan siten, ettei työn suunnitelmanmukaista toteutusta eikä olemassa olevia rakenteita vaaranneta eikä työstä aiheudu vahinkoa ulkopuolisille. Nro 260Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaivutyöt: kaivumassojen läjittäminen. Kaivumassojen läjityksellä ei saa aiheuttaa sortumis- eikä vahingonvaaraa. Kaivumassoja ei saa läjittää vesistöön, ellei suunnitelmassa ole näin esitetty. Nro 270Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaivutyöt: rakennustyön aikana on estettävä maapohjan jäätyminen. Nro 290Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaivannon kuivanapito. Peruskuopan kuivanapito on toteutettava työsuunnitelman mukaan avokuopasta pumppaamalla tai pohjavedenpintaa alentamalla. Nro 330Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

3 Sivu 3 (10) 1830 KAIVANTOJEN TÄYTÖT 1834 Perustusten alustäytöt Laatuvaatimus Täyttömateriaali maavaraisen perustuksen alla. Maanvaraisen perustuksen alla on käytettävä täyttömateriaalina suhteistunutta, jakavan kerroksen vaatimukset täyttävää soraa, mursketta tai louhetta. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Levitys ja tiivistys. Levitys ja tiivistys työkoneella on tehtävä koko alueen laajuisina kerroksina. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Sora- ja mursketäytön kerrospaksuudet ja jyräyskertojen määrä. Sora- ja mursketäytön kerrospaksuus 50 kn täryjyrällä on 400 mm ja 80 kn täryjyrällä 600 mm sekä jyräyskertojen vähimmäismäärä 6. Nro 40 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Sora- ja mursketäytön kerrospaksuudet ja jyräyskertojen määrä: tärylevy. Tilan puutteen takia voidaan täryjyrien sijasta sora- ja mursketäytön tiivistys tehdä tärylevyä käyttäen. Kerralla tiivistettävän kerroksen paksuus on 2 kn tärylevyllä 200 mm ja 5 kn tärylevyllä 400 mm. Tiivistyskertojen vähimmäismäärä on 5. Nro 50 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Alimman kerroksen tiivistäminen herkässä pohjamaassa. Pohjamaan ollessa häiriintymisherkkää savea, silttiä tai silttimoreenia, on alimman kerroksen tiivistämisessä vältettävä täryttämistä pohjan häiriintymisen estämiseksi. Nro 70 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Tiivistettävän materiaalin kastelu. Tiivistystyön yhteydessä on tiivistettävä materiaali kasteltava lähelle optimivesipitoisuutta. Karkeissa täyttömateriaaleissa voidaan käyttää runsasta kastelua, välttäen kuitenkin virtaavan veden aiheuttamaa täytemateriaalin lajittumista ja kaivannon pohjan liettymistä (hienorakeiset maalajit). Nro 80 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Talvella tehtävä täyttö. Talvityössä tiivistyksessä on käytettävä mahdollisimman raskasta jyrää. Täytteen pinta on suojattava lumisateelta suojapeitteellä sekä routaantumiselta. Talvityössä ei veden käyttö ole sallittua jäätymisvaaran vuoksi. Nro 90 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Täyttötyön suorittaminen. Täyttötyöt perustusten alle on tehtävä kuivatyönä riittävän tiiviyden saavuttamiseksi. Täyttö ja tiivistys on tehtävä keskeytyksettä ja täyttömateriaalin on oltava tiivistettäessä sulaa. Nro 110Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

4 Sivu 4 (10) Laatuvaatimus Muun kuin louhetäytön kuivairtotilavuuspaino. % parannetulla Proctorkokeella määritetystä maksimi-kuivairtotilavuuspainosta. Nro 120Vaat. Ala 95 Ylä Yks %Proct Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Täytön sallitut poikkeamat elementtiperustusten yhteydessä. 5 mm 5 m:n matkalla Nro 160Vaat. Ala Ylä Yks Ty 1 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Täytön vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen. Perustusten alapuolelle tehtävän yli 600 mm paksuisen täytteen tiivistyksen kerrospaksuudet ja jyräyskerrat määritetään työn alussa koejyräyksellä, jossa saavutettu tiiviysaste mitataan levykuormituskokeella tai volymetrilla ja täyttö rakennetaan koejyräyksessä määritetyillä kerrospaksuuksilla ja ylityskerroilla. Vaatimuksenmukaisuus osoitetaan työmenetelmätarkkailuna, josta laaditaan pöytäkirja. Nro 190Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen: täyttömateriaalin rakeisuus Täyttömateriaalin rakeisuus määritetään työn alussa ja kutakin alkavaa 500 m³itd määrää kohti. Nro 200Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen: täytteen pinnan tasaisuus Täytteen pinnan epätasaisuus mitataan oikolaudalla. Sallittua suuremmat poikkeavuudet korjataan. Nro 210Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Rakenteiden ympärystäytöt Laatuvaatimus Täyttö siltaan liittyvän ajoradan alapuolella. Täyttö on tehtävä jakavan kerroksen vaatimukset täyttävästä sorasta, murskeesta tai louheesta #<400 mm kerroksittain tiivistäen kuten perustuksen alle tehtävä routimaton täyttö. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Täyttö betonipintoja tai niiden kosteuseristeitä vastaan. Täyttö ei saa vahingoittaa betonipintoja eikä niiden mahdollisia kosteuseristyksiä. Betonipintaa vasten pitää olla vähintään 0,5 m paksuinen kerros < #50 mm mursketta tai soraa louhetäyttöjäkin käytettäessä. Nro 50 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Täytön vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen. Täytöt rakennetaan kohdan InfraRYL tiivistysohjeiden mukaan ja vaatimuksenmukaisuus osoitetaan työmenetelmätarkkailuna, josta laaditaan pöytäkirja. Nro 90 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen: täyttömateriaalin rakeisuus Täyttömateriaalin rakeisuus määritetään työn alussa ja kutakin alkavaa 500 m³itd määrää kohti. Nro 100Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL LUISKAVERHOUKSET JA EROOSIOSUOJAUKSET

5 Sivu 5 (10) Laatuvaatimus Kenttäkiviverhouksen viettopinnan aaltoilu. Aaltoilu korkeintaan 30 mm kahden metrin matkalla. Nro 70 Vaat. Ala Ylä 30 Yks mm/2m Ty 2 Tt M Pa 1 Viite SILKO SILLAT :1 Sillat, yleinen osa: valmiin rakenteen mitat Laatuvaatimus Sillan hyödyllinen leveys. Leveys mitataan siipimuurien uloimmista päistä, tukien kohdalta, aukkojen keskeltä ja sillan kapeimmalta kohdalta. Jos silta on vino, mittaus aloitetaan lyhyemmän siipimuurin päästä. Jos sillassa on vinot siipimuurit, mittaus aloitetaan päällysrakenteen päästä. Hylkäysrajat ovat +120 mm ja -60 mm Nro 60 Vaat Ala -30 Ylä 60 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Sillan ajoradan leveys. Leveys mitataan siipimuurien uloimmista päistä, tukien kohdalta, aukkojen keskeltä ja sillan kapeimmalta kohdalta. Jos silta on vino, mittaus aloitetaan lyhyemmän siipimuurin päästä. Jos sillassa on vinot siipimuurit, mittaus aloitetaan päällysrakenteen päästä. Hylkäysrajat ovat +120 mm ja -60 mm. Nro 70 Vaat. Ala -30 Ylä 60 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Sillan vapaa-aukko. L on vapaa-aukko Poikkeama saa olla korkeintaan +100 mm ja -50 mm. Suurempaa tarkkuutta kuin + 50 mm ja -25 mm ei vaadita Hylkäysrajat ovat vastaavasti +L/500 ja -L/1000 sekä +200 mm ja -100 mm. Hylkäysrajalle ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa kuin mm ja -50 mm. Ylikulkusilloissa aukean tilan ulottumaa ei saa alittaa. Nro 210Vaat. Ala -L/2000Ylä L/1000 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Sillan vapaan aukon mittaaminen. Vapaa-aukko ja kohtisuora vapaa-aukko mitataan kaikista silloista, joiden suunnitelmapiirustuksiin ne on merkitty. Mittaukset tehdään yleensä tukien yläpään korkeudelta, holvi- ja kaarisilloissa holvin tai kaaren kannan korkeudelta, tai suunnitelmapiirustuksiin merkityiltä kohdilta. Nro 240Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Sillan alikulkukorkeus: muut sillat. Alikulkukorkeus määritetään suunnitelmaan merkityn HW:n tai HWnav:n, merellä MW:n perusteella. Alikulkukorkeus määritetään kulkuaukoittain suunnitelmaan merkityistä kohdista ja siitä kohdasta, missä se on pienin. Hylkäysrajat ovat +100 mm ja -50 mm. Nro 270Vaat. Ala -25 Ylä 50 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Sillan kulkukorkeus. Kulkukorkeus määritetään suunnitelmaan merkityistä kohdista ja siitä kohdasta, missä se on pienin. Hylkäysrajat ovat +100 mm ja -50 mm. Nro 290Vaat. Ala -25 Ylä 50 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL SILLAN TUKIRAKENTEET

6 Sivu 6 (10) 4210:2 Betonielementit Laatuvaatimus Betonielementtirakenteet, yleiset vaatimukset. Vaatimukset kuten paikalla valetuilla rakenteilla, käsitteet ym. vrt. viite. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Valmiin sillan mittatarkkuus: lisävaatimukset. Valmiin sillan mittatarkkuusvaatimukset (rakentamistoleranssit) ja hylkäysrajat on esitetty kohdassa InfraRYL Tämän lisäksi edellytetään, että julkaisussa Betonielementtien toleranssit määritellyt normaaliluokan mukaiset rakentamistoleranssit täyttyvät. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Sauman hammastus näkyvissä pinnoissa. Hylkäysraja on 10 mm. Nro 50 Vaat. Ala Ylä 5 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Elementtien valmistustoleranssit. Elementtien valmistustoleransseille vaaditaan julkaisun Betonielementtien toleranssit mukaiset arvot. Nro 60 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen: elementin mittojen tarkastaminen. Elementtien mitat tarkastetaan ja niiden vaatimustenmukaisuus mittatarkkuuden osalta osoitetaan julkaisun Betonielementtien toleranssit mukaisesti. Nro 80 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonipeitteen paksuuden sallittu poikkeama. Vaatimus koskee pinnan kaikkia kohtia sekä pääraudoitusta että työraudoitusta Hylkäysraja on -10 mm. Nro 100Vaat. Ala -5 Ylä Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonipeitteen paksuus profiloidun pinnan yhteydessä. Betonipeitteen paksuudesta vähennetään pinnan profiloinnin (esim. harjaus, pesu tai uritus) syvyys. Nro 110Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonipeitteen paksuuden tarkastaminen. Betonipeitteen paksuus tarkastetaan jokaisen elementin kaikilla pinnoilla betonipeitemittarilla alueelta, jonka pinta-ala on vähintään 10 % koko tarkastettavan pinnan alasta. Mittauksia tehdään mittausalueella vähintään yksi jokaista tarkastettavan tangon pituusmetriä kohti satunnaisista paikoista ja kuitenkin aina yhteensä vähintään 6 kpl. Tarkastettavalla tangolla tarkoitetaan mittauskohdassa lähinnä pintaa olevaa raudoitusta tai työraudoitusta. Nro 120Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonipeitteen paksuuden tarkastaminen: tarkastuspöytäkirjaan merkittävät tiedot. Tarkastuspöytäkirjaan kirjataan pinnoittain betonipeitteen paksuuden toleranssin ylitykset ja niiden sijainti sekä betonipeitteen paksuuden pienin ja suurin arvo. Nro 130Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

7 Sivu 7 (10) Laatuvaatimus Betonipinnan laatu: muottia vasten valettu pinta. Elementtien muottia vasten valettujen pintojen on täytettävä esitetyt vastaavat vaatimukset. Nro 140Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Pintojen halkeilu. Elementtien muottia vasten valettujen pintojen on täytettävä InfraRYL esitetyt vaatimukset. Nro 170Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonipinnan laatu: vaatimustenmukaisuuden osoittaminen. Pintojen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan soveltuvin osin ohjeessa by 40 Betonirakenteiden pinnat sekä InfraRYL mukaisia paikalla betonoitujen rakenteiden pintojen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyviä menettelyitä. Nro 180Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :2:1 Betonielementit: valmistus, käsittely, kuljetus ja asennus Laatuvaatimus Elementtien valmistus valmistuslaitoksessa. Elementit valmistetaan tarkastetun valmistuksen piiriin kuuluvassa valmistuslaitoksessa. Valmistuslaitoksella on oltava tarkastajan hyväksymä, toimiva laadunhallintajärjestelmä. Yksityiskohtaiset vaatimukset, vrt. viite. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Elementtien siirrot ja varastointi. Elementteihin ei saa siirron ja varastoinnin aikana tulla halkeamia eikä pysyviä muodonmuutoksia. Nro 90 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonin puristuslujuuden minimiarvo elementtejä siirrettäessä. Ellei laskelmin muuta osoiteta, betonin puristuslujuuden on oltava elementtejä siirrettäessä vähintään 70 % suunnittelulujuudesta. Nro 100Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Elementtien kuljetus: halkeamat ja pysyvät muodonmuutokset. Elementteihin ei saa tulla kuljetuksen ja työmaalla tapahtuvien nostojen aikana halkeamia eikä pysyviä muodonmuutoksia. Nro 140Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Saumauksen saumauslaastit ja -massat. Saumaukset tehdään Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymällä saumauslaastilla tai -massalla. Saumausaineelta edellytetään riittäviä säilyvyys-, tartunta- ja muodonmuutosominaisuuksia. Sen on säilytettävä toimintakykynsä lämpötila-alueella -40 C C sekä kestettävä tiesuolojen, laimeiden happojen ja emästen sekä otsonin ja UV-säteilyn vaikutusta. Suojaamattoman kansirakenteen saumassa käytettävän saumausaineen on lisäksi kestettävä öljyn ja bensiinin vaikutusta. Näkyvän sauman saumausaineen on oltava väriltään harmaa, ellei suunnitelmassa esitetä muuta väriä. Nro 220Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

8 Sivu 8 (10) Laatuvaatimus Juotosvalut. Juotosvalut betonilla, juotoslaastilla tai -massalla sekä liimaukset epoksiliimalla tehdään ohjeen B4 kohdan mukaisesti. Nro 230Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE 4223 Teräsrakenteet päällysrakenteessa 4223:01 Teräsrakenne, rakenneosat 4223:12 Teräsrakenne: kuumasinkitys Laatuvaatimus Sinkkikerroksen paksuus, teräksen ainevahvuus >= 3 mm ja < 6 mm. Keskimääräisen kerrospaksuuden *) minimi 85 µm. Paikallisen kerrospaksuuden **) minimi 75 µm. *) paikallisten kerrospaksuuksien keskiarvo & **) paikallinen kerrospaksuudella tarkoitetaan mittausalueen yksittäisten mittauslukemien (5 kpl) keskiarvoa. Yksittäiset mittauslukemat voivat olla tätä alhaisempia. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kuumasinkityksen muut vaatimukset. Muiden kun InfraRYL esitettyjen kerrospaksuuksien osalta kuumasinkityksen tulee täyttää standardin SFS-EN ISO 1461 vaatimukset. Nro 30 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Näkyviin jäävien (edustavien) pintojen värin on oltava tasainen. Nro 40 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Pinnoitteen tarttuvuus alustaansa testataan standardin SFS-EN mukaisesti. Nro 50 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Sinkkikerroksen paksuuden mittaaminen. Sinkkikerroksen paksuus mitataan InfraRYL ohjeita soveltaen. Näytteenotto, mittausalueet ja mittausten määrä on esitetty standardissa SFS-EN ISO Nro 170Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kuumasinkityksen kelpoisuuden toteaminen. Kuumasinkityksestä annetaan todistus tai vastaavat tiedot muulla tavalla kelpoisuuden toteamista varten. Todistuksessa selvitetään mm.: esikäsittelyt & peittauksen eri vaiheet ja käytetyt aineet & sinkin lämpötila & linkous tai muu viimeistely & jäähdytystapa & sinkkikerroksen paksuuden mittaustulokset & muoto- ja mittatarkkuus, jos rakenteen muoto on muuttunut oleellisesti kuumasinkityksessä & laatuvaatimusten alitukset ja niiden sijainti ja korjaustapa sekä käsittelylaitos ja laadusta vastaavan henkilön nimi. Nro 180Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt A Pa 1 Viite InfraRYL

9 Sivu 9 (10) 4240 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET 4245 Suojalaitteet Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät Laatuvaatimus Teräskaiteiden tulee olla törmäystestattuja standardin SFS-EN 1317 mukaan. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Teräskaiteet ja johteet: teko ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen. Teräskaiteet ja johteet tehdään ja niiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan InfraRYL ja mukaisesti ottaen huomioon InfraRYL lisävaatimukset. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Pintojen ja liitosten kaikki terävät reunat ja kulmat on viistettävä. Nro 50 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaidepylvään ja teräsjohteiden kuumasinkitys. Kaidepylvään ja teräsjohteiden kuumasinkityksen paksuuden tulee täyttää InfraRYL mukaiset laatuvaatimukset ja muissa osissa standardin SFS-EN 1461 mukaiset laatuvaatimukset. Nro 80 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Juurikorokkeen juotoslaastin lujuusluokka. Laastin tulee olla Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymä tuote. Nro 100Vaat. K35 Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Juurikorokkeen juotoslaastin pakkasenkestävyys. Nro 110Vaat. P50 Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Juurikorokkeen korkeuden hylkäysraja on >=70 mm. Nro 120Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Juurikorokkeen halkeamien tiivistäminen. Yli 0,10 mm leveät halkeamat juurikorokkeen betonissa on tiivistettävä imeyttämällä. Imeytysaineen tulee olla Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymä tuote. Nro 130Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaidepylväät ja säleet asennetaan pystysuoraan. Nro 170Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Pintavesien viemäröinti Laatuvaatimus Luiskan pintavesiputken materiaali. Polyeteeni (PEH) SFS 5103 tai polyeteeniuusiomuovi. Käyttöluokka T. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO1.601

10 Sivu 10 (10) Laatuvaatimus Muovisen pintavesikaivon materiaali. Polyeteeni (PEH tai PEM) SFS Nro 50 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt A Pa 1 Viite SILKO1.601 Laatuvaatimus Salaojaputkien materiaali. Ajoradan alla polyeteeni (PEH), muualla polyeteeni tai polyvinyylikloridi (PVC). Nro 80 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO1.601

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (14) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

liikenneviraston OhjEiTA

liikenneviraston OhjEiTA 25 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 25/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Arvo Heikkinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2 Eurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 1 SFS-EN 1090-2. 2 1 EN 1090-2 ja infraryl 42040 Eurooppalainen standardi EN 1090-2 (Teräs ja alumiinirakenteiden toteuttaminen, Osa 2: Teräsrakenteita

Lisätiedot

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 32630 Tiemerkinnät Tässä luvussa esitetään tiemerkintöjä sekä ja muita tienpintaan tehtyjä liikennettä ohjaavia toimenpiteitä koskevat tiemerkintätöiden

Lisätiedot

Liikennemerkkien rakenne ja pystytys

Liikennemerkkien rakenne ja pystytys 20 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikennemerkkien rakenne ja pystytys RAKENTEITA JA LAATUA KOSKEVAT VAATIMUKSET 18.6.2013 Liikennemerkkien rakenne ja pystytys Rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet 2 1 1 YLEISTÄ...3 2 VÄLISEINÄKIVET JA NIIDEN OMINAISUUDET...3 3 SUUNNITTELU...4 3.1 Mitoitus...4 3.2 Aukkojen ylitykset...5 3.3 Kantavat rakenteet...5 4 TYÖVAIHEET...6

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5. 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8

16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5. 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8 1 RATO 16 Sisältö SISÄLTÖ 16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8 16.2 MITOITUSPERUSTEITA... 9 16.2.1 Ihmiset... 9 16.2.2 Ajoneuvot... 9 16.2.2.1 Pelastusreitit...

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito 7 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito Liikenneviraston ohjeita 7/2013

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 5 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 5/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Antero Nousiainen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön Ohjeet kuormalavahyllystön tarkastamiseen!!! Turvallisuutta, taloudellisuutta ja toimintavarmuutta Saatteeksi Tämä opas on suunnattu varastoissa toimiville

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009 Teiden talvihoito Teiden talvihoito Tiehallinto Helsinki 2009 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL 33 00521 HELSINKI Puhelinvaihde 0204 2211 ALKUSANAT Teiden talvihoidon toimintalinjat

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

BETONIHARKOT suunnittelu- ja työohje

BETONIHARKOT suunnittelu- ja työohje HB-BETONIHARKOT BETONIHARKOT suunnittelu- ja työohje HB-BEHA JA HB-JUHA SISÄLTÖ: HB-BETONIHARKOT YLEISTÄ... Harkkojen ominaisuudet... Esimerkkejä käyttökohteista... Tekniset tiedot... Suunnittelun perusteet...

Lisätiedot

Menetelmäkuvaus TPPT 13

Menetelmäkuvaus TPPT 13 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 13 Espoo, 5.12.2001 TIEN RAKENNEKERROSTUTKIMUKSET Antenni Leena Korkiala-Tanttu Heikki Onninen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot